OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS"

Transcriptie

1 OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O

2 P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je ligt de Personeelsgids Humanitas Een overzicht personeelsbeleid voor beroepskrachten. In deze gids willen we je informeren over onderwerpen die voor jou als beroepskracht van belang zijn. Eens in de zoveel tijd ondergaat de gids een up-date. Als er in de tussentijd regelingen veranderen of worden toegevoegd informeren we je daarover in de Humanitas-nieuwsbrief. Tevens kun je informatie vinden in Zarafa onder Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Dit geldt ook voor de integrale tekst van de regelingen die in deze tekst worden genoemd. Het personeelsbeleid van Humanitas is gebaseerd op de bepalingen van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (CAO) 1. Bij tekstuele verschillen tussen deze personeelsgids en de CAO, is de tekst in de CAO leidend. Dit geldt ook voor het vastgesteld beleid van Humanitas. Heb je vragen naar aanleiding van deze personeelsgids of vind je geen antwoord op een vraag die je hebt, mail dan naar 1 Gebaseerd op de, op het moment van schrijven geldende verlengde CAO , bij wijziging CAO wordt de dan geldende CAO gevolgd.

3 P&O / pagina 3 van 71 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 6 2 Arbeidsvoorwaarden Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Individuele arbeidsovereenkomst Aanvulling op de arbeidsovereenkomst 7 3 Algemene verplichtingen Inzet naar beste vermogen Accepteren opgedragen werk Melding afwezigheid en wijziging personele gegevens Geheimhouding Melding nevenfuncties Aannemen van giften, geschenken en diensten Gewenst en ongewenst gedrag Zorgvuldig omgaan met goederen en middelen 9 4 Werk en vrije tijd Werktijden Urenregistratie Extra uren werken Opbouw verlofuren Opbouw verlofuren tijdens ziekte Opnemen van vakantieverlof/uren Vakantiewetgeving: behoud van opgebouwd verlof Schuiven met vakantieverlof-uren Arbeidsduurverkorting oudere werknemer: Seniorenverlof Buitengewoon verlof met behoud van salaris Adoptieverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Overige verlofsoorten Feestdagen Betaald verlof bij vrijwilligerswerk binnen werktijd 14

4 P&O / pagina 4 van 71 5 Salaris Functie en salaris Salaristabel Ervaring en salaris Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Uitleg van de salarisstrook 16 6 Pensioen Pensioenopbouw Flexpensioen en urenvermindering na je 60 ste PGGM 18 7 Vergoedingen Wijze van declareren Reiskosten woon-werkverkeer Vergoeding Werk-werkverkeer (dienstreizen) Verblijfskosten Toeslag kinderopvang 20 8 Sparen via Humanitas Spaarloonregeling Levensloopregeling Vitaliteitsregeling 22 9 Verzekeringen Wettelijke aansprakelijkheid Schade bij uitoefening van je werk Werknemersverzekeringen Collectieve zorgverzekeringen Personeelsvoorziening Veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk Veiligheid Gezondheid Welzijn Ziekteverzuim en herstel Wat te doen als je ziek bent Herstelmelding Ziek tijdens je vakantie Consult bij de arboarts 32

5 P&O / pagina 5 van Consult op eigen verzoek Ziek door zwangerschap of bevalling Langdurig ziek: Wet verbetering Poortwachter Salarisdoorbetaling bij langdurige ziekte WIA: Wet Integratie en Arbeid Functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken Functieomschrijvingen Functioneringsgesprekken Opleiding en scholing Initiatief tot scholing Studiekosten Mobiliteit Medezeggenschap Vertrek bij Humanitas Zelf ontslag nemen Je tijdelijk contract loopt af Vervroegde uittreding of pensioen Ontslag door de werkgever Exitgesprek Getuigschrift Werkloosheidsuitkering 41 Tot slot 42 Bijlagen 43 1 Humanitaswaarden 44 2 Gedragscode 45 3 Protocol Alcohol en Drugs 50 4 Netwerkreglement 52 5 Klachtenprotocol 58 6 Protocol Big Ben (tijdschrijven) 61 7 Beslisboom Regeling studiefaciliteiten 67 8 Hand-out werkplekinrichting 68

6 P&O / pagina 6 van 71 1 Inleiding Je bent in dienst bij de vereniging Humanitas. De vereniging bestaat uit vrijwilligers, die de projecten en activiteiten uitvoeren en die centraal en decentraal de vereniging besturen. Als beroepskracht maak jij deel uit van de werkorganisatie binnen de vereniging. Beroepskrachten ondersteunen de vereniging, hetzij bij de uitvoering van projecten, hetzij in het verder ontwikkelen ervan. Veel hebben te maken met vrijwilligers. Het kan zijn als (onbetaalde) collega, als uitvoerders in projecten die jij coördineert, maar ook omdat vrijwilligers in een bestuursfunctie zeggenschap hebben over projecten die we uitvoeren. Veel van onze projecten zijn lokale projecten. De kans is dan groot dat je in de dagelijkse praktijk regelmatig contact hebt met -vrijwillige- bestuurders. Het kan zelfs voorkomen dat je een lokale bestuurder vaker ziet dan je direct leidinggevende. Dit is op zich niet verkeerd, het is juist prettig om goed contact te onderhouden. Maar het kan ook gemakkelijk tot verwarring leiden over de vraag aan wie je waarover verantwoording moet afleggen. Daarom is het goed je te realiseren dat je leidinggevende (beroepskracht) verantwoordelijk blijft voor jouw functioneren en welbevinden binnen de organisatie. Voor zaken als aansturing binnen het project, functioneren, scholing & ontwikkeling, verlof en verzuim is je leidinggevende dus het eerste, en enige, aanspreekpunt. Betrokkenheid van bestuursleden concentreert zich op de inhoudelijke aspecten van het project. 2 Mocht je op dit gebied nog vragen hebben, neem dan contact op met je leidinggevende of districtsmanager. In deze gids zijn de zaken beschreven die vallen onder personeelsbeleid. Sommige van deze zaken zijn in de wet geregeld. Andere zijn afgesproken in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Daarnaast heeft Humanitas ook een aantal eigen regelingen. Deze gids is bedoeld om totaal overzicht van alle regelingen te geven. De integrale teksten van de CAO en het personeelsbeleid zijn te vinden in Zarafa onder Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Hier is tevens de digitale versie van de Personeelsgids te vinden. Uiteraard kun je voor informatie ook altijd contact opnemen met de afdeling P & O van het Landelijk Bureau (telefoon of 2 Dit is vastgelegd in het directiestatuut dat het hoofdbestuur van de vereniging op 11 september 2008 heeft vastgesteld.

7 P&O / pagina 7 van 71 2 Arbeidsovereenkomsten 2.1 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) De beroepskrachten bij Humanitas vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD). In je arbeidsovereenkomst wordt naar de CAO verwezen. Deze CAO is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst: alle collectieve regelingen en collectieve arbeidsvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Een digitale versie van de CAO is in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en is tevens op te vragen bij de afdeling P&O. 2.2 Individuele arbeidsovereenkomst Iedere medewerker die in dienst is bij Humanitas heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst (het contract). In je arbeidsovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken tussen jou als werknemer en Humanitas als werkgever vastgelegd: de functie die je uitoefent, het aantal uren per week dat je werkt, waar je werkt (standplaats), de schaal waarin je bent benoemd, het salaris dat je ontvangt, en (soms) een relatiebeding. In eerste instantie wordt iedereen aangenomen op een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot verlenging voor bepaalde tijd. Een mogelijke verlenging voor bepaalde tijd is onder meer afhankelijk van financiering en de kaders van de Flexwet. Gezien de huidige situatie, waarin er toenemende onzekerheid is over de toekomstige subsidiestroom, worden structurele verplichtingen alleen aangegaan als er een structurele financiering tegenover staat. Dat houdt in dat er de komende tijd voornamelijk arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten. 2.3 Aanvullingen op de arbeidsovereenkomst In principe zijn de afspraken die worden gemaakt bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst voor iedereen gelijk: iedereen in dezelfde positie heeft dezelfde rechten en plichten. Soms spreek je met je leidinggevende wijzigingen af op je arbeidsovereenkomst. Die wijzigingen worden doorgegeven aan de afdeling P&O en vastgelegd in een wijziging arbeidsovereenkomst of een brief waarvan een kopie in het personeelsdossier wordt bewaard. Dit geldt ook voor afwijkende afspraken in het geval van bijvoorbeeld fusie of overplaatsing. Daarnaast kun je individuele afspraken maken over de uitruil van arbeidsvoorwaarden (CAO à la Carte), bijvoorbeeld verlof (ver)kopen, extra pensioensparen, seniorenverlof, vier dagen werken in plaats van vijf dagen per week. Jaarlijks informeren we je over de uitruilmogelijkheden van het daarop volgende jaar. De afspraken daarover worden vastgelegd in een aanvullingsovereenkomst. Als je een heel nieuwe functie gaat bekleden binnen onze organisatie, ontvang je een nieuw contract. Je rechtspositie blijft dan wel gebaseerd op de datum dat je bij ons in dienst kwam.

8 P&O / pagina 8 van 71 3 Algemene verplichtingen Voor iedere beroepskracht bij Humanitas geldt een aantal algemene verplichtingen waar je je aan houdt. Vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid gaan we onderstaand in op zaken zoals geheimhouding, afwezigheidmelding en zorgvuldig omgaan met personen en middelen. 3.1 Inzet naar beste vermogen Van iedere beroepskracht wordt verwacht het werk naar beste vermogen te doen, aanwijzingen van de leidinggevende te volgen en zich te houden aan de (huis)regels en protocollen. De laatste zijn te vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Tevens zijn ze als bijlagen toegevoegd aan deze gids. 3.2 Accepteren opgedragen werk Als het in het belang van het werk is, word je geacht in te stemmen met het voor korte tijd verrichten van andere taken die redelijker wijze aansluiten bij je reguliere werkzaamheden. Dit geldt ook voor tijdelijke en incidentele wijzigingen in je arbeidstijden, of arbeidsduur, arbeidsplaats of arbeidsgebied. Uiteraard zal dit in overleg zijn met je leidinggevende. 3.3 Melding afwezigheid en wijzigingen personele gegevens Als je om welke reden dan ook niet op je werk kunt verschijnen dan meld je dit vóór uur van de betreffende dag bij je leidinggevende. Zodra je in staat bent om je werk weer geheel of gedeeltelijk te hervatten, geef je dit ook weer door 3. Als er wijzigingen zijn in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als je verhuist, dan geef je dit direct door aan je leidinggevende én de afdeling P&O. 3.4 Geheimhouding In principe is alles wat je op je werk hoort, leest of te weten komt, vertrouwelijk. Dit betekent niet dat je helemaal niet met anderen over je werk mag praten. Maar wel dat je op een discrete manier omgaat met informatie over collega s, cliënten, vrijwilligers, werkplannen, financiën enzovoort. 3.5 Melding nevenfuncties Wanneer je naast je werk bij Humanitas een gehonoreerde nevenfunctie wilt uitoefenen of een bestaande nevenfunctie wilt uitbreiden, heb je toestemming nodig van je werkgever. Deze toestemming vraag je vooraf én schriftelijk aan. Dit is belangrijk omdat de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Deze toestemming is ook nodig bij een nietgehonoreerde nevenfunctie bij een instelling die onder de werkingssfeer van de CAO WMD valt, bijvoorbeeld als je, je zowel voor Humanitas inzet, als voor één van onze subsidiegevers Aannemen van giften, geschenken en diensten Het is niet toegestaan om van personen of organisaties waarmee je via je werk in aanraking komt, giften, geschenken, beloningen, provisie of erfenissen aan te nemen. Ook mag je geen geld of 3 Zie hoofdstuk 11 - Ziekteverzuim en herstel 4 Zie tevens de CAO art. 1.7 sub 3

9 P&O / pagina 9 van 71 goederen van cliënten of pupillen lenen, kopen of doorverkopen en mag je cliënten of pupillen geen werk voor jou als privé-persoon laten verrichten. Wanneer het gaat om kleine attenties, zoals een bos bloemen wanneer je een lezing hebt gegeven over je werk, is dat wel acceptabel. 3.7 Gewenst en ongewenst gedrag Humanitas voert haar werk uit vanuit de waarden Gelijkwaardigheid; Verantwoordelijkheid; Zelfbeschikking en Betrokken & Vraaggericht. De manier waarop we met elkaar omgaan en de wijze waarop wij ons werk doen is gebaseerd op deze waarden. Meer informatie kun je lezen in de bijlage Humanitas Waarden. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap staat haaks op deze waarden en wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Ook agressie en seksuele intimidatie zijn in tegenspraak met de waarden die Humanitas voorstaat en worden dus niet getolereerd. Omdat Humanitas dit heel belangrijk vindt, hebben wij een gedragscode opgesteld 5. Met de gedragscode willen we agressie, seksuele intimidatie en discriminatie voorkomen en bestrijden. Wanneer iemand onverhoopt wordt geconfronteerd met dit ongewenste gedrag, kan dit met behulp van de gedragscode bespreekbaar worden gemaakt. Bij overtreding van de gedragscode staat het Humanitas vrij om passende maatregelen te nemen. 3.8 Zorgvuldig omgaan met goederen en middelen Daarnaast is het vanzelfsprekend dat je zorgvuldig en adequaat omgaat met goederen en middelen die je in je werk gebruikt en dat je handelt naar gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften. Goederen mag je niet zonder toestemming vooraf voor privé-doeleinden gebruiken of mee naar huis nemen. Denk daarbij aan mobiele telefoon, smartphone en i-pad. Gebruik van computers/internet kent spelregels 6. 5 Zie de bijlage Gedragscode Humanitas 6 Zie de bijlage Netwerkreglement (is tevens te vinden in Zarafa/Publieke Mappen/ Netwerk).

10 P&O / pagina 10 van 71 4 Werk en vrije tijd Naast afspraken over je werktijden heb je ook recht op vakantie of bijzonder verlof. In dit hoofdstuk gaan we daarnaast verder in op urenregistratie, extra uren werken en vrijwilligerswerk binnen werktijd. 4.1 Werktijden De standaardkantoortijden bij Humanitas zijn in principe van tot uur. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de werkweek gemiddeld 36 uur. Pauzes die je neemt zijn in eigen tijd. Op het moment dat je in dienst komt, maak je met je leidinggevende afspraken over de te werken dagen en uren. 4.2 Urenregistratie Alle betaalde beroepskrachten van Humanitas registreren hun uren. Dit is een verplichting voor Humanitas, omdat wij een Goede-Doelenorganisatie zijn en door verschillende partijen gesubsidieerd worden. De subsidiegevers eisen integrale urenverantwoording. Je leidinggevende zorgt ervoor dat je toegang hebt tot en ingewerkt wordt op ons geautomatiseerd urenregistratie systeem met de naam Big Ben. De handleiding Big Ben is te vinden kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en op te vragen bij de afdeling P&O. Het protocol Big Ben is als bijlage bijgevoegd aan deze gids. In dit protocol zijn de rechten en plichten van gebruikers beschreven en belangrijk om te lezen! 4.3 Extra uren werken Het uitgangspunt is dat je het werk in de uren die er voor staan moet (kunnen) doen. Wanneer je in overleg met - en na toestemming van - je leidinggevende meer uren werkt dan in je arbeidsovereenkomst is overeengekomen, moet je de te veel gewerkte uren zo snel mogelijk compenseren in vrije tijd. 4.4 Opbouw verlofuren Het aantal vakantieverlof-uren per jaar is afhankelijk van het aantal uren dat in je arbeidscontract staat én van je leeftijd. Op pagina 11staat een overzicht van de vakantieverlof-uren per jaar op basis van een werkweek van 36 uur. Werk je korter dan een jaar of minder dan 36 uur per week dan krijg je vakantieverlof-uren naar rato. De salarisadministratie op het Landelijk Bureau maakt ieder jaar voor elke beroepskracht een speciale berekening van de vakantieverlof-uren. Deze berekening wordt verwerkt in je verlofmodule van het urenregistratiesysteem Big Ben. Bij een wijziging van je arbeidsomvang (de uren die je per week werkt) of verlenging van je contract wordt je verlof opnieuw berekend. 4.5 Opbouw verlofuren tijdens ziekte Tot 31 december 2011 vindt alleen verlofopbouw plaats over de laatste 6 maanden van je ziekteverzuim. Bij (gedeeltelijk) herstel wordt een herberekening gemaakt van de opgebouwde uren.

11 P&O / pagina 11 van 71 Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe wetgeving inzake vakantieopbouw bij ziekteverzuim van kracht: de vakantieopbouw over de wettelijke uren loopt door. De opbouw over de bovenwettelijke uren wordt, conform de CAO, opgebouwd (op moment van schrijven nog onbekend of hierin een wijziging komt, mogelijk blijft de oude regeling van kracht). Vakantieverlof-uren bij fulltime aanstelling Leeftijd Wettelijke verlofuren Bovenwettelijke verlofuren CAO Totaal verlofuren (inclusief leeftijdsverhoging) -29 jaar jaar jaar jaar jaar Opnemen van vakantieverlof-uren De werkgever stelt je jaarlijks in de gelegenheid om in ieder geval de wettelijke vakantieverlof-uren (4 maal je gemiddelde arbeidsduur per week) op te nemen. Randvoorwaarde hierbij is dat tenminste twee aaneengesloten weken geen arbeid wordt verricht. Als je vrij wilt nemen overleg je altijd vooraf met je leidinggevende. 4.7 Vakantiewetgeving: behoud van opgebouwd verlof Per 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht: de in een jaar (vanaf 1 januari 2012) opgebouwde wettelijke verlofuren blijven 6 maanden na het jaar van opbouw geldig. Na die 6 maanden vervallen de niet genoten wettelijke verlofuren. De voor 1 januari 2012 opgebouwde verlofuren blijven nog 5 jaar geldig. Ook voor de bovenwettelijke verlofuren blijft de oude vervaltermijn van 5 jaar gelden. 4.8 Schuiven met vakantieverlof-uren Als aan het einde van het jaar blijkt dat je niet al je vakantieverlof-uren hebt kunnen opnemen, dan worden deze overgezet naar het volgende jaar. Het is wel de bedoeling dat je met je leidinggevende afspraken maakt om deze verlofuren alvast in te plannen en ook daadwerkelijk op te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om bovenwettelijke verlofuren van het volgende jaar als bron in te zetten voor mogelijkheden binnen de CAO a la Carte 7 regeling. Op die manier voorkom je dat er een verlofstuwmeer ontstaat. Let op: opgebouwd verlof is beperkt geldig. Houd zelf je termijnen goed in de gaten!! 7 Een-jaarlijkse (november) keuzemogelijkheid arbeidsvoorwaarde.

12 P&O / pagina 12 van Arbeidsduurverkorting oudere werknemer Seniorenverlof 8 Het seniorenverlof voor de werknemers van 55 jaar en ouder is komen te vervallen. Voor beroepskrachten die op 1 januari 2009 onafgebroken in dienst waren bij Humanitas, is een overgangs- en garantieregeling overeengekomen. Zie hiervoor de CAO Buitengewoon verlof met behoud van salaris Naast vakantieverlof zijn er situaties waarvoor je andersoortig verlof 9 kunt aanvragen. Voor al deze vormen van buitengewoon verlof met behoud van salaris geldt dat je ze vooraf en schriftelijk moet aanvragen bij je leidinggevende. De CAO heeft bepaald dat dit verlof wordt toegekend als en voor zover werkverzuim noodzakelijk is. Buitengewoon verlof kun je aanvragen als een van de volgende situaties zich voordoet in werktijd: bij je ondertrouw of passeren notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag bij je huwelijk of formele partnerregistratie: 3 dagen bij het overlijden van bloed- en aanverwanten: 1 ste graad: 4 dagen 2 de graad: 2 dagen 3 de en 4 de graad: 1 dag Als je bent belast met de regeling van de begrafenis, crematie en/of Max. 4 dagen nalatenschap, wanneer je door zeer persoonlijke omstandigheden je werk niet kunt verrichten (acute ernstige ziekte van bijvoorbeeld (adoptie)kinderen of ouders): zorgverlof wanneer je door zeer persoonlijke omstandigheden je werk niet kunt verrichten door een acute situatie: calamiteitenverlof voor de duur van de oplossing (in redelijkheid en billijkheid). De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de medewerker kenbaar te maken Adoptieverlof Bij adoptie van een kind heb je recht op adoptieverlof. Dit verlof kan ingaan vanaf twee weken voor de datum waarop het kind ter adoptie wordt opgenomen. Het verlof kan fulltime worden genomen voor een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken. Dit verlof kun je ook later opnemen, tot uiterlijk zestien weken na de datum dat het kind voor adoptie wordt opgenomen. Minimaal 3 weken voor de ingangsdatum van je verlof ben je verplicht om de ingangsdatum door te geven aan de verzuimadministratie. De aanvraag van de uitkering kun je zelf regelen, of via de werkgever laten lopen waarbij je wel de aanvraag zelf moet ondertekenen. Ivm de tijdige aanvraag van de uitkering Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het ook van belang dat je de werkgever (lees: 8 Arbeidsduurverkorting oudere werknemer, art. 3.4 en bijlage 6 van de CAO CAO artikel

13 P&O / pagina 13 van 71 afdeling P&O) minimaal 3 weken voor de ingangsdatum informeert. Tijdens je verlofperiode wordt je salaris volledig uitbetaald en loopt de opbouw van je vakantiedagen door Zwangerschaps- en bevallingsverlof Vrouwen die zwanger zijn hebben wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof kan ingaan tussen de zesde en de vierde week voor de uitgerekende bevallingsdatum en duurt maximaal 16 weken. Minimaal 3 weken voor de ingangsdatum van je verlof ben je verplicht om de ingangsdatum door te geven aan de verzuimadministratie ivm de tijdige aanvraag van de uitkering Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Tijdens je verlofperiode wordt je salaris volledig uitbetaald. Melding zwangerschap Als je 3 maanden zwanger bent ben je verplicht dit te melden bij je werkgever; feitelijk meld je het bij je leidinggevende. Eerder mag natuurlijk altijd. Verder ben je verplicht om bij de afdeling P&O een zwangerschapsverklaring in te dienen. Deze kun je opvragen bij je huisarts of je verloskundige. Verdere informatie over zwangerschap kun je vinden in het hoofdstuk Ziekteverzuim en herstel en het hoofdstuk Veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk Overige verlofsoorten Onderstaand een overzicht van de overige verlofsoorten: Soort verlof Wanneer Onbetaald verlof Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om onbetaald verlof op te nemen, bijvoorbeeld bij het opnemen van levensloopverlof. Ouderschapsverlof Als werknemer van Humanitas heb je recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Humanitas past hierin de CAO WMD toe. Het ouderschapsverlof is bedoeld om je te helpen een balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Zorgverlof In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht op zorgverlof voor de noodzakelijke (thuis)verzorging in verband met ziekte van echtgenoot, (stief-/schoon-/pleeg)ouders of (aangehuwde/stief-/pleeg)kinderen vastgelegd. Gebaseerd op deze wet en conform onze CAO (art.7.7) heb je bij Humanitas recht op kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Als je hier gebruik van maakt worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Kortdurend zorgverlof Bij kortdurend zorgverlof heb je recht op behoud van het salaris; de verlofperiode bedraagt max. 1,4 maal de arbeidsduur per week. Langdurend zorgverlof Voor recht op langdurig zorgverlof dien je minimaal één jaar in dienst te zijn. Bij langdurig zorgverlof betaalt de werkgever 40% van je salaris. Je kunt max. 13 x je

14 P&O / pagina 14 van 71 Soort verlof Wanneer arbeidsduur per week opnemen. Die uren kun je wekelijks zo op nemen dat je nog voor 50% blijft werken. Kraamverlof Bevalling van je partner 10 behoort tot zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid. Dat betekent dat je betaald verlof kunt nemen als je partner bevalt. Na deze dag (dagen) rond de bevalling heb je ook recht op twee dagen kraamverlof. Dat betekent dat je binnen vier weken na de bevalling verlof kunt opnemen. Over deze 2 dagen wordt het loon doorbetaald. Wel kunnen -met jouw instemming- deze verlofdagen in mindering gebracht worden op je vakantiedagen, zolang de vakantierechten niet onder het wettelijk minimum komen. Met uitzondering van het calamiteitenverlof moet je het verlof tijdig en schriftelijk aanvragen bij je leidinggevende. Voor ouderschapsverlof geldt dat je het 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd moet hebben, en bij adoptieverlof 3 weken voor de ingangsdatum. De afdeling P&O bevestigt de gemaakte afspraken Feestdagen Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Bevrijdingsdag 11, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, Koninginnedag en eerste en tweede Kerstdag zijn feestdagen. Op die dagen is Humanitas in principe gesloten en werk je dus niet Betaald verlof voor vrijwilligerswerk binnen werktijd Het is mogelijk om voor het begeleiden van de kindervakantiekampen van Humanitas bijzonder betaald verlof aan te vragen voor een periode van maximaal één week per jaar. Voor andere vormen van vrijwilligerswerk bestaat die mogelijkheid niet. 10 Onder partner wordt verstaan: de echtgenoot, geregistreerd partner, de partner met wie samengewoond wordt en de partner die het kind erkent. 11 Conform de geldenden CAO: wijziging voorbehouden.

15 P&O / pagina 15 van 71 5 Salaris De salarissen in onze sector worden bepaald op basis van onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden. De salarisbedragen worden vervolgens vastgelegd in salaristabellen in de CAO WMD. Het salaris dat je bij Humanitas verdient is voornamelijk afhankelijk van de functie die je uitoefent en het aantal jaren ervaring dat je hebt in die en/of soortgelijke functie(s). Dit hoofdstuk bevat verder informatie over vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de salarisstrook. 5.1 Functie en salaris Humanitas hanteert een functieboek waarin de bij onze organisatie meest voorkomende functies beschreven en gewaardeerd zijn. Aan iedere functie is een bepaald gewicht toegekend en dat gewicht bepaald in welke salarisschaal een functie is ingedeeld. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de salarisschaal. Iedere schaal heeft een minimum en een maximum (laagste en hoogste periodiek). In je arbeidsovereenkomst wordt je functienaam en de bijbehorende schaal vermeld. Voor zover van toepassing wordt tevens de functiebenaming conform het functieboek benoemd waarop jouw functie gebaseerd is (de zogenaamde basisfunctie). 5.2 Salaristabel De salaristabel voor werknemers van 18 jaar en ouder bestaat uit 15 salarisschalen. Iedere schaal bestaat uit een aantal periodieken. Schaal 1 heeft 9 periodieken, schaal 2 heeft 10 periodieken en de schalen 3 en 4 hebben 11 periodieken. Vanaf salarisschaal 5 zijn er 13 periodieken. De salaristabellen met bijbehorend brutosalaris zijn vermeld in de CAO. De CAO kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie en is op te vragen bij P&O. 5.3 Ervaring en salaris De functie die je uitoefent bepaalt welke salarisschaal van toepassing is. In welke periodiek je binnen die schaal wordt geplaatst, is onder andere afhankelijk van het aantal jaren dat je ervaring hebt in de betreffende en/of soortgelijke functie(s). Als je nog geen ervaring hebt, begin je in principe bij de laagste periodiek van de schaal. Conform de CAO krijg je jaarlijks, op 1 januari, een periodieke verhoging tot je op het maximum zit. Dit wordt de periodieke salarisverhoging genoemd. 5.4 Vakantiegeld en eindejaarsuitkering De vakantietoeslag bedraagt volgens de CAO 8% van het bruto maandsalaris 12. De eindejaarsuitkering 13 in 2011 bedraagt 8,3% van het totale bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering kun je zien als een spaarpot. Iedere maand reserveert je werkgever deze bedragen (op het salarisstrookje worden deze bedragen vermeld in de kolom ''berekeningsgegevens'': recht eju-1 en recht VT). De vakantietoeslag wordt in één keer uitbetaald in de maand mei en de eindejaarsuitkering in de maand december. Bij uitdiensttreding worden de bedragen naar rato uitbetaald. 12 Verlengde CAO WMD , art. 4.7 (wijziging CAO voorbehouden) 13 Verlengde CAO WMD , art. 4.8 (wijziging CAO voorbehouden)

16 P&O / pagina 16 van Uitleg van de salarisstrook Het bedrag dat je in de salaristabel vindt, is niet hetzelfde als het bedrag dat je maandelijks terug vindt op je bank of girorekening. In de salaristabel staan namelijk de bruto bedragen. Wat je maandelijks krijgt bijgeschreven op je bank of girorekening zijn de netto bedragen. Het verschil wordt veroorzaakt door een aantal premies en heffingen die worden ingehouden. Welke bedragen je aan welke premies en heffingen betaalt, kun je terugvinden op je salarisstrook. Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen die op je salarisstrook staan vermeld. Tevens kun je uitgebreide informatie over de salarisstrook vinden kun je vinden in Zarafa/Publieke Mappen/Intranet/P&O en Salarisadministratie. Uitleg salarisstrook Soort Informatie Salaris Linksboven (1 ste kolom) op de salarisstrook vind je het woord salaris. In de tweede kolom daarachter staat je bruto-voltijdsalaris vermeld. Dit is het bedrag uit de salaristabel dat hoort bij je inschaling. Daarnaast vind je je bruto-(deeltijd)salaris. Dit bedrag wordt berekend door je bruto voltijdsalaris te vermenigvuldigen met je deeltijdpercentage (het aantal uren per week dat je volgens je contract werkt wordt gedeeld door 36). Levensloopregeling Alleen spaarders die op 31 december 2011 minimaal 3.000,- op hun Levensloop rekening hebben staan mogen nog inleggen. Premie Pensioen Dit is de premie die je maandelijks betaalt aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor de opbouw van je pensioen 14. Loonheffing Dit is de afdracht aan loonbelasting die je over je salaris betaalt. Premie ziektekostenverzekering Dit is de salarisafhankelijke premie die de werkgever maandelijks betaalt voor je basisverzekering ziektekosten. Omdat de fiscus dit beschouwt als loon in natura wordt dit opgeteld bij je belastbaar inkomen. 14 Hoofdstuk 6, pagina 15.

17 P&O / pagina 17 van 71 6 Pensioen Conform de CAO WMD is iedere werknemer op grond van zijn/haar arbeidsovereenkomst deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De werkgever zorgt voor je aanmelding bij indiensttreding. Het fonds zorgt ervoor dat je na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, naast je AOW, een aanvullende pensioenuitkering ontvangt. Maandelijks betaal je dus pensioenpremie aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Deze premie wordt automatisch op je salaris ingehouden. Behalve jouw eigen afdracht betaalt Humanitas het werkgeversdeel van de premie. In principe ben je zelf klant van het pensioenfonds, Humanitas draagt alleen zorg voor betaling van de premie. De informatie over je pensioen stuurt Pensioenfonds Zorg en Welzijn daarom ook naar je huisadres. Als je meer over je pensioen wilt weten, kun je contact opnemen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn: De Pensioenplanner biedt je informatie over diverse mogelijkheden van pensioenopbouw en is te vinden op Zes maanden voordat je 65 jaar wordt, ontvang je een aanvraagformulier van het pensioenfonds. 6.1 Pensioenopbouw Het pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (pfzw) is zo opgebouwd dat, wanneer je 40 jaar fulltime hebt gewerkt, je een pensioen hebt opgebouwd van ± 70% van je middelloon. Ieder jaar dat je werkt, spaar je als het ware 1.78 % 15 van het bruto opgebouwd jaarsalaris. De werkgeversbijdrage van de premie bedraagt 12.6 % van het salaris voor pensioenregeling; de werknemersbijdrage bedraagt 11,6 % van het salaris voor pensioenregeling. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de voor 2011 vastgestelde premie. Als je wilt weten wat je hebt opgebouwd aan pensioen kun je informatie vinden over jouw Uniform Pensioenoverzicht op: 6.2 Flexpensioen en urenvermindering na je 60 ste De pensioenregeling gaat er in principe van uit dat je op je 65e 16 met pensioen gaat. Maar het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan, of om eerst minder te gaan werken. Het pensioenfonds noemt dit het Flex-pensioen. Als je eerder met pensioen gaat moet je dit wel minimaal 3 maanden van te voren zelf melden bij de pensioenverzekeraar. Uiteraard is de hoogte van je pensioen lager als je eerder met (deeltijd)pensioen gaat. Per 1 oktober 2010 is de regeling FLEX-pensioen gewijzigd voor deelnemers uit de A-regeling. Dit betreft grotendeels de deelnemers die in of na 1950 geboren zijn én nog geen FLEX-pensioen ontvangen. Dat betekent dat per 1 oktober 2010 het FLEX-pensioen van een deelnemer op zijn/haar 60ste automatisch omgezet wordt in Ouderdomspensioen. 15 De percentages zijn onder voorbehoud premiewijzigingen. 16 Onder voorbehoud wetswijziging ingang pensioenleeftijd.

18 P&O / pagina 18 van 71 Wil je tussen je 60ste en 65ste minder werken of eerder stoppen? Dan kun je (een deel van) je Ouderdomspensioen eerder opnemen. Je bent hierdoor niet meer verplicht om FLEX-pensioen voor je 65ste op te nemen. Let op: ga na je 60 ste minder werken, en neem je geen Ouderdomspensioen op, dan zul je over die uren wel Flexpensioen moeten opnemen. Lees vooral de informatie op de site van pfwz goed voordat je besluit je uren te verminderen of eerder te stoppen met werken! 6.3 PGGM PGGM was de vroegere naam van het pensioenfonds. Sinds 2008 is deze organisatie opgesplitst in Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PGGM. Bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn vind je pensioenopbouw plaats, PGGM biedt informatie over je pensioenopbouw. Van PGGM kun je -gratis- lid worden. Als lid krijg je inzicht in je pensioenopbouw en profiteer je van handige voordelen. Zo kun je, bijvoorbeeld onder Check uw inkomen informatie vinden over het starten van een eigen onderneming of Levensloop. Daarnaast biedt het lidmaatschap aanbiedingen zoals met korting een hotel boeken of product aanbiedingen en vakliteratuur. Informatie is te vinden op: Contactgegevens van PGGM en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) Via Wat Klantenservice PGGM Klantenservice PFZW brochure algemene vragen ledenvoordeel pensioenopbouw

19 P&O / pagina 19 van 71 7 Vergoedingen Voor een aantal kosten, die je in verband met je werk moet maken kun je een vergoeding of een tegemoetkoming krijgen. Dit zijn onder andere reis- en verblijfkosten, en telefoonkosten. Hoe gaat een en ander in zijn werk? 7.1 Wijze van declareren Declareren van deze kosten doe je aan de hand van het declaratieformulier 17 en in principe binnen een maand nadat je de kosten hebt gemaakt. Bij iedere declaratie moeten de originele vervoersbewijzen (of bij gebruik van de OV-chipkaart de uitdraai reisoverzicht) en betaalbewijzen (kassabonnen) worden ingeleverd en dient het declaratieformulier, voorzien van een akkoord van de verantwoordelijke manager, te worden opgestuurd aan de salarisadministratie op het Landelijk Bureau. Daar wordt een laatste controle gedaan op volledigheid en juistheid van de gegevens. Als alles in orde is, wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk met je salaris mee uitbetaald. 7.2 Reiskosten woon-werkverkeer Humanitas kent een tegemoetkoming reiskosten woon/werkverkeer conform de tabel van de Belastingdienst "vrijgesteld gedeelte reiskostenvergoeding" waarbij rekening wordt gehouden met de enkele reisafstand tussen je woonadres en je standplaats en op hoeveel dagen per week je werkt. Iedere werknemer die meer dan 10 kilometer van zijn standplaats woont, ontvangt een tegemoetkoming tot een maximum van 30 km enkele reis. De vergoeding in 2012 bedraagt 0,19 per kilometer. 7.3 Vergoeding werk-werkverkeer (dienstreizen) Wanneer je in opdracht van je leidinggevende voor je werk moet reizen krijg je deze kosten vergoed. Deze reizen worden gemaakt met het openbaar vervoer en bij treinreizen wordt vergoed op basis van 2 de klas 18. Op plaatsen waar geen openbaar vervoer aanwezig is, kun je een treintaxi gebruiken. Hier moet je echter wel van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebben van je leidinggevende. Maak je gebruik van je fiets of bromfiets dan is het ook mogelijk om kosten vergoed te krijgen: Deze bedragen zijn 0,05 (fiets) en 0,10 (bromfiets) per afgelegde kilometer. Beroepskrachten die veel voor hun functie moeten reizen, kunnen van hun leidinggevende/bestuur toestemming krijgen om de eigen auto in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken. De hoogte van de kilometervergoeding conform CAO is afhankelijk van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Zie het schema op de volgende pagina. 17 Verkrijgbaar via Zarafa/ Publieke Mappen/P&O en Salarisadministratie, het districtskantoor of via de afdeling P & O. 18 Bij gebruik van een OV-chipkaart kun je, als je een kaart op naam hebt, via de site van het openbaar vervoer je reisgegevens opvragen en deze indienen ipv het vroegere trein-,tram-,en buskaartje. Bij gebruik van een anonieme kaart kun je een printje draaien uit de automaat.

20 P&O / pagina 20 van 71 Km.vergoeding dienstreizen Aantal kilometers Vergoeding per km Van tot ,40 Van tot ,36 Vanaf , Verblijfskosten Indien je in het kader van een dienstreis een groot deel van de dag, of enkele dagen, elders verblijft (dus buiten je werkplek) worden verblijfkosten vergoed. Wel heb je van tevoren een akkoord van je leidinggevende nodig. 7.5 Toeslag kinderopvang Deze tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang vraag je aan bij de Belastingdienst 19. Daar geef je ook eventuele wijzigingen aan door. Op de site van de belastingdienst kun je de hoogte van je eigen bijdrage berekenen. 19 Belastingdienst:

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

CAO Kunsteducatie2012-2013

CAO Kunsteducatie2012-2013 CAO Kunsteducatie2012-2013 De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Als voor een CAO-bepaling een andere looptijd geldt, dan is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie