Spaar de landgoederenzone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaar de landgoederenzone"

Transcriptie

1 Spaar de landgoederenzone Kies voor een 21e eeuwse oplossing voor de Rijnlandroute Stichting Horst en Voorde Buitenplaats Berbice

2 1 De Rijnlandroute: een duivels dilemma! 2 Rentmeesterschap 3 Cultuurhistorie van kastelen en landgoederen Gaaf strandwallenstrandvlakten landschap 5 Ecologische hoofdstructuur 6 Metropolitaan landschap

3 De natuurlijkheid waarvan wij thans genieten, bestaat, vooral in het Westen van ons land, voor meer dan de helft uit overblijfselen van de zorgvuldige kunstmatigheid van onze vaderen ( ) Welk een moed om op zóó groote schaal bosch en park aan te leggen! Nog steeds parasiteren wij erop (...) Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer (1946) Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen. Heemschutserie Allert de Lange Amsterdam. 7 Conclusies COLOFON Opdrachtgever: Stichting Horst en Voorde 26 Contactpersonen: Twickel: Albert Schimmelpenninck ( , Horst en Voorde: Adrienne Vriesendorp ( , Berbice: Stan Dessens ( , Opdrachtnemer: Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw Contact: Ir. Rik de Visser, landschapsarchitect bnt Prinsengracht GV Amsterdam T E

4 4 Veel partijen in Holland Rijnland zijn het er over eens: de Rijnlandroute moet er komen. Het gaat om de verbindende schakel tussen de A44 en de A4, aan de zuidkant van de stad Leiden. Deze weg is nodig voor de bereikbaarheid van de regio en haar economische ontwikkeling. Maar welke oplossing voor de weg moet er komen? Een van de meest gave landgoederenlandschappen van Nederland is in het geding!

5 Visie Rijlandroute 1 Rijnlandroute: een duivels dilemma! Zoeken naar balans In de Provinciale Structuurvisie van Zuid- Holland is een voorlopig tracé opgenomen, dat van oost naar west loopt via de Oostvlietpolder, landgoed Berbice, dwars door de sportparken in Voorschoten, de Papenwegse Polder ten zuiden van de woonwijk Stevenshof, en aansluit op een omvangrijk knooppunt aan de A44 ter hoogte van de Maaldriftweg. Dit tracé is thans bekend onder de naam Zoeken naar balans. Het stuk weg bij Voorschoten is gedacht als een bijna 2 km lange open bak tussen de Vliet en het spoor. In de Papenwegse Polder is een half verdiepte ligging getekend met 2,5 meter hoge grondwallen. Gevolgen De gevolgen van Zoeken naar Balans zijn desastreus voor het landschap. De fraaie stadsrand van Leiden aan de Papenwegse Polder gaat verloren. De stad en de landgoederenzone worden definitief van elkaar gescheiden. Bijna 50 ha open landschap verdwijnt. De gewenste ecologische verbinding tussen de Papenwegseen de Ommedijkse Polder is straks geblokkeerd. Historische landschappelijke structuren, zoals de Veenwatering en de Dobbewatering, worden doorsneden. De verkaveling en de waterhuishouding gaan volledig op de schop. Zicht op het open landschap vanuit Stevenshof raakt geblokkeerd. Verkeerssignalering en wegverlichting zal de rust en landelijkheid van de Papenwegse Polder voor altijd verstoren. Churchill Avenue Zoeken naar Balans Churchill Avenue Zoeken naar Balans DEN HAAG KATWIJK AAN ZEE WASSENAAR LEIDSCHENDAM DEN HAAG Mogelijke verbindingen A4-A44 KATWIJK AAN ZEE VOORSCHOTEN LEIDEN ZOETERMEER ZOETERMEER Kies voor 21e eeuwse oplossing De landgoedeigenaren verenigd in de Stichting Horst en Voorde (Twickel, de Horsten en Duivenvoorde) en Buitenplaats Berbice vinden Zoeken naar Balans een 20e eeuwse oplossing. Wij opteren voor een 21e eeuwse oplossing à la de Churchill Avenue. Spaar een eeuwenoud en uniek landschap door te kiezen voor een duurzame en innovatieve oplossing. Het landgoederenlandschap is van hoge economische en maatschappelijke waarde. Zoeken naar Balans is net als de Churchill Avenue een kostbare oplossing: een lange open bak ter hoogte van Voorschoten en de verdiepte ligging bij Stevenshof in een gebied met een hoge grondwaterstand. A 44 WASSENAAR LEIDSCHENDAM A 44 VOORSCHOTEN A 4 LEIDEN A 4 SASSENHEIM SASSENHEIM Stadsrand Stevenshof 5

6 6 Eeuwenlang rentmeesterschap heeft ertoe geleid dat een unieke en gave landgoederenzone is ontstaan. Landgoederen die met de precisie van een landschapsschilder zijn ontwikkeld. De positionering van de gebouwen, de vormgeving van de tuin, de interactie met boerderijen, de zorgvuldige aanleg van de bossen, de zichtlijnen naar omliggende kerken en landhuizen en de relatie met oude wegen en waterlopen hebben een fascinerend landschap tot stand gebracht.

7 Visie Rijlandroute 2 Rentmeesterschap Het belang van continuïteit Goed rentmeesterschap gaat niet alleen honderden jaren terug, maar is ook naar de toekomst gegarandeerd. Particulieren hebben de verantwoordelijkheid genomen voor een duurzaam beheer van de landgoederenzone in het verleden, voeren dat uit in het heden en blijven dat doen in de toekomst! Stichtingen met behoudsdoelstellingen staan daarvoor garant. Juist die continuïteit in het beheer is uniek. Het beheer van het landgoederenlandschap is niet afhankelijk van de grillen van de politiek. Economische waarde Stelt u zich het landschap van Zuid-Holland voor zonder de landgoederen. Of rekent u eens uit wat het tot stand brengen van deze kwaliteiten nu zou kosten. Of anders gedacht: wat is de economische waarde van dit landschap? Dat is onmogelijk te bepalen, want het is onbetaalbaar. Er zijn honderden jaren voor nodig om deze kwaliteiten tot stand te brengen! Meesterwerk De landgoederenzone tussen Den Haag en Leiden is een levend meesterwerk! Wij, als rentmeesters van dit landschap vragen u dit landschap mee te helpen beschermen en te behouden voor latere generaties. Laten we dit landschap met eenzelfde zorg omgeven als bij de meesterwerken van Rembrandt, Hals, Vermeer, Van Gogh, Roelofs of Mauve. Daar gaan we toch ook niet een stuk van afsnijden? De Horsten Historische laan 7

8 1950 Topografische situatie

9 Visie Rijlandroute 2000 Topografische situatie 2000 Overheidsinspanningen Gelukkig heeft ook de overheid zich een goed rentmeester getoond. Zij heeft veel inspanningen getroost om het gebied open te houden: denk aan meer dan 50 jaar bufferzonebeleid, de ecologische hoofdstructuur, het Belvedèrebeleid en de omvorming van de glascomplexen in de Duivenvoordecorridor. In de Provinciale Structuurvisie is een groot deel van het gebied aangeduid als landgoedbiotoop. Verdere aantasting van de Papenwegse Polder is ook vanuit het provinciale beleid geredeneerd volstrekt onlogisch. Historische laan 9

10 10 Het gebied kent unieke en samenhangende structuur van kastelen en landgoederenensembles. De landhuizen en parkbossen, gelegen op de hogere oude strandwallen, vormen een schitterend contrast met de open en venige laaggelegen strandvlaktes. Van oudsher graast hier het vee en nog steeds zijn de open strandwallen van belang voor de agrariërs en de weidevogels. Het landgoederenlandschap is een levend archief van cultuurhistorie en landschapsarchitectuur.

11 Visie Rijlandroute 3 Cultuurhistorie van kastelen en landgoederen De rijkdom van het cultuurlandschap De landgoederen op de oeverwallen van de Oude Rijn zijn inmiddels opgenomen in de stad Leiden maar nog steeds middels de oude wegen en waterlopen verbonden met het achterland. Voorbeelden zijn Rhynhof (1774), Ter Wadding (1770) en Endegeest (1764). Het zijn historische ankerpunten. De landgoederen in de binnenduinrand zijn verscholen in de bossen en vormen een parelketting van Leiden tot Den Haag. Voorbeelden zijn Rijksdorp (1663), Groot Haesebroek (1320) en Duinrell (1681). De strandwallen dragen landgoederen zoals Zuidwijk (1406), Duivenvoorde (1226), Ter Horst (1610) en Berbice (1674). De meeste gebouwen zijn Rijksmonument en verschillende buitenplaatsen zijn als complex beschermd. Diligenceroutes Twee typische strandwallandgoederen overlappen met het tracé van Zoeken naar Balans, namelijk Zuidwijk en Berbice. Dit type behoort tot de oudste landgoederen en buitenplaatsen van Nederland. Ze zijn gelegen langs oude diligenceroutes die over de hoger en droog gelegen strandwallen liepen, van Haarlem naar Leiden en Den Haag. De meestal rechthoekige contour van de landgoedbebossing volgt de richting van de strandwal en is met een bomenlaan haaks op de strandwal aangesloten op de oude route. Zichtlijnen in zowel de lengterichting van de strandwal, als haaks daarop over de bijbehorende weiden en pachtboerderijen verankeren het ensemble in de omgeving. Huis Zuydwijk Open strandvlakte met beboste strandwal in de achtergrond 11

12 Cultuurhistorische kwaliteiten 12

13 Visie Rijlandroute Zuydwijk overzichtskaart In het park van Zuydwijk, P.C. la Fargue ca Berbice (verheen Allemansgeest), Jacob van Timmermasn uit 1788 Zuidwijk Zuidwijk wordt voor het eerst vermeld in De buitenplaats komt tot bloei in 1710 door Graaf Johan Hendrik. Hij laat de veelgeprezen formele tuin aanleggen. In 1770 wordt deze formele tuin omgevormd tot een overgangstuin welke nog steeds herkenbaar is. Het kasteel is rond 1800 verdwenen. Eén van de bijgebouwen is uitgebreid tot het huidige hoofdgebouw. Het rechthoekige park met waterpartijen, kronkelpaden, eeuwenoude boompartijen, het huis, de bijgebouwen en tuinmanswoning zijn beschermd als Rijksmonument en vallen onder de Natuurschoonwet. Zichtrelaties met de Papenwegse Polder, de Zuidwijksemolen, de Stevenshofjesmolen, de kerk van Voorschoten en het boerderij ensemble ten noorden van Zuidwijk zijn nog intact. Berbice Rijksmonument Berbice met landhuis, oranjerie, oude tuinmuren, park en bosvijver in formele aanleg, ligt aan de Leidseweg in Voorschoten. Het is vanaf 1688 in bezit gekomen van Pieter de la Court van der Voort en groeide vanaf die tijd uit tot een fraaie buitenplaats. De la Court was een fervent tuinliefhebber die in 1737 een handboek over de aanleg van parken uitgaf. Zijn beginselen zijn nog steeds goed herkenbaar in het huidige terrein. Berbice speelt een belangrijke rol als groene long in de drukbevolkte Randstad. De eerste plannen van Rijkswaterstaat om een weg over de buitenplaats aan te leggen dateren al van Het door de provincie vastgestelde landgoedbiotoop zou de buitenplaats en de directe omgeving bescherming hebben moeten bieden! 13

14 14 De landschappelijke kwaliteit van het gebied is zeer hoog. Het heeft een parkachtig karakter en een heldere ruimtelijke opbouw. Het ensemble van open ruimten van verschillende maat, omzoomd door fraaie bospartijen, met kastelen, landhuizen en fraaie boerderijen. Dit is het unique selling point voor de stedelijke regio en zorgt voor internationale allure. De hele opeenvolging van kust en duin, overstromingsvlakte van de Oude Rijn, strandwallen en strandvlakte naar de open polders van het Groene Hart is hier nog goed beleefbaar.

15 Visie Rijlandroute 4 Gaaf strandwallenstrandvlakten landschap Uniek in Nederland Het strandwallen-strandvlaktenlandschap is langs een groot gedeelte van de kust van Noord- en Zuid-Holland aanwezig. Nergens is het echter zo gaaf gebleven als in de zone tussen Den Haag en Leiden. De landgoederen in dit gebied zijn hiervoor de verklaring. Deze hebben er eeuwenlang voor gezorgd dat bossen en landerijen op een duurzame wijze werden beheerd. In de zone tussen Leiden, Haarlem en Bergen lag vroeger ook een gaaf strandwallen-strandvlaktenlandschap, maar omdat de strandwallen hier zijn afgegraven en de landgoederen verdwenen, is veel van dit unieke landschap verloren gegaan. Reden temeer om extra zuinig te zijn op het landschap tussen Den Haag en Leiden. Bijhouwer De kwaliteiten van het landgoederenlandschap zijn treffend beschreven door Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer (1946) in zijn boekje Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen: Hoe fraai de lanenstelsels en rechthoekige boschperceelen der 18e eeuwsche buitenverblijven zich in het landschap afteekenen, en hoe intiem we de sfeer van een dergelijk park kan zijn, valt ons nabij Wassenaar reeds op, wanneer wij met den trein tusschen de bosschages van Ter Horst en Duivenvoorde rijden. ( ) De stedeling die rondzwerft in de poldergebieden waar de buitenplaats nog aanwezig is, wordt getroffen door de schoonheid die de bewoner uit gewoonte dikwijls niet meer waarneemt. De hooge boomranden, strak begrensd, doen de Zicht op de open polder, de Horsten Veenwatering, de Horsten 15

16 16 Landschappen IN de kustzone

17 Visie Rijlandroute Zicht op de open overstromingsvlakte van de Rijn langs de Wassenaarse Watering open weiden er tussen nog zonniger schijnen, de uitzichten winnen aan diepte door de omlijsting van groen, de door lanen omsloten ruimten zijn heerlijk rustig van verhouding. Het geheel ademt een sfeer van: hier woont de mensch die van zijn omgeving weet te genieten. Overstromingsvlakte Rijn Lange tijd had de Rijn haar monding bij Katwijk. Hier waren geen duinen en strandwallen, maar lag een brede delta. Het open landschap van de Ommedijkse Polder herinnert hieraan. De landschappelijke en ecologische samenhang tussen de Ommedijkse Polder en de open strandvlakte van de Papenwegse Polder is nog aanwezig, maar de smalle verbinding is bijna dichtgeslibt. Met de aanleg van het alternatief Zoeken naar balans gaat deze onherroepelijk verloren. 17

18 18 De landgoederenzone herbergt een rijke en diverse natuur die duurzaam wordt beheerd door landgoedeigenaren, boeren en natuurbeschermingsorganisaties. De landgoederen zijn belangrijke dragers in de ecologische hoofdstructuur. Tevens vormen zij een cruciale schakel tussen de natuur van duin en kust en die van het polderlandschap van het Groene Hart.

19 Visie Rijlandroute 5 Ecologische hoofdstructuur Diversiteit natuurtypen Het landschap kent uiteenlopende biotopen of natuurtypen met hoge natuurwaarden: bloemrijke graslanden en weidevogelgebieden, monumentale landgoedbossen met oude bosbodems en stinzenflora, en waardevolle water- en oevergemeenschappen, vijvers en poelen. Grote delen van het gebied maken deel uit van de PEHS en in de provinciale plannen zijn twee ecologische verbindingszones aangewezen. Goede verbindingen met de duinen en het Groene Hart zijn essentieel voor het ecologisch functioneren van de landgoederen en de natuurgebieden. Op bijgaande kaart is het gewenste ecologische netwerk weergegeven. De noordelijke verbinding sluit aan op het relatief open gebied van de Ommedijkse Polder. Belangrijke soorten Binnen het gebied komen verschillende biotopen voor met eigen soorten. Sommige soorten, zoals eekhoorns, weidevogels, vissen en libellen zijn sterk gebonden aan één biotoop. Andere soorten, zoals roofvogels, amfibieën, reeën en vleermuizen, hebben juist een combinatie van verschillende biotopen nodig. Door de aanwezige diversiteit en de geringe mate van verstoring komen veel bijzondere en kwetsbare soorten voor. Voor het behoud van levenskrachtige populaties van deze soorten is een duurzaam beheer nodig van de grotere natuurkernen en goede ecologische verbindingen tussen verschillende leefgebieden. Doelsoorten voor bosgemeenschappen zijn ree, eekhoorn,wezel, bosuil, groene specht en Veenwatering Historische laan, Eikenhorst 19

20 ecologische kwaliteiten 20

21 Visie Rijlandroute Open weidevogelgebied in de Papenwegse Polder boomklever. Deze doelsoorten zijn benoemd in het rapport ecologische verbindingszones van de provincie Zuid-Holland. Doelsoorten voor graslanden zijn grutto en tureluur. Doelsoorten voor water- en moeras zijn snoek, bittervoorn, rugstreeppad, waterspitsmuis, noordse woelmuis, vroege glazenmaker en moerassprinkhaan. Deze doelsoorten zijn kenmerkend voor de betreffende ecosystemen. Water- en moerasverbindingen Het aanwezige netwerk van boezemvaarten en polderweteringen biedt een ecologische structuur voor water- en moerassoorten. Er zijn echter veel waterscheidingen en de waterkwaliteit kan veel beter. Verder zijn er weinig grotere moeraselementen. De aanleg van dergelijke elementen kan bijdragen aan de ecologische diversiteit en mede invulling geven aan de gewenste ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Deze verbinding is namelijk niet alleen voor bossoorten, maar ook voor water- en moerassoorten van groot belang. De kwelgebieden van de binnenduinrand en de oeverzones van het Valkenburgse Meer kunnen een verbinding krijgen met de Vlietlanden en het Land van Wijk en Wouden. De aanleg van water- en moeraselementen kan gekoppeld worden aan het netwerk van boezemvaarten en polderweteringen en kan bijdragen aan de benodigde waterberging. Schakel tussen duinen, landgoederenlandschap en Groene Hart Het landgoederenlandschap kent vele ecologische overgangen (gradiënten tussen hoog en laag, zand en veen, droog en nat, voedselarm en voedselrijk). Het gebied is daarom van nationaal belang. Het is letterlijk één van de laatste plaatsen waar de ecologische relatie loodrecht op de kust nog compleet is: van de duinen via de landgoederen naar het Groene Hart. Met de realisatie van het natuurgebied Lentevreugd, compleet met nieuwe duinrellen, de ambitie om een groenzone te realiseren rondom Valkenburg en de ontglazing van de Duivenvoorde corridor aan de andere kant wordt een robuuste verbinding gerealiseerd die het landschap van de duinen verbindt via de Ommedijkse Polder en de Papenwegse Polder met het Groene Hart. De Rijnlandroute mag dit niet onmogelijk maken. 21

22 22 De landgoederenzone is een open parkachtig landschap in het verstedelijkte gebied van de regio Rotterdam-Den Haag. Deze regio profileert zich als metropool. Het open landschap is daarin van grote recreatieve betekenis. Een goede samenhang tussen stad en land is een belangrijke randvoorwaarde. Fietsroutes verbinden nu Leiden langs de oude wegen met de landgoederenzone. Er liggen tal van kansen om dit recreatieve netwerk uit te breiden via bijvoorbeeld de oude weteringen en de Vliet.

23 Visie Rijlandroute 6 Metropolitaan landschap Landgoederen: oases rondom de stad De historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van grote betekenis voor de omgeving. Ze vormen met hun rustige en statige karakter rustruimten in het stedelijk gebied. Ze zijn indertijd ontworpen als buitenplaats en maken zo deel uit van het culturele erfgoed. De charme van een oud landhuis zit hem ook in zijn omgeving. Wat is er mooier dan wandelen tussen eeuwenoude bomen met uitzicht op een historische buitenplaats en de omliggende landerijen? Het landgoedbiotoop bestaat uit de volgende kenmerken: de buitenplaats zelf, de koppeling van het landgoed aan een structuur, het panorama, het blikveld, de zichtlijn. In het stedelijke gebied is de druk op de ruimte groot. Dit maakt de landgoederen kwetsbaar. Internationale allure De landgoederenzone is van grote kwaliteit en draagt daarmee flink bij aan de aantrekkelijkheid van de regio als internationaal vestigingsmilieu. Ook de nieuwbouwlocatie op voormalig vliegveld Valkenburg kan daarvan profiteren. Ontwikkeling De landgoedeigenaren stellen zich op het standpunt dat deze landschappen nog aanzienlijk aan betekenis voor de omgeving te kunnen winnen door betere voorzieningen en toegankelijkheid te bieden. Daarbij is het zoeken naar maatwerk. Het landschap en natuur zijn kwetsbaar. De zoektocht is naar maatregelen die niet ten koste gaan van bestaande Stedelijke context Stadsrand Stevenshof 23

24 recreatieve kwaliteiten 24

25 Visie Rijlandroute Knooppunt van de variant Zoeken naar Balans en de A44 kwaliteiten: maatwerk dus. Voor wandelaars en fietsers liggen er wellicht goede mogelijkheden in de overgang van de landgoedbossen naar de open weidegebieden. Deze randen of zoomen zijn voor de recreant aantrekkelijk en leveren de minste kans op verstoring van de weidevogels. Zoeken naar Balans Voor de kwaliteit en betekenis van het gebied voor de Metropoolregio Den-Haag-Rotterdam is het alternatief Zoeken naar Balans zeer ongunstig. Het gebied wordt kleiner, ingesnoerd, daardoor minder toegankelijk en het is gedaan met de rust! Laat de nieuwe weg geen barrière worden tussen Leiden en de Papenwegse Polder. Zie foto s op deze pagina van de Noordelijke Randweg van Den Haag (Sijtwende). Laat de smalle verbinding die nu nog bestaat tussen de Papenwegse Polder en de Ommedijkse Polder open (zie bijgaande uitwerking van het knooppunt die dit onmogelijk maakt)! N14 Noordelijke Randweg 25

26 26 Kies voor duurzaamheid en bescherm het eeuwenoude landgoederenlandschap. Kies daarom niet voor het alternatief Zoeken naar balans, want dat is een 20e eeuwse oplossing, maar voor de Churchill Avenue als 21e eeuwse oplossing.

27 Visie Rijlandroute 7 Conclusies Rijnlandroute Rentmeesterschap Toon met de keuze voor een alternatief respect voor wat dankzij particulieren door de eeuwen heen tot stand is gebracht. Denk ook aan alle inspanningen en investeringen die particulieren en de overheid in dit landschap hebben gestoken. Duurzaam beheer is ook voor de toekomst gegarandeerd. Bescherm het historische landschap Het alternatief Zoeken naar balans doorsnijdt de landgoedbiotopen van Berbice en Zuidwijk. Trek een grens: bescherm dit historische landschap. Het is een meesterwerk en daar snij je geen stukje vanaf. Het landgoederenlandschap is immers van onbetaalbare waarde. Strandwallen-strandvlaktenlandschap Tussen Den Haag en Leiden ligt het enige nog redelijke gave strandwallenstrandvlaktenlandschap van Nederland. Dat zouden wij graag zo willen houden. Ecologische verbinding tussen Kust en Groene Hart Koester de open relatie tussen de Papenwegse Polder en de Ommedijkse Polder om in de toekomst de ecologische verbinding tussen kust en Groene Hart te kunnen maken. Kies voor geen spijt beleid. Metropolitaanlandschap De historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van internationale allure. Dit landschap is van grote economische betekenis voor het vestigingsmilieu in de regio en biedt een hoogwaardig recreatiemilieu voor omwonenden. Als gevolg van sterke verstedelijking de laatste 50 jaar is de waarde van dit landschap alleen maar toegenomen. Tot slot Nieuwe infrastructuur kan op een innovatieve en eigentijdse manier in het stedelijk gebied worden ingepast. De Petuelring in München is daarvan een goed voorbeeld. Dichter bij huis is Sijtwende een bijna goed voorbeeld van modern en duurzaam wegontwerp. Hier is een goede inpassing en integratie met het stedelijke weefsel tot stand gebracht, maar met één hele grote kanttekening: het landschap is vergeten. Er is met geluidschermen een enorme barrière gecreëerd tussen stad en landschap. Dat mag niet weer gebeuren. Kies voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige inpassing van de Rijnlandroute. De landgoederenzone en Leiden zijn het waard. Buitenplaats Berbice te Voorschoten 27

28

Zuid-Hollands Landschap

Zuid-Hollands Landschap Zuid-Hollands Landschap Aan Provincie Zuid-Holland Provinciale Staten Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG mome~ 1 8 JUNI 2012 Stichting liet Zuid-Hollantls Landschap Nesserdijk 368 3063 NE Rotterdani telefoon

Nadere informatie

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014 Bert Driesse Mark Verberkt Visualisatie A44 / Aansluiting Leiden-West, november 2014 Geschiedenis RijnlandRoute Rijkswegenplan 1968

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland MEMO: Datum: Aan: Van: Cc: Onderwerp woensdag 25 november 2015, raadzaal inloop: 13.00 uur start: 13.30 uur Burgemeester Hoekema Carla Scheffer Communicatie Presentatie De economische dragers van buitenplaatsen

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide

Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema Stedebouw, in opdracht van de Provincie Zuid Holland 1 juli 2014 H+N+S

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Ontwikkeling Schakenbosch

Ontwikkeling Schakenbosch 1 Inloopavond maandag 7 november 2016 Doel inloopavond Informatie geven over de start van de nieuwe ontwikkeling Vragen, wensen en ideeën ophalen Bestaande situatie Schakenbosch is een groen parkgebied:

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

INPASSINGSVISIE LANDSCHAPSPLAN RIJNLANDROUTE

INPASSINGSVISIE LANDSCHAPSPLAN RIJNLANDROUTE INPASSINGSVISIE LANDSCHAPSPLAN RIJNLANDROUTE 125 TB-PIP grens bebouwing Rijksmonument weide / gras volkstuinen 14 bestaande bomen / bos nieuw bos nieuwe losse boom nieuwe haag bestaand water nieuw water

Nadere informatie

Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering

Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering visie (concept) maart 2011 Colofon Opdrachtgever Pact van Duivenvoorde p/a gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Contactpersoon

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Zienswijze Vereniging Milieudefensie, afdelingen Leiden en Voorschoten, op Ontwerp Inpassingsplan Rijnlandroute van Provincie Zuid-Holland.

Zienswijze Vereniging Milieudefensie, afdelingen Leiden en Voorschoten, op Ontwerp Inpassingsplan Rijnlandroute van Provincie Zuid-Holland. Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602 2509 LP Den Haag Leiden / Voorschoten, 7 mei 2014, Geacht College, Zienswijze Vereniging Milieudefensie, afdelingen Leiden en Voorschoten, op Ontwerp

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist. Telefoon ;

Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist. Telefoon ; Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist. Telefoon 030-6958618; e-mail: werkgroep@natuurlijkzeist-west.nl Inspreekreactie 21 februari Masterplan Buitensportaccommodaties Geachte leden van de raad, geachte aanwezigen,

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Gemeenteraad van de gemeente Heusden Postbus 41 5250AA Vlijmen Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Geachte gemeenteraad, De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Titel Cultuurhistorie windenergie A16-zone (CONCEPT)

Titel Cultuurhistorie windenergie A16-zone (CONCEPT) Titel Cultuurhistorie windenergie A16-zone (CONCEPT) Datum 30-5-2017 Auteur Lauran Cornax Inleiding Voor het milieuaspect cultuurhistorie wordt getoetst of op een bepaalde locatie hoogwaardige cultuurhistorische

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Buitenplaats. Reehorst. Een uniek stukje Voorschoten in de Duivenvoordecorridor

Buitenplaats. Reehorst. Een uniek stukje Voorschoten in de Duivenvoordecorridor Buitenplaats Reehorst Een uniek stukje Voorschoten in de Duivenvoordecorridor Inhoudsopgave Welkom op buitenplaats Reehorst. Een heerlijke plek om te wonen, te recreëren en te werken. Een prachtige locatie

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland rivierenlandschap - vlak - open - lange lijnen - grote schaal - nat - fruitteelt - uiterwaarden - steenfabrieken - kastelen

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

CONCEPT LANDSCHAPSPLAN

CONCEPT LANDSCHAPSPLAN CONCEPT LANDSCHAPSPLAN Iniriatiefnemer: Adviesbureau: 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Historie... 5 Huidige Situatie... 6 Beleid... 6 Structuurvisie 2008... 6 Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (herziene

Nadere informatie

DLV makelaardij. nieuw landgoed BUITEN PEKELINGE Oostkapelle

DLV makelaardij. nieuw landgoed BUITEN PEKELINGE Oostkapelle DLV makelaardij nieuw landgoed BUITEN PEKELINGE Oostkapelle nieuw landgoed BUITEN PEKELINGE Oostkapelle Opgesteld door Bosch Slabbers, tuin -en landschapsarchitecten en DLV Makelaardij In gezamelijke opdracht

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland.

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Wieringenrandmeer - wieringen Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Verslag. Naar een agenda voor de raamovereenkomst. Werkbijeenkomst Landgoederen Horst en Voorde en provincie Zuid-Holland

Verslag. Naar een agenda voor de raamovereenkomst. Werkbijeenkomst Landgoederen Horst en Voorde en provincie Zuid-Holland Verslag Naar een agenda voor de raamovereenkomst Werkbijeenkomst Landgoederen Horst en Voorde en provincie Zuid-Holland Henk Smit en Céline Hoon 26 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Agenda voor de

Nadere informatie

Groene verbindingen tussen stad en land. Maurice Kruk. Presentatie symposium Meer natuur in de Stad. 24 november 2016

Groene verbindingen tussen stad en land. Maurice Kruk. Presentatie symposium Meer natuur in de Stad. 24 november 2016 Groene verbindingen tussen stad en land Maurice Kruk Presentatie symposium Meer natuur in de Stad 24 november 2016 Even voorstellen Bioloog Gewerkt voor (o.a.) Landschapsbeheer Zuid-Holland (groenparticipatie)

Nadere informatie

Daarnaast hebben wij kennis genomen van het Revitaliseringsplan zelf. Onze zorgen hieromtrent zetten wij in het vervolg van deze brief nader uiteen.

Daarnaast hebben wij kennis genomen van het Revitaliseringsplan zelf. Onze zorgen hieromtrent zetten wij in het vervolg van deze brief nader uiteen. Aan de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Haarlem, 09 december 2012 Betreft: Plannen landgoed Elswouthoek Geachte raadsleden, Met interesse volgen wij het proces rond

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Aan de zuidzijde van het landgoed heeft Staatsbosbeheer in de Veenzijdse polder voor de liefhebbers een kort laarzenpad uitgezet.

Aan de zuidzijde van het landgoed heeft Staatsbosbeheer in de Veenzijdse polder voor de liefhebbers een kort laarzenpad uitgezet. Op Landgoed De Horsten is een vijftal wandelingen uitgezet, die met gekleurde paaltjes zijn aangegeven. Twee ervan bestrijken het noordelijke gedeelte en starten vanuit de ingang aan de Papeweg in Wassenaar.

Nadere informatie

Landgoed Setersheike

Landgoed Setersheike Praedium maakt het werkelijk Landgoed Setersheike Een robuuste verbinding tussen twee natuurgebieden Datum: november 2011 1 2 Opdrachtgever: Dhr. W. Vugts Ruiting 10a 5076 RA Haaren Inhoudsopgave: 1. Initiatief

Nadere informatie

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries HARINGBUYS AERDENHOUT Jose Vorstermans & Marian de Vries In gesprek met potentiële kopers & omwonenden - 8 september 2011 beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit identiteit & samenhang

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Gedeputeerde mw. I. de Bondt en inwoners Wassenaar & omgeving over de Rijnlandroute op 28 mei 2013.

Gedeputeerde mw. I. de Bondt en inwoners Wassenaar & omgeving over de Rijnlandroute op 28 mei 2013. Gedeputeerde mw. I. de Bondt en inwoners Wassenaar & omgeving over de Rijnlandroute op 28 mei 2013. Achtergrond In mei 2012 is het tracé van de Rijnlandroute, de nieuwe provinciale wegverbinding tussen

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Op grond van de provinciale verordening is een beeldkwaliteitsparagraaf vereist indien sprake is van een gebied buiten de bebouwingscontour. Het plangebied van

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Nieuw landgoed De Horst schetsvisie studio 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Topografische kaart 1868 met globale aanduiding projectlocatie Zicht op boerderij De Horst vanaf Schammersteeg Boerderij

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben een Masterplan gemaakt voor de bouw van 5000 woningen op voormalig marinevliegveld Valkenburg. Dit vliegveld

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan In de matrix zijn enkele voorbeelden van cultuurhistorische waarden opgenomen. Per waarde is aangegeven welke onderdelen van het

Nadere informatie

Ecologische beoordeling masterplan. Erasmusveld-Leywegzone

Ecologische beoordeling masterplan. Erasmusveld-Leywegzone Ecologische beoordeling masterplan Erasmusveld-Leywegzone Colofon Titel Ecologische beoordeling masterplan Erasmusveld-Leywegzone Projectnummer 07776 Opdrachtgever Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Bestaande in te passen bomen en inmeting Stadhouderspark Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Duizenden dienstplichtigen

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

zienswijze gezamenlijke bewonersorganisaties tav de herziening Strudctuurvisie Leiden 2025 DEF!.doc

zienswijze gezamenlijke bewonersorganisaties tav de herziening Strudctuurvisie Leiden 2025 DEF!.doc Page 1 of 2 Verzonden: maandag 15 augustus 201 1 9:03 Aan: Statengriffie Onderwerp: FW: Zienswijze Herziening Structuurvisie Leiden 2025 Bijlagen: zienswijze gezamenlijke bewonersorganisaties tav de herziening

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Geachte heer, mevrouw,

Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Geachte heer, mevrouw, Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Greef, Don de cd.de.greef@leidschendam-voorburg.nl> dinsdag 17 juni 201 4 1357 Statengriffie FW: Zienswijze OT6 Rijnlandroute - A4 201 4061 70944.pdf; 201 405081

Nadere informatie

Riante bouwkavels tussen Haarlem en Leiden in het buitengebied van Lisse.

Riante bouwkavels tussen Haarlem en Leiden in het buitengebied van Lisse. Riante bouwkavels tussen Haarlem en Leiden in het buitengebied van Lisse. Riante bouwkavels tussen Haarlem en Leiden in het buitengebied van Lisse. Vrij wonen in de Randstad Uw droomhuis Heerlijkheid Akervoorde

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Behoud cultuurhistorie krijgt impuls

Behoud cultuurhistorie krijgt impuls Behoud cultuurhistorie krijgt impuls Hoe kunnen de cultuurhistorische waarden beschermd worden zonder dat ons buitengebied een museum wordt? Deze uitdaging neemt het Pact van Duivenvoorde aan. Daarom is

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Betreft: zienswijzen MER en Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Betreft: zienswijzen MER en Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute Voorschoten, 1 september 2012 College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Betreft: zienswijzen MER en Voorontwerp Provinciaal

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Gemeente Zuidhorn t.a.v. de gemeenteraad email: gemeente@zuidhorn.nl Ons kenmerk: 16-032-EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Geachte heer,

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne Centrumvisie Rockanje januari 2016 In opdracht van: Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave - Ontwikkeling door de eeuwen heen - Analyse kernwaardes van het centrum - Lastig of kwetsbaar in het centrum - Kansen

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie

1.2 Ontwikkeling Vughtse landgoederen Situatie omstreeks 1800

1.2 Ontwikkeling Vughtse landgoederen Situatie omstreeks 1800 Bijlage 1 Vughtse landgoederen 1.1 Inleiding Brabant kent een minder rijke traditie van landgoederen dan de provincies in Midden- Nederland. De bekendste gebieden met landgoederen in Nederland zijn Wassenaar,

Nadere informatie

Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A.

Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A. 0174145 Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken Onderwerp Datum Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A. Geachte raad, In het raadsvoorstel

Nadere informatie

TB-PIP grens bebouwing Rijksmonument weide / gras volkstuinen bestaande bomen / bos nieuw bos nieuwe losse boom nieuwe haag bestaand water nieuw

TB-PIP grens bebouwing Rijksmonument weide / gras volkstuinen bestaande bomen / bos nieuw bos nieuwe losse boom nieuwe haag bestaand water nieuw TB-PIP grens bebouwing Rijksmonument weide / gras volkstuinen bestaande bomen / bos nieuw bos nieuwe losse boom nieuwe haag bestaand water nieuw water rietland weg lokaal verkeer weg langzaam verkeer geluidsscherm

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos

Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos Onderbouwing voor het aanpassen van de Verordening ruimte nabij de woonwijk Ruitersbos Doel notitie Onderbouwing voor het aanpassen van de provinciale regelgeving uit de Verordening Ruimte door de gebiedsaanduiding

Nadere informatie

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken Prachtige oorspronkelijke stukken van beken 9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, doordat daar de werking van de elementen goed zichtbaar is, of omdat de sfeer er gewoonweg sprookjesachtig

Nadere informatie

Kansen voor Rusthoven & Ekenstein

Kansen voor Rusthoven & Ekenstein Kansen voor Rusthoven & Ekenstein Lustwarande 27 februari 2015 Inhoud presentatie Historie Ekenstein en Rusthoven Plannen Uitgangspunten nieuwe ontwikkelingen Ruimtelijke kenmerken Kansen Opgave Rol gemeente

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Januari 2009 Nummer 6004 onderwerp Wijziging partiële herziening Zuid-Holland West; As Leiden Katwijk 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Duin Horst & weide de sleutel tot uitvoering

Duin Horst & weide de sleutel tot uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & weide de sleutel tot uitvoering inventarisatie & Analyse november 2010 achtergronddocument Colofon Opdrachtgever Pact van Duivenvoorde p/a gemeente Wassenaar Postbus

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDGOED STIPHORST GEMEENTE VEGHEL

BEELDKWALITEITPLAN LANDGOED STIPHORST GEMEENTE VEGHEL BEELDKWALITEITPLAN GEMEENTE VEGHEL 2 INLEIDING Voor u ligt het beeldkwaliteitplan voor het nieuwe Landgoed Stiphorst, gelegen in de gemeente Veghel. Met dit document kan het ontwerp voor het langoed op

Nadere informatie

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE 22-06-2017 ZODO 17-23 22-06-2017 UITGEVOERD DOOR MD Landschapsarchitecten Kerklaan 30, Haren Postbus 6070 9702 HB Groningen 050 5278218 contact@mdlandschapsarchitecten.nl

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

VAN GLAS NAAR GRAS OMVORMING GLASCOMPLEXEN IN DE DUIVENVOORDE CORRIDOR

VAN GLAS NAAR GRAS OMVORMING GLASCOMPLEXEN IN DE DUIVENVOORDE CORRIDOR VAN GLAS NAAR GRAS OMVORMING GLASCOMPLEXEN IN DE DUIVENVOORDE CORRIDOR STICHTING DUIVENVOORDE VAN GLAS NAAR GRAS OMVORMING GLASCOMPLEXEN IN DE DUIVENVOORDE CORRIDOR Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

Nadere informatie