Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/ Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf, op verschijnen voor ons, Carl Ockerman, geassocieerd notaris, minuuthouder van onderhavige akte, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer , en Jean-Louis Brohée, notaris te Brussel : 1. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door het College, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer hierna genoemd "de verkoper", opgericht bij artikel 136 van de Grondwet. Hier vertegenwoordigd door de heer Vanhengel Guy, Collegevoorzitter, wonende te 1140 Evere, Jean-Baptiste Mosselmansstraat 5, krachtens de machten hem verleend bij mandaat en gevoegd aan het collegebesluit nummer van 29 november De vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Stalingradlaan 18-20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer hierna genoemd "de koper", Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Louis-Brohée te Brussel op 4 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daaropvolgend onder het nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 van de statuten door haar voorzitter, de heer Moeykens Filip Jérôme Geert, wonende te 1020 Brussel, Kerkveldstraat 37. Tot voorzitter benoemd in de oprichtingsakte. VOORAFGAANDE UITEENZETTING Bij collegebesluit nummer van 07 november 2011 werd de principiële beslissing tot verkoop van het voormalige administratiehuis Sainctelette, gelegen Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna uitvoerig beschreven, genomen. Daarom werd de opdracht gegeven een openbare verkoop van het gebouw te organiseren. Gelet op een aantal schattingsverslagen werd een bedrag van EUR als minimaal te behalen verkoopprijs vooropgesteld. 1

2 Enige tijd later meldden zich een aantal vertegenwoordigers van Nederlandstalige organisaties uit de levensbeschouwelijke, culturele, welzijns- en medische sector die een intentieverklaring de dato 3 september 2012 aanboden waaruit blijkt dat zij een samenwerkingsverband wensen op te zetten. Hiertoe zouden zij een vereniging zonder winstoogmerk onder de naam Sainctelette 17 oprichten, die, na aankoop van het voormalige administratiehuis Sainctelette, infrastructuur zal ter beschikking stellen van verenigingen uit de genoemde sectoren. In de statuten van de intussen opgerichte vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, de koper, wordt ter zake gestipuleerd : De vereniging stelt zich tot doel infrastructuur ter beschikking te stellen ten behoeve van een samenwerkingsverband van Nederlandstalige organisaties uit de levensbeschouwelijke, culturele, welzijns- en medische sector, met een vierledige opdracht in een grootstedelijke context: - Op laagdrempelige wijze diensten verlenen aan de gehele Brusselse bevolking en aan achtergestelde doelgroepen in het bijzonder. Speciale aandacht gaat uit naar mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen, behoeftigen, personen met een verslavingsproblematiek, ex-gedetineerden, personen met zingevingsvragen. Deze opsomming is niet beperkend. - De site uitbouwen tot een baken van multidisciplinaire dienstverlening voor de brede omgeving. - Een goed bereikbare ontmoetingsplaats creëren waar mensen zich verbonden voelen, ongeacht hun leeftijd, geaardheid, herkomst, levensovertuiging, en dergelijke. - De aanwezigheid van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel ondersteunen en mee zichtbaar maken. Hiertoe zal de vereniging onder meer instaan voor het administratief, juridisch, technisch, financieel en materieel beheer van het pand gelegen 1000 Brussel, Sainctelette 17 (artikel 3 van de statuten). De naamloze vennootschap Patronale Life NV leverde ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17 een garantieverklaring voor het nominale bedrag van EUR af, waaraan de waarde van een bankgarantie kan toegekend worden. Aangezien het College van de Vlaaamse Gemeenschapscommissie bovendien nog steeds veel waarde hecht aan een verkoop aan een koper die doelstellingen nastreeft die kaderen binnen het algemeen belang, wenste het af te zien van een openbare verkoop en het voormalige administratiehuis uit de hand te verkopen aan de intussen opgerichte vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, de koper in onderhavige akte. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rekent er daarom op dat de koper zijn maatschappelijke roeping, zoals verwoord in zijn statuten, getrouw zal nastreven. Bovendien moet het gebouw blijvend een neutrale uitstraling bewaren zodat een laagdrempelige toegang mogelijk blijft (bijvoorbeeld tot het Vertrouwenscentrum Kindermishandeing, als unieke aanbieder van deze dienstverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De deelnemende organisaties verbinden zich ertoe geen meerkosten te veroorzaken op vlak van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ten gevolge van de verhuis naar het pand. Comparanten verzoeken ons thans authentieke akte te verlenen van de volgende tussen hen onderhandelde en afgesloten overeenkomst. 2

3 VERKOOP De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen, onder de gewone waarborgen als naar recht, aan de koper, die dit aanvaardt : Stad Brussel veertiende afdeling. Een kantoorgebouw (kadastraal aangeduid als gebouw van de administratie ), op en met grond, gelegen Sainctelettesquare 17, omvattende : kelder, gelijkvloers, binnenkoer, 7 verdiepingen (inclusief conciërgeruimte en lift), gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie P nummer 236 G 2 voor een oppervlakte van vier are vijfentwintig centiare (04a 25ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : EUR. De koper erkent het verkochte goed op voorhand te hebben bezocht en ontslaat de verkoper om een verdere omschrijving van het goed te geven in deze overeenkomst. EIGENDOMSOORSPRONG Voormeld goed is eigendom van de verkoper om het te hebben aangekocht van de naamloze vennootschap Immomills-Louis De Waele Development, met zetel te Sint-Jans- Molenbeek, ingevolge akte ruiling verleden voor de heer Gilbert Deweerdt, commissaris bij het tweede aankoopcomité te Brussel, op 24 juni 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brussel op 13 december nadien, boek 7415 nummer 8. De koper zal genoegen nemen met voormelde eigendomsaanhaling. Hij zal geen andere titel kunnen eisen dan een uitgifte van onderhavige akte. ALGEMENE VOORWAARDEN Voorgaande verkoop heeft plaats onder de volgende lasten en voorwaarden. 1. De koper zal vanaf vandaag eigenaar zijn van het verkochte goed. Hij zal er het genot van hebben door de eigenlijke inbezitneming, eveneens vanaf vandaag. 2. Het goed wordt verkocht : - met alle rechten en vorderingen die kunnen voortvloeien uit de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers; De verkoper verklaart tot op heden deze tienjarige aansprakelijkheid nog niet te hebben ingeroepen. - voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en bevoorrechte lasten en alle inschrijvingen en overschrijvingen ten voordele van derden. 3. Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevond op 17 oktober 2012, goed gekend door de koper, die verklaart het bezocht te hebben en de nodige inlichtingen genomen en verkregen te hebben met betrekking tot zijn ligging, staat en bestemming. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige beschadiging sedert voormelde datum. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken. De koper is zonder verhaal tegen de verkoper voor verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de verkoper daar geen kennis van had. Zonder dat deze verklaring enig verhaal van de koper jegens de verkoper mogelijk maakt gelet op de mogelijke ouderdom van het gebouw en het gebrek aan technische kennis van de verkoper op dit vlak, verklaart de verkoper dat er, 3

4 naar zijn weten, geen verborgen gebreken, met inbegrip van huiszwam en asbest, aanwezig zijn in het verkochte goed. De verkoper verklaart dat de meubelen en huisraad, die zich bevinden in het verkochte goed, weggehaald zijn en dat het goed schoongemaakt werd. De koper verklaart uitdrukkelijk in het bezit te zijn gesteld van de volgende documenten : - een kopie van de asbestinventaris met betrekking tot het goed, opgemaakt door de vereniging zonder winstoogmerk Ibeve op 1 maart 2005; - een kopie van het stabiliteitsonderzoek en verslag met betrekking tot het goed, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bulthe te Grimbergen; - een kopie van het periodiek controleverslag van de lift (deel uitmakend van het goed), opgemaakt door de vereniging zonder winstoogmerk Vinçotte op 12 januari Het goed wordt verkocht met elke eventuele mandeligheid en alle heersende en lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bevoordelen of bezwaren, behoudens het recht voor de koper zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de verkoper noch verhaal tegen hem. De verkoper verklaart dat het goed naar zijn weten niet het voorwerp is geweest van overeenkomsten die afwijken van het gemeen recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren en afsluitingen die de begrenzing vormen van het verkochte goed. De verkoper verklaart dat er geen mandeligheid verschuldigd blijft. De koper wordt in de rechten en plichten gesteld van de verkoper die voortvloeien uit de eigendomstitel, zijnde een akte ruiling verleden op 24 juni 1993 voor de heer Gilbert Deweerdt, commissaris bij het Aankoopcomité Brussel II. De koper erkent een kopie van deze stukken te hebben ontvangen. 5. De hierboven vermelde oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Het eventuele verschil met de werkelijke oppervlakte zal geen aanleiding geven tot enige vordering, ook al is het groter dan een twintigste. 6. De verkoper verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en alle aanverwante risico s zonder waarborg met betrekking tot het verzekerde bedrag. Hij verbindt zich ertoe dit contract te handhaven tot aan de achtste dag die het verlijden van de authentieke akte volgt. De koper zal persoonlijk instaan voor de verzekering van het goed vanaf heden. 7. De koper zal vanaf vandaag pro rata temporis alle belastingen en taksen die het verkochte goed bezwaren, betalen en dragen. De koper zal tevens, in verhouding tot zijn gebruik, de eventuele wegen-, riool- en andere belastingen die het goed bezwaren, betalen. De verkoper verklaart dat er geen enkele verhaalbelasting schuldig is voor het openen en verbreden van straten of voor de uitvoering van alle andere wegeniswerken die tot op heden zijn uitgevoerd. De verkoper erkent van de koper zijn aandeel in de onroerende voorheffing van het lopende aanslagjaar, hetzij $ euro ($ EUR), ontvangen te hebben, waarvan kwijting. 8. De koper zal de bestaande abonnementen inzake water, gas en elektriciteit voortzetten, en er de vergoedingen van betalen vanaf zijn ingenottreding. 4

5 9. De tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in het verkochte goed geplaatst door een openbare of een private instelling, die deze voorwerpen slechts in huur hebben gegeven, zijn in de verkoop niet begrepen, en worden aan hun rechthebber voorbehouden. STEDENBOUW 1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening. 2. Zoals voorzien in het sub 1 vermelde wetboek, heeft de minuuthoudende notaris aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel gevraagd de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken betreffende het verkochte goed. In haar antwoord van 19 juni 2012 heeft het college verklaard : - dat het goed volgens het gewestelijk bestemmingsplan gelegen is in een gebied van gewestelijk belang, in een gebied van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langsheen een structurerende ruimte; - dat er een bijzonder bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Regering op 19 maart 2009 nummer 70-20a Willebroek bestaat. 3. De verkoper verklaart dat voor het verkochte goed geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt werd die de koper toelaat één van de werken uit te voeren die opgesomd zijn in artikel 98, paragraaf 1 van het sub 1 vermelde wetboek. De aandacht van de koper wordt er op gevestigd dat geen van deze werken mag uitgevoerd worden zolang geen stedenbouwkundige vergunning verkregen werd. De verkoper verklaart bij deze dat het goed, voorwerp van onderhavige verkoop, bij zijn weten, niet het voorwerp uitmaakt van een milieuvergunning en dat er in het verkochte goed geen activiteit wordt of werd uitgeoefend welke opgenomen is in de lijst van activiteiten welke zulke vergunning inhouden (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999). 4. De verkoper verzekert de koper ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden. De verkoper verklaart dat het goed gebruikt werd als kantoorgebouw. Hij verklaart dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig is en dat deze onbetwist is. De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de koper aan het goed zou willen geven. De koper zal er zijn zaak van maken zonder verhaal tegen de verkoper. 5. De koper erkent dat de instrumenterende notarissen er hun aandacht op gevestigd hebben dat het in stand houden van stedenbouwkundige overtredingen aanleiding kan geven tot sancties tegen hem. VOORKOOPRECHT Het verkochte goed is niet gelegen in een perimeter onderworpen aan het voorkooprecht zoals bedoeld in de artikelen 258 en volgende van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER De verkoper verklaart : - dat het goed bij zijn weten niet bezwaard is met een voorkeurrecht, een recht van wederinkoop of een conventioneel voorkooprecht ; 5

6 - dat hij er geen kennis van heeft dat betreffende het verkochte goed beschermingsmaatregelen zouden getroffen of voorzien zijn overeenkomstig de wetgeving inzake het behoud van het onroerend erfgoed ; - dat hem tot op heden geen onteigenings- of ruilverkavelingsberichten werden betekend ; - dat hij geen kennis heeft van geschillen met architecten, aannemers of buren ; - dat hij geen premie voor renovatie van het verkochte goed ontvangen heeft in uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu ; - dat het verkochte goed niet is opgenomen in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten, en dat de verkoper evenmin werd gewaarschuwd dat het goed op gezegde inventaris zal worden gezet ; - dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal houdende vaststelling van leegstand ; - dat het verkochte goed geen woning is die onbewoonbaar werd verklaard ; - dat de afgifte van een conformiteitsbewijs, conformiteitsattest of conformiteitscontroleattest niet werd geweigerd ; - dat noch de gemeente, noch het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, noch een autonome gemeentelijke regie, noch de Grondregie, noch de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, noch een openbare vastgoed-maatschappij, noch het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest over een openbaar beheersrecht beschikt op het verkochte goed. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES De verkoper verklaart dat het voorwerp van deze verkoop geen wooneenheid is in de zin van artikel 276 bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart Toch heeft de elektrische installatie het voorwerp uitgemaakt van een volledig controleonderzoek in de zin van het reglement. De koper erkent van de verkoper het origineel van het proces-verbaal ontvangen te hebben van het controleonderzoek uitgevoerd door Technisch Bureau Verbrugghen op 26 september 2006, teneinde de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met (i) de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties die erop betrekking hebben, met uitzondering van artikel 278, voor het gedeelte waarvan de aanleg werd aangevat na 30 september 1981, (ii) de voorschriften van de artikelen 1 tot 279 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties die erop betrekking hebben voor het gedeelte waarvan de aanleg aangevat werd vóór 1 oktober Er werd vastgesteld dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het reglement. De koper verklaart te weten : - dat hij zijn identiteit en de datum van onderhavige verkoopakte schriftelijk dient te melden aan voormeld controleorganisme ; - dat hij na deze melding de vrije keuze heeft om een erkend controleorganisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek, om na te gaan of na de afloop van een termijn van achttien maanden, te rekenen vanaf de datum van de notariële verkoopakte, de overtredingen verdwenen zijn ; 6

7 - dat, indien er tijdens dit nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog overtredingen overblijven, het controleorganisme de federale overheidsdienst die energie onder zijn bevoegdheid heeft hiervan op de hoogte zal brengen. De aanpassingswerken, noodzakelijk om de installatie in overeenstemming te brengen met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, vallen exclusief ten laste van de koper. BEHEER EN SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS 1. De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die onder andere aan de verkoper van een onroerend goed de verplichting opleggen een door het BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER opgesteld bodemattest aan de koper te overhandigen, en, indien uit dit attest blijkt dat het betreffende perceel potentieel vervuild is, over te gaan tot een verkennend bodemonderzoek en in voorkomend geval tot een behandeling van de bodemverontreiniging. 2. De koper verklaart vóór de ondertekening van deze akte kennis genomen te hebben van de inhoud van het bodemattest de dato 9 november 2012, waarvan hij verklaart een kopie ontvangen te hebben. Dit bodemattest bepaalt letterlijk wat volgt : "Het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand". 3. De verkoper verklaart dat hij over geen aanvullende informatie beschikt die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst van de risicoactiviteiten in de zin van de ordonnantie, dat bij zijn weten geen enkele van deze risicoactiviteiten werd of wordt uitgeoefend op het perceel voorwerp van huidige overeenkomst. ENERGIEPRESTATIE Een energieprestatiecertificaat (EPC) met certificaatnummer T en met betrekking tot het hierbij verkochte goed, werd opgesteld door de heer Benoit Debret op 20 augustus Dit certificaat vermeldt volgende informatie met betrekking tot het goed : - energiescore : C - jaarlijkse uitstoot van CO2 : 202kW De verkoper verklaart geen kennis te hebben van wijzigingen aan de energiekarakteristieken van het goed die van die aard zouden zijn de inhoud van het certificaat te wijzigen. De koper verklaart voorafgaandelijk dezer een origineel van dit certificaat te hebben ontvangen. PRO FISCO De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hen artikel 203, eerste alinea, van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voorgelezen hebben, evenals artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde. De verkoper verklaart : - niet onderworpen te zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde ; - binnen een termijn van vijf jaar vóór het verlijden van onderhavige akte geen gebouw vervreemd te hebben onder het stelsel der belasting over de toegevoegde waarde ; - geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde ; 7

8 - geen deel uit te maken van een BTW-eenheid. RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro. PRIJS De verkoop wordt toegestaan en aanvaard tegen de prijs van twee miljoen achthonderd vijftig duizend euro ( ,00 EUR). De verkoper erkent deze som vandaag van de koper ontvangen te hebben, onder de vorm van een cheque. Waarvan kwijting, onder voorbehoud van inning van de cheque. De koper heeft de prijs betaald met gelden afkomstig van KOSTEN Alle kosten, belastingen en honoraria betreffende de verkoopakte vallen ten laste van de koper. De kosten die betrekking hebben op de levering van het goed zijn ten laste van de verkoper. Alle publiciteitskosten die door de verkoper zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van de intussen teruggetrokken openbare verkoop, waarvan sprake in de voorafgaande uiteenzetting, zijn exclusief ten laste van de verkoper. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De bevoegde hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van deze akte, om welke reden ook. TIJDELIJKE OF MOBIELE WERKPLAATSEN De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, en meer bepaald op de verplichting een postinterventiedossier op te stellen bij de uitvoering van werken waarbij de tussenkomst van meer dan één aannemer vereist is of van werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden. De verkoper verklaart dat er in het verkochte goed sedert 1 mei 2001, datum waarop voormeld koninklijk besluit in werking getreden is, geen werken uitgevoerd werden waarvoor een postinterventiedossier diende opgesteld te worden. IDENTITEIT De instrumenterende notarissen bevestigen dat de identiteit van de comparanten hen aangetoond werd aan de hand van hun identiteitskaart. 8

9 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN De instrumenterende notarissen vestigen er voor zover nodig de aandacht van de partijen op dat hun belangen in onderhavige akte tegenstrijdig zijn, en dat zij elk het recht hebben zich te laten bijstaan door een eigen notaris of een raadsman. WAARVAN AKTE. Verleden te Brussel. Na integrale voorlezing en toelichting van de akte tekenen comparanten samen met de instrumenterende notarissen. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van de authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 9

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie