ERFPACHTOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERFPACHTOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 ERFPACHTOVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College, met kantoren te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarvoor hier optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter Hierna genoemd "de erfpachtgever". en Vzw Buurtwerk Chambéry, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Chambérystraat 24, waarvoor hier optreedt mevrouw Olivia Vanmechelen, voorzitster, Hierna genoemd "de erfpachter". Is voorafgaandelijk uiteengezet : Vzw Buurtwerk Chambéry is een geïntegreerde wijkwerking gelegen in de Chambérystraat te 1040 Brussel. De wijkwerking heeft tot doel het contact tussen de verschillende buurtbewoners te bevorderen en hun leefsituatie te verbeteren. Ze steunt op de samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum, de kinder- en jongerenwerking (WMKJ), de wijkwerking, de werkervaringsprojecten Horeca (sociaal wijkrestaurant) en Bouw (Chato renovatieploeg en Chato klusjesploeg). Vzw Buurtwerk Chambéry is sinds de jaren 90 gevestigd in panden die eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vzw Buurtwerk Chambéry gebruikt deze panden volledig kosteloos en heeft voor het gebruik geen overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vzw Buurtwerk Chambéry heeft op 19 december 2012 een subsidie bekomen bij het Impulsfonds voor Migrantenbeleid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor de infrastructuurkosten voor de uitbreiding van haar sociaal wijkrestaurant gelegen op de site van de Chambérystraat. Aangezien vzw Buurtwerk Chambéry geen eigenaar is van de panden in de Chambérystraat, kan vzw Buurtwerk Chambéry pas een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag ontvangen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding nadat de vzw beschikt over een document waaruit blijkt dat de investering niet leidt tot huurprijsverhoging en over een huurzekerheid voor een periode van 10 jaar beschikt. Om vzw Buurtwerk Chambéry in de mogelijkheid te stellen om aan die voorwaarde tegemoet te kunnen komen, wensen de partijen het bestaande precaire gebruiksrecht om te zetten in een langdurig zakelijk recht. Is overeengekomen: 1

2 Artikel 1.- Vestiging van erfpachtrecht De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aan de vzw Buurtwerk Chambéry, die aanvaardt, een erfpachtrecht op het hierna beschreven onroerend goed. Artikel 2.- Omschrijving van het goed Het recht van erfpacht heef betrekking op het hierna vermelde goed: Een gebouwencomplex, gekend als jeugdhuis, gelegen in de Chambérystraat te 1040 Brussel (Etterbeek) thans of vroeger gekadastreerd sectie B, perceel nr. 415/W/4, met een oppervlakte van 2 a 15 ca. Hierna genoemd "het goed". Voormelde goed behoort toe aan de erfpachtgever ingevolge de overdracht van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 1995, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus De erfpachter stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en vraagt geen andere titel dan een uitgifte van deze akte. Artikel 3.- Doel van de overeenkomst De vestiging van het zakelijk recht van erfpacht geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald de organisatie van een geïntegreerde wijkwerking. Deze bestemming mag door de erfpachter niet gewijzigd noch uitgebreid worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In dit verband zal de erfpachter erover waken dat de bestemming van het goed niet in strijd zal zijn met het karakter van het goed en het karakter van de omgeving. Artikel 4.- Duur Het recht van erfpacht wordt toegestaan en aanvaard voor een ondeelbare periode van zes en zestig (66) opeenvolgende jaren, beginnend op datum van de terbeschikkingstelling van het goed, namelijk op datum van heden en van rechtswege eindigend op. De erfpacht is na het verstrijken van voornoemde termijn, met inachtneming van de wettelijk toegelaten maximumtermijn van 99 jaar, verlengbaar bij onderlinge uitdrukkelijke toestemming van de partijen na een besluit in die zin van hun respectieve bevoegde organen. De erfpacht kan in geen geval stilzwijgend worden verlengd. Artikel 5.- Erfdienstbaarheden De erfpacht wordt gevestigd op het goed met alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en de erfpachter zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op 2

3 zijn kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten als gevolg van regelmatige en niet verjaarde titels of als gevolg van de wet. De erfpachter zal enkel erfdienstbaarheden kunnen vestigen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de exploitatie. Deze erfdienstbaarheden zullen slechts gelden zolang de erfpacht tussen de partijen geldt. De erfpachtgever zal de erfdienstbaarheden die hij wenst te behouden bij het einde van de erfpachtovereenkomst kunnen behouden, onder de modaliteiten die hij dan zal vaststellen, zoals hij eveneens rechtsgeldig eenzijdig zal kunnen beslissen de andere als onbestaande te aanzien. Deze bepalingen zullen ter kennis worden gebracht aan degenen met wie de erfpachter contractueel erfdienstbaarheden vaststelt. Kosten veroorzaakt door schade die is ontstaan vóór deze overeenkomst vallen ten laste van de erfpachtgever. Artikel 6.- Bijzondere voorwaarden De erfpachter is in de plaats gesteld in alle rechten en verbintenissen van de erfpachtgever aangaande gezegde bepalingen, zonder verhaal tegen de erfpachtgever noch enige tussenkomst van deze om welke reden het ook weze. Artikel 7.- Canon Het recht van erfpacht wordt verleend tegen betaling door de erfpachter van een jaarlijkse canon van een (1) EUR die de erfpachter dient te betalen voor de jaarlijkse vervaldag en voor de eerste maal door overschrijving op het rekeningnummer BE van de Vlaamse Gemeenschapscommissie onder vermelding "canon Chambéry". Indien de vergoeding niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling wettelijk interest verschuldigd zijn vanaf de vervaldag tot op de dag van betaling. Artikel 8.- Overdracht De erfpachter kan zijn recht van erfpacht zoals aangeduid in deze overeenkomst niet overdragen behoudens bij schriftelijk akkoord van de erfpachtgever. In geval van overdracht met akkoord van de erfpachtgever, blijft de erfpachter echter steeds persoonlijk gehouden om de canon te voldoen en blijft hij met de overnemer hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uitvoering van alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. De erfpachter is er toe gehouden om de erfpachtgever te vrijwaren tegen al de bezitsdaden van derden die tot verkrijgende verjaring kunnen leiden. Artikel 9.- Natrekking Bij het beëindigen van onderhavige overeenkomst hetzij door het verstrijken van de termijn, hetzij door het vervallen of het verbreken van de overeenkomst, zullen al de opgerichte gebouwen, installaties, constructies en aanplantingen, in goede staat van onderhoud, eigendom 3

4 worden van de erfpachtgever, zonder dat deze gehouden zal zijn tot enige vergoeding, van welke aard ook. De zakelijke of persoonlijke rechten die de erfpachter zou hebben toegestaan, moeten bij de beëindiging van de overeenkomst, in welke gevallen ook, niet door de erfpachtgever worden gerespecteerd. Ingeval van gehele of gedeeltelijke vernieling van de in erfpacht gegeven gebouwen, heeft de erfpachter de keuze tussen het heropbouwen ervan of de afstand van het erfpachtrecht met afstand van de door de verzekeraar uit te betalen vergoeding. Opdat dit laatste recht zou kunnen uitgeoefend worden, dient de erfpachter een verzekering aan te gaan die de gebouwen dekt voor de volledige wederopbouwwaarde zonder de verplichting tot wederopbouw krachtens de verzekering. De voormelde keuze zal door de erfpachter bij een ter post aangetekende zending worden meegedeeld aan de erfpachtgever binnen de zes maand na het voorval. Indien de gebouwen worden heropgericht, is de erfpachtgever gerechtigd een duurdere of grotere wederopbouw te verkiezen, mits daarvan de meerprijs te dragen. Artikel 10.- Hernieuwing van de erfpacht Wanneer, na het verstrijken van de termijn vermeld onder artikel 3, de erfpachter in het bezit wordt gelaten van het goed, is er geen sprake van stilzwijgende verlenging en kan er een einde gesteld worden aan deze bezetting door een vooropzeg van drie maanden bij aangetekend schrijven door de erfpachtgever. Op voorwaarde dat de aanvraag bij aangetekend schrijven gebeurt, en dit ten vroegste vijf jaar en ten laatste één jaar voor het verstrijken van de termijn van huidige overeenkomst, kan de erfpachter een nieuwe erfpacht aanvragen. Artikel 11.- Hypotheek De erfpachter heeft het recht om zijn erfpachtrecht en de door hem aangebrachte werken met een hypotheek te bezwaren, voor zover de termijn deze van onderhavige overeenkomst niet overschrijdt. Artikel 12.- Verhuring De erfpachter mag het in erfpacht gegeven goed en de door hem aangebrachte bouwwerken noch geheel, noch gedeeltelijk verhuren of in gebruik geven aan een derde, behoudens schriftelijk akkoord van de erfpachtgever, die de gevraagde toestemming evenwel niet zonder gegronde reden kan weigeren. De erfpachter blijft aansprakelijk voor de uitvoering van alle uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen. Voor kortstondig gebruik en verhuur van lokalen in functie van de doelstellingen van de werking wordt er een basisovereenkomst opgemaakt tussen beide partijen. 4

5 Artikel 13.- Onderhouds - en herstellingswerken De erfpachter neemt de goederen over in de staat waarin ze zich bevinden op datum van ondertekening van de authentieke akte. De erfpachter staat in voor het onderhoud van bovenvermeld goed, evenals voor het onderhoud van alle door hemzelf of voor hem verwezenlijkte of aangebrachte constructies van welke aard ook. Hij neemt de kosten van dit onderhoud ten laste en verbindt er zich toe alle herstellingen uit te voeren (waaronder ook de grove herstellingen omschreven in artikels 605 en 606 van het Burgerlijk Wetboek), zelfs indien deze te wijten zijn aan toeval of overmacht, zonder enige schadevergoeding van de eigenaar te kunnen eisen. De erfpachter is ertoe gehouden de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de erfpachtgever te bekomen vooraleer werken, van welke aard ook, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, aan te vatten. Ten behoeve van deze bepaling wordt voorafgaandelijk door de partijen een plaatsbeschrijving opgemaakt. De kosten hiervan zijn ten laste van de erfpachtgever. Artikel 14.- Verzekeringen 1. Tijdens de gehele duur van de erfpacht verbindt de begunstigde zich ertoe het bovenvermelde gebouw evenals de door of voor hem opgerichte gebouwen voor de volledige wederopbouwwaarde te verzekeren tegen brand en aanverwante risico's bij een door de erfpachtgever goedgekeurde verzekeringsmaatschappij. Op eerste aanvraag van de erfpachtgever zal de erfpachter het bestaan van de verzekeringen en de regelmatige betaling van de premies bewijzen. De erfpachter staat verder op eigen kosten tevens in voor het nemen van alle bij wetten, decreten of besluiten van de hogere overheid verplichte verzekeringen met betrekking tot de in erfpacht gegeven gebouwen en de door of voor hem opgerichte gebouwen. 2. De erfpachter is volledig aansprakelijk, ter algehele ontlasting van de eigenaar, voor alle schade en ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan het om even wie of wat veroorzaakt zouden worden als gevolg van de activiteiten die in de in erfpacht gegeven constructies plaats vinden, met uitsluiting van het geval van fout of verzuim in hoofde van de eigenaar of zijn aangestelden. Artikel 15.- Ingenottreding, belastingen en taksen Het in erfpacht gegeven goed is vrij van gebruik. De erfpachter zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard, zelfs deze die alleen ten laste van erfpachtgever vallen, en welke betrekking hebben op de in erfpacht gegeven goederen en alle er zich op bevindende of er op te richten constructies te zijnen laste nemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van ondertekening. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de erfpachtgever de onroerende voorheffing betreffende het goed inzake het lopend jaar pro rata temporis zal dragen en betalen, en dat hij zich er van zal onthouden er teruggave van te vragen, om welke reden ook. 5

6 Artikel 16.- Einde van de erfpacht De erfpacht neemt een einde door het verstrijken van de in artikel 3 van deze overeenkomst vermelde termijn en tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, indien en zodra de erfpachter ophoudt te bestaan. De erfpachter kan zich steeds vervroegd vrijmaken van dit recht van erfpacht op voorwaarde dat de achterstallige vergoedingen tot aan de dag der overlating dadelijk betaald worden. Indien de erfpachtgever voor het verstrijken van de in artikel 3 van deze overeenkomst vermelde termijn eenzijdig een einde stelt aan het recht van erfpacht zonder dat de erfpachter in gebreke is gebleven omdat hij, om reden van algemeen belang of van lokaal belang een andere bestemming wenst te geven aan het onder artikel 2 van deze overeenkomst vermelde goed, zal hij de begunstigde voor de door of voor hem opgerichte constructies vergoeden zoals gebruikelijk is inzake onteigeningen om reden van openbaar nut, gesteund op een deskundige schatting en na afhouding van de door de begunstigde eventueel aan de erfpachtgever nog verschuldigde bedragen. Artikel 17.- Sanctie De erfpachtgever heeft het recht om voor de bevoegde rechtbanken de ontbinding van de erfpacht met schadevergoeding te vorderen bij wanprestatie door de erfpachter en bij zware of herhaalde lichte inbreuk door de erfpachter op de verplichtingen die hem bij deze overeenkomst worden opgelegd. Als zware inbreuken worden beschouwd zonder dat deze opsomming als limitatief geldt, onder meer: de wijziging van de bestemming door de erfpachter, de niet-betaling van de jaarlijkse vergoedingen binnen twee maanden na ingebrekestelling en het gebrekkig onderhoud of herstel van de in erfpacht gegeven goederen en opstallen. Artikel 18.- Stedenbouw De erfpachtgever verklaart dat voor het goed, voorwerp van onderhavige akte, noch een stedenbouwkundige vergunning, noch een verkavelingsvergunning, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat dergelijke vergunningen zouden kunnen worden verkregen, werd verleend en dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om nog verder op het in erfpacht gegeven goed te bouwen of om daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. De erfpachter verbindt zich toe de stedenbouwkundige voorschriften stipt na te leven. Hij zal niet met de oprichting van gebouwen beginnen vooraleer hij op eigen kosten alle nodige vergunningen en goedkeuringen heeft bekomen. De erfpachtgever verklaart dat het in erfpacht gegeven goed niet gelegen is in een beschermd landschap en dat het goed bij zijn weten op heden geenszins het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. 6

7 Artikel 19.- Bodemverontreiniging De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die onder andere aan de eigenaar van een onroerend goed de verplichting opleggen een door het Brussels Instituut Voor Milieubeheer opgesteld bodemattest aan de erfpachter te overhandigen, en, indien uit dit attest blijkt dat het betreffende perceel potentieel vervuild is, over te gaan tot een verkennend bodemonderzoek en in voorkomend geval tot een behandeling van de bodemverontreiniging. De erfpachtgever verklaart met betrekking tot het in erfpacht gegeven goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de erfpachter of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichtingen, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de bevoegde overheid in dit geval kan opleggen. Artikel 20.- Kosten Alle kosten en rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, evenals de kosten voortvloeiend uit het verlijden van de authentieke erfpachtakte, met inbegrip van de registratierechten, de overschrijvingskosten en andere, vallen ten laste van de erfpachter. Artikel 21.- Woonstkeuze Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke adressen. Artikel 22.- Postinterventiedossier Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zeven februari tweeduizend en één, verklaart de erfpachtgever dat er aan deze goederen sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld en dat er bijgevolg geen dergelijk dossier bestaat. Artikel 23.- Verklaring De eigenaar verklaart niet BTW-plichtig te zijn. De erfpachter verklaart dat hij dit zakelijk recht verkrijgt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor welzijnsactiviteiten. Artikel 24.- Ambtshalve inschrijving De partijen zijn van oordeel dat er geen onroerend voorrecht bestaat en dat er bijgevolg geen ambtshalve inschrijving dient genomen bij de overschrijving van de akte. 7

8 De erfpachter verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement, vereffening of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling. Artikel 25.- Authentieke akte De akte die de uitvoering van deze afstand vastlegt zal ten laatste binnen de drie maanden na de ondertekening van onderhavige overeenkomst verleden worden door Notaris Eric Spruyt, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel. Opgesteld te Brussel, op in twee exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben. Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie Guy Vanhengel Voor de vzw Buurtwerk Chambéry Olivia Vanmechelen 8

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Ontwerp van erfpachtakte AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT Heden, op tweeduizend en negen Wordt door mij, Carl Ockerman, notaris te Brussel, handelend als instrumenterend ambtenaar,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tot het verlenen van een erfpachtrecht met betrekking tot onroerend goed, gelegen Orbanlaan 54 te 1150 Brussel

Overeenkomst tot het verlenen van een erfpachtrecht met betrekking tot onroerend goed, gelegen Orbanlaan 54 te 1150 Brussel Overeenkomst tot het verlenen van een erfpachtrecht met betrekking tot onroerend goed, gelegen Orbanlaan 54 te 1150 Brussel Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook VGC genoemd, autonome overheidsinstelling

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

De ter beschikking gestelde lokalen hebben een bruto oppervlakte van m² in en zijn verdeeld over

De ter beschikking gestelde lokalen hebben een bruto oppervlakte van m² in en zijn verdeeld over BIJLAGE Bijlage nr. 1 Erfpachtovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

De VGC stelt een aantal eigen gebouwen ter beschikking van inrichters van kinderdagverblijven.

De VGC stelt een aantal eigen gebouwen ter beschikking van inrichters van kinderdagverblijven. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0100 29-10-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Erfpachtovereenkomst Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook VGC genoemd, autonome overheidsinstelling

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST

CONCESSIEOVEREENKOMST Bijlage Q Concessieovereenkomst CONCESSIEOVEREENKOMST Tussen enerzijds, Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie in de persoon van [ ], afdelingshoofd bij het departement

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST

CONCESSIEOVEREENKOMST 16538 CONCESSIEOVEREENKOMST Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Pieter de continuïteit van een kwaliteitsvolle en commerciële uitbating van t Oud Wethuys te OOSTKAMP, Brugsestraat 2 verzekerd wenst te

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

De vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Wollemarkt 15.

De vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Wollemarkt 15. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Erfpachtovereenkomst VGC-vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel betreffende de herlocalisatie van jeugdcentrum Alleman in het Lutgardisproject te 1160 Oudergem

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE. OVEREENKOMST n CAR/14/061

BIJLAGE. OVEREENKOMST n CAR/14/061 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST n CAR/14/061 Gebruik van de gevel van het gebouw gelegen aan de Lokvogelstraat 3 te 1020 Brussel voor de uitvoering van een muurschildering «Jommeke» in het kader van

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 AKTE VAN VESTIGING VAN ERFPACHT

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 AKTE VAN VESTIGING VAN ERFPACHT BIJLAGE Bijlage nr. 1 AKTE VAN VESTIGING VAN ERFPACHT Heden, tweeduizend en zeven, Wordt door mij, Emile BEECKMANS, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité Brussel I, de hierna volgende overeenkomst vastgelegd

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST LASTGEVING

OVEREENKOMST LASTGEVING 13/428 OVEREENKOMST LASTGEVING Tussen de ondergetekenden enerzijds:.., met maatschappelijke zetel te, KBO.., alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar...., de heer En anderzijds: Hierna de «lastgever»

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Hierna conventioneel genoemd: "DE ERFPACHTGEVER"

Hierna conventioneel genoemd: DE ERFPACHTGEVER D... VESTIGING ERFPACHT IN HET JAAR TWEEDUIZEND De Voor mij,.., Notaris met standplaats te... ZIJN VERSCHENEN: Enerzijds: De Naamloze Vennootschap "WATERWEGEN EN ZEEKANAAL", met zetel te 2830 Willebroek,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE"

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan HOOG CATHARIJNE Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE" (zoals deze luiden na wijziging dd. 30-12-1968) ARTIKEL 1 Begripsomschrijving. 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

Concessieovereenkomst Aqualaren

Concessieovereenkomst Aqualaren Aqualaren Gemeente Tynaarlo zwembadexploitant Gemeente Tynaarlo januari 2013 Pagina 1 van 7 Model concessieovereenkomst behorend bij de aanbesteding van de exploitatie van zwembad Aqualaren 1. De gemeente

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel vs 8.1, 04/08 De gemeente Schiedam, hierbij vertegenwoordigd door mr. C.D. Brokerhof, ambtenaar in dienst van de gemeente Schiedam, daartoe bevoegd op

Nadere informatie

De opbrengst van het verlenen van een erfpacht zal worden aangewend voor de algemene financiering van de gemeente.

De opbrengst van het verlenen van een erfpacht zal worden aangewend voor de algemene financiering van de gemeente. De Raad, Aanleiding De gemeenteraad heeft in zitting van 26 mei 2016 principieel beslist om het perceel grond met gebouw (voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek), gelegen te Gemeenteplein 1, 1602 Vlezenbeek,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1599 (2011-2012) Nr. 5 4 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie