OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS"

Transcriptie

1 OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O

2 P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je ligt de Personeelsgids Humanitas Een overzicht personeelsbeleid voor beroepskrachten. In deze gids willen we je informeren over onderwerpen die voor jou als beroepskracht van belang zijn. Eens in de zoveel tijd ondergaat de gids een up-date. Als er in de tussentijd regelingen veranderen of worden toegevoegd informeren we je daarover in de Humanitas-nieuwsbrief. Tevens kun je informatie vinden in Zarafa onder Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Dit geldt ook voor de integrale tekst van de regelingen die in deze tekst worden genoemd. Het personeelsbeleid van Humanitas is gebaseerd op de bepalingen van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (CAO) 1. Bij tekstuele verschillen tussen deze personeelsgids en de CAO, is de tekst in de CAO leidend. Dit geldt ook voor het vastgesteld beleid van Humanitas. Heb je vragen naar aanleiding van deze personeelsgids of vind je geen antwoord op een vraag die je hebt, mail dan naar 1 Gebaseerd op de, op het moment van schrijven geldende verlengde CAO , bij wijziging CAO wordt de dan geldende CAO gevolgd.

3 P&O / pagina 3 van 71 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 6 2 Arbeidsvoorwaarden Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Individuele arbeidsovereenkomst Aanvulling op de arbeidsovereenkomst 7 3 Algemene verplichtingen Inzet naar beste vermogen Accepteren opgedragen werk Melding afwezigheid en wijziging personele gegevens Geheimhouding Melding nevenfuncties Aannemen van giften, geschenken en diensten Gewenst en ongewenst gedrag Zorgvuldig omgaan met goederen en middelen 9 4 Werk en vrije tijd Werktijden Urenregistratie Extra uren werken Opbouw verlofuren Opbouw verlofuren tijdens ziekte Opnemen van vakantieverlof/uren Vakantiewetgeving: behoud van opgebouwd verlof Schuiven met vakantieverlof-uren Arbeidsduurverkorting oudere werknemer: Seniorenverlof Buitengewoon verlof met behoud van salaris Adoptieverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Overige verlofsoorten Feestdagen Betaald verlof bij vrijwilligerswerk binnen werktijd 14

4 P&O / pagina 4 van 71 5 Salaris Functie en salaris Salaristabel Ervaring en salaris Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Uitleg van de salarisstrook 16 6 Pensioen Pensioenopbouw Flexpensioen en urenvermindering na je 60 ste PGGM 18 7 Vergoedingen Wijze van declareren Reiskosten woon-werkverkeer Vergoeding Werk-werkverkeer (dienstreizen) Verblijfskosten Toeslag kinderopvang 20 8 Sparen via Humanitas Spaarloonregeling Levensloopregeling Vitaliteitsregeling 22 9 Verzekeringen Wettelijke aansprakelijkheid Schade bij uitoefening van je werk Werknemersverzekeringen Collectieve zorgverzekeringen Personeelsvoorziening Veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk Veiligheid Gezondheid Welzijn Ziekteverzuim en herstel Wat te doen als je ziek bent Herstelmelding Ziek tijdens je vakantie Consult bij de arboarts 32

5 P&O / pagina 5 van Consult op eigen verzoek Ziek door zwangerschap of bevalling Langdurig ziek: Wet verbetering Poortwachter Salarisdoorbetaling bij langdurige ziekte WIA: Wet Integratie en Arbeid Functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken Functieomschrijvingen Functioneringsgesprekken Opleiding en scholing Initiatief tot scholing Studiekosten Mobiliteit Medezeggenschap Vertrek bij Humanitas Zelf ontslag nemen Je tijdelijk contract loopt af Vervroegde uittreding of pensioen Ontslag door de werkgever Exitgesprek Getuigschrift Werkloosheidsuitkering 41 Tot slot 42 Bijlagen 43 1 Humanitaswaarden 44 2 Gedragscode 45 3 Protocol Alcohol en Drugs 50 4 Netwerkreglement 52 5 Klachtenprotocol 58 6 Protocol Big Ben (tijdschrijven) 61 7 Beslisboom Regeling studiefaciliteiten 67 8 Hand-out werkplekinrichting 68

6 P&O / pagina 6 van 71 1 Inleiding Je bent in dienst bij de vereniging Humanitas. De vereniging bestaat uit vrijwilligers, die de projecten en activiteiten uitvoeren en die centraal en decentraal de vereniging besturen. Als beroepskracht maak jij deel uit van de werkorganisatie binnen de vereniging. Beroepskrachten ondersteunen de vereniging, hetzij bij de uitvoering van projecten, hetzij in het verder ontwikkelen ervan. Veel hebben te maken met vrijwilligers. Het kan zijn als (onbetaalde) collega, als uitvoerders in projecten die jij coördineert, maar ook omdat vrijwilligers in een bestuursfunctie zeggenschap hebben over projecten die we uitvoeren. Veel van onze projecten zijn lokale projecten. De kans is dan groot dat je in de dagelijkse praktijk regelmatig contact hebt met -vrijwillige- bestuurders. Het kan zelfs voorkomen dat je een lokale bestuurder vaker ziet dan je direct leidinggevende. Dit is op zich niet verkeerd, het is juist prettig om goed contact te onderhouden. Maar het kan ook gemakkelijk tot verwarring leiden over de vraag aan wie je waarover verantwoording moet afleggen. Daarom is het goed je te realiseren dat je leidinggevende (beroepskracht) verantwoordelijk blijft voor jouw functioneren en welbevinden binnen de organisatie. Voor zaken als aansturing binnen het project, functioneren, scholing & ontwikkeling, verlof en verzuim is je leidinggevende dus het eerste, en enige, aanspreekpunt. Betrokkenheid van bestuursleden concentreert zich op de inhoudelijke aspecten van het project. 2 Mocht je op dit gebied nog vragen hebben, neem dan contact op met je leidinggevende of districtsmanager. In deze gids zijn de zaken beschreven die vallen onder personeelsbeleid. Sommige van deze zaken zijn in de wet geregeld. Andere zijn afgesproken in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Daarnaast heeft Humanitas ook een aantal eigen regelingen. Deze gids is bedoeld om totaal overzicht van alle regelingen te geven. De integrale teksten van de CAO en het personeelsbeleid zijn te vinden in Zarafa onder Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Hier is tevens de digitale versie van de Personeelsgids te vinden. Uiteraard kun je voor informatie ook altijd contact opnemen met de afdeling P & O van het Landelijk Bureau (telefoon of 2 Dit is vastgelegd in het directiestatuut dat het hoofdbestuur van de vereniging op 11 september 2008 heeft vastgesteld.

7 P&O / pagina 7 van 71 2 Arbeidsovereenkomsten 2.1 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) De beroepskrachten bij Humanitas vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD). In je arbeidsovereenkomst wordt naar de CAO verwezen. Deze CAO is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst: alle collectieve regelingen en collectieve arbeidsvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Een digitale versie van de CAO is in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en is tevens op te vragen bij de afdeling P&O. 2.2 Individuele arbeidsovereenkomst Iedere medewerker die in dienst is bij Humanitas heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst (het contract). In je arbeidsovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken tussen jou als werknemer en Humanitas als werkgever vastgelegd: de functie die je uitoefent, het aantal uren per week dat je werkt, waar je werkt (standplaats), de schaal waarin je bent benoemd, het salaris dat je ontvangt, en (soms) een relatiebeding. In eerste instantie wordt iedereen aangenomen op een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot verlenging voor bepaalde tijd. Een mogelijke verlenging voor bepaalde tijd is onder meer afhankelijk van financiering en de kaders van de Flexwet. Gezien de huidige situatie, waarin er toenemende onzekerheid is over de toekomstige subsidiestroom, worden structurele verplichtingen alleen aangegaan als er een structurele financiering tegenover staat. Dat houdt in dat er de komende tijd voornamelijk arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten. 2.3 Aanvullingen op de arbeidsovereenkomst In principe zijn de afspraken die worden gemaakt bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst voor iedereen gelijk: iedereen in dezelfde positie heeft dezelfde rechten en plichten. Soms spreek je met je leidinggevende wijzigingen af op je arbeidsovereenkomst. Die wijzigingen worden doorgegeven aan de afdeling P&O en vastgelegd in een wijziging arbeidsovereenkomst of een brief waarvan een kopie in het personeelsdossier wordt bewaard. Dit geldt ook voor afwijkende afspraken in het geval van bijvoorbeeld fusie of overplaatsing. Daarnaast kun je individuele afspraken maken over de uitruil van arbeidsvoorwaarden (CAO à la Carte), bijvoorbeeld verlof (ver)kopen, extra pensioensparen, seniorenverlof, vier dagen werken in plaats van vijf dagen per week. Jaarlijks informeren we je over de uitruilmogelijkheden van het daarop volgende jaar. De afspraken daarover worden vastgelegd in een aanvullingsovereenkomst. Als je een heel nieuwe functie gaat bekleden binnen onze organisatie, ontvang je een nieuw contract. Je rechtspositie blijft dan wel gebaseerd op de datum dat je bij ons in dienst kwam.

8 P&O / pagina 8 van 71 3 Algemene verplichtingen Voor iedere beroepskracht bij Humanitas geldt een aantal algemene verplichtingen waar je je aan houdt. Vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid gaan we onderstaand in op zaken zoals geheimhouding, afwezigheidmelding en zorgvuldig omgaan met personen en middelen. 3.1 Inzet naar beste vermogen Van iedere beroepskracht wordt verwacht het werk naar beste vermogen te doen, aanwijzingen van de leidinggevende te volgen en zich te houden aan de (huis)regels en protocollen. De laatste zijn te vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Tevens zijn ze als bijlagen toegevoegd aan deze gids. 3.2 Accepteren opgedragen werk Als het in het belang van het werk is, word je geacht in te stemmen met het voor korte tijd verrichten van andere taken die redelijker wijze aansluiten bij je reguliere werkzaamheden. Dit geldt ook voor tijdelijke en incidentele wijzigingen in je arbeidstijden, of arbeidsduur, arbeidsplaats of arbeidsgebied. Uiteraard zal dit in overleg zijn met je leidinggevende. 3.3 Melding afwezigheid en wijzigingen personele gegevens Als je om welke reden dan ook niet op je werk kunt verschijnen dan meld je dit vóór uur van de betreffende dag bij je leidinggevende. Zodra je in staat bent om je werk weer geheel of gedeeltelijk te hervatten, geef je dit ook weer door 3. Als er wijzigingen zijn in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als je verhuist, dan geef je dit direct door aan je leidinggevende én de afdeling P&O. 3.4 Geheimhouding In principe is alles wat je op je werk hoort, leest of te weten komt, vertrouwelijk. Dit betekent niet dat je helemaal niet met anderen over je werk mag praten. Maar wel dat je op een discrete manier omgaat met informatie over collega s, cliënten, vrijwilligers, werkplannen, financiën enzovoort. 3.5 Melding nevenfuncties Wanneer je naast je werk bij Humanitas een gehonoreerde nevenfunctie wilt uitoefenen of een bestaande nevenfunctie wilt uitbreiden, heb je toestemming nodig van je werkgever. Deze toestemming vraag je vooraf én schriftelijk aan. Dit is belangrijk omdat de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Deze toestemming is ook nodig bij een nietgehonoreerde nevenfunctie bij een instelling die onder de werkingssfeer van de CAO WMD valt, bijvoorbeeld als je, je zowel voor Humanitas inzet, als voor één van onze subsidiegevers Aannemen van giften, geschenken en diensten Het is niet toegestaan om van personen of organisaties waarmee je via je werk in aanraking komt, giften, geschenken, beloningen, provisie of erfenissen aan te nemen. Ook mag je geen geld of 3 Zie hoofdstuk 11 - Ziekteverzuim en herstel 4 Zie tevens de CAO art. 1.7 sub 3

9 P&O / pagina 9 van 71 goederen van cliënten of pupillen lenen, kopen of doorverkopen en mag je cliënten of pupillen geen werk voor jou als privé-persoon laten verrichten. Wanneer het gaat om kleine attenties, zoals een bos bloemen wanneer je een lezing hebt gegeven over je werk, is dat wel acceptabel. 3.7 Gewenst en ongewenst gedrag Humanitas voert haar werk uit vanuit de waarden Gelijkwaardigheid; Verantwoordelijkheid; Zelfbeschikking en Betrokken & Vraaggericht. De manier waarop we met elkaar omgaan en de wijze waarop wij ons werk doen is gebaseerd op deze waarden. Meer informatie kun je lezen in de bijlage Humanitas Waarden. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap staat haaks op deze waarden en wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Ook agressie en seksuele intimidatie zijn in tegenspraak met de waarden die Humanitas voorstaat en worden dus niet getolereerd. Omdat Humanitas dit heel belangrijk vindt, hebben wij een gedragscode opgesteld 5. Met de gedragscode willen we agressie, seksuele intimidatie en discriminatie voorkomen en bestrijden. Wanneer iemand onverhoopt wordt geconfronteerd met dit ongewenste gedrag, kan dit met behulp van de gedragscode bespreekbaar worden gemaakt. Bij overtreding van de gedragscode staat het Humanitas vrij om passende maatregelen te nemen. 3.8 Zorgvuldig omgaan met goederen en middelen Daarnaast is het vanzelfsprekend dat je zorgvuldig en adequaat omgaat met goederen en middelen die je in je werk gebruikt en dat je handelt naar gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften. Goederen mag je niet zonder toestemming vooraf voor privé-doeleinden gebruiken of mee naar huis nemen. Denk daarbij aan mobiele telefoon, smartphone en i-pad. Gebruik van computers/internet kent spelregels 6. 5 Zie de bijlage Gedragscode Humanitas 6 Zie de bijlage Netwerkreglement (is tevens te vinden in Zarafa/Publieke Mappen/ Netwerk).

10 P&O / pagina 10 van 71 4 Werk en vrije tijd Naast afspraken over je werktijden heb je ook recht op vakantie of bijzonder verlof. In dit hoofdstuk gaan we daarnaast verder in op urenregistratie, extra uren werken en vrijwilligerswerk binnen werktijd. 4.1 Werktijden De standaardkantoortijden bij Humanitas zijn in principe van tot uur. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de werkweek gemiddeld 36 uur. Pauzes die je neemt zijn in eigen tijd. Op het moment dat je in dienst komt, maak je met je leidinggevende afspraken over de te werken dagen en uren. 4.2 Urenregistratie Alle betaalde beroepskrachten van Humanitas registreren hun uren. Dit is een verplichting voor Humanitas, omdat wij een Goede-Doelenorganisatie zijn en door verschillende partijen gesubsidieerd worden. De subsidiegevers eisen integrale urenverantwoording. Je leidinggevende zorgt ervoor dat je toegang hebt tot en ingewerkt wordt op ons geautomatiseerd urenregistratie systeem met de naam Big Ben. De handleiding Big Ben is te vinden kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en op te vragen bij de afdeling P&O. Het protocol Big Ben is als bijlage bijgevoegd aan deze gids. In dit protocol zijn de rechten en plichten van gebruikers beschreven en belangrijk om te lezen! 4.3 Extra uren werken Het uitgangspunt is dat je het werk in de uren die er voor staan moet (kunnen) doen. Wanneer je in overleg met - en na toestemming van - je leidinggevende meer uren werkt dan in je arbeidsovereenkomst is overeengekomen, moet je de te veel gewerkte uren zo snel mogelijk compenseren in vrije tijd. 4.4 Opbouw verlofuren Het aantal vakantieverlof-uren per jaar is afhankelijk van het aantal uren dat in je arbeidscontract staat én van je leeftijd. Op pagina 11staat een overzicht van de vakantieverlof-uren per jaar op basis van een werkweek van 36 uur. Werk je korter dan een jaar of minder dan 36 uur per week dan krijg je vakantieverlof-uren naar rato. De salarisadministratie op het Landelijk Bureau maakt ieder jaar voor elke beroepskracht een speciale berekening van de vakantieverlof-uren. Deze berekening wordt verwerkt in je verlofmodule van het urenregistratiesysteem Big Ben. Bij een wijziging van je arbeidsomvang (de uren die je per week werkt) of verlenging van je contract wordt je verlof opnieuw berekend. 4.5 Opbouw verlofuren tijdens ziekte Tot 31 december 2011 vindt alleen verlofopbouw plaats over de laatste 6 maanden van je ziekteverzuim. Bij (gedeeltelijk) herstel wordt een herberekening gemaakt van de opgebouwde uren.

11 P&O / pagina 11 van 71 Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe wetgeving inzake vakantieopbouw bij ziekteverzuim van kracht: de vakantieopbouw over de wettelijke uren loopt door. De opbouw over de bovenwettelijke uren wordt, conform de CAO, opgebouwd (op moment van schrijven nog onbekend of hierin een wijziging komt, mogelijk blijft de oude regeling van kracht). Vakantieverlof-uren bij fulltime aanstelling Leeftijd Wettelijke verlofuren Bovenwettelijke verlofuren CAO Totaal verlofuren (inclusief leeftijdsverhoging) -29 jaar jaar jaar jaar jaar Opnemen van vakantieverlof-uren De werkgever stelt je jaarlijks in de gelegenheid om in ieder geval de wettelijke vakantieverlof-uren (4 maal je gemiddelde arbeidsduur per week) op te nemen. Randvoorwaarde hierbij is dat tenminste twee aaneengesloten weken geen arbeid wordt verricht. Als je vrij wilt nemen overleg je altijd vooraf met je leidinggevende. 4.7 Vakantiewetgeving: behoud van opgebouwd verlof Per 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht: de in een jaar (vanaf 1 januari 2012) opgebouwde wettelijke verlofuren blijven 6 maanden na het jaar van opbouw geldig. Na die 6 maanden vervallen de niet genoten wettelijke verlofuren. De voor 1 januari 2012 opgebouwde verlofuren blijven nog 5 jaar geldig. Ook voor de bovenwettelijke verlofuren blijft de oude vervaltermijn van 5 jaar gelden. 4.8 Schuiven met vakantieverlof-uren Als aan het einde van het jaar blijkt dat je niet al je vakantieverlof-uren hebt kunnen opnemen, dan worden deze overgezet naar het volgende jaar. Het is wel de bedoeling dat je met je leidinggevende afspraken maakt om deze verlofuren alvast in te plannen en ook daadwerkelijk op te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om bovenwettelijke verlofuren van het volgende jaar als bron in te zetten voor mogelijkheden binnen de CAO a la Carte 7 regeling. Op die manier voorkom je dat er een verlofstuwmeer ontstaat. Let op: opgebouwd verlof is beperkt geldig. Houd zelf je termijnen goed in de gaten!! 7 Een-jaarlijkse (november) keuzemogelijkheid arbeidsvoorwaarde.

12 P&O / pagina 12 van Arbeidsduurverkorting oudere werknemer Seniorenverlof 8 Het seniorenverlof voor de werknemers van 55 jaar en ouder is komen te vervallen. Voor beroepskrachten die op 1 januari 2009 onafgebroken in dienst waren bij Humanitas, is een overgangs- en garantieregeling overeengekomen. Zie hiervoor de CAO Buitengewoon verlof met behoud van salaris Naast vakantieverlof zijn er situaties waarvoor je andersoortig verlof 9 kunt aanvragen. Voor al deze vormen van buitengewoon verlof met behoud van salaris geldt dat je ze vooraf en schriftelijk moet aanvragen bij je leidinggevende. De CAO heeft bepaald dat dit verlof wordt toegekend als en voor zover werkverzuim noodzakelijk is. Buitengewoon verlof kun je aanvragen als een van de volgende situaties zich voordoet in werktijd: bij je ondertrouw of passeren notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag bij je huwelijk of formele partnerregistratie: 3 dagen bij het overlijden van bloed- en aanverwanten: 1 ste graad: 4 dagen 2 de graad: 2 dagen 3 de en 4 de graad: 1 dag Als je bent belast met de regeling van de begrafenis, crematie en/of Max. 4 dagen nalatenschap, wanneer je door zeer persoonlijke omstandigheden je werk niet kunt verrichten (acute ernstige ziekte van bijvoorbeeld (adoptie)kinderen of ouders): zorgverlof wanneer je door zeer persoonlijke omstandigheden je werk niet kunt verrichten door een acute situatie: calamiteitenverlof voor de duur van de oplossing (in redelijkheid en billijkheid). De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de medewerker kenbaar te maken Adoptieverlof Bij adoptie van een kind heb je recht op adoptieverlof. Dit verlof kan ingaan vanaf twee weken voor de datum waarop het kind ter adoptie wordt opgenomen. Het verlof kan fulltime worden genomen voor een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken. Dit verlof kun je ook later opnemen, tot uiterlijk zestien weken na de datum dat het kind voor adoptie wordt opgenomen. Minimaal 3 weken voor de ingangsdatum van je verlof ben je verplicht om de ingangsdatum door te geven aan de verzuimadministratie. De aanvraag van de uitkering kun je zelf regelen, of via de werkgever laten lopen waarbij je wel de aanvraag zelf moet ondertekenen. Ivm de tijdige aanvraag van de uitkering Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het ook van belang dat je de werkgever (lees: 8 Arbeidsduurverkorting oudere werknemer, art. 3.4 en bijlage 6 van de CAO CAO artikel

13 P&O / pagina 13 van 71 afdeling P&O) minimaal 3 weken voor de ingangsdatum informeert. Tijdens je verlofperiode wordt je salaris volledig uitbetaald en loopt de opbouw van je vakantiedagen door Zwangerschaps- en bevallingsverlof Vrouwen die zwanger zijn hebben wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof kan ingaan tussen de zesde en de vierde week voor de uitgerekende bevallingsdatum en duurt maximaal 16 weken. Minimaal 3 weken voor de ingangsdatum van je verlof ben je verplicht om de ingangsdatum door te geven aan de verzuimadministratie ivm de tijdige aanvraag van de uitkering Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Tijdens je verlofperiode wordt je salaris volledig uitbetaald. Melding zwangerschap Als je 3 maanden zwanger bent ben je verplicht dit te melden bij je werkgever; feitelijk meld je het bij je leidinggevende. Eerder mag natuurlijk altijd. Verder ben je verplicht om bij de afdeling P&O een zwangerschapsverklaring in te dienen. Deze kun je opvragen bij je huisarts of je verloskundige. Verdere informatie over zwangerschap kun je vinden in het hoofdstuk Ziekteverzuim en herstel en het hoofdstuk Veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk Overige verlofsoorten Onderstaand een overzicht van de overige verlofsoorten: Soort verlof Wanneer Onbetaald verlof Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om onbetaald verlof op te nemen, bijvoorbeeld bij het opnemen van levensloopverlof. Ouderschapsverlof Als werknemer van Humanitas heb je recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Humanitas past hierin de CAO WMD toe. Het ouderschapsverlof is bedoeld om je te helpen een balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Zorgverlof In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht op zorgverlof voor de noodzakelijke (thuis)verzorging in verband met ziekte van echtgenoot, (stief-/schoon-/pleeg)ouders of (aangehuwde/stief-/pleeg)kinderen vastgelegd. Gebaseerd op deze wet en conform onze CAO (art.7.7) heb je bij Humanitas recht op kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Als je hier gebruik van maakt worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Kortdurend zorgverlof Bij kortdurend zorgverlof heb je recht op behoud van het salaris; de verlofperiode bedraagt max. 1,4 maal de arbeidsduur per week. Langdurend zorgverlof Voor recht op langdurig zorgverlof dien je minimaal één jaar in dienst te zijn. Bij langdurig zorgverlof betaalt de werkgever 40% van je salaris. Je kunt max. 13 x je

14 P&O / pagina 14 van 71 Soort verlof Wanneer arbeidsduur per week opnemen. Die uren kun je wekelijks zo op nemen dat je nog voor 50% blijft werken. Kraamverlof Bevalling van je partner 10 behoort tot zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid. Dat betekent dat je betaald verlof kunt nemen als je partner bevalt. Na deze dag (dagen) rond de bevalling heb je ook recht op twee dagen kraamverlof. Dat betekent dat je binnen vier weken na de bevalling verlof kunt opnemen. Over deze 2 dagen wordt het loon doorbetaald. Wel kunnen -met jouw instemming- deze verlofdagen in mindering gebracht worden op je vakantiedagen, zolang de vakantierechten niet onder het wettelijk minimum komen. Met uitzondering van het calamiteitenverlof moet je het verlof tijdig en schriftelijk aanvragen bij je leidinggevende. Voor ouderschapsverlof geldt dat je het 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd moet hebben, en bij adoptieverlof 3 weken voor de ingangsdatum. De afdeling P&O bevestigt de gemaakte afspraken Feestdagen Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Bevrijdingsdag 11, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, Koninginnedag en eerste en tweede Kerstdag zijn feestdagen. Op die dagen is Humanitas in principe gesloten en werk je dus niet Betaald verlof voor vrijwilligerswerk binnen werktijd Het is mogelijk om voor het begeleiden van de kindervakantiekampen van Humanitas bijzonder betaald verlof aan te vragen voor een periode van maximaal één week per jaar. Voor andere vormen van vrijwilligerswerk bestaat die mogelijkheid niet. 10 Onder partner wordt verstaan: de echtgenoot, geregistreerd partner, de partner met wie samengewoond wordt en de partner die het kind erkent. 11 Conform de geldenden CAO: wijziging voorbehouden.

15 P&O / pagina 15 van 71 5 Salaris De salarissen in onze sector worden bepaald op basis van onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden. De salarisbedragen worden vervolgens vastgelegd in salaristabellen in de CAO WMD. Het salaris dat je bij Humanitas verdient is voornamelijk afhankelijk van de functie die je uitoefent en het aantal jaren ervaring dat je hebt in die en/of soortgelijke functie(s). Dit hoofdstuk bevat verder informatie over vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de salarisstrook. 5.1 Functie en salaris Humanitas hanteert een functieboek waarin de bij onze organisatie meest voorkomende functies beschreven en gewaardeerd zijn. Aan iedere functie is een bepaald gewicht toegekend en dat gewicht bepaald in welke salarisschaal een functie is ingedeeld. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de salarisschaal. Iedere schaal heeft een minimum en een maximum (laagste en hoogste periodiek). In je arbeidsovereenkomst wordt je functienaam en de bijbehorende schaal vermeld. Voor zover van toepassing wordt tevens de functiebenaming conform het functieboek benoemd waarop jouw functie gebaseerd is (de zogenaamde basisfunctie). 5.2 Salaristabel De salaristabel voor werknemers van 18 jaar en ouder bestaat uit 15 salarisschalen. Iedere schaal bestaat uit een aantal periodieken. Schaal 1 heeft 9 periodieken, schaal 2 heeft 10 periodieken en de schalen 3 en 4 hebben 11 periodieken. Vanaf salarisschaal 5 zijn er 13 periodieken. De salaristabellen met bijbehorend brutosalaris zijn vermeld in de CAO. De CAO kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en is op te vragen bij P&O. 5.3 Ervaring en salaris De functie die je uitoefent bepaalt welke salarisschaal van toepassing is. In welke periodiek je binnen die schaal wordt geplaatst, is onder andere afhankelijk van het aantal jaren dat je ervaring hebt in de betreffende en/of soortgelijke functie(s). Als je nog geen ervaring hebt, begin je in principe bij de laagste periodiek van de schaal. Conform de CAO krijg je jaarlijks, op 1 januari, een periodieke verhoging tot je op het maximum zit. Dit wordt de periodieke salarisverhoging genoemd. 5.4 Vakantiegeld en eindejaarsuitkering De vakantietoeslag bedraagt volgens de CAO 8% van het bruto maandsalaris 12. De eindejaarsuitkering 13 in 2011 bedraagt 8,3% van het totale bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering kun je zien als een spaarpot. Iedere maand reserveert je werkgever deze bedragen (op het salarisstrookje worden deze bedragen vermeld in de kolom ''berekeningsgegevens'': recht eju-1 en recht VT). De vakantietoeslag wordt in één keer uitbetaald in de maand mei en de eindejaarsuitkering in de maand december. Bij uitdiensttreding worden de bedragen naar rato uitbetaald. 12 Verlengde CAO WMD , art. 4.7 (wijziging CAO voorbehouden) 13 Verlengde CAO WMD , art. 4.8 (wijziging CAO voorbehouden)

16 P&O / pagina 16 van Uitleg van de salarisstrook Het bedrag dat je in de salaristabel vindt, is niet hetzelfde als het bedrag dat je maandelijks terug vindt op je bank of girorekening. In de salaristabel staan namelijk de bruto bedragen. Wat je maandelijks krijgt bijgeschreven op je bank of girorekening zijn de netto bedragen. Het verschil wordt veroorzaakt door een aantal premies en heffingen die worden ingehouden. Welke bedragen je aan welke premies en heffingen betaalt, kun je terugvinden op je salarisstrook. Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen die op je salarisstrook staan vermeld. Tevens kun je uitgebreide informatie over de salarisstrook vinden kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Uitleg salarisstrook Soort Informatie Salaris Linksboven (1 ste kolom) op de salarisstrook vind je het woord salaris. In de tweede kolom daarachter staat je bruto-voltijdsalaris vermeld. Dit is het bedrag uit de salaristabel dat hoort bij je inschaling. Daarnaast vind je je bruto-(deeltijd)salaris. Dit bedrag wordt berekend door je bruto voltijdsalaris te vermenigvuldigen met je deeltijdpercentage (het aantal uren per week dat je volgens je contract werkt wordt gedeeld door 36). Levensloopregeling Alleen spaarders die op 31 december 2011 minimaal 3.000,- op hun Levensloop rekening hebben staan mogen nog inleggen. Premie Pensioen Dit is de premie die je maandelijks betaalt aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor de opbouw van je pensioen 14. Loonheffing Dit is de afdracht aan loonbelasting die je over je salaris betaalt. Premie ziektekostenverzekering Dit is de salarisafhankelijke premie die de werkgever maandelijks betaalt voor je basisverzekering ziektekosten. Omdat de fiscus dit beschouwt als loon in natura wordt dit opgeteld bij je belastbaar inkomen. 14 Hoofdstuk 6, pagina 15.

17 P&O / pagina 17 van 71 6 Pensioen Conform de CAO WMD is iedere werknemer op grond van zijn/haar arbeidsovereenkomst deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De werkgever zorgt voor je aanmelding bij indiensttreding. Het fonds zorgt ervoor dat je na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, naast je AOW, een aanvullende pensioenuitkering ontvangt. Maandelijks betaal je dus pensioenpremie aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Deze premie wordt automatisch op je salaris ingehouden. Behalve jouw eigen afdracht betaalt Humanitas het werkgeversdeel van de premie. In principe ben je zelf klant van het pensioenfonds, Humanitas draagt alleen zorg voor betaling van de premie. De informatie over je pensioen stuurt Pensioenfonds Zorg en Welzijn daarom ook naar je huisadres. Als je meer over je pensioen wilt weten, kun je contact opnemen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn: De Pensioenplanner biedt je informatie over diverse mogelijkheden van pensioenopbouw en is te vinden op Zes maanden voordat je 65 jaar wordt, ontvang je een aanvraagformulier van het pensioenfonds. 6.1 Pensioenopbouw Het pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (pfzw) is zo opgebouwd dat, wanneer je 40 jaar fulltime hebt gewerkt, je een pensioen hebt opgebouwd van ± 70% van je middelloon. Ieder jaar dat je werkt, spaar je als het ware 1.78 % 15 van het bruto opgebouwd jaarsalaris. De werkgeversbijdrage van de premie bedraagt 12.6 % van het salaris voor pensioenregeling; de werknemersbijdrage bedraagt 11,6 % van het salaris voor pensioenregeling. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de voor 2011 vastgestelde premie. Als je wilt weten wat je hebt opgebouwd aan pensioen kun je informatie vinden over jouw Uniform Pensioenoverzicht op: 6.2 Flexpensioen en urenvermindering na je 60 ste De pensioenregeling gaat er in principe van uit dat je op je 65e 16 met pensioen gaat. Maar het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan, of om eerst minder te gaan werken. Het pensioenfonds noemt dit het Flex-pensioen. Als je eerder met pensioen gaat moet je dit wel minimaal 3 maanden van te voren zelf melden bij de pensioenverzekeraar. Uiteraard is de hoogte van je pensioen lager als je eerder met (deeltijd)pensioen gaat. Per 1 oktober 2010 is de regeling FLEX-pensioen gewijzigd voor deelnemers uit de A-regeling. Dit betreft grotendeels de deelnemers die in of na 1950 geboren zijn én nog geen FLEX-pensioen ontvangen. Dat betekent dat per 1 oktober 2010 het FLEX-pensioen van een deelnemer op zijn/haar 60ste automatisch omgezet wordt in Ouderdomspensioen. 15 De percentages zijn onder voorbehoud premiewijzigingen. 16 Onder voorbehoud wetswijziging ingang pensioenleeftijd.

18 P&O / pagina 18 van 71 Wil je tussen je 60ste en 65ste minder werken of eerder stoppen? Dan kun je (een deel van) je Ouderdomspensioen eerder opnemen. Je bent hierdoor niet meer verplicht om FLEX-pensioen voor je 65ste op te nemen. Let op: ga na je 60 ste minder werken, en neem je geen Ouderdomspensioen op, dan zul je over die uren wel Flexpensioen moeten opnemen. Lees vooral de informatie op de site van pfwz goed voordat je besluit je uren te verminderen of eerder te stoppen met werken! 6.3 PGGM PGGM was de vroegere naam van het pensioenfonds. Sinds 2008 is deze organisatie opgesplitst in Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PGGM. Bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn vind je pensioenopbouw plaats, PGGM biedt informatie over je pensioenopbouw. Van PGGM kun je -gratis- lid worden. Als lid krijg je inzicht in je pensioenopbouw en profiteer je van handige voordelen. Zo kun je, bijvoorbeeld onder Check uw inkomen informatie vinden over het starten van een eigen onderneming of Levensloop. Daarnaast biedt het lidmaatschap aanbiedingen zoals met korting een hotel boeken of product aanbiedingen en vakliteratuur. Informatie is te vinden op: Contactgegevens van PGGM en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) Via Wat Klantenservice PGGM Klantenservice PFZW brochure algemene vragen ledenvoordeel pensioenopbouw

19 P&O / pagina 19 van 71 7 Vergoedingen Voor een aantal kosten, die je in verband met je werk moet maken kun je een vergoeding of een tegemoetkoming krijgen. Dit zijn onder andere reis- en verblijfkosten, en telefoonkosten. Hoe gaat een en ander in zijn werk? 7.1 Wijze van declareren Declareren van deze kosten doe je aan de hand van het declaratieformulier 17 en in principe binnen een maand nadat je de kosten hebt gemaakt. Bij iedere declaratie moeten de originele vervoersbewijzen (of bij gebruik van de OV-chipkaart de uitdraai reisoverzicht) en betaalbewijzen (kassabonnen) worden ingeleverd en dient het declaratieformulier, voorzien van een akkoord van de verantwoordelijke manager, te worden opgestuurd aan de salarisadministratie op het Landelijk Bureau. Daar wordt een laatste controle gedaan op volledigheid en juistheid van de gegevens. Als alles in orde is, wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk met je salaris mee uitbetaald. 7.2 Reiskosten woon-werkverkeer Humanitas kent een tegemoetkoming reiskosten woon/werkverkeer conform de tabel van de Belastingdienst "vrijgesteld gedeelte reiskostenvergoeding" waarbij rekening wordt gehouden met de enkele reisafstand tussen je woonadres en je standplaats en op hoeveel dagen per week je werkt. Iedere werknemer die meer dan 10 kilometer van zijn standplaats woont, ontvangt een tegemoetkoming tot een maximum van 30 km enkele reis. De vergoeding in 2012 bedraagt 0,19 per kilometer. 7.3 Vergoeding werk-werkverkeer (dienstreizen) Wanneer je in opdracht van je leidinggevende voor je werk moet reizen krijg je deze kosten vergoed. Deze reizen worden gemaakt met het openbaar vervoer en bij treinreizen wordt vergoed op basis van 2 de klas 18. Op plaatsen waar geen openbaar vervoer aanwezig is, kun je een treintaxi gebruiken. Hier moet je echter wel van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebben van je leidinggevende. Maak je gebruik van je fiets of bromfiets dan is het ook mogelijk om kosten vergoed te krijgen: Deze bedragen zijn 0,05 (fiets) en 0,10 (bromfiets) per afgelegde kilometer. Beroepskrachten die veel voor hun functie moeten reizen, kunnen van hun leidinggevende/bestuur toestemming krijgen om de eigen auto in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken. De hoogte van de kilometervergoeding conform CAO is afhankelijk van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Zie het schema op de volgende pagina. 17 Verkrijgbaar via Zarafa/ Publieke Mappen/P&O en Salarisadministratie, het districtskantoor of via de afdeling P & O. 18 Bij gebruik van een OV-chipkaart kun je, als je een kaart op naam hebt, via de site van het openbaar vervoer je reisgegevens opvragen en deze indienen ipv het vroegere trein-,tram-,en buskaartje. Bij gebruik van een anonieme kaart kun je een printje draaien uit de automaat.

20 P&O / pagina 20 van 71 Km.vergoeding dienstreizen Aantal kilometers Vergoeding per km Van tot ,40 Van tot ,36 Vanaf , Verblijfskosten Indien je in het kader van een dienstreis een groot deel van de dag, of enkele dagen, elders verblijft (dus buiten je werkplek) worden verblijfkosten vergoed. Wel heb je van tevoren een akkoord van je leidinggevende nodig. 7.5 Toeslag kinderopvang Deze tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang vraag je aan bij de Belastingdienst 19. Daar geef je ook eventuele wijzigingen aan door. Op de site van de belastingdienst kun je de hoogte van je eigen bijdrage berekenen. 19 Belastingdienst:

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB April 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 WORDT HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers Verlofbudget CAO Kinderopvang Informatie voor werknemers OAK Utrecht, juli 2009 Verlofbudget Kinderopvang, informatie voor werknemers 1 Inhoud Inleiding 3 Omvang verlofbudget in uren 3 Besteding verlofbudget

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB November 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 IS HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie