Spaar de landgoederenzone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaar de landgoederenzone"

Transcriptie

1 Spaar de landgoederenzone Kies voor een 21e eeuwse oplossing voor de Rijnlandroute Stichting Horst en Voorde Buitenplaats Berbice

2 1 De Rijnlandroute: een duivels dilemma! 2 Rentmeesterschap 3 Cultuurhistorie van kastelen en landgoederen Gaaf strandwallenstrandvlakten landschap 5 Ecologische hoofdstructuur 6 Metropolitaan landschap

3 De natuurlijkheid waarvan wij thans genieten, bestaat, vooral in het Westen van ons land, voor meer dan de helft uit overblijfselen van de zorgvuldige kunstmatigheid van onze vaderen ( ) Welk een moed om op zóó groote schaal bosch en park aan te leggen! Nog steeds parasiteren wij erop (...) Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer (1946) Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen. Heemschutserie Allert de Lange Amsterdam. 7 Conclusies COLOFON Opdrachtgever: Stichting Horst en Voorde 26 Contactpersonen: Twickel: Albert Schimmelpenninck ( , Horst en Voorde: Adrienne Vriesendorp ( , Berbice: Stan Dessens ( , Opdrachtnemer: Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw Contact: Ir. Rik de Visser, landschapsarchitect bnt Prinsengracht GV Amsterdam T E

4 4 Veel partijen in Holland Rijnland zijn het er over eens: de Rijnlandroute moet er komen. Het gaat om de verbindende schakel tussen de A44 en de A4, aan de zuidkant van de stad Leiden. Deze weg is nodig voor de bereikbaarheid van de regio en haar economische ontwikkeling. Maar welke oplossing voor de weg moet er komen? Een van de meest gave landgoederenlandschappen van Nederland is in het geding!

5 Visie Rijlandroute 1 Rijnlandroute: een duivels dilemma! Zoeken naar balans In de Provinciale Structuurvisie van Zuid- Holland is een voorlopig tracé opgenomen, dat van oost naar west loopt via de Oostvlietpolder, landgoed Berbice, dwars door de sportparken in Voorschoten, de Papenwegse Polder ten zuiden van de woonwijk Stevenshof, en aansluit op een omvangrijk knooppunt aan de A44 ter hoogte van de Maaldriftweg. Dit tracé is thans bekend onder de naam Zoeken naar balans. Het stuk weg bij Voorschoten is gedacht als een bijna 2 km lange open bak tussen de Vliet en het spoor. In de Papenwegse Polder is een half verdiepte ligging getekend met 2,5 meter hoge grondwallen. Gevolgen De gevolgen van Zoeken naar Balans zijn desastreus voor het landschap. De fraaie stadsrand van Leiden aan de Papenwegse Polder gaat verloren. De stad en de landgoederenzone worden definitief van elkaar gescheiden. Bijna 50 ha open landschap verdwijnt. De gewenste ecologische verbinding tussen de Papenwegseen de Ommedijkse Polder is straks geblokkeerd. Historische landschappelijke structuren, zoals de Veenwatering en de Dobbewatering, worden doorsneden. De verkaveling en de waterhuishouding gaan volledig op de schop. Zicht op het open landschap vanuit Stevenshof raakt geblokkeerd. Verkeerssignalering en wegverlichting zal de rust en landelijkheid van de Papenwegse Polder voor altijd verstoren. Churchill Avenue Zoeken naar Balans Churchill Avenue Zoeken naar Balans DEN HAAG KATWIJK AAN ZEE WASSENAAR LEIDSCHENDAM DEN HAAG Mogelijke verbindingen A4-A44 KATWIJK AAN ZEE VOORSCHOTEN LEIDEN ZOETERMEER ZOETERMEER Kies voor 21e eeuwse oplossing De landgoedeigenaren verenigd in de Stichting Horst en Voorde (Twickel, de Horsten en Duivenvoorde) en Buitenplaats Berbice vinden Zoeken naar Balans een 20e eeuwse oplossing. Wij opteren voor een 21e eeuwse oplossing à la de Churchill Avenue. Spaar een eeuwenoud en uniek landschap door te kiezen voor een duurzame en innovatieve oplossing. Het landgoederenlandschap is van hoge economische en maatschappelijke waarde. Zoeken naar Balans is net als de Churchill Avenue een kostbare oplossing: een lange open bak ter hoogte van Voorschoten en de verdiepte ligging bij Stevenshof in een gebied met een hoge grondwaterstand. A 44 WASSENAAR LEIDSCHENDAM A 44 VOORSCHOTEN A 4 LEIDEN A 4 SASSENHEIM SASSENHEIM Stadsrand Stevenshof 5

6 6 Eeuwenlang rentmeesterschap heeft ertoe geleid dat een unieke en gave landgoederenzone is ontstaan. Landgoederen die met de precisie van een landschapsschilder zijn ontwikkeld. De positionering van de gebouwen, de vormgeving van de tuin, de interactie met boerderijen, de zorgvuldige aanleg van de bossen, de zichtlijnen naar omliggende kerken en landhuizen en de relatie met oude wegen en waterlopen hebben een fascinerend landschap tot stand gebracht.

7 Visie Rijlandroute 2 Rentmeesterschap Het belang van continuïteit Goed rentmeesterschap gaat niet alleen honderden jaren terug, maar is ook naar de toekomst gegarandeerd. Particulieren hebben de verantwoordelijkheid genomen voor een duurzaam beheer van de landgoederenzone in het verleden, voeren dat uit in het heden en blijven dat doen in de toekomst! Stichtingen met behoudsdoelstellingen staan daarvoor garant. Juist die continuïteit in het beheer is uniek. Het beheer van het landgoederenlandschap is niet afhankelijk van de grillen van de politiek. Economische waarde Stelt u zich het landschap van Zuid-Holland voor zonder de landgoederen. Of rekent u eens uit wat het tot stand brengen van deze kwaliteiten nu zou kosten. Of anders gedacht: wat is de economische waarde van dit landschap? Dat is onmogelijk te bepalen, want het is onbetaalbaar. Er zijn honderden jaren voor nodig om deze kwaliteiten tot stand te brengen! Meesterwerk De landgoederenzone tussen Den Haag en Leiden is een levend meesterwerk! Wij, als rentmeesters van dit landschap vragen u dit landschap mee te helpen beschermen en te behouden voor latere generaties. Laten we dit landschap met eenzelfde zorg omgeven als bij de meesterwerken van Rembrandt, Hals, Vermeer, Van Gogh, Roelofs of Mauve. Daar gaan we toch ook niet een stuk van afsnijden? De Horsten Historische laan 7

8 1950 Topografische situatie

9 Visie Rijlandroute 2000 Topografische situatie 2000 Overheidsinspanningen Gelukkig heeft ook de overheid zich een goed rentmeester getoond. Zij heeft veel inspanningen getroost om het gebied open te houden: denk aan meer dan 50 jaar bufferzonebeleid, de ecologische hoofdstructuur, het Belvedèrebeleid en de omvorming van de glascomplexen in de Duivenvoordecorridor. In de Provinciale Structuurvisie is een groot deel van het gebied aangeduid als landgoedbiotoop. Verdere aantasting van de Papenwegse Polder is ook vanuit het provinciale beleid geredeneerd volstrekt onlogisch. Historische laan 9

10 10 Het gebied kent unieke en samenhangende structuur van kastelen en landgoederenensembles. De landhuizen en parkbossen, gelegen op de hogere oude strandwallen, vormen een schitterend contrast met de open en venige laaggelegen strandvlaktes. Van oudsher graast hier het vee en nog steeds zijn de open strandwallen van belang voor de agrariërs en de weidevogels. Het landgoederenlandschap is een levend archief van cultuurhistorie en landschapsarchitectuur.

11 Visie Rijlandroute 3 Cultuurhistorie van kastelen en landgoederen De rijkdom van het cultuurlandschap De landgoederen op de oeverwallen van de Oude Rijn zijn inmiddels opgenomen in de stad Leiden maar nog steeds middels de oude wegen en waterlopen verbonden met het achterland. Voorbeelden zijn Rhynhof (1774), Ter Wadding (1770) en Endegeest (1764). Het zijn historische ankerpunten. De landgoederen in de binnenduinrand zijn verscholen in de bossen en vormen een parelketting van Leiden tot Den Haag. Voorbeelden zijn Rijksdorp (1663), Groot Haesebroek (1320) en Duinrell (1681). De strandwallen dragen landgoederen zoals Zuidwijk (1406), Duivenvoorde (1226), Ter Horst (1610) en Berbice (1674). De meeste gebouwen zijn Rijksmonument en verschillende buitenplaatsen zijn als complex beschermd. Diligenceroutes Twee typische strandwallandgoederen overlappen met het tracé van Zoeken naar Balans, namelijk Zuidwijk en Berbice. Dit type behoort tot de oudste landgoederen en buitenplaatsen van Nederland. Ze zijn gelegen langs oude diligenceroutes die over de hoger en droog gelegen strandwallen liepen, van Haarlem naar Leiden en Den Haag. De meestal rechthoekige contour van de landgoedbebossing volgt de richting van de strandwal en is met een bomenlaan haaks op de strandwal aangesloten op de oude route. Zichtlijnen in zowel de lengterichting van de strandwal, als haaks daarop over de bijbehorende weiden en pachtboerderijen verankeren het ensemble in de omgeving. Huis Zuydwijk Open strandvlakte met beboste strandwal in de achtergrond 11

12 Cultuurhistorische kwaliteiten 12

13 Visie Rijlandroute Zuydwijk overzichtskaart In het park van Zuydwijk, P.C. la Fargue ca Berbice (verheen Allemansgeest), Jacob van Timmermasn uit 1788 Zuidwijk Zuidwijk wordt voor het eerst vermeld in De buitenplaats komt tot bloei in 1710 door Graaf Johan Hendrik. Hij laat de veelgeprezen formele tuin aanleggen. In 1770 wordt deze formele tuin omgevormd tot een overgangstuin welke nog steeds herkenbaar is. Het kasteel is rond 1800 verdwenen. Eén van de bijgebouwen is uitgebreid tot het huidige hoofdgebouw. Het rechthoekige park met waterpartijen, kronkelpaden, eeuwenoude boompartijen, het huis, de bijgebouwen en tuinmanswoning zijn beschermd als Rijksmonument en vallen onder de Natuurschoonwet. Zichtrelaties met de Papenwegse Polder, de Zuidwijksemolen, de Stevenshofjesmolen, de kerk van Voorschoten en het boerderij ensemble ten noorden van Zuidwijk zijn nog intact. Berbice Rijksmonument Berbice met landhuis, oranjerie, oude tuinmuren, park en bosvijver in formele aanleg, ligt aan de Leidseweg in Voorschoten. Het is vanaf 1688 in bezit gekomen van Pieter de la Court van der Voort en groeide vanaf die tijd uit tot een fraaie buitenplaats. De la Court was een fervent tuinliefhebber die in 1737 een handboek over de aanleg van parken uitgaf. Zijn beginselen zijn nog steeds goed herkenbaar in het huidige terrein. Berbice speelt een belangrijke rol als groene long in de drukbevolkte Randstad. De eerste plannen van Rijkswaterstaat om een weg over de buitenplaats aan te leggen dateren al van Het door de provincie vastgestelde landgoedbiotoop zou de buitenplaats en de directe omgeving bescherming hebben moeten bieden! 13

14 14 De landschappelijke kwaliteit van het gebied is zeer hoog. Het heeft een parkachtig karakter en een heldere ruimtelijke opbouw. Het ensemble van open ruimten van verschillende maat, omzoomd door fraaie bospartijen, met kastelen, landhuizen en fraaie boerderijen. Dit is het unique selling point voor de stedelijke regio en zorgt voor internationale allure. De hele opeenvolging van kust en duin, overstromingsvlakte van de Oude Rijn, strandwallen en strandvlakte naar de open polders van het Groene Hart is hier nog goed beleefbaar.

15 Visie Rijlandroute 4 Gaaf strandwallenstrandvlakten landschap Uniek in Nederland Het strandwallen-strandvlaktenlandschap is langs een groot gedeelte van de kust van Noord- en Zuid-Holland aanwezig. Nergens is het echter zo gaaf gebleven als in de zone tussen Den Haag en Leiden. De landgoederen in dit gebied zijn hiervoor de verklaring. Deze hebben er eeuwenlang voor gezorgd dat bossen en landerijen op een duurzame wijze werden beheerd. In de zone tussen Leiden, Haarlem en Bergen lag vroeger ook een gaaf strandwallen-strandvlaktenlandschap, maar omdat de strandwallen hier zijn afgegraven en de landgoederen verdwenen, is veel van dit unieke landschap verloren gegaan. Reden temeer om extra zuinig te zijn op het landschap tussen Den Haag en Leiden. Bijhouwer De kwaliteiten van het landgoederenlandschap zijn treffend beschreven door Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer (1946) in zijn boekje Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen: Hoe fraai de lanenstelsels en rechthoekige boschperceelen der 18e eeuwsche buitenverblijven zich in het landschap afteekenen, en hoe intiem we de sfeer van een dergelijk park kan zijn, valt ons nabij Wassenaar reeds op, wanneer wij met den trein tusschen de bosschages van Ter Horst en Duivenvoorde rijden. ( ) De stedeling die rondzwerft in de poldergebieden waar de buitenplaats nog aanwezig is, wordt getroffen door de schoonheid die de bewoner uit gewoonte dikwijls niet meer waarneemt. De hooge boomranden, strak begrensd, doen de Zicht op de open polder, de Horsten Veenwatering, de Horsten 15

16 16 Landschappen IN de kustzone

17 Visie Rijlandroute Zicht op de open overstromingsvlakte van de Rijn langs de Wassenaarse Watering open weiden er tussen nog zonniger schijnen, de uitzichten winnen aan diepte door de omlijsting van groen, de door lanen omsloten ruimten zijn heerlijk rustig van verhouding. Het geheel ademt een sfeer van: hier woont de mensch die van zijn omgeving weet te genieten. Overstromingsvlakte Rijn Lange tijd had de Rijn haar monding bij Katwijk. Hier waren geen duinen en strandwallen, maar lag een brede delta. Het open landschap van de Ommedijkse Polder herinnert hieraan. De landschappelijke en ecologische samenhang tussen de Ommedijkse Polder en de open strandvlakte van de Papenwegse Polder is nog aanwezig, maar de smalle verbinding is bijna dichtgeslibt. Met de aanleg van het alternatief Zoeken naar balans gaat deze onherroepelijk verloren. 17

18 18 De landgoederenzone herbergt een rijke en diverse natuur die duurzaam wordt beheerd door landgoedeigenaren, boeren en natuurbeschermingsorganisaties. De landgoederen zijn belangrijke dragers in de ecologische hoofdstructuur. Tevens vormen zij een cruciale schakel tussen de natuur van duin en kust en die van het polderlandschap van het Groene Hart.

19 Visie Rijlandroute 5 Ecologische hoofdstructuur Diversiteit natuurtypen Het landschap kent uiteenlopende biotopen of natuurtypen met hoge natuurwaarden: bloemrijke graslanden en weidevogelgebieden, monumentale landgoedbossen met oude bosbodems en stinzenflora, en waardevolle water- en oevergemeenschappen, vijvers en poelen. Grote delen van het gebied maken deel uit van de PEHS en in de provinciale plannen zijn twee ecologische verbindingszones aangewezen. Goede verbindingen met de duinen en het Groene Hart zijn essentieel voor het ecologisch functioneren van de landgoederen en de natuurgebieden. Op bijgaande kaart is het gewenste ecologische netwerk weergegeven. De noordelijke verbinding sluit aan op het relatief open gebied van de Ommedijkse Polder. Belangrijke soorten Binnen het gebied komen verschillende biotopen voor met eigen soorten. Sommige soorten, zoals eekhoorns, weidevogels, vissen en libellen zijn sterk gebonden aan één biotoop. Andere soorten, zoals roofvogels, amfibieën, reeën en vleermuizen, hebben juist een combinatie van verschillende biotopen nodig. Door de aanwezige diversiteit en de geringe mate van verstoring komen veel bijzondere en kwetsbare soorten voor. Voor het behoud van levenskrachtige populaties van deze soorten is een duurzaam beheer nodig van de grotere natuurkernen en goede ecologische verbindingen tussen verschillende leefgebieden. Doelsoorten voor bosgemeenschappen zijn ree, eekhoorn,wezel, bosuil, groene specht en Veenwatering Historische laan, Eikenhorst 19

20 ecologische kwaliteiten 20

21 Visie Rijlandroute Open weidevogelgebied in de Papenwegse Polder boomklever. Deze doelsoorten zijn benoemd in het rapport ecologische verbindingszones van de provincie Zuid-Holland. Doelsoorten voor graslanden zijn grutto en tureluur. Doelsoorten voor water- en moeras zijn snoek, bittervoorn, rugstreeppad, waterspitsmuis, noordse woelmuis, vroege glazenmaker en moerassprinkhaan. Deze doelsoorten zijn kenmerkend voor de betreffende ecosystemen. Water- en moerasverbindingen Het aanwezige netwerk van boezemvaarten en polderweteringen biedt een ecologische structuur voor water- en moerassoorten. Er zijn echter veel waterscheidingen en de waterkwaliteit kan veel beter. Verder zijn er weinig grotere moeraselementen. De aanleg van dergelijke elementen kan bijdragen aan de ecologische diversiteit en mede invulling geven aan de gewenste ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Deze verbinding is namelijk niet alleen voor bossoorten, maar ook voor water- en moerassoorten van groot belang. De kwelgebieden van de binnenduinrand en de oeverzones van het Valkenburgse Meer kunnen een verbinding krijgen met de Vlietlanden en het Land van Wijk en Wouden. De aanleg van water- en moeraselementen kan gekoppeld worden aan het netwerk van boezemvaarten en polderweteringen en kan bijdragen aan de benodigde waterberging. Schakel tussen duinen, landgoederenlandschap en Groene Hart Het landgoederenlandschap kent vele ecologische overgangen (gradiënten tussen hoog en laag, zand en veen, droog en nat, voedselarm en voedselrijk). Het gebied is daarom van nationaal belang. Het is letterlijk één van de laatste plaatsen waar de ecologische relatie loodrecht op de kust nog compleet is: van de duinen via de landgoederen naar het Groene Hart. Met de realisatie van het natuurgebied Lentevreugd, compleet met nieuwe duinrellen, de ambitie om een groenzone te realiseren rondom Valkenburg en de ontglazing van de Duivenvoorde corridor aan de andere kant wordt een robuuste verbinding gerealiseerd die het landschap van de duinen verbindt via de Ommedijkse Polder en de Papenwegse Polder met het Groene Hart. De Rijnlandroute mag dit niet onmogelijk maken. 21

22 22 De landgoederenzone is een open parkachtig landschap in het verstedelijkte gebied van de regio Rotterdam-Den Haag. Deze regio profileert zich als metropool. Het open landschap is daarin van grote recreatieve betekenis. Een goede samenhang tussen stad en land is een belangrijke randvoorwaarde. Fietsroutes verbinden nu Leiden langs de oude wegen met de landgoederenzone. Er liggen tal van kansen om dit recreatieve netwerk uit te breiden via bijvoorbeeld de oude weteringen en de Vliet.

23 Visie Rijlandroute 6 Metropolitaan landschap Landgoederen: oases rondom de stad De historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van grote betekenis voor de omgeving. Ze vormen met hun rustige en statige karakter rustruimten in het stedelijk gebied. Ze zijn indertijd ontworpen als buitenplaats en maken zo deel uit van het culturele erfgoed. De charme van een oud landhuis zit hem ook in zijn omgeving. Wat is er mooier dan wandelen tussen eeuwenoude bomen met uitzicht op een historische buitenplaats en de omliggende landerijen? Het landgoedbiotoop bestaat uit de volgende kenmerken: de buitenplaats zelf, de koppeling van het landgoed aan een structuur, het panorama, het blikveld, de zichtlijn. In het stedelijke gebied is de druk op de ruimte groot. Dit maakt de landgoederen kwetsbaar. Internationale allure De landgoederenzone is van grote kwaliteit en draagt daarmee flink bij aan de aantrekkelijkheid van de regio als internationaal vestigingsmilieu. Ook de nieuwbouwlocatie op voormalig vliegveld Valkenburg kan daarvan profiteren. Ontwikkeling De landgoedeigenaren stellen zich op het standpunt dat deze landschappen nog aanzienlijk aan betekenis voor de omgeving te kunnen winnen door betere voorzieningen en toegankelijkheid te bieden. Daarbij is het zoeken naar maatwerk. Het landschap en natuur zijn kwetsbaar. De zoektocht is naar maatregelen die niet ten koste gaan van bestaande Stedelijke context Stadsrand Stevenshof 23

24 recreatieve kwaliteiten 24

25 Visie Rijlandroute Knooppunt van de variant Zoeken naar Balans en de A44 kwaliteiten: maatwerk dus. Voor wandelaars en fietsers liggen er wellicht goede mogelijkheden in de overgang van de landgoedbossen naar de open weidegebieden. Deze randen of zoomen zijn voor de recreant aantrekkelijk en leveren de minste kans op verstoring van de weidevogels. Zoeken naar Balans Voor de kwaliteit en betekenis van het gebied voor de Metropoolregio Den-Haag-Rotterdam is het alternatief Zoeken naar Balans zeer ongunstig. Het gebied wordt kleiner, ingesnoerd, daardoor minder toegankelijk en het is gedaan met de rust! Laat de nieuwe weg geen barrière worden tussen Leiden en de Papenwegse Polder. Zie foto s op deze pagina van de Noordelijke Randweg van Den Haag (Sijtwende). Laat de smalle verbinding die nu nog bestaat tussen de Papenwegse Polder en de Ommedijkse Polder open (zie bijgaande uitwerking van het knooppunt die dit onmogelijk maakt)! N14 Noordelijke Randweg 25

26 26 Kies voor duurzaamheid en bescherm het eeuwenoude landgoederenlandschap. Kies daarom niet voor het alternatief Zoeken naar balans, want dat is een 20e eeuwse oplossing, maar voor de Churchill Avenue als 21e eeuwse oplossing.

27 Visie Rijlandroute 7 Conclusies Rijnlandroute Rentmeesterschap Toon met de keuze voor een alternatief respect voor wat dankzij particulieren door de eeuwen heen tot stand is gebracht. Denk ook aan alle inspanningen en investeringen die particulieren en de overheid in dit landschap hebben gestoken. Duurzaam beheer is ook voor de toekomst gegarandeerd. Bescherm het historische landschap Het alternatief Zoeken naar balans doorsnijdt de landgoedbiotopen van Berbice en Zuidwijk. Trek een grens: bescherm dit historische landschap. Het is een meesterwerk en daar snij je geen stukje vanaf. Het landgoederenlandschap is immers van onbetaalbare waarde. Strandwallen-strandvlaktenlandschap Tussen Den Haag en Leiden ligt het enige nog redelijke gave strandwallenstrandvlaktenlandschap van Nederland. Dat zouden wij graag zo willen houden. Ecologische verbinding tussen Kust en Groene Hart Koester de open relatie tussen de Papenwegse Polder en de Ommedijkse Polder om in de toekomst de ecologische verbinding tussen kust en Groene Hart te kunnen maken. Kies voor geen spijt beleid. Metropolitaanlandschap De historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van internationale allure. Dit landschap is van grote economische betekenis voor het vestigingsmilieu in de regio en biedt een hoogwaardig recreatiemilieu voor omwonenden. Als gevolg van sterke verstedelijking de laatste 50 jaar is de waarde van dit landschap alleen maar toegenomen. Tot slot Nieuwe infrastructuur kan op een innovatieve en eigentijdse manier in het stedelijk gebied worden ingepast. De Petuelring in München is daarvan een goed voorbeeld. Dichter bij huis is Sijtwende een bijna goed voorbeeld van modern en duurzaam wegontwerp. Hier is een goede inpassing en integratie met het stedelijke weefsel tot stand gebracht, maar met één hele grote kanttekening: het landschap is vergeten. Er is met geluidschermen een enorme barrière gecreëerd tussen stad en landschap. Dat mag niet weer gebeuren. Kies voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige inpassing van de Rijnlandroute. De landgoederenzone en Leiden zijn het waard. Buitenplaats Berbice te Voorschoten 27

28

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk langs de Rijn COLOFON Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten Opdrachtgever gemeente Katwijk Datum December 2010 VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk

Nadere informatie

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid).

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid). Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten Secretariaat: Prinses Margrietlaan 32 2252 GL Voorschoten Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Beroepschrift

Nadere informatie

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten Nederland telt zo n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen,

Nadere informatie

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan Nu de kansen grijpen Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan water buitendijksgebied dijken bypass sluis stormkering bestaand stedelijk gebied bestaand centrumgebied nieuw woongebied

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk!

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk! PAL voor de leefomgeving Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Natuurlijk verder met een sterk

Nadere informatie

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 NOORDRAND HOEKSCHE WAARD samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting en leeswijzer 3 1. Inleiding 7 2. De Noordrand in een wijdere context 15 2 3. Borging van de kernwaarden,

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen in woord en beeld

Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl

Nadere informatie

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1)

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) 25 februari 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Vraagstelling 5 2. Een korte geschiedenis van het

Nadere informatie

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek Voor waardestellingen van groen erfgoed Deze richtlijnen zijn bedoeld om het zorgvuldig omgaan met groen erfgoed verder te professionaliseren. Dat raakt veel belanghebbenden

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a.

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a. Haagwinde In dit nummer o.a.: kwartaalblad van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage e.o. 01 5e jaargang nr. maart 2012 Zuinig op stadsbomen Speuren naar sporen historie Zandhagedis

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Wij realiseren onder andere een 50 meter breed ecoduct over het spoor tussen Best en Boxtel waarmee 7500 hectare natuur- en graasgebied wordt verbonden, 15 edelherten

Nadere informatie

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Atelier Fryslân werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Leeuwarden. juli. 2012 Vooraf Zonder visie

Nadere informatie

Natuur en Landschap. Onderzoeksrapporten bij. de strategische

Natuur en Landschap. Onderzoeksrapporten bij. de strategische Natuur en Landschap Onderzoeksrapporten bij de strategische buro Schokland o buro sch kland landschap, ontwerp en verhaal erichte discussie over Landschap en Luchtvaart Een ex-ante evaluatie, in het kader

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie