Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven

2 Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Profiel van de organisatie 9 Algemene identificatiegegevens 9 Structuur van het concern 9 Kerngegevens 11 Kerngegevens en nadere typering 11 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten 12 Werkgebieden 13 Samenwerkingsrelaties 14 5 De naam Zorggroep Sint Maarten is zorgvuldig gekozen. Het verhaal van Sint Maarten is bij veel mensen bekend en tevens voor velen een inspiratiebron. Martinus handelde uit medeleven. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven, maar wel een halve! Sint Maarten, ook bekend als Martinus van Tours, ontmoette als Romeins soldaat een door kou verkleumde bedelaar. Uit zorg voor hem kliefde hij zijn mantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Hij deelde zijn bezit met de ander én hij nam deel aan het leven van de ander. Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggeschap 17 Normen van goed bestuur 17 Raad van bestuur 18 Raad van toezicht 18 Bedrijfsvoering 22 Cliëntenraad 24 Beleid, inspanningen en prestaties 31 Meerjarenbeleid 31 Algemeen beleid verslagjaar 32 Kwaliteitsbeleid algemeen 33 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 35 Kwaliteit van zorg 36 Klachten 36 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 39 Personeelsbeleid 39 Kwaliteit van het werk 42 Samenleving 43 Financieel beleid 43 Financiële ontwikkelingen 44 Financiële instrumenten 46 Actuele (interne) ontwikkelingen Jaarrekening (deze is apart gedeponeerd en te raadplegen via Lijst met afkortingen 47 Maatschappelijk verslag 213 3

3 Johan 5 Moeder gevallen #heup. Ligt Mag morgen naar huis. Pa verward. Regel jij #thuiszorg onderdeel #staataltijdklaar verkort en beelden versnellen, erop gericht om ons te raken, al is het maar even. Waar is de tijd voor ontmoeten gebleven? Onze wereld verandert. Digitale sporen vertellen waarheen en waartoe wij bewegen. Altijd op weg naar een ontmoeting, vaak maar voor even. Eenzaamheid verkleint door een praatje en een zoen. Schuif aan en vertel eens over je leven. Schud de stilte op die in mij is gevaren. Toen was er nog geen Facebook en Twitter. Bitterzoet is de herinnering aan honger, fietstochten en kamperen. Leren ontberen voer naar een doorgaand verlangen. Traag en tevreden. Mijn verleden is mijn heden. Welke droom beheerst jouw leven? In 213 werkten wij aan onze droom, deel je leven. Vertaald in doelen en doen. In het voorliggende maatschappelijk jaarverslag is dit weer mooi beschreven. Ruim 1. mensen waren in 213 betrokken bij alle activiteiten van Zorggroep Sint Maarten. Zij hielpen elkaar en anderen, (ver)bouwden, aten samen, reisden en mailden. En dankzij de inzet van die velen zijn we er weer goed in geslaagd om in 213 te doen wat we wilden doen en moesten doen. Daarom maak ik graag van de gelegenheid gebruik om allen betrokken bij Zorggroep Sint Maarten te danken voor hun bijdragen in 213. Ik wens u veel leesplezier. Bert Kwadijk algemeen directeur / bestuurder Dit maatschappelijk verslag is vastgesteld op 24 maart 214. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 5

4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De verantwoording van Zorggroep Sint Maarten vindt mede grond in de Zorgbrede Governancecode 21. In deze code hebben de brancheorganisaties afgesproken dat hun leden jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Verantwoording vindt op concernniveau plaats tenzij anders aangegeven. Ten behoeve van de leesbaarheid worden in dit verslag het beleid en bijbehorende resultaten van Zorggroep Sint Maarten op hoofdlijnen weergegeven. De jaarrekening 213 van Zorggroep Sint Maarten: is in dit verslag geconsolideerd met de jaarrekening van zowel de gelieerde Stichting Woonvormen Sint Maarten als met de 1% dochter Behandelcentrum Sint Maarten B.V., en derhalve worden financiële gegevens in dit verslag geconsolideerd weergegeven. is gepubliceerd op In de databank van Mediquest, DigiMV van het CIBG en op de website zijn kwantitatieve, openbare gegevens gepubliceerd conform de Regelgeving Verslaglegging WTZi. Meerdere van deze gegevens zijn ook in onderhavig verslag opgenomen. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 7

5 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Sint Maarten Adres Gravenallee 13 Postcode 7591 PE Plaats Denekamp Statutaire vestigingsplaats Oldenzaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Zorggroep Sint Maarten is een stichting met een raad van bestuur (bestaande uit ten hoogste 2 leden) als statutair bestuurder en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Gedurende geheel 213 bestond de raad van bestuur uit 1 lid, ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder. Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Raad van Toezicht Personele unie Raad van Toezicht Algemeen directeur / bestuurder Personele unie Algemeen directeur / bestuurder Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Stichting Woonvormen Sint Maarten * Personeel & Organisatie Vastgoed, Bouw & Beheer Bestuurssecretariaat Finance & Control Digitale Innovatie & Ondersteuning Divisie Losser Oldenzaal Divisie Dinkelland Acht Divisie Friesland Harmelen Lochem Zutphen Divisie Maartje Oldenhove Losser Sint Jozef Denekamp Mariënbosch Heerenveen Thuiszorg Maartens-Stede Losser Gerardus Majella Denekamp Sint Theresia Joure Kraamzorg Zonnestraal Oldenzaal Franciscus Ootmarsum Gaza Harmelen Behandeling Molenkamp Oldenzaal Gereia Oldenzaal Tiekerhook Overdinkel Sint Jozef Weerselo Eeshof Tubbergen Antonius Acht Gudula Lochem Polbeek Zutphen Advies Stichting Zorggroep Sint Maarten * Behandelcentrum Sint Maarten BV * Datum: 31 december 213 * Statutair gevestigd te Oldenzaal deel je leven Maatschappelijk verslag 213 9

6 Divisiestructuur Zorggroep Sint Maarten heeft een divisiestructuur. De divisies zijn gedefinieerd aan de hand van geografische ligging en specifieke diensten en/of producten. De divisies en daarbij behorende locaties hebben elk een, afhankelijk van grootte en marktpositie, van de hoofdstructuur afgeleide structuur. De raad van bestuur (algemeen directeur/bestuurder) houdt zich bezig met de overall strategie en de controle op de prestatienormen. De divisies met bijbehorende locaties, diensten en/of producten kennen de doelen en speelruimte waarbinnen deze bereikt kunnen worden. De raad van bestuur en divisies worden ondersteund door stafafdelingen. Divisies In 213 worden de volgende divisies onderscheiden: Divisie Losser-Oldenzaal bestaande uit Oldenhove en Maartens-Stede, beide te Losser, Tiekerhook in Overdinkel, Molenkamp, Gereia en Zonnestraal te Oldenzaal Divisie Dinkelland-Acht bestaande uit Franciscus in Ootmarsum, Eeshof te Tubbergen, Sint Jozef te Weerselo, Gerardus Majella, Sint Jozef te Denekamp en Antonius in Acht Divisie Friesland-Harmelen-Lochem-Zutphen bestaande uit Mariënbosch in Heerenveen, Sint Theresia te Joure, Gaza te Harmelen, Gudula te Lochem en Polbeek te Zutphen, zie 1. Divisie Maartje 2, bestaande uit de medische dienst, psychologen, muziektherapie, fysio- en ergotherapie, logopedie, diëtetiek, thuis- en kraamzorg, maatschappelijk werk, thuiszorg servicewinkels in Hof van Twente, Ootmarsum, Tubbergen, Losser, Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Weerselo. In 212 zijn deze diensten opnieuw, met succes, in de Twentse markt gezet onder het label Maartje, heel de mens. Stafafdelingen De volgende stafafdelingen worden in 213 onderscheiden: Personeel & Organisatie (P&O) Finance & Control (F&C) Digitale Innovatie & Ondersteuning (DIO) Bestuurssecretariaat (BS) Vastgoed, Bouw & Beheer (VBB) In 213 is als gevolg van het aanvaarden van een baan elders, de functie stafhoofd P&O enige maanden ingevuld door een functionaris ad interim. Sedert 1 oktober 213 neemt de divisiedirecteur Dinkelland-Acht deze stafhoofdfunctie waar. Deze waarneming duurt vooralsnog 1 jaar en draagt bij aan een betere afstemming beleid en praktijk. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de wet op de Ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT) Cliëntenraden Iedere locatie heeft zijn eigen cliëntenraad en de bedrijfsonderdelen Maartje thuis- en kraamzorg in Twente hebben een gezamenlijke cliëntenraad, die adviseert over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De cliëntenraad voert overleg met de divisiedirecteur. Ten behoeve van een meer adequate invulling van de medezeggenschap aangaande lokaal overstijgende aangelegenheden is een Centrale Cliëntenraad opgericht. Eind 213 vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad alle locaties van Zorggroep Sint Maarten en Maartje thuis- en kraamzorg in Twente. Ondernemingsraad De ondernemingsraad behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk en afzonderlijk belang zijn voor de divisies van Zorggroep Sint Maarten. Op divisieniveau heeft de ondernemingsraad onderdeelcommissies ingesteld. In 213 is de ondernemingsraad 11 keer (in 212: 11 keer) bijeen geweest voor een reguliere OR vergadering en 1 keer (in 212: 2 keer) voor de behandeling van een specifiek onderwerp, te weten: verkiezingen. De adviescommissies kwamen bijeen indien de agenda dit noodzakelijk maakte. De overlegvergadering van de ondernemingsraad en de bestuurder vond net als in 212 ook in keer plaats. In het jaarverslag medezeggenschap 213 van de ondernemingsraad worden de in 213 behandelde onderwerpen beschreven. De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de algemeen directeur/bestuurder verloopt in een positief kritische sfeer. Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Zorggroep Sint Maarten is in 213 toegelaten voor alle AWBZ-functies, te weten: 1. persoonlijke verzorging 2. verpleging 3. begeleiding 4. behandeling 5. verblijf op grond van de AWBZ Voornoemde functies worden zowel bij de cliënt thuis als in een beschermde woonomgeving geleverd. Er zijn dagvoorzieningen en er is meerzorg voor bewoners die wat extra zorg en aandacht behoeven vanwege hun lichamelijke of psychische beperkingen. In Oldenzaal, Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo en Losser vindt dagbehandeling plaats, in enkele gevallen met financiële ondersteuning van gemeenten. Zorggroep Sint Maarten verricht tevens poliklinische activiteiten vanuit de geheugenpolikliniek Noordoost-Twente in Losser. En Maartje, onderdeel van de Zorggroep, biedt eerstelijnsbehandelingen op de vakgebieden fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie en diëtetiek. Vanuit de locatie Gaza in Harmelen werd tot 1 april 213 aan cliënten huishoudelijke hulp verleend op grond van de WMO. En vanuit Antonius in Eindhoven/Acht werd geheel 213 deze hulp verleend. In 213 is in heel Twente Maartje kraamzorg aangeboden. 1 2 Met ingang van 1 januari 213 is deze divisie opgeheven. Dientengevolge zijn, met instemming van de betrokken gremia, de locaties Gudula en Sint Jozef beide te Lochem en Polbeek te Zutphen samengevoegd met de divisie Friesland-Harmelen. Antonius te Eindhoven/Acht is sedertdien samengevoegd met de divisie Dinkelland. Medio 213 is locatie Sint Jozef in Lochem in overleg met betrokkenen gesloten. Tot 1 januari 213 was deze divisie genaamd: Behandeling, Advies en Zorgthuis deel je leven Maatschappelijk verslag 213

7 Overige AWBZ-prestaties in 213 van Zorggroep Sint Maarten: Kerngegevens kraamzorg Uitleen verpleegartikelen Advies instructie en voorlichting Zorggroep Sint Maarten leverde in 213 zorg aan de doelgroepen met een: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap (functiestoornis) Zintuiglijke handicap of communicatieve functiestoornis Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg Extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG voor zover niet opgenomen in een instelling) Aantal cliënten in onze organisatie met een zorg zwaarte pakket Intramurale capaciteit per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagbesteding op basis van functie Begeleiding in groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en WMO zorg) Personeel per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst, zie * Bedrijfsopbrengsten Bedrag Bedrag Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (geconsolideerd) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (Zorggroep) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Deze aantallen FTE s betreffen de minimale verplichtingen voortvloeiende uit de door Zorggroep Sint Maarten aangegane arbeidsovereenkomsten. De arbeidsuren uit de arbeidsovereenkomsten zijn omgerekend naar FTE s. Bij de zogenaamde min-max-contracten is uitgegaan van het minimum aantal arbeidsuren Productie Aantal inschrijvingen Aantal partusassistenties Aantal partusassistentie-uren Aantal intakes aan huis in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie uren) Aantal telefonische intakes in verslagjaar Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1 9 Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 4 35 Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar 8 7 Aantal kraamverzorgenden in loondienst per einde verslagjaar Aantal leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in opleiding in verslagjaar Aantal stagiaires in opleiding in verslagjaar 5 4 Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) in verslagjaar 2,7 4,7 Aantal instroom (totaal) in verslagjaar 9 9 Aantal uitstroom (totaal) in verslagjaar 5 5 Aantal vacatures eind van het verslagjaar 1 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Werkgebieden Zorggroep Sint Maarten werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Twente, zie ook paragraaf 2.2. structuur van het concern. Zorggroep Sint Maarten is in 213 werkzaam in de volgende zorgkantoorregio s: Friesland Twente Zutphen e.o. Utrecht Zuidoost-Brabant Het aantal kamers in verpleeghuizen en afdelingen van de Zorggroep met 1 bed bedraagt op 31 december 213: 24 (op 31 december 212: 231). Het aantal kamers met 2 bedden (niet bestemd voor gehuwden/ samenwonenden) bedraagt op 31 december 213: 67 (op 31 december 212: 64). Onze 17 locaties in de zorgkantoorregio s zijn in het kaartje van Nederland aangegeven deel je leven Maatschappelijk verslag 213

8 2.4 Samenwerkingsrelaties Zorggroep Sint Maarten beschouwt de lokale en regionale gemeenschap in zijn geheel als belanghebbende. Cliënten, hun naasten, potentiële cliënten en vrijwilligers vormen de belangrijkste belanghebbenden van Zorggroep Sint Maarten. In het verlengde daarvan worden relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenraden, de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en de patiënten- en consumentenplatforms. In 213 zijn alle cliëntenraden lid van het LOC en winnen advies in bij deze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben belang bij een prettige werkomgeving, continuïteit van de organisatie en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Vermeldenswaard is de bijdrage van het grote aantal vrijwilligers (eind 213: 1.97 en eind 212: 1.95) aan de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van cliënten, mede omdat zij cliënten veel persoonlijke aandacht kunnen geven. keten palliatieve zorg. Het gemeenschappelijke doel van samenwerking is voor cliënten in een groter verzorgingsgebied betere dienstverlening te realiseren. Soms wordt in concurrentie getreden om het doel te realiseren. In regio s waar geen verpleegcentrum van Zorggroep Sint Maarten gevestigd is, wordt bijvoorbeeld samengewerkt met regionale verpleeg-behandelcentra teneinde aanvullende zorg te kunnen realiseren. Met de verschillende ziekenhuizen bestaan goede relaties en wordt samengewerkt waar mogelijk o.a. op het gebied van doorstroom cliënten, revalidatie en orthocare. Ook in 213 was Zorggroep Sint Maarten lid van IZO (InterZorg Ouderen), een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. In het kader van verantwoording en ontplooien van nieuwe initiatieven onderhoudt Zorggroep Sint Maarten contact met uitvoerende overheidsorganen zoals het College sanering zorginstellingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen. Ook de contacten met zorgkantoren dienen hier genoemd te worden in verband met de jaarlijkse contractbesprekingen en de aanbestedingen. Gegeven de dynamiek en de verschillende belangen die permanent spelen, verlopen de contacten met de zorgkantoren goed. Met gemeenten vindt overleg plaats over het voorzieningenniveau in de gemeente, mogelijkheden voor passende huisvesting van cliënten en overleg in het licht van de (toekomstige) WMO. Als gevolg van gunning in het kader van de WMO van de betreffende gemeenten heeft Zorggroep Sint Maarten in heel 213 huishoudelijke hulp verleend aan cliënten in Eindhoven/Acht en tot april 213 aan cliënten in Harmelen (gemeente Woerden). Zorggroep Sint Maarten werkt waar nodig en mogelijk lokaal en regionaal samen met vele andere organisaties aan het optimaliseren van het aanbod aan zorg- en dienstverlening. De wijze van samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Nauwe samenwerking vindt plaats met Stichting Woonvormen Sint Maarten, welke stichting huisvesting voor ouderen realiseert en exploiteert. De raad van bestuur van Stichting Woonvormen Sint Maarten en de raad van toezicht van Stichting Woonvormen Sint Maarten bestaan uit dezelfde personen als respectievelijk de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten (personele unie). In de regio Twente werkt Zorggroep Sint Maarten samen met Stichting Livio en Stichting Zorgfederatie Oldenzaal in Stichting Keuken De Boeskool. In deze stichting wordt één van de drie bestuurders benoemd door Zorggroep Sint Maarten. Overeenkomstig de statutaire bepalingen behoeft een aantal besluiten van het bestuur van Stichting Keuken De Boeskool voorafgaande toestemming van de raden van toezicht van de aangesloten stichtingen. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt om te komen tot passende, levensloopbestendige huisvesting voor ouderen. Met hen, maar ook waar nodig en mogelijk, en met andere zorgaanbieders/ ketenpartners wordt samengewerkt om de zorgketen zo dicht mogelijk bij de cliënt gestalte te kunnen geven. Zorggroep Sint Maarten neemt deel aan meerdere ketens en is hoofdaannemer van de keten dementie Noordoost-Twente. Ook neemt de Zorggroep deel aan ketens cerebrovasculair accident en een deel je leven Maatschappelijk verslag 213

9 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Het bestuur en de raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten beschouwen good governance als een vanzelfsprekendheid. Gezien de sectorspecifieke richtlijnen en het feit dat de Zorgbrede Governancecode binnen de zorgsector de norm is alsook een lidmaatschapsverplichting van ActiZ, is besloten om deze code als leidraad te hanteren voor de uitwerking van goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over beleid en activiteiten. Uitwerking, toetsing en evaluatie van toepassing van de principes van de Zorgbrede Governancecode 21 vond in het verslagjaar plaats en is vastgelegd in een separaat document. Onder meer is vastgelegd op welke wijze waar te nemen bij afwezigheid, ontstentenis en belet en overlijden van de raad van bestuur en dat een lid van de raad van toezicht niet tegelijkertijd de functie kan vervullen van lid van de raad van bestuur. Afwijkend van de Zorgbrede Governancecode 21 is, om praktische reden, de statutaire regeling gehandhaafd dat (verlenging van de) benoeming van de externe accountant plaats vindt door de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten na voorafgaande toestemming door de raad van toezicht. De benoemde accountant heeft de opdracht de jaarrekening te controleren van Stichting Zorggroep Sint Maarten over de boekjaren eindigend op 31 december 29 tot en met 213. Eind 213 heeft de raad van toezicht, na een selectieprocedure in samenwerking met de auditcommissie, goedgekeurd het voorgenomen besluit van de bestuurder om aan dezelfde accountant de opdracht te verstrekken om de jaarrekening te controleren over de boekjaren 214, 215 en 216. Ten aanzien van de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets conform de statutaire regeling. In afwijking van voornoemde code is openbare werving één van de mogelijke alternatieven om een lid te werven. De werkwijze voor de werving, selectie en benoeming van leden is in 212 besproken met de Centrale Cliëntenraad. Het voordrachtsrecht van de Centrale Cliëntenraad is in de statuten verankerd. Omdat volgens het rooster het lid raad van toezicht mevrouw Fuhrmann op 31 december 213 is afgetreden, heeft de Centrale Cliëntenraad gebruik gemaakt van haar recht om bindend voor te dragen, ter vervulling van de vacature, als nieuw lid mevrouw M. Weekhout. De raad van toezicht heeft beoordeeld dat de voordracht voldoet aan de profielschets en heeft met ingang van 1 januari 214 mevrouw Weekhout benoemd als lid raad van toezicht. De procedure op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan is statutair vastgelegd. In afwijking op de Zorgbrede Governancecode zijn de gronden voor schorsing en ontslag niet statutair aangegeven, behalve verstrengeling van belangen. Het jaarlijkse evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van de raad van toezicht en raad van bestuur op zich en in relatie tot elkaar, vindt plaats door de voorzitter van de vergadering die rapporteert naar de raad van toezicht en de raad van bestuur. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten is eveneens het recht van enquête voor de cliëntenraden opgenomen. De Zorggroep kent een klokkenluidersregeling en deze is algemeen kenbaar gemaakt aan medewerkers. deel je leven Maatschappelijk verslag

10 Raad van bestuur In 213 is Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder ). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategische beleid besproken. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de raad van bestuur; een procedure hiervoor is ontwikkeld in samenhang met de implementatie van good governance richtlijnen. De raad van toezicht heeft de bezoldiging van de raad van bestuur in relatie tot de importantie van de werkzaamheden geëvalueerd en besproken. Verantwoording van de bezoldiging vindt plaats conform wettelijke regelgeving en good governance. In de statuten van de Zorggroep is het volgende bepaald: De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Er heeft naar het oordeel van de raad van toezicht in 213 geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Een specifiek reglement voor de raad van bestuur is niet opgesteld. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten zijn ondermeer de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur beschreven. In het procuratiereglement is nader uitgewerkt wie onder welke voorwaarden (financiële) verplichtingen mag aangaan. De uitwisseling van informatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht verloopt naar tevredenheid. De uitwisseling is verankerd in het document Zorggroep Sint Maarten, good governance. De raad van bestuur heeft voor 213 een begroting en een Kaderbrief opgesteld, zie hoofdstuk 1 en 4.2 van dit verslag. De stand van zaken met betrekking tot deze begroting en Kaderbrief kwam tijdens alle vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde middels periodieke rapportages. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten per 31 december 213 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. B. Kwadijk MBA algemeen directeur/bestuurder Vice voorzitter IZO Twente Bestuurslid Stichting Keuken De Boeskool Voorzitter Stichting Present Raad van toezicht Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Zorggroep Sint Maarten is opgedragen aan de raad van toezicht, bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 5 natuurlijke personen; bij het staken van stemmen -bij een even aantal leden- heeft de voorzitter de beslissende stem. Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. In de statuten is vastgelegd, dat voormalige leden van de raad van bestuur niet tot lid van de raad van toezicht benoemd kunnen worden alsook dat (voormalig) medewerkers nimmer lid kunnen zijn. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Zorggroep en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het toezicht kent onder andere de volgende aandachtsgebieden: de naleving van wet- en regelgeving; de strategie en de risico s; de realisatie van de doelstellingen; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; treasury; de wijze waarop Zorggroep Sint Maarten haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid invult; bouwprojecten. In 213 beschikt ten minste één lid van de raad van toezicht over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Er wordt 6 maal per jaar vergaderd. Tijdens een vergadering van de raad van toezicht wordt veelal een actueel thema besproken. De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht tijdig adequate informatie omtrent het voorgenomen strategisch beleid en de beleidsagenda, belangrijke ontwikkelingen, samenwerking met anderen, de financiële situatie, voortgang projecten en vraagt voorts toestemming voor alle besluiten waarvoor dat volgens de statuten vereist is. Voorts ontvangt de raad van toezicht per vergadering een rapportage over de afgelopen periode. In deze rapportage wordt ondermeer standaard financiële en kwaliteitsinformatie verstrekt. Indien nodig wordt ook gerapporteerd over sociale aangelegenheden, klachten en melding incidenten cliënten. De wijze van informatieverstrekking is vastgelegd in het document Good governance Zorggroep Sint Maarten (zie ook hoofdstuk 3.1 van dit maatschappelijk verslag). Risico s en de gehanteerde interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn regelmatig terugkerende agendapunten binnen de auditcommissie, zie hierna. De raad van toezicht deelt de visie van de raad van bestuur in 213 op deze onderdelen. In het verslagjaar hebben de leden van de raad van toezicht: geen specifieke cursussen gevolgd, met uitzondering van 1 lid die het programma voor Commissarissen en Toezichthouders van ESAA van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft doorlopen. vergaderd op diverse locaties van de Zorggroep, te weten: tweemaal in Gudula te Lochem, tweemaal op het Centraal Bureau te Denekamp, eenmaal in Polbeek in Zutphen en eenmaal in Franciscus te Ootmarsum. In 213 vond door omstandigheden het jaarlijkse overleg met de ondernemingsraad niet plaats. Dit jaarlijkse overleg wordt in 214 hervat. Het namens de Centrale Cliëntenraad voorgedragen lid van de raad van toezicht heeft op 11 december 213 een vergadering van de Centrale Cliëntenraad alsook een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met de algemeen directeur/bestuurder bijgewoond deel je leven Maatschappelijk verslag 213

11 Algemene andere informatiebronnen die door de raad van toezicht zijn gehanteerd betreffen ondermeer door officiële instanties en de externe accountant verstrekte branche-informatie en door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg beschikbaar gestelde documentatie voor toezichthouders in de zorg. In 213 heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring verleend aan meerdere voorgenomen besluiten van de bestuurder, ondermeer ten aanzien van het besluit ter vaststelling van: de jaarrekening 212 van Stichting Keuken De Boeskool de jaarrekening 212 van Behandelcentrum Sint Maarten B.V. de jaarrekening 212, maatschappelijk verslag 212 en DigiMV 212 van Stichting Zorggroep Sint Maarten de Kaderbrief 214 Doorgaan op de ingeslagen weg de begroting 214 van de Zorggroep het Treasurystatuut de benoeming van de accountant Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. Besproken worden de aanwezige kennis en vaardigheden voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. Vooraf stelt de voorzitter van de raad van toezicht een agenda op met te evalueren punten. Voorafgaand vindt ook het functioneringsgesprek plaats met de algemeen directeur/ bestuurder. De uitkomst van dit gesprek komt ook aan de orde in de evaluatie van de raad van toezicht. De uitkomst van laatstgenoemde evaluatie bespreekt de raad van toezicht met de algemeen directeur/ bestuurder in de eerstvolgende vergadering. Gegevens leden raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 31 december 213 Naam en functie in raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten Mevrouw E. Karsten, voorzitter Achtergrond Bedrijfsleven (semi)overheid Aandachtsgebied Commissies Medewerkers & Organisatie, Ondernemingsraad Remuneratiecommissie Datum 1e benoeming/ Datum aftreden uiterlijk / Aantal vergaderingen als lid bijgewoond in 213 / totaal aantal vergaderingen in 213 6/6 De heer drs. D.G.R. Engbers RA, lid Mevrouw drs. J.C.W. Mossou, lid Accountancy/ bedrijfsleven (Semi)overheid/ bedrijfsleven Mevrouw E. Karsten: Voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid dagelijks bestuur Servicebureau Gemeenten te Amersfoort Voorzitter rvt Stichting Toerisme Utrecht te Utrecht De heer dr. M. Almekinders: Vice voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Bestuurder Zeeuwse Zorgmensen B.V. te Middelburg Mevrouw drs. J.C.W. Mossou: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Financiën Auditcommissie Markt & Omgeving, gezondheid, bedrijfsvoering Auditcommissie / / Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn, is het lidmaatschap van de raad van toezicht van de heer W.Th.H. Visscher (voorzitter) per 1 mei 213 geëindigd. Per laatstgenoemde datum is mevrouw E. Karsten benoemd als voorzitter raad van toezicht en is de heer M. Almekinders benoemd als lid raad van toezicht; de heer Almekinders heeft in 213 een inwerkprogramma gevolgd. Mevrouw M. Weekhout is op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad per 1 januari 214 benoemd als lid raad van toezicht. Aan de zes vergaderingen in 213 nam ook de algemeen directeur/bestuurder deel; er is zes maal overleg tussen de voorzitter en de raad van bestuur aan vooraf gegaan. Nevenfuncties leden raad van toezicht per 31 december 213 6/6 6/6 De heer drs. D.G.R. Engbers RA: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid financiële commissie voetbalvereniging KVV Quick 2 te Oldenzaal Penningmeester van Stichting Scholtenhaer te Oldenzaal Mevrouw ds. A. Fuhrmann: Secretaris rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Bestuurslid Stichting Leendert Vriel te Oldenzaal De heer dr. M. Almekinders, vice voorzitter Mevrouw ds. A. Fuhrmann, secretaris Bedrijfsleven Geestelijke verzorging Bedrijfsvoering, Kennis van en ervaring in de zorg Cliënten, zorg- en dienst - verlening, ethiek, kwaliteit en veiligheid in de zorg, centrale cliëntenraad Remuneratiecommissie / / /6 6/ deel je leven Maatschappelijk verslag 213

12 3.4 De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich daarbij op toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en voor de rechtspersonen waarin de stichting 5% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van ondermeer: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode voor bestuur en toezicht; b. de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.); c. de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert. Ten aanzien van informatievoorziening zijn afspraken gemaakt. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minimaal tweemaal per jaar, waarvan tenminste één maal met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht; de leden zijn benoemd door de raad van toezicht. Aan de vergaderingen nemen standaard ook deel de bestuurder en de concerncontroller. De auditcommissie heeft in 213 tweemaal voltallig vergaderd; de externe accountant heeft aan beide vergaderingen deelgenomen. Ook vond tussentijds overleg en mailwisseling plaats met de auditcommissie. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen. De honorering is gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en sluit in 213 aan bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De remuneratiecommissie heeft in 213 niet vergaderd. De bezoldiging van de bestuurder valt binnen de zogenoemde WNT-norm. Bedrijfsvoering Zorggroep Sint Maarten werkt met een begrotingscyclus. Jaarlijks worden in het najaar de begrotingen en de onderliggende jaarplannen 3 van de raad van bestuur, divisies en de stafafdelingen samengevoegd tot een concernbegroting. De stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en de voortgang van de jaarplannen wordt bijgehouden en besproken in de directieraad middels termijnrapportages, waarna indien nodig tussentijdse bijstelling plaatsvindt. In geval van majeure investeringen en beleidsvoornemens die verder reiken dan het begrotingsjaar, worden de verwachte opbrengsten en de daarbij te veronderstellen financiële risico s in kaart gebracht en opgenomen in de besluitvorming. Het effect van de in te voeren Normatieve Huisvesting Component (NHC) op de meerjarenbegroting heeft de aandacht van de Zorggroep. De NHC wordt met ingang van 212 tot en met 216 fasegewijs ingevoerd. Daarnaast zijn er twee andere externe ontwikkelingen die de komende jaren de nodige impact zullen hebben op Zorggroep Sint Maarten. De eerste ontwikkeling heeft te maken met het door het kabinet in gang gezette beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg. De tweede ontwikkeling betreft de hervormingen op de woningmarkt in Nederland. Zorggroep Sint Maarten huurt, vaak voor een langdurige periode, enkele woonzorgcomplexen en aanhorigheden ten behoeve van intramurale zorg aan cliënten (bewoners). Daarnaast heeft de Zorggroep woonzorgcomplexen in eigendom. Het kabinet wenst dat mensen langer zorg thuis ontvangen. Vanaf 1 januari 213 worden daarom in de intramurale zorg de zorgzwaarte pakketten 1 en 2 niet meer geïndiceerd. En met ingang van 214 is zorgzwaartepakket 3 vervallen. Wellicht volgt met ingang van 216 ook zorgzwaartepakket 4. Voor zorgaanbieders heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De huisvesting van deze bewoners zal namelijk niet meer via nacalculatie of de NHC worden vergoed. Genoemde groepen bewoners dienen met ingang van de aangegeven momenten zelf hun huisvesting te betalen. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot tijdelijke (gedeeltelijke) leegstand van een woonzorgcomplex. Verder is hieraan gekoppeld een belangrijk financieel risico. Te weten dat de (sociale) huur (volgend uit het woningwaarderingsstelsel) naar verwachting lager uitkomt dan de intramurale NHC-vergoeding in de betreffende zorgzwaartepakketten. Scheiden van wonen en zorg heeft daarnaast onder meer gevolgen voor de verhouding tussen huurder en verhuurder, de (on-)mogelijkheden van onderverhuur, het onderscheid huur- en zorgovereenkomsten en het onderscheid tussen zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Een gevolg van scheiden wonen en zorg is een toename van de zorgzwaarte van onze cliënten en dat de expertise van onze medewerkers en vrijwilligers dient mee te bewegen. Met deel je leven verwacht de Zorggroep ook deze uitdaging goed te kunnen opvangen. De tweede externe ontwikkeling is het in februari 213 bereikte akkoord over de toekomst van de woningmarkt. Dit akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de markt van verhuur van woningen en appartementen. Omdat de Zorggroep meerdere woningen en appartementen verhuurt of zal gaan verhuren aan particulieren 4 als gevolg van scheiden van wonen en zorg, raakt deze ontwikkeling de Zorggroep. De huren zullen afhankelijk van het inkomen van de bewoners en de toetsing aan het woningwaarderingsstelsel (de hoeveelheid punten bepaalt de maximale huurprijs) aanzienlijk gaan stijgen. Hier staat tegenover dat een verhuurder van meer dan tien woningen in de gereguleerde sector een zogenaamde verhuurdersheffing moet afdragen aan de overheid. Op voornoemde ontwikkelingen anticipeert de Zorggroep al meerdere jaren door multi-functionele woonzorgcomplexen te bouwen en is in 213 gestart om verhuurbeleid en organisatie te professionaliseren. De gevolgen van deze ontwikkelingen, zullen in 214 voor Zorggroep Sint Maarten geleidelijk aan meer inzichtelijk (gemaakt kunnen) worden. De interne beheersing rond de bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de zogenaamde Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering (AO/IC). De beheersing is erop gericht dat een afdoende mate van zekerheid wordt geboden aan de raad van bestuur, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgkantoren met betrekking tot een betrouwbare registratie en facturering van de geleverde AWBZ gefinancierde zorg. 3 De jaarlijkse Kaderbrief is de leidraad bij het opstellen van jaarplannen. 4 Verhuur vindt plaats aan particulieren die zorg behoeven, in of nabij een woonzorgcomplex deel je leven Maatschappelijk verslag 213

13 3.5 De externe accountant heeft eind 213 gerapporteerd dat naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB), als onderdeel van de controle van de jaarrekening 213: de kwaliteit van de AO/IB van een goed niveau is de aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de processen tot betrouwbare managementinformatie leiden. Op grond van het onderzoek is de accountant van mening dat de AO/IB en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Met behulp van het Zorggroepbrede risicobeheersplan vindt een expliciete systematische beheersing plaats van onverwachte gebeurtenissen die de Zorggroep zouden kunnen afhouden van het bereiken van haar doelstellingen. Binnen Zorggroep Sint Maarten zijn vele maatregelen getroffen om het optreden van incidenten te verkleinen. Op het risicobeheersplan is de Plan-Do-Check-Act-cyclus van toepassing; risico s zijn per prestatiegebied in kaart gebracht, afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt, de praktijk wordt vastgelegd en verbetermaatregelen worden gevolgd. Als speerpunten voor 213 zijn aangemerkt behalve verantwoording naar het zorgkantoor, ook medicatieveiligheid het kwaliteitsmanagementsysteem, stelselwijziging van AWBZ naar WMO, scheiden wonen en zorg en zorgdossiers (verantwoording naar cliënt en medewerkers onderling). Om aan speerpunten een vervolg te geven en ten behoeve van aansluiting met het kwaliteitsmanagementsysteem is een werkgroep risicobeheersing ingesteld. Deze werkgroep rapporteert aan de algemeen directeur/bestuurder suggesties ter verbetering of ter oplossing van benoemde knelpunten. Evaluatie van het risicobeheersplan 213 heeft plaatsgevonden en is besproken met ondermeer de directieraad en de raad van toezicht. Daarbij is geconcludeerd dat er maatregelen ten aanzien van de speerpunten genomen zijn en dat deze in 213 zijn en/of in 214 in de organisatie worden ingebed. De overall conclusie is dat de Zorggroep in control is. Als speerpunten voor 214 zijn aangemerkt, behalve stelselwijziging (van AWBZ naar WMO) met inbegrip van scheiden wonen en zorg ook medicatie en het kwaliteitmanagementsysteem. Overigens hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering voorgedaan. Cliëntenraad Artikel 2 lid 1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen luidt: De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Centrale Cliëntenraad (CCR) De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigde in 213 formeel alle locaties van Zorggroep Sint Maarten alsook Maartje thuis- en kraamzorg in Twente. De Centrale Cliëntenraad wordt beleidsmatig vanuit Zorggroep Sint Maarten ondersteund door daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling Beleid & Kwaliteit. Daarnaast verzorgt de Zorggroep alle secretariële ondersteuning. Er bestaan afspraken over het jaarlijks evalueren van de gemaakte kosten en de te ontvangen faciliteiten in natura door de (lokale) cliëntenraden en de Zorggroep. Tevens kunnen dan de afspraken voor het nieuwe jaar worden vastgelegd. De cliëntenraden geven de voorkeur aan deze werkwijze van ondersteuning boven het beheren en organiseren van ondersteuning en dergelijke vanuit een eigen budget. De Centrale Cliëntenraad is tevreden over de ondersteuning die hij heeft gekregen. In 213 is door de cliëntenraad van één locatie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om - voor vertegenwoordigers van de locaties Gaza (Harmelen), Mariënbosch (Heerenveen), Theresia (Joure) en Antonius (Eindhoven/Acht) - met behulp van taxivervoer de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bij te wonen. De vergaderruimte in het Gemeentehuis van Dinkelland is en de verzorging tijdens de vergaderdagen verloopt naar tevredenheid. Toch is er de wens van de CCR om afwisselend in Denekamp en op een locatie in de buurt van Apeldoorn/Zutphen te vergaderen. Dit zal in 214 verder worden uitgewerkt. De Centrale Cliëntenraad heeft uit zijn leden een financiële commissie samengesteld. In 213 is de samenstelling van de commissie gewijzigd. Per bestond de commissie uit de heren G. Bult, G. Krabbe, L. Wijering (stopt per februari 214), H. Oude Alink (vanaf juni 213), H. Wigger en B. van Oortmarssen (vanaf september 213). De financiële commissie heeft in 213 vijf keer vergaderd (212: vier keer). Besprekingen hebben geleid tot een goede toelichting op de begroting, een geformaliseerde werkwijze ten aanzien van de advisering rond de begroting en de betrokkenheid van de accountmanager F&C bij de begrotingsbespreking op locatie met de lokale cliëntenraden. Deze werkwijze doet recht aan de adviesbevoegdheid van de lokale raden en Centrale Cliëntenraad. De vijf vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad in 213 hebben plaatsgevonden volgens de werkwijze: s ochtends voorvergaderen, waarbij alleen de Centrale Cliëntenraad aanwezig is, en s middags overlegvergaderen, waarbij ook de algemeen directeur/ bestuurder van Zorggroep Sint Maarten aanwezig is. Vanwege de ervaren vergaderdruk is in 213 een traject in gang gezet waarbij gezocht is naar een nog effectievere en efficiëntere manier van vergaderen. Deze werkwijze zal in 214 geïmplementeerd worden. De Centrale Cliëntenraad heeft, conform en met inachtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, veel zaken behandeld. De Centrale Cliëntenraad heeft geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen. De Centrale Cliëntenraad is kritisch: er wordt gediscussieerd en diverse adviezen worden met inachtneming van wijzigingen gegeven. Afspraken voor evaluaties van deze aandachtspunten worden vastgelegd. Eind 213 ontstond er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Centrale Cliëntenraad kon worden benoemd. Gedurende 213 is in overleg met (de raad van toezicht van) Zorggroep Sint Maarten de profielschets voor deze kandidaat opgesteld en een werkwijze voor de Centrale Cliëntenraad afgesproken hoe te handelen om tot een voor te dragen kandidaat te komen. Een delegatie van de Centrale Cliëntenraad, bestaande uit de heren Krabbe, Bult, Wijering en Vreeswijk vormden de selectiecommissie. De werkzaamheden hebben geleid tot de bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad van mevrouw M. Weekhout. De raad van toezicht heeft beoordeeld dat de voordracht voldoet aan de profielschets en heeft met ingang van 1 januari 214 mevrouw Weekhout benoemd als lid raad van toezicht. In de decembervergadering van de Centrale Cliëntenraad is afscheid genomen van mevrouw A. Fuhrmann die vanuit de Raad van Toezicht tot dan toe deze rol vervulde. Zorggroep Sint Maarten (als lid van brancheorganisatie ActiZ) kan, evenals de cliëntenraden die zij heeft ingesteld, een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCcV). Deze is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen deel je leven Maatschappelijk verslag 213

14 De belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest tijdens de vergaderingen in 213 zijn de volgende. Verzwaard positief advies door de Centrale Cliëntenraad Wijze van kiezen van een onafhankelijk meetbureau voor cliëntwaarderingsonderzoek (CQ-index) in 213 Aanstellen KIWA als extern meetbureau voor onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek in 213 Verzwaard positief datum Positief advies door de Centrale Cliëntenraad Positief datum Begroting Tarief was service Aanpassing organisatiestructuur Zorggroep Sint Maarten Jaarrekening Resultaten Kwaliteitskader Zorginhoudelijke indicatoren bespreken op locaties Uitgangspunten begroting Voorlopig positief advies begroting Vaststelling vergaderdata Adviesaanvraag tarief was service Informeren door Zorggroep Sint Maarten Overheveling geriatrische revalidatiezorg Pilot naar een cashless organisatie Klachtenjaarverslag 212 Deelname Zorggroep Sint Maarten aan project Omgaan met dierbare herinneringen Evaluatie en speerpunten risicobeheersplan voor 213 Informatie van de Directieraad nr. 1 Melding Incidenten Cliënten jaarverslag 212 Voortgang en resultaten Regelarm binnen Zorggroep Sint Maarten Informatie van de Directieraad nr. 2 Beleid mantelzorg Maatschappelijk verslag Bevindingen en conclusies rapport Tüv externe audit mei 213 Informatie directieraad nr. 3 Wijzigingen zorgovereenkomsten (versimpeling) Informatie van de Directieraad nr. 4 Mondelinge toelichting op nog te ontvangen verzwaard adviesaanvraag Uitgangspunten voedingsorganisatie Mondelinge toelichting op nog te ontvangen adviesaanvraag cashless organisatie Stand van zaken met betrekking tot voorlichtingsfilm Brandveiligheid en aanwijzing lid CCR voor participatie Mondelinge toelichting op nog te ontvangen adviesaanvraag beleidswijziging Inrichting verhuurorganisatie Op initiatief van de Centrale Cliëntenraad: Realisatie van mogelijkheid voor een collectieve zorgverzekering voor cliënten Toelichting op de begroting en jaarrekening conform de wensen van de CCR Overleg leden CCR met lokale cliëntenraden over vergaderdruk Overleg initiëren met bestuurder over het toepassen van incentives wanneer een locatie significant goed (financieel) presteert Notitie van financiële commissie m.b.t. afspraken over inhoud toelichtingen en het tijdsaspect Deelname lid CCR aan voorbereiding instructiefilm brandveiligheid cliënten (Verbeteren van) eigen werkwijze of meningsvorming Centrale Cliëntenraad: Jaarverslag CCR 212 vastgesteld Werkwijze CCR en wijze vergaderen bezien in relatie tot andere instellingen Werkwijze voor invullen vacature RvT bij bindend voordrachtrecht CCR Uitzetten enquête onder alle locaties om inzicht te krijgen wat nodig is voor een goede maaltijdsituatie op locatie Apart mailadres voor de CCR is gerealiseerd Deelname leden (C)CR aan gesprekken met zorgkantoren Vervanging gedurende het jaar van leden financiële commissie Vaststelling: CCR wenst uitbreiding van zijn inbreng bij benoeming van een lid raad van toezicht, niet zijnde het lid op bindende voordracht CCR, uitwerking in Schema kosten en faciliteiten in natura bespreken op locatie Standpuntbepaling CCR m.b.t. maaltijdvoorziening o.a. gebaseerd op enquête CCR, koppelen aan resultaten pilot maaltijdvoorziening Standpuntbepaling m.b.t. lidmaatschap LOC van lokale cliëntenraden Voorstel werkwijze CCR met input van bestuurder dient als uitgangspunt voor werkwijze CCR Vaststelling profiel lid raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten op bindende voordracht CCR Procedure m.b.t. werving en selectie lid raad van toezicht op bindende voordracht is vastgesteld Wijzigingen handboek CCR verwerkt: afspraken zijn vastgelegd Bindende voordracht door de CCR van mevrouw M. Weekhout als lid van de raad van toezicht Standpunt met betrekking tot de werkwijze (van de vergaderingen) van de CCR afgestemd met algemeen directeur/bestuurder Concept jaarverslag CCR 213 is voorlopig akkoord en wordt voorgelegd aan de lokale cliëntenraden deel je leven Maatschappelijk verslag 213

15 Presentaties: Toelichting van de heer B. Kwadijk op ontwikkelingen in de gezondheidszorg Lid CCR m.b.t. deelname aan brainstormsessie De ideale woonzorgvoorziening in 23 Presentatie Peter Gieteling over ontwikkelingen m.b.t. maaltijdvoorziening, eten is ontmoeten Presentatie van mevrouw A. Rosier over ontwikkeling Maarten Life en website Toelichting van de heer B. Kwadijk op ontwikkelingen scheiden wonen-zorg Presentatie van de heer B. Kwadijk over de concept Kaderbrief 214 De verwachting van de Centrale Cliëntenraad is dat er in 214 veel staat te gebeuren. De maatschappelijke ontwikkelingen zullen hun weerslag op de organisatie hebben en de Centrale Cliëntenraad zal hier veelvuldig mee geconfronteerd gaan worden. De Centrale Cliëntenraad zal zijn nieuwe werkwijze gaan implementeren. Ook zal een nieuwe capabele en betrokken voorzitter worden aangezocht vanwege het verstrijken van de benoemingsperiode van de huidige voorzitter eind 214. Op 26 februari 214 is het jaarverslag van en door de Centrale Cliëntenraad vastgesteld. Cliëntenraden per locatie In 213 kenden alle locaties alsook Maartje thuis- en kraamzorg in Twente een cliëntenraad. Voor locaties buiten Twente maakten ook vertegenwoordigers namens de thuiszorg deel uit van de betreffende cliëntenraad. De cliëntenraden van de locaties bestaan uit cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of familieleden namens cliënten. Ook zijn in een aantal lokale cliëntenraden vrijwilligers actief. De lokale cliëntenraden vergaderen zelfstandig en -volgens de overeenkomst tussen cliëntenraad en de Zorggroep- minimaal 2 maal per jaar met de divisiedirecteur of de bevoegd vertegenwoordiger van de betreffende locatie omtrent uiteenlopende aangelegenheden. De invloed van de cliëntenraad tijdens het bespreken van het voorgenomen beleid (vaak nog in voorbereidende fase) wordt deels specifiek geregistreerd. Alle vergaderingen worden genotuleerd. Adviezen van de cliëntenraden hebben veelal tot aanpassingen in het beleid geleid of zijn na verduidelijking van de aanvankelijke bezwaren toch positief. Op lokaal niveau zijn diverse bouwprojecten gaande of worden voorbereidingen hiertoe getroffen. Binnen de betreffende cliëntenraden worden de bouwontwikkelingen besproken en waar nodig is advies gevraagd (al dan niet met betrekking tot tijdelijke huisvesting). Ondersteuning cliëntenraden De onkosten van de cliëntenraden worden vergoed; de leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de locatie (secretariële ondersteuning, vergaderruimte, reproductie etc.). De cliëntenraden worden desgewenst ondersteund door een externe ondersteuner, meestal een vrijwilliger. Het is niet gemakkelijk om de bezetting van de cliëntenraden op peil te houden, het blijft steeds opnieuw zoeken naar mensen die zitting willen nemen. Het lidmaatschap van de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) wordt vergoed, evenals deelname aan cursussen en dergelijke. Door verschillende cliëntenraden zijn LOC-bijeenkomsten bezocht. Commissie vertrouwenslieden Zorggroep Sint Maarten kent niet zelf een commissie van vertrouwenslieden, maar heeft zich aangesloten bij de landelijke commissie. 5 Het jaarverslag 213 van de Centrale Cliëntenraad is nagenoeg woordelijk overgenomen in dit maatschappelijk verslag deel je leven Maatschappelijk verslag 213

16 4. Beleid, inspanningen en prestaties De beleidscyclus van Zorggroep Sint Maarten bestaat uit een meerjarenbeleidcyclus en een jaarplancyclus. Het meerjarenbeleid wordt tenminste jaarlijks geëvalueerd door de raad van bestuur naar aanleiding waarvan gerapporteerd wordt aan de raad van toezicht, directieraad en managers. Deze evaluatie is input voor de jaarplancyclus. De jaarplancyclus is een eenduidige cyclische werkwijze om -zowel organisatiebreed als per organisatieonderdeel- te komen tot beleid, doelstellingen en actieplannen voor de korte termijn. Als hulpmiddel wordt in de beleidscyclus gebruik gemaakt van integraal management. Daaronder verstaat Zorggroep Sint Maarten de verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende om met diens team zorg te dragen voor goede resultaten op de 5 prestatiegebieden: 1. Cliënten, zorg- en dienstverlening 2. Markt & Omgeving 3. Medewerkers & Organisatie 4. Processen & Bedrijfsvoering 5. Financiën 4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is geformuleerd in het strategisch beleidsplan Betrokken sinds Het beleid is gebaseerd op de missie van Zorggroep Sint Maarten alsook de gevoerde strategie die effectief is gebleken: Ontwikkeling, beheer en continuïteit zijn in balans. Het werkgebied van de Zorggroep Sint Maarten breidt uit door autonome groei, samenwerkingsverbanden, allianties en fusies. Het meerjarenbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Missie Zorggroep Sint Maarten, een regionaal bekende en lokaal ingebedde organisatie, helpt met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps. Visie Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! deel je leven Maatschappelijk verslag

17 4.2 Algemeen beleid Stand van zaken per 31 december 213 betreffende de realisatie van de doelstellingen zoals verwoord in de Kaderbrief 213, per prestatiegebied: Cliënten, zorg- & dienstverlening Doelstelling Mate van realisatie Wijze van naleving Per locatie/dienst/product (voortdurend) nagaan of het Deels gerealiseerd. Bespreking in diverse werkoverleggen geboden woon/zorg arrangement in overeenstemming is met deel je leven en met deelbelofte en is te vermarkten. Medewerkers & organisatie Doelstelling Mate van realisatie Wijze van naleving Training ondernemerschap voor leidinggevenden Workshops voor medewerkers: deel je leven in praktijk Vrijwilligersorganisatie versterken, bijv. reisbureaus. Deels gerealiseerd. In 213 zijn onder meer in bijeenkomsten met directieraad en managers voorbereidingen getroffen voor een Management Development programma, waarin ondernemerschap één van de centrale onderwerpen is. Dit programma is in januari 214 gestart. Op teamleider niveau vindt andersoortige scholing plaats, waarin ondernemerschap onderwerp is. Deels gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Op lokaalen divisieniveau zijn diverse initiatieven gestart. Werkconferenties voor leidinggevenden Management Development programma Training Diverse werkoverleggen Diverse werkoverleggen Contacten met vrijwilligers Markt & omgeving Doelstelling Mate van realisatie Wijze van naleving Deel je leven en deelbelofte Deels gerealiseerd. Contacten met stakeholders uitdragen, reputatie versterken. Processen & bedrijfsvoering Doelstelling Mate van realisatie Wijze van naleving Maarten Life implementeren volgens plan Bouw, vastgoed wordt kernactiviteit Opzetten verhuurorganisatie Gerealiseerd. Implementatie is gestart en loopt door in 214. Deels gerealiseerd. (Ver)huurbeleid is in concept gereed en wordt in 214 geïmplementeerd. Deels gerealiseerd. Beleid is in concept gereed en de organisatie wordt met in achtneming van adviezen van de betrokken gremia in 214 ingericht. Bespreking met stuurgroep en directieraad Bespreking met raad van toezicht. Bespreking met raad van toezicht, cliëntenraden, ondernemingsraad, medewerkers. 4.3 Financiën Doelstelling Mate van realisatie Wijze van naleving Begroting 213 naar de basis en de business Gerealiseerd. Zorgkantoren NZa Rapportages in directieraad Controle externe accountant Centrale cliëntenraad, lokale cliëntenraden Kwaliteitsbeleid algemeen ISO 91 HKZ-certificering Sedert najaar 27 beschikt Zorggroep Sint Maarten over het volledige ISO 91 HKZ-certificaat. Ten behoeve van deze certificering is een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld en Zorggroepbreed in gebruik genomen. Interne informatie is digitaal ontsloten, zoals procesbeschrijvingen, beleidsnotities, protocollen en werkinstructies. De Plan-Do-Check-Act-cyclus wordt in de praktijk gebracht en getoetst onder andere aan de hand van een jaarlijkse directiebeoordeling, interne audits en een jaarlijkse externe controle. De hercertificatie van het systeem in 213 door Tüv is positief verlopen met als resultaat het behoud van het ISO 91 HKZ certificaat. De Zorggroep heeft een overzicht van alle prestatie-indicatoren samengesteld. Een prestatie-indicator is een meetbare grootheid die informatie geeft over de mate waarin gestelde doelen worden bereikt. De doelen zijn òf door Zorggroep Sint Maarten zelf vastgesteld, òf de doelen kunnen opgelegd zijn vanuit externe instanties zoals bijvoorbeeld de Inspectie van de Gezondheidszorg, het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg of zorgkantoren. Kritische prestatie-indicatoren zijn doorslaggevend voor het succes van de organisatie. Zij dienen daarom de voortdurende aandacht te hebben van de organisatie. Kritische prestatie-indicatoren vloeien voort uit de strategie die een onderneming heeft gekozen. Kritische prestatie indicatoren van de Zorggroep in 213 Overall cliëntwaardering tenminste gelijk aan of hoger dan benchmark of eigen prestatie Personeel is bevoegd en bekwaam Gezonde financiële positie Mate van realisatie Ten dele behaald. De overall cliëntwaardering op locaties scoort gelijk aan of hoger ten opzichte van de landelijke benchmark! Maar scoort niet altijd gelijk aan of hoger dan de eigen prestatie. In 213 zijn waar nodig verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. Behaald. Er wordt binnen de Zorggroep gewerkt conform de wet BIG. Uitvoering hiervan verloopt conform afspraak. Bekwaamheidsregistratie vindt plaats en is inzichtelijk. In de regeling Roosterbeleid wordt de beschikbaarheid van bevoegd en bekwaam personeel geregeld. Bekwaamheid is eveneens onderwerp van gesprek in functioneringsgesprekken. Ook vindt structurele cyclische scholing plaats door het eigen BIG scholingsteam. Behaald. Zie jaarrekening 213 en hoofdstuk 4.7 van dit verslag deel je leven Maatschappelijk verslag 213

18 Toekomstig beleid omtrent registratie en gegevensbeveiliging is geënt op het strategisch beleidsplan Digitale Ondersteuning en Innovatie 215 dat in 211 is vastgesteld. De ambitie is om een digitaal platform te bouwen dat allen die bij Zorggroep Sint Maarten zijn aangesloten, een gepersonificeerde eigentijdse (digitale werk-)omgeving biedt, waarin zij op een veilige, leuke en gebruikersvriendelijke manier hun werk kunnen doen, contacten kunnen leggen en kennis en ervaringen kunnen delen. Met de uitvoering van dit beleidsplan worden informatie- en communicatieprocessen verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd. In alle ontwikkelingen met betrekking tot informatiebeveiliging is NEN 751 het uitgangspunt. In 213 is gecontinueerd met het inbedden van informatiebeveiliging in het kwaliteitsmanagementsysteem. Zorggroep Sint Maarten wil haar bewoners hulp bieden met uitstekende service, zorg, behandeling en huisvesting. Om ervoor te zorgen dat de huisvesting ook in de toekomst goed aansluit bij de vraag van bewoners en doelgroepen, realiseert Zorggroep Sint Maarten enkele nieuwbouwprojecten. Ook worden enkele locaties gerenoveerd al dan niet in combinatie met vervangende nieuwbouw. Uitgangspunt is de geformuleerde vastgoedstrategie, die eenmaal per jaar wordt geëvalueerd. Toetsing door cliënten hoe de huisvesting wordt ervaren vindt plaats via het externe cliëntwaarderingsonderzoek. Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad worden conform de WMCZ betrokken bij nieuwbouw, renovatie en tijdelijke huisvesting. In 213 is verder gewerkt aan een structureel Hygiëne- en Infectiepreventiebeleid, zoals dat in 21 gestart is in een samenwerkingsverband tussen AriënsZorgPalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten. De drie zorginstellingen hebben een gezamenlijke Infectiepreventiecommissie en twee parttime deskundigen in dienst. In 213 is gestart met het tweede Meerjarenbeleidsplan Infectiepreventie Dit meerjarenbeleidsplan is gericht op het borgen van de gerealiseerde verbeteringen op gebied van infectiepreventie. Nieuwe speerpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn hygiëne rondom verpleegkundige apparatuur en het antibioticabeleid. In 213 zijn 21(en in 212: 44) locatiebezoeken afgelegd en hebben 53 hygiëne-audits plaatsgevonden. In 212 is zorgcontinuïteitsbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid is de werkwijze hoe te handelen in crisissituaties (van welke aard dan ook) in 213 verder uitgewerkt. Diverse trainingen vonden in 213 plaats ten aanzien van onder meer bedrijfshulpverlening op locaties en crisiscommunicatie op centraal niveau. Als cliënten en anderen met elkaar bij de Zorggroep eten, levert dat veelal waardevolle ontmoetingen op. En het eten dient goed te zijn. Eind 213 mochten 16 van de 17 locaties van de Zorggroep het Keurmerk Veilig Voedsel voeren. De wijze waarop cliënten bij het kwaliteitsbeleid worden betrokken is met name beschreven in hoofdstuk 3.5 en Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten blijkt uit de missie, visie en het meerjarenbeleid. Hierin is onder andere benoemd dat Zorggroep Sint Maarten haar cliënten behulpzaam wil zijn bij het zolang mogelijk zelfstandig inrichten van hun leven en dat de wens van de cliënt leidraad is voor het handelen. Zorggroep Sint Maarten biedt aan haar cliënten 6 zorgarrangementen. Elke locatie levert één of meer van deze zorgarrangementen. Deze zorgarrangementen zijn in algemene termen geformuleerd. En er wordt in vermeld welke zorgzwaartepakketten in het betreffende zorgarrangement zijn opgenomen. Het zorgarrangement wordt door de contactverzorgende in overleg met de cliënt omgezet naar een zogenaamd Zorgleefplan. Om cliënten en medewerkers te ondersteunen is de folder zorgarrangementen met bijlagen ontwikkeld en wordt er gewerkt met een elektronisch cliëntdossier met daarin het individuele Zorgleefplan. Kwaliteit van leven? Deel je leven. Basis in het beleid en in de praktijk is cliëntgerichte zorg. Zorg en diensten worden dichtbij de cliënten georganiseerd, de individuele cliëntvraag staat voorop om vervolgens het aanbod daarop aan te laten sluiten. Een cliëntgerichte bejegening door alle medewerkers is vanzelfsprekend, een must. Ook in 213 zijn Zorggroepbreed zorgverleners getraind in cliënt- en belevingsgericht werken, in lijn met deel je leven. En, voortvloeiend uit de ISO 91 HKZ certificering en de implementatie van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zijn verschillende inspanningen gepleegd ter optimalisatie van het gebruik van zorg(leef)plannen en dossiers in het methodisch werkproces volgens Plan-Do-Check-Act. De uitkomst van het in 21 uitgevoerde identiteitstraject Ziel en Bezieling, is dat de Zorggroep verder wil gaan dan een standaard 6 voor cliëntgerichte zorg. Dit is in de 2e helft van 21 tot uitdrukking gekomen in deel je leven. In 213 beschikken alle locaties en bedrijfsonderdelen over hun deelbelofte. Hierin komt tot uitdrukking hoe de betreffende locatie/bedrijfsonderdeel samen met alle betrokkenen haar diensten voorbij de zorg wil verlenen/verleent en welke betekenis zij willen hebben voor hun cliënten en omgeving. Identiteit en levensbeschouwing heeft in 213 eveneens specifieke aandacht genoten. Uit de jaarverslagen 213 van de verschillende werkgroepen blijkt dat op alle locaties werkgroepen levensbeschouwing en identiteit actief zijn onder voorzitterschap van de verschillende zorgmanagers. Op alle locaties zijn mogelijkheden voor activiteit in groepsverband en op individueel niveau. De uitvoering en inhoud van de activiteiten worden met name bepaald door de verschillende (historische) mogelijkheden op de verschillende locaties (zoals wel geen eigen geestelijk verzorger in dienst) dan wel door de behoefte aan specifieke levensbeschouwing van cliënten. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking met de lokale gemeenschappen gezocht. Zorggroep Sint Maarten kent een procedure voor Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC). Doel van deze procedure is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de cliëntenzorg d.m.v. signaleren, registreren en analyseren van risico s, incidenten en (bijna)-ongevallen. De Zorggroep kent één centrale MIC-commissie en verschillende MIC-werkgroepen op locatie/divisieniveau. In 213 zijn incidenten gemeld. Dit zijn 337 minder meldingen t.o.v Het betreft: 265 minder valincidenten 17 minder medicijnincidenten 41 minder agressie-incidenten 6 minder overige incidenten 6 Met een standaard wordt bedoeld: de beste voorbeelden uit de praktijk deel je leven Maatschappelijk verslag 213

19 In 213 is medicatieveiligheid in het risicobeheersplan van de Zorggroep als hoog risico benoemd. In dat kader zijn maatregelen ter voorkoming ingevoerd, waaronder de samenwerking met één apotheek voor verpleeghuiscliënten met daaraan gekoppeld het invoeren van het baxtersysteem. In 213 is het non-fixatiebeleid nageleefd en conform dit beleid hanteert de Zorggroep het niet fixeren, tenzij.. principe, in vervolg op de doelstelling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 213 zijn 4 meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gedaan. In 212 waren dit er 14. Nadere informatie over de inspanningen en resultaten van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten zijn te raadplegen op en/of worden in overzichten elders in dit verslag vermeld. Kwaliteit van zorg Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg: het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Hierin staat per sector een exacte omschrijving van alle zorginhoudelijke en cliëntgebonden indicatoren. De in het Kwaliteitskader gestelde normen voor Verantwoorde Zorg worden gemeten op basis van zelfrapportage (meting zorginhoudelijke indicatoren) en van de CQ-index (onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek). Met deze indicatoren kan Zorggroep Sint Maarten de kwaliteit van zijn zorg meten. Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de Zorggroep. In 213 is, conform planning, geen onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek middels CQ-index uitgevoerd. De zelfrapportages ten behoeve van de meting van de zorginhoudelijke indicatoren hebben plaatsgevonden in de periode oktober-december 213. De resultaten worden naar verwachting in het voorjaar van 214 ter beschikking gesteld en zijn bij het schrijven van dit verslag nog niet beschikbaar. De uitkomsten van de zelfrapportage worden per locatie geanalyseerd, en daar waar relevant worden in overleg met de lokale cliëntenraden verbeterplannen opgesteld. Deze verbeterplannen voldoen aan de eisen van de verschillende zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De belangrijkste centrale bevinding voor Zorggroep Sint Maarten is dat ten opzichte van de referentiegroep over het algemeen gelijk aan of beter gescoord wordt op de indicatoren van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Zorggroep Sint Maarten neemt het standpunt in om vooralsnog vast te houden aan participatie in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Onze eigen visie op zorg is echter leidend, waarbij de Zorggroep zich op enkele criteria met betrekking tot cliënttevredenheid in het bijzonder wil onderscheiden. Met ons identiteitstraject deel je leven geven we hier vorm aan. Klachten Beschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling die Zorggroep Sint Maarten in 213 hanteerde, is gebaseerd op de modelregeling van ActiZ. De klachtenregeling is tot stand gekomen in samenwerking met de klachtencommissie, heeft goedkeuring van de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten en is laatstelijk vastgesteld op 23 september 29. In 212 is de klachtenregeling geëvalueerd en geactualiseerd. De herziene versie is op 1 november 212 vastgesteld. Zorggroep Sint Maarten stelt het op prijs dat een probleem eerst met de betrokken medewerker wordt besproken. Komt de cliënt er met hem/haar niet uit, dan kan deze met zijn of haar opmerkingen/klachten uiteraard altijd bij de betreffende leidinggevende terecht. Daarnaast kan de klager de klacht op de volgende wijzen kenbaar maken: a. Klachtenvertrouwenspersoon In al onze woonzorg- en verpleegcentra is regelmatig een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon aanwezig. Hij of zij kan de cliënt opvangen en ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor zijn/haar klacht. De vertrouwenspersoon cliënten vult jaarlijks een vragenlijst in waar (globaal) het aantal, aard en wijze van afhandeling van uitingen van onvrede/klachten worden vermeld. In 213 beschikken alle locaties over vertrouwenspersonen cliënten. Allen hebben de vragenlijst ingevuld. Op 4 locaties hebben de cliëntvertrouwenspersonen daadwerkelijk klachten of signalen van onvrede in behandeling genomen. De onderwerpen waarover de klachten c.q. onvrede gingen waren divers en betroffen onder andere zaken van huishoudelijke aard, ongewenst bezoek en zoekgeraakte kleding in de was. De klachten zijn vrijwel allemaal naar tevredenheid opgepakt door de betreffende leidinggevenden. b. Klachtenfunctionaris De cliënt kan daarnaast zijn/haar onvrede kenbaar maken bij de (interne) klachtenfunctionaris van Zorggroep Sint Maarten. Deze functionaris kan een bemiddelende rol vervullen en de cliënt informeren over eventuele andere stappen in de behandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris maakt elk kwartaal een geanonimiseerd verslag. Er zijn in (in 212: 6) signalen bij de klachtenfunctionaris binnengekomen die om bemiddeling of doorverwijzing vroegen. Van deze 6 signalen heeft de klachtenfunctionaris 5 bemiddeld en 1 doorverwezen naar de interne klachtencommissie. c. Interne klachtencommissie Daarnaast is de cliënt altijd vrij zijn/haar klacht schriftelijk voor te leggen aan de interne klachtencommissie van Zorggroep Sint Maarten. De interne klachtencommissie behandelt geen BOPZ-klachten. Samenstelling van de interne klachtencommissie in 213 De klachtencommissie bestond in 213 uit drie vaste leden, te weten: De heer G. Krabbe, voorzitter (extern, op voordracht Cliëntenraad); Mevrouw T. Schlepers, lid (medewerker Zorggroep Sint Maarten); De heer J. Mistrate Haarhuis (plaatsvervangend lid, heeft wegens vacature als vast lid gefungeerd). Mate waarin de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten De klachtencommissie is in maal (in 212: 6 maal) bijeen gekomen. Voor deze bijeenkomsten heeft de commissie gebruik kunnen maken van vergaderlocaties binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwel alle vergaderingen zijn ondersteund door de ambtelijk secretaris. Aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten Er zijn in klachten behandeld. Eén klacht, ingediend in 212, is in 213 behandeld. De andere twee klachten zijn conform standaardprocedure behandeld en afgerond. De strekking van de oordelen en aanbevelingen In twee van de drie klachten werd de organisatie met name gebrek aan zorg, aandacht en communicatie verweten. In beide klachten zijn klagers op drie van de vijf onderdelen in het gelijk gesteld. In beide gevallen zijn op diverse onderdelen aanbevelingen gedaan. De derde klacht had betrekking op het niet adequaat reageren na een val. De klager is in het gelijk gesteld en aanbevelingen zijn geformuleerd. De aard van de genomen maatregelen De door de klachtencommissie geformuleerde aanbevelingen zijn door Zorggroep Sint Maarten opgevolgd. Op 25 november 213 is het jaarverslag 213 van en door de klachtencommissie vastgesteld deel je leven Maatschappelijk verslag 213

20 Externe klachtencommissie Indien de cliënt, om welke reden dan ook, de voorkeur geeft aan een externe behandeling van zijn / haar klacht of geschil, kan deze zich wenden tot de externe, onafhankelijke, regionale klachtencommissie. Deze externe klachtencommissie behandelt primair BOPZ-klachten. De interne klachtenfunctionaris kan de cliënt nader informeren over deze commissie. Er is in 213 één klacht over Zorggroep Sint Maarten gemeld bij deze commissie. Deze klacht wordt in 214 behandeld. De klachtenregeling is in 213 op de volgende wijze aan de cliënten kenbaar gemaakt De klachtenregeling is op de website van Zorggroep Sint Maarten gepubliceerd en toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Daarnaast worden familieleden en cliënten geïnformeerd door middel van de folder Kan het beter? Laat het ons weten. Deze folder is aan de cliëntinformatiemap toegevoegd en licht de klachtenregeling toe. Op staat vermeld bij wie de cliënt met klachten of onvrede terecht kan Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Personeelsbeleid De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde om de afgesproken zorg en diensten aan cliënten te kunnen leveren. Medewerkers worden daarbij ondersteund via opleidingstrajecten, standaard processen en digitale systemen. De insteek is om medewerkers ideale werkomstandigheden te bieden om hun werk te kunnen doen. De wijzigingen in de financiering van zorg zijn reden om te kijken naar een nog efficiëntere en meer duurzame inzet van medewerkers. Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage 4,7% 4,8% 5,3% Meldingsfrequentie,8,8,9 Totaal aantal meldingen Verzuimduur Kort (-7 dagen) Middellang (8-42 dagen) Lang (>43 dagen) 67% 19% 14% 7% 16% 14% 71% 17% 12% Het ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 4,7% en ligt nog iets boven de door de Zorggroep gestelde norm van 4,5%. Ten opzichte van voorgaande jaren is een daling zichtbaar. Er is een duidelijke daling van het verzuimpercentage zichtbaar in de loop van het jaar. In de zomermaanden zijn in verband met vakantie minder ziekmeldingen gedaan, waardoor het ziekteverzuim lager wordt. De duur van het verzuim kent een wijziging: het percentage middellang verzuim is gestegen ten opzichte van het percentage kortdurend verzuim. Het aantal meldingen is zo goed als gelijk gebleven. Dit is ook te zien aan de meldingsfrequentie die weinig verandering kent. De daling van het verzuimpercentage komt doordat de gemiddelde duur van het langdurend verzuim is afgenomen. De meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim zijn vrijwel ieder jaar hetzelfde: griep (43%), overige klachten (16%), rug-, nek- en schouderklachten (9%), infectie/ontsteking (8%), operatie (6%) deel je leven Maatschappelijk verslag 213

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2014 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2012. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2012 Onderdeel van het jaardocument Maatschappelijk verslag 2012 Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011. Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven

Maatschappelijk verslag 2011. Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven Maatschappelijk verslag 2011 Onderdeel van het jaardocument Deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik.

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Huren bij Zorggroep Sint Maarten Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik deel je leven Uitgave oktober 2015 Huurappartementen met zorg Goede zorg en een betekenisvol

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag deel je leven

Maatschappelijk verslag deel je leven Maatschappelijk verslag 2016 deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Doelgroepenoverzicht

Doelgroepenoverzicht Doelgroepenoverzicht In dit overzicht vind je informatie over welke zorg- en dienstverlening Zorggroep Sint Maarten op welke plek levert 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. Intramurale zorg...

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2015 Onderdeel van het jaardocument Deel je leven Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur 1. Definities - 'Cliënten': de natuurlijke personen die de stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. -

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie