ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)"

Transcriptie

1 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger hierna te noemen de werkgever en Naam student Geboortedatum en - plaats Straat en huisnummer (woonadres) Postcode en Plaatsnaam hierna te noemen werknemer student en Naam onderwijsinstelling Open Universiteit T.a.v. Netwerk Open Hogeschool - Informatica Straatnaam en huisnummer Valkenburgerweg 177 Postcode en Plaatsnaam 6419 AT Heerlen Naam vertegenwoordiger De heer dr. K. Lemmen Functie vertegenwoordiger opleidingsdirecteur hierna te noemen onderwijsinstelling Overwegende dat: a) de werknemer-student op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) met ingang van xxx is ingeschreven als student aan de onderwijsinstelling voor de hbo-opleiding Informatica; b) de totale opleiding 8 themasemesters omvat (totaal 4 jaar, 240 studiepunten); c) inschrijving steeds per themasemester van 30 studiepunten (EC) geschiedt en student nu voor het eerste themasemester xxx is ingeschreven met een looptijd van xxx tot xxx; d) dat elk semester van 30 studiepunten als volgt is opgebouwd: 40% theorie: inhoud steeds afgestemd op nieuwe ontwikkelingen; 50% casussen: zo mogelijk gerelateerd aan eigen beroepspraktijk; 10% professionele vaardigheden. e) dat over deze opbouw duidelijkheid bestaat tussen werknemer-student, werkgever en onderwijsinstelling en dat de leerdoelen zijn vastgesteld;

2 2/6 f) de onderwijsarbeidsovereenkomst een overeenkomst is tussen drie partijen waarop de regels van het burgerlijk recht betreffende de onderwijsarbeidsovereenkomst van toepassing zijn; g) de werkgever te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor afspraken met de Belastingdienst inzake WVA en de onderwijsinstelling nimmer aansprakelijk is indien WVA op grond van deze overeenkomst niet wordt toegekend; h) deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is en ook niet als zodanig bedoeld is. Naast deze overeenkomst sluiten de werkgever en de werknemer student een afzonderlijke arbeidsovereenkomst af. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Dienstverband 1. De werknemer-student heeft tijdens zijn inschrijving bij de onderwijsinstelling voor de hboopleiding Informatica (dat wil zeggen, aaneensluitend van xxx tot xxx) een arbeidsovereenkomst met de werkgever. 2. De werktijden van de werknemer-student worden in overleg met de werkgever bepaald. De vaststelling van de werktijden gebeurt zodanig dat de werknemer-student het onderwijs van de opleiding kan volgen. 3. De verdere uitwerking van rechtspositionele aspecten (zoals proeftijd, inschaling en salarisvoorwaarden, vakantietoeslag, aantal dagen vakantie, bijzondere arbeidsvoorwaarden en dergelijke) wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemerstudent. Artikel 2. Kwaliteit van de werkplek 1. De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek. 2. De fysieke werkplek voldoet aan de ARBO-normen, omvat toegang tot het computersysteem met en internetfaciliteiten én omvat telefonische bereikbaarheid. 3. De begeleiding vanuit de werkgever wordt geleverd door een vakbekwame begeleider die door opleiding en ervaring in staat is de student op hbo-niveau te begeleiden. 4. Er vindt zonodig overleg plaats tussen de begeleider vanuit de werkgever en de vertegenwoordiger vanuit de opleiding. Artikel 3. Inhoud van de werkzaamheden 1. De onderwijsinstelling (docent) stelt samen met de werknemer-student de leerdoelen vast die de werknemer-student dient te realiseren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 2. De werknemer-student zal in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid opgedragen werkzaamheden naar goed vermogen uitvoeren. 3. De werkgever stelt, indien gewenst door werkgever, een lijst op met taken die de werknemerstudent zelfstandig kan uitoefenen. Artikel 4. Begeleiding en beoordeling 1. De werknemer-student wordt vanuit de werkgever begeleid door: Naam: adres: en vanuit de onderwijsinstelling door de docent. 2. De werknemer-student doet regelmatig verslag van de voortgang van diens werkzaamheden aan de begeleiders en heeft tenminste eens per half jaar overleg met hen. 3. Aan het einde van elk semester vindt er een beoordeling plaats van het portfolio van de student (tussenresultaten van schriftelijke tentamens, opdrachten, verslagen). De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van begeleiding en beoordeling. Beoordeling en toekenning van de studiepunten geschiedt conform de Onderwijs- en examenregeling NOH-I (OER) van de onderwijsinstelling.

3 3/6 Artikel 5. Geheimhouding 1. De werknemer-student bewaart zowel tijdens als na afloop van het dienstverband geheimhouding betreffende alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de werknemerstudent in redelijkheid de vertrouwelijkheid kan begrijpen. 2. Voor zover informatie vertrouwelijk is, maar essentieel voor de beoordeling van de studievoortgang van de werknemerstudent door de begeleider van de onderwijsinstelling, verschaft de werkgever onder de conditie van geheimhouding, inzage in deze informatie aan degene die de beoordeling vaststelt. Artikel 6. Intellectueel eigendom 1. Het intellectueel eigendom van binnen het dienstverband door de werknemer-student tot stand gebrachte producten in de breedste betekenis van het woord, of het na beëindiging van deze overeenkomst tot stand gekomen intellectuele eigendom dat is gebaseerd op binnen het dienstverband uitgevoerde werkzaamheden, berust bij de werkgever. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid staat het de onderwijsinstelling vrij om de door de werknemer-student opgedane praktijkervaring en overige informatie die de werkgever aan de onderwijsinstelling verstrekt, te gebruiken voor het onderwijs. 3. Alle ten behoeve van de studie tot stand gebrachte ter beoordeling ingezonden werkstukken en opdrachten worden geacht door de werknemer-student te zijn voortgebracht. Artikel 7. Eigendommen Alle materialen en bescheiden van welke aard dan ook, die de werkgever aan de werknemer-student ter beschikking stelt, dan wel die de werknemer-student via de werkgever verkrijgt, zijn en blijven eigendom van de werkgever, tenzij anders is of wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer-student. Bij beëindiging van het dienstverband zal de werknemerstudent deze eigendommen terstond en volledig retourneren aan de werkgever. Artikel 8. Tussentijdse beëindiging 1. Werkgever en werknemer-student kunnen deze onderwijsarbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan zijn ten gevolge van het niet door de werknemer-student nakomen van verplichtingen die voortkomen uit werknemerschap, dan wel door het boeken van onvoldoende studievoortgang. In het geval dat de werkgever wenst over te gaan tot tussentijdse beëindiging, is hij verplicht hieromtrent eerst overleg te voeren met de aan de werknemer-student toegewezen begeleider van de onderwijsinstelling (docent). In het geval de werknemer-student voornemens is de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen is hij/zij verplicht om hierover vooraf overleg met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent) te plegen. 2. Deze overeenkomst eindigt voorts tussentijds van rechtswege: op de eerste dag volgende op die waarop de werknemer-student zijn/haar certificaat voor het themasemester behaalt; indien de werknemer-student diens inschrijving als student van de opleiding NOH-I beëindigt en niet onmiddellijk daarop aansluitend opnieuw inschrijft voor een themasemester. 3. Indien de werkgever een vergoeding ontvangt van een uitkeringsinstantie voor (een deel) van de salariskosten, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, vervalt het recht op de tegemoetkoming in de begeleidings- en salariskosten. 4. Als de student door bijvoorbeeld langdurige ziekte of zwangerschapsverlof niet in staat is de opleiding voort te zetten, dan dient hij/zij contact op te nemen met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent). 5. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade van de werknemer-student als gevolg van een tussentijdse beëindiging van deze onderwijsarbeidsovereenkomst.

4 4/6 Aldus in drievoud overeengekomen en ondertekend door: de werkgever: naam handtekening datum de werknemer-student: naam handtekening datum de onderwijsinstelling: naam handtekening datum Dr. ir. K.A.M. Lemmen

5 5/6 Overzicht voor recht op fiscale tegemoetkoming De Open Universiteit zal op verzoek aan het einde van het kalenderjaar overzichten opstellen waaruit per werknemer-student kan worden afgeleid of in het komende kalenderjaar recht bestaat op de afdracht vermindering onderwijs. Dit geldt alleen voor werkgevers die kandidaten hebben aangemeld in het kader van deze opleiding. Dit overzicht zal er als volgt uitzien: Opleiding NOH-Informatica Gegevens student: (naam en voorletters, geboortedatum en plaats) Gegevens bedrijf: (naam en adres) Inschrijfperiode Naam themasemester: Informatiesystemen Behaalde studiepunten Datum behaalde studiepunten Nog te behalen studiepunten themasemester Informatiesystemen Nog te behalen studiepunten totale opleiding Aangezien de onderwijsarbeidsovereenkomst per semester wordt opgesteld, zal elk volgend overzicht ook de studieresultaten van eerdere semesters bevatten.

6 6/6 Informatie over de opleiding De Netwerk Open Hogeschool - Informatica is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en vier hogescholen, te weten de Haagse Hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Door deze samenwerking is het mogelijk om in het kader van leven-lang-leren een deeltijd hbo-opleiding Informatica aan te bieden aan mensen die al enkele jaren werkervaring hebben opgebouwd binnen dit vakgebied. De opleiding is geregistreerd in het CROHO op naam van de Open Universiteit, CROHO-nummer De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit semesters met een afgerond thema. Inschrijving geschiedt steeds per themasemester. De totale hbo-opleiding Informatica bestaat uit 8 semesters (inclusief 2 stages) van elk 30 studiepunten en duurt 4 jaar (240 studiepunten/ec). Studenten kunnen (eerder opgedane) werkervaring en theoretische kennis inbrengen zodat wellicht een vrijstelling mogelijk is voor de stage of voor andere onderdelen van de opleiding. Dit wordt per individuele student en per themasemester beoordeeld en vastgelegd. Hieronder het schematisch overzicht van de totale hbo-opleiding Informatica. Gemeenschappelijke fase: 3 inhoudelijke themasemesters en 1 stage: Informatiesystemen Webapplicaties IT-infrastructuur Eerste stage Differentiatie fase: 3 inhoudelijke themasemesters en 1 stage, keuze tussen 2 afstudeerrichtingen: Afstudeerrichting IT Service Management IT Service Management IT & The Business Afstuderen IT Service Management Tweede stage of Object Oriented Software Engineering Afstudeerrichting Software Engineering Enterprise Software Tweede stage Afstuderen Software Engineering

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie