Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/ Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf, op verschijnen voor ons, Carl Ockerman, geassocieerd notaris, minuuthouder van onderhavige akte, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer , en Jean-Louis Brohée, notaris te Brussel : 1. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door het College, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer hierna genoemd "de verkoper", opgericht bij artikel 136 van de Grondwet. Hier vertegenwoordigd door de heer Vanhengel Guy, Collegevoorzitter, wonende te 1140 Evere, Jean-Baptiste Mosselmansstraat 5, krachtens de machten hem verleend bij mandaat en gevoegd aan het collegebesluit nummer van 29 november De vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Stalingradlaan 18-20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer hierna genoemd "de koper", Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Louis-Brohée te Brussel op 4 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daaropvolgend onder het nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 van de statuten door haar voorzitter, de heer Moeykens Filip Jérôme Geert, wonende te 1020 Brussel, Kerkveldstraat 37. Tot voorzitter benoemd in de oprichtingsakte. VOORAFGAANDE UITEENZETTING Bij collegebesluit nummer van 07 november 2011 werd de principiële beslissing tot verkoop van het voormalige administratiehuis Sainctelette, gelegen Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna uitvoerig beschreven, genomen. Daarom werd de opdracht gegeven een openbare verkoop van het gebouw te organiseren. Gelet op een aantal schattingsverslagen werd een bedrag van EUR als minimaal te behalen verkoopprijs vooropgesteld. 1

2 Enige tijd later meldden zich een aantal vertegenwoordigers van Nederlandstalige organisaties uit de levensbeschouwelijke, culturele, welzijns- en medische sector die een intentieverklaring de dato 3 september 2012 aanboden waaruit blijkt dat zij een samenwerkingsverband wensen op te zetten. Hiertoe zouden zij een vereniging zonder winstoogmerk onder de naam Sainctelette 17 oprichten, die, na aankoop van het voormalige administratiehuis Sainctelette, infrastructuur zal ter beschikking stellen van verenigingen uit de genoemde sectoren. In de statuten van de intussen opgerichte vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, de koper, wordt ter zake gestipuleerd : De vereniging stelt zich tot doel infrastructuur ter beschikking te stellen ten behoeve van een samenwerkingsverband van Nederlandstalige organisaties uit de levensbeschouwelijke, culturele, welzijns- en medische sector, met een vierledige opdracht in een grootstedelijke context: - Op laagdrempelige wijze diensten verlenen aan de gehele Brusselse bevolking en aan achtergestelde doelgroepen in het bijzonder. Speciale aandacht gaat uit naar mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen, behoeftigen, personen met een verslavingsproblematiek, ex-gedetineerden, personen met zingevingsvragen. Deze opsomming is niet beperkend. - De site uitbouwen tot een baken van multidisciplinaire dienstverlening voor de brede omgeving. - Een goed bereikbare ontmoetingsplaats creëren waar mensen zich verbonden voelen, ongeacht hun leeftijd, geaardheid, herkomst, levensovertuiging, en dergelijke. - De aanwezigheid van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel ondersteunen en mee zichtbaar maken. Hiertoe zal de vereniging onder meer instaan voor het administratief, juridisch, technisch, financieel en materieel beheer van het pand gelegen 1000 Brussel, Sainctelette 17 (artikel 3 van de statuten). De naamloze vennootschap Patronale Life NV leverde ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17 een garantieverklaring voor het nominale bedrag van EUR af, waaraan de waarde van een bankgarantie kan toegekend worden. Aangezien het College van de Vlaaamse Gemeenschapscommissie bovendien nog steeds veel waarde hecht aan een verkoop aan een koper die doelstellingen nastreeft die kaderen binnen het algemeen belang, wenste het af te zien van een openbare verkoop en het voormalige administratiehuis uit de hand te verkopen aan de intussen opgerichte vereniging zonder winstoogmerk Sainctelette 17, de koper in onderhavige akte. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rekent er daarom op dat de koper zijn maatschappelijke roeping, zoals verwoord in zijn statuten, getrouw zal nastreven. Bovendien moet het gebouw blijvend een neutrale uitstraling bewaren zodat een laagdrempelige toegang mogelijk blijft (bijvoorbeeld tot het Vertrouwenscentrum Kindermishandeing, als unieke aanbieder van deze dienstverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De deelnemende organisaties verbinden zich ertoe geen meerkosten te veroorzaken op vlak van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ten gevolge van de verhuis naar het pand. Comparanten verzoeken ons thans authentieke akte te verlenen van de volgende tussen hen onderhandelde en afgesloten overeenkomst. 2

3 VERKOOP De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen, onder de gewone waarborgen als naar recht, aan de koper, die dit aanvaardt : Stad Brussel veertiende afdeling. Een kantoorgebouw (kadastraal aangeduid als gebouw van de administratie ), op en met grond, gelegen Sainctelettesquare 17, omvattende : kelder, gelijkvloers, binnenkoer, 7 verdiepingen (inclusief conciërgeruimte en lift), gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie P nummer 236 G 2 voor een oppervlakte van vier are vijfentwintig centiare (04a 25ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : EUR. De koper erkent het verkochte goed op voorhand te hebben bezocht en ontslaat de verkoper om een verdere omschrijving van het goed te geven in deze overeenkomst. EIGENDOMSOORSPRONG Voormeld goed is eigendom van de verkoper om het te hebben aangekocht van de naamloze vennootschap Immomills-Louis De Waele Development, met zetel te Sint-Jans- Molenbeek, ingevolge akte ruiling verleden voor de heer Gilbert Deweerdt, commissaris bij het tweede aankoopcomité te Brussel, op 24 juni 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brussel op 13 december nadien, boek 7415 nummer 8. De koper zal genoegen nemen met voormelde eigendomsaanhaling. Hij zal geen andere titel kunnen eisen dan een uitgifte van onderhavige akte. ALGEMENE VOORWAARDEN Voorgaande verkoop heeft plaats onder de volgende lasten en voorwaarden. 1. De koper zal vanaf vandaag eigenaar zijn van het verkochte goed. Hij zal er het genot van hebben door de eigenlijke inbezitneming, eveneens vanaf vandaag. 2. Het goed wordt verkocht : - met alle rechten en vorderingen die kunnen voortvloeien uit de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers; De verkoper verklaart tot op heden deze tienjarige aansprakelijkheid nog niet te hebben ingeroepen. - voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en bevoorrechte lasten en alle inschrijvingen en overschrijvingen ten voordele van derden. 3. Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevond op 17 oktober 2012, goed gekend door de koper, die verklaart het bezocht te hebben en de nodige inlichtingen genomen en verkregen te hebben met betrekking tot zijn ligging, staat en bestemming. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige beschadiging sedert voormelde datum. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken. De koper is zonder verhaal tegen de verkoper voor verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de verkoper daar geen kennis van had. Zonder dat deze verklaring enig verhaal van de koper jegens de verkoper mogelijk maakt gelet op de mogelijke ouderdom van het gebouw en het gebrek aan technische kennis van de verkoper op dit vlak, verklaart de verkoper dat er, 3

4 naar zijn weten, geen verborgen gebreken, met inbegrip van huiszwam en asbest, aanwezig zijn in het verkochte goed. De verkoper verklaart dat de meubelen en huisraad, die zich bevinden in het verkochte goed, weggehaald zijn en dat het goed schoongemaakt werd. De koper verklaart uitdrukkelijk in het bezit te zijn gesteld van de volgende documenten : - een kopie van de asbestinventaris met betrekking tot het goed, opgemaakt door de vereniging zonder winstoogmerk Ibeve op 1 maart 2005; - een kopie van het stabiliteitsonderzoek en verslag met betrekking tot het goed, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bulthe te Grimbergen; - een kopie van het periodiek controleverslag van de lift (deel uitmakend van het goed), opgemaakt door de vereniging zonder winstoogmerk Vinçotte op 12 januari Het goed wordt verkocht met elke eventuele mandeligheid en alle heersende en lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bevoordelen of bezwaren, behoudens het recht voor de koper zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de verkoper noch verhaal tegen hem. De verkoper verklaart dat het goed naar zijn weten niet het voorwerp is geweest van overeenkomsten die afwijken van het gemeen recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren en afsluitingen die de begrenzing vormen van het verkochte goed. De verkoper verklaart dat er geen mandeligheid verschuldigd blijft. De koper wordt in de rechten en plichten gesteld van de verkoper die voortvloeien uit de eigendomstitel, zijnde een akte ruiling verleden op 24 juni 1993 voor de heer Gilbert Deweerdt, commissaris bij het Aankoopcomité Brussel II. De koper erkent een kopie van deze stukken te hebben ontvangen. 5. De hierboven vermelde oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Het eventuele verschil met de werkelijke oppervlakte zal geen aanleiding geven tot enige vordering, ook al is het groter dan een twintigste. 6. De verkoper verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en alle aanverwante risico s zonder waarborg met betrekking tot het verzekerde bedrag. Hij verbindt zich ertoe dit contract te handhaven tot aan de achtste dag die het verlijden van de authentieke akte volgt. De koper zal persoonlijk instaan voor de verzekering van het goed vanaf heden. 7. De koper zal vanaf vandaag pro rata temporis alle belastingen en taksen die het verkochte goed bezwaren, betalen en dragen. De koper zal tevens, in verhouding tot zijn gebruik, de eventuele wegen-, riool- en andere belastingen die het goed bezwaren, betalen. De verkoper verklaart dat er geen enkele verhaalbelasting schuldig is voor het openen en verbreden van straten of voor de uitvoering van alle andere wegeniswerken die tot op heden zijn uitgevoerd. De verkoper erkent van de koper zijn aandeel in de onroerende voorheffing van het lopende aanslagjaar, hetzij $ euro ($ EUR), ontvangen te hebben, waarvan kwijting. 8. De koper zal de bestaande abonnementen inzake water, gas en elektriciteit voortzetten, en er de vergoedingen van betalen vanaf zijn ingenottreding. 4

5 9. De tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in het verkochte goed geplaatst door een openbare of een private instelling, die deze voorwerpen slechts in huur hebben gegeven, zijn in de verkoop niet begrepen, en worden aan hun rechthebber voorbehouden. STEDENBOUW 1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening. 2. Zoals voorzien in het sub 1 vermelde wetboek, heeft de minuuthoudende notaris aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel gevraagd de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken betreffende het verkochte goed. In haar antwoord van 19 juni 2012 heeft het college verklaard : - dat het goed volgens het gewestelijk bestemmingsplan gelegen is in een gebied van gewestelijk belang, in een gebied van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langsheen een structurerende ruimte; - dat er een bijzonder bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Regering op 19 maart 2009 nummer 70-20a Willebroek bestaat. 3. De verkoper verklaart dat voor het verkochte goed geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt werd die de koper toelaat één van de werken uit te voeren die opgesomd zijn in artikel 98, paragraaf 1 van het sub 1 vermelde wetboek. De aandacht van de koper wordt er op gevestigd dat geen van deze werken mag uitgevoerd worden zolang geen stedenbouwkundige vergunning verkregen werd. De verkoper verklaart bij deze dat het goed, voorwerp van onderhavige verkoop, bij zijn weten, niet het voorwerp uitmaakt van een milieuvergunning en dat er in het verkochte goed geen activiteit wordt of werd uitgeoefend welke opgenomen is in de lijst van activiteiten welke zulke vergunning inhouden (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999). 4. De verkoper verzekert de koper ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden. De verkoper verklaart dat het goed gebruikt werd als kantoorgebouw. Hij verklaart dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig is en dat deze onbetwist is. De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de koper aan het goed zou willen geven. De koper zal er zijn zaak van maken zonder verhaal tegen de verkoper. 5. De koper erkent dat de instrumenterende notarissen er hun aandacht op gevestigd hebben dat het in stand houden van stedenbouwkundige overtredingen aanleiding kan geven tot sancties tegen hem. VOORKOOPRECHT Het verkochte goed is niet gelegen in een perimeter onderworpen aan het voorkooprecht zoals bedoeld in de artikelen 258 en volgende van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER De verkoper verklaart : - dat het goed bij zijn weten niet bezwaard is met een voorkeurrecht, een recht van wederinkoop of een conventioneel voorkooprecht ; 5

6 - dat hij er geen kennis van heeft dat betreffende het verkochte goed beschermingsmaatregelen zouden getroffen of voorzien zijn overeenkomstig de wetgeving inzake het behoud van het onroerend erfgoed ; - dat hem tot op heden geen onteigenings- of ruilverkavelingsberichten werden betekend ; - dat hij geen kennis heeft van geschillen met architecten, aannemers of buren ; - dat hij geen premie voor renovatie van het verkochte goed ontvangen heeft in uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu ; - dat het verkochte goed niet is opgenomen in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten, en dat de verkoper evenmin werd gewaarschuwd dat het goed op gezegde inventaris zal worden gezet ; - dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal houdende vaststelling van leegstand ; - dat het verkochte goed geen woning is die onbewoonbaar werd verklaard ; - dat de afgifte van een conformiteitsbewijs, conformiteitsattest of conformiteitscontroleattest niet werd geweigerd ; - dat noch de gemeente, noch het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, noch een autonome gemeentelijke regie, noch de Grondregie, noch de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, noch een openbare vastgoed-maatschappij, noch het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest over een openbaar beheersrecht beschikt op het verkochte goed. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES De verkoper verklaart dat het voorwerp van deze verkoop geen wooneenheid is in de zin van artikel 276 bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart Toch heeft de elektrische installatie het voorwerp uitgemaakt van een volledig controleonderzoek in de zin van het reglement. De koper erkent van de verkoper het origineel van het proces-verbaal ontvangen te hebben van het controleonderzoek uitgevoerd door Technisch Bureau Verbrugghen op 26 september 2006, teneinde de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met (i) de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties die erop betrekking hebben, met uitzondering van artikel 278, voor het gedeelte waarvan de aanleg werd aangevat na 30 september 1981, (ii) de voorschriften van de artikelen 1 tot 279 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties die erop betrekking hebben voor het gedeelte waarvan de aanleg aangevat werd vóór 1 oktober Er werd vastgesteld dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het reglement. De koper verklaart te weten : - dat hij zijn identiteit en de datum van onderhavige verkoopakte schriftelijk dient te melden aan voormeld controleorganisme ; - dat hij na deze melding de vrije keuze heeft om een erkend controleorganisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek, om na te gaan of na de afloop van een termijn van achttien maanden, te rekenen vanaf de datum van de notariële verkoopakte, de overtredingen verdwenen zijn ; 6

7 - dat, indien er tijdens dit nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog overtredingen overblijven, het controleorganisme de federale overheidsdienst die energie onder zijn bevoegdheid heeft hiervan op de hoogte zal brengen. De aanpassingswerken, noodzakelijk om de installatie in overeenstemming te brengen met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, vallen exclusief ten laste van de koper. BEHEER EN SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS 1. De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die onder andere aan de verkoper van een onroerend goed de verplichting opleggen een door het BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER opgesteld bodemattest aan de koper te overhandigen, en, indien uit dit attest blijkt dat het betreffende perceel potentieel vervuild is, over te gaan tot een verkennend bodemonderzoek en in voorkomend geval tot een behandeling van de bodemverontreiniging. 2. De koper verklaart vóór de ondertekening van deze akte kennis genomen te hebben van de inhoud van het bodemattest de dato 9 november 2012, waarvan hij verklaart een kopie ontvangen te hebben. Dit bodemattest bepaalt letterlijk wat volgt : "Het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand". 3. De verkoper verklaart dat hij over geen aanvullende informatie beschikt die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst van de risicoactiviteiten in de zin van de ordonnantie, dat bij zijn weten geen enkele van deze risicoactiviteiten werd of wordt uitgeoefend op het perceel voorwerp van huidige overeenkomst. ENERGIEPRESTATIE Een energieprestatiecertificaat (EPC) met certificaatnummer T en met betrekking tot het hierbij verkochte goed, werd opgesteld door de heer Benoit Debret op 20 augustus Dit certificaat vermeldt volgende informatie met betrekking tot het goed : - energiescore : C - jaarlijkse uitstoot van CO2 : 202kW De verkoper verklaart geen kennis te hebben van wijzigingen aan de energiekarakteristieken van het goed die van die aard zouden zijn de inhoud van het certificaat te wijzigen. De koper verklaart voorafgaandelijk dezer een origineel van dit certificaat te hebben ontvangen. PRO FISCO De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hen artikel 203, eerste alinea, van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voorgelezen hebben, evenals artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde. De verkoper verklaart : - niet onderworpen te zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde ; - binnen een termijn van vijf jaar vóór het verlijden van onderhavige akte geen gebouw vervreemd te hebben onder het stelsel der belasting over de toegevoegde waarde ; - geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde ; 7

8 - geen deel uit te maken van een BTW-eenheid. RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro. PRIJS De verkoop wordt toegestaan en aanvaard tegen de prijs van twee miljoen achthonderd vijftig duizend euro ( ,00 EUR). De verkoper erkent deze som vandaag van de koper ontvangen te hebben, onder de vorm van een cheque. Waarvan kwijting, onder voorbehoud van inning van de cheque. De koper heeft de prijs betaald met gelden afkomstig van KOSTEN Alle kosten, belastingen en honoraria betreffende de verkoopakte vallen ten laste van de koper. De kosten die betrekking hebben op de levering van het goed zijn ten laste van de verkoper. Alle publiciteitskosten die door de verkoper zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van de intussen teruggetrokken openbare verkoop, waarvan sprake in de voorafgaande uiteenzetting, zijn exclusief ten laste van de verkoper. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De bevoegde hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van deze akte, om welke reden ook. TIJDELIJKE OF MOBIELE WERKPLAATSEN De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, en meer bepaald op de verplichting een postinterventiedossier op te stellen bij de uitvoering van werken waarbij de tussenkomst van meer dan één aannemer vereist is of van werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden. De verkoper verklaart dat er in het verkochte goed sedert 1 mei 2001, datum waarop voormeld koninklijk besluit in werking getreden is, geen werken uitgevoerd werden waarvoor een postinterventiedossier diende opgesteld te worden. IDENTITEIT De instrumenterende notarissen bevestigen dat de identiteit van de comparanten hen aangetoond werd aan de hand van hun identiteitskaart. 8

9 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN De instrumenterende notarissen vestigen er voor zover nodig de aandacht van de partijen op dat hun belangen in onderhavige akte tegenstrijdig zijn, en dat zij elk het recht hebben zich te laten bijstaan door een eigen notaris of een raadsman. WAARVAN AKTE. Verleden te Brussel. Na integrale voorlezing en toelichting van de akte tekenen comparanten samen met de instrumenterende notarissen. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van de authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 9

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST BIJLAGE Bijlage nr. 1 Onderhandse verkoopsovereenkomst ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST A AANDUIDING VAN DE PARTIJEN De Vlaamse Gemeenschapscommissie, instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voor mij, ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen, met tussenkomst van CARL OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel.

Voor mij, ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen, met tussenkomst van CARL OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Ontwerp authentieke akte TWEEDUIZEND EN TWAALF Op # Voor mij, ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen, met tussenkomst van CARL OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verkoopsovereenkomst ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST A AANDUIDING VAN DE PARTIJEN De Vlaamse Gemeenschapscommissie, instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door het

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

ERFPACHTOVEREENKOMST

ERFPACHTOVEREENKOMST ERFPACHTOVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College, met kantoren te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarvoor hier optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NOTARISSEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING "TiGenix" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2 BTW (8E)847l.340.l23

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Wijzigingen van de statuten

Wijzigingen van de statuten ACG/32668-005 AKTE VAN 07/05/2015 Wijzigingen van de statuten Repertorium nr. R : $ H : $ B : $ SOFINA Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 Gerechtelijke

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning )

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning ) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR De Algemene Voorwaarden maken

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1045 (2010-2011) Nr. 7 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB "Vastned Retail Belgium" Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie