STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica"

Transcriptie

1 STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator cluster ICT Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Studiejaar

2 Inhoud INHOUD 2 1. INLEIDING DOEL EN TOEPASSING VAN DE LEIDRAAD GELDIGHEID DE STAGECOÖRDINATOR DE STAGEADMINISTRATIE 4 2. STAGEWAARDIGHEID EN STUDIEPUNTEN 5 3. DOEL VAN DE STAGE ALGEMENE DOELEN VAKINHOUDELIJKE DOELEN SOCIAAL ORGANISATORISCHE DOELEN 5 4. STAGEPERIODE 6 5. STAGEOPDRACHT ALGEMEEN, EISEN AAN DE STAGEPLAATS EN DE STAGEOPDRACHT VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN INFORMATICA, SYSTEEMBEHEER EN TECHNISCHE INFORMATICA VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN INFORMATION ENGINEERING VOORBEELDEN VAN STAGEOPDRACHTEN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 8 6. VOORBEREIDING OP DE STAGE HET VINDEN VAN EEN STAGEPLAATS AANBOD STAGEPLAATSEN BIJ DE OPLEIDING ADVIEZEN VOOR DE STUDENT BIJ HET (ZELF) ZOEKEN NAAR EEN STAGEPLAATS 9 7. PROCEDURE GOEDKEURING STAGEPLAATS BETROKKEN PARTIJEN DE STAGECOÖRDINATOR DE STUDENT HET STAGEBEDRIJF OF DE STAGEVERLENENDE INSTELLING DE BEDRIJFSBEGELEIDER DE STAGEDOCENT VERSLAGLEGGING TIJDENS DE STAGE OVERZICHT EN PROCEDURE WEEKSTATEN MAANDELIJKSE VOORTGANGSRAPPORTAGES EN PLAN VAN AANPAK HET EERSTE STAGEVERSLAG HET TWEEDE STAGEVERSLAG (EINDVERSLAG) RAPPORTAGESCHEMA PROCEDURE BIJ GEHEIMHOUDING BEOORDELING OVERIGE INFORMATIE STAGETERUGKOMDAG STAGEVERGOEDING EN COLLEGEGELD DUOSTAGES ONGEWENSTE INTIMITEITEN BEDRIJFS- EN BEROEPSORIËNTATIE STAGE IN HET BUITENLAND STAGE IN HET BUITENLAND ALS INVULLING VAN DE PROFILERINGSRUIMTE IN SEMESTER 7 (ALLEEN VOOR DE STUDIERICHTINGEN INFORMATICA, SYSTEEMBEHEER EN TECHNISCHE INFORMATICA) 20 2

3 13. VRIJSTELLING VAN DE STAGE ALGEMEEN PROCEDURE 21 BIJLAGE A FORMULIER GOEDKEURING STAGE 1 BIJLAGE B1 TUSSENTIJDSE BEOORDELING BEDRIJFSBEGELEIDER 6 BIJLAGE B2 STAGEBEOORDELINGSFORMULIER BEDRIJFSBEGELEIDER 7 BIJLAGE C STAGEBEOORDELINGSFORMULIER STAGEDOCENT 8 BIJLAGE D AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING STAGE 9 BIJLAGE E1 RICHTLIJNEN VOOR HET EERSTE STAGEVERSLAG 10 BIJLAGE E2 RICHTLIJNEN VOOR HET TWEEDE STAGEVERSLAG 11 BIJLAGE F1 VOORBLAD BIJ WEEKSTATEN 12 BIJLAGE F2 WEEKSTAAT 13 BIJLAGE G1 BEROEPSCOMPETENTIES BEGINNENDE ICT-ER VOOR DE STUDIERICHTINGEN INFORMATICA (SOFTWARE ENGINEERING), SYSTEEMBEHEER, TECHNISCHE INFORMATICA EN INFORMATION ENGINEERING 14 BIJLAGE G2 BEROEPSCOMPETENTIES BEGINNENDE ICT-ER VOOR DE STUDIERICHTING BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 15 BIJLAGE H KALENDER STAGE (STUDIEJAAR 2008/2009) 17 3

4 1. Inleiding 1.1 Doel en toepassing van de leidraad Deze stageleidraad verschaft studenten, docenten en stageverlenende organisaties, informatie over de opzet en inhoud van de stage bij de opleidingen Informatica, Systeembeheer, Technische Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Information Engineering aan de Hogeschool Utrecht. Onderwerpen die in deze leidraad aan de orde komen zijn, onder andere: - doel van de stage; - voorbereidingen op de stage; - verloop van de stage; - verslaglegging in het kader van de stage; - partijen die betrokken zijn bij de stage. Opmerking: wanneer er in de stageleidraad student, stagiair, docent of een andere mannelijke vorm staat, wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm bedoeld. 1.2 Geldigheid Deze leidraad is van toepassing voor studenten die op stage gaan in het studiejaar De stagecoördinator Voor goedkeuringen van stagevoorstellen en vragen omtrent stages (voor zover de antwoorden niet te vinden zijn in dit document of op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx ), kunnen studenten terecht bij de stagecoördinator: Machteld Verkade kamer D Nijenoord 1 tel De stageadministratie De stageadminstratie maakt deel uit, van het Onderwijsbureau op Nijenoord 1. De stageadministratie heeft een ondersteunende functie met betrekking tot de stage. Taken zijn onder andere: - Voeren van correspondentie met bedrijven en studenten; - Informatie verstrekken aan bedrijven, studenten en docenten; - Administratieve verwerking van verslagen, weekstaten en beoordelingen De stageadministratie: Hogeschool Utrecht Lia van den Hengel Onderwijsbureau Postbus 182, 3500 AD Utrecht Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht telefoon: fax:

5 2. Stagewaardigheid en studiepunten Voor de voltijdopleidingen van het cluster ICT vindt de stage vindt plaats in het vijfde semester. Het aantal studiepunten bedraagt 30 ec(ts). De studiepunten worden alleen toegekend als de stage met een voldoende is beoordeeld en aan alle overige verplichtingen, die in deze leidraad worden beschreven, is voldaan. In de studiegids is de plaats aangeven van de stage binnen het curriculum. Sommige studenten volgen een verkort traject, waarbij geen stage hoeft te worden gelopen. Zie hiervoor de studiegidsen van de verschillende opleidingen. De student mag pas starten met de stage als aan alle eisen van semester 1 t/m 4 is voldaan ( zie de studiegidsen). Als aan deze eisen niet volledig is voldaan kan in bepaalde gevallen toch toestemming worden verleend om, gedurende een langere periode, een stage te volgen van minder dan vijf dagen per week. De student moet in dat geval een (stage)studieplan opstellen dat wordt goedgekeurd door de studieadviseur hoofdfase. Voor bijzonderheden, zie de studiegids van de opleiding. 3. Doel van de stage Hoofddoel van de stage is de student kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Als afgeleide van deze doelstelling zijn er verschillende subdoelstellingen aan te geven: 3.1 algemene doelen - De student maakt kennis met de praktische beroepsuitoefening en oriënteert zich op zijn toekomstige beroepskeuze. - De student maakt kennis met een werkorganisatie en derhalve met nieuwe aspecten van de beroepsoefening. - De student doet ervaring op in het analyseren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. - De student voert opdrachten uit die het bedrijf of de instelling ten goede komen, één en ander binnen de hier geformuleerde stagedoelen. - De student leert planmatig te werken. 3.2 vakinhoudelijke doelen - De student leert om situaties binnen een organisatie te analyseren, in hun onderlinge samenhang te beschrijven en oplossingen te formuleren voor problemen. - De student verbreedt en verdiept zijn kennis van relevante vakgebieden. - De student past de op de opleiding opgedane theoretische kennis en vaardigheden toe in de praktijk, waarbij hij eventuele hiaten aanvult. - De student krijgt inzicht in automatiseringsaspecten van bedrijfsprocessen en technische processen. 3.3 sociaal organisatorische doelen - De student doet ervaring op met het deel uitmaken van een werkgemeenschap. - De student ontwikkelt sociale en organisatorische vaardigheden door in een bestaand teamverband te werken. - De student ontwikkelt zelfstandigheid. - De student onderkent specifieke denkwijzen, gedragingen en taal- en woordgebruik binnen een organisatie. 5

6 4. Stageperiode De student volgt een stage van 100 werkdagen bij een bedrijf of andere organisatie. Werkdagen zijn: - dagen waarbij het in de stageverlenende organisatie gebruikelijke aantal uren is gewerkt - dagen die in het kader van de stage besteed zijn aan lezingen, excursies etcetera - dagen doorgebracht op de opleiding in het kader van stageterugkomdagen. Opmerking: het is gebruikelijk dat stageverslagen en rapportages worden gemaakt tijdens de werkdagen bij de stageverlenende organisatie. Dagen die niet meetellen als gewerkte dagen zijn: - snipperdagen - (verplichte) vrije dagen vanuit het bedrijf - dagen die besteed zijn aan het maken van (her)tentamens - dagen die besteed zijn aan activiteiten voor de opleiding die niet in directe relatie staan tot de stageopdracht - ziektedagen - overuren (samengevoegd tot werkdagen). De stage vindt plaats in de periode september - januari of in de periode februari - juli. Deze stageperiode kan verlengd worden in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of in het geval toestemming is verkregen om slechts vier dagen per week een stage te volgen. 6

7 5. Stageopdracht 5.1 Algemeen, eisen aan de stageplaats en de stageopdracht Aan de stageplaats en de stageopdracht, worden door de Hogeschool, de volgende eisen gesteld. - Op de vestiging van de stageverlenende organisatie, waar de student zijn werkzaamheden verricht, werken tenminste 5 mensen. - De stageverlenende organisatie stelt een werkplek en voldoende faciliteiten beschikbaar. - De stageverlenende organisatie biedt de student een concreet aanspreekpunt in de vorm van een bedrijfsbegeleider. (Zie 8.4 voor meer informatie over de rol van de bedrijfsbegeleider.) - De bedrijfsbegeleider is werkzaam op, tenminste, HBO-niveau. - Er moet sprake zijn van een stageopdracht. Meeloopstages zijn niet toegestaan. De studierichting Systeembeheer, vormt hierop een uitzondering. Voor de studierichting Systeembeheer is een meeloopstage, bijvoorbeeld als assistent-systeembeheerder, toegestaan, mits de werkzaamheden, die de student verricht, van tevoren (concreet) zijn vastgelegd,naar de mening van de stagecoördinator veelzijdig genoeg zijn en voor minstens 80% van de tijd, bij uitstek op het terrein van Systeembeheer liggen. De student schrijft, in dat geval, aan het eind van de stage, een kritisch rapport, voor de stageverlenende organisatie, waarin de werkwijze van het bestaande systeembeheer wordt beschreven en "doorgelicht". En doet, in dit rapport, concrete suggesties voor verbetering. - De stageopdracht sluit aan bij de beroepscompetenties van de beginnende ICT-er, zoals geformuleerd voor de betreffende studierichting (zie bijlagen G1 en G2). - De stageopdracht sluit aan bij het niveau van de derdejaars ICT student. Het is voor het slagen van de stage belangrijk, dat de stageopdracht nauwkeurig omschreven wordt. Indien dit bij de goedkeuring nog niet volledig mogelijk is, wordt dit in het Plan van Aanpak gedaan. De stageopdracht wordt, voor aanvang van de stage, getoetst door de stagecoördinator. Indien de stagecoördinator de stage heeft goedkeurd, kan de student beginnen met stage lopen. Het verloop van de stage wordt verder gevolgd door een stagedocent. Dit gebeurt door middel van bezoeken aan het bedrijf, en door het lezen van de verslagen, het Plan van Aanpak en de maandelijkse voortgangsrapportages die de stagiair opstuurt. Wanneer de stagedocent de indruk krijgt dat de stage niet van passend niveau is, dient hij hierover met de stagiair en de bedrijfsbegeleider te spreken. Getracht moet worden om de stage(opdracht) op het juiste niveau te brengen. Wanneer dit problemen oplevert, nemen de stagiair en de stagedocent contact op met de stagecoördinator, om tot een beslissing te komen. Deze beslissing kan inhouden dat de stagiair de stageperiode bij een ander bedrijf afrondt. Hieronder volgen voorbeelden van stageopdrachten, voor de verschillende studierichtingen. 5.2 Voorbeelden van stageopdrachten Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica aanpassen bestaande software, voor een nieuwe gebruikersinterface of operating system bouw van een website koppeling van databases aan websites onderzoek naar en plannen van een nieuwe netwerkstructuur bouw van een (gedistribueerde) applicatie bouw van een driver voor een nieuw aan te sluiten randapparaat onderzoek naar en vastlegging van nieuwe procedures voor netwerkbeheer onderzoek naar methodes om data verkeer te beveiligen en de implementatie van een gekozen methode. 7

8 bouw van een multimedia-applicatie 5.3 Voorbeelden van stageopdrachten Information Engineering onderzoek naar organisatiestructuren en administratieve procedures marktonderzoek kwaliteitsonderzoek (ISO) onderzoek naar voorraadbeheersing en productiebesturing invoering van planning- en bevoorradingssystemen analyseren van een patiëntenstroom opzetten van een kwaliteitsinformatiesysteem onderzoek naar de informatiestromen binnen of tussen afdelingen aanpassen bestaande software ten behoeve van een nieuwe gebruikersinterface bouw van een website koppeling van databases aan websites uitvoeren van een informatieanalyse. 5.4 Voorbeelden van stageopdrachten Bedrijfskundige Informatica structureren en implementeren van een voorraadadministratie binnen een, reeds in gebruik zijnd, ERP systeem. vooronderzoek voor de automatisering van truck dealers. database toepassing voor systeembeheer in MS Access. doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de helpdesk van de afdeling systeembeheer. ontwerpen en operationeel maken van een website voor een leverancier / importeur van cosmetica. ontwerpen en bouwen van een administratieve ondersteuning voor reclamecampagnes. ontwikkelen van een (management) informatiesysteem in Excel. ontwikkelen en bouwen van een eerste fase van een intranet. 8

9 6. Voorbereiding op de stage 6.1 Het vinden van een stageplaats De student zoekt zelf een stageplaats. Op deze wijze maakt de student kennis met het proces van solliciteren. Door zelf een stageplaats te zoeken kan hij bedrijven en instellingen benaderen die hij leuk en/of interessant vindt. De stagecoördinator moet de stageplaats (het bedrijf en de opdracht) goed hebben gekeurd, voor de student daadwerkelijk stage kan gaan lopen. 6.2 Aanbod stageplaatsen bij de opleiding Bedrijven bieden regelmatig stage- en afstudeeropdrachten aan bij de opleiding Informatica. Deze opdrachten zijn beschikbaar via de website: NB De opdrachten die je op Kennislatenwerken ziet staan, hebben de status goedgekeurd. Aangezien het aanbod van stagevacatures (gelukkig) groot is, en de omschrijving van de stageplaats vaak nog niet heel specifiek is, wordt aan vrijwel alle opdrachten deze status toegekend. Dat betekent daarom niet automatisch dat de stageplaats wordt goedgekeurd, als je de stagecoördinator om goedkeuring vraagt. Kijk zelf eerst goed of de stageplaats aan de eisen in deze leidraad voldoet. Bovendien is een aantal opdrachten beschikbaar via Sharepoint: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/lists/stagevacaturesstagesite/allitems.aspx (Voorheen: https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/clusterict/default.aspx Kies Vacatures/ stageplaatsen (menu links).) In een aantal gevallen is de informatie verouderd en is de opdracht niet meer beschikbaar. Het kan dan toch de moeite waard zijn om contact te leggen met het bedrijf. Soms zijn er nieuwe opdrachten beschikbaar. 6.3 Adviezen voor de student bij het (zelf) zoeken naar een stageplaats - In kranten en vakbladen (bijvoorbeeld Intermediair weekblad/jaarboek, Ingenieurskrant, Automatiseringsgids, Computable) staan vaak personeelsadvertenties waarin bedrijven zichzelf presenteren. Soms wordt er zelfs gevraagd naar een bedrijfskundige of software-ingenieur. Uit deze advertenties kun je concluderen dat het bedrijf in deze disciplines geïnteresseerd is. - Speur op het Internet naar websites van bedrijven. En zoek naar vacaturebank of stageaanbiedingen. - Neem eerst telefonisch contact op met het bedrijf naar keuze. Vraag, als het om een groter bedrijf gaat, naar de afdeling Personeelszaken. Vertel dat je op zoek bent naar een stageplaats. De afdeling weet of er een mogelijkheid bestaat en hoe je verder te werk moet gaan (bijvoorbeeld een brief met informatie sturen). - Neem met meerdere bedrijven contact op. De kans op succes bij één bedrijf is klein. - Begin tijdig met het zoeken naar een stageplaats. Als je in februari op stage gaat, begin dan in september al met de eerste contacten. - Wanneer het overleg met een potentieel stagebedrijf niet wil vlotten, vraag dan tijdig hulp van de stagecoördinator 9

10 Opmerking: het is uiteraard niet wenselijk dat het succes van je stage (mede) afhankelijk is van het oordeel van een familielid of goede bekende. Je mag daarom geen stage lopen bij een bedrijf of een afdeling waar een familielid of goede bekende de rol van bedrijfsbegeleider vervult. Uitzonderingen op deze regel vinden plaats in overleg met de stagecoördinator. 10

11 7. Procedure goedkeuring stageplaats Zodra een geschikte stageplaats (bedrijf en opdracht) is gevonden vraagt de student goedkeuring aan de stagecoördinator. Opmerking: zonder opdracht kan de stageplaats niet worden goedgekeurd! Meeloopstages zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop vormt de studierichting Systeembeheer. Zie 5.1. Bij de goedkeuringsprocedure wordt gebruik gemaakt van het stagegoedkeuringsformulier 1 in BIJLAGE A van deze stageleidraad. Indien je nu in de pdf-versie van deze stageleidraad kijkt, een versie in Word is beschikbaar op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. 1. Indien er sprake is van studieachterstand, kan de student alleen op stage als de studieadviseur hiervoor toestemming geeft. De student zorgt in dat geval, voor een door de studieadviseur goedgekeurd studieplan. 2. De student mailt het ingevulde stagegoedkeuringsformulier, als concept naar de stagecoördinator: 3. Als de stagecoördinator dit concept goed genoeg vindt, completeert de student dit formulier en print het uit. Hij ondertekent het zelf en laat het ondertekenen door de bedrijfsbegeleider of een andere vertegenwoordiger van het opdrachtgevende bedrijf. En maakt een kopie voor zichzelf, en de bedrijfsbegeleider. 4.Vervolgens, gaat hij met het goedkeuringsformulier en alle in de vorige stappen verzamelde stukken, naar het spreekuur van de Stagecoördinator, voor ondertekening namens de opleiding. Het spreekuur van de stagecoördinator is te vinden op Sharepoint: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. Het volledige en door alle partijen ondertekende formulier, wordt vervolgens ingeleverd bij het stagebureau. De student kan niet op stage voordat deze hele procedure afgerond is. Er wordt dan geen docentbegeleider toegewezen. En de stageverlenende organisatie ontvangt geen post van de Hogeschool. Uiterste datum waarop de procedure moet zijn afgerond: 18 juni (bij start september), respectievelijk 3 december (bij start februari). Sommige stageverlenende organisaties werken met eigen contracten, om een aantal afspraken tussen de organisatie en de stagiair vast te leggen bijvoorbeeld omtrent werktijden en stagevergoeding. De stagecoördinator tekent dergelijke contracten niet. De stagiair wordt aangeraden een dergelijk contract kritisch te lezen, en alleen te ondertekenen wanneer hij zich in de afspraken kan vinden. De toewijzing van een stagedocent, die het verloop van de stage volgt, de stagebezoeken aflegt en het eindcijfer geeft, geschiedt omstreeks de start van de stage (bericht per studentenmail). Bij wijziging van opdracht of bedrijf vervalt de goedkeuring en moet een nieuwe aanvraag worden ingediend! De student kan starten met de stage als: 1. De stageplaats is goedgekeurd 2. Voldaan is aan de eisen van semester 1 t/m 4, dan wel toestemming van de studieadviseur is verkregen om stage te lopen. 3. Het stagegoedkeuringsformulier door de student, de bedrijfsbegeleider (of een andere vertegenwoordiger van het bedrijf) en de stagecoördinator is ondertekend. 1 Een engelstalige versie van het stagegoedkeuringsformulier is beschikbaar op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. 11

12 Startdatum: 1 september of 1 februari In overleg met de stagecoördinator kan van deze datum worden afgeweken 12

13 8. Betrokken partijen Zie bijlage H voor een schematisch overzicht van de taken van de verschillende partijen. 8.1 De stagecoördinator De stagecoördinator is belast is met - de organisatie van de stages - de goedkeuring van de stageopdrachten - het geven van voorlichting over de stage - het toewijzen van de stagedocenten in overleg met de teamleiders Bij het toewijzen van de stagedocenten, houdt de stagecoördinator zoveel mogelijk rekening met de competenties van de docent, in relatie tot de stageopdracht. Naast de organisatie van de stages is de stagecoördinator ook verantwoordelijk, voor de relatie met de stagebedrijven. Na afloop van de stage inventariseert de stagecoördinator de ervaringen en komt hij tot een oordeel over de stageplaats. 8.2 De student De student zoekt zelf een stageplaats (zie hoofdstuk 5 en 6). Tijdens de stage is de student, in eerste instantie, zelf verantwoordelijk voor het goed verlopen van de stage. Als blijkt dat de stage niet voldoet, neemt de student contact op met de bedrijfsbegeleider. Komen student en bedrijfsbegeleider hierbij niet tot een bevredigende oplossing, dan moet contact worden opgenomen met de stagedocent. Verplichtingen tegenover het bedrijf Enige weken voor aanvang van de stage neemt de student contact op met het bedrijf of de instelling, om te komen tot concrete afspraken. De student gedraagt zich binnen het stagebedrijf als een werknemer van dat bedrijf. Dat betekent onder andere dat de student niet, zonder overleg, snipperdagen en vakantie kan opnemen. De opdracht die de student krijgt, behoort hij naar beste kunnen en zo volledig mogelijk uit te voeren. Dit kan inhouden dat hij enige tijd mee moet lopen in een bedrijfsproces. Dat mag niet de hele stageduur in beslag nemen. De stagiair houdt zich aan de in de stageverlenende organisatie geldende voorschriften op het gebied van orde, veiligheid en gezondheid. En volgt de aanwijzingen op, van de bedrijfsbegeleider en andere relevante personen, in de stageverlenende organisatie. Wanneer een student op grond van onvoldoende studieresultaten geen toestemming krijgt om een stage te volgen terwijl wel een stageplaats is goedgekeurd dient hij de stageverlenende instelling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Met de stageverlenende instelling moet dan ook besproken worden of zij een andere stagiair in de plaats wil krijgen. De stagecoördinator zal dit eventueel met het bedrijf bespreken en samen met het bedrijf een oplossing proberen te vinden. Aan het begin van de stage, geeft de student zijn in het kader van SLO opgestelde actieplan aan de bedrijfsbegeleider en de stagedocent. Tevens, bespreekt de student dit actieplan met de bedrijfsbegeleider. Verplichtingen tegenover de opleiding Uiterlijk een week na de toewijzing van de sragedocent, neemt de student contact op met zijn stagedocent om afspraken te maken over de stagebegeleiding. 13

14 De student houdt zijn gewerkte dagen en werkzaamheden bij in weekstaten (zie BIJLAGE F2). Desgewenst mag ook met een eigen spreadsheet gewerkt worden, waarin dezelfde informatie wordt bijgehouden. Aan het einde van de stage, levert de student alle staten, met het volledig ingevulde en door de bedrijfsbegeleider ondertekende voorblad (BIJLAGE F1), in tweevoud op papier, in bij Lia van den Hengel. De student neem het initiatief voor de stagebezoeken. De student maakt voor de opleiding, verschillende verslagen en rapportages. Zie hiervoor hoofdstuk 9. Tegen het eind van de stage stuurt de stageadministratie een stagebeoordelingsformulier (BIJLAGE B2) naar de bedrijfsbegeleider. De student neemt contact op met zijn stagedocent voor de eindbeoordeling. Het verdient zeer sterk de voorkeur, dat in verband hiermee de stagedocent een tweede stagebezoek aflegt bij de stageverlenende organisatie. Tijdens dit bezoek wordt met name de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken en toegelicht. Afwezigheid die langer duurt dan 10 dagen, meldt de student altijd aan de stagedocent en de stageadministratie. Indien stagegegevens wijzigen, zoals de naam van de bedrijfsbegeleider, geeft de student dit door aan het stagebureau en de stagedocent. 8.3 Het stagebedrijf of de stageverlenende instelling Het stagebedrijf of de stageverlenende organisatie geeft de student de gelegenheid zich een goed beeld te vormen van de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast zorgt de stageverlenende organisatie dat de student een concreet aanspreekpunt en begeleider binnen de organisatie heeft in de vorm van een bedrijfsbegeleider. 8.4 De bedrijfsbegeleider Van de bedrijfsbegeleider wordt het volgende verwacht: - hij formuleert, in overleg met de student, de stageopdracht(en), binnen de in deze stageleidraad genoemde restricties; - hij organiseert een werkplek en maakt een plan voor de inwerkprocedure; - hij introduceert de student in het bedrijf of de afdeling(en); - hij begeleidt en stuurt de stagiair waar noodzakelijk; - hij vult voor of tijdens het eerste stagebezoek het formulier in bijlage B1 in. - hij neemt deel aan het gesprek met de stagedocent en de student, tijdens de stagebezoeken. - hij controleert en ondertekent weekstaten en verslagen (hiermee geeft hij aan akkoord te gaan met het verzenden van het verslag naar opleiding); - hij vult aan het einde van de stage de bedrijfsbeoordeling (zie formulier BIJLAGE B2) in en bespreekt deze met de student. Bij eventuele onduidelijkheden over voorgeschreven procedures en/of problemen rond de voortgang van de stage, kan de bedrijfsbegeleider altijd contact opnemen met de stagedocent of de stagecoördinator. 8.5 De stagedocent De stagedocent heeft vanuit de opleiding de taak om in het perspectief van het totale leerproces de stage te begeleiden en te helpen een koppeling tot stand te brengen tussen opleiding en stage (resp. theorie en praktijk). Getracht wordt een stagedocent toe te wijzen wiens competenties aansluiten bij de aard en inhoud van de stageopdracht. Dit is, vanwege de beperkte beschikbaarheid van vakdocenten, niet altijd mogelijk. De stagedocent wordt rond de aanvang van de stage toegewezen. De student ontvangt hiervan bericht per studentenmail. Het is de taak van de stagedocent, om gedurende de stageperiode contact tussen opleiding en student te houden. 14

15 Hij is tevens verantwoordelijk, voor de procesbegeleiding en de beoordeling van de student. Wanneer aan de stagedocent bekend is gemaakt, dat hij een bepaalde student begeleidt, neemt hij binnen een week telefonisch contact op met diens bedrijfsbegeleider, om het eerste contact te leggen, te informeren hoe de stage loopt en te informeren of er vragen zijn. Om de student gedurende de stage goed te begeleiden, moet de stagedocent weten waar de student mee bezig is en welke vorderingen hij maakt. Deze informatie kan uit de voortgangsrapportages en stageverslagen gehaald worden. Verder onderhoudt de stagedocent contact (telefoon, bezoek) met de student en de stageverlenende organisatie. De stagedocent bezoekt het stagebedrijf gedurende de stageperiode als richtlijn twee keer, en tenminste één keer. Het eerste bezoek vindt binnen vier à zes weken na aanvang van de stage plaats. Van tevoren of tijdens het bezoek, vult de bedrijfsbegeleider het formulier in bijlage B1 in. Het verdient zeer sterk de voorkeur, dat de stagedocent, tegen het eind van de stage, een tweede stagebezoek aflegt bij de stageverlenende organisatie. Tijdens dit bezoek wordt het verloop van de gehele stage besproken en wordt de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken en toegelicht. Het bezoek aan het bedrijf heeft een meerledig doel: - de stagedocent neemt kennis van de vorderingen en de werkomstandigheden - de opleiding toont interesse in de stageverlenende organisatie - de stagedocent kan vragen van de bedrijfsbegeleider beantwoorden - de stagedocent krijgt feedback uit het bedrijfsleven over de opleiding. - de student krijgt informatie over zijn functioneren (aan de hand van het formulier in bijlage B1); indien hij op bepaalde aspecten tekort schiet, wordt besproken hoe dit verbeterd kan worden Zoals uit bovenstaande blijkt, ontmoet de stagedocent tijdens zijn stagebezoek, zowel de student als de bedrijfsbegeleider. De stagedocent begeleidt en beoordeelt de uitvoering van de stageopdracht. Hiertoe geeft de stagedocent de student regelmatig terugkoppeling. Als de stage niet goed verloopt brengt de stagedocent, waar mogelijk, verbeteringen aan. De verbeteringen betreffen bijvoorbeeld de stageopdracht, de werksituatie of de bedrijfsbegeleiding. De verbeteringen moeten in overleg met de student en de bedrijfsbegeleider plaatsvinden. In voorkomende gevallen kan het gewenst zijn dat ook begeleiding en ondersteuning geboden wordt op het persoonlijke vlak. De stagedocent bewaart de stageverslagen zolang als de richtlijnen van de FNT aangeven dat door studenten ingeleverd werk bewaard moet worden. 15

16 9. Verslaglegging tijdens de stage 9.1 Overzicht en procedure Tijdens de stage, houdt de student, de opleiding op de hoogte door middel van de volgende rapportages: - weekstaten - plan van aanpak - maandelijkse voortgangsrapportages - 1 e stageverslag, - 2 e stageverslag. Deze vormen van verslaglegging worden in de volgende paragrafen besproken. Ze zijn tevens opgenomen in de schematische weergave van het verloop van de stage in bijlage H (Kalender stage). Wanneer door overmacht een rapportage of verslag niet op tijd ingeleverd kan worden, dient de student de stagedocent hiervan op de hoogte te brengen, vóór de datum dat het verslag/rapport ingeleverd had moeten zijn. Tevens dient een nieuwe datum voor het inleveren afgesproken te worden. 9.2 Weekstaten Het doel van de weekstaten is na te gaan welke werkzaamheden de student per week heeft uitgevoerd. De student vermeldt hierop de gewerkte dagen. Wanneer de student één of meerdere dagen afwezig is geweest, vermeldt hij de reden hiervan. De weekstaat is te vinden in bijlage F2. Het voorblad in bijlage F1. Desgewenst mag ook met een eigen spreadsheet gewerkt worden, waarin dezelfde informatie wordt bijgehouden. Wijze van inleveren: aan het eind van de stage worden de weekstaten van de gehele stageperiode, voorzien van een, ingevuld en door de bedrijfsbegeleider ondertekend voorblad, in tweevoud op papier ingeleverd bij het Onderwijsbureau (Lia van den Hengel). Inleveren kan persoonlijk aan de balie van het Onderwijsbureau of per post. Zie paragraaf 1.4 voor de adresgegevens van Lia van den Hengel. 9.3 Maandelijkse voortgangsrapportages en plan van aanpak Het doel van de maandelijkse voortgangsrapportages is, de stagedocent op de hoogte te houden van het verloop van de stage. Onderstaande onderwerpen dienen in deze rapportage beschreven te worden: - korte beschrijving van de werkzaamheden waaraan gewerkt wordt; - opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden in de verstreken periode (sinds de vorige rapportage); - planning van de werkzaamheden voor de komende verslagperiode en/of bijstellen van de oorspronkelijk gemaakte planning; - eventuele problemen bij het stageverloop. De rapportage zal ongeveer twee A4-tjes in beslag nemen. Uiterlijk iedere 14e van de maand moet de rapportage, van de voorafgaande maand, bij het stagedocent ingeleverd zijn. Wanneer de rapportage te laat wordt ingeleverd, kan hiervoor een onvoldoende beoordeling worden gegeven, wat met zich mee kan brengen dat de stage afgekeurd wordt. 16

17 Tegelijk met de eerste rapportage, wordt het Plan van Aanpak, voor de uitvoering van de stage, ingeleverd bij de stagedocent. Gebruik voor het Plan van Aanpak een bij jouw studierichting gebruikelijk format. Wijze van inleveren: bij de stagedocent. 9.4 Het eerste stageverslag Het eerste verslag (ca pagina's A4 exclusief bijlagen) gaat over de werkzaamheden van de eerste maand. De eerste maand zal gedeeltelijk besteed worden aan "het doorlichten van de organisatie". De richtlijnen hiervoor zijn te vinden in BIJLAGE E1. Wanneer blijkt dat de richtlijnen voor het stageverlenende bedrijf niet relevant zijn, moet de stagiair het verslag in overleg met de stagedocent anders schrijven. Dit geldt ook als de grootte van het bedrijf zodanig is dat niet alle richtlijnen behandeld kunnen worden of wanneer bepaalde gegevens geheim zijn. Naast de beschrijving van het bedrijf of de instelling wordt in het eerste verslag ook de probleemstelling en het Plan van Aanpak (inclusief gedane werkzaamheden die maand) uitgewerkt. Dit verslag wordt uiterlijk 14 dagen, na de eerste maand van de stage ingeleverd. Wijze van inleveren: op papier bij de stagedocent. Aan het einde van je stage upload je het eerste stageverslag in het digitale archief van het Stagebureau. Aanwijzingen over hoe dit te doen vind je op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. En je zet het in je EPF voor SLO. 9.5 Het tweede stageverslag (eindverslag) Het tweede verslag geldt als afronding van de stage. Dit eindverslag (ca. 15 à 30 pagina's A4, exclusief bijlagen) zal voor een groot gedeelte betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden. Richtlijnen voor dit verslag zijn te vinden in bijlage E2. De beoordeling van het eindverslag wordt tijdens een evaluatiegesprek door de stagedocent aan de student toegelicht. Bij voorkeur is hierbij ook de bedrijfsbegeleider aanwezig. Wijze van inleveren: op papier bij de stagedocent. Als de stagedocent het verslag als voldoende heeft beoordeeld, upload je het verslag in het digitale archief van het Stagebureau. Aanwijzingen over hoe dit te doen vind je op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. En je zet het verslag in je EPF voor SLO. 9.6 Rapportageschema Zie bijlage H Kalender stage. In deze bijlage is een schematische weergave van het verloop van de stage te vinden, bedoeld voor in de agenda of op het prikbord. 9.7 Procedure bij geheimhouding Wanneer geheimhouding van belang is, stelt de student zowel het stagebureau (Lia van den Hengel) als de stagedocent hiervan op de hoogte. Op het voorblad van de rapporten en dergelijke, geeft de student duidelijk aan dat het stuk vertrouwelijk is. Desgewenst kan de student het stuk uitsluitend naar de stagedocent sturen. Na beoordeling stuurt deze het verslag rechtstreeks terug naar de student en stelt het stagebureau van de beoordeling op de hoogte. 17

18 10. Beoordeling Tegen het eind van de stage stuurt de stageadministratie een stagebeoordelingsformulier (bijlage B2) naar de bedrijfsbegeleider. Deze vult het formulier in, ondertekent het en retourneert het naar de Hogeschool. De stagedocent geeft, mede op basis hiervan, de eindbeoordeling van de stage. Hij gebruikt hiervoor het formulier in bijlage C. Allereerst beoordeelt hij de verslagen (eerste en tweede stageverslag) die de student heeft ingestuurd. De verslagen worden met een cijfer beoordeeld. Indien een verslag met een onvoldoende beoordeeld is, bespreekt de stagedocent dit met de student. De student zal het verslag moeten veranderen en opnieuw laten beoordelen door de stagedocent. Het verslag mag één keer gewijzigd worden. Na het beëindigen van de stage geeft de stagedocent een eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling wordt in een mondelinge evaluatie aan de student toegelicht. De volgende punten worden bij de beoordeling betrokken: - de inspanningsverplichting: de student moet minimaal 100 werkdagen stage gelopen hebben - de kwaliteit van de verslagen: de verslagen moeten allemaal voldoende zijn en op tijd zijn ingeleverd; - de beoordeling van de bedrijfsbegeleider (bijlage B2). - de overige beoordelingscriteria, zoals vermeld op het beoordelingsformulier van de stagedocent (bijlage C) 18

19 11. Overige Informatie 11.1 Stageterugkomdag Tijdens de stageperiode wordt een terugkomdag georganiseerd. De student is verplicht hierbij aanwezig te zijn. Deze terugkomdag wordt als gewerkte dag beschouwd en wordt dus in de weekstaat opgenomen. De terugkomdag is voor een groot deel een informele aangelegenheid. Uitwisselen van ervaringen en het oppakken van contacten is het voornaamste doel. Natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden die betrekking hebben op de stage. Ook krijgt de student informatie over zaken die betrekking hebben op de volgende semesters. Tijdens de stageterugkomdagen wordt voorlichting gegeven over afstudeerprofielen 11.2 Stagevergoeding en collegegeld Verdienen staat bij het stage lopen op de tweede plaats. De vergoeding die de stagiairs krijgen varieert per bedrijf en wordt door het bedrijf in overleg met de stagiair bepaald. Er kan gesteld worden dat minimaal de gemaakte onkosten (bijv. huisvestingskosten en reiskosten) vergoed worden. Tijdens de stageperiode moet het collegegeld gewoon doorbetaald worden. Per jaar mag de student een bepaald bedrag verdienen, zonder dat hij gekort wordt op zijn studiefinanciering. Alles wat boven dit bedrag verdiend wordt, zal op zijn studiefinanciering in mindering worden gebracht. Voor nadere informatie kan de student contact opnemen met de IB-Groep ( ) Duostages Studenten mogen in tweetallen stage lopen. Tijdens de stageperiode mogen ze aan dezelfde opdracht werken. De opdracht is dan wel van een zodanige omvang dat deze onmogelijk door één persoon uitgevoerd kan worden. Het eerste verslag en de voortgangsrapportages mogen samen gemaakt worden, mits daarbij duidelijk wordt aangegeven wie wat gedaan heeft. Er moeten twee verschillende eindverslagen gemaakt worden Ongewenste intimiteiten Seksuele en verbale intimidatie worden op onze Hogeschool absoluut niet getolereerd. Hiertoe heeft het College van Bestuur, met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad, de regeling tegen seksuele en verbale intimidatie vastgesteld. Dit om te voorkomen dat medewerkers of studenten door intimidatie belemmerd worden in hun werk of studie. De regeling is niet alleen van toepassing op de schoolsituatie, maar strekt zich ook uit tot stageplaats en afstudeeromgeving. Dus ook als een student(e) op een stageplaats te maken krijgt met intimiderend gedrag kan hij of zij aankloppen bij een vertrouwenspersoon van de Hogeschool. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, praat met niemand over wat je vertelt en onderneemt geen actie zonder jouw toestemming. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de stagedocent of stagecoördinator Bedrijfs- en beroepsoriëntatie Stagiairs kunnen in de eerste maand van de stage benaderd worden door eerstejaarsstudenten van de eigen opleiding. Deze studenten maken in het kader van een beroepsoriëntatie kennis met enige bedrijven.. Het is de bedoeling dat zij de stagiair bezoeken om een interview af te nemen. De stagiairs wordt gevraagd om hieraan medewerking te verlenen. 19

20 12. Stage in het buitenland De mogelijkheid bestaat om in het buitenland stage te lopen. Studenten die dit overwegen wordt geadviseerd om contact op te nemen met Henk Karssenberg, coördinator internationalisering binnen de opleidingen Te allen tijde dient de student zelf de bedrijven in het buitenland te benaderen voor een eventuele stageplaats. Ook is er een mogelijkheid om zich op te geven voor een internationaal uitwisselingsprogramma. Verder moet de student zich aan dezelfde procedures houden met betrekking tot verslagen, weekstaten en dergelijke, als bij een stage die in Nederland wordt gelopen. Een engelstalige versie van het stagegoedkeuringsformulier is beschikbaar op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx Stage in het buitenland als invulling van de profileringsruimte in semester 7 (alleen voor de studierichtingen Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica) Voor de studierichtingen Informatica, Systeembeheer en Technische Informatica bestaat de mogelijkheid om in semester 7 (als invulling van de profileringsruimte, zie de studiegids) in het buitenland een stage te volgen. Voordat de student op stage gaat moet de opdracht goedgekeurd worden door de stagecoördinator. Is nog niet voldaan aan de eisen van semester 1 t/m 6, dan is ook toestemming van de studieadviseur onderbouw vereist. Verder moet de student zich aan dezelfde procedures houden met betrekking tot verslagen en weekstaten e.d. als bij een "binnenlandstage". Aan deze (tweede) stage worden hogere eisen gesteld dan aan de eerste stage in semester 5: De stage dient als een (groot) project te worden geformuleerd. In het eerste verslag wordt een projectvoorstel opgenomen volgens de eisen gesteld bij de projecten in semester 7 (zie de leidraad projecten semester 7). Aan het eindverslag worden dezelfde eisen gesteld als bij de projecten van semester 7. 20

21 13. Vrijstelling van de stage 13.1 Algemeen Dit hoofdstuk beschrijft de regeling inzake stagevrijstelling. Er zijn twee mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de stage: 1) De student heeft een relevante MBO-stage gedaan van minimaal 100 dagen of 2) De student heeft aan de volgende 2 criteria voldaan: - de student heeft aantoonbaar gedurende minimaal 100 dagen op minimaal het niveau van een HBO stagiair relevante werkzaamheden verricht, in één of meerdere arbeidsorganisaties; - de student werkte niet voor zichzelf maar onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsbegeleider; 13.2 Procedure De student vraagt de vrijstelling aan middels een daartoe bestemd formulier (zie BIJLAGE D). Indien vrijstelling wordt gevraagd op grond van een MBO- stage dienen kopieën van bewijsstukken van de MBOopleiding te worden bijgevoegd. Indien de vrijstelling wordt aangevraagd op grond van andere bedrijfservaring dan een MBO- stage voegt de student bij de aanvraag een compleet en door het bedrijf ondertekend rapport waarin hij zijn ervaringen relateert aan de doelstellingen van de stage van de opleiding. Bijgevoegd moet worden een zo volledig mogelijk overzicht van gewerkte dagen, ondertekend door het bedrijf Indien de student zijn praktijkervaring bij meerdere bedrijven heeft opgedaan, geeft hij van alle praktijkperiodes een door de desbetreffende bedrijven geaccordeerd overzicht, met vermelding van de gewerkte dagen. Hij schrijft het rapport over één bedrijf. Hij kiest hierbij voor het bedrijf waar hij die ervaring opgedaan heeft die het meest aansluit bij de doelstellingen zoals in deze leidraad geformuleerd. De stagecoördinator beslist namens de examencommissie of vrijstelling wordt verleend. 21

22 BIJLAGE A Formulier goedkeuring stage cluster ICT Vul dit formulier digitaal in. Gebuik de Wordversie op Sharepoint: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx PROCEDURE NADAT OPDRACHT VIA MAIL IN PRINCIPE IS GOEDGEKEURD DOOR STAGECOÖRDINATOR STAP 1: Stageovereenkomst (incl.algemene voorwaarden) digitaal invullen en uitprinten STAP 2: Print een cijferlijst van de propedeutische- en hoofdfase uit Osiris. STAP 3 1),2),3) : Zorg voor ondertekening van de stageovereenkomst door de bedrijfsbegeleider en door jezelf. STAP 4: Lever alle in de vorige stappen verzamelde stukken, in tweevoud, in bij de stagecoördinator. Spreekuur stagecoördinator, deadlines, zie: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/stageictcluster/default.aspx. STAP 5: Indien de stagecoördinator de stage heeft goedgekeurd, en de stageovereenkomst heeft ondertekend, kun je op stage. 1. GEGEVENS STAGIAIR Opleiding Informatica Technische informatica Systeembeheer Soort stage semester 5 semester 7 Achternaam Voorletters Idcode Voornaam Adres 1 Postcode Plaats Adres 2 (tijdelijk adres tijdens stageperiode) Postcode Plaats Land Telefoon Is er sprake van een duo-stage? Ja Nee GSM Zo ja, ID-code / naam duo-stagiar / Bedrijfskundige informatica Information engineering Indien de stageperiode een BUITENLANDSE ³) stage betreft, vul dan ook onderstaande gegevens in: Naam ziektekostenverzekeraar polisnummer Naam ongevallenverzekeraar polisnummer Naam repatriëringsverzekeraar polisnummer Naam WA-verzekeraar polisnummer ¹) De stageovereenkomst kent Algemene Voorwaarden. Door het ondertekenen van de stageovereenkomst verklaart de student kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert deze. ²) De student verklaart door ondertekening dat deze stageovereenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, ter ondertekening worden voorgelegd aan de bedrijfsbegeleider. ³) De student verklaart door ondertekening dat hij/zij vooraf is geïnformeerd over het belang en de noodzaak van de juiste verzekeringen tijdens zijn/haar stageperiode en zal gedurende de gehele stageperiode voor de juiste en volledige dekkende verzekeringen zorgdragen. Handtekening stagiair... Datum: - - Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

23 2. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE & OPDRACHT Over de organisatie Geef een korte beschrijving van de werkzaamheden, producten(en), doelgroep(en), organisatiestructuur, omvang, van de stageverlenende organisatie. Over de invulling van de stage Geef een toelichting van de opdracht en beschrijf het kader en het gewenste eindresultaat waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Aandachtspunten: wie heeft er belang bij de opdracht, wat is de probleemstelling en doelstelling? Beschrijf verder de werkzaamheden ten behoeve van deze opdracht c.q. de aanpak (wat moet er concreet gebeuren om tot het gewenste eindresultaat te komen?) Overige werkzaamheden: Beschrijf hieronder alle overige relevante werkzaamheden die (mogelijk) tijdens de stageperiode worden uitgevoerd. Beschrijf ook: - voor welke afdeling en ten behoeve van welke functionaris de stagiair zal worden ingezet. - eventuele andersoortige werkzaamheden of afdelingen waarvoor de stagiair zal worden ingezet. Over de begeleiding - Door welke functionaris wordt de stagiair begeleid (wat is zijn/haar functie/achtergrond); is dit dezelfde persoon als de dagelijkse vraagbaak? - Bij wie/op welke afdeling is de werkplek gesitueerd (bij voorkeur niet geïsoleerd)? - Welke afspraken zijn er gemaakt over de frequentie van contact? Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

24 3. GEGEVENS STAGEBEDRIJF Bedrijfsnaam Postadres Postcode Plaats Land Bezoekadres Postcode Plaats Land Telefoon bedrijf Fax bedrijf Website Aantal werknemers vestiging GEGEVENS BEDRIJFSBEGELEIDER 1) Achternaam Voorletters Dhr. Mw. Afdeling Functie Telefoon Fax GSM AFSPRAKEN BEDRIJFSBEGELEIDER - STUDENT Datum aanvang stage - - Datum einde stage - - Duur stage weken Overeengekomen bruto per maand De afdeling waar student gaat werken Overeengekomen aantal vrije dagen De organisatie stelt een (fulltime) werkplek met voldoende faciliteiten ter beschikking Ja Nee Opdracht binnengekomen via KennisLatenWerken? Ja Nee ¹) De stageovereenkomst kent Algemene Voorwaarden. Door het ondertekenen van de stageovereenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert u deze. Handtekening bedrijfsbegeleider... Datum: - - ============================================================================== Handtekening stagecoördinator... Datum: - - Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

25 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE STAGEOVEREENKOMST VOOR VOLTIJDSE STUDENTEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Utrecht: stichting voor hoger beroepsonderwijs, Faculteit Natuur en Techniek, Nijenoord 1, cluster ICT te Utrecht; b. stage: aaneengesloten periode, gericht op het uitbreiden van kennis, ervaring en competentieontwikkeling van een student als onderdeel van zijn opleiding; c. stagiair: student, die zich voor het studiejaar 2008/2009 heeft ingeschreven voor een opleiding van Hogeschool Utrecht; d. stageovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken met betrekking tot de stage worden vastgelegd, zonder dat er sprak is van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7: 610 BW e. stagebedrijf: organisatie, die de stagiair in de gelegenheid stelt een stage te volgen; f. bedrijfsbegeleider: degene(n) die namens het stagebedrijf de stagiair begeleidt; g. stagedocent: degene(n) die namens Hogeschool Utrecht de stagiair begeleidt; h. stagecoördinator: degene(n) die namens Hogeschool Utrecht zorgt voor de coördinatie van de stages en afstudeeropdrachten en voor het goede verloop en de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Artikel 2 Toepasselijkheid Op alle door Hogeschool Utrecht gesloten stageovereenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen Artikel 3 Verplichtingen van partijen 1. Het stagebedrijf stelt de student in de gelegenheid een stage te volgen in overeenstemming met de stagebeschrijving. 2. Het stagebedrijf verplicht zich te handelen in overeenstemming met de inhoud en intentie van de stagebeschrijving; er worden de stagiair slechts werkzaamheden opgedragen met een duidelijke leerfunctie. 3. Het stagebedrijf biedt de stagiair de mogelijkheid tijdens werktijd opdrachten uit te voeren. 4. Het stagebedrijf voorziet de stagiair van voldoende faciliteiten om de stagewerkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. 5. De stagewerkzaamheden zullen worden verricht gedurende gebruikelijke werktijden, mede gelet op de activiteiten van het stagebedrijf. 6. De stagewerkzaamheden zullen worden verricht onder verantwoordelijkheid en begeleiding van het stagebedrijf en onder begeleiding van de stagedocent van de opleiding. 7. De stagedocent is eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de stage. 8. De stagiair verplicht zich tot het naar beste kunnen verrichten van de door hem te verrichten werkzaamheden en zal terzake van zijn stage de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen van het stagebedrijf in acht nemen. Artikel 4 Vergoedingen 1. De stagiair zal van het stagebedrijf de overeengekomen stagevergoeding ontvangen. 2. Bij niet aan de stagiair verwijtbare onderbreking van de stage wordt de stagevergoeding doorbetaald. 3. Kosten die de stagiair maakt ten behoeve van de stagewerkzaamheden zal het stagebedrijf aan de stagiair vergoeden. 4. Over het in dit artikel bepaalde, alsmede over eventuele aanvullende beloningen en vergoedingen, kunnen tussen het stagebedrijf en de stagiair nadere afspraken worden gemaakt. Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. Het stagebedrijf is conform artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor letsel of schade die de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van werkzaamheden. 2. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair tegenover derden is door het bedrijf verzekerd. 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair tegenover het bedrijf is meeverzekerd onder de WAverzekering van de Hogeschool Utrecht, onder de in de desbetreffende polis opgenomen voorwaarden. Artikel 6 Auteursrecht 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle resultaten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, berusten bij het stagebedrijf. 2. De stagiair en de Hogeschool Utrecht hebben het recht de resultaten van de stage te gebruiken ten Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

26 behoeve van onderwijs en voorlichting. Hieronder wordt mede begrepen het recht tot publicatie. Artikel 7 Geheimhouding De stagiair wordt geacht geheim te houden, datgene wat hem tijdens de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd of waarvan de stagiair de vertrouwelijkheid behoort te begrijpen. Artikel 8 Vakantie- en verlofdagen Als een stagiair vakantie- of verlofdagen geniet, wordt de duur van de stage verlengd met dat aantal dagen. Artikel 9 Verzuim 1. In geval van ziekte is de stagiair verplicht zich bij a. het stagebedrijf ziek te melden conform de bij de stagebedrijf geldende regels en b. de Hogeschool Utrecht of de stagedocent ziek te melden. 2. Indien de stagiair langer dan vijf werkdagen wegens ziekte heeft verzuimd, wordt de duur van de stage verlengd met het aantal verzuimdagen. 3. Ten aanzien van verplichtingen jegens de Hogeschool Utrecht en/of voor het raadplegen van docenten, biedt het stagebedrijf de stagiair de gelegenheid de Hogeschool Utrecht te bezoeken. Artikel 10 Opzegging of beëindiging 1. De stageovereenkomst eindigt van rechtswege met het verstrijken van de overeengekomen periode. 2. De stageovereenkomst kan door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste vijf werkdagen. 3. Ingeval een partij zich niet houdt aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, kan deze met onmiddellijke ingang worden opgezegd. 4. Opzegging of beëindiging van de overeenkomst doet overigens reeds ontstane verplichtingen niet vervallen. Artikel 11 Aanvulling of wijziging. De stageovereenkomst kan slechts aangevuld of gewijzigd worden bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende partijen. Artikel 12 Geschillenregeling 1. Indien zich op enig moment ter zake van de stagebeschrijving, deze voorwaarden, of anderszins met betrekking tot de stage problemen of geschillen voordoen tussen één of meer partijen, dan zullen betrokken partijen onverwijld in overleg treden teneinde zo mogelijk een oplossing te vinden, onverlet het recht van partijen om in onderlinge overeenstemming hun problemen en geschillen aan derden ter beslechting voor te leggen. 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Goedkeuringsformulier/ Stageovereenkomst voor voltijd studenten ICT /5

27 BIJLAGE B1 Tussentijdse beoordeling bedrijfsbegeleider ter bespreking tijdens het eerste stagebezoek Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: Omschrijving van de werkzaamheden van de stagiair: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Functioneren van de stagiair t.a.v.: ? a. Belangstelling b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Planmatig werken d. Gebruik kennis en vaardigheden e. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden f. Initiatief en inzet g. Samenwerking met de bedrijfsbegeleider h. Samenwerking met collega's i. Kwaliteit van mondelinge rapportages j. Kwaliteit van de schriftelijke rapportages k. Kwaliteit eindproduct l. Inzet leerdoelen stageactieplan Opmerkingen: Datum Opmerkingen van de stagiair Handtekening bedrijfsbegeleider:

28 BIJLAGE B2 Stagebeoordelingsformulier bedrijfsbegeleider Hogeschool Utrecht t.a.v. Lia van den Hengel, Onderwijsbureau Informaticaopleidingen Postbus AD Utrecht Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: Omschrijving van de werkzaamheden van de stagiair: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Functioneren van de stagiair t.a.v.: ? a. Belangstelling b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Planmatig werken d. Gebruik kennis en vaardigheden e. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden f. Initiatief en inzet g. Samenwerking met de bedrijfsbegeleider h. Samenwerking met collega's i. Kwaliteit van mondelinge rapportages j. Kwaliteit van de schriftelijke rapportages k. Kwaliteit eindproduct l. Inzet leerdoelen stageactieplan Eindcijfer bedrijfsbegeleider: Toelichting: Datum Opmerkingen van de stagiair Handtekening bedrijfsbegeleider:

29 BIJLAGE C Stagebeoordelingsformulier stagedocent In te leveren door de stagedocent bij Lia van den Hengel, Onderwijsbureau Nijenoord 1 Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Stagedocent: Aantal bezoeken aan de stageverlenende organisatie: Stagiair: Opleiding: Stageperiode: In onderstaande tabel betekenen de waarden: 5 = Uitstekend 4 = Goed 3 = Voldoende 2 = Matig 1 = Onvoldoende? = Niet te beoordelen Beoordeling van de stagiair ? a. Planmatig werken b. Inzicht (analyse en oplossen van problemen) c. Gebruik kennis en vaardigheden d. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden e. Initiatief en inzet f. Inzicht in bedrijfscultuur g. Mate van zelfstandigheid h. Inzicht in de beroepspraktijk en de eigen ambities i. Kwaliteit mondelinge rapportages j. Kwaliteit eindproduct k. Inzet leerdoelen stageactieplan SLO Cijfer 1 e verslag Cijfer 2 e verslag (eindverslag) Stagiair heeft 100 dagen stage gelopen 1 : ja/ nee Alle verslagen op tijd en voldoende: ja/nee Beoordeling bedrijfsbegeleider voldoende: ja/nee Opmerkingen: Datum: Opmerkingen van de stagiair: Handtekening stagedocent: Eindcijfer stage: Indien de student geen 100 dagen stage heeft gelopen, mag geen voldoende voor de stage worden gegeven.

30 BIJLAGE D Aanvraagformulier vrijstelling stage Inleveren bij de stagecoördinator, Machteld Verkade. Gegevens aanvrager 2 naam student adres student: - straat - postcode, plaats telefoonnummer adres: geboortedatum studentnummer opleiding momenteel in combitraject jaar eerste inschrijving datum aanvraag I / SYS / TI / IE / BI Ja/ nee Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd: 1. Overzicht van en beschrijving van de praktijkperiode(s) inclusief verrichte werkzaamheden, op basis waarvan de aanvraag ingediend wordt: - bedrijf/organisatie(s) waar de ervaring is opgedaan (naam, adres, plaats, telefoonnummer) - data van de praktijkperiode(s), aantal dagen dat gewerkt is Deze bijlage moet altijd worden toegevoegd. 2a. In het geval van verzoek om vrijstelling op grond van stage in het kader van relevante MBO niveau 4: Bewijsstukken (in elk geval kopie diploma) van de MBO-opleiding op niveau 4. 2b. In het geval van verzoek om vrijstelling op grond van relevante werkervaring: Rapport met overzicht van de gewerkte dagen, geaccordeerd door het bedrijf waar de ervaring is opgedaan. Zie paragraaf BEOORDELING DOOR DE STAGECOÖRDINATOR, NAMENS DE EXAMENCOMMISSIE Bovenstaande aanvraag voor vrijstelling van de stage is wel/niet gehonoreerd Datum: Handtekening stagecoördinator 2 Eerstejaars studenten kunnen nog geen vrijstelling aanvragen.

31 BIJLAGE E1 Richtlijnen voor het eerste stageverslag Informatica Het eerste stageverslag betreft de oriëntatie binnen het bedrijf. Het geeft een overzicht van: 1. Het bedrijf - de `core business' van het bedrijf - de organisatiestructuur - de bedrijfsonderdelen en afdelingen - de klantenkring - de bedrijfscultuur - de automatiseringsafdeling/ de afdeling systeem- en netwerkbeheer - de informatievoorziening (onder andere de technische infrastructuur, de informatiesystemen en de ontwikkel- en programmeertools) 2. De opdracht Een belangrijk onderdeel van het verslag is de opdracht van de stagiair. De volgende vragen moeten worden beantwoord: - wat is je stageopdracht? - welke rode draad zit in je werkzaamheden? - van welke hulpmiddelen maak je gebruik? - hoe documenteer je? - hoe is de overlegstructuur met je bedrijfsbegeleider(s) geregeld? - hoe ziet je plan van aanpak (inclusief planning) eruit? - hoe is het overleg met je stagedocent geregeld? 3. De relatie met school Als laatste onderdeel beschrijf je waarom deze stageplaats een goede aanvulling is op de in de school opgedane theoretische kennis en praktische vaardigheden. Geef aan waarom de stageplaats goed aansluit bij de opleiding Informatica. Indien studenten je hebben bezocht in het kader van beroepsoriëntatie in het 1e semester, beschrijf je in het kort hoe dit gesprek is verlopen.

32 BIJLAGE E2 Richtlijnen voor het tweede stageverslag De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: 1. De stageopdracht(-en) en stagewerkzaamheden 1.1. Stageopdracht(-en) Indien je één of meerdere opdrachten hebt gevoerd voor het stageverlenende bedrijf, licht je hier in precieze bewoordingen de stageopdracht(-en) toe. Benoem ook de aanleiding en/of het achterliggende probleem of de achterliggende doelstelling. 1.2 Uitvoering opdracht Zet uiteen hoe je deze opdracht hebt aangepakt, welke tussen- en eindresultaten je hebt opgeleverd, welke invalshoeken aan bod zijn gekomen en welke keuzes je hebt gemaakt. En hoe je in onderling overleg met de opdrachtgever de opdracht hebt afgebakend. Geef hierbij tevens aan welke methoden en technieken je hebt toegepast om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren en welke theorieën of modellen je als uitgangspunt hebt genomen. Beschrijf het product dat je hebt afgeleverd Tips en adviezen Formuleer op basis van je ervaringen enkele tips en adviezen voor je medestudenten, die nog stage moeten gaan lopen. 2 Reflectie 2.1. Sterkte-zwakte analyse Breng jouw competentieniveau, kennisniveau en het niveau van je werkhouding/werkinstelling aan het einde van de stage in kaart. Doe dit vanuit het oogpunt van jezelf, je bedrijfsmentor en je directe collega('s). Geef aan welke concrete acties je tijdens de stage hebt ondernomen om jezelf verder te ontwikkelen op matig of onvoldoende ontwikkelde aspecten. Betrek het stageactieplan, dat je bij SLO gemaakt hebt, hierin. Geef ook aan welke kansen je hebt benut of hebt gecreëerd om jezelf verder te ontwikkelen. Geef duidelijk aan welke competenties of aspecten je aan het einde van de stage je onvoldoende beheerst en welke competenties of aspecten je aan het einde van de stage tot een voldoende en of uitstekend beheerst. Onderbouw de competenties of aspecten, die je voldoende of uitstekend beheerst met concrete voorbeelden en/of voeg bewijsstukken toe Persoonlijke leerdoelen Benoem alle persoonlijke leerdoelen, waar je tijdens de stage aan hebt gewerkt. Geef ook aan welke concrete acties je hebt ondernomen om deze doelen te realiseren en jezelf verder te ontwikkelen. Geef aan de hand van concrete voorbeelden aan, of je jouw persoonlijke leerdoelen hebt gerealiseerd en welke resultaten je hebt geboekt Interesses Geef zo concreet mogelijk aan naar wat voor soort werkzaamheden je interesse uitgaat aan het einde van de stage. Geef ook concreet aan welke werkzaamheden je (beslist) niet interessant vindt Leermomenten Geef aan welke vaktechnische kennis je hebt opgedaan. Benoem de belangrijkste leermomenten tijdens de stage en geef concreet aan wat je daar van hebt geleerd. Indien er sprake is van een duo-stage, geef je ook aan wat je hebt geleerd van de samenwerking met je collega stagiair Vervolg studie Geef concreet aan welke acties je tijdens het vervolg van de studie gaat ondernemen om jezelf professioneel verder te ontwikkelen. Bronvermelding/literatuurlijst Bijlagen

33 BIJLAGE F1 Voorblad bij weekstaten Vul het voorblad volledig in en laat het ondertekenen door de bedrijfsbegeleider. Hecht alle ingevulde weekstaten achter dit voorblad. Op papier inleveren bij: Hogeschool Utrecht; Faculteit Natuur en Techniek, Instituut voor ICT Onderwijsbureau, Lia van den Hengel Postbus AD Utrecht Nijenoord AS Utrecht In te vullen door de stagiair(e): Naam stagiair: Bedrijf: Naam bedrijfsbegeleider: Adres: Adres: Postcode & Plaats: Postcode & Plaats: Totaal aantal dagen stage gelopen: Stagedocent: In te vullen door het bedrijf: Bevestiging, namens het bedrijf, dat het aantal dagen dat stage is gelopen, hierboven naar waarheid is ingevuld. Naam: handtekening: Opmerkingen van het bedrijf:

34 BIJLAGE F2 Weekstaat Vul voor de gewerkte dagen de datum en samenvatting werkzaamheden in. Dag Datum Samenvatting werkzaamheden Ma Di Wo Do Vr Aantal dagen gewerkt Reden(en) eventuele absentie Opmerkingen

35 BIJLAGE G1 Beroepscompetenties beginnende ICT-er voor de studierichtingen Informatica (software engineering), Systeembeheer, Technische Informatica en Information Engineering Er wordt van de informaticus verwacht, dat deze op professionele, methodische wijze op een HBO-niveau vormgeeft aan een functie binnen het ICT-domein. Hiertoe werkt de student gedurende de opleiding aan een aantal competenties. Deze zijn afkomstig uit een publicatie van het HBO-I Bachelor of ICT van De algemene competenties zijn: A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en reflectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties A10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid De algemene competenties beschrijven competenties, die in het domein van ICT worden aangeleerd en toegepast. Bijvoorbeeld het methodisch handelen verwijst vooral naar methoden en technieken uit het ICTdomein. B1 Analyseren: Voert een analyse uit van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Gericht op functionele specificaties B2 Adviseren: Formuleert op basis van een analyse en in overleg met stakeholders een onderbouwd advies. B3 Ontwerpen: ontwerpt een ICT-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties. Rekening houdend met kaders, onder andere voor beveiliging en testen. B4 Realiseren: Bouwt en implementeert een ICT-systeem op basis van functioneel en technisch ontwerp. Houdt hierbij rekening met kaders, zoals budget en planning. B5 Beheren: Geeft vorm aan de exploitatie en het beheer van ICT-systemen. Het gaat hierbij om invoeren, testen, integreren en in bedrijfstelling. Verleent diensten in het kader van een SLA: Service level agreement. De richtingen binnen de voltijdopleiding Informatica leggen andere accenten met betrekking tot bovenstaande competenties. Het spreekt voor zich dat in alle genoemde richtingen de HBO-competenties verworven zijn aan het einde van het opleidingstraject. Ook de 5 specifieke competenties worden alle op het HBO-niveau verworven. Bij Systeembeheer ligt meer nadruk op de competentie Beheren (B5) en minder op Ontwerpen en realiseren (B3 en B4). Bij de richting Software engineering is dit andersom.

36 BIJLAGE G2 Beroepscompetenties beginnende ICT-er voor de studierichting Bedrijfskundige informatica Algemene competenties 1 Betrekt de context bij het opstellen van een advies. 2 Is flexibel qua samenwerkingsverband en ICT-domein. 3 Kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken. 4 Betrekt de belangen van de verschillende partijen (van de informatievoorziening) bij het adviseren over en het inrichten van een projectorganisatie. 5 Kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving. 6 Kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen. 7 Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen. 8 Heeft de juiste beroepshouding, is betrokken bij zijn taakstelling, intrinsiek gemotiveerd, kwaliteitsgericht, prestatiegericht en gericht op dienstverlening. 9 Kan omgaan met ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening. 10 Kan kennis up to date houden en uitbreiden, kan kennis uitdragen en heeft een lerende houding. Specifieke competenties van de bedrijfskundig informaticus 1.1 Kan een bedrijfsproces beschrijven. 1.2 Kan een bedrijfsproces analyseren. 2.1 Kan een beschrijving opstellen van een deel van een bedrijf. 2.2 Kan de interactie en de samenhang analyseren tussen bedrijfsprocessen. 2.3 Kan de interactie analyseren tussen bedrijfsprocessen in samenhang met hun omgeving. 2.4 Kan een bedrijfsanalyse uitvoeren. 3.1 Kan een informatiebehoefte vaststellen. 3.2 Kan een informatiemodel opstellen en houdt daarbij rekening met de statische en dynamische aspecten van het model. 3.3 Kan uit het informatiemodel een datamodel afleiden. 4.1 Kan ICT-ontwikkelingen beoordelen op relevantie voor een bedrijfskundig domein. 4.2 Kan resultaten van bedrijfsanalyse en informatieanalyse verwerken in voorstellen voor innovatieve en verbetering voor bedrijfsprocessen. 4.3 Kan ICT-ontwikkelingen inpassen in een bestaand of nieuw te ontwikkelen bedrijfsproces. 5.1 Kan een specificatie van een bedrijfsproces opstellen. 5.2 Kan de specificatie van een bedrijfsproces vertalen naar de specificaties van aan het bedrijfsproces gerelateerde informatiesystemen. 5.3 Betrekt de omgeving bij het opstellen van specificaties van een informatiesysteem. 5.4 Is zich bij het opstellen van specificaties bewust van de consequenties die bepaalde keuzes hebben voor het vervolgtraject. 6.1 Kan een functioneel ontwerp opstellen van een (deel van) een bedrijfkundig informatiesysteem in een gegeven domein. 6.2 Kan een prototype van een deel van een bedrijfskundig informatiesysteem bouwen met daartoe geëigende middelen. 6.3 Kan een implementatietraject uitvoeren voor een bedrijfskundig informatiesysteem in een gegeven domein. 6.4 Kan de kwaliteit van het ontwerp en van gebouwde bedrijfskundige informatiesystemen verifiëren en valideren. 6.5 Kan bij een ontwerp van een informatiesysteem aangeven wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes voor het beheer. 6.6 Kan een ICT-ontwikkelproces faseren, structureren en aanpassen en houdt rekening met de consequenties voor het vervolgtraject. 7.1 Heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen op ICT gebied wat betreft hardware, software en infrastructuur. 7.2 Kan een relatie leggen tussen de specificaties van een bedrijfkundig informatiesysteem en de daarvoor benodigde ICT infrastructuur. 8.1 Kan het operationeel beheer inrichten voor een bedrijfskundig informatiesysteem. 8.2 Kan vormgeven aan het perfectief onderhoud ter verbetering van de informatievoorziening. 8.3 Kan vormgeven aan applicatiebeheer. 8.4 Heeft kennis van beveiligingsaspecten rond het beheer van bedrijfskundige informatiesystemen

37 en applicaties. 9.1 Heeft kennis van de bedrijfseconomische en financiële aspecten van de informatievoorziening van een bedrijf. 9.2 Kan een bijdrage leveren aan het ICT-beleid, gegeven de bedrijfscultuur. 9.3 Kan omgaan met juridische aspecten rondom de informatievoorziening binnen een bedrijf. 9.4 Kan beoordelen of nieuwe ontwikkelingen passen binnen de organisatie Kan een beschrijving geven van taken, verantwoordelijkheden en de organisatie van ICT-beheer in samenhang met bedrijfsprocessen Kan een beheerorganisatie inrichten voor de informatievoorziening van een bedrijf Kan de exploitatie van het beheer van een informatiesysteem vormgeven en uitvoeren Kan een methode voor de analyse van een bedrijfsproces selecteren en toepassen Kan een methode selecteren en toepassen voor het bepalen van een informatiebehoefte Kan een methode selecteren en toepassen voor het uitvoeren van een informatieanalyse en voor het opstellen van een informatiemodel Kan een informatieplan lezen, verklaren en op onderdelen bijstellen Kan een methode selecteren en toepassen voor het ontwikkelen van ICT-beleid.

38 Bijlage H Kalender Stage (studiejaar 2008/2009) Voor in de agenda en op het prikbord. Wat Wanneer Wie Opmerkingen stageopdracht verwerven uiterlijk juni 2008 student inleveren stagegoedkeuringsformulier en stage-overeenkomst met bedrijf zodra student een stageopdracht verworven heeft echter uiterlijk 18 juni 2008 definitieve goedkeuring stage zodra stagecoördinator akkoord is met het stagegoedkeuringsformulier student bij stagecoördinator (Machteld Verkade) Klik hier voor contactgegevens https://www.sharepoin t.hu.nl/sites/stageictc luster/default.aspx. stagecoördinator stagecoördinator geeft akkoord of vraagt om aanpassingen. start stage 1 september 2008 weekstaten met gewerkte dagen gedurende de gehele stage student bijhouden september student bespreekt stageactieplan student en SLO met bedrijfsbegeleider bedrijfsbegeider september student levert het stageactieplan student bij SLO in bij de stagedocent stagedocent 1 e voortgangsrapportage + 1 e stageverslag op papier + uiterlijk 14 oktober student bij stagedocent Plan van Aanpak 1 e stagebezoek uiterlijk half oktober student, docent en bedrijfsbegeleider 2 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 november student bij stagedocent stageterugkomdag WORDT BEKEND GEMAAKT VIA STUDENTENMAIL student 3 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 december student bij stagedocent 4 e voortgangsrapportage uiterlijk 14 januari student bij stagedocent Student neemt hiervoor het initiatief. In dit gesprek wordt de tussentijdse beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken (bijlage B1). aanwezigheid verplicht, telt mee als dag waarop stage is gelopen

39 Wat Wanneer Wie Opmerkingen beoordelingsgesprek, bij (sterke!) voorkeur in de vorm van een 2e stagebezoek aan het einde van de stage student, docent, en bij (sterke) voorkeur ook de bedrijfsbegeleider einde stage 2 e stageverslag (=eindverslag) op papier binnen 2 weken na einde stage student bij stagedocent Student neemt hiervoor het initiatief.in dit gesprek wordt de beoordeling van de bedrijfsbegeleider besproken (bijlage B2). alle weekstaten met door bedrijfsbegeleider ondertekend voorblad in 2-voud uiterlijk 2 weken na einde stage student bij Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) 1 e en 2 e stageverslag uiterlijk 2 weken na einde stage student uploadt het verslag op Sharepoint voor het Stagebureau (Lia van den Hengel) beoordelingsformulier bedrijfsbegeleider beoordelingsformulier stagedocent Enquête(s) invullen uiterlijk 2 weken na einde stage bedrijfsbegeleider bij medewerker Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) uiterlijk 2 weken na einde stage stagedocent bij medewerker Onderwijsbureau (Lia van den Hengel) student uploaden, zie https://www.sharepoin t.hu.nl/sites/stageictc luster/default.aspx. voor aanwijzingen.

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie