Businesscase CBI Waar hulp en handel elkaar raken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businesscase CBI 2014-2018. Waar hulp en handel elkaar raken"

Transcriptie

1 Businesscase CBI Waar hulp en handel elkaar raken

2

3 Businesscase CBI Waar hulp en handel elkaar raken

4 2

5 Voorwoord 4 1 Ambitie 7 2 Beoogde resultaten 15 3 Beleidsthema s 17 4 Investeren 21 5 Organisatie en omgeving 33 6 Financiering 37 Landenlijst 39 Afkortingenlijst 40 Inhoudsopgave 3

6 Waar hulp en handel elkaar raken In 2012 werd onder de titel Shaping the Future de eerste businesscase gedeeld, met daarin de nieuwe ambitie en zakelijke rechtvaardiging van de opdracht aan CBI. In het voorjaar van 2013 presenteerde minister Ploumen haar nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen met de titel Wat de wereld verdient. De focus hierin betreft waar hulp en handel elkaar raken. De agenda van de minister evenals de reacties van onze opdrachtgever en stakeholders op onze eerder geformuleerde ambitie leidden tot actualisering van de businesscase Deze herziene businesscase van CBI is nu onderdeel van de offerte aan de Directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). CBI is inmiddels meer dan veertig jaar actief. In al die tijd is niet ingeboet op innovatiekracht. CBI blijft inspelen op de continu veranderende handels omgevingen en koppelt de principes van marktwerking met OS-doelstellingen. Een betrouwbare partner die in de huidige tijd met minder beschikbare middelen over de gehele linie meer kan doen. Zo voerde CBI in 2010 een organisatieverandering door met als doel: met grote besparingen grotere effecten sorteren. Inmiddels plukken we daarvan op de volgende manieren de vruchten: 4 1 De regionale aanpak leidt tot een doelmatigere strategie per land en sector. 2 De modulaire aanpak zorgt voor veel gemakkelijkere aansluiting met andere instrumentaria. 3 De overdracht van kennis en kunde resulteert in exportomzet op én buiten de Europese markten. 4 Er is sprake van een intensievere inzet van het coördinerend vermogen van het lokale netwerk van bedrijfsondersteunende organisaties (BSO s) en experts.

7 Exportontwikkeling kan niet zonder samenwerking tussen de private en publieke sector. CBI brengt al jaren private en publieke partijen in ontwikkelingslanden, en ook steeds vaker in Nederland/Europa, samen ten bate van exportgroei naar Nederland en respectievelijk Europa. De toegevoegde waarde van CBI op het snijvlak van hulp en handel en verdere ontwikkeling hiervan is niet onopgemerkt gebleven. Dit blijkt onder andere uit de groei van de opdracht aan CBI en uit de rechtstreeks door CBI geleverde bijdragen aan de Aid for Trade agenda van de WTO. De integratie met Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken (EZ) krijgt steeds meer vorm. Momenteel geven we uitvoering aan de borging van de aanwezige kennis bij CBI. Het streven is om de overdracht van CBI van BZ naar EZ uiterlijk per 1 januari 2015 te laten plaatsvinden. Tegen de achtergrond van al deze uitdagende ontwikkelingen is CBI er juist nu klaar voor om een volgende stap te maken in het verder vormgeven van zijn uitvoering op het snijvlak waar hulp en handel elkaar raken. In deze businesscase verwoorden we de (geactualiseerde) ambitie hiertoe. Algemeen directeur CBI Hans Klunder 5

8 6

9 Ambitie Ontwikkelingssamenwerking is in ruim CBI als publieke partner veertig jaar tijd, de periode dat CBI actief CBI is de publieke partner bij het aangaan is, veranderd. De Europese Unie (EU) is van deze uitdagingen, in samenwerking uitgegroeid tot de grootste vrije markt en met de private sector. Daarom is de ambitie voormalige ontwikkelingslanden als Brazilië, als volgt geformuleerd: India en China zijn inmiddels nieuwe economische machten. De economische CBI is binnen de Nederlandse overheid dé groei in ontwikkelingslanden verandert de expert op het gebied van exportontwikke- handelsstromen van ontwikkelingslanden ling en exportpromotie van en tussen naar de westerse markt en van de regionale ontwikkelingslanden. en Zuid-Zuid handel. Ontwikkelingssamen- De expert in exportontwikkeling en werking is omgeslagen van filantropie naar een industrie die in toenemende mate professionaliseert en continu zoekt naar exportbevordering van ontwikkelings landen naar de EU. De expert in exportontwikkeling en alternatieve manieren voor internationale exportbevordering van ontwikkelings samenwerking. De relatie van Nederland landen naar regionale en Zuid-Zuid met lage- en middeninkomenlanden wordt markten. gelijkwaardiger nu steeds meer landen naast hulpontvangers ook handelspartners zijn. De samenwerking van CBI met Agentschap Natuurlijk zijn er ook landen die hun armoede NL opent nieuwe wegen, ook voor Neder- nog niet zelf kunnen oplossen en onder landse exporterende bedrijven die kunnen steuning krijgen. Dit zijn de zogenaamde profiteren van CBI s uitgebreide netwerk (post-)conflictlanden, fragiele staten en in ontwikkelingslanden. Ook hiermee kan landen met momenteel onvoldoende CBI een bijdrage leveren aan duurzame capaciteit om aan effectieve armoede economische ontwikkeling. bestrijding te doen. Steeds meer wordt samengewerkt met de particuliere sector CBI is en blijft een deel van de Nederlandse bij het aangaan van mondiale uitdagingen. overheid en wil zijn unieke dienstverlening verder integreren binnen de bestaande overheidsstructuren. CBI wil zich positioneren als de partner voor het ministerie van BZ, ambassades en het ministerie van EZ voor 1 de handel met ontwikkelingslanden. 7

10 Value Chain Approach Producing exporters: Export coaching of SMEs in developing countries on export marketing, production process, product development, market access and CSR compliance. Offering of actionable (EU) market insights on specific sectors for preparing marketing activities. Supporters: Strengthening the services of BSOs for SMEs. Equipping BSOs with in-depth market insights on relevant sectors to support their export activities. Supporters CBI Suppliers Producers Exporters (Local) Policy makers Policy Intelligence provides policy makers with up to date and tailored practical information on 8 in developing countries. Addressing CSR issues in the supply chain, such as working conditions, the environment, human rights and fair operating practices.

11 Importers: Matchmaking, sourcing advice and intelligence on supply potential. Retailers End users Market intelligence: Continuous analysis and interpretation of European market dynamics into (actionable) market opportunities. Export growth Importers 9

12 De expert in exportontwikkeling en exportbevordering van ontwikkelingslanden naar de EU niet kunnen wenden tot een goed Hoewel de handel continu in beweging is, Rol van CBI blijft de vraag naar producten met toege- Om op problemen bij toegang tot (trade) voegde waarde in het Westen overeind. finance te kunnen inspelen, wil CBI zijn De komende jaren blijft de EU één van kennisoverdracht en vaardigheidsont de grootste consumentenmarkten. wikkeling ook op dit terrein verdiepen. Bedrijven, die enthousiast zijn over deze Dit gebeurt door middel van onderzoek en toegevoegde waarde, zullen hiervoor productontwikkeling. Hierbij zoekt CBI actief naar de EU blijven kijken. Sinds 1971 zijn samenwerking met organisaties die expertise tariefbarrières aanzienlijk verminderd; een hebben op het vlak van SME finance. functionerende handelsbevorderende en financiële infrastructuur in eigen land. groot aantal ontwikkelingslanden heeft 10 inmiddels voor veel producten vrije toegang Daarnaast liggen er mede door het samen- tot de EU-markt. De uitdagingen om naar de gaan met Agentschap NL grote kansen voor EU te exporteren, zijn echter niet verminderd. waardetoevoeging en diversificatie van het Veel zogenaamde markttoegangseisen zijn exportaanbod. Te denken valt aan het aanzienlijk uitgebreid. Denk hierbij aan het aanbieden van nieuwe diensten op het aanscherpen van de wetgeving en private terrein van productontwikkeling, innovatie normen voor consumentveiligheid en en investeringsbevordering. CBI zal daarom kwaliteit. Ook Internationaal Maatschappelijk zijn positie als expert op dit gebied verdiepen Verantwoord Ondernemen (IMVO) dreigt en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in voor MKB-exporteurs uit te groeien tot ontwikkelingslanden verder ondersteunen een niet tarifaire handelsbelemmering. bij het betreden van de EU-markt. Daarnaast wordt de aansluiting van MKB-exporteurs op de markt belemmerd Mandaat door gebrek aan kennis over ontwikkelingen Gelet op het voorgaande is de ambitie en kansen op afzetmarkten, gebrek aan van CBI om de expert te blijven in export- export- en productievaardigheden en ontwikkeling en exportbevordering van gebrekkige toegang tot (handels)financiering. ontwikkelingslanden naar de EU. In het Daarbij komt dat deze bedrijven zich vaak kader van dit mandaat zal CBI de samen

13 Director-General WTO - Pascal Lamy The Netherlands has been a friend of the WTO and a strong supporter of the nexus between trade and development. The fact that the Centre for the Promotion of Imports (CBI) is also participating in the fourth global review of aid for trade, is a testament to the important role that the country gives to helping developing countries use trade, development aid and investment as a platform for growth and poverty reduction. The Netherlands has played a vital role in moving the trade discourse forward. An important example is the work produced by the CBI on Access to Trade Finance. werking intensiveren met Nederlandse en Europese bedrijven om exportsucces voor ondernemingen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken. Verder zal CBI zijn op local sourcing en productie dicht bij de bron; het streven van landen naar voedselzekerheid. geïntegreerde aanpak verder ontwikkelen om problemen in de exportwaardeketens Verder organiseren ontwikkelingslanden aan te pakken door publiek-private zich in toenemende mate regionaal. partnerschappen aan te gaan. Hierdoor wordt de intra- en interregionale handel gestimuleerd. Deze ontwikkeling Deze aanpak is vertaald in geïntegreerde wordt door de donorgemeenschap exportwaardeketenprogramma s. beschouwd als een van de grootste kansen De geïntegreerde programma s zijn voor duurzame economische ontwikkeling. gericht op het vergroten van de export van ontwikkelingslanden en richten zich Rol van CBI op MKB-producenten, exporteurs, In de afgelopen jaren ondersteunde CBI importeurs, BSO s en overheidsinstanties. met succes honderden bedrijven bij hun Europese marktentree. CBI ontwikkelde een portfolio van 22 producten ten dienste van de publieke en private instellingen en bedrijven. Het doel: genereren en stimuleren van de export. Het mandaat van CBI is om de export van ontwikkelingslanden naar de EU te bevorderen. Een toename van de Door de nieuwe dynamiek in de wereldhandel handel wereldwijd bleek echter een positief liggen er volop kansen voor toenemende bijeffect. Gemiddeld 1 euro in extra Zuid-Zuid en regionale handel. Dit is mede gegenereerde export naar de EU viel samen ontstaan door: met 3 euro aan extra export wereldwijd. de eurozonecrisis; De oorzaak: bedrijven pasten de overgebrachte de economische groei in verschillende kennis, het netwerk en de vaardigheden toe zuidelijke regio s; een transformatie van grote wereld handelsketens met een sterke focus op handel wereldwijd. De expert in exportontwikkeling en exportbevordering van ontwikkelingslanden naar regionale en Zuid-Zuid markten 11

14 Mandaat Een import- en/of outsourcingrelatie met CBI heeft de competentie, het partnernet- zuidelijke handelspartners kan voor een werk en de infrastructuur om binnen de Nederlands bedrijf een springplank zijn Nederlandse overheid de expert te worden naar dynamische exportmarkten. in exportbevordering en exportontwikkeling van ontwikkelingslanden naar regionale Rol van CBI en Zuid-Zuid markten. Dat is dan ook de Tot de grootste troeven van CBI behoren ambitie. In het kader van dit mandaat bouwt de kennis van ontwikkelingen in de handel/ CBI zijn kennis van de regionale markten industrie in ontwikkelingslanden en CBI s en een netwerk van experts binnen deze wereldwijde netwerk van: markten verder uit. Daarnaast zal CBI 1 internationale handelsexperts; nauwere relaties met Nederlandse ambas- 2 ontwikkelings- en bedrijfsondersteunende sades onderhouden in met name de landen waarmee Nederland een zogenaamde hulp- en overgangsrelatie heeft. Ook zal organisaties; 3 exporterende en importerende bedrijven zowel in ontwikkelingslanden als in de EU. CBI deze ambassades ondersteunen bij de Tot voor kort werd dit netwerk uitsluitend uitvoering van de meerjarenstrategieën. ingezet om het MKB in ontwikkelingslanden Zowel in hun regionale handelsventures als te ondersteunen bij hun Europese door het opstarten van nieuwe regionale marktentree. handelsinitiatieven door middel van De samenwerking met Agentschap NL biedt partnerschappen. nieuwe mogelijkheden om ook Nederlandse exporterende bedrijven te laten profiteren 12 Relatie met exporterend Nederland van het uitgebreide netwerk van CBI in De opkomst van de economieën in ont ontwikkelingslanden. Zo kan CBI bijdragen wikkelingslanden brengt een ommekeer aan een duurzame economische ontwikkeling. teweeg. Deze landen ontwikkelden zich van hulpontvangende landen in interessante Het belang van duurzame ontwikkeling markten voor Nederlandse bedrijven. van ontwikkelingslanden en de kans om Goede voorbeelden hiervan zijn de BRIC- wederzijds profijt te bewerkstelligen, landen. Veel meer landen, die momenteel gaan daarbij hand in hand. Nederland is worden gekwalificeerd als ontwikkelings- zeer complementair in termen van zijn land, kunnen dezelfde overgang maken. producten en in de meeste gevallen dus

15 niet concurrerend met aanbieders in lokale BZ (in casu Directie Duurzame Economische markten. Sterker nog, Nederlandse bedrijven Ontwikkeling (DDE)) heeft verkregen. Hiermee leveren vaak een belangrijke bijdrage aan de is CBI in staat om in totaal 1400 competente economische ontwikkeling door levering van bedrijven op te leveren in 2018 met een nieuwe technologie, kapitaalgoederen en additionele export van 300 miljoen euro. kennis. Met name in landen met weinig of geen ambassadecapaciteit is CBI s netwerk Enerzijds kan CBI meer bedrijven bedienen bruikbaar om op dit terrein samen te werken. door meer bedrijven per programma aan te trekken. Dit ligt in lijn met het vergroten De Nederlandse export is in toenemende en verdiepen van het zuidelijk netwerk van mate afhankelijk geworden van import, BSO s en lokale experts die toegang hebben voornamelijk in de vorm van wederuitvoer tot het lokale bedrijfsleven. Anderzijds kan (CBS). Nederland is daarbij een prominente CBI meer kansen benutten in landen handelspartner voor veel ontwikkelings (volgens de landenlijst voor het Nederlands landen voor de levering van halffabricaten bedrijfsleveninstrumentarium) waar CBI nog en eindproducten. CBI zet in op versterking niet actief is. Ten slotte ziet CBI kansen voor van de positie van MKB-exporteurs in groei door ook voor andere opdrachtgevers ontwikkelingslanden om de aansluiting exportprogramma s uit te voeren, zoals voor te kunnen maken op invoerketens. overheden in lage- en middeninkomenlanden Hiermee levert CBI zowel een bijdrage aan die niet op de landenlijst voorkomen. het Zuiden als aan de versterking van de CBI realiseert dit door het bieden van een handelspositie van Nederland. samenhangend pakket van interventies voor bedrijven, lokale BSO s en overheden. Groei In lijn met de ambitie in deze businesscase streeft CBI naar een toename van het aantal bedrijven dat het bedient. De ambitie valt mede te bereiken met de extra middelen die CBI in 2013 van de opdrachtgever DGIS van het ministerie van duurzame economische ontwikkeling in 13

16 14

17 Beoogde resultaten Targets voor de periode Impact Duurzame economische ontwikkeling Outcome Exportgroei (300 miljoen) door MKB-exporteurs Output Toegenomen handelscontacten tussen importeurs en exporteurs Toegenomen aantal competente MKBexporteurs Aantal BSO's met nieuwe/ verbeterde (export) diensten gericht aan SME s Aantal Policy Intelligence studies, waarmee beleidsmakers worden geïnformeerd Aantal SME exporteurs dat, vanaf de Export Audit, Social Responsibility practices heeft geïmplementeerd in in in in in 2018 Activity Exportcoaching Market Intelligence Trainingen BSOontwikkeling 2 15

18 16

19 Beleidsthema s CBI draagt bij de uitvoering van zijn mensenrechten, arbeidsrechten en eerlijk programma s bij aan de beleidsthema s zakendoen. CBI geeft zijn activiteiten vorm IMVO, gender en voedselzekerheid. aan de hand van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, IMVO ISO 26000, de Tripartiete Verklaring van Niet-tarifaire belemmeringen vormen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een steeds groter obstakel voor export en de Ruggie Principes. bevordering in ontwikkelingslanden. Onder deze belemmeringen vallen ook CBI beschikt reeds over een scala van de eisen en regelgeving op IMVO-gebied; instrumenten en opgebouwde lokale veel grote Europese bedrijven hebben expertise om kennis te vergroten en een eigen gedragscode waaraan ook hun bedrijfsprestaties op IMVO-gebied toeleveranciers in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit omvat onder meer: zich moeten houden. Daarnaast stellen overheden in Europa en Noord-Amerika 1 IMVO-trainingen voor het MKB en BSO s; steeds hogere eisen. CBI wil ervoor zorgen 2 databases met marktinformatie en dat IMVO niet uitgroeit tot een niet-tarifaire informatie over standaarden en handelsbelemmering, maar dat het bijdraagt wetgeving, waarin veel aandacht is voor aan armoedebestrijding en duurzame economische groei in ontwikkelingslanden. IMVO-aspecten; 3 advisering en coaching van bedrijven Met name het MKB staat voor de belangrijke en bedrijfsondersteunende organisaties taak om erop toe te zien dat ook hun over IMVO-implementatie. toeleveranciers verantwoord ondernemen. Ook zal CBI de komende jaren de BSO s Voortrekkersrol CBI waarmee het werkt, assisteren bij de opzet Om dit te realiseren, is het van groot belang en/of verbetering van hun diensten op dat het Nederlandse bedrijfsleveninstrumen- IMVO-gebied. tarium en het MKB in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk zijn toegerust op IMVO- Voorloper blijven gebied. Bij alle activiteiten houdt CBI CBI heeft de ambitie om een voorloper te rekening met de kernonderwerpen: milieu, blijven op IMVO-gebied in het bedrijfsleven- 3 17

20 instrumentarium. In 2012 formuleerde CBI 1 Het identificeren van gender-issues zal als doelstelling dat alle bedrijven die CBI vanaf 2014 vast onderdeel uitmaken van begeleidt zich voor 2017 committeren aan CBI s waardeketenanalyses. de OESO-richtlijnen. De bedrijven in CBI s 2 Waar mogelijk en relevant zal CBI programma s stellen daarbij allen maatwerk intensiever samenwerken met partner verbeterplannen op met het doel om organisaties en NGO s die zich specifiek uiteindelijk te voldoen aan de OESO- richten op gendergelijkheid. Enerzijds zijn richtlijnen. Met audits controleert CBI of deze organisaties in te zetten voor het bedrijven voldoende voortgang boeken. gezamenlijk oplossen van problemen. CBI heeft IMVO in zijn monitoring en Anderzijds krijgen exportondernemingen evaluatiesysteem geïntegreerd, zodat die onder leiding staan van vrouwen de resultaten op dit terrein in de komende toegang tot het instrumentarium en jaren zichtbaar te maken zijn. (lokale) netwerk van CBI. 3 Op bedrijfsniveau voert CBI assessments Indicator: in 2014 heeft CBI een systematiek uit. Deze vormen de basis voor het ingevoerd waarbij binnen CBI-programma s competent maken van de bedrijven voor de toegenomen social responsibility per de exportmarkt. Milieu, mensenrechten, bedrijf en cluster wordt gemeten. arbeidsrechten en eerlijk zakendoen, maken daarvan onderdeel uit. Bij het controleren van de arbeidsomstandig 18 Gender heden wordt vanaf 2014 nadrukkelijker Exportondernemingen die door vrouwen toegezien op naleving van het verbod worden geleid, zijn in veel doellanden op discriminatie (op grond van etniciteit, beduidend in de minderheid. Het aandeel geslacht of sociale afkomst, conform ILO vrouwen onder vertegenwoordigers van Conventies 100 en 111). bedrijven en organisaties die door CBI zijn getraind, is momenteel ongeveer 30 procent. Indicator: het aantal internationale organisaties dat zich richt op het stimuleren CBI wil op de volgende manieren de positie van gendergelijkheid (vrouwelijk leiderschap) van vrouwelijke ondernemers en arbeiders en een actieve rol heeft in CBI s geïntegreerde in ontwikkelingslanden verbeteren: programma s. Resultaat: 10 in 2018.

21 Katja Römer-Schuurman van Return to Sender CBI doet geweldig werk. De afgelopen zes jaar heb ik gezien dat ons succes enorm wordt versterkt door de samenwerking die we aangaan. Als je gebruik durft te maken van elkaars expertise en gezamenlijk hetzelfde doel nastreeft, kom je veel verder in het bereiken hiervan. In die zin is de samenwerking tussen Return to Sender, CBI en HEMA een mooi voorbeeld van een succesvolle publieke/private samenwerking. Door de samenwerking met CBI kunnen wij onze leveranciers hulp bieden bij het versterken van hun positie op de markt. Daarnaast kan Return to Sender voor de organisaties uit het CBI-netwerk een nieuw afzetkanaal zijn. Voedselzekerheid robuust systeem, waarmee een scherpere CBI draagt met exportbevordering en resultaatbereiking en verbeterde evalueer- exportontwikkeling in algemene zin bij aan baarheid zijn bereikt én verantwoording is de huidige prioriteiten voor dit speerpunt af te leggen over behaalde resultaten. van het OS-beleid. Dit doet CBI door de Naast het meten en rapporteren over realisatie van een toename van export resultaten tot en met outcome-niveau, en productie, waarmee een toename in beschikt CBI over een impactevaluatie werkgelegenheid en inkomensgeneratie methodologie. Hiermee wordt CBI s bijdrage plaatsvindt. Ook draagt CBI door export aan duurzame economische ontwikkeling ontwikkeling in de landbouwketens bij aan: van zijn programma s op wetenschappelijk duurzamere en efficiëntere ketens; verantwoorde wijze en realtime meetbaar. verbetering en verduurzaming van Deze methodologie wordt ontwikkeld in bevordering van toegang tot markt samenwerking met LEI Wageningen UR, Erasmus School of Economics en PUM. informatie en ontwikkeling van Tijdens de periode zal CBI s businessvaardigheden voor het MKB; bijdrage aan duurzame economische verbetering van de koppeling tussen ontwikkeling op wetenschappelijk verant- kleine producenten en het exporterend woorde wijze meetbaar zijn. De nieuwe bedrijfsleven in eigen land om vervolgens meetsystematiek is niet alleen van belang de koppeling met de internationale ketens voor het afleggen van verantwoording, in de regio en Europa te realiseren; verbetering van de diensten van lokale marktinstituties. maar ook om het begrip te vergroten van de effecten van de programma s en hoe deze te verbeteren. De real time learning biedt de kans om gedurende de implementatie Accountability & transparantie interventies aan te passen; een must in de CBI voerde in 2012 een nieuwe meet- en snel veranderende en complexe dynamiek evaluatiemethodiek in, die voldoet aan van internationale waardeketens. het DDE Protocol Resultaatbereiking en evalueerbaarheid in PSO. De methodiek is Indicator: vanaf 2014 zal CBI op zijn website ingebed in een nieuw programmamanage- informatie publiceren over de voortgang, mentsysteem, opgezet volgens de DCED- tussenresultaten en financiën van alle standaard. Hiermee beschikt CBI over een geïntegreerde programma s. productie en productiviteit; 19

22 20

23 Investeren De complexiteit van de problematiek in de netwerk relaties daarom ook verstevigen aansluiting van MKB-exporteurs in lage- en en uitbreiden. middeninkomenlanden op internationale markten neemt toe. Dit vergt een samen- Investeren in het netwerk van BSO s hangende uitvoering van interventies. Sinds jaar en dag werkt CBI met BSO s in Een stevige basis om de beoogde resultaten ontwikkelingslanden. De ervaring leert dat en ambities te realiseren en verder op te verschillende typen BSO s ook verschillen schalen, wordt gevormd door structurele in toegevoegde waarde ten aanzien van samenwerkingsverbanden en het sterk ondersteuning van het exporterend MKB. groeiend coördinerend vermogen van BSO s Bovendien is een goed functionerende BSO in het Zuiden. Momenteel is sprake van in staat een volwaardig partner te zijn voor samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld CBI, de Nederlandse overheid en andere Nederlandse partners in private sectoront- ontwikkelingsorganisaties in de private wikkeling, Nederlandse en Europese sector. Door de geïntegreerde programma s brancheorganisaties, en ITC waaronder het is het vanzelfsprekend dat BSO s in de NTF, maar ook met Scandinavische, Duitse landen waar CBI actief is een begunstigde, en Zwitserse zusterorganisaties en gelegen- een gespreks- en een uitvoeringspartner van heidscoalities met onder andere WTO, CBI kunnen zijn. De relatie met deze partners Wereldbank, USAID en IADB. wordt gekoesterd. CBI wil daarom ook meer investeren in netwerkonderhoud binnen Krachtenbundeling landen waar CBI succesvol is geweest. Kortom, ook in exitlanden. Dit biedt CBI Om zo adequaat mogelijk de exportwaarde- de mogelijkheid om de regionale markten keten in het Zuiden te bedienen, zoekt CBI rondom de CBI-landen voor export altijd naar partners voor co-creatie. succesvol te maken. Een stap in de richting De krachtenbundeling met Agentschap NL van de ambitie om expert te worden in en de voorgenomen invlechting van CBI in regionale export. Agentschap NL maken het mogelijk om intensieve samenhang en een comple Indicator: het aantal BSO s waar regelmatig mentair Nederlands aanbod te realiseren. contact mee wordt onderhouden. Echter, mogelijkheden voor co-creatie Resultaat: 250 in zijn er wereldwijd. CBI wil zijn huidige 4 21

24 Indicator: het aantal BSO s dat een actieve rol van het Nederlands/Europees bedrijfsleven in heeft in geïntegreerde exportprogramma s vooralsnog 23 sectoren. Het doel: CBI voeden van CBI. met informatie over toekomstige trends en Resultaat: 75 in marktontwikkelingen en over de consequenties hiervan voor MKB-exporteurs. Door deze bedrijven vanaf het begin bij de programma s Investeren in het netwerk van importeurs te betrekken, wordt bijgedragen aan het oplossen van bottlenecks in de keten. Bedrijven in ontwikkelingslanden competent maken voor aansluiting op Europese Indicator: het aantal businesscontacten tussen invoerketens is een gewaardeerde dienst exporteurs uit ontwikkelingslanden van CBI. Importeurs kunnen op deze wijze en importeurs. relaties aanknopen met gekwalificeerde Resultaat: contacten in toeleveranciers. Bovendien ervaart het MKB het complete pakket van dienstverlening uniek. De doorontwikkeling van dit pakket Investeren in ontsluiting van het CBInetwerk voor Nederlandse exporteurs staat echter niet stil. CBI wil zijn netwerk Volgens CBI gaan de ontwikkeling van van importeurs vergroten en verstevigen. globale markten én de kans om wederzijds Zij moeten zich tot voldoende en kwalitatief profijt te stimuleren hand in hand. goede experts kunnen wenden, met kennis Daarom pleit CBI ervoor de huidige principes van het aanbodpotentieel van bedrijven van marktwerking in ogenschouw te nemen in ontwikkelingslanden en de marktvraag. en de bijbehorende kansen te benutten Om contacten en contracten tussen (ook voor internationale samenwerking). exporteurs en importeurs daadwerkelijk Om bedrijven te ondersteunen, beschikt de van bedrijfsanalyse tot marktentree als 22 tot stand te brengen, is een kwalitatief Nederlandse overheid over een uitgebreid hoogwaardig netwerk van externe experts netwerk van handelsposten: ambassades, van doorslaggevend belang. CBI nam in consulaten en de Netherlands Business 2011/2012 een grote stap in de samenwerking Support Offices. Ook het CBI-netwerk kan met het importerend bedrijfsleven door door samenwerking met Agentschap NL een peergroups te institutionaliseren. toegang zijn voor Nederlandse bedrijven die Deze bestaan uit een vertegenwoordiging naar ontwikkelingslanden willen exporteren.

25 CBI in het SER-adviesrapport Ontwikkeling door Duurzaam Ondernemen van september 2011 De Sociaal Economische Raad acht het van belang dat bestaande programma s die gericht zijn op verbetering van de enabling en instellingen als FMO en environment, zoals die van sociale partners CBI, met voldoende middelen en in een breed aantal ontwikkelingslanden gecontinueerd worden. De Nederlandse export is in toenemende voor het Nederlands bedrijfsleven en mate afhankelijk geworden van importen hiermee aansluiten bij Agentschap NL. uit het buitenland, voornamelijk in de vorm van wederuitvoer. Nederland is een Indicator: in 2015 heeft CBI in samenwerking prominente handelspartner voor veel met Agentschap NL een gezamenlijk netwerk ontwikkelings landen voor de levering van ontsloten dat het Nederlandse bedrijfsleven halffabricaten en eindproducten voor het ondersteunt bij de export naar ontwikkelings- importerend en exporterend bedrijfsleven. landen. Nederland is volgens de SER dan ook een onmiskenbare schakel tussen West-Europa internationale goederenstromen door Investeren in het Nederlands en internationaal netwerk van PSOorganisaties en het bedrijfsleven het globaliseringproces, doordat het een CBI werkt reeds samen met vele PSO- belangrijke rol heeft in de distributie naar organisaties. Deze samenwerking wil CBI de Europese markten. De verbetering van verdiepen door waar mogelijk verder aan de (export)positie van Nederland gaat te sluiten bij elkaars programma s en daarom hand in hand met de duurzaam activiteiten. Uiteraard liggen deze kansen versterkte exportpositie van het bedrijfs er ook in de samenwerking met het leven in ontwikkelingslanden. Nederlandse en Europese bedrijfsleven, en de rest van de wereld. Hierbij profiteert Nederland direct van de toename van waarbij eerste stappen zijn gemaakt met: door zijn netwerk en ervaring met het bedrijfsleven en beleidsmakers te delen. Hiermee wordt het Nederlandse bedrijfsleven het Nederlandse PSO-instrumentarium zoals Agentschap NL, Agri Profocus, CNV, DECP, IDH, FMO, FNV en PUM; geprikkeld tot innovatie en moeten Neder- Nederlandse kennisinstellingen zoals de landse bedrijven op zoek naar complemen- Rotterdam School of Management en tariteit met toeleveranciers, mogelijkheden de Nederlandse Vereniging van Inkoop- voor specialisatie, relatieve voordelen en management (NEVI), Nederlandse versterking van zijn concur rentie kracht/- brancheorganisaties zoals MODINT, positie. CBI wil hierin nog meer investeren Metaalunie en FME-CWM, het Nederlands door zich te positioneren als een gateway en Europees bedrijfsleven door middel CBI levert hierin momenteel een bijdrage 23

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Van hulp naar investeren Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Overzicht programma s en instrumenten > Programma s en instrumenten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika In transitie van hulp naar investeren Inhoud Voorwoord... 5 Introductie transitiefaciliteit... 8 Hoofdstuk 1: Colombia... 14 Hoofdstuk 2: Vietnam... 28 Hoofdstuk 3: Zuid-Afrika...

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32734 Modernisering Nederlandse diplomatie Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Hierbij ontvangt u de brief

Nadere informatie

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Frederik Claasen, Joren Ellenbroek In opdracht van Ministerie van Economische

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Boeren tegen Armoede 2011. Ondernemerschap in ontwikkeling

Boeren tegen Armoede 2011. Ondernemerschap in ontwikkeling Boeren tegen Armoede 2011 Ondernemerschap in ontwikkeling Agriterra P.O. Box 158 6800 AD Arnhem Willemsplein 42 The Netherlands T +31 26 44 55 445 F +31 26 44 55 978 agriterra@agriterra.org www.agriterra.org

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth Fund Dutch Good Growth Fund Onderzoek en Aanbevelingen Ralph Menzing Hermen Molendijk Jan Peter van den Toren Tijmen Altena Olivier Paling 7 augustus 2013 Dutch Good Growth Fund Onderzoek en aanbevelingen Inhoud

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2013 IHC Merwede P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht The Netherlands T +31 184 41 15 55 F +31 184 41 18 84 info@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Samenspraak en Tegenspraak Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak vormt de leidraad voor het aangaan van relaties

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie