Tien pensioentips voor werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien pensioentips voor werkgevers"

Transcriptie

1 Tien pensioentips voor werkgevers Een pensioenregeling optuigen is eenvoudiger dan het versoberen of stoppen van een pensioenregeling. Daarom is het belangrijk om te weten waar u op moet letten voordat u een werkgeverspensioen begint. In deze whitepaper beschrijven wij 10 belangrijke aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. 1. Is er een verplichte CAO of een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds? Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. In een CAO worden hier dan ook door de sociale partners (werkgevers en werk nemers) afspraken over gemaakt. Ben jij als werkgever lid van één van de branche- of werkgeversorganisaties die de CAO hebben afgesloten, dan ben je verplicht je aan de CAO-afspraken te houden. Ook kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO algemeen verbindend verklaren (AVV). Doet hij dit, dan geldt de CAO voor alle bedrijven in de sector. Dispensatie In een CAO worden vaak zaken over werkgeverspensioen geregeld. Wil je een ander werkgeverspensioen afspreken dan is vastgesteld in het voor jou verplichte CAO-akkoord? Dan is het misschien mogelijk om dispensatie aan te vragen en zelf een arbeidsovereenkomst per werknemer of groep werknemers overeen te komen. Dit is mogelijk in een aantal situaties. In de CAO kan een uitzondering worden gemaakt voor bepaalde ondernemingen of subsectoren. Of doordat de werkingssfeer van een CAO gewijzigd wordt. Wanneer op basis van de CAO geen dispensatie kan worden gegeven, kan de minister (op grond van de wet AVV) dispensatie verlenen. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: Er moet een eigen arbeidsovereenkomst zijn afgesloten met een onafhankelijk opererende vakbond (je mag dus niet zelf een vakbond oprichten); Je eigen CAO mag niet duidelijk slechter zijn dan de CAO die algemeen verbindend is verklaard; Je bedrijfsactiviteiten moeten afwijken van de bedrijfssector waarvoor de algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is. Verplicht bedrijfstakpensioen Naast de CAO kan ook een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds jouw afspraken over werkgeverspensioen

2 beïnvloeden. Net als bij CAO s wordt vaak op bedrijfstakniveau geregeld dat iedereen verplicht deelneemt aan het werkgeverspensioen van een pensioenfonds. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten van je bedrijf, soms afhankelijk van de personeelsomvang, val je al dan niet onder de definitie van verplichte deelnemer van een pensioenfonds. Ook in dit geval kun je dispensatie aanvragen, maar besef wel dat er vervolgens een procedure op gang komt waarin je: afhankelijk bent van het beleid van het pensioenfonds (let op kosten om de aanvraag in behandeling te nemen!); een gelijkwaardig ander pensioen moet regelen; wellicht een afkoopsom aan het pensioenfonds moet betalen vanwege het verzekeringstechnische nadeel dat het pensioenfonds lijdt. Vooral als het werknemersbestand relatief jong is kan die koopsom erg hoog zijn. Wanneer je een werkgeverspensioen start, kijk dan ook naar de situatie in de toekomst. 2. De beteugeling van het werkgeverspensioen Wees er van bewust dat het eenvoudiger is een werkgeverspensioen op te tuigen dan om een werkgeverspensioen te versoberen of stop te zetten. Als je in de toekomst bijvoorbeeld vanwege een verslechterende bedrijfseconomische situatie een versobering in het werkgeverspensioen wilt aanbrengen dan is dat moeilijk. Kijk bij het toezeggen van een werkgeverspensioen daarom niet alleen naar de situatie van vandaag, maar ook naar de situatie in de toekomst. Het werkgeverspensioen moet voor het bedrijf ook op de lange termijn betaalbaar zijn. Houd hier rekening mee. Laat een adviseur de pensioenlasten berekenen en ga fictief uit van een werknemersbestand dat binnen tien jaar vergrijst; sterk toeneemt; bovengemiddelde loonstijging laat zien. TIP: Neem altijd een eenzijdig wijzigingsbeding op in onder andere je pensioenreglement en draag er zorg voor dat jouw werknemers het beding schriftelijk ontvangen. Formuleer in zo n beding zo duidelijk mogelijk de situaties dat je als werkgever zonder toestemming van werknemers het werkgeverspensioen (al dan niet tijdelijk) kan verlagen, versoberen of stopzetten. Er gelden wel beperkingen. Je mag als werkgever alleen gebruik maken van zo n beding als er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang, dat het belang van de werknemer in redelijkheid en billijkheid moet wijken. Ben je genoodzaakt om het werkgeverspensioen te versoberen maar kun je geen gebruik maken van het eenzijdige wijzigingsbeding? Leg de werknemers dan uit hoe noodzakelijk de aanpassing is en probeer daar overeenstemming over te bereiken. Loyale werknemers kunnen best akkoord gaan met zo n aanpassing, zeker als daarmee een reorganisatie of faillissement kan worden voorkomen. Vergeet ook niet de afstemming met je pensioenuitvoerder. 3. Wat doen concurrenten? Het lijkt triviaal, maar het wordt vaak vergeten: het bestuderen van de pensioenregeling van de concurrent. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en veelal ook bedoeld om op de (arbeids)markt te kunnen concurreren. Concurreren gebeurt op twee vlakken: je wilt de beste talenten aantrekken maar je wilt ook niet te duur zijn met je kostprijs. Vanuit beide perspectieven is het belangrijk om te weten wie je concurrenten zijn. Waar komt het talent dat jij graag in je onderneming wilt hebben vandaan? Welke pensioenregelingen krijgen ze daar aangeboden? En zo ook voor de kostprijs; hebben je concurrenten een slechtere pensioenregeling waardoor ze misschien een lagere kostprijs kunnen aanbieden? Bestudeer de pensioenregeling van de concurrent.

3 4. Voldoet je werkgeverspensioen aan de verplichte toetredingstermijnen? De minimale toetredingsleeftijd de leeftijd waarop je volgens de pensioenregeling pensioen mag opbouwen is 21 jaar. In je pensioenreglement mag je een jongere leeftijd afspreken, een oudere leeftijd is niet toegestaan. Wel mag je tijdens de proeftijd van een nieuwe werknemer een wachttijd hanteren voor de opbouw van ouderdomspensioen. De maximale wachttijd voor deelname aan de pensioenopbouw bedraagt twee maanden. Daarna geldt dus ook voor de nieuwe medewerker in beginsel verplichte deelname aan het werkgeverspensioen. Voor partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen is geen wachtperiode toegestaan. Dit betekent dat nieuwe medewerkers tijdens hun proeftijd wel verzekerd zijn voor het partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Mits die pensioenvormen onderdeel uitmaken van de pensioentoezegging en geen uitsluiting van toepassing is uiteraard. Het is raadzaam de regels met betrekking tot toetreding en dekking binnen het werkgeverspensioen voor alle werknemers die tot een zelfde groep behoren op dezelfde wijze toe te passen. Dat voorkomt eventuele problemen op basis van gelijke behandelingswetgeving. 5. Is de pensioentoezegging correct verzekerd? Let op dat er geen hiaten in de dekking aanwezig zijn. Heb je een werknemer iets toegezegd maar niet verzekerd, dan kun je zelf aangesproken worden op de schade die de werknemer daardoor lijdt. Het zelf uitvoeren van een pensioentoezegging voor werknemers is verboden. Werkgeverspensioen moet altijd worden verzekerd bij een pensioenuitvoerder. Alleen voor het werkgeverspensioen van een DGA bestaat een uitzondering. Hoe ontstaan (discussies over) hiaten in de dekking? Dit kan te maken hebben met: het in- en uitlooprisico voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Vooral bij wisseling van pensioenuitvoerder, of in geval van in- en uitdiensttreding van werknemers; het te laat of niet aanmelden van een werknemer of een partner; het vergeten door te geven van de juiste inkomens. Vooral bij oproepkrachten en nul-urencontracten. Of als daar geen goede afspraken over zijn gemaakt met de pensioenuitvoerder; een verschil tussen de CAO-afspraken en de verzekering van de pensioenuitvoerder. 6. Verstrekken van de juiste informatie In de vrije pensioenmarkt bestaat de driehoeksrelatie tussen werkgever, pensioenuitvoerder en werknemer. Op basis van deze driehoeksrelatie ontstaan een aantal verantwoordelijkheden: De uitvoering van de pensioentoezegging moet de werkgever bij een pensioenuitvoerder onderbrengen; De werkgever heeft de verplichting om binnen een maand een nieuwe werknemer te informeren over het wel of niet doen van een pensioenaanbod en zo ja, de werknemer zo snel mogelijk aan te melden bij de pensioenuitvoerder; De pensioenuitvoerder moet ervoor zorgen dat de deelnemers aan het werkgeverspensioen tijdig juiste, volledige en begrijpelijke informatie krijgen over het werkgeverspensioen. De werkgever is in een aantal gevallen verplicht om toe te zien dat de pensioenuitvoerder dit allemaal netjes doet. Hieronder volgen een aantal overzichten van: eenmalige pensioeninformatie; periodieke pensioeninformatie; op te vragen pensioeninformatie. Wij bieden met de overzichten geen volledigheid, maar je zult zien dat dit al een behoorlijk beeld biedt van wat er over en weer wordt gestuurd. Wij hebben bijvoorbeeld informatievoorziening bij echtscheiding achterwege gelaten, dat is al vervelend genoeg. Eenmalig verstrekt de werkgever of de pensioenuitvoerder onderstaande informatie. Dit is altijd gedurende de opbouw-fase, op misschien het uitkeringsoverzicht na. Meestal wordt iets verstrekt aan de werknemer, maar let ook op dat een pensioenuitvoerder allerlei informatie alleen aan de werkgever verstrekt. In de linkerkolom staat hoe die informatie vaak genoemd wordt en wanneer je dat ontvangt. De inhoud van die informatie geven wij kort weer in de rechterkolom:

4 Wat: wanneer Pensioenaanbod, brief, melding: binnen een maand na indiensttreding Startbrief: binnen drie maanden na start verwerving van werkgeverspensioen Pensioenreglement: bij aanvang pensioenregeling Pensioenovereenkomst: bij aanvang pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement: bij aanvang pensioenregeling Polisvoorwaarden: bij aanvang pensioenregeling Wijzigingsbrief: binnen drie maanden na van kracht worden van een wijziging in het werkgeverspensioen Stopbrief of opgave einde deelname: binnen een redelijke termijn na uitdiensttreding werknemer (meestal drie tot zes maanden) Waardeoverdracht: tijdig (meestal binnen drie maanden na in- of uitdiensttreding) Pensioendatum bijna bereikt en er is een NP en OP verzekerd: het laatste jaar voor pensioendatum Herstelplan (indien van toepassing): zo snel mogelijk Afstempelbesluit (indien van toepassing): zo snel mogelijk Door wie /aan wie? Werkgever aan nieuwe werknemer werknemer die werkgeverspensioen gaat verwerven werkgever Werkgever aan werknemer werkgever werkgever werknemer oudwerknemer Werkgever (waar de werknemer nieuw in dienst treedt) aan (de nieuwe) werknemer werknemer die bijna met pensioen gaat OPF of BPF aan OPF of BPF aan Inhoud De melding dat er werkgeverspensioen is, is vormvrij. De werkgever geeft aan of en, zo ja, wanneer een werknemer aan werkgevers-pensioen kan deelnemen en bij welke pensioenuitvoerder Dit document is een heldere en duidelijke samenvatting van het pensioenreglement Dit betreft een overeenkomst waarin de rechten en de plichten van de werknemer en de rechten en de plichten van de pensioenuitvoerder zijn opgenomen Dit is een overeenkomst waarin staat of het een uitkerings-, kapitaal- of premieovereenkomst betreft, welke pensioenvormen zijn verzekerd, de voorwaarden voor opbouw inclusief eventuele eisen/bijzonderheden en de wijze van toeslagverlening Uitgebreid document waarin onder andere de wijze van premievaststelling en indexatie/toeslagverlening is opgenomen. Ook worden de procedures en voorwaarden omschreven, bijvoorbeeld aanmeldingsplichten, vrijwillig pensioen aanvullen en voortzetting na einde dienstverband Dit zijn vaak lastig te lezen algemene en aanvullende bepalingen over strekking, dekking, verplichtingen en uitsluitingen De wijzigingen in het werkgeverspensioen worden aan-gegeven. Ook moet de, mogelijkheid worden aangeboden het gewijzigde pensioenreglement op te vragen Opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken en de gevolgen van premievrijmaking. Ook omvat dit bericht andere relevante informatie, bijvoorbeeld over (het ontbreken van) de indexatie Je wordt gewezen op de mogelijkheid van waardeoverdracht Informatie over het recht op uitruil en andere flexibiliseringmogelijkheden Uitleg over het plan hoe het bestuur de financiële situatie van het pensioenfonds denkt te verbeteren Wanneer en in welke mate worden de uitkeringen verlaagd?

5 vervolg Betalingsachterstand premie: bij meer dan drie maanden betalingsachterstand (pensioenverzekeraar) of bij vijf procent betalingsachterstand op de te ontvangen jaarpremie (OPF, BPF) Offerte opbouwfase: voor aanvang pensioenregeling met werkgever Offerte uitkeringsfase: circa een jaar en vervolgens circa drie maanden voor pensioendatum Uitkeringsoverzicht: voor aanvang van de eerste pensioenuitkering werknemer werkgever die bijna met pensioen gaat Over de betalingsachterstand van je werkgever en de te volgen procedure Een offerte op bedrijfsniveau waaruit blijkt welke keuzen zijn gemaakt en de verdeling van de lasten tussen de werknemer en de werkgever Een offerte op individueel niveau waaruit blijkt hoe het werkgeverspensioen wordt uitbetaald Een cijfermatig overzicht van wanneer en hoe hoog het werkgeverspensioen is in de uitkeringsfase Periodiek verstrekt de werkgever of de pensioenuitvoerder onderstaande informatie. Meestal geldt dit voor de opbouw-fase, tenzij wij anders vermelden: Wat: wanneer? UPO: werknemers jaarlijks, oud-werknemers vijfjaarlijks (onderscheid premiebetalend en premievrij) Pensioenuitkeringsoverzicht: jaarlijks gedurende de uitkeringsfase (aan partners vijfjaarlijks) Door wie/ aan wie? gepensioneerde of nabestaande Inhoud? Cijfermatig overzicht met toelichting dat inzicht verschaft in de uitkering bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en de uitkering die een eventuele partner en/of kind krijgt als de werknemer overlijdt. Het UPO geeft ook inzicht in de pensioenuitkering als de werknemer nu stopt met werken Cijfermatig overzicht waarin staat vermeld welk bedrag wordt uitgekeerd, wat er gebeurt na overlijden en of en, zo ja, hoe indexatie of toeslag wordt verleend. Voor beschikbare premieregelingen met beleggingsmogelijkheid voor de deelnemer is daarnaast van belang. Model 3 BPR, jaarlijks Risicometingsbrief, jaarlijks (Kwartaal)bericht beleggingsfondsen Cijfermatig overzicht van de ontwikkeling van de beleggingswaarde tussen begin en einde van een kalenderjaar Uitleg waarmee inzichtelijk wordt of de manier waarop een werknemer belegt nog past bij het persoonlijke risicoprofiel Cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen van de fondsen waaruit men kan kiezen

6 7. Wat als een werknemer geen pensioen wil? Als een werknemer niet wil deelnemen aan de pensioenregeling, dan is de eerste stap om hem daarvan toch te overtuigen! Je loopt namelijk als werkgever een aanzienlijk risico indien de werknemer het pensioen weigert en later, of diens partner of kind, op die weigering terugkomt. Als een werknemer het pensioen weigert, loopt u een aanzienlijk risico. Voor de rechter moet het in zo n situatie duidelijk zijn dat de werknemer bewust heeft geweigerd. Is dit niet aantoonbaar? Dan geldt het werkgeverspensioen wellicht vanaf het moment van indiensttreding. Kende de werknemer bijvoorbeeld alle consequenties van het weigeren van het pensioen? Was de partner het er ook mee eens? In heel veel gevallen heeft de partner of de werknemer gelijk gekregen en moest de pensioenuitvoerder of werkgever alsnog een uitkering doen alsof de betreffende werknemer wel was aangemeld. Werkgevers en pensioenuitvoerders willen dit risico steeds vaker niet nemen en verplichten daarom alle werknemers om mee te doen aan het werkgeverspensioen. Een tweede stap is om te controleren of de pensioenuitvoerder toestaat dat een werknemer de pensioenregeling weigert. Staat de pensioenuitvoerder dit niet toe, dan is de werknemer verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. Eist een pensioenuitvoerder bepaalde formaliteiten als een werknemer ondanks alles toch niet wenst deel te nemen? Ga dan na welke formaliteiten dit zijn. Afstandsverklaring Wil de werknemer het pensioenaanbod toch niet (volledig) accepteren en staan de werkgever en de pensioenuitvoerder dit toe? Dan kan er een afstandsverklaring worden opgesteld. In deze afstandsverklaring moet heel precies worden opgenomen waar de werknemer afstand van doet. Loop de afstandsverklaring in ieder geval goed na en leg alle antwoorden inclusief handtekeningen goed vast: Van welke pensioenvormen wordt afstand gedaan? Vanaf wanneer wordt afstand gedaan? Welke bepalingen mist de werknemer daardoor? Wie betaalt wat in de geweigerde pensioenregeling? Om welke bedragen gaat het? Splits lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. En vergeet de indexatie/toeslag niet. Wordt de werknemer op een andere wijze gecompenseerd? Wat zijn de eisen als een werknemer opeens toch wil deelnemen? Is er een partner en zo ja, heeft de partner ook voor afstand getekend? Door heel specifiek de onderwerpen te benoemen, wordt voor iedereen duidelijk waar het over gaat en hoe groot het belang is. Voor de rechter kan de werknemer zich in de toekomst dan minder snel met succes beroepen op onbekendheid met het werkgeverspensioen. LET OP: Als een werknemer deelname aan het werkgeverspensioen weigert en hij of zij komt later terug op deze beslissing, dan mag de pensioenuitvoerder beperkingen aan de dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid stellen. De werknemer loopt dan het risico dat hij of zij, bijvoorbeeld vanwege een slechte gezondheid, geen nabestaandenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meer kan verzekeren. 8. Waar moet je op letten bij het maken van afspraken met een pensioenuitvoerder? De uitvoering van je pensioenregeling besteed je uit aan een pensioenuitvoerder op basis van een uitvoeringsovereenkomst. In deze uitvoeringsovereenkomst leg je de contractuele voorwaarden vast op basis waarvan de pensioen-

7 regeling wordt uigevoerd. Hieronder vind je een aantal belangrijke aandachtspunten waar je bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst aandacht aan moet besteden: Welke kosten rekent de pensioenuitvoerder? Verschillende kosten bedreigen de opbouw van een pensioen. Maar soms zijn er natuurlijk ook meevallers. Zo kan het zijn dat het sterfterisico in het werknemersbestand positief afwijkt. Ook kan het zijn dat de beleggingsresultaten ten behoeve van een pot voor indexering beter zijn dan de pensioenregeling aan indexering/toeslagverlening die aan de deelnemers is toegezegd. In de uitvoeringsovereenkomst met pensioenuitvoerders is het daarom verstandig om afspraken te maken over: Levens- en sterftekansen Overrente Gesepareerd beleggingsdepot Welke kosten worden berekend bij extra handelingen? Pensioenuitvoerders nemen u soms een groot stuk van uw werknemerscommunicatie uit handen. Welke communicatieondersteuning ontvang je van de pensioenuitvoerder? Je werknemers zullen bij vragen waarschijnlijk als eerste contact opnemen met je afdeling personeelszaken (of HR). Daarnaast voel je jezelf als werkgever wellicht ook verantwoordelijk voor je werknemers en hun pensioenvoorziening. Pensioenuitvoerders kunnen soms een groot stuk van de werknemerscommunicatie uit handen nemen. Ook is het vaak mogelijk om werknemers op individuele basis advies en/of informatie te verstrekken over aanvullende pensioenmogelijkheden. Welke dienstverlening spreek je af met de pensioenuitvoerder? De dienstverlening wordt soms vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). In deze overeenkomst staat bijvoorbeeld hoe snel een pensioenuitvoerder moet antwoorden op een klacht, hoe snel mutaties moeten worden doorgevoerd en wanneer de verplichte periodieke communicatie wordt verstuurd. Deze dienstverlening bepaalt vaak de kwaliteitsbeleving bij werknemers ( niemand nam de telefoon op bij de pensioenuitvoerder! Ze zijn nooit bereikbaar ). In een SLA kunnen de dienstverleningscriteria nader worden geregeld. Hoe duur is het om weg te gaan? Pensioenuitvoeringsovereenkomsten kennen bij pensioenverzekeraars veelal een termijn van vijf jaar. Dat is handig want iedere vijf jaar kan er dan opnieuw onderhandeld worden over bijvoorbeeld de prijs. En als een andere pensioenuitvoerder een beter aanbod doet, dan stap je over. Helaas is dit in de praktijk niet altijd realistisch en ook best omslachtig. Soms kennen pensioenuitvoerders exitvoorwaarden of negatief gesteld gouden ketenen. Zo kunnen er aanzienlijke kosten berekend worden bij het overdragen van de waarde naar een andere pensioenuitvoerder. Ook kunnen sommige beleggingsfondsen voor de lange termijn belegd zijn waardoor het kostbaar is om deze bij een ander beleggingsfonds onder te brengen. Zoals bij alle juridische contracten geldt ook hier: leg in de uitvoeringsovereenkomst vast welke kosten en voorwaarden er zijn verbonden aan beëindiging van het contract. 9. Verwachtingen werknemers managen Voorkom teleurstellingen bij je werknemers. Dat is mogelijk door eerlijk en open te communiceren over welke keuzen zijn gemaakt, bijvoorbeeld: ten aanzien van het beschikbare budget aan pensioenlasten; de pensioenuitvoerder; de afwezigheid van allerlei keuzemogelijkheden gedurende de opbouwfase; de afwezigheid van allerlei flexibiliseringsmogelijkheden voor de uitkeringsfase.

8 Een laag budget is beter dan geen budget, maar leg wel uit wat het verschil is tussen de hoogte van jouw werkgeverspensioen en wat fiscaal maximaal mogelijk is. Voor het beperken van allerlei mogelijkheden kan worden gekozen om de (loon)administratie niet te veel te belasten. Verstrek aan je werknemers zoveel als mogelijk informatie over het werkgeverspensioen. Het gaat wat ver, maar wellicht dat je zelfs de offerte kunt laten zien die als basis heeft gediend voor het werkgeverspensioen. Uiteraard voorkom je dat namen van werknemers herleidbaar zijn. 10. En verwachtingen werkgever managen! Maak goede afspraken met de pensioenuitvoerder en de adviseur over wie wat doet voor welk geld en voor welke periode. Ga ook na hoe je van elkaar af kunt komen en wat in dat geval de gevolgen zijn voor het werkgeverspensioen. Spreek ook af wie welke gegevens wanneer moet aanleveren. Zowel aan elkaar als aan de werknemers en aan de oud-werknemers en gepensioneerden. Spreek verder duidelijk af welke gegevens de adviseur en de pensioenuitvoerder inzien en stem dat af met de werknemers. Belangrijk is om te realiseren dat bij een bepaalde pensioenovereenkomst waardeoverdracht door een individuele werknemer financiële gevolgen voor de werkgever kan hebben. De werkgever mag waardeoverdracht echter niet ontmoedigen of beïnvloeden. Waarom is dit een belangrijke regel? Dat heeft te maken met eventuele bijbetalingsverplichtingen. Waardeoverdracht door een individuele werknemer kan financiële gevolgen hebben voor de werkgever. De overdrachtswaarde wordt vastgesteld op basis van uniform wettelijk voorgeschreven rekenregels. De marktrente is daarbij een belangrijke factor; hoe hoger de marktrente, hoe lager de waarde die wordt overgedragen. De marktrente zoals in deze context wordt bedoeld, wordt voor ieder kalenderjaar vastgesteld. Je bent als werkgever met een pensioenuitvoerder wellicht een andere contractsrente overeengekomen. Dat is dan een belangrijke factor bij het tarief dat de betreffende pensioenuitvoerder hanteert. Is de contractsrente (ook wel rekenrente genoemd) lager dan de marktrente, dan moet je als werkgever mogelijk het verschil bijbetalen! Probeer dan je accountant te laten voorrekenen wat het kost als een werknemer die net in dienst is getreden waarde uit een vorige pensioenregeling overdraagt. Dat voorkomt niet dat een bijstorting moet worden gedaan, maar wel dat je door waardeoverdracht van de betreffende werknemer wordt verrast. Een (middel)grote onderneming is zelfs verplicht hiervoor een voorziening in de jaarrekening op te nemen. Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon xxxx.xx/11

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij.

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. 200.01.042 Broch Pensioenwet_195x195.indd.PDF - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Inhoudsopgave. De overeenkomst 03 Algemene

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever 2. Pensioenwet (PW) 2.1 Pensioenovereenkomst 1 ¾ Pensioenovereenkomst is ¾ hetgeen tussen werkgever en werknemer over pensioen is overeengekomen ¾ navolgende gelijkgestelde rechtsbetrekkingen uit dienstbetrekking

Nadere informatie

Beleid bij collectieve waardeoverdracht

Beleid bij collectieve waardeoverdracht Beleid bij collectieve waardeoverdracht Voor een collectieve waardeoverdracht zijn geen wettelijke of gemeenschappelijke rekenregels, daarom stelt FNV Bondgenoten haar eigen uitgangspunten vast. FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

2 P&O als vraagbaak van de werknemer: Gebeurtenissen tijdens en na het dienstverband

2 P&O als vraagbaak van de werknemer: Gebeurtenissen tijdens en na het dienstverband 2 P&O als vraagbaak van de werknemer: Gebeurtenissen tijdens en na het 2.1 Indiensttreding Een belangrijk moment om stil te staan bij de pensioenregeling is bij aanvang van het. Krijgt de werknemer pensioen,

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie