Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en"

Transcriptie

1 Notitie Aan LS Datum Bijlage(n) 27 november 2014 Van Doorkiesnummer Rianne Kasander Onderwerp Ons kenmerk werkgroep Continuïteit van Zorg door de (forensische) zorgketen Aanleiding Continuïteit van zorg is een belangrijk thema in de zorg. Het belang hiervan voor de individuele patiënt wordt breed erkend. De inrichting van het zorgstelsel, met al haar schotten, werpt echter (financiële) drempels op om dit in de praktijk soepel vorm te geven. Binnen de GGZ zijn verschillende financiers te benoemen, die allemaal een deel van het zorgtraject voor een patiënt bekostigen. Zorgaanbieders maken met al deze financiers aparte inkoopafspraken middels contracten, veelal voor de duur van een jaar. Alle financiers ontwikkelen eigen verschillende beleidsrichtingen en daaraan gekoppelde inkoop-strategieën, die lang niet altijd in elkaars verlengde liggen maar soms zelfs als tegengestelde krachten werken. Door verschillende ontwikkelingen binnen het zorgstelsel (zie volgende paragraaf) lijkt er een verandering plaats te vinden in patiëntenstromen, en de verhouding tussen de verschillende kaders lijkt te veranderen. Het risico op stagnatie voor patiënten in de zorgketen, veroorzaakt door zowel financiële als beleidsmatige drempels, wordt door alle partijen onderkend en als ongewenst ervaren. Vanuit dit gedeeld besef, en een gevoelde gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg continuïteit voor patiënten die in aanraking zijn geweest met justitie, hebben GGZ Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven dit vraagstuk gezamenlijk op te willen pakken in de werkgroep Continuïteit van zorg door de (forensische 1 ) zorgketen. Tevens worden voor deze werkgroep uitgenodigd het 1 De scope van deze opdracht betreft de zorg die een patiënt in de totale zorgketen kan ontvangen; dus zorg in strafrechtelijke kader, zorg in civielrechtelijke kader, vrijwillige zorg en begeleiding / beschermd wonen. De term forensisch houdt hier dus alle zorg in die zowel voor-, tijdens als na afloop van de strafrechtelijke titel door de patiënt wordt ontvangen. Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet Mondriaanplein GZ Amersfoort Postbus AV Amersfoort T KVK IBAN: NL56 INGB BIC: INGBNL2A IBAN: NL08 ABNA BIC: ABNANL2A

2 Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en Reclassering / 3RO als zijnde belangrijke partners in deze zorgketen. 2

3 De (forensische) zorgketen De omschreven situatie van financiële en beleidsmatige schotten in het zorgstelsel geldt ook voor de overgang tussen strafrechtelijke forensische zorg en reguliere ggz behandeling / vervolgzorg. De strafrechtelijke forensische zorg is veelal een (klein) onderdeel van een langdurig ggz-traject. Het kan ook gezien worden naast de civiele forensische zorg die er ook is voor veiligheid en risico-vermindering. Ondanks dat dit ggz traject voor de patiënt één geheel is, wordt het in de praktijk opgeknipt door verschillende financiële schotten. Behandelen in veiligheid overstijgt de financiële schotten. Het is in het belang van alle partijen dat de patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft zodat recidive, zowel psychiatrisch als justitieel, voorkomen wordt. Wanneer het zorgtraject onvoldoende continuïteit kent, simpelweg vanwege financiële schotten, kan de patiënt niet optimaal behandeld worden. Als dat het geval is, is het niet denkbeeldig dat hij, hetzij via de justitiële weg, het zij via de civielrechtelijke of vrijwillige weg, weer terugkomt in het zorgstelsel. Het beleid dat is ingezet door de overheveling van het bedrag voor de forensische zorg van het ministerie van VWS naar het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2008, heeft als uitgangspunt dat niet de titel beslissend is voor het zorg- en veiligheidsniveau dat aan betrokkene wordt verstrekt, maar de psychische stoornis van de betrokkene. Op basis van deze stoornis wordt zowel door justitiële als de gezondheidszorginstellingen zorg op maat geboden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan, sinds 2008, bij alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (incl. verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg forensische zorg inkopen voor personen met een strafrechtelijke titel. Zorgverzekeraars en Gemeenten doen dit ten behoeve van die zorg die niet voortvloeit uit de strafrechtelijke titel maar voorzien met hun inkoop in een mix van publieke- en private zorgtaken. In het kader van de continuïteit van zorg in de totale (forensische) zorgketen (dus zowel strafrechtelijke forensische zorg als niet- strafrechtelijke forensische zorg) zijn partijen als zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VWS van groot belang. Zorgverzekeraars en gemeenten spelen een belangrijke rol wanneer forensische patiënten na hun verblijf of begeleiding / behandeling binnen de strafrechtelijke forensische zorg een passende, vaak zorg-intensieve plek binnen de reguliere ggz of aansluitende zorgvoorziening nodig hebben. Met name voor de patiënten die met een voorwaardelijke titel opgenomen zijn binnen de forensische zorg, zal het nog nodig zijn om hun behandeling binnen de reguliere ggz verder in te vullen cq af te ronden. Dit omdat deze titels eindigen van rechtswege, dus los van de fase van de behandeling. Er wordt een toename van de (resterende) zorgzwaarte van deze groep verwacht aangezien deze titels steeds meer opgelegd lijken te worden aan patiënten groepen met zware problematiek (de soms veronderstelde substitutie vanuit de tbs-populatie gaat weliswaar slechts over kleine aantallen). Een groot deel van de patiënten die instroomt in de strafrechtelijke forensische zorg heeft al een geschiedenis in de reguliere ggz of andere zorgvorm. De aansluiting van reeds lopende zorgtrajecten bij aanvang van een strafrechtelijk traject is eveneens van belang met het oog op zorg continuïteit voor de betreffende patiënt. Relevante ontwikkelingen in de sector Momenteel lopen twee wetstrajecten die van invloed gaan zijn op de zorg in de (forensische) ggz zorgketen: de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte GGZ (WvGGz). Deze wetten vormen samen een nieuw stelsel van forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). De gezamenlijke doelstelling van deze wetten is het verbeteren van continuïteit van zorg aan mensen met psychische stoornissen. De kern van de verandering is 3

4 de WvGGZ. Deze nieuwe wet, die de Bopz vervangt, maakt verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk, die niet alleen tijdens een opname gegeven kan worden, maar ook ambulant. Daarmee slaat de WvGGZ een brug tussen de forensische zorg (de WFZ) en de reguliere ggz of, als die niet meer nodig is, de samenleving. De RVZ heeft ten behoeve van een succesvolle implementatie van beide wetten in 2012 het advies Stoornis en Delict - forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten gepubliceerd. De Raad verwacht dat de wetten tot gevolg zullen hebben dat de ggz meer en andere patiënten krijgt: meer delictplegers, die in plaats van detentie verplichte ggz opgelegd krijgen en meer zorgwekkende zorgmijders met psychische stoornissen. Arbeidsintensieve patiënten met een vaak langdurige zorgbehoefte en veel multiproblematiek. Verder concludeert de RVZ o.a. dat het voor een succesvolle implementatie van de nieuwe wetgeving van het grootste belang is dat in de uitvoering maximale synergie in de gehele keten ontstaat. Inhoudelijk betekent dit dat voor- en de doorzorg als uitgangspunt gekozen moet worden. Het gaat daarin om zorgfuncties, om mensen met beperkingen, om maatschappelijke opbrengst, niet om titels en locaties. Dit moet resulteren in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de twee ministers (VenJ en VWS) voor de financiering van de gehele keten. De patiëntenstromen raken steeds meer met elkaar verweven. Ook zorgverzekeraars en gemeenten moeten volgens de RVZ meer verantwoordelijkheid nemen voor de keten van forensische zorg. De minister van VWS en de staatssecretaris van VenJ hebben in hun beleidsreactie op het advies van de RVZ geconcludeerd dat er geen noodzaak is om tot één wettelijk uitvoeringsregime voor beide wetten te komen. Wel is een aantal concrete maatregelen aangekondigd om de continuïteit van zorg te verbeteren, waaronder een beleidsregels van de NZa die het mogelijk maakt om middelen tussen de kaders over te hevelen, het proberen op te stellen van werkafspraken over de zorginkoop en een traject gericht op de harmonisatie van de indicatiestelling in de keten. Recente ontwikkelingen Naast de wettelijke veranderingen, zijn er ook een groot aantal beleidsmatige veranderingen waar de GGZ-sector momenteel mee geconfronteerd wordt en welke invloed hebben op patiëntenstromen en daarmee op bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van de generalistische basis GGZ, maar ook het Bestuurlijke Akkoord GGZ en de Meerjarenafspraken forensische zorg Deze laatste zijn in april 2013 afgesloten tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en de Vereniging voor Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). In deze afspraken heeft de uitwerking van de aanbevelingen uit het hierboven beschreven RVZ rapport een prominente plaats. GGZ Nederland heeft recent een impact analyse uit laten voeren naar de invloed van genoemde, en andere belangrijke ontwikkelingen op de GGZ (zie bijlage 1). Ketenpartners zijn betrokken bij de analyse van deze brede ontwikkelingen. Algemene conclusie die uit deze analyse naar voren komt is dat de 14 geïdentificeerde relevante ontwikkelingen naar verwachtingen kwalitatief tot het volgende zullen leiden: dat er in de volle breedte van de GGZ een verschuiving plaatsvindt van gespecialiseerde naar generalistische zorg, en van klinische zorg naar intensieve ambulante zorgvormen. Alle inkopende partijen in de GGZ sturen ook op deze beweging. Tegelijkertijd zal er (als gevolg hiervan) per type capaciteit een zwaardere doelgroep en complexere problematiek ontstaan. voor de typen capaciteit heeft dit ten gevolge dat de klinische capaciteit gemiddeld zal afnemen en de ambulante capaciteit (inclusief generalistische Basis GGZ) zal 4

5 toenemen. Voor de capaciteit beschermd wonen wordt verwacht dat de capaciteit iets afneemt, terwijl de zorgvraag zal toenemen De ontwikkelingen die op de GGZ sector afkomen zijn omvangrijk en zullen grote gevolgen hebben. De impact van al deze ontwikkelingen leidt niet altijd tot een druk dezelfde kant op. Sterker nog: sommige ontwikkelingen hebben tegengestelde impact. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tendens tot ambulantisering vs. de toegenomen vraag om klinische capaciteit voor de groep die uitstroomt uit de forensische GGZ of instroomt via de WvGGZ. Dit vraagt van alle betrokken partijen niet alleen kennis van dit krachtenveld maar ook afstemming van (inkoop)beleid om tot een optimale capaciteit binnen de GGZ te komen zodat de continuïteit van de zorg aan de individuele patiënt niet in het gedrang komt en de totaal beschikbare middelen optimaal ingezet worden. Opdracht aan de werkgroep De opdracht aan de werkgroep is drieledig: 1. Het formuleren van de gezamenlijke doelgroep (uitgangspunt: patiënt centraal) waar alle betrokken financiers (VWS, ZN, VNG) en zorgaanbieders (zowel strafrechtelijk als regulier) mee te maken krijgen binnen de totale forensische zorgketen: a. het in kaart brengen van doelgroep en patiëntenstromen; b. het kwantificeren van deze doelgroep en patiëntenstromen; c. het in kaart brengen en kwantificeren van de verschuivingen / veranderingen van de patiëntenstromen over de financiële kaders (ZvW, WMO, V&J, WLZ) c.q. het zorgstelsel. 2. Afspraken maken rondom waarborgen van de zorginhoudelijke aspecten van zorg continuïteit door de (forensische) zorgketen: a. waarborgen dat lopende zorgtrajecten gecontinueerd worden bij overgang naar een andere financieel kader; b. afstemming van (inkoop-)beleid op macroniveau; c. afstemming van (inkoop-)beleid op microniveau. 3. Waar nodig nader afstemmen en afspraken maken over de uitwerking van de beleidsreactie op Stoornis en delict, De werkgroep zal bij haar opdracht en uitwerking hiervan zoveel mogelijk gebruik maken van en aansluiten bij reeds lopende trajecten en reeds uitgevoerde onderzoeken. Een inventarisatie hiervan en het in beeld brengen van lacunes is dus vertrekpunt van de werkgroep. Deelnemende partijen dienen actief input te leveren vanuit hun organisatie / achterban wat betreft reeds lopende trajecten en bestaande informatie. Opdrachtgever Naast de opdrachtgevende partijen GGZ Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie, en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben ook het ministerie van VWS en de 5

6 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reeds hun commitment uitgesproken in de bijeenkomst van de Taskforce Behandelduurverkorting TBS op 3 oktober Deze werkgroep wordt gezien als concrete invulling van de aanbevelingen 11. Het Forensisch Netwerk van GGZ Nederland, lees GGZ Nederland, is benoemd tot trekker van deze aanbeveling en zal om die reden deze werkgroep ook trekken. E.e.a. zal daarmee als één van de resultaten van de Taskforce aan de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie worden aangeboden. Echter: aangezien de opdracht van de werkgroep breder is dan enkel de uitstroom c.q. aansluiting op zorg vanuit de tbs, worden de werkgroep en stuurgroep bestuurlijk niet opgehangen onder de Taskforce; zij hebben hiermee een eigenstandige verantwoordelijkheid om tot resultaat te komen. Vanwege de brede insteek zal ook het Convenantsoverleg MJA FZ expliciet geïnformeerd worden over de voortgang en resultaten van de werkgroep vanwege de overlap en samenhang met andere trajecten die voortkomen uit de Meerjaren Afspraken Forensische Zorg. Profiel deelnemers aan de werkgroep: De werkgroep zal gevormd worden door deelnemers uit de verschillende opdrachtgevende partijen, (te weten GGZ Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)). Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Federatie Opvang, het ministerie van VWS, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en Reclassering zullen eveneens als deelnemers worden uitgenodigd. De deelnemers hebben mandaat om tot afspraken te komen in de werkgroep of zijn in staat op heel korte termijn intern in de eigen achterban / organisatie te schakelen om tot dit mandaat te komen; De deelnemers dragen zorg voor snelle bestuurlijke afstemming en accordering van binnen de werkgroep gemaakte afspraken binnen hun eigen achterban/ organisatie; De deelnemers in de werkgroep zijn op ambtelijk-technisch niveau werkzaam in de organisatie en hebben kennis en kunde van de praktische gang van zaken (en knelpunten) in hun organisatie. De werkgroep zal worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, ondersteund door een onafhankelijk secretaris. Gedacht wordt aan Dhr. Sybren Bangma (vz) en Significant (secretaris) Naast de werkgroep zal een Stuurgroep geïnstalleerd worden. In deze Stuurgroep nemen leden van alle participerende partijen plaats, op bestuurlijk niveau. Tevens zullen de NZa, IGZ en het Zorginstituut Nederland gevraagd worden zitting te nemen in deze Stuurgroep. Taak van deze Stuurgroep is het bij aanvang vaststellen van de opdracht, tussentijds beoordelen en bijsturen van het proces en uiteindelijk vaststellen van de resultaten van de werkgroep. Voor het definitieve aanbieden van het eindresultaat aan de Taskforce dient de Stuurgroep haar akkoord te geven over het product. Deze Stuurgroep zal maximaal 2 maal bij elkaar komen: een keer voor de start van de werkgroep en eenmaal ter afsluiting en vaststelling van de resultaten. 6

7 Logistieke zaken: Secretariële ondersteuning voor de werkgroep wordt verzorgd door GGZ Nederland. Dit houdt in het plannen van bijeenkomsten, het versturen van agenda s en stukken voor de bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen in onderling overleg en naar wens van de werkgroepleden worden gepland op wisselende locaties, doch zoveel mogelijk centraal in het land i.v.m. reistijd. Het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten (incl. koffie/thee/lunch) zal met gesloten beurzen verlopen. Gezien de bestuurlijk ophanging onder de Taskforce behandelduurverkorting TBS zullen de financiële middelen verkregen worden uit de beschikbare middelen voor het MJA FZ. Looptijd van de werkgroep: De Stuurgroep en werkgroep moeten in januari 2015 voor de eerste maal bij elkaar komen. In deze eerste bijeenkomsten zal de opdracht verder aangescherpt worden, zal een duidelijke taakverdeling en plan van aanpak (incl. begroting) worden afgesproken en zullen termijnen waarop afspraken gerealiseerd dienen te worden vastgesteld. Tevens zal de werkgroep haar frequentie van samenkomen en werkvorm vaststellen. Gedacht wordt nu aan een beperkt aantal intensieve (dag) werksessies in de eerst 3 maanden van 2015, waarbij vanuit de patiënt beredeneerd de keten, de vraagstukken en de oplossingen in beeld gebracht worden. Resultaat van de werkgroep De werkgroep dient uiterlijk 1 april 2015 een door alle partijen gedragen en onderschreven pakket van financiële en beleidsmatige afspraken op te leveren: het betreft een advies en een praktische handreiking. De werkgroep dient zich te richten op het formuleren van oplossingen van de gevolgen van de indeling van het zorgstelsel met specifieke aanbevelingen voor alle betrokken partijen. 7

8 8

Quickscan basis-ggz 2014

Quickscan basis-ggz 2014 Quickscan basis-ggz 01 GGZ Nederland: Marjolein Brink (mbrink@ggznederland.nl Corina Brekelmans (cbrekelmans@ggznederland.nl Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing

Nadere informatie

We gaan hierbij specifiek in op de amendementen 49 en 55 en de moties 65 en 71.

We gaan hierbij specifiek in op de amendementen 49 en 55 en de moties 65 en 71. Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Bijlage(n) 9 februari 2017 1 Contactpersoon Doorkiesnummer Olfert Koning 0629020035

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Position paper GGZ Nederland T.b.v. rondetafelgesprek cie. VWS & V&J in de Eerste Kamer Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 16 mei 2017

Position paper GGZ Nederland T.b.v. rondetafelgesprek cie. VWS & V&J in de Eerste Kamer Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 16 mei 2017 Position paper GGZ Nederland T.b.v. rondetafelgesprek cie. VWS & V&J in de Eerste Kamer Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 16 mei 2017 GGZ Nederland is blij dat de Eerste Kamer de wetten rondom

Nadere informatie

GGZ Nederland. Impactanalyse toekomst GGZ Rapportage fase 1

GGZ Nederland. Impactanalyse toekomst GGZ Rapportage fase 1 GGZ Nederland Impactanalyse toekomst GGZ Rapportage fase 1 Georget Bouman, Wouter Jongebreur en Rosa Remmerswaal 17 juli 2014 Inhoudsopgave Titel Pagina Inleiding 3 Doelstelling en Aanpak Doelstelling

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 628 Forensische zorg Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan

Nadere informatie

Bijlage Herindicatietraject GGZ-B

Bijlage Herindicatietraject GGZ-B Bijlage Herindicatietraject GGZ-B Aan Medew erkers ggz-aanbieders betrokken bij het Herindicatietraject GGZ-B Datum 05 april 2017 Van Gerard van Unen MSc Onderw erp Praktische informatie Herindicaties

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Amersfoort, 25 februari 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/rall/158280/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op dit voornemen.

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op dit voornemen. Opdracht aanjaagteam aanpak problematiek rond verwarde personen Aanleiding In de brief van 30 juni 2015 over het plan van aanpak voor de problematiek rond verwarde personen is opgenomen dat er een aanjaagteam

Nadere informatie

Geen titel, wel zorg

Geen titel, wel zorg Geen titel, wel zorg DRIELUIK RAPPORTAGES CONTINUÏTEIT VAN ZORG ADVIES ACHTERGROND RAPPORTAGE ONDERZOEKS- RAPPORTAGE OMVANG DOELGROEP Een advies over de continuïteit van zorg na de strafrechtelijke keten

Nadere informatie

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum Bijlage(n) 19 september 2014 - Contactpersoon Doorkiesnummer Olfert Koning 033-4608949

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

22 november 2016 G.J. van Unen MSc Algemeen Overleg Wet langdurige zorg FA/gdun/naem/ /2016

22 november 2016 G.J. van Unen MSc Algemeen Overleg Wet langdurige zorg FA/gdun/naem/ /2016 Aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Bijlage(n) 22 november 2016 Contactpersoon 1 Doorkiesnummer G.J.

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

Wie is de klant. Peter Bakker

Wie is de klant. Peter Bakker Wie is de klant Peter Bakker Corry Filmpje Corry (RIBW Alliantie) Inhoud Wie is de klant (algemeen) GGZ landschap Feiten en cijfers Wie is de klant (specifiek) Hoe krijg je als gemeente de klant in beeld

Nadere informatie

Wet verplichte GGZ en de GGD

Wet verplichte GGZ en de GGD Wet verplichte GGZ en de GGD Kans of bedreiging? Scholten Christel Christel Scholten Wet Bopz evaluaties (IBS, V&V, Bopzis, Dwangbehandeling, forensische psychiatrie) Gevolgen WvGGZ en Wfz voor GGZ Aanpak

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering

Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering Looptijd: 28 november 2014 tot en met 9 januari 2014 Aantal respondenten: 26 Deelnemende organisaties: 23 (3 organisaties hebben de vragenlijst 2 keer ingevuld)

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur

9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur Aan de commissies voor VWS en V&J van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Datum Bijlage(n) 9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC):

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC): verslag Overleg softwareleveranciers - DBC-jeugd 2017 Deelnemers Amy Ahluwalia (Medicore), Jopie van Apeldoorn (Altrecht), Maaike Terpstra (Altrecht), Joyce Neele (NZa), Carmen Sanders (Intramed),Jacco

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT VAN ZORG

CONTINUÏTEIT VAN ZORG CONTINUÏTEIT VAN ZORG WEGWIJZER NAAR EEN VEILIGE ZORGKETEN VOOR PATIËNT EN NAASTE, ORGANISATIE EN MAATSCHAPPIJ Rapportage van het programma Verschillende organisaties op het snijvlak van strafrecht en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GGZ NEDERLAND 2014

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GGZ NEDERLAND 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GGZ NEDERLAND 2014 DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: 1. GGZ Nederland: de statutair te Utrecht gevestigde

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Stoornis en delict Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten

Stoornis en delict Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten Stoornis en delict Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten Voor een succesvolle invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ), die gezamenlijk

Nadere informatie

20 januari 2017 Doorkiesnummer Maayke Swank Inbreng verslag wijziging tuchtrecht Wet BIG Dir/veen/esze/196250/2017

20 januari 2017 Doorkiesnummer Maayke Swank Inbreng verslag wijziging tuchtrecht Wet BIG Dir/veen/esze/196250/2017 Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Bijlage(n) 20 januari 2017 Van 1 Doorkiesnummer Maayke Swank 06-21170709 Onderwerp

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Toelichting aanvraag nieuwe toelating

Toelichting aanvraag nieuwe toelating Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een nieuwe instelling in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt ingediend. Nieuwe zorgaanbieders De Inspectie voor

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juli 2013, Z-;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juli 2013, Z-; Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw 2014 Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juli 2013,

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 16 december 2013 Betreft: Algemeen-overleg HLZ 18 december 2013 Geachte leden van

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Tabel saldi Inkoop en prognose per perceel (afgeronde bedragen) Inkoop Prognose Tekort

Tabel saldi Inkoop en prognose per perceel (afgeronde bedragen) Inkoop Prognose Tekort Memo Aan: de gemeenteraad van Leusden Cc: Van: College van Leusden Datum: 25 oktober 2017 Betreft : Tekort op begroting Sociaal Domein 2017 Met deze memo informeren wij u over de prognose van de uitgaven,

Nadere informatie

/ J,. t"p. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ActiZ drs. A. Koster Postbus RG UTRECHT

/ J,. tp. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ActiZ drs. A. Koster Postbus RG UTRECHT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag ActiZ drs. A. Koster Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage monitor voortgang Jeugdwet

Rapportage monitor voortgang Jeugdwet Rapportage monitor voortgang Jeugdwet Tweede monitor 2015 juni 2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Postbus 830 3800 AV

Nadere informatie

Marktconsultatie Forensische Zorg

Marktconsultatie Forensische Zorg Marktconsultatie Forensische Zorg Openbaar Ministerie 2016 Datum donderdag 24 november 2016 Status definitief Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 2 Taakopdracht tafel bekostiging

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating Postadres: Postbus 16114 2500 BC DEN HAAG T 070 340 51 78 F 070 340 71 23 www.wtzi.nl infowtzi@minvws.nl Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een wijziging van een bestaande

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EH Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EH Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EH Den Haag Datum Bijlage(n) 17 april 2015 Contactpersoon Doorkiesnummer Mieneke Kwist 06 1087 4467

Nadere informatie