STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica"

Transcriptie

1 STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator cluster ICT Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Studiejaar

2 Inhoud INHOUD 2 1. INLEIDING DOEL EN TOEPASSING VAN DE LEIDRAAD GELDIGHEID DE STAGECOÖRDINATOR DE STAGEADMINISTRATIE 4 2. STAGEWAARDIGHEID EN STUDIEPUNTEN 5 3. DOEL VAN DE STAGE ALGEMENE DOELEN VAKINHOUDELIJKE DOELEN SOCIAAL ORGANISATORISCHE DOELEN 5 4. STAGEPERIODE 6 5. STAGEOPDRACHT ALGEMEEN, EISEN AAN DE STAGEPLAATS EN DE STAGEOPDRACHT VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN INFORMATICA, SYSTEEMBEHEER EN TECHNISCHE INFORMATICA VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN INFORMATION ENGINEERING VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 8 6. VOORBEREIDING OP DE STAGE HET VINDEN VAN EEN STAGEPLAATS AANBOD STAGEPLAATSEN BIJ DE OPLEIDING ADVIEZEN VOOR DE STUDENT BIJ HET (ZELF) ZOEKEN NAAR EEN STAGEPLAATS 9 7. PROCEDURE GOEDKEURING STAGEPLAATS BETROKKEN PARTIJEN DE STAGECOÖRDINATOR DE STUDENT HET STAGEBEDRIJF OF DE STAGEVERLENENDE INSTELLING DE BEDRIJFSBEGELEIDER DE STAGEDOCENT VERSLAGLEGGING TIJDENS DE STAGE OVERZICHT EN PROCEDURE WEEKSTATEN MAANDELIJKSE VOORTGANGSRAPPORTAGES EN PLAN VAN AANPAK HET EERSTE STAGEVERSLAG HET TWEEDE STAGEVERSLAG (EINDVERSLAG) RAPPORTAGESCHEMA PROCEDURE BIJ GEHEIMHOUDING BEOORDELING OVERIGE INFORMATIE STAGETERUGKOMDAG STAGEVERGOEDING EN COLLEGEGELD DUOSTAGES ONGEWENSTE INTIMITEITEN BEDRIJFS- EN BEROEPSORIËNTATIE STAGE IN HET BUITENLAND STAGE IN HET BUITENLAND ALS INVULLING VAN DE PROFILERINGSRUIMTE IN SEMESTER 7 (ALLEEN VOOR DE STUDIERICHTINGEN INFORMATICA, SYSTEEMBEHEER EN TECHNISCHE INFORMATICA) 20 2

3 13. VRIJSTELLING VAN DE STAGE ALGEMEEN PROCEDURE 21 BIJLAGE A FORMULIER GOEDKEURING STAGE 1 BIJLAGE B1 TUSSENTIJDSE BEOORDELING BEDRIJFSBEGELEIDER 6 BIJLAGE B2 STAGEBEOORDELINGSFORMULIER BEDRIJFSBEGELEIDER 7 BIJLAGE C STAGEBEOORDELINGSFORMULIER STAGEDOCENT 8 BIJLAGE D AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING STAGE 9 BIJLAGE E1 RICHTLIJNEN VOOR HET EERSTE STAGEVERSLAG 10 BIJLAGE E2 RICHTLIJNEN VOOR HET TWEEDE STAGEVERSLAG 11 BIJLAGE F1 VOORBLAD BIJ WEEKSTATEN 12 BIJLAGE F2 WEEKSTAAT 13 BIJLAGE G1 BEROEPSCOMPETENTIES BEGINNENDE ICT-ER VOOR DE STUDIERICHTINGEN INFORMATICA (SOFTWARE ENGINEERING), SYSTEEMBEHEER, TECHNISCHE INFORMATICA EN INFORMATION ENGINEERING 14 BIJLAGE G2 BEROEPSCOMPETENTIES BEGINNENDE ICT-ER VOOR DE STUDIERICHTING BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 15 BIJLAGE H KALENDER STAGE (STUDIEJAAR 2008/2009) 17 3

4 1. Inleiding 1.1 Doel en toepassing van de leidraad Deze stageleidraad verschaft studenten, docenten en stageverlenende organisaties, informatie over de opzet en inhoud van de stage bij de opleidingen Informatica, Systeembeheer, Technische Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Information Engineering aan de Hogeschool Utrecht. Onderwerpen die in deze leidraad aan de orde komen zijn, onder andere: - doel van de stage; - voorbereidingen op de stage; - verloop van de stage; - verslaglegging in het kader van de stage; - partijen die betrokken zijn bij de stage. Opmerking: wanneer er in de stageleidraad student, stagiair, docent of een andere mannelijke vorm staat, wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm bedoeld. 1.2 Geldigheid Deze leidraad is van toepassing voor studenten die op stage gaan in het studiejaar De stagecoördinator Voor goedkeuringen van stagevoorstellen en vragen omtrent stages (voor zover de antwoorden niet te vinden zijn in dit document of op ), kunnen studenten terecht bij de stagecoördinator: Machteld Verkade kamer D Nijenoord 1 tel De stageadministratie De stageadminstratie maakt deel uit, van het Onderwijsbureau op Nijenoord 1. De stageadministratie heeft een ondersteunende functie met betrekking tot de stage. Taken zijn onder andere: - Voeren van correspondentie met bedrijven en studenten; - Informatie verstrekken aan bedrijven, studenten en docenten; - Administratieve verwerking van verslagen, weekstaten en beoordelingen De stageadministratie: Hogeschool Utrecht Lia van den Hengel Onderwijsbureau Postbus 182, 3500 AD Utrecht Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht telefoon: fax:

5 2. Stagewaardigheid en studiepunten Voor de voltijdopleidingen van het cluster ICT vindt de stage vindt plaats in het vijfde semester. Het aantal studiepunten bedraagt 30 ec(ts). De studiepunten worden alleen toegekend als de stage met een voldoende is beoordeeld en aan alle overige verplichtingen, die in deze leidraad worden beschreven, is voldaan. In de studiegids is de plaats aangeven van de stage binnen het curriculum. Sommige studenten volgen een verkort traject, waarbij geen stage hoeft te worden gelopen. Zie hiervoor de studiegidsen van de verschillende opleidingen. De student mag pas starten met de stage als aan alle eisen van semester 1 t/m 4 is voldaan ( zie de studiegidsen). Als aan deze eisen niet volledig is voldaan kan in bepaalde gevallen toch toestemming worden verleend om, gedurende een langere periode, een stage te volgen van minder dan vijf dagen per week. De student moet in dat geval een (stage)studieplan opstellen dat wordt goedgekeurd door de studieadviseur hoofdfase. Voor bijzonderheden, zie de studiegids van de opleiding. 3. Doel van de stage Hoofddoel van de stage is de student kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Als afgeleide van deze doelstelling zijn er verschillende subdoelstellingen aan te geven: 3.1 algemene doelen - De student maakt kennis met de praktische beroepsuitoefening en oriënteert zich op zijn toekomstige beroepskeuze. - De student maakt kennis met een werkorganisatie en derhalve met nieuwe aspecten van de beroepsoefening. - De student doet ervaring op in het analyseren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. - De student voert opdrachten uit die het bedrijf of de instelling ten goede komen, één en ander binnen de hier geformuleerde stagedoelen. - De student leert planmatig te werken. 3.2 vakinhoudelijke doelen - De student leert om situaties binnen een organisatie te analyseren, in hun onderlinge samenhang te beschrijven en oplossingen te formuleren voor problemen. - De student verbreedt en verdiept zijn kennis van relevante vakgebieden. - De student past de op de opleiding opgedane theoretische kennis en vaardigheden toe in de praktijk, waarbij hij eventuele hiaten aanvult. - De student krijgt inzicht in automatiseringsaspecten van bedrijfsprocessen en technische processen. 3.3 sociaal organisatorische doelen - De student doet ervaring op met het deel uitmaken van een werkgemeenschap. - De student ontwikkelt sociale en organisatorische vaardigheden door in een bestaand teamverband te werken. - De student ontwikkelt zelfstandigheid. - De student onderkent specifieke denkwijzen, gedragingen en taal- en woordgebruik binnen een organisatie. 5

6 4. Stageperiode De student volgt een stage van 100 werkdagen bij een bedrijf of andere organisatie. Werkdagen zijn: - dagen waarbij het in de stageverlenende organisatie gebruikelijke aantal uren is gewerkt - dagen die in het kader van de stage besteed zijn aan lezingen, excursies etcetera - dagen doorgebracht op de opleiding in het kader van stageterugkomdagen. Opmerking: het is gebruikelijk dat stageverslagen en rapportages worden gemaakt tijdens de werkdagen bij de stageverlenende organisatie. Dagen die niet meetellen als gewerkte dagen zijn: - snipperdagen - (verplichte) vrije dagen vanuit het bedrijf - dagen die besteed zijn aan het maken van (her)tentamens - dagen die besteed zijn aan activiteiten voor de opleiding die niet in directe relatie staan tot de stageopdracht - ziektedagen - overuren (samengevoegd tot werkdagen). De stage vindt plaats in de periode september - januari of in de periode februari - juli. Deze stageperiode kan verlengd worden in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of in het geval toestemming is verkregen om slechts vier dagen per week een stage te volgen. 6

7 5. Stageopdracht 5.1 Algemeen, eisen aan de stageplaats en de stageopdracht Aan de stageplaats en de stageopdracht, worden door de Hogeschool, de volgende eisen gesteld. - Op de vestiging van de stageverlenende organisatie, waar de student zijn werkzaamheden verricht, werken tenminste 5 mensen. - De stageverlenende organisatie stelt een werkplek en voldoende faciliteiten beschikbaar. - De stageverlenende organisatie biedt de student een concreet aanspreekpunt in de vorm van een bedrijfsbegeleider. (Zie 8.4 voor meer informatie over de rol van de bedrijfsbegeleider.) - De bedrijfsbegeleider is werkzaam op, tenminste, HBO-niveau. - Er moet sprake zijn van een stageopdracht. Meeloopstages zijn niet toegestaan. De studierichting Systeembeheer, vormt hierop een uitzondering. Voor de studierichting Systeembeheer is een meeloopstage, bijvoorbeeld als assistent-systeembeheerder, toegestaan, mits de werkzaamheden, die de student verricht, van tevoren (concreet) zijn vastgelegd,naar de mening van de stagecoördinator veelzijdig genoeg zijn en voor minstens 80% van de tijd, bij uitstek op het terrein van Systeembeheer liggen. De student schrijft, in dat geval, aan het eind van de stage, een kritisch rapport, voor de stageverlenende organisatie, waarin de werkwijze van het bestaande systeembeheer wordt beschreven en "doorgelicht". En doet, in dit rapport, concrete suggesties voor verbetering. - De stageopdracht sluit aan bij de beroepscompetenties van de beginnende ICT-er, zoals geformuleerd voor de betreffende studierichting (zie bijlagen G1 en G2). - De stageopdracht sluit aan bij het niveau van de derdejaars ICT student. Het is voor het slagen van de stage belangrijk, dat de stageopdracht nauwkeurig omschreven wordt. Indien dit bij de goedkeuring nog niet volledig mogelijk is, wordt dit in het Plan van Aanpak gedaan. De stageopdracht wordt, voor aanvang van de stage, getoetst door de stagecoördinator. Indien de stagecoördinator de stage heeft goedkeurd, kan de student beginnen met stage lopen. Het verloop van de stage wordt verder gevolgd door een stagedocent. Dit gebeurt door middel van bezoeken aan het bedrijf, en door het lezen van de verslagen, het Plan van Aanpak en de maandelijkse voortgangsrapportages die de stagiair opstuurt. Wanneer de stagedocent de indruk krijgt dat de stage niet van passend niveau is, dient hij hierover met de stagiair en de bedrijfsbegeleider te spreken. Getracht moet worden om de stage(opdracht) op het juiste niveau te brengen. Wanneer dit problemen oplevert, nemen de stagiair en de stagedocent contact op met de stagecoördinator, om tot een beslissing te komen. Deze beslissing kan inhouden dat de stagiair de stageperiode bij een ander bedrijf afrondt. Hieronder volgen voorbeelden van stageopdrachten, voor de verschillende studierichtingen. 5.2 Voorbeelden van stageopdrachten Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica aanpassen bestaande software, voor een nieuwe gebruikersinterface of operating system bouw van een website koppeling van databases aan websites onderzoek naar en plannen van een nieuwe netwerkstructuur bouw van een (gedistribueerde) applicatie bouw van een driver voor een nieuw aan te sluiten randapparaat onderzoek naar en vastlegging van nieuwe procedures voor netwerkbeheer onderzoek naar methodes om data verkeer te beveiligen en de implementatie van een gekozen methode. 7

8 bouw van een multimedia-applicatie 5.3 Voorbeelden van stageopdrachten Information Engineering onderzoek naar organisatiestructuren en administratieve procedures marktonderzoek kwaliteitsonderzoek (ISO) onderzoek naar voorraadbeheersing en productiebesturing invoering van planning- en bevoorradingssystemen analyseren van een patiëntenstroom opzetten van een kwaliteitsinformatiesysteem onderzoek naar de informatiestromen binnen of tussen afdelingen aanpassen bestaande software ten behoeve van een nieuwe gebruikersinterface bouw van een website koppeling van databases aan websites uitvoeren van een informatieanalyse. 5.4 Voorbeelden van stageopdrachten Bedrijfskundige Informatica structureren en implementeren van een voorraadadministratie binnen een, reeds in gebruik zijnd, ERP systeem. vooronderzoek voor de automatisering van truck dealers. database toepassing voor systeembeheer in MS Access. doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de helpdesk van de afdeling systeembeheer. ontwerpen en operationeel maken van een website voor een leverancier / importeur van cosmetica. ontwerpen en bouwen van een administratieve ondersteuning voor reclamecampagnes. ontwikkelen van een (management) informatiesysteem in Excel. ontwikkelen en bouwen van een eerste fase van een intranet. 8

9 6. Voorbereiding op de stage 6.1 Het vinden van een stageplaats De student zoekt zelf een stageplaats. Op deze wijze maakt de student kennis met het proces van solliciteren. Door zelf een stageplaats te zoeken kan hij bedrijven en instellingen benaderen die hij leuk en/of interessant vindt. De stagecoördinator moet de stageplaats (het bedrijf en de opdracht) goed hebben gekeurd, voor de student daadwerkelijk stage kan gaan lopen. 6.2 Aanbod stageplaatsen bij de opleiding Bedrijven bieden regelmatig stage- en afstudeeropdrachten aan bij de opleiding Informatica. Deze opdrachten zijn beschikbaar via de website: NB De opdrachten die je op Kennislatenwerken ziet staan, hebben de status goedgekeurd. Aangezien het aanbod van stagevacatures (gelukkig) groot is, en de omschrijving van de stageplaats vaak nog niet heel specifiek is, wordt aan vrijwel alle opdrachten deze status toegekend. Dat betekent daarom niet automatisch dat de stageplaats wordt goedgekeurd, als je de stagecoördinator om goedkeuring vraagt. Kijk zelf eerst goed of de stageplaats aan de eisen in deze leidraad voldoet. Bovendien is een aantal opdrachten beschikbaar via Sharepoint: (Voorheen: Kies Vacatures/ stageplaatsen (menu links).) In een aantal gevallen is de informatie verouderd en is de opdracht niet meer beschikbaar. Het kan dan toch de moeite waard zijn om contact te leggen met het bedrijf. Soms zijn er nieuwe opdrachten beschikbaar. 6.3 Adviezen voor de student bij het (zelf) zoeken naar een stageplaats - In kranten en vakbladen (bijvoorbeeld Intermediair weekblad/jaarboek, Ingenieurskrant, Automatiseringsgids, Computable) staan vaak personeelsadvertenties waarin bedrijven zichzelf presenteren. Soms wordt er zelfs gevraagd naar een bedrijfskundige of software-ingenieur. Uit deze advertenties kun je concluderen dat het bedrijf in deze disciplines geïnteresseerd is. - Speur op het Internet naar websites van bedrijven. En zoek naar vacaturebank of stageaanbiedingen. - Neem eerst telefonisch contact op met het bedrijf naar keuze. Vraag, als het om een groter bedrijf gaat, naar de afdeling Personeelszaken. Vertel dat je op zoek bent naar een stageplaats. De afdeling weet of er een mogelijkheid bestaat en hoe je verder te werk moet gaan (bijvoorbeeld een brief met informatie sturen). - Neem met meerdere bedrijven contact op. De kans op succes bij één bedrijf is klein. - Begin tijdig met het zoeken naar een stageplaats. Als je in februari op stage gaat, begin dan in september al met de eerste contacten. - Wanneer het overleg met een potentieel stagebedrijf niet wil vlotten, vraag dan tijdig hulp van de stagecoördinator 9

10 Opmerking: het is uiteraard niet wenselijk dat het succes van je stage (mede) afhankelijk is van het oordeel van een familielid of goede bekende. Je mag daarom geen stage lopen bij een bedrijf of een afdeling waar een familielid of goede bekende de rol van bedrijfsbegeleider vervult. Uitzonderingen op deze regel vinden plaats in overleg met de stagecoördinator. 10

11 7. Procedure goedkeuring stageplaats Zodra een geschikte stageplaats (bedrijf en opdracht) is gevonden vraagt de student goedkeuring aan de stagecoördinator. Opmerking: zonder opdracht kan de stageplaats niet worden goedgekeurd! Meeloopstages zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop vormt de studierichting Systeembeheer. Zie 5.1. Bij de goedkeuringsprocedure wordt gebruik gemaakt van het stagegoedkeuringsformulier 1 in BIJLAGE A van deze stageleidraad. Indien je nu in de pdf-versie van deze stageleidraad kijkt, een versie in Word is beschikbaar op 1. Indien er sprake is van studieachterstand, kan de student alleen op stage als de studieadviseur hiervoor toestemming geeft. De student zorgt in dat geval, voor een door de studieadviseur goedgekeurd studieplan. 2. De student mailt het ingevulde stagegoedkeuringsformulier, als concept naar de stagecoördinator: 3. Als de stagecoördinator dit concept goed genoeg vindt, completeert de student dit formulier en print het uit. Hij ondertekent het zelf en laat het ondertekenen door de bedrijfsbegeleider of een andere vertegenwoordiger van het opdrachtgevende bedrijf. En maakt een kopie voor zichzelf, en de bedrijfsbegeleider. 4.Vervolgens, gaat hij met het goedkeuringsformulier en alle in de vorige stappen verzamelde stukken, naar het spreekuur van de Stagecoördinator, voor ondertekening namens de opleiding. Het spreekuur van de stagecoördinator is te vinden op Sharepoint: Het volledige en door alle partijen ondertekende formulier, wordt vervolgens ingeleverd bij het stagebureau. De student kan niet op stage voordat deze hele procedure afgerond is. Er wordt dan geen docentbegeleider toegewezen. En de stageverlenende organisatie ontvangt geen post van de Hogeschool. Uiterste datum waarop de procedure moet zijn afgerond: 18 juni (bij start september), respectievelijk 3 december (bij start februari). Sommige stageverlenende organisaties werken met eigen contracten, om een aantal afspraken tussen de organisatie en de stagiair vast te leggen bijvoorbeeld omtrent werktijden en stagevergoeding. De stagecoördinator tekent dergelijke contracten niet. De stagiair wordt aangeraden een dergelijk contract kritisch te lezen, en alleen te ondertekenen wanneer hij zich in de afspraken kan vinden. De toewijzing van een stagedocent, die het verloop van de stage volgt, de stagebezoeken aflegt en het eindcijfer geeft, geschiedt omstreeks de start van de stage (bericht per studentenmail). Bij wijziging van opdracht of bedrijf vervalt de goedkeuring en moet een nieuwe aanvraag worden ingediend! De student kan starten met de stage als: 1. De stageplaats is goedgekeurd 2. Voldaan is aan de eisen van semester 1 t/m 4, dan wel toestemming van de studieadviseur is verkregen om stage te lopen. 3. Het stagegoedkeuringsformulier door de student, de bedrijfsbegeleider (of een andere vertegenwoordiger van het bedrijf) en de stagecoördinator is ondertekend. 1 Een engelstalige versie van het stagegoedkeuringsformulier is beschikbaar op 11

12 Startdatum: 1 september of 1 februari In overleg met de stagecoördinator kan van deze datum worden afgeweken 12

13 8. Betrokken partijen Zie bijlage H voor een schematisch overzicht van de taken van de verschillende partijen. 8.1 De stagecoördinator De stagecoördinator is belast is met - de organisatie van de stages - de goedkeuring van de stageopdrachten - het geven van voorlichting over de stage - het toewijzen van de stagedocenten in overleg met de teamleiders Bij het toewijzen van de stagedocenten, houdt de stagecoördinator zoveel mogelijk rekening met de competenties van de docent, in relatie tot de stageopdracht. Naast de organisatie van de stages is de stagecoördinator ook verantwoordelijk, voor de relatie met de stagebedrijven. Na afloop van de stage inventariseert de stagecoördinator de ervaringen en komt hij tot een oordeel over de stageplaats. 8.2 De student De student zoekt zelf een stageplaats (zie hoofdstuk 5 en 6). Tijdens de stage is de student, in eerste instantie, zelf verantwoordelijk voor het goed verlopen van de stage. Als blijkt dat de stage niet voldoet, neemt de student contact op met de bedrijfsbegeleider. Komen student en bedrijfsbegeleider hierbij niet tot een bevredigende oplossing, dan moet contact worden opgenomen met de stagedocent. Verplichtingen tegenover het bedrijf Enige weken voor aanvang van de stage neemt de student contact op met het bedrijf of de instelling, om te komen tot concrete afspraken. De student gedraagt zich binnen het stagebedrijf als een werknemer van dat bedrijf. Dat betekent onder andere dat de student niet, zonder overleg, snipperdagen en vakantie kan opnemen. De opdracht die de student krijgt, behoort hij naar beste kunnen en zo volledig mogelijk uit te voeren. Dit kan inhouden dat hij enige tijd mee moet lopen in een bedrijfsproces. Dat mag niet de hele stageduur in beslag nemen. De stagiair houdt zich aan de in de stageverlenende organisatie geldende voorschriften op het gebied van orde, veiligheid en gezondheid. En volgt de aanwijzingen op, van de bedrijfsbegeleider en andere relevante personen, in de stageverlenende organisatie. Wanneer een student op grond van onvoldoende studieresultaten geen toestemming krijgt om een stage te volgen terwijl wel een stageplaats is goedgekeurd dient hij de stageverlenende instelling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Met de stageverlenende instelling moet dan ook besproken worden of zij een andere stagiair in de plaats wil krijgen. De stagecoördinator zal dit eventueel met het bedrijf bespreken en samen met het bedrijf een oplossing proberen te vinden. Aan het begin van de stage, geeft de student zijn in het kader van SLO opgestelde actieplan aan de bedrijfsbegeleider en de stagedocent. Tevens, bespreekt de student dit actieplan met de bedrijfsbegeleider. Verplichtingen tegenover de opleiding Uiterlijk een week na de toewijzing van de sragedocent, neemt de student contact op met zijn stagedocent om afspraken te maken over de stagebegeleiding. 13

14 De student houdt zijn gewerkte dagen en werkzaamheden bij in weekstaten (zie BIJLAGE F2). Desgewenst mag ook met een eigen spreadsheet gewerkt worden, waarin dezelfde informatie wordt bijgehouden. Aan het einde van de stage, levert de student alle staten, met het volledig ingevulde en door de bedrijfsbegeleider ondertekende voorblad (BIJLAGE F1), in tweevoud op papier, in bij Lia van den Hengel. De student neem het initiatief voor de stagebezoeken. De student maakt voor de opleiding, verschillende verslagen en rapportages. Zie hiervoor hoofdstuk 9. Tegen het eind van de stage stuurt de stageadministratie een stagebeoordelingsformulier (BIJLAGE B2) naar de bedrijfsbegeleider. De student neemt contact op met zijn stagedocent voor de eindbeoordeling. Het verdient zeer sterk de voorkeur, dat in verband hiermee de stagedocent een tweede stagebezoek aflegt bij de stageverlenende organisatie. Tijdens dit bezoek wordt met name de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken en toegelicht. Afwezigheid die langer duurt dan 10 dagen, meldt de student altijd aan de stagedocent en de stageadministratie. Indien stagegegevens wijzigen, zoals de naam van de bedrijfsbegeleider, geeft de student dit door aan het stagebureau en de stagedocent. 8.3 Het stagebedrijf of de stageverlenende instelling Het stagebedrijf of de stageverlenende organisatie geeft de student de gelegenheid zich een goed beeld te vormen van de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast zorgt de stageverlenende organisatie dat de student een concreet aanspreekpunt en begeleider binnen de organisatie heeft in de vorm van een bedrijfsbegeleider. 8.4 De bedrijfsbegeleider Van de bedrijfsbegeleider wordt het volgende verwacht: - hij formuleert, in overleg met de student, de stageopdracht(en), binnen de in deze stageleidraad genoemde restricties; - hij organiseert een werkplek en maakt een plan voor de inwerkprocedure; - hij introduceert de student in het bedrijf of de afdeling(en); - hij begeleidt en stuurt de stagiair waar noodzakelijk; - hij vult voor of tijdens het eerste stagebezoek het formulier in bijlage B1 in. - hij neemt deel aan het gesprek met de stagedocent en de student, tijdens de stagebezoeken. - hij controleert en ondertekent weekstaten en verslagen (hiermee geeft hij aan akkoord te gaan met het verzenden van het verslag naar opleiding); - hij vult aan het einde van de stage de bedrijfsbeoordeling (zie formulier BIJLAGE B2) in en bespreekt deze met de student. Bij eventuele onduidelijkheden over voorgeschreven procedures en/of problemen rond de voortgang van de stage, kan de bedrijfsbegeleider altijd contact opnemen met de stagedocent of de stagecoördinator. 8.5 De stagedocent De stagedocent heeft vanuit de opleiding de taak om in het perspectief van het totale leerproces de stage te begeleiden en te helpen een koppeling tot stand te brengen tussen opleiding en stage (resp. theorie en praktijk). Getracht wordt een stagedocent toe te wijzen wiens competenties aansluiten bij de aard en inhoud van de stageopdracht. Dit is, vanwege de beperkte beschikbaarheid van vakdocenten, niet altijd mogelijk. De stagedocent wordt rond de aanvang van de stage toegewezen. De student ontvangt hiervan bericht per studentenmail. Het is de taak van de stagedocent, om gedurende de stageperiode contact tussen opleiding en student te houden. 14

15 Hij is tevens verantwoordelijk, voor de procesbegeleiding en de beoordeling van de student. Wanneer aan de stagedocent bekend is gemaakt, dat hij een bepaalde student begeleidt, neemt hij binnen een week telefonisch contact op met diens bedrijfsbegeleider, om het eerste contact te leggen, te informeren hoe de stage loopt en te informeren of er vragen zijn. Om de student gedurende de stage goed te begeleiden, moet de stagedocent weten waar de student mee bezig is en welke vorderingen hij maakt. Deze informatie kan uit de voortgangsrapportages en stageverslagen gehaald worden. Verder onderhoudt de stagedocent contact (telefoon, bezoek) met de student en de stageverlenende organisatie. De stagedocent bezoekt het stagebedrijf gedurende de stageperiode als richtlijn twee keer, en tenminste één keer. Het eerste bezoek vindt binnen vier à zes weken na aanvang van de stage plaats. Van tevoren of tijdens het bezoek, vult de bedrijfsbegeleider het formulier in bijlage B1 in. Het verdient zeer sterk de voorkeur, dat de stagedocent, tegen het eind van de stage, een tweede stagebezoek aflegt bij de stageverlenende organisatie. Tijdens dit bezoek wordt het verloop van de gehele stage besproken en wordt de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken en toegelicht. Het bezoek aan het bedrijf heeft een meerledig doel: - de stagedocent neemt kennis van de vorderingen en de werkomstandigheden - de opleiding toont interesse in de stageverlenende organisatie - de stagedocent kan vragen van de bedrijfsbegeleider beantwoorden - de stagedocent krijgt feedback uit het bedrijfsleven over de opleiding. - de student krijgt informatie over zijn functioneren (aan de hand van het formulier in bijlage B1); indien hij op bepaalde aspecten tekort schiet, wordt besproken hoe dit verbeterd kan worden Zoals uit bovenstaande blijkt, ontmoet de stagedocent tijdens zijn stagebezoek, zowel de student als de bedrijfsbegeleider. De stagedocent begeleidt en beoordeelt de uitvoering van de stageopdracht. Hiertoe geeft de stagedocent de student regelmatig terugkoppeling. Als de stage niet goed verloopt brengt de stagedocent, waar mogelijk, verbeteringen aan. De verbeteringen betreffen bijvoorbeeld de stageopdracht, de werksituatie of de bedrijfsbegeleiding. De verbeteringen moeten in overleg met de student en de bedrijfsbegeleider plaatsvinden. In voorkomende gevallen kan het gewenst zijn dat ook begeleiding en ondersteuning geboden wordt op het persoonlijke vlak. De stagedocent bewaart de stageverslagen zolang als de richtlijnen van de FNT aangeven dat door studenten ingeleverd werk bewaard moet worden. 15

16 9. Verslaglegging tijdens de stage 9.1 Overzicht en procedure Tijdens de stage, houdt de student, de opleiding op de hoogte door middel van de volgende rapportages: - weekstaten - plan van aanpak - maandelijkse voortgangsrapportages - 1 e stageverslag, - 2 e stageverslag. Deze vormen van verslaglegging worden in de volgende paragrafen besproken. Ze zijn tevens opgenomen in de schematische weergave van het verloop van de stage in bijlage H (Kalender stage). Wanneer door overmacht een rapportage of verslag niet op tijd ingeleverd kan worden, dient de student de stagedocent hiervan op de hoogte te brengen, vóór de datum dat het verslag/rapport ingeleverd had moeten zijn. Tevens dient een nieuwe datum voor het inleveren afgesproken te worden. 9.2 Weekstaten Het doel van de weekstaten is na te gaan welke werkzaamheden de student per week heeft uitgevoerd. De student vermeldt hierop de gewerkte dagen. Wanneer de student één of meerdere dagen afwezig is geweest, vermeldt hij de reden hiervan. De weekstaat is te vinden in bijlage F2. Het voorblad in bijlage F1. Desgewenst mag ook met een eigen spreadsheet gewerkt worden, waarin dezelfde informatie wordt bijgehouden. Wijze van inleveren: aan het eind van de stage worden de weekstaten van de gehele stageperiode, voorzien van een, ingevuld en door de bedrijfsbegeleider ondertekend voorblad, in tweevoud op papier ingeleverd bij het Onderwijsbureau (Lia van den Hengel). Inleveren kan persoonlijk aan de balie van het Onderwijsbureau of per post. Zie paragraaf 1.4 voor de adresgegevens van Lia van den Hengel. 9.3 Maandelijkse voortgangsrapportages en plan van aanpak Het doel van de maandelijkse voortgangsrapportages is, de stagedocent op de hoogte te houden van het verloop van de stage. Onderstaande onderwerpen dienen in deze rapportage beschreven te worden: - korte beschrijving van de werkzaamheden waaraan gewerkt wordt; - opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden in de verstreken periode (sinds de vorige rapportage); - planning van de werkzaamheden voor de komende verslagperiode en/of bijstellen van de oorspronkelijk gemaakte planning; - eventuele problemen bij het stageverloop. De rapportage zal ongeveer twee A4-tjes in beslag nemen. Uiterlijk iedere 14e van de maand moet de rapportage, van de voorafgaande maand, bij het stagedocent ingeleverd zijn. Wanneer de rapportage te laat wordt ingeleverd, kan hiervoor een onvoldoende beoordeling worden gegeven, wat met zich mee kan brengen dat de stage afgekeurd wordt. 16

17 Tegelijk met de eerste rapportage, wordt het Plan van Aanpak, voor de uitvoering van de stage, ingeleverd bij de stagedocent. Gebruik voor het Plan van Aanpak een bij jouw studierichting gebruikelijk format. Wijze van inleveren: bij de stagedocent. 9.4 Het eerste stageverslag Het eerste verslag (ca pagina's A4 exclusief bijlagen) gaat over de werkzaamheden van de eerste maand. De eerste maand zal gedeeltelijk besteed worden aan "het doorlichten van de organisatie". De richtlijnen hiervoor zijn te vinden in BIJLAGE E1. Wanneer blijkt dat de richtlijnen voor het stageverlenende bedrijf niet relevant zijn, moet de stagiair het verslag in overleg met de stagedocent anders schrijven. Dit geldt ook als de grootte van het bedrijf zodanig is dat niet alle richtlijnen behandeld kunnen worden of wanneer bepaalde gegevens geheim zijn. Naast de beschrijving van het bedrijf of de instelling wordt in het eerste verslag ook de probleemstelling en het Plan van Aanpak (inclusief gedane werkzaamheden die maand) uitgewerkt. Dit verslag wordt uiterlijk 14 dagen, na de eerste maand van de stage ingeleverd. Wijze van inleveren: op papier bij de stagedocent. Aan het einde van je stage upload je het eerste stageverslag in het digitale archief van het Stagebureau. Aanwijzingen over hoe dit te doen vind je op En je zet het in je EPF voor SLO. 9.5 Het tweede stageverslag (eindverslag) Het tweede verslag geldt als afronding van de stage. Dit eindverslag (ca. 15 à 30 pagina's A4, exclusief bijlagen) zal voor een groot gedeelte betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden. Richtlijnen voor dit verslag zijn te vinden in bijlage E2. De beoordeling van het eindverslag wordt tijdens een evaluatiegesprek door de stagedocent aan de student toegelicht. Bij voorkeur is hierbij ook de bedrijfsbegeleider aanwezig. Wijze van inleveren: op papier bij de stagedocent. Als de stagedocent het verslag als voldoende heeft beoordeeld, upload je het verslag in het digitale archief van het Stagebureau. Aanwijzingen over hoe dit te doen vind je op En je zet het verslag in je EPF voor SLO. 9.6 Rapportageschema Zie bijlage H Kalender stage. In deze bijlage is een schematische weergave van het verloop van de stage te vinden, bedoeld voor in de agenda of op het prikbord. 9.7 Procedure bij geheimhouding Wanneer geheimhouding van belang is, stelt de student zowel het stagebureau (Lia van den Hengel) als de stagedocent hiervan op de hoogte. Op het voorblad van de rapporten en dergelijke, geeft de student duidelijk aan dat het stuk vertrouwelijk is. Desgewenst kan de student het stuk uitsluitend naar de stagedocent sturen. Na beoordeling stuurt deze het verslag rechtstreeks terug naar de student en stelt het stagebureau van de beoordeling op de hoogte. 17

18 10. Beoordeling Tegen het eind van de stage stuurt de stageadministratie een stagebeoordelingsformulier (bijlage B2) naar de bedrijfsbegeleider. Deze vult het formulier in, ondertekent het en retourneert het naar de Hogeschool. De stagedocent geeft, mede op basis hiervan, de eindbeoordeling van de stage. Hij gebruikt hiervoor het formulier in bijlage C. Allereerst beoordeelt hij de verslagen (eerste en tweede stageverslag) die de student heeft ingestuurd. De verslagen worden met een cijfer beoordeeld. Indien een verslag met een onvoldoende beoordeeld is, bespreekt de stagedocent dit met de student. De student zal het verslag moeten veranderen en opnieuw laten beoordelen door de stagedocent. Het verslag mag één keer gewijzigd worden. Na het beëindigen van de stage geeft de stagedocent een eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling wordt in een mondelinge evaluatie aan de student toegelicht. De volgende punten worden bij de beoordeling betrokken: - de inspanningsverplichting: de student moet minimaal 100 werkdagen stage gelopen hebben - de kwaliteit van de verslagen: de verslagen moeten allemaal voldoende zijn en op tijd zijn ingeleverd; - de beoordeling van de bedrijfsbegeleider (bijlage B2). - de overige beoordelingscriteria, zoals vermeld op het beoordelingsformulier van de stagedocent (bijlage C) 18

19 11. Overige Informatie 11.1 Stageterugkomdag Tijdens de stageperiode wordt een terugkomdag georganiseerd. De student is verplicht hierbij aanwezig te zijn. Deze terugkomdag wordt als gewerkte dag beschouwd en wordt dus in de weekstaat opgenomen. De terugkomdag is voor een groot deel een informele aangelegenheid. Uitwisselen van ervaringen en het oppakken van contacten is het voornaamste doel. Natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden die betrekking hebben op de stage. Ook krijgt de student informatie over zaken die betrekking hebben op de volgende semesters. Tijdens de stageterugkomdagen wordt voorlichting gegeven over afstudeerprofielen 11.2 Stagevergoeding en collegegeld Verdienen staat bij het stage lopen op de tweede plaats. De vergoeding die de stagiairs krijgen varieert per bedrijf en wordt door het bedrijf in overleg met de stagiair bepaald. Er kan gesteld worden dat minimaal de gemaakte onkosten (bijv. huisvestingskosten en reiskosten) vergoed worden. Tijdens de stageperiode moet het collegegeld gewoon doorbetaald worden. Per jaar mag de student een bepaald bedrag verdienen, zonder dat hij gekort wordt op zijn studiefinanciering. Alles wat boven dit bedrag verdiend wordt, zal op zijn studiefinanciering in mindering worden gebracht. Voor nadere informatie kan de student contact opnemen met de IB-Groep ( ) Duostages Studenten mogen in tweetallen stage lopen. Tijdens de stageperiode mogen ze aan dezelfde opdracht werken. De opdracht is dan wel van een zodanige omvang dat deze onmogelijk door één persoon uitgevoerd kan worden. Het eerste verslag en de voortgangsrapportages mogen samen gemaakt worden, mits daarbij duidelijk wordt aangegeven wie wat gedaan heeft. Er moeten twee verschillende eindverslagen gemaakt worden Ongewenste intimiteiten Seksuele en verbale intimidatie worden op onze Hogeschool absoluut niet getolereerd. Hiertoe heeft het College van Bestuur, met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad, de regeling tegen seksuele en verbale intimidatie vastgesteld. Dit om te voorkomen dat medewerkers of studenten door intimidatie belemmerd worden in hun werk of studie. De regeling is niet alleen van toepassing op de schoolsituatie, maar strekt zich ook uit tot stageplaats en afstudeeromgeving. Dus ook als een student(e) op een stageplaats te maken krijgt met intimiderend gedrag kan hij of zij aankloppen bij een vertrouwenspersoon van de Hogeschool. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, praat met niemand over wat je vertelt en onderneemt geen actie zonder jouw toestemming. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de stagedocent of stagecoördinator Bedrijfs- en beroepsoriëntatie Stagiairs kunnen in de eerste maand van de stage benaderd worden door eerstejaarsstudenten van de eigen opleiding. Deze studenten maken in het kader van een beroepsoriëntatie kennis met enige bedrijven.. Het is de bedoeling dat zij de stagiair bezoeken om een interview af te nemen. De stagiairs wordt gevraagd om hieraan medewerking te verlenen. 19

20 12. Stage in het buitenland De mogelijkheid bestaat om in het buitenland stage te lopen. Studenten die dit overwegen wordt geadviseerd om contact op te nemen met Henk Karssenberg, coördinator internationalisering binnen de opleidingen Te allen tijde dient de student zelf de bedrijven in het buitenland te benaderen voor een eventuele stageplaats. Ook is er een mogelijkheid om zich op te geven voor een internationaal uitwisselingsprogramma. Verder moet de student zich aan dezelfde procedures houden met betrekking tot verslagen, weekstaten en dergelijke, als bij een stage die in Nederland wordt gelopen. Een engelstalige versie van het stagegoedkeuringsformulier is beschikbaar op Stage in het buitenland als invulling van de profileringsruimte in semester 7 (alleen voor de studierichtingen Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica) Voor de studierichtingen Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica bestaat de mogelijkheid om in semester 7 (als invulling van de profileringsruimte, zie de studiegids) in het buitenland een stage te volgen. Voordat de student op stage gaat moet de opdracht goedgekeurd worden door de stagecoördinator. Is nog niet voldaan aan de eisen van semester 1 t/m 6, dan is ook toestemming van de studieadviseur onderbouw vereist. Verder moet de student zich aan dezelfde procedures houden met betrekking tot verslagen en weekstaten e.d. als bij een "binnenlandstage". Aan deze (tweede) stage worden hogere eisen gesteld dan aan de eerste stage in semester 5: De stage dient als een (groot) project te worden geformuleerd. In het eerste verslag wordt een projectvoorstel opgenomen volgens de eisen gesteld bij de projecten in semester 7 (zie de leidraad projecten semester 7). Aan het eindverslag worden dezelfde eisen gesteld als bij de projecten van semester 7. 20

21 13. Vrijstelling van de stage 13.1 Algemeen Dit hoofdstuk beschrijft de regeling inzake stagevrijstelling. Er zijn twee mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de stage: 1) De student heeft een relevante MBO-stage gedaan van minimaal 100 dagen of 2) De student heeft aan de volgende 2 criteria voldaan: - de student heeft aantoonbaar gedurende minimaal 100 dagen op minimaal het niveau van een HBO stagiair relevante werkzaamheden verricht, in één of meerdere arbeidsorganisaties; - de student werkte niet voor zichzelf maar onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsbegeleider; 13.2 Procedure De student vraagt de vrijstelling aan middels een daartoe bestemd formulier (zie BIJLAGE D). Indien vrijstelling wordt gevraagd op grond van een MBO- stage dienen kopieën van bewijsstukken van de MBOopleiding te worden bijgevoegd. Indien de vrijstelling wordt aangevraagd op grond van andere bedrijfservaring dan een MBO- stage voegt de student bij de aanvraag een compleet en door het bedrijf ondertekend rapport waarin hij zijn ervaringen relateert aan de doelstellingen van de stage van de opleiding. Bijgevoegd moet worden een zo volledig mogelijk overzicht van gewerkte dagen, ondertekend door het bedrijf Indien de student zijn praktijkervaring bij meerdere bedrijven heeft opgedaan, geeft hij van alle praktijkperiodes een door de desbetreffende bedrijven geaccordeerd overzicht, met vermelding van de gewerkte dagen. Hij schrijft het rapport over één bedrijf. Hij kiest hierbij voor het bedrijf waar hij die ervaring opgedaan heeft die het meest aansluit bij de doelstellingen zoals in deze leidraad geformuleerd. De stagecoördinator beslist namens de examencommissie of vrijstelling wordt verleend. 21

22 BIJLAGE A Formulier goedkeuring stage cluster ICT Vul dit formulier digitaal in. Gebuik de Wordversie op Sharepoint: PROCEDURE NADAT OPDRACHT VIA MAIL IN PRINCIPE IS GOEDGEKEURD DOOR STAGECOÖRDINATOR STAP 1: Stageovereenkomst (incl.algemene voorwaarden) digitaal invullen en uitprinten STAP 2: Print een cijferlijst van de propedeutische- en hoofdfase uit Osiris. STAP 3 1),2),3) : Zorg voor ondertekening van de stageovereenkomst door de bedrijfsbegeleider en door jezelf. STAP 4: Lever alle in de vorige stappen verzamelde stukken, in tweevoud, in bij de stagecoördinator. Spreekuur stagecoördinator, deadlines, zie: STAP 5: Indien de stagecoördinator de stage heeft goedgekeurd, en de stageovereenkomst heeft ondertekend, kun je op stage. 1. GEGEVENS STAGIAIR Opleiding Informatica Technische informatica Systeembeheer Soort stage semester 5 semester 7 Achternaam Voorletters Idcode Voornaam Adres 1 Postcode Plaats Adres 2 (tijdelijk adres tijdens stageperiode) Postcode Plaats Land Telefoon Is er sprake van een duo-stage? Ja Nee GSM Zo ja, ID-code / naam duo-stagiar / Bedrijfskundige informatica Information engineering Indien de stageperiode een BUITENLANDSE ³) stage betreft, vul dan ook onderstaande gegevens in: Naam ziektekostenverzekeraar polisnummer Naam ongevallenverzekeraar polisnummer Naam repatriëringsverzekeraar polisnummer Naam WA-verzekeraar polisnummer ¹) De stageovereenkomst kent Algemene Voorwaarden. Door het ondertekenen van de stageovereenkomst verklaart de student kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert deze. ²) De student verklaart door ondertekening dat deze stageovereenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, ter ondertekening worden voorgelegd aan de bedrijfsbegeleider. ³) De student verklaart door ondertekening dat hij/zij vooraf is geïnformeerd over het belang en de noodzaak van de juiste verzekeringen tijdens zijn/haar stageperiode en zal gedurende de gehele stageperiode voor de juiste en volledige dekkende verzekeringen zorgdragen. Handtekening stagiair... Datum: - - Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

23 2. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE & OPDRACHT Over de organisatie Geef een korte beschrijving van de werkzaamheden, producten(en), doelgroep(en), organisatiestructuur, omvang, van de stageverlenende organisatie. Over de invulling van de stage Geef een toelichting van de opdracht en beschrijf het kader en het gewenste eindresultaat waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Aandachtspunten: wie heeft er belang bij de opdracht, wat is de probleemstelling en doelstelling? Beschrijf verder de werkzaamheden ten behoeve van deze opdracht c.q. de aanpak (wat moet er concreet gebeuren om tot het gewenste eindresultaat te komen?) Overige werkzaamheden: Beschrijf hieronder alle overige relevante werkzaamheden die (mogelijk) tijdens de stageperiode worden uitgevoerd. Beschrijf ook: - voor welke afdeling en ten behoeve van welke functionaris de stagiair zal worden ingezet. - eventuele andersoortige werkzaamheden of afdelingen waarvoor de stagiair zal worden ingezet. Over de begeleiding - Door welke functionaris wordt de stagiair begeleid (wat is zijn/haar functie/achtergrond); is dit dezelfde persoon als de dagelijkse vraagbaak? - Bij wie/op welke afdeling is de werkplek gesitueerd (bij voorkeur niet geïsoleerd)? - Welke afspraken zijn er gemaakt over de frequentie van contact? Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

24 3. GEGEVENS STAGEBEDRIJF Bedrijfsnaam Postadres Postcode Plaats Land Bezoekadres Postcode Plaats Land Telefoon bedrijf Fax bedrijf Website Aantal werknemers vestiging GEGEVENS BEDRIJFSBEGELEIDER 1) Achternaam Voorletters Dhr. Mw. Afdeling Functie Telefoon Fax GSM AFSPRAKEN BEDRIJFSBEGELEIDER - STUDENT Datum aanvang stage - - Datum einde stage - - Duur stage weken Overeengekomen bruto per maand De afdeling waar student gaat werken Overeengekomen aantal vrije dagen De organisatie stelt een (fulltime) werkplek met voldoende faciliteiten ter beschikking Ja Nee Opdracht binnengekomen via KennisLatenWerken? Ja Nee ¹) De stageovereenkomst kent Algemene Voorwaarden. Door het ondertekenen van de stageovereenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert u deze. Handtekening bedrijfsbegeleider... Datum: - - ============================================================================== Handtekening stagecoördinator... Datum: - - Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

25 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE STAGEOVEREENKOMST VOOR VOLTIJDSE STUDENTEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Utrecht: stichting voor hoger beroepsonderwijs, Faculteit Natuur en Techniek, Nijenoord 1, cluster ICT te Utrecht; b. stage: aaneengesloten periode, gericht op het uitbreiden van kennis, ervaring en competentieontwikkeling van een student als onderdeel van zijn opleiding; c. stagiair: student, die zich voor het studiejaar 2008/2009 heeft ingeschreven voor een opleiding van Hogeschool Utrecht; d. stageovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken met betrekking tot de stage worden vastgelegd, zonder dat er sprak is van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7: 610 BW e. stagebedrijf: organisatie, die de stagiair in de gelegenheid stelt een stage te volgen; f. bedrijfsbegeleider: degene(n) die namens het stagebedrijf de stagiair begeleidt; g. stagedocent: degene(n) die namens Hogeschool Utrecht de stagiair begeleidt; h. stagecoördinator: degene(n) die namens Hogeschool Utrecht zorgt voor de coördinatie van de stages en afstudeeropdrachten en voor het goede verloop en de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Artikel 2 Toepasselijkheid Op alle door Hogeschool Utrecht gesloten stageovereenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen Artikel 3 Verplichtingen van partijen 1. Het stagebedrijf stelt de student in de gelegenheid een stage te volgen in overeenstemming met de stagebeschrijving. 2. Het stagebedrijf verplicht zich te handelen in overeenstemming met de inhoud en intentie van de stagebeschrijving; er worden de stagiair slechts werkzaamheden opgedragen met een duidelijke leerfunctie. 3. Het stagebedrijf biedt de stagiair de mogelijkheid tijdens werktijd opdrachten uit te voeren. 4. Het stagebedrijf voorziet de stagiair van voldoende faciliteiten om de stagewerkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. 5. De stagewerkzaamheden zullen worden verricht gedurende gebruikelijke werktijden, mede gelet op de activiteiten van het stagebedrijf. 6. De stagewerkzaamheden zullen worden verricht onder verantwoordelijkheid en begeleiding van het stagebedrijf en onder begeleiding van de stagedocent van de opleiding. 7. De stagedocent is eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de stage. 8. De stagiair verplicht zich tot het naar beste kunnen verrichten van de door hem te verrichten werkzaamheden en zal terzake van zijn stage de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen van het stagebedrijf in acht nemen. Artikel 4 Vergoedingen 1. De stagiair zal van het stagebedrijf de overeengekomen stagevergoeding ontvangen. 2. Bij niet aan de stagiair verwijtbare onderbreking van de stage wordt de stagevergoeding doorbetaald. 3. Kosten die de stagiair maakt ten behoeve van de stagewerkzaamheden zal het stagebedrijf aan de stagiair vergoeden. 4. Over het in dit artikel bepaalde, alsmede over eventuele aanvullende beloningen en vergoedingen, kunnen tussen het stagebedrijf en de stagiair nadere afspraken worden gemaakt. Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. Het stagebedrijf is conform artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor letsel of schade die de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van werkzaamheden. 2. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair tegenover derden is door het bedrijf verzekerd. 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair tegenover het bedrijf is meeverzekerd onder de WAverzekering van de Hogeschool Utrecht, onder de in de desbetreffende polis opgenomen voorwaarden. Artikel 6 Auteursrecht 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle resultaten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, berusten bij het stagebedrijf. 2. De stagiair en de Hogeschool Utrecht hebben het recht de resultaten van de stage te gebruiken ten Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

26 behoeve van onderwijs en voorlichting. Hieronder wordt mede begrepen het recht tot publicatie. Artikel 7 Geheimhouding De stagiair wordt geacht geheim te houden, datgene wat hem tijdens de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd of waarvan de stagiair de vertrouwelijkheid behoort te begrijpen. Artikel 8 Vakantie- en verlofdagen Als een stagiair vakantie- of verlofdagen geniet, wordt de duur van de stage verlengd met dat aantal dagen. Artikel 9 Verzuim 1. In geval van ziekte is de stagiair verplicht zich bij a. het stagebedrijf ziek te melden conform de bij de stagebedrijf geldende regels en b. de Hogeschool Utrecht of de stagedocent ziek te melden. 2. Indien de stagiair langer dan vijf werkdagen wegens ziekte heeft verzuimd, wordt de duur van de stage verlengd met het aantal verzuimdagen. 3. Ten aanzien van verplichtingen jegens de Hogeschool Utrecht en/of voor het raadplegen van docenten, biedt het stagebedrijf de stagiair de gelegenheid de Hogeschool Utrecht te bezoeken. Artikel 10 Opzegging of beëindiging 1. De stageovereenkomst eindigt van rechtswege met het verstrijken van de overeengekomen periode. 2. De stageovereenkomst kan door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste vijf werkdagen. 3. Ingeval een partij zich niet houdt aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, kan deze met onmiddellijke ingang worden opgezegd. 4. Opzegging of beëindiging van de overeenkomst doet overigens reeds ontstane verplichtingen niet vervallen. Artikel 11 Aanvulling of wijziging. De stageovereenkomst kan slechts aangevuld of gewijzigd worden bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende partijen. Artikel 12 Geschillenregeling 1. Indien zich op enig moment ter zake van de stagebeschrijving, deze voorwaarden, of anderszins met betrekking tot de stage problemen of geschillen voordoen tussen één of meer partijen, dan zullen betrokken partijen onverwijld in overleg treden teneinde zo mogelijk een oplossing te vinden, onverlet het recht van partijen om in onderlinge overeenstemming hun problemen en geschillen aan derden ter beslechting voor te leggen. 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

27 BIJLAGE B1 Tussentijdse beoordeling bedrijfsbegeleider ter bespreking tijdens het eerste stagebezoek Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: Omschrijving van de werkzaamheden van de stagiair: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Functioneren van de stagiair t.a.v.: ? a. Belangstelling b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Planmatig werken d. Gebruik kennis en vaardigheden e. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden f. Initiatief en inzet g. Samenwerking met de bedrijfsbegeleider h. Samenwerking met collega's i. Kwaliteit van mondelinge rapportages j. Kwaliteit van de schriftelijke rapportages k. Kwaliteit eindproduct l. Inzet leerdoelen stageactieplan Opmerkingen: Datum Opmerkingen van de stagiair Handtekening bedrijfsbegeleider:

28 BIJLAGE B2 Stagebeoordelingsformulier bedrijfsbegeleider Hogeschool Utrecht t.a.v. Lia van den Hengel, Onderwijsbureau Informaticaopleidingen Postbus AD Utrecht Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: Omschrijving van de werkzaamheden van de stagiair: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Functioneren van de stagiair t.a.v.: ? a. Belangstelling b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Planmatig werken d. Gebruik kennis en vaardigheden e. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden f. Initiatief en inzet g. Samenwerking met de bedrijfsbegeleider h. Samenwerking met collega's i. Kwaliteit van mondelinge rapportages j. Kwaliteit van de schriftelijke rapportages k. Kwaliteit eindproduct l. Inzet leerdoelen stageactieplan Eindcijfer bedrijfsbegeleider: Toelichting: Datum Opmerkingen van de stagiair Handtekening bedrijfsbegeleider:

29 BIJLAGE C Stagebeoordelingsformulier stagedocent In te leveren door de stagedocent bij Lia van den Hengel, Onderwijsbureau Nijenoord 1 Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Aantal bezoeken aan de stageverlenende organisatie: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Beoordeling van de stagiair ? a. Planmatig werken b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Gebruik kennis en vaardigheden d. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden e. Initiatief en inzet f. Inzicht in bedrijfscultuur g. Mate van zelfstandigheid h. Inzicht in de beroepspraktijk en de eigen ambities i. Kwaliteit mondelinge rapportages j. Kwaliteit eindproduct k. Inzet leerdoelen stageactieplan SLO Cijfer 1 e verslag Cijfer 2 e verslag (eindverslag) Stagiair heeft 100 dagen stage gelopen 1 : ja/ nee Alle verslagen op tijd en voldoende: ja/nee Beoordeling bedrijfsbegeleider voldoende: ja/nee Opmerkingen: Datum: Opmerkingen van de stagiair: Handtekening stagedocent: Eindcijfer stage: Indien de student geen 100 dagen stage heeft gelopen, mag geen voldoende voor de stage worden gegeven.

30 BIJLAGE D Aanvraagformulier vrijstelling stage Inleveren bij de stagecoördinator, Machteld Verkade. Gegevens aanvrager 2 naam student adres student: - straat - postcode, plaats telefoonnummer adres: geboortedatum studentnummer opleiding momenteel in combitraject jaar eerste inschrijving datum aanvraag I / SYS / TI / IE / BI Ja/ nee Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd: 1. Overzicht van en beschrijving van de praktijkperiode(s) inclusief verrichte werkzaamheden, op basis waarvan de aanvraag ingediend wordt: - bedrijf/organisatie(s) waar de ervaring is opgedaan (naam, adres, plaats, telefoonnummer) - data van de praktijkperiode(s), aantal dagen dat gewerkt is Deze bijlage moet altijd worden toegevoegd. 2a. In het geval van verzoek om vrijstelling op grond van stage in het kader van relevante MBO niveau 4: Bewijsstukken (in elk geval kopie diploma) van de MBO-opleiding op niveau 4. 2b. In het geval van verzoek om vrijstelling op grond van relevante werkervaring: Rapport met overzicht van de gewerkte dagen, geaccordeerd door het bedrijf waar de ervaring is opgedaan. Zie paragraaf BEOORDELING DOOR DE STAGECOÖRDINATOR, NAMENS DE EXAMENCOMMISSIE Bovenstaande aanvraag voor vrijstelling van de stage is wel/niet gehonoreerd Datum: Handtekening stagecoördinator 2 Eerstejaars studenten kunnen nog geen vrijstelling aanvragen.

31 BIJLAGE E1 Richtlijnen voor het eerste stageverslag Informatica Het eerste stageverslag betreft de oriëntatie binnen het bedrijf. Het geeft een overzicht van: 1. Het bedrijf - de `core business' van het bedrijf - de organisatiestructuur - de bedrijfsonderdelen en afdelingen - de klantenkring - de bedrijfscultuur - de automatiseringsafdeling/ de afdeling systeem- en netwerkbeheer - de informatievoorziening (onder andere de technische infrastructuur, de informatiesystemen en de ontwikkel- en programmeertools) 2. De opdracht Een belangrijk onderdeel van het verslag is de opdracht van de stagiair. De volgende vragen moeten worden beantwoord: - wat is je stageopdracht? - welke rode draad zit in je werkzaamheden? - van welke hulpmiddelen maak je gebruik? - hoe documenteer je? - hoe is de overlegstructuur met je bedrijfsbegeleider(s) geregeld? - hoe ziet je plan van aanpak (inclusief planning) eruit? - hoe is het overleg met je stagedocent geregeld? 3. De relatie met school Als laatste onderdeel beschrijf je waarom deze stageplaats een goede aanvulling is op de in de school opgedane theoretische kennis en praktische vaardigheden. Geef aan waarom de stageplaats goed aansluit bij de opleiding Informatica. Indien studenten je hebben bezocht in het kader van beroepsoriëntatie in het 1e semester, beschrijf je in het kort hoe dit gesprek is verlopen.

32 BIJLAGE E2 Richtlijnen voor het tweede stageverslag De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: 1. De stageopdracht(-en) en stagewerkzaamheden 1.1. Stageopdracht(-en) Indien je één of meerdere opdrachten hebt gevoerd voor het stageverlenende bedrijf, licht je hier in precieze bewoordingen de stageopdracht(-en) toe. Benoem ook de aanleiding en/of het achterliggende probleem of de achterliggende doelstelling. 1.2 Uitvoering opdracht Zet uiteen hoe je deze opdracht hebt aangepakt, welke tussen- en eindresultaten je hebt opgeleverd, welke invalshoeken aan bod zijn gekomen en welke keuzes je hebt gemaakt. En hoe je in onderling overleg met de opdrachtgever de opdracht hebt afgebakend. Geef hierbij tevens aan welke methoden en technieken je hebt toegepast om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren en welke theorieën of modellen je als uitgangspunt hebt genomen. Beschrijf het product dat je hebt afgeleverd Tips en adviezen Formuleer op basis van je ervaringen enkele tips en adviezen voor je medestudenten, die nog stage moeten gaan lopen. 2 Reflectie 2.1. Sterkte-zwakte analyse Breng jouw competentieniveau, kennisniveau en het niveau van je werkhouding/werkinstelling aan het einde van de stage in kaart. Doe dit vanuit het oogpunt van jezelf, je bedrijfsmentor en je directe collega('s). Geef aan welke concrete acties je tijdens de stage hebt ondernomen om jezelf verder te ontwikkelen op matig of onvoldoende ontwikkelde aspecten. Betrek het stageactieplan, dat je bij SLO gemaakt hebt, hierin. Geef ook aan welke kansen je hebt benut of hebt gecreëerd om jezelf verder te ontwikkelen. Geef duidelijk aan welke competenties of aspecten je aan het einde van de stage je onvoldoende beheerst en welke competenties of aspecten je aan het einde van de stage tot een voldoende en of uitstekend beheerst. Onderbouw de competenties of aspecten, die je voldoende of uitstekend beheerst met concrete voorbeelden en/of voeg bewijsstukken toe Persoonlijke leerdoelen Benoem alle persoonlijke leerdoelen, waar je tijdens de stage aan hebt gewerkt. Geef ook aan welke concrete acties je hebt ondernomen om deze doelen te realiseren en jezelf verder te ontwikkelen. Geef aan de hand van concrete voorbeelden aan, of je jouw persoonlijke leerdoelen hebt gerealiseerd en welke resultaten je hebt geboekt Interesses Geef zo concreet mogelijk aan naar wat voor soort werkzaamheden je interesse uitgaat aan het einde van de stage. Geef ook concreet aan welke werkzaamheden je (beslist) niet interessant vindt Leermomenten Geef aan welke vaktechnische kennis je hebt opgedaan. Benoem de belangrijkste leermomenten tijdens de stage en geef concreet aan wat je daar van hebt geleerd. Indien er sprake is van een duo-stage, geef je ook aan wat je hebt geleerd van de samenwerking met je collega stagiair Vervolg studie Geef concreet aan welke acties je tijdens het vervolg van de studie gaat ondernemen om jezelf professioneel verder te ontwikkelen. Bronvermelding/literatuurlijst Bijlagen

33 BIJLAGE F1 Voorblad bij weekstaten Vul het voorblad volledig in en laat het ondertekenen door de bedrijfsbegeleider. Hecht alle ingevulde weekstaten achter dit voorblad. Op papier inleveren bij: Hogeschool Utrecht; Faculteit Natuur en Techniek, Instituut voor ICT Onderwijsbureau, Lia van den Hengel Postbus AD Utrecht Nijenoord AS Utrecht In te vullen door de stagiair(e): Naam stagiair: Bedrijf: Naam bedrijfsbegeleider: Adres: Adres: Postcode & Plaats: Postcode & Plaats: Totaal aantal dagen stage gelopen: Stagedocent: In te vullen door het bedrijf: Bevestiging, namens het bedrijf, dat het aantal dagen dat stage is gelopen, hierboven naar waarheid is ingevuld. Naam: handtekening: Opmerkingen van het bedrijf:

34 BIJLAGE F2 Weekstaat Vul voor de gewerkte dagen de datum en samenvatting werkzaamheden in. Dag Datum Samenvatting werkzaamheden Ma Di Wo Do Vr Aantal dagen gewerkt Reden(en) eventuele absentie Opmerkingen

35 BIJLAGE G1 Beroepscompetenties beginnende ICT-er voor de studierichtingen Informatica (software engineering), Systeembeheer, Technische Informatica en Information Engineering Er wordt van de informaticus verwacht, dat deze op professionele, methodische wijze op een HBO-niveau vormgeeft aan een functie binnen het ICT-domein. Hiertoe werkt de student gedurende de opleiding aan een aantal competenties. Deze zijn afkomstig uit een publicatie van het HBO-I Bachelor of ICT van De algemene competenties zijn: A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en reflectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties A10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid De algemene competenties beschrijven competenties, die in het domein van ICT worden aangeleerd en toegepast. Bijvoorbeeld het methodisch handelen verwijst vooral naar methoden en technieken uit het ICTdomein. B1 Analyseren: Voert een analyse uit van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Gericht op functionele specificaties B2 Adviseren: Formuleert op basis van een analyse en in overleg met stakeholders een onderbouwd advies. B3 Ontwerpen: ontwerpt een ICT-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties. Rekening houdend met kaders, onder andere voor beveiliging en testen. B4 Realiseren: Bouwt en implementeert een ICT-systeem op basis van functioneel en technisch ontwerp. Houdt hierbij rekening met kaders, zoals budget en planning. B5 Beheren: Geeft vorm aan de exploitatie en het beheer van ICT-systemen. Het gaat hierbij om invoeren, testen, integreren en in bedrijfstelling. Verleent diensten in het kader van een SLA: Service level agreement. De richtingen binnen de voltijdopleiding Informatica leggen andere accenten met betrekking tot bovenstaande competenties. Het spreekt voor zich dat in alle genoemde richtingen de HBO-competenties verworven zijn aan het einde van het opleidingstraject. Ook de 5 specifieke competenties worden alle op het HBO-niveau verworven. Bij Systeembeheer ligt meer nadruk op de competentie Beheren (B5) en minder op Ontwerpen en realiseren (B3 en B4). Bij de richting Software engineering is dit andersom.

36 BIJLAGE G2 Beroepscompetenties beginnende ICT-er voor de studierichting Bedrijfskundige informatica Algemene competenties 1 Betrekt de context bij het opstellen van een advies. 2 Is flexibel qua samenwerkingsverband en ICT-domein. 3 Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. 4 Betrekt de belangen van de verschillende partijen (van de informatievoorziening) bij het adviseren over en het inrichten van een projectorganisatie. 5 Kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving. 6 Kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen. 7 Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen. 8 Heeft de juiste beroepshouding, is betrokken bij zijn taakstelling, intrinsiek gemotiveerd, kwaliteitsgericht, prestatiegericht en gericht op dienstverlening. 9 Kan omgaan met ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening. 10 Kan kennis up to date houden en uitbreiden, kan kennis uitdragen en heeft een lerende houding. Specifieke competenties van de bedrijfskundig informaticus 1.1 Kan een bedrijfsproces beschrijven. 1.2 Kan een bedrijfsproces analyseren. 2.1 Kan een beschrijving opstellen van een deel van een bedrijf. 2.2 Kan de interactie en de samenhang analyseren tussen bedrijfsprocessen. 2.3 Kan de interactie analyseren tussen bedrijfsprocessen in samenhang met hun omgeving. 2.4 Kan een bedrijfsanalyse uitvoeren. 3.1 Kan een informatiebehoefte vaststellen. 3.2 Kan een informatiemodel opstellen en houdt daarbij rekening met de statische en dynamische aspecten van het model. 3.3 Kan uit het informatiemodel een datamodel afleiden. 4.1 Kan ICT-ontwikkelingen beoordelen op relevantie voor een bedrijfskundig domein. 4.2 Kan resultaten van bedrijfsanalyse en informatieanalyse verwerken in voorstellen voor innovatieve en verbetering voor bedrijfsprocessen. 4.3 Kan ICT-ontwikkelingen inpassen in een bestaand of nieuw te ontwikkelen bedrijfsproces. 5.1 Kan een specificatie van een bedrijfsproces opstellen. 5.2 Kan de specificatie van een bedrijfsproces vertalen naar de specificaties van aan het bedrijfsproces gerelateerde informatiesystemen. 5.3 Betrekt de omgeving bij het opstellen van specificaties van een informatiesysteem. 5.4 Is zich bij het opstellen van specificaties bewust van de consequenties die bepaalde keuzes hebben voor het vervolgtraject. 6.1 Kan een functioneel ontwerp opstellen van een (deel van) een bedrijfkundig informatiesysteem in een gegeven domein. 6.2 Kan een prototype van een deel van een bedrijfskundig informatiesysteem bouwen met daartoe geëigende middelen. 6.3 Kan een implementatietraject uitvoeren voor een bedrijfskundig informatiesysteem in een gegeven domein. 6.4 Kan de kwaliteit van het ontwerp en van gebouwde bedrijfskundige informatiesystemen verifiëren en valideren. 6.5 Kan bij een ontwerp van een informatiesysteem aangeven wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes voor het beheer. 6.6 Kan een ICT-ontwikkelproces faseren, structureren en aanpassen en houdt rekening met de consequenties voor het vervolgtraject. 7.1 Heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen op ICT gebied wat betreft hardware, software en infrastructuur. 7.2 Kan een relatie leggen tussen de specificaties van een bedrijfkundig informatiesysteem en de daarvoor benodigde ICT infrastructuur. 8.1 Kan het operationeel beheer inrichten voor een bedrijfskundig informatiesysteem. 8.2 Kan vormgeven aan het perfectief onderhoud ter verbetering van de informatievoorziening. 8.3 Kan vormgeven aan applicatiebeheer. 8.4 Heeft kennis van beveiligingsaspecten rond het beheer van bedrijfskundige informatiesystemen

37 en applicaties. 9.1 Heeft kennis van de bedrijfseconomische en financiële aspecten van de informatievoorziening van een bedrijf. 9.2 Kan een bijdrage leveren aan het ICT-beleid, gegeven de bedrijfscultuur. 9.3 Kan omgaan met juridische aspecten rondom de informatievoorziening binnen een bedrijf. 9.4 Kan beoordelen of nieuwe ontwikkelingen passen binnen de organisatie Kan een beschrijving geven van taken, verantwoordelijkheden en de organisatie van ICT-beheer in samenhang met bedrijfsprocessen Kan een beheerorganisatie inrichten voor de informatievoorziening van een bedrijf Kan de exploitatie van het beheer van een informatiesysteem vormgeven en uitvoeren Kan een methode voor de analyse van een bedrijfsproces selecteren en toepassen Kan een methode selecteren en toepassen voor het bepalen van een informatiebehoefte Kan een methode selecteren en toepassen voor het uitvoeren van een informatieanalyse en voor het opstellen van een informatiemodel Kan een informatieplan lezen, verklaren en op onderdelen bijstellen Kan een methode selecteren en toepassen voor het ontwikkelen van ICT-beleid.

38 Bijlage H Kalender Stage (studiejaar 2008/2009) Voor in de agenda en op het prikbord. Wat Wanneer Wie Opmerkingen stageopdracht verwerven uiterlijk juni 2008 student inleveren stagegoedkeuringsformulier en stage-overeenkomst met bedrijf zodra student een stageopdracht verworven heeft echter uiterlijk 18 juni 2008 definitieve goedkeuring stage zodra stagecoördinator akkoord is met het stagegoedkeuringsformulier student bij stagecoördinator (Machteld Verkade) Klik hier voor contactgegevens t.hu.nl/sites/stageictc luster/default.aspx. stagecoördinator stagecoördinator geeft akkoord of vraagt om aanpassingen. start stage 1 september 2008 weekstaten met gewerkte dagen gedurende de gehele stage student bijhouden september student bespreekt stageactieplan student en SLO met bedrijfsbegeleider bedrijfsbegeider september student levert het stageactieplan student bij SLO in bij de stagedocent stagedocent 1 e voortgangsrapportage + 1 e stageverslag op papier + uiterlijk 14 oktober student bij stagedocent Plan van Aanpak 1 e stagebezoek uiterlijk half oktober student, docent en bedrijfsbegeleider 2 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 november student bij stagedocent stageterugkomdag WORDT BEKEND GEMAAKT VIA STUDENTENMAIL student 3 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 december student bij stagedocent 4 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 januari student bij stagedocent Student neemt hiervoor het initiatief. In dit gesprek wordt de tussentijdse beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken (bijlage B1). aanwezigheid verplicht, telt mee als dag waarop stage is gelopen

39 Wat Wanneer Wie Opmerkingen beoordelingsgesprek, bij (sterke!) voorkeur in de vorm van een 2e stagebezoek aan het einde van de stage student, docent, en bij (sterke) voorkeur ook de bedrijfsbegeleider einde stage 2 e stageverslag (=eindverslag) op papier binnen 2 weken na einde stage student bij stagedocent Student neemt hiervoor het initiatief.in dit gesprek wordt de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken (bijlage B2). alle weekstaten met door bedrijfsbegeleider ondertekend voorblad in 2-voud uiterlijk 2 weken na einde stage student bij Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) 1 e en 2 e stageverslag uiterlijk 2 weken na einde stage student uploadt het verslag op Sharepoint voor het Stagebureau (Lia van den Hengel) beoordelingsformulier bedrijfsbegeleider beoordelingsformulier stagedocent Enquête(s) invullen uiterlijk 2 weken na einde stage bedrijfsbegeleider bij medewerker Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) uiterlijk 2 weken na einde stage stagedocent bij medewerker Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) student uploaden, zie t.hu.nl/sites/stageictc luster/default.aspx. voor aanwijzingen.

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4)

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4) VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4) Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2)

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool

Nadere informatie

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4)

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4) VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4) Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-VT 2,3 2009-2010 (LWO-LIDO-VT 2,3)

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-VT 2,3 2009-2010 (LWO-LIDO-VT 2,3) VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-VT 2,3 2009-2010 (LWO-LIDO-VT 2,3) Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht.

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer / 2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw...

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer /  2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw... LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 1 en 2 2015-2016 (LWO-KOP- S&W 1 en 2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie en Werk VT jaar

LEERWERKOVEREENKOMST Studie en Werk VT jaar LEERWERKOVEREENKOMST Studie en Werk VT jaar 1 2017-2018 Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze dien

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Deeltijd 1,2,3,

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Deeltijd 1,2,3, LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Deeltijd 1,2,3,4 2017-2018 Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Model Stageovereenkomst

Model Stageovereenkomst Model Stageovereenkomst 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum juli 2013 versie definitief status pagina 2 van 10 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk-VT 2,

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk-VT 2, LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk-VT 2,3 2017-2018 Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze dien je

Nadere informatie

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd te

Nadere informatie

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer / 2. naam school : adres / postcode / plaats naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer /  2. naam school : adres / postcode / plaats naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 3 en 4 2013-2014 (LWO-KOP- S&W 3 en 4) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I 1 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I Een kopie van het paspoort van de studentstagiair moet aan dit formulier worden gehecht. Dit formulier moet aanwezig zijn op het adres waar de stage wordt vervuld

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Door ondertekening geven de drie partijen aan dat zij kennis hebben genomen van de voorwaarden in de leerwerkovereenkomst op pagina 4, 5 en 6.

Door ondertekening geven de drie partijen aan dat zij kennis hebben genomen van de voorwaarden in de leerwerkovereenkomst op pagina 4, 5 en 6. LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 3 en 4 (LIO) 2017-2018 (LWO-KOP- S&W 3 en 4) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer / 2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw...

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer /  2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw... LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 3 en 4 2014-2015 (LWO-KOP- S&W 3 en 4) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

Voorwaarden praktijkovereenkomst

Voorwaarden praktijkovereenkomst Voorwaarden praktijkovereenkomst Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Strekking overeenkomst... 2 Artikel 3 Inschrijving opleiding... 2 Artikel 4 Verplichtingen partijen... 2 Artikel 5 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door STAGEOVEREENKOMST (voor een stage van minimaal 150 uur en langer dan 1 maand) Ondergetekenden, De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST (Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST Hieronder is een basismodel voor een onderwijs-arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid Stagehandleiding voor studenten en docenten 1 Inhoud INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 5 1.1 Definities... 5 1.2 Doelen van de stage... 5 1.3. De toelatingseisen...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

BPV beleid (naam school)

BPV beleid (naam school) Hier kunt u het logo van uw school plaatsen BPV beleid (naam school) Datum: Versie : Contactpersoon : Etc. Project 2014.13 Format BPV beleid voor SBO scholen Curaçao November 2014 Page 1 of 19 Inleiding

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie