Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2012. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2012 Onderdeel van het jaardocument Maatschappelijk verslag 2012

2 Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! De naam Zorggroep Sint Maarten is zorgvuldig gekozen. Het verhaal van Sint Maarten is bij veel mensen bekend en tevens voor velen een inspiratiebron. Martinus handelde uit medeleven. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven, maar wel een halve! Sint Maarten, ook bekend als Martinus van Tours, ontmoette als Romeins soldaat een door kou verkleumde bedelaar. Uit zorg voor hem kliefde hij zijn mantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Hij deelde zijn bezit met de ander én hij nam deel aan het leven van de ander. Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel.

3 Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Kwaliteitsbeleid algemeen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening (deze is apart gedeponeerd en te raadplegen via Lijst met afkortingen Maatschappelijk verslag 2012

4 Voorwoord Beste lezer, geachte geïnteresseerde in Zorggroep Sint Maarten, Deel je leven Voor u ligt het maatschappelijk verslag Het is opgesteld volgens de richtlijnen en verlevendigd met enkele foto's van waardevolle ontmoetingen. Omdat dat de kern is van Deel je leven, ons (lange termijn) 1 doel. Daarom hebben wij ons in 2010 de vraag gesteld welk instrument in de toekomst een voortdurende bron van inspiratie en binding kan zijn en waarmee de uitdagingen in de gezondheidszorg beantwoord kunnen worden. De interviews met cliënten(raden), medewerkers, vrijwilligers en de ondernemingsraad resulteerden in het zogenaamde identiteitsbewijs Deel je leven. Hierin verwoorden wij onze ideologie, visie, kernwaarden en belofte Deel je leven. De uitkomst is ook dat het verhaal van Sint Maarten ons (nog steeds) verbindt 2. Onze kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps gaan voorbij de zorg. Samen zorg delen. Dat typeert Zorggroep Sint Maarten. Samen leven delen. Dat is onze ambitie. In combinatie met het strategisch meerjarenbeleidsplan is Deel je leven de komende 5 a 10 jaren richtinggevend voor al ons handelen. Dit betekent dat de Zorggroep al haar zorg- en dienstverlening daarmee in lijn wenst te brengen. In 2012 was één van de 3 belangrijke doelen het verder gestalte geven aan Deel je leven. Met Deel je leven beogen wij de uitdagingen voor de gezondheidszorg te beantwoorden. De stijgende zorgvraag wringt immers met de beschikbare financiële middelen en een krimpende arbeidsmarkt. Zorggroep Sint Maarten is een sociaal innovatieve organisatie. Sociale innovatie betekent dat mensen onderzoeken of zij samen en op een andere manier bepaalde maatschappelijke problemen kunnen oplossen of kunnen verlichten. En wat is er mooier dan dat? Onze locaties en activiteiten zijn regionaal bekend en lokaal ingebed en bieden alle mogelijkheden voor waardevolle ontmoetingen. Deel je leven vertaalt zich in deelbeloftes per locatie. In 2012 werkt ruim 75% van de locaties met zo n deelbelofte en zijn de diensten thuiszorg, behandeling en kraamzorg in Twente met de deelbelofte Maartje, heel de mens met succes hernieuwd in de markt gezet. Deel je leven biedt meer ruimte aan mantelzorgers en trekt meer vrijwilligers aan. Voor veel medewerkers en leidinggevenden betekent Deel je leven dat zij op een andere manier moeten gaan werken. Met teamtrainingen, scholing en een wijziging in de functioneringsgesprekken wordt die andere manier van werken ondersteund. Het tweede belangrijke doel in 2012 was de realisatie conform planning- van de bouwplannen. Deze vinden hun oorsprong in de functionele veroudering van onze zorggebouwen. Wij bouwen bij voorkeur appartementencomplexen met een laag zorgimago. Daarbij houden wij rekening met het streven van de overheid om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden onder andere door het scheiden van wonen en zorg. De visie op zorg verandert. Mensen wensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en zij wensen hulp om dat mogelijk te maken. En de overheid heeft de eerste stappen ondernomen om scheiden van wonen en zorg te effectueren. In 2012 is een deel van de nieuwe Polbeek in Zutphen in gebruik genomen. Ook werd een deel van de nieuwbouw van Molenkamp in Oldenzaal en Oldenhove in Losser opgeleverd. Vele cliënten zijn intern 1 Strategisch meerjarenbeleidsplan Betrokken sinds Het verhaal van Sint Maarten verbindt ons sinds de fusie in Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel.

5 verhuisd en met inspanning van alle betrokkenen zijn de verhuizingen nagenoeg allemaal goed en naar tevredenheid verlopen. De bouwactiviteiten zullen nog tot 2015 voortduren. Het derde belangrijke doel, de start van de bouw van een digitaal platform, is gerealiseerd. Resultaat zal zijn dat uiterlijk in 2015 allen die bij Zorggroep Sint Maarten zijn aangesloten, een gepersonificeerde eigentijdse (digitale werk-)omgeving hebben, waarin zij op een veilige, leuke en gebruikersvriendelijke manier hun werk kunnen doen, contacten kunnen leggen en kennis en ervaringen kunnen delen. De financiële positie van de Zorggroep is per 31 december 2012 gezond en betekent onder meer dat de uitvoering van de bouwplannen doorgang kan vinden waarbij de continuïteit van de hulpverlening aan onze cliënten geborgd blijft. Met de ontwikkeling scheiden wonen en zorg als ook de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging is in 2012, voor zover mogelijk, rekening gehouden 3. De goede resultaten 2012 zijn het gevolg van gezamenlijke inzet, betrokkenheid en beleid. En op deze plaats wil ik alle betrokkenen bij Zorggroep Sint Maarten hartelijk danken voor hun vertrouwen, inzet en bijdragen. Dit maatschappelijk verslag is vastgesteld op 26 april Met vriendelijke groet, Bert Kwadijk algemeen directeur/ bestuurder Zorggroep Sint Maarten 3 Zie hoofdstuk 3.5 en 4.7 van dit verslag, alsook de jaarrekening Maatschappelijk verslag 2012

6

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het voorliggende maatschappelijk verslag 2012 is, in aanmerking nemende artikel 8 Regeling verslaggeving WTZi, opgesteld. De verantwoording van Zorggroep Sint Maarten vindt mede grond in de Zorgbrede Governancecode In deze code hebben de brancheorganisaties afgesproken dat hun leden jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Verantwoording vindt op concernniveau plaats tenzij anders aangegeven. Ten behoeve van de leesbaarheid worden in dit verslag het beleid en bijbehorende resultaten van Zorggroep Sint Maarten op hoofdlijnen weergegeven. De jaarrekening 2012 van Zorggroep Sint Maarten is geconsolideerd met de jaarrekening van zowel de gelieerde Stichting Woonvormen Sint Maarten als met de 100% dochter Behandelcentrum Sint Maarten B.V., en derhalve worden financiële gegevens in dit verslag geconsolideerd weergegeven. Maatschappelijk verslag 2012

8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Sint Maarten Adres Gravenallee 13 Postcode 7591 PE Plaats Denekamp Statutaire vestigingsplaats Oldenzaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Zorggroep Sint Maarten is een stichting met een raad van bestuur (bestaande uit ten hoogste 2 leden) als statutair bestuurder en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Gedurende geheel 2012 bestond de raad van bestuur uit 1 lid, ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder. Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Extern toezicht o.a. VWS, IGZ Ondernemingsraad Raad van Toezicht Algemeen directeur / Bestuurder Centrale Cliëntenraad Personele unie Personele unie Raad van Toezicht Algemeen directeur / Bestuurder Stichting Woonvormen Sint Maarten Divisie Losser/Oldenzaal Losser Oldenhove Losser Maartens-Stede Oldenzaal Gereia Oldenzaal Molenkamp Oldenzaal Zonnestraal Overdinkel Tiekerhook Personeel & Organisatie Vastgoed Bouw & Beheer Bestuurssecretariaat Divisie Dinkelland Ootmarsum Franciscus Weerselo Sint Jozef Denekamp Gerardus Majella Tubbergen Eeshof Denekamp Sint Jozef Centraal Bureau Divisie Friesland/ Harmelen Finance & Control Digitale Innovatie & Ondersteuning Heerenveen Mariënbosch Joure Theresia Harmelen Gaza Divisie Acht/ Lochem/ Zutphen Acht Antonius Lochem Gudula Zutphen Polbeek Stichting Zorggroep Sint Maarten Statutair gevestigd te Oldenzaal Divisie BAZ Behandeling Advies Zorg thuis Kraamzorg Datum: % Behandelcentrum Sint Maarten B.V. Statutair gevestigd te Oldenzaal Maatschappelijk verslag 2012

10 Divisiestructuur Zorggroep Sint Maarten heeft een divisiestructuur. De divisies zijn gedefinieerd aan de hand van geografische ligging en specifieke diensten en/of producten. De divisies en daarbij behorende locaties hebben elk een, afhankelijk van grootte en marktpositie, van de hoofdstructuur afgeleide structuur. De raad van bestuur (algemeen directeur/bestuurder) houdt zich bezig met de overall strategie en de controle op de prestatienormen. De divisies met bijbehorende locaties, diensten en/of producten kennen de doelen en speelruimte waarbinnen deze bereikt kunnen worden. De raad van bestuur en divisies worden ondersteund door de stafafdelingen. Divisies In 2012 worden de volgende divisies onderscheiden: Divisie Losser-Oldenzaal bestaande uit Oldenhove en Maartens-Stede, beide te Losser, Tiekerhook in Overdinkel, Molenkamp, Gereia en Zonnestraal te Oldenzaal Divisie Dinkelland bestaande uit Franciscus in Ootmarsum, Eeshof te Tubbergen, Sint Jozef te Weerselo, Gerardus Majella en Sint Jozef te Denekamp Divisie Friesland Harmelen bestaande uit Mariënbosch in Heerenveen, Theresia te Joure en Gaza te Harmelen Divisie Acht-Lochem Zutphen bestaande uit Gudula en Sint Jozef te Lochem, Polbeek te Zutphen en Antonius te Acht, zie 4 Divisie Behandeling, Advies en Zorg thuis (BAZ) 5, bestaande uit de medische dienst, psychologen, muziektherapie, fysio- en ergotherapie, logopedie, diëtetiek, thuis- en kraamzorg, maatschappelijk werk, thuiszorg servicewinkels in Hof van Twente, Ootmarsum,Tubbergen, Losser, Oldenzaal en, Weerselo. In 2012 zijn deze diensten opnieuw, met succes, in de Twentse markt gezet onder het label Maartje, heel de mens. Stafafdelingen De volgende stafafdelingen worden in 2012 onderscheiden: Personeel & Organisatie (P&O) Finance & Control (F&C) Digitale Innovatie & Ondersteuning (DIO) 6 Bestuurssecretariaat (BS) Vastgoed, Bouw & Beheer (VBB) 4 Met ingang van 1 januari 2013 is deze divisie opgeheven. Dientengevolge zijn, met instemming van de betrokken gremia, de locaties Gudula en Sint Jozef beide te Lochem en Polbeek te Zutphen samengevoegd met de divisie Friesland-Harmelen. Antonius te Eindhoven/Acht is sedertdien samengevoegd met de divisie Dinkelland. 5 Met ingang van 1 januari 2013 is deze divisie genaamd: Maartje. 6 Tot 31 december 2011 was deze stafafdeling genaamd: Informatie & Communicatie Technologie (ICT).

11 Management van de organisatie De raad van bestuur en de divisiedirecteuren vormen samen het management van de organisatie, ondersteund door de hoofden van de stafafdelingen P&O, F&C, DIO, de vastgoedmanager en de bestuurssecretaris, gezamenlijk genaamd: directieraad. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de wet op de Ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). Cliëntenraden Iedere locatie heeft zijn eigen cliëntenraad en de bedrijfsonderdelen Maartje thuis- en kraamzorg in Twente hebben een gezamenlijke cliëntenraad, die adviseert over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De cliëntenraad voert overleg met de divisiedirecteur. Ten behoeve van een meer adequate invulling van de medezeggenschap aangaande lokaal overstijgende aangelegenheden is een Centrale Cliëntenraad opgericht. Eind 2012 vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad alle locaties van Zorggroep Sint Maarten en Maartje thuis- en kraamzorg in Twente. Ondernemingsraad De ondernemingsraad behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk en afzonderlijk belang zijn voor de divisies van Zorggroep Sint Maarten. Op divisieniveau heeft de ondernemingsraad onderdeelcommissies ingesteld. In 2012 is de ondernemingsraad elf keer bijeen geweest voor een reguliere OR vergadering en 2 keer voor de behandeling van een specifiek onderwerp. De adviescommissies kwamen bijeen indien de agenda dit noodzakelijk maakte. De overlegvergadering van de ondernemingsraad en de bestuurder vond 6 keer plaats. In het jaarverslag medezeggenschap 2012 van de ondernemingsraad worden de in 2012 behandelde onderwerpen beschreven. De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de algemeen directeur/bestuurder verloopt in een positief kritische sfeer. 2.3 Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Zorggroep Sint Maarten is in 2012 toegelat en voor alle AWBZ-functies, te weten: 1. persoonlijke verzorging 2. verpleging 3. begeleiding 4. behandeling 5. verblijf op grond van de AWBZ Voornoemde functies worden zowel bij de cliënt thuis als in een beschermde woonomgeving geleverd. Er zijn dagvoorzieningen en er is meerzorg voor bewoners die wat extra zorg en aandacht behoeven vanwege hun lichamelijke of psychische beperkingen. In Oldenzaal, Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo en Losser vindt dagbehandeling plaats, in enkele gevallen met financiële ondersteuning van gemeenten. Zorggroep Sint Maarten verricht tevens poliklinische activiteiten vanuit de geheugenpolikliniek Noordoost-Twente in Oldenzaal. En Maartje, onderdeel van de Zorggroep, biedt eerstelijnsbehandelingen op de vakgebieden Maatschappelijk verslag 2012

12 fysiotherapie, ergotherapie, psychologie en diëtetiek. Vanuit de locaties in Harmelen en Eindhoven/Acht werd aan cliënten huishoudelijke hulp verleend op grond van de WMO. In 2012 is in heel Twente Maartje kraamzorg aangeboden. Overige AWBZ-prestaties in 2012 van Zorggroep Sint Maarten: Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting Zorggroep Sint Maarten leverde in 2012 zorg aan de doelgroepen met een: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap (functiestoornis) Zintuiglijke handicap of communicatieve functiestoornis Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg Extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG voor zover niet opgenomen in een instelling) Intramurale capaciteit per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagbesteding op basis van functie Begeleiding in groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en WMO zorg) Personeel per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst, zie * Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (geconsolideerd) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (Zorggroep) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Deze aantallen FTE s betreffen de minimale verplichtingen voortvloeiende uit de door Zorggroep Sint Maarten aangegane arbeidsovereenkomsten. De arbeidsuren uit de arbeidsovereenkomsten zijn omgerekend naar FTE s. Bij de zogenaamde min-max-contracten is uitgegaan van het minimum aantal arbeidsuren. Het aantal kamers in verpleeghuizen en afdelingen van de Zorggroep met 1 bed bedraagt op 31 december 2012: 231 (op 31 december 2011: 227). Het aantal kamers met 2 bedden (niet bestemd voor gehuwden/samenwonenden) bedraagt op 31 december 2012: 64 (op 31 december 2011: 78).

13 Kerngegevens kraamzorg Productie Aantal inschrijvingen Aantal partusassistenties Aantal partusassistentie-uren Aantal intakes aan huis in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie uren) Aantal telefonische intakes in verslagjaar Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 6 10 Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar 7 7 Aantal in loondienst per einde verslagjaar Aantal leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in opleiding in verslagjaar o 2 Aantal stagiaires in opleiding in verslagjaar 4 4 Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) in verslagjaar 4,71 0,86 Aantal instroom (totaal) in verslagjaar 9 3 Aantal uitstroom (totaal) in verslagjaar 5 3 Aantal vacatures eind van het verslagjaar 0 0 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Werkgebieden Zorggroep Sint Maarten werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Twente, zie ook paragraaf 2.2. structuur van het concern. Zorggroep Sint Maarten is in 2012 werkzaam in de volgende zorgkantoorregio s: Friesland Twente Zutphen e.o. Utrecht Zuidoost-Brabant Onze 17 locaties in de zorgkantoorregio s zijn in het kaartje van Nederland aangegeven. Maatschappelijk verslag 2012

14 2.4 Samenwerkingsrelaties Zorggroep Sint Maarten beschouwt de lokale en regionale gemeenschap in zijn geheel als belanghebbende. Cliënten, hun naasten, potentiële cliënten en vrijwilligers vormen de belangrijkste belanghebbenden van Zorggroep Sint Maarten. In het verlengde daarvan worden relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenraden, de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en de patiënten- en consumentenplatforms. De cliëntenraden zijn lid van het LOC en winnen advies in bij deze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben belang bij een prettige werkomgeving, continuïteit van de organisatie en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Vermeldenswaard is de bijdrage van het grote aantal vrijwilligers (eind 2012: en eind 2011: 1.829) aan de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van cliënten, mede omdat zij cliënten veel persoonlijke aandacht kunnen geven. In het kader van verantwoording en ontplooien van nieuwe initiatieven onderhoudt Zorggroep Sint Maarten contact met uitvoerende overheidsorganen zoals het College sanering zorginstellingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor Zorgverzekeringen. Ook de contacten met zorgkantoren dienen hier genoemd te worden in verband met de jaarlijkse contractbesprekingen en de aanbestedingen. Gegeven de dynamiek en de verschillende belangen die permanent spelen, verlopen de contacten met de Zorgkantoren goed. Met gemeenten vindt overleg plaats over het voorzieningenniveau in de gemeente, mogelijkheden voor passende huisvesting van cliënten en overleg in het licht van de WMO. Als gevolg van gunning in het kader van de WMO van de betreffende gemeenten heeft Zorggroep Sint Maarten in 2012 huishoudelijke hulp verleend aan cliënten in Harmelen (gemeente Woerden) en in Eindhoven/Acht. Zorggroep Sint Maarten werkt waar nodig en mogelijk lokaal en regionaal samen met vele andere organisaties aan het optimaliseren van het aanbod aan zorg- en dienstverlening. De wijze van samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Nauwe samenwerking vindt plaats met Stichting Woonvormen Sint Maarten, welke stichting huisvesting voor ouderen realiseert en exploiteert. De raad van bestuur van Stichting Woonvormen Sint Maarten en de raad van toezicht van Stichting Woonvormen Sint Maarten bestaan uit dezelfde personen als respectievelijk de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten (personele unie). In de regio Twente werkt Zorggroep Sint Maarten samen met Stichting Livio en Stichting Zorgfederatie Oldenzaal in Stichting Keuken De Boeskool. In deze stichting wordt één van de drie bestuurders benoemd door Zorggroep Sint Maarten. Overeenkomstig de statutaire bepalingen behoeft een aantal besluiten van het bestuur van Stichting Keuken De Boeskool voorafgaande toestemming van de raden van toezicht van de aangesloten stichtingen. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt om te komen tot passende, levensloopbestendige huisvesting voor ouderen. Met hen, maar ook waar nodig en mogelijk, en met andere zorgaanbieders/ketenpartners wordt samengewerkt om de zorgketen zo dicht mogelijk bij de cliënt gestalte te kunnen geven. Zorggroep Sint Maarten neemt deel aan meerdere ketens dementie en is hoofdaannemer van de keten dementie Noordoost-Twente. Ook neemt de Zorggroep deel aan ketens

15 cerebrovasculair accident en een keten palliatieve zorg. Het gemeenschappelijke doel van samenwerking is voor cliënten in een groter verzorgingsgebied betere dienstverlening te realiseren. Soms wordt in concurrentie getreden om het doel te realiseren. In regio's waar geen verpleegcentrum van Zorggroep Sint Maarten gevestigd is, wordt bijvoorbeeld samengewerkt met regionale verpleegcentra teneinde aanvullende zorg te kunnen realiseren. Met de verschillende ziekenhuizen bestaan goede relaties en wordt samengewerkt waar mogelijk o.a. op het gebied van doorstroom cliënten, revalidatie en orthocare. Ook in 2012 was Zorggroep Sint Maarten lid van IZO (InterZorg Ouderen), een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. Maatschappelijk verslag 2012

16

17 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Het bestuur en de raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten beschouwen good governance als een vanzelfsprekendheid. Gezien de sectorspecifieke richtlijnen en het feit dat de Zorgbrede Governance Code binnen de zorgsector de norm is alsook een lidmaatschapsverplichting van ActiZ, is besloten om deze code als leidraad te hanteren voor de uitwerking van goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over beleid en activiteiten. Uitwerking, toetsing en evaluatie van toepassing van de principes van de Zorgbrede Governancecode 2010 vond in het verslagjaar plaats en is vastgelegd in een separaat document. Onder meer is vastgelegd op welke wijze waar te nemen bij afwezigheid, ontstentenis en belet en overlijden van de raad van bestuur en dat een lid van de raad van toezicht niet tegelijkertijd de functie kan vervullen van lid van de raad van bestuur. Afwijkend van de Zorgbrede Governancecode 2010 is, om praktische reden, de statutaire regeling gehandhaafd dat (verlenging van de) benoeming van de externe accountant plaats vindt door de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten na voorafgaande toestemming door de raad van toezicht. De benoemde accountant heeft de opdracht de jaarrekening te controleren van Stichting Zorggroep Sint Maarten over de boekjaren eindigend op 31 december 2009 tot en met Ten aanzien van de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets conform de statutaire regeling. In afwijking van voornoemde code is openbare werving één van de mogelijke alternatieven om een lid te werven. De werkwijze voor de werving, selectie en benoeming van leden is in 2012 besproken met de Centrale Cliëntenraad. Het voordrachtsrecht van de Centrale Cliëntenraad is in de statuten verankerd. De procedure op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan is statutair vastgelegd. In afwijking op de Zorgbrede Governancecode zijn de gronden voor schorsing en ontslag niet statutair aangegeven, behalve verstrengeling van belangen. Het jaarlijkse evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van de raad van toezicht en raad van bestuur op zich en in relatie tot elkaar, vindt plaats door de voorzitter van de vergadering die rapporteert naar de raad van toezicht en de raad van bestuur. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten is eveneens het recht van enquête voor de cliëntenraden opgenomen. In 2012 is een klokkenluidersregeling opgesteld en algemeen kenbaar gemaakt aan medewerkers. 3.2 Raad van bestuur In 2012 is Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder ). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategische beleid besproken. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de raad van bestuur; een procedure hiervoor is ontwikkeld in samenhang met de implementatie van good governance richtlijnen. De raad van toezicht heeft de bezoldiging van de raad van bestuur in relatie tot de importantie van de werkzaamheden Maatschappelijk verslag 2012

18 geëvalueerd en besproken. Verantwoording van de bezoldiging vindt plaats conform wettelijke regelgeving en good governance. In de statuten van de Zorggroep is het volgende bepaald: De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door een bijzonder vertegenwoordiger, daartoe door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden aangewezen. Er heeft naar het oordeel van de raad van toezicht in 2012 geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Een specifiek reglement voor de raad van bestuur is niet opgesteld. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten zijn ondermeer de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur beschreven. In het procuratiereglement is nader uitgewerkt wie onder welke voorwaarden (financiële) verplichtingen mag aangaan. De uitwisseling van informatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht verloopt naar tevredenheid. De uitwisseling is verankerd in het document Zorggroep Sint Maarten, good governance. De raad van bestuur heeft voor 2012 een begroting en een Kaderbrief opgesteld, zie hoofdstuk 1 en 4.2 van dit verslag. De stand van zaken met betrekking tot deze begroting en Kaderbrief kwam tijdens alle vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde middels periodieke rapportages. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2012 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties B. Kwadijk algemeen directeur/bestuurder Bestuurslid IZO Twente Bestuurslid Stichting Keuken De Boeskool 3.3 Raad van toezicht Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Zorggroep Sint Maarten is opgedragen aan de raad van toezicht, bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 5 natuurlijke personen; bij het staken van stemmen -bij een even aantal leden- heeft de voorzitter de beslissende stem. Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. In de statuten is vastgelegd, dat voormalige leden van de raad van bestuur niet tot lid van de raad van toezicht benoemd kunnen worden alsook dat (voormalig) medewerkers nimmer lid kunnen zijn. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Zorggroep en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

19 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het toezicht kent onder andere de volgende aandachtsgebieden: de naleving van wet- en regelgeving; de strategie en de risico s; de realisatie van de doelstellingen; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; treasury; de wijze waarop Zorggroep Sint Maarten haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid invult; bouwprojecten. In 2012 beschikt ten minste één lid van de raad van toezicht over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Er wordt 6 maal per jaar vergaderd. Tijdens een vergadering van de raad van toezicht wordt veelal een actueel thema besproken. De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht tijdig adequate informatie omtrent het voorgenomen strategisch beleid en de beleidsagenda, belangrijke ontwikkelingen, samenwerking met anderen, de financiële situatie, voortgang projecten en vraagt voorts toestemming voor alle besluiten waarvoor dat volgens de statuten vereist is. Voorts ontvangt de raad van toezicht per vergadering een rapportage over de afgelopen periode. In deze rapportage wordt ondermeer standaard financiële en kwaliteitsinformatie verstrekt. Indien nodig wordt ook gerapporteerd over sociale aangelegenheden, klachten en melding incidenten cliënten. De wijze van informatieverstrekking is vastgelegd in het document Good governance Zorggroep Sint Maarten (zie ook hoofdstuk 3.1 van dit maatschappelijk verslag). Risico s en de gehanteerde interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn regelmatig terugkerende agendapunten binnen de auditcommissie, zie hierna. De raad van toezicht deelt de visie van de raad van bestuur in 2012 op deze onderdelen. In het verslagjaar hebben de leden van de raad van toezicht: geen specifieke cursussen gevolgd vergaderd op diverse locaties van de Zorggroep, te weten: Gudula in Lochem, Zonnestraal in Oldenzaal, Gaza in Harmelen, Polbeek in Zutphen, Maartens-Stede in Losser. Eenmaal is elders vergaderd. De voorzitter van de raad van toezicht heeft op 30 oktober 2012, tijdens zijn jaarlijkse bespreking met de ondernemingsraad o.a. gesproken over: Deel je leven, in het bijzonder omtrent het doel van creëren van waardevolle ontmoetingen ( eten is ontmoeten ) de bouwprojecten, de rol van de raad van toezicht hierin en hun visie hierop Maarten Life Ook de vice voorzitter nam deel aan voornoemd overleg met de ondernemingsraad. Het namens de Centrale Cliëntenraad voorgedragen lid van de raad van toezicht heeft op 12 december 2012 een vergadering van de Centrale Cliëntenraad alsook een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met de algemeen directeur/bestuurder bijgewoond. De voorzitter van de raad van toezicht heeft tijdens deze overlegvergadering een presentatie over good governance verzorgd. Maatschappelijk verslag 2012

20 Algemene andere informatiebronnen die door de raad van toezicht zijn gehanteerd betreffen ondermeer door officiële instanties en de externe accountant verstrekte branche-informatie en door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg beschikbaar gestelde documentatie voor toezichthouders in de zorg. In 2012 heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring verleend aan meerdere voorgenomen besluiten van de bestuurder, ondermeer ten aanzien van het besluit de vaststelling van: De jaarrekening 2011 van Stichting Keuken De Boeskool de jaarrekening 2011 van Behandelcentrum Sint Maarten B.V. de jaarrekening 2011, maatschappelijk verslag 2011 en DigiMV 2011 van Stichting Zorggroep Sint Maarten de Kaderbrief 2013 Deel je leven de begroting 2013 van de Zorggroep het Sociaal Plan het Procuratiereglement een financieringsovereenkomst de vestiging van hypotheek een wijziging in de organisatiestructuur betreffende de divisie Acht-Lochem-Zutphen Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. Besproken worden de aanwezige kennis en vaardigheden voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. Vooraf stelt de voorzitter van de raad van toezicht een agenda op met te evalueren punten. Voorafgaand vindt ook het functioneringsgesprek plaats met de algemeen directeur/bestuurder. De uitkomst van dit gesprek komt ook aan de orde in de evaluatie van de raad van toezicht. De uitkomst van laatstgenoemde evaluatie bespreekt de raad van toezicht met de algemeen directeur/bestuurder in de eerstvolgende vergadering. Gegevens leden raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2012 Naam en functie in raad Achtergrond Aandachtsgebied Datum van toezicht Zorggroep Sint Maarten Dhr. W.Th.H. Visscher, voorzitter Mw. E. Karsten, vice voorziter Bedrijfsleven Bedrijfsleven, (semi)over- heid Commissies Bedrijfsvoering, ondernemingsraad, kwaliteit en veiligheid in de zorg Audit- en remuneratiecommissie Medewerkers & Organisatie e 1 benoeming / Datum aftreden uiterlijk / / Aantal vergaderingen bijgewoond / totale aantal vergaderingen 5/6 6/6

21 Mw. A. Fuhrmann, Geestelijke verzorging Cliënten, zorg- en dienstverlening, / /6 secretaris ethiek, kwaliteit en veiligheid in de zorg, centrale cliëntenraad Remuneratie commissie Dhr. D.G.R. Engbers, lid Accountancy/ bedrijfsleven Financiën Auditcommissie / /5 Mw. J.C.W. Mossou, lid (Semi)overheid/ bedrijfsleven Markt & Omgeving, gezondheid, bedrijfsvoering / /3 Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn, is het lidmaatschap van de raad van toezicht van de heer H.J.P. Hekman (vice voorzitter) per 1 mei 2012 geëindigd. De heer M.A.J. Knip heeft bedankt voor het lidmaatschap op 25 januari De leden mevrouw J.C.W. Mossou en de heer D.G.R. Engbers volgden in het najaar van 2012 een inwerkprogramma. Zij werden in 2012 als lid raad van toezicht benoemd. Naar verwachting wordt de heer M. Almekinders per 1 mei 2013 benoemd als lid raad van toezicht. In 2012 is het rooster van aftreden bijgesteld teneinde een meer in de tijd gespreid af-en toetreden van leden mogelijk te maken. Aan de zes vergaderingen in 2012 nam ook de algemeen directeur/bestuurder deel; er is zes maal overleg tussen de voorzitter en de raad van bestuur aan vooraf gegaan. Nevenfuncties leden raad van toezicht per 31 december 2012 Dhr. W.Th.H. Visscher: Voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid RvC Pentas Moulding BV te Almelo Chairman Timural srl Tirgu Mures Romania Chairman Lamurit srl San Crai de Mures Romania Mw. E. Karsten: Vice voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid dagelijks bestuur Servicebureau Gemeenten te Amersfoort Voorzitter rvt Stichting Toerisme te Utrecht Dhr. D.G.R. Engbers: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid financiële commissie voetbalvereniging KVV Quick 20 te Oldenzaal Penningmeester van Stichting Scholtenhaer te Oldenzaal Mw. A. Fuhrmann: Secretaris rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Bestuurslid Stichting Leendert Vriel te Oldenzaal Mw J.C.W. Mossou: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Maatschappelijk Verslag 2012 Maatschappelijk verslag 2012

22 De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich daarbij op toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en voor de rechtspersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van ondermeer: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode voor bestuur en toezicht; b. de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.); c. de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert. Ten aanzien van informatievoorziening zijn afspraken gemaakt. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minimaal tweemaal per jaar, waarvan tenminste één maal met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad van toezicht, de concerncontroller, de raad van bestuur en wordt benoemd door de raad van toezicht. De auditcommissie heeft in 2012 viermaal voltallig vergaderd; de externe accountant heeft aan twee vergaderingen deelgenomen. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen. De honorering is gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en sluit in 2012 aan bij de Beloningscode van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De remuneratiecommissie heeft in 2012 niet vergaderd. De bezoldiging van de bestuurder is conform het BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorgsector) vastgesteld. 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Sint Maarten werkt met een begrotingscyclus. Jaarlijks worden in het najaar de begrotingen en de onderliggende jaarplannen van de raad van bestuur, divisies en de stafafdelingen samengevoegd tot een concernbegroting. De stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en de voortgang van de jaarplannen wordt bijgehouden en besproken in de directieraad middels termijnrapportages, waarna indien nodig tussentijdse bijstelling plaatsvindt. In geval van majeure investeringen en beleidsvoornemens die verder reiken dan het begrotingsjaar, worden de verwachte opbrengsten en de daarbij te veronderstellen financiële risico's in kaart gebracht en opgenomen in de besluitvorming. Het effect van de in te voeren Normatieve Huisvesting Component (NHC) op de meerjarenbegroting heeft de aandacht van de Zorggroep. De NHC wordt met ingang van 2012 tot en met 2016 fasegewijs ingevoerd.

23 Daarnaast zijn er twee andere externe ontwikkelingen die de komende jaren de nodige impact zullen hebben op Zorggroep Sint Maarten. De eerste ontwikkeling heeft te maken met het door het kabinet in gang gezette beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg. De tweede ontwikkeling betreft de hervormingen op de woningmarkt in Nederland. Zorggroep Sint Maarten huurt, vaak voor een langdurige periode, enkele woonzorgcomplexen en aanhorigheden ten behoeve van intramurale zorg aan cliënten (bewoners). Daarnaast heeft de Zorggroep woonzorgcomplexen in eigendom. Het kabinet wenst dat mensen langer zorg thuis ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 worden daarom in de intramurale zorg de zorgzwaarte pakketten 1 en 2 niet meer geïndiceerd, een jaar later gevolgd door zorgzwaartepakket 3 en met ingang van 2016 volgt wellicht ook zorgzwaartepakket 4. Voor zorgaanbieders heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De huisvesting van deze bewoners zal namelijk niet meer via nacalculatie of de NHC worden vergoed. Genoemde groepen bewoners dienen met ingang van de aangegeven momenten zelf hun huisvesting te betalen. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot tijdelijke (gedeeltelijke) leegstand van een woonzorgcomplex. Verder is hieraan gekoppeld een belangrijk financieel risico. Te weten dat de sociale huur, volgend uit het woningwaarderingsstelsel, naar verwachting lager uitkomt dan de intramurale NHC-vergoeding in de betreffende zorgzwaartepakketten. Scheiden van wonen en zorg heeft daarnaast onder meer gevolgen voor de verhouding tussen huurder en verhuurder, de (on-)mogelijkheden van onderverhuur, het onderscheid huur- en zorgovereenkomsten en het onderscheid tussen zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Een gevolg van scheiden wonen en zorg is een toename van de zorgzwaarte van onze cliënten en dat de expertise van onze medewerkers en vrijwilligers dient mee te bewegen. Met Deel je leven verwacht de Zorggroep ook deze uitdaging goed te kunnen opvangen. De tweede externe ontwikkeling is het in februari 2013 bereikte akkoord over de toekomst van de woningmarkt. Dit akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de markt van verhuur van woningen en appartementen. Omdat de Zorggroep meerdere woningen en appartementen verhuurt of zal gaan verhuren aan particulieren 7 als gevolg van scheiden van wonen en zorg, raakt deze ontwikkeling de Zorggroep. De huren zullen afhankelijk van het inkomen van de bewoners en de toetsing aan het woningwaarderingsstelsel (de hoeveelheid punten bepaalt de maximale huurprijs) aanzienlijk gaan stijgen. Hier staat tegenover dat een verhuurder van meer dan tien woningen in de gereguleerde sector een zogenaamde verhuurdersheffing moet afdragen aan de overheid. De gevolgen van deze door de politiek ingang gezette ontwikkelingen, zullen in 2013 en 2014 voor Zorggroep Sint Maarten geleidelijk aan inzichtelijk (gemaakt kunnen) worden. De interne beheersing rond de bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de zogenaamde Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering (AO/IC). De beheersing is erop gericht dat een afdoende mate van zekerheid wordt geboden aan de raad van bestuur, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgkantoren met betrekking tot een betrouwbare registratie en facturering van de geleverde AWBZ gefinancierde zorg. 7 Verhuur vindt plaats aan particulieren die zorg behoeven, in of nabij een woonzorgcomplex. Maatschappelijk verslag 2012

24 De externe accountant heeft eind 2012 gerapporteerd dat naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB), als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2012: de kwaliteit van de AO/IB van een goed niveau is de aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de processen tot betrouwbare managementinformatie leiden. Op grond van het onderzoek is de accountant van mening dat de AO/IB en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Met behulp van het Zorggroe pbrede risicobeheersplan vindt een expliciete systematische beheersing plaats van onverwachte gebeurtenissen die de Zorggroep zouden kunnen afhouden van het bereiken van haar doelstellingen. Binnen Zorggroep Sint Maarten zijn vele maatregelen getroffen om het optreden van incidenten te verkleinen. Op het risicobeheersplan is de Plan-Do-Check-Act-cyclus van toepassing; risico s zijn per prestatiegebied in kaart gebracht, afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt, de praktijk wordt vastgelegd en verbetermaatregelen worden gevolgd. Als speerpunten voor 2012 zijn aangemerkt, behalve verantwoording naar het zorgkantoor, ook het decubitusbeleid, het beleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen en compliance. Om aan speerpunten een vervolg te geven en ten behoeve van aansluiting met het kwaliteitsmanagementsysteem is een werkgroep risicobeheersing ingesteld. Deze werkgroep rapporteert aan de algemeen directeur/bestuurder suggesties ter verbetering of ter oplossing van benoemde knelpunten. Evaluatie van het risicobeheersplan 2012 heeft plaatsgevonden en is besproken met ondermeer de directieraad en de raad van toezicht. Daarbij is geconcludeerd dat er maatregelen ten aanzien van de speerpunten genomen zijn en dat deze in 2012 zijn en/of in 2013 in de organisatie worden ingebed. De overall conclusie is dat de Zorggroep in control is. Als speerpunten voor 2013 zijn aangemerkt, behalve verantwoording naar het zorgkantoor, zorgdossiers (verantwoording naar cliënt en medewerkers onderling), medicatieveiligheid, kwaliteitsmanagementsysteem, stelselwijziging (van AWBZ naar WMO) en scheiden wonen en zorg. Overigens hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering voorgedaan. 3.5 Cliëntenraad Artikel 2 lid 1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen luidt: De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Centrale Cliëntenraad (CCR) De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigde in 2012 formeel alle locaties van Zorggroep Sint Maarten alsook Maartje thuis- en kraamzorg in Twente. De Centrale Cliëntenraad wordt beleidsmatig vanuit Zorggroep Sint Maarten ondersteund door daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling Beleid & Kwaliteit. Daarnaast verzorgt de Zorggroep alle secretariële ondersteuning.

25 Er bestaan afspraken over het jaarlijks evalueren van de gemaakte kosten en de te ontvangen faciliteiten in natura door de (lokale) cliëntenraden en de Zorggroep. Tevens kunnen dan de afspraken voor het nieuwe jaar worden vastgelegd. De cliëntenraden geven de voorkeur aan deze werkwijze van ondersteuning boven het beheren en organiseren van ondersteuning en dergelijke vanuit een eigen budget. De Centrale Cliëntenraad is tevreden over de ondersteuning die hij heeft gekregen. In 2012 is incidenteel gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid om, voor vertegenwoordigers van de locaties Gaza (Harmelen), Mariënbosch (Heerenveen), Theresia (Joure) en Antonius (Eindhoven/Acht), met behulp van taxivervoer de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bij te wonen. De vergaderruimte in het Gemeentehuis van Dinkelland en de verzorging tijdens de vergaderdagen verloopt naar tevredenheid. De Centrale Cliëntenraad heeft uit haar leden een financiële commissie samengesteld. In 2012 bestond de commissie uit de heren G. Krabbe, L. Wijering en F. Oude Essink Nijhuis en mevrouw A. Hoitink. De financiële commissie heeft in 2012 vier keer vergaderd (2011: zes keer). Besprekingen hebben geleid tot een goede toelichting op de begroting, een geformaliseerde werkwijze ten aanzien van de advisering rond de begroting en de betrokkenheid van de accountmanager F&C bij de begrotingsbespreking op locatie met de lokale cliëntenraden. Deze werkwijze doet recht aan de adviesbevoegdheid van de lokale raden en Centrale Cliëntenraad. Deze in 2010 gestarte werkwijze is ook in 2012 gehandhaafd. Streven blijft om de definitieve goedkeuring af te ronden in het jaar voorafgaande aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft. De deadline voor het afleggen van maatschappelijke verantwoording is in 2012 gewijzigd voor de Zorggroep. Om de adviezen van de Centrale Cliëntenraad mee te kunnen nemen bij de vaststelling van de jaarrekening is er geschoven in de vergadercyclus. Hierdoor zou een (ongewenste) vergadervrije periode ontstaan tussen half april en half september. Vanwege de toch al volle agenda van de Centrale Cliëntenraadvergaderingen heeft deze raad bij wijze van proef in 2012 vijf keer vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden volgens de werkwijze: s ochtends voorvergaderen, waarbij leden van de Centrale Cliëntenraad aanwezig zijn, en s middags overlegvergaderen, waarbij ook de algemeen directeur/ bestuurder van Zorggroep Sint Maarten aanwezig is. De Centrale Cliëntenraad heeft, conform en met inachtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, op deze wijze veel zaken behandeld. De Centrale Cliëntenraad heeft diverse malen (verzwaard) advies gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij is de Centrale Cliëntenraad kritisch: er wordt gediscussieerd en diverse adviezen worden met inachtneming van aandachtspunten gegeven. Afspraken voor evaluaties van deze aandachtspunten worden vastgelegd op een actiepuntenlijst. Ook dit jaar was in de decembervergadering van de Centrale Cliëntenraad mevrouw A. Fuhrmann aanwezig. Zij is lid van de raad van toezicht met cliëntenzorg als aandachtsgebied. Ook de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W.Th.H. Visscher, was aanwezig om een presentatie over good governance te verzorgen. Omdat Zorggroep Sint Maarten lid is van ActiZ (organisatie van zorgondernemers) kunnen cliëntenraden van de Zorggroep alsook de Zorggroep zelf een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt onder andere in stand gehouden door ActiZ. De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Maatschappelijk verslag 2012

Maatschappelijk verslag 2011. Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven

Maatschappelijk verslag 2011. Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven Maatschappelijk verslag 2011 Onderdeel van het jaardocument Deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2014 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik.

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Huren bij Zorggroep Sint Maarten Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik deel je leven Uitgave oktober 2015 Huurappartementen met zorg Goede zorg en een betekenisvol

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag deel je leven

Maatschappelijk verslag deel je leven Maatschappelijk verslag 2016 deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Doelgroepenoverzicht

Doelgroepenoverzicht Doelgroepenoverzicht In dit overzicht vind je informatie over welke zorg- en dienstverlening Zorggroep Sint Maarten op welke plek levert 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. Intramurale zorg...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2015 Onderdeel van het jaardocument Deel je leven Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur 1. Definities - 'Cliënten': de natuurlijke personen die de stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. -

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie