De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij"

Transcriptie

1 nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij. En hoe belangrijk dat is, leest u ook weer in deze extra dikke Koebont. Zolang het nodig is, blijven we dit voor u doen. Want uw inkomen en belang is onze prioriteit! Hartelijke groet, NMV In dit nummer: - Met het NMV-standpunt de boer op - Het fosfaatdilemma - NMV-lid in de spotlight - 3D-schets Melkveehouderij 2014 De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat na de afschaffing van de melkquotering (extensieve) melkveebedrijven de plaatsingsruimte van hun grond te allen tijde moeten kunnen benutten voor de uitbreiding van hun veestapel. De NMV is tegen dierrechten in de melkveehouderij en wil voorkomen dat deze door het overschrijden van het met Brussel afgesproken fosfaatplafond alsnog worden ingevoerd. krijgen een fosfaatreferentie. In het wetsvoorstel mogen bedrijven met een fosfaatoverschot alleen groeien indien zij het extra geproduceerde fosfaat voor 100 % verwerken en/of meer grond verwerven. Wetsvoorstel Op 1 juli heeft staatssecretaris Dijksma een wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze wet worden de mestproductie en het mestoverschot op bedrijven met melkvee als uitgangspunt genomen. Groei van het aantal koeien op een bedrijf ten opzichte van 2013 mag niet leiden tot vergroting van het mestoverschot. Bedrijven met melkvee die willen groeien, moeten deze groei compenseren met extra grond, mestverwerking of een combinatie van beide. Fosfaatreferentie Komende herfst krijgen alle melkveebedrijven een overzicht van hun forfaitaire fosfaatproductie in 2013 en de plaatsingsruimte op het bedrijf. Bedrijven met een negatief overschot (voldoende plaatsingsruimte) krijgen een referentiewaarde van 0 kilo fosfaat. Bedrijven met een overschot (forfaitaire mestproductie minus de plaatsingsruimte) Aanscherping De ruimte die er nog is binnen het fosfaatplafond (zie kader op volgende pagina) is echter zeer beperkt en de verwachting is dat met dit wetsvoorstel de melkveehouderij binnen de kortste keren het fosfaatplafond zal overschrijden. De staatsecretaris zal zich in dat geval gedwongen voelen om alsnog dierrechten in te voeren. Om dit te voorkomen pleit de NMV voor een aanscherping van de melkveewet die onbeperkte groei zonder areaalvergroting onmogelijk maakt: bedrijven kunnen te allen tijde uitbreiden door grondverwerving; daarnaast kunnen bedrijven groeien door mestverwerking tot een overschot van 80 kg fosfaat/ ha bovenop hun plaatsingsruimte.

2 Grondgebonden Deze bovengrens komt overeen met een intensiteit van ongeveer 4 g.v.e./ha. Bedrijven die efficiënter produceren met minder verliezen aan mineralen en dit aantonen middels de kringloopwijzer, kunnen meer dieren per ha. houden. Dit is ook de bovengrens binnen de NMVdefinitie van een grondgebonden bedrijf. Een grondgebonden bedrijf is een bedrijf dat minimaal de helft van de ruwvoervoorziening zelf produceert. Een dergelijk bedrijf kan redelijkerwijs weidegang toepassen en zijn kringloop sluiten door het overig ruwvoer binnen de regio aan te kopen en de mest hier weer af te zetten. Het voorstel van de NMV voorkomt ongewenste groei naar een intensieve of bijna grondloze melkveehouderij. En voorkomt daarbij imago beschadiging van de melkveehouderij Hans Geurts nieuwe voorzitter platform ABC zeer betrokken personen deel aan ABC. Via ABC heeft de NMV veel contacten met maatschappelijke organisaties opgebouwd en kan brede steun gevonden worden voor de inzet van de NMV voor een beter zuivel-/landbouwbeleid. De afgelopen jaren heeft ABC zich vooral bezig gehouden met de hervormingen van het GLB en het Nederlandse en Europese handelsbeleid. Op dit moment is ABC actief met de vrijhandelsverdragen met de VS (TTIP) en Canada. Vooral TTIP baart zorgen omdat het risico bestaat dat met het afsluiten van dit verdrag de EU de vaak lagere standaarden voor voedselproductie in de VS moet accepteren. Deze producten mogen dan vrij de EU binnenkomen. Dit betekent oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren. Oud NMV-voorzitter Hans Geurts is onlangs voorzitter geworden van platform Aarde Boer Consument. Hij volgt Joop de Koeijer op die vanuit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) een aantal jaren de kar getrokken heeft. Daarvoor was o.a. Gerrit Roos (ook oud NMV-voorzitter) voorzitter van ABC. Platform ABC Platform ABC verbindt landbouw en maatschappij en zet zich in voor een rechtvaardig landbouwbeleid met kostendekkende prijzen voor de boeren. Naast de boerenvakbonden NMV en de NAV nemen een aantal maatschappelijke organisaties en Voedsel Anders Platform ABC is ook deelnemer in de Voedsel Anders beweging. In het begin van dit jaar heeft ABC een grote rol gehad in de organisatie van de 2-daagse Voedsel Anders conferentie in Wageningen. Twee zeer inspirerende en succesvolle dagen met nationale en internationale topsprekers. De Voedsel Anders beweging is een zeer brede coalitie van organisaties die zich behalve met het landbouwbeleid ook bezig houden met de daadwerkelijk productie van duurzaam voedsel van hoge kwaliteit. Er is onder andere veel aandacht voor de bodem. Hoe krijg je een gezonde bodem met veel organische stof en bodemleven tegen een zo laag mogelijke input en met een zo hoog mogelijke opbrengst? Ook is er veel aandacht voor Korte Ketens, wat wil zeggen een rechtstreeks contact tussen de producent (boer) en de consument zonder allerlei tussenschakels. Hierdoor weet de consument precies wat hij koopt en houdt de boer meer over. Meer informatie over platform ABC en Voedsel Anders vindt u op en 2

3 Met het NMV-standpunt de boer op De reactie van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond op het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij is opgesteld door het Dagelijks Bestuur en afgestemd met de regiobestuurders in het Landelijk Bestuur. Het echte werk komt pas daarna; het uitdragen van het NMV standpunt bij politici, beleidsmakers en andere melkveehouderij belangenbehartigers. NMV voorzitter Dirk-Jan Schoonman heeft hierbij een leidende rol gespeeld. In dit interview vertelt hij over dit proces. Hoe is de visie van de NMV op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland tot stand gekomen? Zodra staatssecretaris Dijksma haar wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij naar de Tweede Kamer stuurde is dit het gespreksonderwerp geweest op de vergaderingen van het dagelijks bestuur. De NMV definitie van grondgebonden melkveehouderij is al enige tijd geleden geformuleerd. Dit was de gelegenheid om onze visie breder uit te dragen. Het NMV standpunt is in overleg met het Landelijk Bestuur uitgebreid met een aantal andere uitgangspunten: geen dierrechten, geen fosfaatrechtenhandel, grondgebonden groei kan altijd en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle bedrijven verwerkt in een alternatief wetsvoorstel. De NMV kan niet zelf beleid en wetten maken. Wat heb je gedaan om politici en beleidsmakers te overtuigen? Samen met bestuurslid Niels Leerink heb ik gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van (bijna) alle politieke partijen. Daarnaast is er ook overleg geweest met de ambtenaren die het wetsvoorstel geschreven hebben. Wat waren de reacties van deze politici? SGP, SP, ChristenUnie, D 66 en CDA reageerden positief op het NMVvoorstel. SGP en SP zijn voornemens een amendement in te dienen op het wetsvoorstel van de staatssecretaris. ChristenUnie maakt zich nog wel zorgen over bedrijven die al stallen aan het bijbouwen zijn. Verrassend was de positieve reactie van D 66. Deze partij is bezig met een nieuwe visie op landbouw en wil graag daarover met de NMV in gesprek. In tegenstelling tot de andere partijen was de VVD minder positief over het NMV standpunt. Deze partij richt zich vooral op groei van de melkveehouderij en is positief over mestverwerking. Bovendien vindt de VVD dat de sector problemen zelf moet oplossen, buiten de politiek om. Tot slot zijn er nog gesprekken met de PVV en de PvdA gevoerd. Deze laatste partij zal als regeringspartij cruciaal zijn voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer. Als NMV blijven we onze uiterste best doen om ook de PvdA over de streep te trekken. Zijn er nog andere gesprekken binnen of met de sector geweest? Om voldoende draagvlak voor ons voorstel te krijgen, is er meerdere keren overleg geweest met NZO, LTO en NAJK. NZO en NAJK waren vrijwel direct akkoord met de denkrichting van de NMV. LTO heeft eerst intern beraad gehouden en onderschrijft het NMV standpunt, waarin zij wel iets meer ruimte wilden hebben; 100 in plaats van 80 kilo overschot per ha. De NMV heeft samen met NZO, LTO, NAJK, en enkele milieuorganisaties een gesprek gehad met staatssecretaris Dijksma. De landbouwsector heeft het gezamenlijk standpunt uitgedragen. De staatssecretaris ging daarin niet mee, maar heeft wel een vervolggesprek aangekondigd. Welke rol heeft de NMV hierbij gespeeld? De NMV neemt met dit duidelijke, maar genuanceerde standpunt een middenpositie in. Het goed doordachte en uitgewerkte voorstel van de NMV is de basis voor een aantal amendementen op het wetsvoorstel. Hoe zal dit nu verder gaan? De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij haar wetsvoorstel niet wil aanpassen. Mogelijk verwacht zij schadeclaims van bedrijven die al stallen voor uitbreiding van de veestapel hebben gebouwd. Ook stelt de staatssecretaris dat het wetsvoorstel op 1 januari 2015 van kracht moet gaan vanwege afspraken met de Europese Commissie. Als deze afspraken niet worden nagekomen kan Nederland de derogatie verliezen. De komende weken zullen we de Kamerleden blijven informeren, zoals ook tijdens het rondetafelgesprek. Al die inspanningen leiden dan hopelijk tot zo n aanpassing van de wet, dat grondgebondenheid gewaarborgd wordt en er een eerlijke verdeling van ontwikkelingsruimte komt. 3

4 Het fosfaatdilemma De Europese Commissie heeft Nederland in het kader van de Nitraatrichtlijn een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat uit alle dierlijke mest opgelegd van 172,9 miljoen kilogram; het zogenaamde fosfaatplafond. Dit is de hoeveelheid die in 2002 werd geproduceerd. Voor melkvee is die max. hoeveelheid 84,9 miljoen kilo fosfaat. In 2008 is Nederland door het fosfaatplafond heen gegaan. Door minder eiwitrijk (= minder fosfaatrijk) voer te gebruiken heeft de sector extra ruimte gecreëerd. Deze ruimte kan echter heel snel weer vol raken. Mestverwerking is geen oplossing voor het dreigende fosfaatplafond; hierbij wordt uitsluitend de geproduceerde hoeveelheid fosfaat beschouwd. Met het wegvallen van de melkquotering dreigt het fosfaatplafond weer te worden overschreden. Bij het niet voldoen aan het fosfaatplafond dreigt intrekking van de derogatie. NMV-lid in de spotlight Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van vijf vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Irene van der Sar, secretaris van het NMV-bestuur, aan de beurt. Kun je iets vertellen over jullie melkveebedrijf? In Zuid West Drenthe, in het dorp Alteveer heb ik samen met Leo, in een maatschap, een melkveehouderij met ongeveer 85 koeien en bijbehorend jongvee. Rondom de boerderij hebben we eigenlijk al het land bij huis. We melken de koeien in een 1x10 zij-aan-zij stal wat zeer tijdrovend is. Deze keuze is destijds gemaakt met het idee om er een robot in te zetten. Dit bleek toch niet goed bij ons te passen. Vandaar dat we weer zijn gaan melken in de melkput. We hebben drie kinderen (twee jongens en een meisje) die alle drie kunnen (en willen) helpen met melken als het moet. Veel van het landwerk doen we zelf, zoals het mesten, maaien en kunstmest strooien. De kosten voor loonwerk zijn daardoor beperkt. Alleen het inkuilen en de maïsoogst worden uitbesteed. Zelf kom ik niet uit een boerengezin. Gaandeweg ben ik mij er wel steeds meer thuis in gaan voelen. Het (helpen) melken, kalveren voeren, insemineren en de boekhouding behoren in ieder geval tot mijn taak. Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in de melkveehouderij? Het grootste probleem waar de melkveehouderij tegen aan loopt is denk ik, de opvolging. Er zijn eigenlijk weinig jonge boeren die het bedrijf willen en kunnen overnemen. Daarvoor is natuurlijk niet maar één oorzaak aan te wijzen. Eén daarvan is natuurlijk wel de marge die de melkveehouder maakt. Waar melkveehouders altijd al aangepraat is dat er aan de kostenkant gesneden moet worden, vind ik dat er toch ook meer aan de opbrengstenkant gedaan zou moeten worden. Je mag als sector ook best inzichtelijk maken wat de kosten zijn. Als melkveehouder mag je toch ook wel een fatsoenlijke vergoeding voor gedane arbeid rekenen. Persoonlijk hoor ik veel adviseurs en van ons `meeetende` profeten altijd zeggen dat het goedkoper kan. En de kosten omlaag moeten door schaalvergroting. Al deze mensen verdienen wel een goede boterham in de sector. Waarom kan de melkveehouder dit zelf dan niet? En natuurlijk zal een bepaalde schaalvergroting juist zijn maar ik vind het zelf belangrijk dat je ook als melkveehouder buiten je eigen onderneming kijkt en recht hebt op een sociaal leven. Waarom ben je lid van de NMV geworden? Zelf ben ik lid van de NMV geworden omdat ik van mening ben dat je als individuele melkveehouder niet voldoende invloed hebt. Een belangenbehartiger heb je gewoon nodig. 4

5 Samen kun je een vuist maken en krijg je eerder gehoor! Waar moet de NMV zich vooral op richten / mee bezig houden? De NMV moet zich bezig houden met alle beslissingen die van invloed zijn op de melkveehouder en zijn/haar bedrijf. Wel zijn er natuurlijk zaken die landelijk kunnen worden aangepakt en daarnaast ook zaken waar iemand vanuit de provincie/regio van betekenis kan zijn. Natuurlijk blijven er hoofd- en bijzaken. Als bestuurder vind ik dat wel eens lastig. Er zijn zoveel dingen die je graag zou willen oppakken maar vaak moet je je beperken tot hoofdtaken. Wat heeft je er toe gebracht om als bestuurslid voor de NMV actief te worden? Tja, wat heeft mij er toe gebracht. Ik ben destijds gevraagd door twee bestuurders. Zelf ben ik van mening dat je altijd wel iets kunt roepen en ergens iets van kunt vinden maar dan moet je, jezelf daar ook voor in willen zetten en actief zijn. Zoals al eerder gemeld hebben we thuis drie kinderen die ook alle drie wel mee kunnen en willen helpen dus dat maakt het een stukje eenvoudiger. Ik kan dan ook makkelijker tijd steken in de NMV. En moet trouwens zeggen dat ik juist bij de NMV een saamhorigheidsgevoel ervaar. Dat vind ik gewoon fantastisch! Dat geeft je als bestuurder ook weer energie. We hebben natuurlijk best wel veel acties en dergelijke georganiseerd. En dan is het de neuzen dezelfde kant op en ervoor gaan. Vaak allemaal met dezelfde redenen. Aan wie wil je dit estafette stokje doorgeven en welke vraag wil je hem/haar stellen? Dit stokje wil ik graag doorgeven aan Marius Kesteloo uit de regio Noord Holland. De regio Noord Holland is zeer actief en wil hem graag bij deze vragen hoe de regio daar de leden betrokken houdt. POST PER WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBE- RICHTEN DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZON- DEN KRIJGEN ZOALS BIJVOORBEELD OVER DE NIEUWE WET VER- ANTWOORDE GROEI MELKVEEHOUDERIJ? HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS ONTVANGEN VAN DE NMV PER ? MAIL DAN UW JUISTE ADRES NAAR ZODAT WIJ UW - ADRES KUNNEN REGISTREREN. DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS! 5

6 Bedrijfscontrole Qlip Tegenwoordig wordt er bij een Qlip controle van u als melkveehouder verwacht dat u een aantal overeenkomsten kunt overleggen op het gebied van diergezondheid. Een-op-een relaties De overeenkomsten met de Geborgde Dierenarts (een-op-een relaties) is daar één van. Als tip kunnen wij u meegegeven dat deze overeenkomsten allemaal digitaal worden opgeslagen in InfoRund. In InfoRund zijn ze zowel voor de veehouder als de dierenarts inzichtelijk en kunnen ze desgewenst ook worden geprint. Op nl, waar ook de VKI meldingen worden gedaan, kun je de een-opeen overeenkomst ook vinden onder het kopje een-op-een-relatie. BGP en BBP Met betrekking tot het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan ligt het anders. Hiervoor heeft de GD VeeOnline ontwikkeld, maar voor het gebruik hiervan worden kosten in rekening gebracht bij de dierenarts. Bij gebruik van Vee- Online is het BGP en het BBP digitaal beschikbaar voor de veehouder en de dierenarts. Volg ons op NMV actueel 23-9 Klankbordgroep Rijn-Oost Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, 24-9 Overleg SGP: Wet verantwoorde groei melkveehouderij 24-9 Overleg SP: Wet verantwoorde groei melkveehouderij 25-9 Waarde tabellen rundvee Lei 26-9 Themamiddag: Nieuwe inzichten in ammoniak 30-9 Workshop; The price for food; protect the consumer or squeeze the producer 30-9 Bijeenkomst Rendac: Vaststelling tarieven 30-9 Overleg Infrastructuur en Milieu Herziening Europees Luchtbeleid 30-9 Bijeenkomst integraal beheer en onderhoud watergangen 2-10 Waterbeheerplan Waterschap Vechtstromen 2-10 Overleg ChristenUnie (Kamerlid Dik-Faber): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 6-10 Generieke Maatregelen PAS 8-10 Overleg CDA (Kamerlid Jacco Geurts): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 8-10 Overleg VVD (Kamerlid Helma Lodders): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 8-10 Overleg D66: Wet verantwoorde groei melkveehouderij D schets melkveehouderij 9-10 Overleg NMV-DDB Overleg PVV (Kamerlid Dion Graus): Wet verantwoorde groei melkveehouderij Overleg PVDA: Wet verantwoorde groei melkveehouderij Ledenavond Achterhoek: Melkquotum/Fosfaatplafond Overleg Staatssecretaris Dijksma: Wet verantwoorde groei Vergadering Stichting Veemarkt Purmerend Vergadering GNV (Groep Nederlandse Veemarkten) Seminar Milieu en ruimte in het buitengebied Ledenavond Zuid-West: Melkquotum/Fosfaatplafond Overleg wetsontwerp mestdossier Sectoroverleg fosfaatplafond Ledenavond Drenthe Overijssel: Melkquotum/Fosfaatplafond Vervolgbijeenkomst Europees Innovatie Partnership - Agri Ledenavond Groningen Friesland: Melkquotum/Fosfaatplafond Ledenavond West en Utrecht: Melkquotum/Fosfaatplafond Ledenavond Zuid: Melkquotum/Fosfaatplafond 6

7 3D-schets Melkveehouderij 2014 Ondernemen in 3D Op 9 oktober vond in de Radstake in de Achterhoek een zeer interessante Boerenbeslisdag plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door adviesorganisatie LNA- GRO en had met 11 aansprekende sprekers een compleet dagprogramma. Boeren is een ingewikkeld beroep, het is daadwerkelijk ondernemen in 3D, stelt de organisatie. Accenten verschuiven of de koers verleggen? Voor het antwoord is een duidelijke beeldvorming van de maatschappelijke, financiële, ruimtelijk en persoonlijke bandbreedte nodig. De mix aan inleiders gaf belangrijke informatie op al deze aspecten. De PAS Zo hield jurist Willem Bruil de zaal een spiegel voor over het imago van de melkveehouderij. Hij deed dit op een vaak humoristische, maar ook prikkelende wijze, wat ook weer tegenreacties opriep van de andere inleiders. Bruil is er verder allerminst van overtuigd dat de PAS voldoende ontwikkelruimte gaat geven en vraagt zich af of als deze er al komt, ze wel rechtvaardig te verdelen is. Dit was tegen het zere been van gedeputeerden Maij van Overijssel en Van Dijk van Gelderland. Zij waren aanwezig om uitleg te geven over de ontwikkelingsruimte van melkveebedrijven. Zij gaan ervan uit dat middels de PAS in beide provincies voldoende ruimte beschikbaar komt voor de verwachte vraag. Een discussiepunt hierbij is hoe om te gaan met interimmers. Dit zijn veehouders die vanaf 2014 uitgebreid hebben op basis van melding of milieuvergunning, maar zonder MB-wet vergunning. Hester Maij geeft aan dat alle gegevens die nu bekend zijn al in het rekenmodel zitten, dus ook de uitstoot van de interimmers. Het beste is volgens Maij om deze bedrijven hun vee te laten houden en de situatie te legaliseren. Als dat niet gebeurt moeten deze bedrijven gebruik gaan maken van de te verdelen ontwikkelingsruimte, waardoor de sector in zijn eigen vlees snijdt. Van de andere kant is dit eigenlijk niet rechtvaardig ten opzichte van bedrijven die volgens de wet hebben gewacht. Het is de bedoeling dat de PAS dit jaar nog gereed komt en in 2015 in werking treedt. Groei van omzet draagt lang niet altijd bij aan groei van rendement Een primeur op deze dag is de behandeling van het pas gepresenteerde nieuwe zuivelrapport van ABN AMRO. Directeur Agrarische Bedrijven, Pierre Berntsen, licht dit toe. Opzienbarend zijn de uitkomsten over het rendement van groei op intensieve bedrijven. Dat wil zeggen bedrijven die voor de extra groei, al het voer aan moeten kopen en alle mest af moeten zetten of laten verwerken. Vaak dragen dergelijke groeiplannen niet bij aan het rendement, maar verlagen zelfs het rendement. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een voorbeeldbedrijf, dat groeit van kg melk naar kg melk. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde langjarige melkprijs van 35 cent. De totale kosten voor de extra kg melk zijn echter 37 cent/kg, waardoor het totale rendement van dit bedrijf zakt van ,- naar ,-/jaar. In de kostprijs is ook 5 cent voor de nieuwe stal geteld; kan de uitbreiding plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen dan zou er in dit geval wel sprake zijn van extra rendement. Berntsen geeft aan dat bij schaalsprongen, zoals die de laatste jaren plaats hebben gevonden de basis van de bedrijven erg smal wordt en in feite zelfs het bedrijf op het spel gezet kan worden. De situatie is echter overal anders en de verschillen tussen de bedrijven zijn groot. Bij financieel succesvolle groeiers zien we vaak dat de economische en vakinhoudelijke kennis groter is en dat deze kennis ook efficiënt wordt toegepast. Het verbeteren van de resultaten staat voorop. Eerst efficiëntie verbeteren, dan pas groeien Deze conclusie kwam ook weer terug bij de inleiding van ForFarmers Hendrix. Robert Meijer gaf aan dat de belangrijkste succesfactor in efficiëntie zit. Arbeidsefficiëntie, voerefficiëntie, enz. Hij toonde aan dat het verbeteren van de efficiëntie meer oplevert dan groei in omvang. Als de groei niet gepaard gaat met een verbeterde arbeidsefficiëntie kan het zelfs er voor zorgen dat de resultaten teruglopen omdat er onvoldoende tijd voor de koeien overblijft en probleemkoeien blijven lopen. Eerst de efficiëntie verbeteren, dan pas groeien! Naast bovengenoemde sprekers, waren er ook nog inleiders van accountantskantoren, de Belastingdienst, de JUMBO en een zelfzuivelaar. Al met al een zeer interessante dag die volgend jaar ongetwijfeld gevolgd gaat worden met de 3D schets Melkveehouderij Tabel 3D-schets Melkveehouderij Ruwvoer 11 cent Volledige aankoop Krachtvoer 9 cent Inclusief overig voer en melkpoeders Stal 5 cent (*) Aflossing, rente, onderhoud Mest 5 cent (**) Mestafzet en VVO Variabel 5 cent Veekosten, energie, water, machinekosten voor voederen Arbeid/privé 5 cent Tenzij sprake is van ruimte is in arbeid/privé -/- O&A 3 cent Totaal 37 cent (*) als de stal al is gebouwd, kunnen deze kosten ook worden toegerekend aan de reeds bestaande melkproductie, die dan toeneemt. (**) quotumkosten gaan, mestafzetkosten komen. In dit geval is niet gekozen voor MVO 7

8 Nieuws uit Europa John Comer, EMB bestuurslid, is blij met de nieuwe EU Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In de persoon van Phil Hogan krijgen de Europese boeren iemand die voor hun belangen kan opkomen. EU Commissaris De belangrijkste taak die de nieuwe EU Commissaris voor Landbouw van Commissievoorzitter Juncker heeft meegekregen is de uitvoering van de GLB-hervormingen. Verder moet ook de landbouwsector gaan bijdragen aan efficiënter energiegebruik en het terugdringen van emissies. Hogan moet er ook voor gaan zorgen dat het landbouwbeleid bijdraagt aan werkgelegenheid, economische groei, investeringen en concurrentiekracht. Een grote uitdaging waar Hogan mee te maken krijgt is de crisis die is ontstaan als gevolg van de Russische boycot. Het is afwachten welke maatregelen hij gaat nemen om de zwaarst getroffen sectoren te helpen. Voor melkveehouders is het spannend wat er gaat gebeuren na het wegvallen van de quota in april De EMB heeft Phil Hogan opgeroepen de koers, ingezet door zijn voorganger Ciolos, voort te zetten en de melkmarkt niet aan zijn lot over te laten. Persbericht In een gezamenlijk persbericht hebben EMB, AbL, BDM, Germanwatch en MISEREOR EU commissaris Hogan opgeroepen zich in te zetten voor duurzame gezinsbedrijven en te stoppen met vooral steun verlenen aan de agrarische industrie. De organisaties roepen op tot een verantwoord melk beleid waarbij voldoende melk wordt geproduceerd en de boer een eerlijke prijs krijgt. Russische boycot Het terugtrekken van de eerder genomen crisismaatregelen door de Europese Commissie toont aan dat deze maatregelen niet goed doordacht waren. Ongeveer ton kaas (vooral Edammer en Goudse kaas) is opgeslagen, hoewel deze kaassoorten niet geschikt zijn voor langdurige opslag. Na afloop van de interventieperiode is deze kaas waarschijnlijk niet meer geschikt voor consumptie. De Europese Commissie bagatelliseert de marktsituatie en hoopt dat boeren door de kelderende prijzen zelf minder gaan produceren. Het tegendeel is echter waar. De Europese markt raakt overvoerd met producten bestemd voor de Russische markt. Spanje De Spaanse organisatie OPL (Organización de Productores de Leche) heeft gesprekken gevoerd met de supermarktketen Mercadona over onder andere de melkprijs en het vermelden van de herkomst van de melk op de verpakking. Herkomst- vermelding moet de consument ertoe bewegen om Spaanse melk te kopen. Zwitserland Sinds 2011 kent de Zwitserse melkmarkt verschillende categorieën melk; A, B en C melk. De bedoeling was om zo de prijs te stabiliseren en overschotten te beperken. Mooi in theorie, minder in de praktijk. Boeren weten niet welk aandeel van hun melk als C-kwaliteit zal worden betaald. Een ander probleem is dat niemand melk van C-kwaliteit wil kopen. Dit voorjaar is Lactofama opgericht. Lactofama kan ingrijpen in de markt door C-melk op te kopen. Zowel verwerkers als boeren zijn tevreden over de werking van Lactofama. Toch zijn zowel de segmentatie als Lactofama nog een punt van discussie. Afwijzing burgerinitiatief Op 11 september j.l. heeft de EU Commissie een burgerinitiatief tegen TTIP en CETA afgewezen. De reden voor deze afwijzing is dat TTIP en CETA handelsverdragen zijn en geen wetgeving en dus niet via een burgerinitiatief kunnen worden aangevochten. Inmiddels is er bezwaar aangetekend tegen deze beslissing bij het Europese Hof van Justitie. 8

9 NVV opent meldpunt Valse Lesstof De Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) heeft het meldpunt Valse Lesstof geopend. Alle boeren, maar ook onderwijzers, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en andere burgers kunnen op dit meldpunt meldingen kwijt van suggestieve, foute, misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw. Op de website van de NVV is een aparte pagina met meer informatie over het meldpunt. Daar zijn ook voorbeelden te vinden van valse lesstof. De NVV zal aan de hand van de meldingen een zwartboek maken en deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Daarbij vragen zij de Kamer steun voor hun streven naar deugdelijk en objectief onderwijs over de Nederlandse landbouw. De NMV steunt dit initiatief van de NVV van harte. Goede educatie over de Nederlandse landbouw is immers essentieel om kinderen al vroeg te enthousiasmeren voor een loopbaan in de agrarische sector. Hoewel de melkveehouderij op dit moment minder hinder ondervindt van negatieve beeldvorming vindt ook de NMV dat deugdelijk en objectief onderwijs moet worden gegeven over de Nederlandse landbouw. Komt u ook lespakketten, lesmethoden of schoolwerk tegen die geen juist beeld geven over de Nederlandse landbouw? Meld dit dan bij het meldpunt; Foto: NVV Controleer opmerkingscode mestverwerking in mijnrvo In het kader van de mestverwerkingsplicht moet in diverse situaties een opmerkingscode worden ingevuld op de mestbon. De mestbon is het Vervoerbewijs dierlijke meststoffen (VDM). Het gaat om codes 61, 71 en 72 voor rechtstreekse afvoer naar verwerker of export, regionale mestafzet (RMO) of afvoer naar een champignonsubstraatbereider. Het komt regelmatig voor dat de opmerkingscode niet is ingevuld. Controleer Als de afvoer van mest moet meetellen voor de wettelijke mestverwerkingsplicht dan is vermelden van de juiste code noodzakelijk. Als die verwerkingscode er niet op staat dan geldt deze mestafvoer niet mee voor de wettelijke verplichting, waardoor u geconfronteerd kunt worden met controles en boetes. Controleer op of uw bonnen correct zijn verwerkt. Dit kan door een Excel overzicht te downloaden. In kolom I van het overzicht moet code 71/61 of 72 staan als dat van toepassing is. Herstel nodig? Als de code niet is ingevuld kan een wijzigingsverzoek over het VDM worden ingediend. De vervoerder van de mest moet het wijzigingsverzoek indienen. Vaak zal dit de intermediair zijn, maar bij een RMO (regionale mestafzet) in combinatie met boerboertransport kan dit de veehouder zijn. Het wijzigingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten: de relatienummers van leverancier, vervoerder en afnemer, de handtekeningen van leverancier, vervoerder en afnemer; het nummer van het betreffende vervoersbewijs; de wijziging en de reden van de wijziging; een kopie van het vervoersbewijs of een analyseverslag; eventueel een kopie van de overeenkomst RMO. Het wijzigingsverzoek moet worden verstuurd naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Mineralen Postbus DE Zwolle telefax Aanvullende tip regionale afzet en/of boer-boer Om aan de voorwaarden voor regionale afzet te voldoen, moet u zorgen voor 75% fosfaatplaatsingsruimte voor de mestproductie van uw vee. Controleer daarom nu uw productie. U kunt nu nog vee afvoeren en bij twijfel als alternatief een VVO afsluiten via bijvoorbeeld 9

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Grondmobiliteit - 2011 Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Schaalvergroting onder maatschappelijk ve rg rootglas NAJK September 2011 Tom de Jong Meer informatie?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie