CONTRACT LEVERERING VAN ONDERWIJSDIENSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACT LEVERERING VAN ONDERWIJSDIENSTEN"

Transcriptie

1 Instituut voor bedrijfskunde en opleiding vzw Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen. Tel: 03/ Fortis RPR CONTRACT LEVERERING VAN ONDERWIJSDIENSTEN Tussen de ondergetekenden: 1. Instituut voor bedrijfskunde en opleiding vzw (IVBO vzw), inrichter van Verschillende onderwijsdiensten die het zelfstandig ondernemerschap stimuleren, met ondernemingsnummer en adres Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen en hier vertegenwoordigd door Benjamin Ruyters (voorzitter), afnemer van de diensten en hierna genoemd de organisator en 2. Naam + Voornaam : Adres : Geboortedatum : Rijksregisternummer : Telefoonnummer : Firmanaam : Adres Firma : Ondernemingsnummer : hierna genoemd de docent (aanbieder van diensten). is het volgende overeengekomen: I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst De organisator/afnemer van diensten richt cursussen, seminaries, workshops, informatieavonden en opleidingen m.b.t. bedrijfsbeheer en schoonheidsverzorging in als voorbereiding op de centrale examencommissie van de Federale overheidsdienst economie, KMO, middenstand en energie. Bij wijze van deze voorbereidende cursussen kunnen kandidaat zelfstandigen het vestigingsattest bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist(e), pedicure en masseur bekomen, om zich vervolgens als zelfstandige te kunnen vestigen of in dienstverband te gaan werken. De organisator richt eveneens cursussen Afslankingsconsulente, Allround kleur, imago en stijl, Allround Nagelstyling, Allround Visagie, Aromatherapie (cosmetisch), Bedrijfsbeheer, Chakra Therapie, Erkend schoonheidsspecialiste, Gelaatsverzorging, Gezondheidsconsulent, Hairstyling, Kleurenconsulent(e), Laserbehandelingen, Lichaamsmassage basis, lichaamspakkingen, Lymfedrainage, Massageopleidingen, Massagetherapeut (erkend masseur), Massage Ayurvedisch, Massage Hot stone, Massage Indisch, Massage kruidenstempel, Massage Marma, Massage Shiatsu, Massage Thaise, Massage Antiaging (bindweefsel), Massage Master Massagewetenschappen, Meridiaan en 5

2 elementenleer, Nagelstyling Basis, Nagelstyling Master, Natuurlijke cosmetica maken, Ontharing en waxing, Pedicure Cosmetisch, Pedicure Medisch, Schoonheidsspecialiste, Spa-manicure, Spa-pedicure, Sportmassage, Stijlconsulente, Stoelmassage, Verjongingsconsulent, Visagie, Voetreflexologie, Wimperverlenging,. in. Deze opsomming van opleidingen personenverzorging is niet limitatief. Deze opleidingen worden georganiseerd voor zelfstandigen, werknemers, werkzoekenden, particulieren en bedrijven. Bij wijze van deze overeenkomst regelen genoemde partijen de samenwerking en meerbepaald de afname van diensten door IVBO vzw zoals deze worden aangeboden door de docent. De docent stelt volgende expertise ter beschikking van IVBO vzw onder de vorm van opleidingen: (exact de omschrijving welke expertise en cursussen juist worden aangeboden door de docent en die worden afgenomen door IVBO vzw) De aanbieder van de diensten, de docent mag alle handelingen stellen die van aard zijn om de organisatie van de cursussen te vergemakkelijken. Gemelde handelingen gebeuren steeds na onderling overleg. Elke handeling die zonder enig overleg wordt gesteld, verbindt noch IVBO vzw nog de andere partij en wordt als nietig beschouwd. Voor zover als nodig zal met betrekking tot de uitvoering een tot de opdracht gerelateerde en beperkte volmacht kunnen uitgeschreven worden. II DE RECHTSPOSITIE VAN DE PARTIJEN Artikel 2 - De onafhankelijkheid van de partijen. a. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat ieder van hen zelfstandig optreedt en blijft en dat tussen hen geen enkele band van ondergeschiktheid bestaat. Beide partijen bevestigen hun zelfstandige activiteiten te bedrijven conform de wetgevende bepalingen hieromtrent b. Partijen handelen met derden in eigen naam en voor eigen rekening en kunnen geen verbintenissen aangaan voor of in naam van andere partijen. Behoudens onderling overleg en één en ander op straffe van nietigheid. c. De onafhankelijke positie moet steeds gemeld worden in alle betrekkingen naar derden toe. Artikel 3 - Aansprakelijkheid-vrijwaringen. a. Partijen verbinden zich er toe elkaar te vrijwaren voor alle vorderingen die worden gesteld naar aanleiding van handelingen die werden gesteld conform deze overeenkomst. b. Partijen vrijwaren elkaar niet voor vorderingen die worden gesteld naar aanleiding van handelingen gesteld in afwijking van de overeenkomst. Artikel 4 - Wettelijke bepalingen. Partijen zijn verantwoordelijk voor naleving van alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn.

3 Artikel 5 - Persoonlijk karakter van de overeenkomst. a. De overeenkomst wordt gesloten op zuiver persoonlijke basis (intuitu personae). Deze overeenkomst vervangt alle andere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten die hiervoor werden afgesloten tussen de partijen. b. Indien in deze situatie een wijziging voorkomt, wordt de overeenkomst beëindigd. III. VESTIGING EN GEBIED Artikel 6 - De plaats van vestiging en afname van de diensten is: Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen (provincie Antwerpen), Kattegatstraat 8 te 3500 Hasselt (provincie Limburg), Schoonmeerstraat 52 te 9000 Gent (provincie Oost-Vlaanderen), Bouwmeesterstraat 3 te 2000 Antwerpen (provincie Antwerpen), Etienne Sabbelaan te 8500 Kortrijk (provincie West-Vlaanderen) Agoralaan te 3350 Diepenbeek ( provincie Limburg), Vrijheidslaan 16 te 1081 Koekelberg (Brussel en Provincie Vlaams Brabant) en alle andere huidige en toekomstige vestigingen en/of de door IVBO vzw gehuurde lokalen waar de activiteiten zoals beschreven in artikel 1 plaatsvinden. Artikel 7 - exclusiviteit. Partijen bevestigen dat deze samenwerking exclusief is en dat er geen andere samenwerking wordt verleend naar andere partijen toe met betrekking tot dezelfde activiteiten zoals beschreven in artikel 1. IV. BETALING GELEVERDE PRESTATIES Artikel 8 - Kosten en betaling. a. De docent zal op vooraf afgesproken tijdstippen de lessen geven op zelfstandige basis volgens het vastgelegde lessenrooster. b. De vergoeding wordt berekend per opdracht aan de hand van het basistarief van per gepresteerd uur (vrij van Belgische BTW omwille van artikel 44 paragraaf 2 nl. het verstrekken van school of universitair onderwijs, beroepsonderwijs en herscholing en daarmee samenhangende diensten en leveringen en omwille van het arrest van de Raad van State nr van 30 mei 2005.) Bij een gunstige beoordeling door de studenten op het einde van de opleiding (zijnde min. 80%) ontvangt de docent een extra bonus van 10 per gepresteerd uur. Deze extra bonus zal per cursus dienen te worden bewezen aan de hand van door de studenten ingevulde beoordelingsformulieren en is nooit een verworven recht bij de aanvaarding van nieuwe opdrachten. c. De docent zal ofwel een factuur ofwel een afrekening voor geleverde prestaties bezorgen aan de organisator/afnemer van diensten. De facturen/afrekeningen worden maandelijks opgesteld met nauwkeurige vermelding per opleiding de gepresteerde uren. Bonussen kunnen enkel toegekend worden wanneer de opleiding is beëindigd en de eindafrekening wordt opgesteld. IVBO vzw verbindt er zich toe de facturen voor gepresteerde diensten te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst. d. Opdrachten die door de docent zijn aanvaard en waarvoor het minimum aantal leerlingen niet is bereikt kunnen door de organisator eenzijdig worden geannuleerd of uitgesteld zonder dat IVBO vzw enige vergoeding verschuldigd is aan de docent. V. AFZET VAN DIENSTEN EN EXCLUSIVITEITSVOORWAARDEN

4 Artikel 9- Afzet van diensten. a. De docerende partijen zullen zich volledig toespitsen op de afzet van de diensten. b. Partijen verklaren zich principieel akkoord met het verlenen van diensten aanverwant en complementair en die passen binnen de filosofie en de sfeer van de onderneming, één en ander na onderling overleg. Artikel 10 Exclusieve afzet. De docerende partijen onthouden zich ten strengste van afzet van diensten zoals beschreven in artikel 1 aan wederverleners van deze diensten. VI. IMAGO VAN HET BEDRIJF Artikel 11 Imago en lay-out. a. Beide partijen respecteren de lay-out en alle uitwendige tekens van de organisator IVBO vzw en zullen al het nodige doen om het imago en de reputatie hoog te houden. b. Zij zullen ieder voor zich er voor instaan dat eigen medewerkers en personeel steeds met de nodige inzet, bekwaamheid en beleefdheid dit doel bewerkstelligen. VII. KNOW HOW, BIJSTAND EN MEDEWERKING Artikel 12. a. IVBO vzw stelt op haar beurt haar logo op permanente wijze ter beschikking evenals het administratief beheer, het personeelsbeleid, de dagboekhouding en eventuele manifestaties. b. Partijen werken samen op basis van wederzijdse onafhankelijkheid doch geen enkele handeling kan worden verricht zonder samenspraak en onderling overleg. Artikel 13 Uitwisseling en gebruik van informatie. a. De docerende partij verbindt zich ertoe alle informatie uit te wisselen met het oog op een vlotte samenwerking en onmiddellijk alle nuttige informatie en verantwoording te verstrekken aan IVBO vzw. b. De docerende partij verbindt zich ertoe de ontvangen informatie uitsluitend voor eigen gebruik aan te wenden en niet openbaar te maken. c. De docerende partij verbindt er zich toe alle richtlijnen te beschouwen als itwerkingen van de bepalingen van de overeenkomst en deze te goeder trouw te volgen en uit te voeren, zelfs als ze aanleiding zou geven tot een wijziging van de gebruikelijke handelswijze van de docent zelf. VIII. BOEKHOUDKUNDIGE BEPALINGEN Artikel 14 - de boekhouding. De exploitatie vereist een complete en correcte boekhouding conform de vigerende wetgeving. De docent verklaart een actief ondernemingsnummer te hebben en in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen inzake het voeren van een complete en correcte boekhouding, het betalen van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, het betalen van de fiscale lasten, IX. MEDEDINGING EN GEHEIMHOUDING Artikel 15 Verbod van mededinging. a. De docerende partij verbindt zich ertoe om zich te onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan activiteiten of aan het verlenen van diensten die

5 gelijkaardig zijn of concurrerend. (zie excl. aanbieding van diensten) en dit tot 2 jaar na beëindiging van deze overeenkomst. b. Met onrechtstreekse activiteit wordt bedoeld het in dienst treden van of op enige manier optreden voor een onderneming die zich bezighoudt met dergelijke activiteiten binnen een zelfde gebied alsook het nemen van een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in zulke onderneming. c. Verder zal de docerende partij zich in geval van beëindiging van de overeenkomst onthouden van elk verder rechtstreeks of onrechtstreeks contact met de klanten of cursisten zonder daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van organisator te hebben gekregen en dit tot 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. Geografisch wordt het verbod van concurrentie opgelegd zowel voor provincie Antwerpen, Limburg, Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (omdat de organisator in deze regio s gevestigd is). Artikel 16- Geheimhouding a. De uitgewisselde informatie in het kader van de samenwerking is confidentieel. b. De docent verbindt zich ertoe de krachtens de overeenkomst geleverde documentatie en adviezen in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. c. De docent onthoudt zich eveneens van het openbaar maken van de werkwijze in het kader van deze exploitatie en van de overeenkomst zelf. d. De docent verbindt zich ertoe om in de arbeidsovereenkomst en samenwerkingscontracten met derde personen die voor haar optreden en/of in haar dienst zijn in de uitbating een nietconcurrentiebeding te doen opnemen en gemeld geheimhoudingsbeding. X. DUUR - BEEINDIGING Artikel 17 Duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en neemt aanvang op. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaande overeenkomsten tussen de partijen. Artikel 18 Ongemotiveerde beëindiging - Opzeg Opzegtermijn. a. De huidige overeenkomst kan worden opgezegd met een aangetekend schrijven dat uitwerking zal hebben de dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven. b. Bij de opzeg dient een opzeggingstermijn in acht genomen te worden: - Gedurende de eerste 6 maanden een opzeggingstermijn van 15 dagen - Voor de periode daaropvolgend een opzeggingstermijn van een maand Artikel 19 Gemotiveerde beëindiging. Beide partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van een aangetekend schrijven zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder zelf schadevergoeding verschuldigd te zijn onder meer in volgende gevallen: a. De overeenkomst kan ten alle tijden beëindigd worden in geval van zware fout of het niet naleven van het huishoudelijk reglement. b. Verwaarlozing van de exploitatie.

6 c. Inbreuken op alle verplichtingen krachtens deze overeenkomst die langer dan 30 dagen voortduren nadat zij bij aangetekende brief werden aangemaand om ze te staken of recht te zetten. d. Het niet betalen van de vergoedingen en/of uitkeringen van de kosten binnen de dertig dagen na daartoe bij aangetekende brief aangemaand te zijn. e. Insolventie, staken van betaling of verwikkeling van één van de partijen in een faillissementsprocedure. f. Protest van een wissel op één van de partijen getrokken en geaccepteerd g. Uitgifte van ongedekte cheques h. Een veroordeling van één van de partijen of van de persoon die voor een van de partijen optreedt voor een misdrijf dat rechtstreeks of onrechtstreeks met de exploitatie verband houdt. i. Indien één van de partijen niettemin op onregelmatige wijze een einde stelt aan de samenwerking zal een vergoeding verschuldigd zijn forfaitair begroot op Artikel 20 Gevolgen van de beeïndiging. a. Bij de beëindiging van de overeenkomst om welke reden ook stopt onmiddellijk: gebruik van de handelsnaam en gebruik van de interne informatie en know- how. Bovendien kan met onmiddellijke ingang de toegang tot de lokalen worden ontzegd. b. Alle voorwerpen eigen van de organisator van de cursus dienen te worden terug gegeven. Indien de teruggave niet vrijwillig gebeurt op eerste verzoek is men ertoe gerechtigd hier procedurieel verder te gaan op kosten van andere partij. Artikel 21 Schadevergoeding bij inbreuken. Iedere partij behoudt zich het recht voor om in of buiten rechten jegens de andere partij een vergoeding te vorderen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het niet naleven van één van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst en dit zelfs indien men niet de bepalingen hanteert om de overeenkomst te beëindigen bij inbreuk. XI. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 22 Nietigheden. a.de nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. b.de nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. Artikel 23 Rechtskeuze. Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. Artikel 24 Geschillenregeling. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Voor de oplossing van andere geschillen en bij het niet in de mogelijkheid zijn van een gepaste oplossing te geven aan het geschil van praktische aard zal de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn. XII. BIJZONDERE BEPALINGEN. Artikel 25 Bijzondere richtlijnen in het kader van de afname van de diensten zoals aangeboden door de docent(e).

7 a. De cursussen zullen aangeboden worden onder naam van de organisator. b. De lessenrooster wordt in onderling overleg bepaald. De organisator kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen indien de omstandigheden dit noodzaken. c. De supervisie van het personeel wordt verzorgd door de organisator. d. De docent zal zich schikken naar de instructies van de organisator: de docent zal steeds op tijd aanwezig zijn bij aanvang van de lessen. Afwezigheden en/of vervangingen dienen steeds minimaal 1 week op voorhand te worden gemeld aan de organisator, behoudens overmacht De docent is vrij zich binnen de uitvoering van dit contract te laten vervangen door een persoon met dezelfde expertises en dit enkel na voorafgaand overleg. e. De docent geeft enkel lessen op zelfstandige basis, dit is voor de docent een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De docent is niet verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van de studenten voor de centrale examencommissie van de FOD economie en middenstand. f. De docent zal de studenten begeleiden naar de regels van de kunst en geldende beroepspraktijken richting de examencommissie. g. De docent verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. De studenten zijn verzekerd voor ongevallen op de school. h. De docent verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement dat van toepassing is in alle gebouwen en vestigingen. De docent verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van het huishoudelijk reglement. i. Er wordt tenslotte het volgende overeengekomen: Aldus opgemaakt en ondertekend in Antwerpen, op In zoveel exemplaren als er partijen zijn en zoals ontvangen te. De organisator/afnemer van diensten De docent(e)) aanbieder van diensten *(tekenen met gelezen en goedgekeurd) *( tekenen met gelezen en goedgekeurd)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer : Partners for Design bvba, Vrouwenstraat 15, 9800 Deinze, geregistreerd

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Beleidslijnen van Mobistar

Beleidslijnen van Mobistar Beleidslijnen van Mobistar 1. Btw-stelsels De consultant stelt zich te allen tijde in regel met de geldende btw-wetgeving. 1.1 Btw-vrijstellingsregeling (art. 56, par. 2, Wetboek, KB 19) Er geldt een btw-vrijstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie