voorwerk vaststellingsovereenkomst ps :59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwerk vaststellingsovereenkomst ps 08-05-2007 08:59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst"

Transcriptie

1 voorwerk vaststellingsovereenkomst ps :59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst

2 voorwerk vaststellingsovereenkomst ps :59 Pagina 2

3 voorwerk vaststellingsovereenkomst ps :59 Pagina 3 Mediation en de vaststellingsovereenkomst Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht Mediation and the Settlement Agreement Avoidance and enforceability under Dutch and American law (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 15 juni 2007 om uur door Marie Sophie van Muijden geboren te Leiden

4 voorwerk vaststellingsovereenkomst ps :59 Pagina 4 Promotiecommissie Promotor: Prof.dr. F.J.M. De Ly Overige leden: Prof.mr. J.M. Barendrecht Prof.mr. W.H. van Boom Prof.mr. A.I.M. van Mierlo Van deze uitgave verschijnt een handelseditie onder ISBN Marie Sophie Van Muijden, 2007 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

5 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen xiii 1. Inleiding 1 1. Mediation 1 2. De vaststellingsovereenkomst 3 3. Doelstelling van het onderzoek 4 4. Reikwijdte en afbakening van het onderzoek 5 5. Verantwoording en methode van onderzoek 9 6. Plan van behandeling Mediation Inleiding Mediation gedefinieerd Het mediationproces De verschillende typen mediation Faciliterende mediation Evaluerende mediation Transformatieve mediation Mediation in Nederland Inleiding Aanbieders van mediation Het Nederlands Mediation Instituut ACBMediation De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars Andere aanbieders van mediation Zelfregulering door mediationaanbieders De mediationovereenkomst Het mediationreglement De gedragsregels De tuchtrechtspraak Concluderende opmerkingen Mediationprojecten vanuit de overheid Inleiding Scheidings- en Omgangsbemiddeling Project Scheidingsbemiddeling Resultaten Project Omgangsbemiddeling Resultaten Politieke besluitvorming Project Mediation Rechterlijke Macht 47

6 Mediation en de vaststellingsovereenkomst Resultaten Onderzoek geschilbeslechtingsdelta Politiek besluitvorming Resultaten doorverwijzingsvoorziening Mediation in de Verenigde Staten Inleiding Ethische regels Uniform Mediation Act Mediation en Europa Europese Richtlijn European Code of Conduct Mediation en de Verenigde Naties De vaststellingsovereenkomst Inleiding Geschiedenis Definitie Totstandkoming Aantasting Dwingend recht Openbare orde en goede zeden Strijd met de redelijkheid en billijkheid Bindend advies Directe vaststelling Rechtsverwerking Toetsing Wilsontbreken Wil, verklaring en gerechtvaardigd vertrouwen Onbekwaamheid en geestelijke stoornis Wilsgebreken Dwaling Rechtspraak Eenzijdige-wederzijdse dwaling Enige bijzondere gemeenschappen Dwaling en mediation Bedrog Bedrog door een derde Bedreiging Misbruik van omstandigheden Tussenconclusie wilsgebreken Vaststellingsovereenkomsten opgenomen in akten Type akten en bewijskracht De notariële zorgplicht Tenuitvoerlegging Directe executie Indirecte executie Verweer tegen executie en samenloop met aantasting Vonnissen en beschikkingen 100 vi

7 Inhoudsopgave 8.2. Andere executoriale titels Notariële akte Proces-verbaal van een minnelijke schikking Arbitrale schikkingsvonnissen Inleiding Rechtskarakter Aantasting De settlement agreement Inleiding Het Amerikaanse rechtssysteem Settlement and compromise Inleiding Definitie Totstandkoming Gronden voor aantasting Illegality Misrepresentation Misrepresentation door een derde Het rechtsgevolg Duress Undue influence Mistake Misunderstanding Mutual mistake Unilateral mistake Mistake en de settlement agreement Unconscionability Substantive unconscionability Procedural unconscionability Rechtsmiddelen Rechtsmiddelen bij niet-nakoming Enforcement Rescission Damages Het verlies van rechtsmiddelen Bewijslast Procedurele aspecten van settlement agreements Summary procedure Consent judgment Tenuitvoerlegging Samenvatting en rechtsvergelijkende conclusie Mediation Ontwikkelingen en ervaringen met mediation De vaststellingsovereenkomst en de settlement agreement De aantastingsgronden Procesrechtelijke opmerkingen 149 vii

8 Mediation en de vaststellingsovereenkomst 6. De mediated settlement Algemene inleiding Californië Inleiding Vereisten Aanhangige zaken Schriftelijk en ondertekend Mondelinge mededeling Executoriale titel Aanhangige zaken Rechterlijk toezicht op de uitvoering Niet-aanhangige zaken Bijzondere bepalingen Aantasting Aanhangige zaken Procedurele toetsing Materiële toetsing Algemeen Rechtspraak Vertrouwelijkheid Regelgeving Vertrouwelijkheid en afdwingbaarheid Vertrouwelijkheid en aantastbaarheid Samenvatting en conclusie Florida Inleiding Vereisten Vermogensrecht Familierecht Executoriale titel Sancties Aantasting Toetsing van de totstandkoming Duress en undue influence Mistake Toetsing van de inhoud Vermogensrecht Familierecht Consent judgments en aantasting Vertrouwelijkheid Regelgeving Vertrouwelijkheid en afdwingbaarheid Vertrouwelijkheid en aantastbaarheid Sancties Samenvatting en conclusie Texas Inleiding Vereisten 197 viii

9 Inhoudsopgave Aanhangige zaken Executoriale titel Vermogensrecht Familierecht Alimentatie en bezoekregelingen vóór Alimentatie en bezoekregelingen na Echtscheiding vóór Echtscheiding na Toetsing van mediated settlement agreements Sancties Aantasting Vermogensrecht Duress and undue influence Mistake Familierecht Duress and undue influence Incapacity Mistake Misrepresentation Vertrouwelijkheid Regelgeving Vertrouwelijkheid en afdwingbaarheid Vertrouwelijkheid en aantastbaarheid Samenvatting en conclusie De mediated vaststellingsovereenkomst Inleiding Vereisten Executoriale titel Aanhangige zaken De dagvaardingsprocedure De verzoekschriftprocedure Niet-aanhangige zaken De notariële akte Het boetebeding De proceskostenveroordeling Het arbitraal schikkingsvonnis De vordering tot nakoming Het kort geding De bodemprocedure Aantasting De rechtspraak De tuchtrechtspraak Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid en afdwingbaarheid Vertrouwelijkheid en aantastbaarheid Samenvatting en conclusie 248 ix

10 Mediation en de vaststellingsovereenkomst 8. Evaluatie en aanbevelingen Inleiding Kernwaarden en procedureregels De vaststellingsovereenkomst en het overeenkomstenrecht De afdwingbaarheid Formele geldigheidseisen Verkrijging van een executoriale titel op gezamenlijk verzoek Nakomingsacties en titelverkrijging op verzoek van één partij Sancties bij niet-nakoming Executie en executiegeschillen De voorgestelde oplossing De toetsing De onderzochte rechtspraak Procedurele rechtvaardigheid in het vermogensrecht Informatieproblemen Dwang Ontvankelijkheid en beïnvloeding Procedurele rechtvaardigheid in het familierecht Informatieproblemen Dwang Ontvankelijkheid en beïnvloeding Conclusie procedurele rechtvaardigheid Materiële rechtvaardigheid in het vermogensrecht Onredelijke sanctiebepalingen Materiële rechtvaardigheid in het familierecht Onredelijke sanctiebepalingen Onredelijke financiële afspraken Onredelijke afspraken ten aanzien van minderjarigen Conclusie materiële rechtvaardigheid De onderzochte tuchtrechtspraak Identificatie en classificatie van problemen bij toetsing De totstandkoming De inhoud Mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen Oplossingen gericht op de totstandkoming Rechtsvorming door de rechter Rechtsvorming door de wetgever Compensatie van machtsongelijkheid Een oplossing gericht op de inhoud Gemengde oplossingen Een oplossing naar analogie van bindend advies Een oplossing naar analogie van arbitrage Een afkoelingsperiode De voorgestelde oplossing De oplossing naar analogie van bindend advies Concretisering van de open norm Procedurele rechtvaardigheid 313 x

11 Inhoudsopgave Materiële rechtvaardigheid De vertrouwelijkheid Aanbevelingen Executoriale titel Toetsing 320 Bijlage 323 Aangehaalde mediationregelgeving Summary 325 Lijst van aangehaalde jurisprudentie 337 Lijst van aangehaalde literatuur 349 Curriculum vitae 389 xi

12

13 Lijst van afkortingen A. Atlantic Reporter AA Ars Aequi AAA American Arbitration Association Aant. Aantekening(en) ABA American Bar Association A.D. Appellate Division Reports ADR Alternative Dispute Resolution AFCC Association of Family and Conciliation Courts Afd. Afdeling(en) A-G Advocaat-Generaal Ala. Alabama Reports / Supreme Court of Alabama Alaska Supreme Court of Alaska ALR American Law Reports Amend. Amendment Am. Jur. American Jurisprudence Ann. Annotated App. Appellate Ariz. Arizona Reports Ariz. App. Court of Appeals of Arizona Ark. Arkansas / Arkansas Reports / Supreme Court of Arkansas Ark. Code Ann. Arkansas Code Annotated Arr. Arrondissement Art. Artikel(en) Ass n Association BenGH Benelux-Gerechtshof BW Burgerlijk Wetboek C.A.3 United States Court of Appeals, Third Circuit C.A.6 United States Court of Appeals, Sixth Circuit C.A.8 United States Court of Appeals, Eighth C.A.9 United States Court of Appeals, Ninth Circuit C.A.D.C. United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit C.A. Fed. United States Court of Appeals, Federal Circuit Cal. California / California Reports / Supreme Court of California Cal. App. California Appellate Reports Cal. App. Dist. District Court of Appeal Cal. Bus. & Prof. Code California Business and Professions Code Cal.C.C. P. California Code of Civil Procedure Cal. Code Civ. Proc. California Code of Civil Procedure

14 Mediation en de vaststellingsovereenkomst Cal. Evid. Code California Evidence Code Cal. Fam. Code California Family Code Cal. Ins. Code California Insurance Code Cal. Rptr. California Reporter Cert. Certiorari Ch. Chapter Ch. Div. Chancery Division Cir. Circuit Civ. Code Civil code CJS Corpus Juris Secundum Cl. Clause Co. Company Colo. App. Colorado Court of Appeals COM Commissiedocument Concl. Conclusie Conn. Connecticut Reports Conn. Supp. Connecticut Supplement / Superior Court of Connecticut Const. Constitution Corp. Corporation Ct. Cl. Court of Claims Reports CvB College van Beroep D.C. District of Columbia DCA District Court of Appeal D.C. App. Municipal Court of Appeals for the District of Columbia. D.C. Wash. District Court of Washington Diss. Dissertatie Dist. District Div. Division D. Mass. United States District Court, District of Massachusetts. E.D. United States District Court, Eastern District Ed. Editor EEX EEG-Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheden en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Eff. Effective EK Eerste Kamer Eng. Rep. English Reports Et al. Et alia / et alii (en andere(n)) EU Europese Unie EUR Erasmus Universiteit Rotterdam EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens F. Federal Reporter Fed. Cir. United States Court of Appeals for the Federal Circuit Fed. R. Appellate P. Federal Rules of Appellate Procedure Fed. R. Civil. P. Federal Rules of Civil Procedure xiv

15 Lijst van afkortingen Fla. Florida / Florida Reports / Supreme Court of Florida Fla. App. Florida District Court of Appeal Fla. DCA Florida District Court of Appeal Fla. Dist. Ct. App. Florida District Court of Appeal Fla. L. Weekly Florida Law Weekly Fla. R. App. P. Florida Rules of Appellate Procedure Fla. R. Civ. P. Florida Rules of Civil Procedure Fla. Stat. Ann. Florida Statutes Annotated FLPRAC R. Florida Practice Series Fl. St. Florida Statutes F.R.D. Federal Rules Decisions F. Supp. Federal Supplement Ga. Georgia Reports / Supreme Court of Georgia Ga. App. Georgia Appeals Reports GRS Groene Serie Privaatrecht Haw. Hawaii Reports Hawaii Supreme Court of Hawaii Hawaii App. Intermediate Court of Appeals of Hawaii Hof Gerechtshof Hous. Houston HR Hoge Raad der Nederlanden ICC International Chamber of Commerce Idaho Idaho Reports / Supreme Court of Idaho Ill. Illinois Reports / Supreme Court of Illinois Ill. App. Illinois Appellate Court Reports Ill. Dec. Illinois Decisions Inc. Incorporated Ind. Indiana Reports / Supreme Court of Indiana Ind. App. Court of Appeals of Indiana Ins. Insurance Iowa Iowa Reports / Supreme Court of Iowa Jo Juncto / junctis Kan. Kansas Reports / Supreme Court of Kansas KG Kort Geding Ktr. Kantonrechter Ky. Kentucky Reports / Court of Appeals of Kentucky (voor 1976), Supreme Court of Kentucky (na 1976) Ky. App. Court of Appeals of Kentucky La. App. Court of Appeal of Louisiana LBM Landelijk Bureau Mediation naast rechtspraak Leg. Legislator LEXIS LexisNexis LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer Losbl. Losbladige uitgave Ltd. Limited Mass. Massachusetts Reports / Supreme Court of Massachusetts Md. Maryland Reports / Court of Appeals of Maryland xv

16 Mediation en de vaststellingsovereenkomst M.D. Ala. Me. Med.-arb. Mich. Mich. App Minn. Misc. Miss. ML M.m.v. M.nt. Mo. Mo.App. E.D. Mo.App. S.D. Mont. M.S.A MvA I MvA II MvT I MvT II NAI NBW N.C. N.C. App. N.D. N.D. Ill. N.E. Nev. NICOA NJ N.J. N.J. Dist. Ct NJF N.J. Super N.J. Super. Ch. N.M. N.M. App. NMI NMv United States District Court, Middle District of Alabama Maine Reports / Supreme Judicial Court of Maine Mediation-arbitration Michigan / Michigan Reports / Supreme Court of Michigan Michigan Appeals Reports / Court of Appeals of Michigan Minnesota / Minnesota Reports / Supreme Court of Minnesota New York Miscellaneous Reports Mississippi Reports Model Law Met medewerking van Met noot van Missouri Missouri Court of Appeals, Eastern District Missouri Court of Appeals, Southern District Montana Reports / Supreme Court of Montana Minnesota Statutes Annotated Memorie van Antwoord (Eerste Kamer) Memorie van Antwoord (Tweede Kamer) Memorie van Toelichting (Eerste Kamer) Memorie van Toelichting (Tweede Kamer) Nederlands Arbitrage Instituut Nieuw Burgerlijk Wetboek North Carolina Reports / Supreme Court of North Carolina North Carolina Court of Appeals Reports / Court of Appeals of North Carolina North Dakota Reports / Supreme Court of North Dakota United States District Court, Northern District of Illinois North Eastern Reporter Nevada Nederlands Instituut Conflictmanagement Overheid en Arbeid Nederlandse Jurisprudentie New Jersey New Jersey District Court Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak New Jersey Superior Court Reports Superior Court of New Jersey, Chancery Division New Mexico Reports / Supreme Court of New Mexico Court of Appeals of New Mexico Nederlands Mediation Instituut Nederlandse Mediatorsvereniging xvi

17 Lijst van afkortingen Nr. Nummer NVvMA Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten NVvR Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak N.W. North Western Reporter N.Y. New York / New York Reports / Court of Appeals of New York N.Y.A.D. Supreme Court, Appellate Division, New York. N.Y. Dist. Ct New York District Court N.Y.S. New York Supplement OJ Official Journal OK. Oklahoma Okla. Oklahoma Reports / Supreme Court of Oklahoma Okla. Civ. App. Court of Civil Appeals of Oklahoma Or. Oregon P. Pacific Reporter / pagina( s) Pa. Pennsylvania Par. Paragraaf / paragrafen Parl. Gesch. Parlementaire Geschiedenis Parl. Gesch. Herz. Rv. Parlementaire Geschiedenis Herziening Burgerlijk Procesrecht Pres. Rb. President van de Rechtbank Project RM Project mediation rechterlijke macht Rb. Rechtbank Red. Redactie R.I Supreme Court of Rhode Island R.o. Rechtsoverweging Rv. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering RvdW Rechtspraak van de Week S. Ct. Supreme Court Reporter S.D. South Dakota / Supreme Court of South Dakota S.D. Ohio United States District Court, Southern District of Ohio S.E. South Eastern Reporter Sec. Section SGOA Stichting Geschillenoplossing voor Organisatie & Automatisering So. Southern Reporter Stb. Staatsblad STM Stichting Tuchtrechtspraak Mediators Super. Ct. Superior Court Suppl. Supplement S.W. South Western Reporter TC Tuchtcommissie Tenn. Tennessee Tex. Texas / Texas Reports / Supreme Court of Texas Tex. App. Court of Appeals of Texas (voorheen Tex. Civ. App.) Tex. Civ. App. Court of Civil Appeals of Texas Tex. Civ. Prac. & Rem. C. Texas Civil Practice and Remedies Code Tex. Fam. Code Texas Family Code xvii

18 Mediation en de vaststellingsovereenkomst Tex. R. Civ. P. Texas Rules of Civil Procedure TK Tweede Kamer TM Toelichting Meijers TMD Tijdschrift voor Mediation TvA Tijdschrift voor Arbitrage UCC Uniform Commercial Code UMA Uniform Mediation Act UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law Unif. Med. Act. Uniform Mediation Act Unpub. Unpublished U.S. United States / United States Reports / Supreme Court of the United States USCA United States Code Annotated U.S. Const. Constitution of the United States USCS United States Constitution V. Versus Va. Virginia Va. Code Ann. Code of Virginia Annotated VFAS Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars VMSN Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat VR Verkeersrecht Vt. Vermont Reports / Supreme Court of Vermont Wash. App. Washington Appellate Reports / Court of Appeals of Washington W.D. Mich. United States District Court, Western District of Michigan Wis. Wisconsin Reports / Supreme Court of Wisconsin WL Westlaw WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie xviii

19

20 1. Inleiding 1. MEDIATION Dit onderzoek wordt verricht naar aanleiding van de sterk toegenomen belangstelling voor mediation in Nederland. 1 In navolging van de Verenigde Staten, waar de moderne mediationmethode haar wortels heeft, is mediation sinds het midden van de jaren negentig in Nederland in opmars. 2 Vooral in arbeidsconflicten en in echtscheidingszaken wordt regelmatig gebruik gemaakt van mediation. 3 Daarnaast komt mediation steeds meer in de belangstelling bij geschillen in de gezondheidszorg en het onderwijs en bij zakelijke en commerciële conflicten. 4 De belangstelling voor mediation heeft haar wortels aan de aanbodkant; bij de overheid en de juridische beroepsgroepen. 5 De doelstellingen van het ministerie van Justitie achter het bevorderen van Alternative Dispute Resolution 6 (waar mediation een verschijningsvorm van is), zijn dejuridisering van geschilafdoening, het aanbieden van de kwalitatief beste wijze van geschilafdoening, het creëren van een pluriforme toegang tot het Het onderzoek is op 1 maart 2007 afgesloten. Na die datum verscheen de monografie Mediation in juridisch perspectief. Aangezien de monografie geen consequenties heeft voor het onderzoek, is deze niet meer verwerkt (A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief, Deventer: Kluwer 2007). Ook in ander Europese landen wint mediation aan populariteit. Zie voor een beschrijving De Roo & Jagtenberg Pel 2004a, p. 47 e.v. Zie voor mediation in echtscheidingszaken Hoefnagels 2001; Hoefnagels 2003; Chin-A-Fat 2004 en Zonnenberg Zie voor mediation in arbeidsrelaties, Klijn 2004; Klijn 2005a; Pel 2003; Claassen 2004; Verspagen 2004 en Brenninkmeijer Pel 2004a, p. 49. Er is, zoals Huls het formuleert, sprake van supply side economics; dus te veel aanbod en te weinig vraag (Huls 2000, p. 103). Dit was de situatie in 2000 toen Huls de uitspraak deed, maar deze duurt ook nu nog voort. Volgens een enquête van de Nederlandse Mediatorsvereniging uit medio 2003 waren er destijds circa 4700 mediators ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Daarvan hadden er slechts 1269 ervaring met mediation mediators hadden nog nooit bemiddeld. Het totaal aantal mediations in 2003 werd op 9100 geschat. Als van die 1269 meer mediators fulltime gaan werken dan zal dit hun capaciteit verhogen tot ver boven de mediations (Sprangers 2004, p ). Ter vergelijking, de civiele takken van de rechterlijke macht behandelden ongeveer zaken in 2002, waarvan in de sector kanton. In zaken werd geen beslissing gegeven (hieronder vallen de rechterlijke schikkingen). In zaken werd een einduitspraak op tegenspraak gedaan. In het leeuwendeel van de zaken gaat het om enkele titelverschaffing (incasso) of om zaken waarin partijen met een gemeenschappelijk voorstel bij de rechter komen, de zogenaamde notariële functie van rechtspraak (Reiling 2003, p e.v.). Ingleby merkt op dat ook rechters belang hebben bij doorverwijzing naar mediation; zij hebben te veel zaken, mediators te weinig (Ingleby 1993, p ). Pel, directeur van het Landelijk bureau mediation naast rechtspraak en vice-president van het Gerechtshof Arnhem, ontkent dit belang van rechters bij mediation (interview met Pel door Van Groezen, zie Van Groezen 2006, p. 63). In het vervolg van dit boek zal de Engelstalige afkorting ADR gebruikt worden.

21 Mediation en de vaststellingsovereenkomst recht, het creëren van een eigen verantwoordelijkheid voor conflicten en het verminderen van de werkdruk op de rechter. 7 Mediation is erop gericht de belangen en behoeften achter de (juridische) standpunten van partijen op tafel te krijgen en op basis daarvan tot een oplossing te komen. 8 Het idee is bovendien dat als partijen zelf de afspraken hebben gemaakt, zij deze ook beter na zullen komen dan een beslissing van een derde in het geschil. 9 Zowel het mediationproces als de fase van de uitvoering van de afspraken zouden dan aan de juridische regels worden onttrokken, met als gevolg dejuridisering van geschilafdoening. 10 Mediation verschilt dus fundamenteel van arbitrage, waarin een derde een bindende uitspraak doet in het geschil. 11 Mediation zou in een bepaald type gevallen geschikter zijn als methode voor geschilbeslechting dan rechtspraak. 12 Zo zou een uitspraak van de rechter geen soelaas bieden in geval het geen puur juridisch geschil betreft. 13 Mediation zou de kwaliteit van de geschilbeslechting in de samenleving kunnen verbeteren omdat het voor dit type gevallen een betere methode aandraagt. 14 Overheidsrechtspraak zou ook om andere redenen minder geschikt voor partijen kunnen zijn. De werkdruk op de rechters is groot en daardoor duren procedures vaak lang. Behalve tijdrovend zijn procedures voor de overheidsrechter ook kostbaar, aangezien partijen (behalve bij de kantonrechter) vertegenwoordigd moeten worden door een advocaat. 15 Bovendien zijn bij overheidsrechtspraak zowel de zitting als de uitspraak openbaar. Dit kan voor privépersonen die procederen over gevoelige en precaire onderwerpen en voor bedrijven Kamerstukken II, , , nr. 19, p. 7. Voor een vermeende verschuiving in prioriteit van de beleidsdoelstellingen, zie Van Steenbergen 2005, p Voor een zeer kritische noot bij rechterlijke doorverwijzing: Van Daal 2006, p en Sijmonsma 2006, p In Mediation wordt vaak onderhandeld op basis van het Harvard-model voor probleemoplossend onderhandelen, zoals dat wordt beschreven in Getting to Yes, het populaire boek van Fisher en Ury. De vijf basiselementen voor deze methode van onderhandelen zijn: het scheiden van de mensen van het probleem, de focus richten op belangen en niet op (juridische) posities, het zoeken naar oplossingen die in het wederzijdse belang zijn, het hanteren van objectieve criteria en partijen moeten bekend zijn met de eigen BATNA (the best alternative to a negotiated agreement) (Fisher & Ury 1983). Zie hiervoor ook Brenninkmeijer 2005a, p. 4; Van der Werf & Venhuizen 2002, p ; Pel 2000, p. 82. Zie ook de brochure Samen uit elkaar van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vfas), te raadplegen op Brenninkmeijer 2005a p. 10; Kamerstukken II, , , nr. 1, p. 6. Uit de evaluatie van de mediationprojecten bij de rechterlijke macht, waar ik in par van hoofdstuk 2 op terugkom, blijkt dat 66% van de afspraken in mediation geheel wordt nagekomen en 22% gedeeltelijk. Kamerstukken II, , , nr. 19, p. 7. Arbitrage komt vooral voor in (internationale) commerciële conflicten en is alleen toegestaan in geschillen die ter vrije beschikking van partijen staan (art lid 3 Rv). Kamerstukken II, , , nr. 19, p. 7. Er worden in de mediationliteratuur verschillende type conflicten onderscheiden waarvan er maar één, de pure procedure, onverkort geschikt zou zijn voor afdoening door een rechterlijke uitspraak omdat met de juridische uitspraak het geschil geheel wordt opgelost (Pel 2000, p. 81). Een schijnprocedure, waarbij de juridische strijd een niet-juridisch conflict maskeert, zou in het geheel niet geschikt zijn voor rechterlijke afdoening (Gijbels 1998, p. 134). Naar gelang de aard van de conflictsituatie varieert ook de aard van de meest bevredigende of doelmatige voorziening. Het beleid is er daarom op gericht om in die gevallen waarin andere vormen van conflictoplossing passend kunnen zijn te bevorderen dat zoveel mogelijk van die andere vormen gebruik wordt gemaakt (Kamerstukken II, , , nr. 1, p. 5). Zie ook Menkel-Meadow 2001, p. xvi. Minstens 5000 voor griffierecht en advocaatkosten (Brenninkmeijer 2005a, p. 1 en 11). Griffierechten variëren per type zaak en kunnen uiteenlopen van 30 tot enkele honderden euro s (Van Erp & Klein Haarhuis 2006, p. 50). 2

22 Inleiding die niet willen dat productinformatie uitlekt naar de concurrent, belastend zijn. 16 Ook kan een gerechtelijke procedure een polariserend effect hebben, omdat de uitspraak van de rechter leidt tot een win-lose situatie, terwijl men met mediation tot win-win situaties probeert te komen. 17 Mediation zou tegemoet komen aan de maatschappelijke behoefte aan een meer pluriforme toegang tot het recht, waarbij de verantwoordelijkheid voor het eigen conflict voorop staat. 18 Bovendien wordt mediation vanuit de overheid gestimuleerd om de rechterlijke macht te ontlasten DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Er is in de Verenigde Staten, en in de laatste jaren ook in Nederland, veel geschreven over mediation. Verschillende auteurs roemen het fenomeen om zijn deëscalerende werking en de mogelijkheden die het biedt om partijen ook emotioneel weer met elkaar in het reine te laten komen. 20 Als er al zorgen zijn met betrekking tot mediation op het juridisch-technische vlak, uiten deze zich vooral op het gebied van de opleidingseisen van mediators, de (beroeps)aansprakelijkheid van de mediator, de houdbaarheid van de geheimhoudingsplicht in een eventueel volgende juridische procedure, de status van de mediationclausule en de mogelijkheid van een mediator om als de mediation niet mocht lukken als arbiter op te treden. 21 Over het eindproduct van een geslaagde mediation, naar Nederlands recht een vaststellingsovereenkomst in de zin van titel 7.15 BW 22 en naar Amerikaans recht een settlement agreement, is in Nederland minder gepubliceerd. 23 Maar juist met betrekking tot het resultaat van een geslaagde mediation zouden zich in de toekomst wel eens de meeste problemen voor kunnen doen, zo blijkt uit Amerikaanse Zie ook Pel 2004a, p. 13. De openbaarheid van zitting en uitspraak kan in bepaalde gevallen en voor bepaalde partijen ook voordelig zijn, bijv. in zaken waar het verkrijgen van een precedent van belang is. Het bereiken van een win-win uitkomst vormt een doel van mediation (Brenninkmeijer 2005a, p. 8). Er worden over het algemeen drie oorzaken gegeven voor de mate van polarisering in een gerechtelijke procedure. De eerste is dat de communicatie niet direct verloopt maar via advocaten. De tweede hangt samen met de aard van de procedure, met de focus op rivaliserende (juridische) posities waaruit de waarheid of gerechtigheid tevoorschijn zal komen, en de derde dat de oplossing afkomstig is van de advocaten in plaats van de partijen zelf (Beck & Sales 2001, p ). Kamerstukken II, , , nr. 19, p. 7; Kamerstukken II, , , nr. 1, p. 6; Brenninkmeijer 2005a, p. 1 en 5. Kamerstukken II, , , nr. 19, p. 7. Zie onder meer Brenninkmeijer 2005a, p. 9; Gijbels 1998, p. 136 e.v. Vanuit rechtstheoretische hoek is wel kritiek. Er is zorg dat de fundamentele normen en waarden die verankerd liggen in het recht gecorrumpeerd worden als rechtsgeschillen worden onttrokken aan berechting door de overheidsrechter en door middel van compromissen worden afgedaan. Het uiteindelijke gevolg zou zijn dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtstaat en dat de samenleving als geheel hierdoor benadeeld zou worden (Fiss 1984, p e.v., besproken in Jagtenberg & De Roo 1995, p. 82). Titel 7.15 bestaat uit elf artikelen waarvan de laatste vier slechts zien op de collectieve schadeovereenkomst. Deze laatste vier artikelen zijn voor dit onderzoek niet van belang. De eerste zeven artikelen geven onder meer een begripsbepaling van de vaststellingsovereenkomst, regelen de totstandkoming van de vaststelling, beschrijven de verplichtingen van partijen, geven aan dat een vaststelling in bepaalde gevallen in strijd mag zijn met dwingend recht en regelen in geval van een bindend advies of bindende partijbeslissing wanneer de beslissing vernietigd kan worden. Wel specifiek gericht op de juridisch-technische aspecten van mediation zijn onder meer Brenninkmeijer, Schutte & Spierdijk 2005; Nijman 2004; Brenninkmeijer 2005b en Jongbloed

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Een Californisch Perspectief op de Mediation Richtlijn

Een Californisch Perspectief op de Mediation Richtlijn Tijdschrift Conflicthantering Nummer 2-2006 - Pagina s 32-35 Een Californisch Perspectief op de Mediation Richtlijn Toen in 2004 de Europese Commissie met het voorstel kwam voor een richtlijn betreffende

Nadere informatie

Tussen feit en fictie

Tussen feit en fictie Tussen feit en fictie Corjo Jansen & Joost Sillen (red.) Bjorn Eggen Matthijs van Essen Tara Kok Anne Lansink Enrique Madereel Lidy Nabbe Dilara Öcalan Stijn Reinders Marleen Steintjes Irene Theunisse

Nadere informatie

De waarde(n) van het arbeidsrecht

De waarde(n) van het arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp (red.) 2013 ) Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Schikken in het bestuursrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures

Schikken in het bestuursrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures Schikken in het bestuursrecht Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures Citeertitel: Schikken in het bestuursrecht 2004 K.J.

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Mediation als alternatief

Mediation als alternatief Mediation als alternatief Mediation als alternatief Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Bert la Poutré Michael Boelrijk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht. Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers

Praktisch Burgerlijk Procesrecht. Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Praktisch Burgerlijk Procesrecht Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Vierde Derde druk Praktisch Burgerlijk Procesrecht Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen m * * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden L E X I C O N van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen ** k EUR op ir EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies?

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? 1 2 Mw. K. Looijschilder Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit

Nadere informatie

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa Gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2008, nr. 8, p. 328-330. De paginanummers worden in de tekst weergegeven door [xx].

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN 43 ARBO informatie Ongevallenonderzoek De eerste stap in het leren van ongevallen Auteurs: dr. W.J.T. van Alphen, Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139,

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Fiscale en civiele gevolgen

Fiscale en civiele gevolgen Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en civiele gevolgen drs. R.M. Kavelaars-Niekoop FM mr. A.N. Labohm tweede druk Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B. Jacques Honkoop Ngi IT-Recht 6 maart 2014

Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B. Jacques Honkoop Ngi IT-Recht 6 maart 2014 Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B Ngi IT-Recht 6 maart 2014 Agenda Bemiddelen of beslechten ADR De rechter Inschakeling van deskundigen Afdwingbaarheid Overzicht maart 2014 2 Vorige eeuw:

Nadere informatie

~uropees Sociaal Handvest (herzien)

~uropees Sociaal Handvest (herzien) ~uropees Sociaal Handvest (herzien) prof. mr. GJJ. Heerma van Voss Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden mr. A. ](eizer }\dvocaat Allen & Overy Amsterdam M. van der Sluis Student -assistent

Nadere informatie

Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B

Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B Geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting B2B Ngi IT-Recht 6 maart 2014 Agenda Bemiddelen of beslechten ADR De rechter Inschakeling van deskundigen Afdwingbaarheid Overzicht maart 2014 2 www.nvbi.nl

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

inkomen en stemgedrag in de USA de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016

inkomen en stemgedrag in de USA de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 inkomen en stemgedrag in de USA de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 The New York Times publiceerde op 16 november 2016 (een week na de verkiezingen) een artikel van Tim Wallace over "The Two

Nadere informatie

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation 2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation MfN Mediation congres Juridische hangijzers in mediation voor de niet-jurist Mr. A. Schaberg 28

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

KLACHTEN. Klachten OVER EEN ADVOCAAT. Over een advocaat OVER EEN ADVOCAAT KLACHTEN

KLACHTEN. Klachten OVER EEN ADVOCAAT. Over een advocaat OVER EEN ADVOCAAT KLACHTEN OVER EEN ADVOCAAT Klachten Over een advocaat OVER EEN ADVOCAAT KLACHTEN 02 Klachten Over een advocaat KLACHTEN OVER EEN ADVOCAAT Inleiding Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. Misschien

Nadere informatie

Arbitrage: de sleutel tot meer handel. prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes

Arbitrage: de sleutel tot meer handel. prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes Arbitrage: de sleutel tot meer handel prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes Meer handel nationaal/internationaal Nationaal: minder volledige vooruitbetaling, maar leverancierskrediet ([langere] betaaltermijnen)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37810

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting Over de grens van de vrijheid van meningsuiting Theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie vierde druk Aernout J. Nieuwenhuis Ars Aequi Libri Nijmegen 2015 ISBN 978-90-6916-600-1 NUR 822 2015

Nadere informatie

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging mr. dr. M. Freudenthal Sdu Uitgevers Den Haag, 2009 Inhoud Afkortingen / XI Woord vooraf/xiii 1. Historische ontwikkelingen / 1 1.1. Inleiding/l 1.1.1.

Nadere informatie

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST?

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? COLOFON Voor lezingen en meer informatie over deze uitgave benadert u de auteur: Geert J. Nijkamp Apartado de Correos

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Recht voor de Horeca Casusboek

Recht voor de Horeca Casusboek Recht voor de Horeca Casusboek Mr. Frank H.J.M. ten Berge Recht voor de Horeca Recht voor de Horeca Casusboek Auteur Mr. Frank H.J.M. ten Berge Vierde druk, 2013 Noordhoff Uitgevers Ontwerp omslag: G2K,

Nadere informatie

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A.

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A. ADR en consument Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing W.A. Jacobs Kluwer Deventer 1998 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen xv HOOFDSTUK I PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

FYSIEKE BELASTING EN PSA

FYSIEKE BELASTING EN PSA FYSIEKE BELASTING EN PSA 08 ARBO informatie Zittend en staand werken Richtlijnen voor een goede inrichting van de werkplek Arbo-Informatie De reeks Arbo-Informatie bestaat uit 60 thematische praktijkboeken.

Nadere informatie

Preadviezen Content.indd :55:32

Preadviezen Content.indd :55:32 Preadviezen 2016 Content.indd 1 01-11-16 13:55:32 Content.indd 2 01-11-16 13:55:32 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Preadviezen 2016 Noodtoestand in het publiekrecht

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Uitzonderingen Aanbestedingsrecht. klassieke overheden

Uitzonderingen Aanbestedingsrecht. klassieke overheden Uitzonderingen Aanbestedingsrecht klassieke overheden Uitzonderingen Aanbestedingsrecht klassieke overheden mr. drs. T.H.G. (Tim) Robbe uitzonderingen aanbestedingsrecht Berghauser Pont Publishing Postbus

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Bestuursrecht, en internet Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie

Bestuursrecht,  en internet Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie Bestuursrecht, e-mail en internet Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie 2011 A.M. Klingenberg/ Boom Juridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Personen-, Familie- en Erfrecht 2016/2017. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz

Personen-, Familie- en Erfrecht 2016/2017. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Personen-, Familie- en Erfrecht 2016/2017 Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-863-0 NUR 822 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Partijautonomie in het relatievermogensrecht

Partijautonomie in het relatievermogensrecht Partijautonomie in het relatievermogensrecht Initium sapientiae timor Dei Laudatio eius manet in saeculum saeculi Voor Pauline, Pien, Josephine en Eleonore Partij autonomie in het relatievermogensrecht

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling Cees van Leuven en Annelies Hendriks Kind in bemiddeling Eerste druk van deze titel werd uitgegeven door Jabalis

Nadere informatie

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke Frank en Vrij Frank en Vrij Thunnissen-bundel onder redactie van mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke ISBN 978-90-78066-26-2 NUR 820 Omslagontwerp en binnenwerk: Rob Kluitenberg 2009, Stichting Instituut

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73768

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede Eerste druk maart 2016 Uitgever: Broosz Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Broosz Bosrand 28 6718 ZN Ede info@broosz.nl www.broosz.nl Redactie en samenstelling: Georgette Kempink,

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Loonheffingen 2017 onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-90-6916-873-9 NUR 826 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS ARBITRAGEWET /I WOORD VOORAF /V VERKORTE INHOUDSOPGAVE / VII TRANSPONERINGSTABEL WETTEKST 1986/2004 EN 2015 / XVII INHOUDSOPGAVE DEEL I/3 LIJST VAN VERWERKTE

Nadere informatie

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM Dr. Hélène van Lith Supervisor: Prof. Filip De Ly Co-Supervisor: Dr. Xandra Kramer

Nadere informatie