Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natura 2000-beheerplan Waddenzee"

Transcriptie

1 Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode

2

3 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat, A. Nicolai Telefoon Datum 16 februari 2015 Status Concept-Ontwerp Versienummer 8.0 Foto voorblad: Rob Bijnsdorp

4

5 Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Leeswijzer 11 1 Inleiding Wat is Natura 2000? Beheerplan Waddenzee, met korte kenschets van het gebied Functie beheerplan Uitgangspunten en gebruikte systematiek beheerplan Regioproces en samenhang Waddengebied Totstandkoming en vaststellingsprocedure van het beheerplan Opstellen en vaststellen van het beheerplan Vaststelling, status, inspraak en beroep 20 2 Landschapsecologische beschrijving en visie Landschapsecologische beschrijving Visie en toekomstbeeld Visie op natuurbeheer en ontwikkelingen Ecologische invulling van visie en toekomstbeeld 33 3 Instandhoudingsdoelstellingen Kernopgaven voor de Waddenzee Instandhoudingsdoelstellingen Habitattypen Habitatsoorten Vogelsoorten 40 4 Beleid, activiteiten en natuurbeheer Plannen en beleid Doorwerking in andere plannen Huidige activiteiten Ontwikkelingen in activiteiten Huidig natuurbeheer Ontwikkelingen ten behoeve van het ecosysteem Inleiding Leidraad uitruil natuurwaarden Waddenzee Richtinggevend toetsingskader natuurontwikkelingsprojecten Waddenzee Natuurontwikkelingsprojecten in de Waddenzee 64 5 Van doelen naar oplossingen voor natuurbescherming Inleiding Habitattypen Permanent overstroomde zandbanken (H1110A) Slik- en zandplaten (H1140A) Zilte pionierbegroeiingen (H1310A en B) Slijkgrasvelden (H1320) Buitendijkse schorren en zilte graslanden (H1330A) Binnendijkse schorren en zilte graslanden (H1330B) 82

6 5.2.7 Embryonale duinen (H2110) Witte duinen (H2120) Kalkrijke en kalkarme grijze duinen (H2130 A en B) Duindoornstruwelen (H2160) Vochtige duinvalleien (H2190B) Habitatsoorten Nauwe korfslak Trekvissen Zeezoogdieren Broedvogels Duikeenden Roofvogels en uilen Steltlopers Sterns Overig Niet-broedvogels Duikende viseters Ganzen Grondeleenden Duikeenden Roofvogels Steltlopers Sterns Overig Ecologische kansen voor verbeteringen Beheermaatregelen Beheermaatregelen uit reeds vastgesteld beleid Beheermaatregelen, nieuw met ingang van dit beheerplan Mogelijke maatregelen na de eerste beheerplanperiode Mitigatie en voorwaarden voor huidige activiteiten Methodiek Categorie 1: Vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten zonder specifieke voorwaarden Categorie 2: Vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten met specifieke voorwaarden Beroepsmatige visserij Recreatie Civiele werken en overige (economische) activiteiten Categorie 3: Vergunningplichtige activiteiten die afzonderlijk vergunningplichtig blijven Beroepsmatige visserij Recreatie Civiele werken en overige (economische) activiteiten Categorie 4: Niet-vergunningplichtige activiteiten, wel mitigatie vereist Recreatie Civiele werken en overige (economische) activiteiten Natuurbeheer en agrarisch gebruik Toetsingskader toekomstige activiteiten en stikstofdepositie Inleiding Stikstofdepositie 196

7 8 Doelbereik na het nemen van maatregelen Externe werking en cumulatie Externe werking Cumulatie Worden de doelen bereikt? Doelbereik habitattypen Doelbereik habitatsoorten Doelbereik vogelsoorten Doelbereik broedvogels Doelbereik niet-broedvogels Overzicht van alle maatregelen Overzicht leemten in kennis Uitvoering en financiering Communicatie Doelstellingen en doelgroepen voor de communicatie Effectieve communicatie in het veld: de wadwachtfunctie op hotspots Samenwerking in de communicatie Communicatieplan Handhaving Huidige aanpak en ontwikkelingen Aanpak in relatie tot huidige activiteiten in beheerplan Globale beschrijving instrumenten Monitoring en evaluatie van instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen Verdeling verantwoordelijkheden, uitvoering en financiering Sociaal-economische aspecten Inleiding Beroepsvisserij Recreatie Civiele werken Natuurbeheer en agrarisch gebruik Literatuurlijst / Bronnen 255 Bijlagen Bijlage 1 Begrippenlijst overzicht van termen en afkortingen 261 Bijlage 2 Generieke visserijvoorwaarden 267 Bijlage 3 Voorwaarden, ter vrijstelling van vergunningplichtige activiteiten (categorie 2) 269 Bijlage 4 Mitigerende maatregelen en gedragsregels ten aanzien van nietvergunningplichtige activiteiten (categorie 4) 301 Bijlage 5 Overzicht van cumulatie van activiteiten en overige factoren 311 Bijlage 6 Synopsistabel 315 Bijlage 7 Overzicht voor toezicht en handhaving relevante regelgeving 325

8 Bijlage 8 Het juridisch kader voor Natura 2000 en natuurontwikkeling; beslisbomen uit concept-richtsnoer voor het beoordelen van projecten gericht op de verbetering van een Natura 2000-gebied 327 Informatieve kaarten (in losse bijlage) 1 Natura 2000-gebieden en grenzen 2 Visserij 3 Recreatie 4 Scheepvaart, havens en baggerwerken 5 Civiele werken en economisch gebruik 6 Militair gebruik en burgerluchtvaart 7 Wadplaten: zeehondenligplaatsen en locaties zeegras 8 Kolonies broedvogels sterns 9 Hoogwatervluchtplaatsen vogels 10 Natuurbeheer en maatregelen 11 Maatregelen kustbroedvogels Habitattypenkaarten (in losse bijlage) 1.0 Overzicht Waddenzee 1.1 Texel 1.2 Vlieland 1.3 Terschelling 1.4 Ameland 1.5 Schiermonnikoog 1.6 Rottum 1.7 Noord-Hollandse vastelandskwelders 1.8 Friese vastelandskwelders en Griend 1.9 Groningse kwelders en Breebaartpolder

9 Voorwoord Voorwoord PM Pagina 1 van 328

10

11 Samenvatting Inleiding Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de lidstaten van de Europese Unie. De EU heeft tot dit netwerk besloten, omdat de natuur en biodiversiteit in Europa al jaren snel achteruitgaan. De Waddenzee is als Natura 2000-gebied onderdeel van dit netwerk en is aangewezen vanwege de vele natuurwaarden die het gebied herbergt. Op deze manier draagt de Waddenzee bij aan het behoud van de biodiversiteit op nationaal en Europees niveau. De afgelopen jaren is onderzocht wat er voor nodig is om de natuurdoelen voor het gebied te behouden of te verbeteren. Daarbij is gekeken naar: 1. knelpunten in het ecosysteem die negatieve gevolgen hebben voor de natuurwaarden; 2. activiteiten in het gebied die mogelijk invloed hebben op de natuurwaarden; 3. maatregelen uit vastgesteld beleid die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de natuurdoelen; 4. aanvullende maatregelen die genomen moeten worden om de doelen te kunnen realiseren. De uitkomsten hiervan worden in dit beheerplan beschreven. Hieronder wordt samengevat wat de belangrijkste punten zijn in het beheerplan en welke maatregelen worden uitgevoerd om de doelen te behalen. Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Dit geldt voor de habitattypen zilte pionierbegroeiingen, slijkgrasvelden, de schorren op de Waddeneilanden en de diverse duinhabitattypen, de habitatsoorten (uitgezonderd migratiemogelijkheid voor trekvissen), ruim 40% van de broedvogels en rond 80% van de niet-broedvogels. Er zijn echter ook knelpunten waar de komende jaren aan gewerkt moet worden, of waarvoor de maatregelen al in gang gezet zijn. Deze aandachtspunten hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van de aquatische habitatypen, de verruiging van kweldervegetatie, onvoldoende migratiemogelijkheden voor trekvissen en de broedgebieden die voor bepaalde kustvogels onvoldoende zijn. In deze beheerplanperiode worden verschillende beheermaatregelen genomen en worden in overleg met betrokken partijen menselijke activiteiten gereguleerd via vrijstellingsvoorwaarden, vergunningvoorschriften of mitigerende maatregelen. Hierna wordt per natuurthema ingegaan op de hoofdlijnen van de problematiek en de belangrijkste te nemen (extra) maatregelen. Herstel kwaliteit permanent overstroomde zandbanken (sublitoraal) Vanuit de Natura 2000-opgave geldt voor de Waddenzee een verbeteropgave voor structuurvormende bodemgemeenschap en voor de verbetering van de visgemeenschap. De staat van instandhouding van permanent overstroomde zandbanken in de Waddenzee is als matig ongunstig beoordeeld (Lit. 46). Deze beoordeling is voornamelijk gebaseerd op het in beperkte mate voorkomen van sublitorale, meerjarige mosselbanken in oudere stadia van ontwikkeling en in mindere mate door de sterk afgenomen totale biomassa van vis en de verminderde kinderkamerfunctie / opgroeigebied voor vis. Pagina 3 van 328

12 De ontwikkeling van (oudere) mosselbanken wordt nadelig beïnvloed door bodemberoerende activiteiten. Bij de knelpunten ten aanzien van vis kunnen recente verandering van de natuurlijke factoren (klimaatverandering) en de Noordzeevisserij ook een rol spelen. Bovendien zijn er nauwelijks geleidelijke zoetzoutgradiënten, wat van invloed is op de kwaliteit en samenstelling van de visgemeenschap. Maatregelen Door de voortzetting van de mosseltransitie (geleidelijk afbouwen bodemberoerende mosselzaadvisserij) kan een meer ongestoorde ontwikkeling plaatsvinden van meerjarige mosselbanken en kan de bodemberoering verder beperkt worden. Maatregelen ten aanzien van de uitvoering van de garnalenvisserij, waardoor de bijvangst verder afneemt en bodemorganismen (nog) meer worden beschermd, kunnen ten goede komen aan de verbetering van de bodem- en visgemeenschap. Voortzetting van lopend onderzoek en monitoring naar de ontwikkeling van mosselbanken blijft van belang (kennisopbouw), alsmede afronding van lopend onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij Herstel kwaliteit slik- en zandplaten (litoraal) Voor verbetering van de kwaliteit van dit habitattype is herstel van droogvallende mosselbanken en zeegrasvelden noodzakelijk. Dit is voor een deel veilig gesteld door de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij rond 2005 en het reeds langer achterwege laten van mosselzaadvisserij in het intergetijdengebied. Het herstel van de litorale mosselbanken in de westelijke Waddenzee blijft echter tot nu toe achter ten opzichte van die in de oostelijke Waddenzee. De huidige activiteiten op wadplaten zijn zeer beperkt en daarmee ook eventueel de negatieve effecten op mosselbanken. Verder valt er op dit moment moeilijk een duidelijke oorzaak aan te wijzen, mogelijk is er een relatie met de klimaatverandering. Maatregelen De wadplaten bevinden zich in een vrij natuurlijke situatie, met weinig bodemverstoring door menselijk gebruik. De huidige kennisopbouw en experimenten ten aanzien van de stimulering van de ontwikkeling van mosselbanken en de zeegrasuitzaai-experimenten zijn van belang, Voortzetting van de stimulering van uitzaai van zeegras en verdere groei van zeegrasvelden in de tweede beheerplanperiode kan leiden tot voldoende verbetering van de kwaliteit van de wadplaten. Het herstel van de kwaliteit van permanent overstroomde zandbanken en slik- en zandplaten zal ook ten goede komen aan de voedselbeschikbaarheid en dus draagkracht van bodemfauna-etende en visetende watervogels en steltlopers. Voor de doelrealisatie van de eider en scholekster is daarnaast de beoogde vermindering van bevissing van zones ten zuiden van de eilanden door handkokkelaars van belang voor de voedselvoorziening van zowel de eiderkuikens, als de op de eilanden broedende scholeksters. Verder herstel van de voedselbeschikbaarheid is echter ook afhankelijk van natuurlijke factoren, zoals het klimaat. Verbeteren migratiemogelijkheden voor trekvissen De aanwezigheid van barrières in de vorm van dijken, dammen en sluizen, bemoeilijkt de trek van de zeeprik, rivierprik en fint. Wat betreft de fint is het onvoldoende duidelijk of de in Duitsland gelegen paai- en opgroeigebied voldoende van kwaliteit zijn. Pagina 4 van 328

13 Maatregelen Bij de spuisluizen in de Afsluitdijk zijn maatregelen voor verbetering van vispassage naar de grote binnenwateren in uitvoering en gepland, door een visvriendelijk spuibeheer (met beperking van zoutindringing door inzet van hevels). Ook wordt er een verkenning gedaan naar verbetering van de passage tussen Waddenzee en Lauwersmeer. Met inzet van deze maatregelen wordt de trekmogelijkheid voor de zeeprik en rivierprik en deels ook de fint naar de binnenwateren in deze beheerplanperiode verbeterd. Op iets langere termijn kan het project voor de vismigratierivier bij Kornwerderzand de vispassage verder optimaliseren. Uitbreiding van de (dichtstbijzijnde) populatie van de fint in de Eems is grotendeels afhankelijk van maatregelen met betrekking tot geschikte paaigebieden in Duitsland. Dit is een aandachtspunt in de op te stellen aanvulling op het beheerplan met het habitatrichtlijngebied in het Eems-estuarium. Aanvullend dragen deze plannen voor meer geleidelijke overgangen van zout naar zoet water ook bij aan de kwaliteitsverbetering van de twee natte habitattypes in de Waddenzee. Verbetering kweldervegetatie Het areaal kwelders langs de vastelandskust wordt gehandhaafd door de kwelderwerken (houten dammetjes). Er is sprake van een min of meer kunstmatig gecreëerd kwelderlandschap, maar wel met ruimte voor een flexibel en dynamisch beheer. Op langere termijn zal er op de vastelandskwelders te weinig dynamiek kunnen zijn om alle successiestadia aanwezig te laten zijn. In mindere mate is dat ook het geval op de eilandkwelders, waar de meeste kwelders zijn ontstaan in de luwte van een kunstmatige stuifdijk aan de noordzijde. De vegetatie op de hogere kwelder heeft weinig diversiteit en is verruigd door lokaal te weinig (gevarieerde) beweiding, veel opslibbing en onvoldoende dynamische omstandigheden. Het areaal hoge kwelder met zeekweek is hierdoor sterk in oppervlakte toegenomen, waardoor de diversiteit is afgenomen. Op de kwelders van de Waddeneilanden speelt dit probleem in geringere mate. Maatregelen Op basis van een totaalbeeld op versterking van de zachte randen langs de Waddenzee kunnen op diverse locaties in de Waddenzee in onderlinge samenhang initiatieven ontwikkeld worden voor het initiëren van kwelderverjonging en verdere optimalisatie van het kwelderbeheer. Langs de vastelandskust worden maatregelen getroffen om de verruiging van de kweldervegetatie tegen te gaan. Deze houden in het verbeteren van het begrazingsregime (op basis van onderzoek naar effecten van begrazing op vegetatie en fauna) en het zoveel mogelijk beperken van de ontwatering. Tegengaan en terugdringen van verruiging van kwelders langs de noordkust van Groningen is in gang gezet door introductie van meer (en gevarieerde) begrazing in mozaïekbeheer. In Fryslân is vergroting van de diversiteit van de vegetatie mogelijk door optimalisatie van de beweiding op basis van het monitoringonderzoek. Hier is ruimte voor beweiding in grote eenheden met mogelijk grootschalige gradiënten. Op termijn zijn er ook kansen voor het lokaal afgraven van een deel van verruigde vastelandskwelder tot ongeveer het hoogwaterniveau (bijvoorbeeld werk met werk maken), waardoor verjonging van de vegetatie mogelijk is. Op de eilandkwelder van Schiermonnikoog wordt begraasd om verbossing tegen te gaan en op Terschelling en Schiermonnikoog zal de mogelijkheid van herdynamisering vanuit de zeereep worden verkend. Pagina 5 van 328

14 Door de verbetering van de kweldervegetatie neemt ook de draagkracht toe voor verschillende kustbroedvogels (onder andere visdief, noordse stern, bontbekplevier, kluut) en foeragerende vogels (zoals wintertaling, wilde eend, goudplevier). Duinhabitattypen met natuurlijke dynamiek De habitattypen embryonale duinen, witte duinen en duindoornstruweel zijn op Rottum (eilandengroep Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin) in meer of mindere mate aanwezig. De habitattypen grijze duinen en vochtige duinvalleien komen momenteel nagenoeg niet binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee voor. Dit is niet eenduidig toe te schrijven aan een bepaalde factor. Vanwege de hoge dynamische omstandigheden op Rottum is er een sterke uitwisseling tussen verschillende duinhabitattypen en met de aangrenzende kwelders. Toename van één van deze habitattypen gaat op de kortere termijn ten koste van één of meer andere typen. Voor de duinhabitats op de bewoonde Waddeneilanden (die voor een zeer klein deel ook binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee liggen) wordt verwezen naar de desbetreffende beheerplannen van de eilanden. Maatregelen Er wordt nadrukkelijk ingezet op voortzetting van het beleid van toestaan van volledig natuurlijke landschapsvormende dynamiek op Rottum, door geen onderhoud te plegen aan de duinkust. Het nadrukkelijk niets doen is daardoor in feite een op natuurdoelen gerichte beheermaatregel, waardoor natuurlijke duinhabitattypen in de loop der jaren af en toe in elkaar overgaan en in sommige perioden wel en in andere perioden niet aanwezig zullen zijn. Behoud van oppervlakte en kwaliteit geldt dus binnen de sterk natuurlijke fluctuaties, en op langere termijn. Voor de ontwikkeling van groene stranden, embryonale duinen en duinvalleien wordt voldoende ruimte geschapen, wanneer sprake is van voldoende zandtoevoer (onder andere door kustsuppleties). Voldoende geschikte broedlocaties Onvoldoende kwaliteit van broedlocaties met nabij gelegen foerageergebied door rustverstoring, predatie en verruiging is een belangrijke factor die negatief inwerkt op het broedsucces van kustbroeders, zoals sterns en steltlopers. Voldoende rust op de strandvlaktes op uiteinden van sommige Waddeneilanden is nodig voor de strandplevier en in mindere mate de bontbekplevier. Met name de kluut, visdief en noordse stern hebben langs de vastelandskust last van predatie door de vos. Een korte vegetatiestructuur, brede afwateringen, afrasteringen en vossenbestrijding helpen in geringe mate, maar is vaak niet afdoende. De belangrijke broedlocatie van de grote stern op Griend wordt bedreigd door kustafslag en verruiging van de vegetatie op het eiland. Maatregelen In een verkenning is gekeken naar factoren die van negatieve invloed kunnen zijn op het broedsucces van enkele soorten sterns en steltlopers, zoals de voedselbeschikbaarheid en de huidige situatie rond broedlocaties (verruiging vegetatie, rustverstoring, predatie, hoogteligging). Op basis van deze verkenning kunnen extra maatregelen worden uitgevoerd met betrekking tot het beheer en de realisatie van broedlocaties. Er is een uitbreiding voorzien van het (zo nodig preventief) afsluiten van (potentiële) broedgebieden van plevieren op enkele strandvlaktes op uiteinden van sommige Waddeneilanden en/of het aanhouden van een minimum afstand tot deze locaties bij tal van activiteiten, zoals het strandrijden. Dit is nader uitgewerkt in de beheerplannen van de desbetreffende eilanden. De kansen voor deze broedvogels Pagina 6 van 328

15 worden ook verbeterd door verdere toename van kustdynamiek in de zeereep en de bijbehorende pioniervegetaties. Realisatie van nieuw, predatievrij broedhabitat voor sterns in de omgeving van de Afsluitdijk is een duurzame oplossing, bijvoorbeeld bij de leidam te Den Oever en in combinatie met de Vismigratierivier. Bij de havens van Delfzijl en Eemshaven zal worden gezorgd voor een betere inrichting en beheer van de broedlocaties. Het eiland Griend, met vooral de belangrijke broedlocatie van de grote stern, zal tegen verdere afslag worden beschermd door aanleg van een zandlichaam en zal de verruiging van de vegetatie op de broedlocatie op het eiland worden tegengegaan. Voor steltlopers zoals de kluut worden twee broedlocaties langs de Groninger kust beter ingericht om verruiging en predatie tegen te gaan en zal het zilte milieu en de predatievrije broedlocatie voor de kluut in polder Breebaart worden hersteld. Het instandhouden en beschermen van de huidige broedlocaties voor alle soorten blijft van belang en wordt voortgezet of geïntensiveerd, waarbij ook het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee een belangrijke rol kan spelen (publieksgeleiding). Niet alleen op de kwelders, Waddeneilanden en hoge zandplaten, maar ook op locaties grenzend aan het Natura 2000-gebied. Natuurontwikkeling Als natuurlijke processen de kenmerkende biodiversiteit niet kunnen herstellen op middellange termijn, is selectief ingrijpen mogelijk (Lit. 54). De ingreep is dan gericht op het creëren van de juiste voorwaarden om de natuurlijke processen in gang te zetten die leiden tot de kenmerkende biodiversiteit. In het beheerplan is een beslisboom en richtinggevend toetsingskader opgenomen voor de beoordeling en uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in de Waddenzee. Ook is een leidraad opgenomen voor het omgaan met (uitruil van) instandhoudingsdoelstellingen in de Waddenzee bij natuurlijke dynamische processen versus te behouden areaal habitattypen, en bij mogelijke prioriteitsstelling tussen Natura 2000-doelen bij natuurontwikkelingsplannen. Regulering huidige activiteiten De huidige activiteiten in en rond de Waddenzee zijn getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen middels een effectenanalyse (Lit. 27). Verschillende Nb-wetvergunningplichtige activiteiten worden in het beheerplan onder specifieke voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht. In de Waddenzee betreft het de volgende reguliere activiteiten: gebruik mosselkweekpercelen, vaste vistuigenvisserij, robbentochten, demonstratievisserij, georganiseerde evenementen, kitesurfen, onderhoudsbaggerwerken inclusief het verspreiden van baggerspecie, zandsuppleties, onderhoud waterbouwkundige constructies (incl. kabels en leidingen), diepe delfstoffenwinning (alleen oudere winningen van aardgas), bestaande bedrijfslozingen, reguliere monitoringactiviteiten, reguliere oefeningen calamiteitenbestrijding, laagvliegen (gelimiteerde doelgroep), enkele activiteiten van het ministerie van Defensie (zoekacties munitieresten, beproevingen munitie Breezanddijk) en schadebestrijding. Daarnaast zijn er diverse vergunningplichtige activiteiten die vergunningplichtig blijven, zoals: vele vormen van beroepsmatige visserij (mosselzaad, garnalen, kokkels, spiering, oesters), mechanische pierenwinning, grootschalige evenementen, schelpenwinning, projectgericht onderzoek en militaire vliegactiviteiten. Wanneer de vergunningen van deze activiteiten aflopen, dient een nieuwe vergunning dan wel vergunningverlenging aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag. In dit beheerplan zijn toetsingskaders opgenomen voor vele, maar Pagina 7 van 328

16 niet alle, (vergunningplichtige) activiteiten, die het bevoegd gezag gebruikt bij het beoordelen van een nieuwe vergunningaanvraag. Ten slotte zijn er activiteiten die niet-vergunningplichtig zijn in het kader van de Nbwet, maar waarvoor wel mitigerende maatregelen zijn vereist ter voorkóming of beperking van negatieve (rest)effecten die deze activiteiten kunnen hebben, al dan niet in cumulatie met andere activiteiten. Deze maatregelen zijn in dit beheerplan opgenomen voor met name veel vormen van recreatie en beheer, meestal in de vorm van gedragsregels. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee met intentieverklaring (Lit. 71) is ondersteunend aan het verbeteren van het naleefgedrag van de gedragsregels in het beheerplan door de recreatieve gebruikers, vooral door voorlichting en toezicht. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Stikstofemissies van diverse menselijke activiteiten als verkeer, industrie en grootschalige landbouw leiden tot omvangrijke deposities van stikstof op onder andere de natuurgebieden. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland eventuele knelpunten onderzocht voor de stikstofgevoelige habitattypen. Binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied Waddenzee blijkt de berekende stikstofdepositie door menselijke activiteiten in de huidige situatie in geringe mate en lokaal boven de geldende depositienormen te liggen. Er is één locatie in de Waddenzee, waar een PAS-maatregel nodig is om de kwaliteit op orde te brengen. Het gaat omde kwelder bij Den Oever, waar de vegetatie lokaal is verruigd en waar thans geen beheer plaatsvindt in de vorm van begrazing met vee. Als PAS-maatregel is in het beheerplan de introductie van lokale begrazing met vee opgenomen, met als mogelijke alternatief het maaien van de vegetatie. Op Texel en Vlieland gaat het om grijze duinen in de Mokbaai, op de Vliehors / Kroon s polder. Gezien de goede aanwezige kwaliteit, de grote natuurlijke dynamiek en de lopende begrazings- en herstelprojecten zijn er geen nieuwe PAS-maatregelen nodig. Voor het vergunnen van toekomstige stikstofuitstotende activiteiten met een mogelijke invloed op de Waddenzee is de via het PAS-instrumentarium te bepalen ontwikkelingsruimte voor stikstofuitstoot maatgevend. Met deze ontwikkelingsruimte kan de vergunningverlening rond stikstof en natuur vlot worden getrokken. Uitvoering Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. Het (doen) uitvoeren van de maatregelen en afspraken is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries IenM (RWS), EZ en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De extra kosten (totalen in de planperiode , in 1000-en euro s) voor de uitvoering van de maatregelen per bevoegde instantie zijn: Totaal IenM EZ Defensie Noord- Fryslân Groningen (RWS) Holland PM In het Uitvoeringsplan bij het beheerplan wordt beschreven hoe de uitvoeringstaken (overall regie, nemen maatregelen, communicatie, toezicht en handhaving, monitoring en evaluatie) meer in detail zijn verdeeld tussen de verantwoordelijke instanties, hoe de bijbehorende kosten zijn verdeeld en hoe de uitvoering is georganiseerd. Pagina 8 van 328

17 Rijksoverheid, provincies en terreinbeheerders monitoren de voortgang en resultaten van de genomen maatregelen om te kunnen evalueren of en in welke mate de maatregelen bijdragen aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen in het aanwijzingsbesluit. Voor bevoegd gezag en beheerders vormen de monitoringresultaten een belangrijke basis in vergunningtrajecten. Tegen het eind van de looptijd van het beheerplan stelt Rijkswaterstaat een evaluatie op. Deze evaluatie dient als input voor een bijstelling van de maatregelen in een volgend beheerplan. Sociaal-economische aspecten De sociaal-economische gevolgen van de (nieuwe) maatregelen in dit beheerplan blijven voor de meeste activiteiten beperkt. De algemene verduurzaming van de garnalenvisserij kan door innovatieve maatregelen en/of sluiting van enkele visgronden wel gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van een deel van deze bedrijven. Deze verduurzaming wordt niet alleen ingegeven vanuit de natuurdoelen, maar ook vanuit de economische verduurzaming van de sector. In het VisWadtraject zijn hierover in 2014 afspraken gemaakt in een convenant. Ook de reeds lopende transitie van de mosselzaadvisserij naar minder vissen vanaf de zeebodem heeft belangrijke effecten voor de bedrijfsvoering van deze sector. Beide transitieprocessen kunnen de bedrijfszekerheid op langere termijn versterken. Pagina 9 van 328

18

19 Leeswijzer Het beheerplan is een omvangrijk document. In onderstaand kader proberen we u per hoofdstuk wegwijs te maken. 1. De inleiding bevat algemene informatie over Natura 2000, zoals een korte kenschets van de Waddenzee, functie, uitgangspunten en vaststellen van het beheerplan, hoe het regioproces is verlopen bij de totstandkoming en iets over de inspraak. 2. De landschapsecologische beschrijving geeft de huidige toestand van de Waddenzee als ecosysteem weer. In Visie en toekomstbeeld is algemeen beschreven hoe de ontwikkelingen van de Waddenzee in de toekomst worden bezien. 3. Hierin zijn de instandhoudingsdoelstellingen, zoals opgenomen in het aanwijzingsbesluit, voor de habitattypen, soorten en (broed)vogels samengevat. Daarbij is tevens kort de huidige staat en de trend van de doelen aangegeven en of het gaat om een behouds- of verbeterdoel. 4. Welke plannen en beleid hebben een relatie met het beheerplan? Wat zijn de huidige activiteiten en hoe is het huidig natuurbeheer in het gebied ingevuld en wat zijn de ontwikkelingen? Bovendien is hier een leidraad en richtinggevend toetsingskader opgenomen voor natuurontwikkelingsprojecten. 5. De analyse van de uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen is de kern van dit beheerplan, samen met de hoofdstukken 6 en 7. In hoofdstuk 5 wordt per doel (of combinatie van doelen) achtereenvolgens aangegeven: een korte beschrijving met de ecologische vereisten, de eventuele knelpunten en welke (verschillende) oplossingsrichtingen daarbij voorhanden zijn om de doelen te bereiken. Het hoofdstuk sluit af met ecologische kansen voor verbeteringen. 6. Welke beheermaatregelen (herstel, inrichting, kennisopbouw) zijn er nodig, dus waar kiezen we voor? Veel maatregelen zijn al vastgesteld en er komt een aantal nieuwe maatregelen bij. Deze nieuwe maatregelen hebben vooral betrekking op herstel van kwelder en broedgebied. 7. Welke mitigerende maatregelen op huidige activiteiten (visserij, recreatie, civiele werken en overig (economische) activiteiten) zijn er nodig? Soms gaat het om vastleggen van reeds bestaande voorwaarden en indien nodig worden nieuwe mitigerende maatregelen toegevoegd. De huidige activiteiten worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Voor een aantal reguliere vergunningplichtige activiteiten zijn in het beheerplan vrijstellingsvoorwaarden vastgesteld. Voor activiteiten die vergund blijven worden zonodig toetsingskaders gegeven. Voor andere activiteiten, voornamelijk diverse recreatievormen en beheer, zijn gedragsregels opgenomen. Het hoofdstuk sluit af met een kader voor toekomstige activiteiten en een korte beschrijving over stikstofdepositie (PAS) in de Waddenzee. 8. Het hoofdstuk doelbereik is een verantwoording of met alle maatregelen de doelen ook daadwerkelijk behaald zullen worden en zo ja, wanneer. Hierbij is ook externe werking, met factoren die spelen buiten de Waddenzee, in de beschouwing betrokken. Tot slot wordt een overzicht gegeven van alle maatregelen en leemten in kennis. Pagina 11 van 328

20 9. Uitvoering en financiering gaat op hoofdlijnen in op de verantwoordelijkheden en kosten van uitvoering van maatregelen, met tevens als aandachtspunten: communicatie, toezicht & handhaving en monitoring. In dit laatste hoofdstuk worden de sociaal-economische aspecten per sector beschouwd, die voortvloeien uit te nemen maatregelen in het beheerplan. Pagina 12 van 328

Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat, A. Nicolai E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept-ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2016-2022 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat Noord-Nederland, A. Nicolai E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee. Ontwerpplan. Periode 2015 2020. Datum 15 juli 2014

Natura 2000-beheerplan Waddenzee. Ontwerpplan. Periode 2015 2020. Datum 15 juli 2014 Natura 2000-beheerplan Waddenzee Ontwerpplan Periode 2015 2020 Datum 15 juli 2014 Status Concept Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Noord-Nederland Informatie A. Nicolai (projectleider) E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie

Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2014 2020 Datum 18 december 2013 met actualisaties tot 02-04- 2014 Status Concept Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Noord-Nederland Informatie

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst. Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone

Welkom bij de informatiebijeenkomst. Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone Welkom bij de informatiebijeenkomst Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone 1 Natura 2000-beheerplan Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Beheerplan Waddenzee 3. Beheerplan Noordzeekustzone

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2016-2022 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Noord-Nederland Projectleider A. Nicolai Datum Juli 2016 Status Definitief

Nadere informatie

Concept ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone

Concept ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Concept ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2014-2020 Datum 10 januari 2014 Status Concept Voor u ligt het vijfde concept van het ontwerp Natura 2000- beheerplan Noordzeekustzone. Bij

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone. Ontwerpplan. Periode 2015-2020. Datum 7 juli 2014

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone. Ontwerpplan. Periode 2015-2020. Datum 7 juli 2014 Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Ontwerpplan Periode 2015-2020 Datum 7 juli 2014 Status Concept Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat Informatie H. Lammers

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 1 Programma Welkom door Douwe Hollenga, voorzitter van de stuurgroep - Wat is Natura 2000 - Waar staan we: wat is geweest en wat komt Toelichting

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2015-2021 Colofon Uitgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu Meer informatie H. Lammers (projectleider) hans.lammers@rws.nl Datum

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Programma publieke avond 26 januari 2012

Programma publieke avond 26 januari 2012 Informatie avond Beheerplan Natura2000 Ameland 26 januari 2012 1.Piet op t Hof 2.Sies Krap DLG Natura 2000 26 januari 2012 Programma publieke avond 26 januari 2012 1. Opening,Piet Dijkstra (DLG) 2. Presentatie

Nadere informatie

Natura 2000 Waddenzee Samenvatting beheerplan 2016-2022. Waddennatuur: beschermen, gebruiken en beleven

Natura 2000 Waddenzee Samenvatting beheerplan 2016-2022. Waddennatuur: beschermen, gebruiken en beleven Natura 2000 Waddenzee Samenvatting beheerplan 2016-2022 Waddennatuur: beschermen, gebruiken en beleven Schuivend evenwicht tussen aarde en water; eilanden als wachters. Jan Atze Nicolai Waddenzee Kust

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone Deelrapport cumulatie R.H. Jongbloed (IMARES), J.E. Tamis (IMARES) & B.J.H. Koolstra (ARCADIS) IMARES Rapport C174/11 ARCADIS Rapport

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38 25 februari 2009 Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied De Minister van Landbouw, Natuur

Nadere informatie

Concept Natura beheerplan Noordzeekustzone

Concept Natura beheerplan Noordzeekustzone Concept Natura 2000- beheerplan Noordzeekustzone Periode 2013-2019 Voor u ligt het derde concept van het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone. Bij dit gebiedsdeel hoort een Algemeen deel, waarin overkoepelende

Nadere informatie

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond 20.05-20.20 uur Het wat en waarom

Nadere informatie

De Waddenzee gezond. De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart

De Waddenzee gezond. De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart De Waddenzee gezond De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart Hoe is het met de Waddenzee? De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Ontstaan door wind en water en door natuur én mensen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 1 t/m 9 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 3. Ecologische gebiedsbeschrijving pag. 1 t/m 80 4. Plannen, beleid en huidige activiteiten

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2016-2022 Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone ontwerpplan d.d. november 2015 Colofon Uitgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport Nb-wetvergund gebruik

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport Nb-wetvergund gebruik Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone Deelrapport Nb-wetvergund gebruik S.I. Jonker en B.J.H. Koolstra (ARCADIS) J.E. Tamis en R.H. Jongbloed (IMARES) ARCADIS rapport

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone. Periode

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone. Periode Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2016-2022 Colofon Uitgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Zee en Delta Projectleider H. Lammers Datum Juli 2016 Status Definitief

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit

Nadere informatie

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout)

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout) Hoofdzaken Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog Informatiebijeenkomst juni 2014 (handout) Informatieavond Natura 2000 Schiermonnikoog Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog 3 juni 2014 Programma van

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee. #1 Waddenzee

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee. #1 Waddenzee Procedurewijzer Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee #1 Waddenzee Inhoud Procedurewijzer 2 Wat is Natura 2000? 2 Aanwijzingsbesluit 3 Zienswijze indienen (ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee) 3

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2016-2022 Colofon Uitgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu Meer informatie Rijkswaterstaat Zee en Delta H. Lammers (projectleider)

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan STAATSBOSBEHEER voor plaatsen en gebruik schuilvoorziening Rottumeroog (art. 20 gebied) besluit 16 juli

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3004002 + NL4000056 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2009/431 23 maart 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk. Sophie Lauwaars, 22 januari 2015

Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk. Sophie Lauwaars, 22 januari 2015 Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk Sophie Lauwaars, 22 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Werkwijze 3. Passende beoordeling 3.1 Verstoring 3.2 Ontgraven tijdelijke toegangsgeulen 3.3 Stikstofdepositie

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Toelichting voorlopig programma Presentatie technische briefing Vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer 30 september 2010 Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

10 Wettelijke toetsingskaders natuur

10 Wettelijke toetsingskaders natuur MER Windpark Bouwdokken 133 10 Wettelijke toetsingskaders natuur 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de effecten op de natuur, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, getoetst aan het beleid en

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming Robbert Jak, Jacqueline Tamis Rapport C050/11 IMARES Wageningen UR Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

Nadere informatie

NADERE EFFECTENANALYSE WADDENZEE EN NOORDZEEKUSTZONE II DEELRAPPORT EXTERNE WERKING

NADERE EFFECTENANALYSE WADDENZEE EN NOORDZEEKUSTZONE II DEELRAPPORT EXTERNE WERKING NADERE EFFECTENANALYSE WADDENZEE EN NOORDZEEKUSTZONE II DEELRAPPORT EXTERNE WERKING RWS WATERDIENST NOORD NEDERLAND NOORDZEE MINISTERIE VAN EL&I DRZ NOORD 21 maart 2011 075397777.B - Definitief D03011.009001.0300

Nadere informatie

RUSTGEBIEDEN IN DE VOORDEL- TA WERKEN!

RUSTGEBIEDEN IN DE VOORDEL- TA WERKEN! RUSTGEBIEDEN IN DE VOORDEL- TA WERKEN! De Voordelta, de ondiepe zee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, is een walhalla voor vogels, vissen en zeehonden. De soorten krijgen hier bescherming door

Nadere informatie

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks Status definitief Datum 21 augustus 2015 Handtekening Dagmar Heidinga 2015 P14084 Passende

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept 2014 Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Onderwerpen -Natura 2000 -Programmatische Aanpak Stikstof -Aanwijzing Zouweboezem

Nadere informatie

Inspraakwijzer. Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden. Ministerie van Economische Zaken Postbus ek Den Haag

Inspraakwijzer. Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden. Ministerie van Economische Zaken Postbus ek Den Haag Inspraakwijzer Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden Deze publicatie is een uitgave van: Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 ek Den Haag Datum ordernummer Ontwerpbesluiten voor drie

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee Tweede Kamer, december 2013 Gebiedsanalyse Waddenzee TK 20131202.doc De volgende habitattypen en soorten worden in dit document behandeld: Habitattypen:

Nadere informatie

Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia en andere zoutminnende soorten (H1310) Verkorte naam: Zilte pionierbegroeiingen

Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia en andere zoutminnende soorten (H1310) Verkorte naam: Zilte pionierbegroeiingen Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia en andere zoutminnende soorten (H1310) Verkorte naam: Zilte pionierbegroeiingen 1. Status Habitatrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding

Nadere informatie

Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee Programma naar een Rijke Waddenzee n Symposium Waddenacademie Kees van Es Inhoud presentatie 1. Aanleiding, opdracht en context 2. De mosseltransitie in het kort Kennisvragen 3. Streefbeeld: Wijze van

Nadere informatie

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000 Sportvisserij de grenzen Vissen binnenbinnen de grenzen van Natura 2000 van Natura 2000 Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling vanopnatuur en

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta

Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta Periode 2015-2021 Datum 15 april 2014 Status Concept versie 5.0 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat Informatie S. van

Nadere informatie

Motivaties in het beheer van de duinen

Motivaties in het beheer van de duinen Motivaties in het beheer van de duinen Ter gelegenheid van het Lymesymposium 1 november 2013 Marianne Snabilie Manager Onderhoud en Administratie PWN Waterleidingbedrijf Afdeling Natuur en Recreatie Inhoud

Nadere informatie

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden,

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Ons kenmerk : 00922510 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2014 Kenmerk: EG/AWo/WvdH/14040

Datum: 21 februari 2014 Kenmerk: EG/AWo/WvdH/14040 Ministerie van Economische Zaken DG Natuur en Regio t.a.v. mevrouw mr. S.N.M. van Dijk Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Aantekenen Datum: 21 februari 2014 Kenmerk: EG/AWo/WvdH/14040 Betreft: Zienswijze garnalenvisserij

Nadere informatie

Beheerplanprocessen Natura 2000

Beheerplanprocessen Natura 2000 Beheerplanprocessen Natura 2000 Voortgangsrapportage nr. 13 26 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. De voortgang 2 2.1. Aanwijzingsbesluiten 2 2.2. Beheerplannen 3 3. Knelpunten 5 4. Conclusie

Nadere informatie

Deltaprogramma Waddengebied. Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied

Deltaprogramma Waddengebied. Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied Deltaprogramma Waddengebied Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied Colofon Deltaprogramma Waddengebied Nieuwe Uitleg 1 Den Haag PROBLEEMANALYSE DELTAPROGRAMMA WADDEN Datum 10 augustus 2011 Status

Nadere informatie

Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland. Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000?

Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland. Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000? Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000? Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maart 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Doel van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Samenvatting van het rapport. Natura 2000 in Nederland

Veelgestelde vragen. Samenvatting van het rapport. Natura 2000 in Nederland Veelgestelde vragen Samenvatting van het rapport Natura 2000 in Nederland Het rapport Natura 2000 in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. Het Regiebureau

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling. Periode 2016-2022

Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling. Periode 2016-2022 Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling Periode 2016-2022 Versie: juni 2015 Concept Ontwerp Beheerplan Terschelling Pagina 2 van 376 Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling Versie: juni 2015 Auteurs:

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1 Overweging zandwinning Den Helder Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Den Helder (Noord-Holland)

Bijlage 1 Overweging zandwinning Den Helder Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Den Helder (Noord-Holland) Bijlage 1 Overweging zandwinning Den Helder Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Den Helder (Noord-Holland) Herman Gorterstraat 55 3511 EW UTRECHT Postbus 19143 3501 DC UTRECHT www.minlnv.nl T

Nadere informatie

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1.

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1. Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp doorkiesnummer bijlagen Aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Datum 2 november 2011 / actualisatie 2 december 2014 Status Eindrapport Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Directie Participatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. Coalitie Delta Natuurlijk Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Directie Participatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. Coalitie Delta Natuurlijk Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Directie Participatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag Coalitie Delta Natuurlijk Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Datum: 21 januari 2015 Behandeld door: mw. dr. A.V. Brader Onderwerp: Zienswijze Natura

Nadere informatie

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden 1. Inleiding Ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is het verboden zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Gebiedsbescherming, Windparken op Land en de praktijk van de Provincie Groningen. Aaldert ten Veen, Stibbe Olaf Slakhorst, Provincie Groningen

Gebiedsbescherming, Windparken op Land en de praktijk van de Provincie Groningen. Aaldert ten Veen, Stibbe Olaf Slakhorst, Provincie Groningen Gebiedsbescherming, Windparken op Land en de praktijk van de Provincie Groningen Aaldert ten Veen, Stibbe Olaf Slakhorst, Provincie Groningen Stibbe & Pondera Winddag 11 oktober 2016 Windparken en gebiedsbescherming:

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Natura 2000-doelen in de Waddenzee

Natura 2000-doelen in de Waddenzee 3 Versie 24 juni 2011 Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelen naar opgaven voor natuurbescherming Datum 2 novembber 2011 Status Eindconcept Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00490424 ODH-2017-00073147 2 8 JULI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Koppel kuifeenden. Kuifeenden

Koppel kuifeenden. Kuifeenden 42 Ecologie en natuurfuncties Het IJsselmeergebied is een uniek natuurgebied van (inter-)nationale betekenis. Het is een van de zee afgesloten, benedenstrooms gelegen, zoet laaglandmeer met een relatief

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Welkom. Aanduiding proces Ligging gebieden Waar wordt wat getoetst? Werkwijze voortoets en NEA. Resultaten NEA tot nu toe Schieten:

Welkom. Aanduiding proces Ligging gebieden Waar wordt wat getoetst? Werkwijze voortoets en NEA. Resultaten NEA tot nu toe Schieten: Welkom NEA tot nu toe De Vliehors in opdracht van het Ministerie van Defensie DVD Noord tot nu toe Schieten Schietrange De Vliehors Marinehaven Activiteiten die zijn opgenomen in de voortoets en NEA Waddenzee

Nadere informatie

Programma 4: Dynamische eilanden

Programma 4: Dynamische eilanden Programma 4: Dynamische eilanden De Nederlandse Waddeneilanden liggen verankerd in de zee. Stuif- en andere dijken maken dat ze geen kant op kunnen. Wind, water en stuivend zand hebben nauwelijks invloed

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Over deze nieuwsbrief

Over deze nieuwsbrief Paul Klaassen Over deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF 5 september 2010 Op 4 maart 2010 gaf Minister Gerda Verburg van LNV samen met de voorzitter van het RCW, Commissaris van de Koningin John Jorritsma, het

Nadere informatie

Samenvatting. Natura 2000 Beheerplan. Polder Zeevang

Samenvatting. Natura 2000 Beheerplan. Polder Zeevang Samenvatting Natura 2000 Beheerplan Polder Zeevang Verantwoording Titel Samenvatting Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Projectleider Eric Versteeg Auteur(s) Edmee Jongkind Projectnummer 4587070 Aantal

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Natura 2000 Deltawateren

Natura 2000 Deltawateren Samenvatting juni 2015 Natura 2000 Deltawateren Ontwerpbeheerplan 2015-2021 Leeswijzer De Deltawateren, de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, zijn onderdeel van

Nadere informatie

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden 4luikFolder/NW.indd 1 09-07-2007 11:35:47 Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Afspraken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Welkom. Aanduiding proces Ligging gebieden Waar wordt wat getoetst? Werkwijze voortoets en NEA. Resultaten NEA tot nu toe Schieten:

Welkom. Aanduiding proces Ligging gebieden Waar wordt wat getoetst? Werkwijze voortoets en NEA. Resultaten NEA tot nu toe Schieten: Welkom NEA tot nu toe De Vliehors in opdracht van het Ministerie van Defensie DVD Noord Schieten Schietrange De Vliehors Marinehaven Activiteiten die zijn opgenomen in de voortoets en NEA Waddenzee Noordzeekustzone

Nadere informatie

Inhoudelijke overwegingen Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Texel Zuid West

Inhoudelijke overwegingen Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Texel Zuid West www.rijksoverheid.nl/eleni Bijlage nummer 1 Horend bij Vergunning Nb-wet 1998 Contactpersoon Inhoudelijke overwegingen Zandwinning en zandsuppletie voor de kust van Texel Zuid West Bijlagen - DE AANVRAAG

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN Helikopterinzet bij multidisciplinaire oefeningen 2010. Vergunning Nb-wet 1998; Waddex

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN Helikopterinzet bij multidisciplinaire oefeningen 2010. Vergunning Nb-wet 1998; Waddex Bijlage nummer 1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN Helikopterinzet bij multidisciplinaire oefeningen 2010 Horend bij Vergunning Nb-wet 1998; Waddex Contactpersoon Afina de Noord Cascadeplein 6 9726 AD GRONINGEN

Nadere informatie

Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts

Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 Tekstueel aangepast Juli 2009 Red. Wilmar Remmelts Algemeen Natura 2000 heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van biodiversiteit in Europa.

Nadere informatie

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemeen

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemeen Reactie op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten Waddenzee, Duinen en lage land Texerl, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Noordzeekustzone. Aan de minister van Landbouw,

Nadere informatie