Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni (handout)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout)"

Transcriptie

1 Hoofdzaken Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog Informatiebijeenkomst juni 2014 (handout)

2 Informatieavond Natura 2000 Schiermonnikoog Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog 3 juni 2014 Programma van de informatieavond 1. Aanloop naar het beheerplan Natura 2000 Ettienke Bakker provincie Fryslân 2. De inhoud van het plan Gabriel Vriens en Jan Meijer (Dienst Landelijk Gebied) 3. De vervolgprocedure Ettienke Bakker 4. Vragen o.l.v. Piet Dijkstra 1

3 De geschiedenis van dit beheerplan 13 december e informatieavond over beheerplan N2000 want: Schiermonnikoog heeft als natuurgebied speciale bescherming: Europese richtlijnen: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Nederlandse Natuurbeschermingswet Opstellen van een Beheerplan Natura 2000 is verplicht Provincie Fryslân is verantwoordelijk Afspraak in 2007: De geschiedenis van dit beheerplan (vervolg) Uitwerken Natura 2000 Samen met het BIP BIP plus In 2011: Bip Plus gereed. Natura 2000 onderdeel : de 90 %- versie Nog niet gereed: de effecten van Stikstof. Landelijk aanpak : Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 2

4 Schiermonnikoog en de PAS Probleem: In heel Nederland te hoge stikstofneerslag door verkeer, industrie, landbouw Gevolg 1 Slecht voor de natuur (verruiging, verrijking) Gevolg 2: Geen vergunning voor uitbreidingen van economische activiteiten met stikstof (m.n.landbouw!) Oplossing: landelijke aanpak: Programmatische Aanpak Stikstof = PAS Schiermonnikoog en de PAS PAS: 1.Landelijke maatregelen tbv daling Stikstof neerslag 2.Voor alle gebieden herstelmaatregelen Voor Schiermonnikoog: de BIP plus maatregelen bekeken en iets aangevuld 3.Vergunningverlening weer mogelijk 3

5 Juni 2014 : het concept beheerplan ligt er. Hoe ziet dit beheerplan er nu uit? Toelichting door beheerplanschrijvers: Jan Meijer en Gabriel Vriens Dienst Landelijk Gebied Op weg naar het N2000 beheerplan Schiermonnikoog Gabriël Vriens, Jan Meijer Dienst Landelijk Gebied (DLG) 4

6 Opzet presentatie 1. Opzet beheerplan 2. Aanwijzing Natura 2000 Schiermonnikoog / doelstellingen 3. Van doelen naar maatregelen 4. Toetsing bestaand gebruik en mitigerende maatregelen 5. Uitvoeringsprogramma 6. Overzicht: wat is extra t.o.v. BIP+? 7. Vragen Inhoudsopgave N2000 Beheerplan 1 Inleiding 2 Instandhoudingsdoelen 3 Ecologische gebiedsbeschrijving 4 Plannen, beleid en huidige activiteiten 5 PAS gebiedsanalyse 6 Visie en uitwerking kernopgaven en instandhoudingsdoelen 7 Uitvoeringsprogramma 8 Sociaal economische aspecten 9 Kader voor vergunningverlening Literatuur Bijlagen 5

7 Aanwijzingsbesluit 2009 en begrenzingen N2000 Beheerplan gaat over hele eiland binnen de vloedlijn In aanwijzingsbesluit: instandhoudingsdoelen Habitattypen Habitatsoorten Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels en niet broedvogels) 6

8 Doelen N2000 habitattypen 1 Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) W/N - =/= =/= H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) W/N + =/= =/= H1320 Slijkgrasvelden W -- = = H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) W/N - =/= >/= H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) W - = = H2110 Embryonale duinen W/N + =/= =/= H2120 Witte duinen D/W - =/= =/= H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) D/W -- =/= =/= H2130B *Grijze duinen (kalkarm) D/W -- >/= >/> H2130C *Grijze duinen (heischraal) D -- > > Doelen N2000 habitattypen 2 Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. H2140B *Duinheiden met kraaihei (droog) D - = = H2160 Duindoornstruwelen D/W + =/= =/= H2170 Kruipwilgstruwelen D + =(<) = H2180A Duinbossen (droog) D + > = H2180B Duinbossen (vochtig) D - > > H2180C Duinbossen (binnenduinrand) D - > > H2190A Vochtige duinvalleien (open water) D - = > H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) D/W/N - >/=/= >/=/= H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) D + = = H2190D Vochtige duinvalleien (moeras) D - = = H6410 Blauwgraslanden D -- > = 7

9 Broedvogelsoorten met een verbeterdoelstelling De vogels liften mee met de habitattypen Duurzame ontwikkeling habitattypen op basis van natuurlijke processen Wind en water Groen strand duinvalleien waterstroming binnenduinrand Hoe kunnen we de motor van het duinecosysteem beter laten draaien? 8

10 Motto: Het duin sterk en gezond! Was Wordt: Hoofdstuk 3 Ecosysteembeschrijving Hoe zit het gebied in elkaar? Hoe werkt het systeem? Waar zitten de knoppen? 9

11 habitattypenkaart Huidig beheer en recente maatregelen 10

12 Visie en uitwerking maatregelen Waar en hoe denken we de N2000 doelen te realiseren? Afweging: Grijze duinen meest urgent. Trendanalyse: achteruitgang. Teveel stikstof uit de lucht. Diverse maatregelen getroffen in duinherstelprogramma. N2000 doel: uitbreiding Grijze duinen (kalkarm en heischraal). Meeste kans: herstelmaatregelen vooral op afstand van polder. 11

13 Afweging Duinbos (droog): Trendanalyse: toename Teveel stikstof uit de lucht N2000 doel:uitbreiding voor alle typen duinbos Bos heeft filterende werking op N Behoud huidig areaal bos. Afweging Vochtige duinvalleien (kalkrijk en ontkalkt) + Blauwgraslanden Veel maatregelen getroffen (o.a. duinherstelprogramma) Maatregelen Watergebiedsplan in voorbereiding Goed beheerd Trendanalyse: positieve ontwikkelingen N2000 doel Kalkrijke valleien uitbreiden; Ontkalkte valleien handhaven; Blauwgraslanden uitbreiden 12

14 Voorstel maatregelen + voort te zetten beheer dynamiek begrazingsplan Verruimen duikers slenken + in zoekgebied: Plaggen chopperen Stuifkuilen maken Witte duinen; Grijze duinen (kalkrijk) Versterken dynamiek in zeereep (west en noord) Gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden Combi verstuiving, versterken kustveiligheid en natuur Bijvoorkeur lokaal kerven maken waar het kan 13

15 Geboorte van een paraboolduin. Werking van de wind bij het ontstaan van paraboolduinen in de zeereep (foto R. Slings). 14

16 Grijze duinen Begrazing west en noord Inleidend op grootschalig begrazingsbeheer plan BIP+ Lokaal, periodiek (verplaatsbaar raster, seizoen bv winter) Liefst eilander vee (pony s, paarden) Aanvullend op duinherstelprogramma (uitbreiding) Noodzakelijk voor behoud / verbetering grijze duinen 15

17 Duinbos (droog) Handhaven huidig areaal. Mn. zuidelijke randzone Uitbreiding door geleidelijke omvorming delen van het naaldbos (stormen 2013) Mogelijk op den duur uitbreiding Duinbos (Binnenduinrand) Vochtige duinvalleien (kalkrijk en ontkalkt) + Blauwgraslanden Huidig beheer is oké, dus handhaven Beheer met vinger aan de pols Mogelijk iets intensiever beheren (analyse Everts en de Vries) Hydrologisch onderzoek Griënglop 16

18 Verruimen doorstroming slenken fietspad Overleg / onderzoek /uitvoeren washover stuifdijk 17

19 Hoofdstuk 4 Plannen, beleid en huidige activiteiten Plannen en beleid Toetsing activiteiten Aansluiting bij BIP+ 4 Mitigerende maatregelen Inventarisatie bestaand gebruik Beheer en onderhoud t.b.v. de natuur Beheer en onderhoud waterstaatkundig Waterwinning Faunabeheer Onderzoek en monitoring Recreatief strandgebruik Evenementen Excursies Vissen Overig recreatief gebruik Overige activiteiten Externe werking 18

20 Activiteiten beoordeeld op hun effecten op de N2000doelstellingen Geen activiteit is op zichzelf strijdig met de doelstellingen Wel ca. 40 activiteiten die cumulatief mogelijk verstoring opleveren voor strandbroeders Mitigerende maatregel gewenst : Flexibele zonering strandgebruik (uit BIP+) Mitigerende maatregelen bestaand gebruik 1. Het verplaatsen van de strandactiviteiten naar een deel van het activiteitenstrand (uit het BIP+ en is al uitgevoerd) 2. Flexibel zonering van het eilandgebruik (uit het BIP+) 3. Het afsluiten van het pad onder aan de stuifdijk voor voertuigen (uit BIP+) 4. Betere afstemming over aanlandingspunten Wadlooptochten 19

21 Recreatieve zonering strand Maatregelen voor Duinen Schiermonnikoog In BIP+ / duinherstelprogramma: Begrazingsplan opstellen Integrale begrazing in de duinen Herintroductie konijnen Onderzoek / voorbereiden herstel Washovercomplex Verbeteren waterkwaliteit Westerplas Vlonderplan Reddingweg Herstel natte duinvalleien Hydrologisch onderzoek Griënglop Peilverhoging en aanpassing waterhuishouding polder (Watergebiedsplan) 20

22 Maatregelen voor Duinen Schiermonnikoog Nu extra in N2000 beheerplan t.o.v. BIP+: Lokale (inleidende, tijdelijke) begrazing Westerduinen. Aanvullend plaggen / chopperen. Stimuleren lokale verstuiving (stuifkuilen). Stimuleren dynamiek / verstuiving zeereep (kerven). Overleg ontwikkelen Duinbossen (binnenduinrand). Hydrologisch onderzoek binnenduinrand en polder (omgeving Griënglop). Uitbreiding onderzoek uit Watergebiedsplan. Onderzoek en realisatie terugdringen emissie landbouw. Verruimen duikers in de slenken Binnenkwelder. Einde 21

23 Inspraak procedure beheerplan Informatie avonden 3 juni Publieke avond over het beheerplan 5 juni Advies Overlegorgaan aan GS prov. Fryslân over het beheerplan N2000 September Informatieavond te leeuwarden over beheerplan Waddenzee & Noordzeekustzone Eind augustus 2014: Informatie avond over de PAS voor agrariërs / gemeente Inspraak procedure beheerplan/pas Inspraak Half september eind oktober Inspraak PAS landelijk (ook de gebiedsmaatregelen voor Schiermonnikoog) Najaar 2014 Inspraak beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog (Gelijktijdig met Waddenzee, Noordzeekustzone en andere eilanden) Voorjaar 2015 Pas en Beheerplan definitief vastgesteld 22

24 Ná de vaststelling van het beheerplan Voorjaar 2015 Voorstel aan Overlegorgaan: Aanvullen BIP -plus Uitvoering van de Maatregelen door provincie Wetterskip, Vitens,Natuurmonumenten, gemeente Begeleiding en afstemming van de uitvoering via werkgroep beheer (overlegorgaan) Informatie Informatie (actuele informatie over de procedure) Meer informatie over het Natura 2000-beheerplan Schiermonnikoog kunt u vinden op de website: en: U kunt ook contact opnemen met: De provincie Fryslân: Ettienke Bakker Johan Grijpstra Richard Deen

25 Instandhoudingsdoelen Natura 200 beheerplan Schiermonnikoog. Tabel 2.3 Habitattypen voor de Natura 2000-gebieden op Schiermonnikoog: Duinen Schiermonnikoog (D), Waddenzee (W) en Noordzeekustzone (N) (zie voor legenda onder de tabel). Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) W - = > H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) N - = = H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) W/N - =/= =/= H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) W/N + =/= =/= H1320 Slijkgrasvelden W -- = = H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) W/N - =/= >/= H2110 Embryonale duinen W/N + =/= =/= H2120 Witte duinen D/W - =/= =/= H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) D/W -- =/= =/= H2130B *Grijze duinen (kalkarm) D/W -- >/= >/> H2130C *Grijze duinen (heischraal) D -- > > H2140B *Duinheiden met kraaihei (droog) D - = = H2160 Duindoornstruwelen D/W + =/= =/= H2170 Kruipwilgstruwelen D + =(<) = H2180A Duinbossen (droog) D + > = H2180B Duinbossen (vochtig) D - > > H2180C Duinbossen (binnenduinrand) D - > > H2190A Vochtige duinvalleien (open water) D - = > H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) D/W/N - >/=/= >/=/= H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) D + = = H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) D - = = H6410 Blauwgraslanden D -- > = Legenda * Prioritaire habitattypen. Voor het instandhouden van deze typen draagt Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Natura 2000 Naam Natura 2000-gebied D = Duinen Schiermonnikoog W = Waddenzee, (waarden geldend voor gehele Natura 2000-gebied Waddenzee) N = Noordzeekustzone (waarden geldend voor gehele Natura 2000-gebied Noordzeekustzone) L-SVI Landelijke Staat van Instandhouding -- zeer ongunstig - matig ongunstig + gunstig Doelstelling > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling = Behoudsdoelstelling =(<) Aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

26 Tabel 2.4 Habitatsoorten voor de Natura 2000-gebieden op Schiermonnikoog: Duinen Schiermonnikoog (D), Waddenzee (W) en Noordzeekustzone (N). De kolommen L-SVI, Doel Opp. en Doel Kwal. geven voor deze gebieden de respectievelijke waarden (zie voor legenda onder de tabel) Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. Doel Pop. H1364 Grijze zeehond W/N - =/= =/= =/= H1365 Gewone zeehond W/N + =/= =/= >/= H1903 Groenknolorchis D -- = = = Tabel 2.5 Broedvogels voor de Natura 2000-gebieden op Schiermonnikoog: Duinen Schiermonnikoog (D), Waddenzee (W) en Noordzeekustzone (N). De kolommen L-SVI, Doel Opp. en Doel Kwal. geven voor deze gebieden de respectievelijke waarden (zie voor legenda onderaan de tabel) Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. Draagkracht (aantal paren) A021 Roerdomp D -- = = 3( ) A034 Lepelaar W + = = 430 A063 Eider D/W -- =/= =/> 200/5000 A081 Bruine kiekendief D/W + =/= =/= 25 / 30 A082 Blauwe kiekendief D/W -- =/= =/= 10( ) /3 A132 Kluut W - = > 3800 A137 Bontbekplevier W/N -- =/= =/= 60 / 20 A138 Strandplevier W/N -- >/> >/> 50( ) / 30( ) A183 Kleine mantelmeeuw W + =/= =/= / A191 Grote stern W -- = = 16000( ) A193 Visdief W - = = 5300 A194 Noordse stern W + = = 1500 A195 Dwergstern W/N -- >/> >/> 210( ) / 20( ) A222 Velduil D/W -- >/= >/= 2( )/5 A275 Paapje D -- > > 10( ) A277 Tapuit D -- > > 30( ) Legenda * Prioritaire habitattypen. Voor het instandhouden van deze typen draagt Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Natura 2000 Naam Natura 2000-gebied D = Duinen Schiermonnikoog W = Waddenzee, (waarden geldend voor gehele Natura 2000-gebied Waddenzee) N = Noordzeekustzone (waarden geldend voor gehele Natura 2000-gebied Noordzeekustzone) L-SVI Landelijke Staat van Instandhouding -- zeer ongunstig - matig ongunstig + gunstig Doelstelling > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling = Behoudsdoelstelling =(<) Aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering Draagkracht (aantal paren) ( )= verbetering t.o.v. de huidige aantallen De aantallen gelden per deelgebied, dus bijvoorbeeld voor de Duinen Schiermonnikoog, maar ook voor de gehele Waddenzee en Noordzeekustzone

27 Tabel 2.6 Niet-broedvogels voor de Natura 2000-gebieden op Schiermonnikoog: Duinen Schiermonnikoog (D), Waddenzee (W) en Noordzeekustzone (N). De kolommen L-SVI, Doel Opp. en Doel Kwal. geven voor deze gebieden de respectievelijke waarden (zie voor legenda onderaan de tabel) Code Omschrijving Natura 2000 L-SVI Doel Opp. Doel Kwal. Functie Draagkracht (aantal) (D/W/N) A017 Aalscholver W/N + =/= =/= s,f/s,f 4200 / 1900 A034 Lepelaar W + = = s,f 520 A043 Grauwe gans W + = = s,f 7000 A045 Brandgans W + = = s,f A046 Rotgans W - = = s,f A048 Bergeend W/N + =/= =/= s,f/s,f / 520 A050 Smient W + = = s,f A063 Eider W/N -- =/= >/= f/f ( ) / A130 Scholekster W/N -- =/= >/= s,f/s ( ) / 3300 A132 Kluut W/N - =/= =/= s,f/s 6700 / 120 A137 Bontbekplevier W/N + =/= =/= s,f/s 1800 / 510 A140 Goudplevier W -- = = s,f A141 Zilverplevier W/N + =/= =/= s,f/s / 3200 A142 Kievit W - = = s,f A143 Kanoet W/N - =/= >/= s,f/s ( ) / 560 A144 Drieteenstrandloper W/N - =/= =/= s,f/s,f 3700 / 2000 A147 Krombekstrandloper W + = = s,f 2000 A149 Bonte strandloper W/N + =/= =/= s,f/s / 7400 A156 Grutto W -- = = s,f 1100 A157 Rosse grutto W/N + =/= =/= s,f/s / 1800 A160 Wulp W/N + =/= =/= s,f/s / 640 A162 Tureluur W - = = s,f A164 Groenpootruiter W + = = s,f 1900 A169 Steenloper W/N -- =/= >/= s,f/s,f ( ) / 160 Legenda * Prioritaire habitattypen Voor het instandhouden van deze typen draagt Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Natura 2000 Naam Natura 2000-gebied D = Duinen Schiermonnikoog W = Waddenzee, (geldend voor gehele Natura 2000-gebied Waddenzee) N = Noordzeekustzone (waarden geldend voor gehele Natura 2000-gebied Noordzeekustzone) L-SVI Landelijke Staat van Instandhouding -- zeer ongunstig - matig ongunstig + gunstig Doelstelling > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling = Behoudsdoelstelling =(<) Aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering Functie van het gebied S= slaapplaatsfunctie voor de vogel F= Foerageerfunctie Draagkracht (aantal) ( )= verbetering t.o.v. de huidige aantallen De aantallen gelden per deelgebied, dus bijvoorbeeld voor de Duinen Schiermonnikoog, maar ook voor de gehele Waddenzee en Noordzeekustzone

28

29 Voorstel maatregelen + voort te zetten beheer dynamiek begrazingsplan Verruimen duikers slenken + in zoekgebied: Plaggen chopperen Stuifkuilen maken

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Programma publieke avond 26 januari 2012

Programma publieke avond 26 januari 2012 Informatie avond Beheerplan Natura2000 Ameland 26 januari 2012 1.Piet op t Hof 2.Sies Krap DLG Natura 2000 26 januari 2012 Programma publieke avond 26 januari 2012 1. Opening,Piet Dijkstra (DLG) 2. Presentatie

Nadere informatie

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond 20.05-20.20 uur Het wat en waarom

Nadere informatie

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 1 t/m 9 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 3. Ecologische gebiedsbeschrijving pag. 1 t/m 80 4. Plannen, beleid en huidige activiteiten

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38 25 februari 2009 Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied De Minister van Landbouw, Natuur

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling

Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling 004_gebiedendocument_Duinen Terschelling_maart 2007.doc (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3000016 + NL9910002 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling. Periode 2016-2022

Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling. Periode 2016-2022 Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling Periode 2016-2022 Versie: juni 2015 Concept Ontwerp Beheerplan Terschelling Pagina 2 van 376 Ontwerp Natura 2000 Beheerplan Terschelling Versie: juni 2015 Auteurs:

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003060 + NL9802001 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL9801079 + NL2000006 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

10 Wettelijke toetsingskaders natuur

10 Wettelijke toetsingskaders natuur MER Windpark Bouwdokken 133 10 Wettelijke toetsingskaders natuur 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de effecten op de natuur, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, getoetst aan het beleid en

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Schiermonnikoog (6) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Schiermonnikoog (6) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Schiermonnikoog (6) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Natura 2000 Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen (zowel in Nederland als in Vlaanderen). Op grond van

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid

Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid (Zie leeswijzer) Kenschets 088_gebiedendocument_Kennemerland-Zuid_november 2006 Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn Site code: NL1000012 Beschermd

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlieland (3) Datum December 2015 Status Concept-ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit

Nadere informatie

UITBREIDING GASSTATION ZUIDWENDING NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING. 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws

UITBREIDING GASSTATION ZUIDWENDING NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING. 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws Inhoud 1 Inleiding 3 2 Huidige milieutoestand Natuur 4 2.1 Inkadering mogelijke effecten 4 2.2 Aanwezige natuurwaarden

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling. Documentcode: 14M3041.RAP001.AC

Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling. Documentcode: 14M3041.RAP001.AC Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling Documentcode: 14M3041.RAP001.AC Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling Documentcode:

Nadere informatie

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden,

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Ons kenmerk : 00922510 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Texel (2) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden

Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden BIJLAGE 1 Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden Toelichting op bijlage In deze bijlage per Natura 2000-gebied achtergrond informatie weergegeven die is gebruikt om de effectbeoordelingen te kunnen

Nadere informatie

De Marne. Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4. Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet

De Marne. Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4. Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet De Marne Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4 Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1. Inleiding 1.1. Aanleiding en doel voortoets Het voorliggende beheersbestemmingsplan voorziet in

Nadere informatie

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Ameland (5) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan

Natura 2000-ontwerpbeheerplan Ameland (5) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Natura 2000-ontwerpbeheerplan Ameland (5) Datum Januari 2016 Status Ontwerpbeheerplan Colofon Opdrachtgever: Opgesteld door: Tekst: Ministerie van Economische Zaken Directie Natuur & Biodiversiteit Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00454979 ODH-2017-00009473 - 2 FEB. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070)21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Memo. Aanleiding De Cie. m.e.r. heeft kritiek op de Passende Beoordeling voor de Structuurvisie Veere. Het gaat om het aspect stikstofdepositie.

Memo. Aanleiding De Cie. m.e.r. heeft kritiek op de Passende Beoordeling voor de Structuurvisie Veere. Het gaat om het aspect stikstofdepositie. Memo datum 15 mei 2012 aan Tim Artz Oranjewoud van Christel Schellingen Oranjewoud kopie project Passende beoordeling Structuurvisie Veere projectnummer 247734 betreft Resultaten berekeningen stikstofdepositie

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3004002 + NL4000056 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 1 Programma Welkom door Douwe Hollenga, voorzitter van de stuurgroep - Wat is Natura 2000 - Waar staan we: wat is geweest en wat komt Toelichting

Nadere informatie

Motivaties in het beheer van de duinen

Motivaties in het beheer van de duinen Motivaties in het beheer van de duinen Ter gelegenheid van het Lymesymposium 1 november 2013 Marianne Snabilie Manager Onderhoud en Administratie PWN Waterleidingbedrijf Afdeling Natuur en Recreatie Inhoud

Nadere informatie

Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog

Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog Nationaal Park Schiermonnikoog Beheer en Inrichtingsplan plus 2011-2022 Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog In juni 2011 heeft het Overlegorgaan een nieuw plan goedgekeurd voor beheer en inrichting

Nadere informatie

Natura 2000 gebied Markiezaat

Natura 2000 gebied Markiezaat Natura 2000 gebied 127 - Markiezaat (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Vogelrichtlijn Site code: NL3009015 Beschermd natuurmonument: Markiezaatsmeer

Nadere informatie

HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER

HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER PLAN-/PROJECTMER WILLEMSHAVEN CODE 131903 / 12-03-15 BIJLAGE 7 PASSENDE BEOORDELING PASSENDE BEOORDELING CODE 1789000 / 12-03-15 GEMEENTE HARLINGEN 1789000 /

Nadere informatie

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009 Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013 Natura 2000-gebieden Oktober 2009 2 3 4 INLEIDING...7 1 INHOUD VAN DE ANALYSE...8 2 NATURA 2000-GEBIEDEN IN NOORD-HOLLAND...9 3 MOGELIJKE EFFECTEN OP HABITATTYPEN

Nadere informatie

PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j

PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j projectnr 243078 versie 1 6 november 2012 auteur Martijn Korthorst

Nadere informatie

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Kees Koffijberg Sovon Vogelonderzoek Nederland 2 / 23 Boschplaat op reis, 30.05.2017 Vogels zijn belangrijke

Nadere informatie

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever:

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht 5 juni 2015 Auteurs: Drs. Ing. Jeroen Dooper Steven Velthuijsen Msc. Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr.

De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr. De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr. ZUMKEHR ECOLOGISCH ADVIESBUREAU Midsland Terschelling Juni 2012 1 Colofon.

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder

Gemeente Den Helder. Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder Gemeente Den Helder Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. TOETSINGSKADER 3 3. HUIDIGE SITUATIE 5 3.1. Noordzeekustzone

Nadere informatie

Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088

Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 in opdracht van Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 A. Brenninkmeijer E. van der Zee Foto Voorplaat Griend in 2010, luchtfoto

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003054 + NL9802058

Nadere informatie

Document PAS-analyse Herstelstrategieën

Document PAS-analyse Herstelstrategieën Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Vlieland* 1 Auteurs : J. Meijer, ecoloog DLG, G. Vriens, medewerker gebiedsontwikkeling DLG, i.s.m. E.J. Lammerts, ecoloog SBB * Deze PAS-gebiedsanalyse voor

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis. Gemeente Sluis

Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis. Gemeente Sluis Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis Gemeente Sluis Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis Gemeente Sluis Rapportnummer: 211x06517.075751_1

Nadere informatie

Kennemerland-Zuid. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 88. PAS-bureau

Kennemerland-Zuid. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 88. PAS-bureau PAS-bureau Gebiedsrapportage 2016 Natura 2000 gebied nr. 88 Kennemerland-Zuid Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten Hollands Diep Habitattypen SVI Landelijk Opp.vl. Kwal. H6430B Ruigten en zomen (harig - = = wilgenroosje)

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL9803061 + NL9802026/NL1000019

Nadere informatie

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Datum 2 november 2011 / actualisatie 2 december 2014 Status Eindrapport Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN

PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 1 mei 2012 076275493:A - Definitief B02023.000112.0300 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en 5 1.2 Werkwijze 5

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming Robbert Jak, Jacqueline Tamis Rapport C050/11 IMARES Wageningen UR Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Opdrachtgever. Gemeente Vlieland.

Opdrachtgever. Gemeente Vlieland. Een effectanalyse van de aanleg van bekabeling en riolering naar het nieuwe strandpaviljoen op het Noordzeestrand van de Fortweg. Het effect van kunstlicht op de beschermde natuurwaarden bij het plaatsen

Nadere informatie

Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling

Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling A&W-rapport 1557 in opdracht van Enno Zuidema Stedebouw Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op

Nadere informatie

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard Een overzicht van status en doelstellingen M.J. Baptist & S.C.V. Geelhoed IMARES Rapport C054/16 Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Nadere informatie

Ecologische toetsing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Ecologische toetsing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl ing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Waterschap Noorderzijlvest 4 november 2014 Definitief rapport BD3193 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen

Nadere informatie

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland 1 Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland Opdrachtgever Referentie Provincie Noord-Holland Bruinzeel L.W. & R.M.G van der Hut 2015.

Nadere informatie

Sluis. 1 e herziening Buitengebied. Voortoets concept vastgesteld. ir. C.A. Louws. mw. drs. L.M.

Sluis. 1 e herziening Buitengebied. Voortoets concept vastgesteld. ir. C.A. Louws. mw. drs. L.M. Sluis 1 e herziening Buitengebied Voortoets identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 00000.00000.00 28-08-2012 concept vastgesteld projectleider: ir. C.A. Louws auteur: mw. drs. L.M. de Ruijter

Nadere informatie

Document PAS-analyse Herstelstrategieën

Document PAS-analyse Herstelstrategieën Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Duinen Terschelling Auteurs : J. Meijer, ecoloog DLG, G. Vriens, medewerker gebiedsontwikkeling DLG, i.s.m. E.J. Lammerts, ecoloog SBB 06 december 2013 1 De

Nadere informatie

Reimerswaal. Jachthaven Yerseke. Voortoets definitief. ir. H.G. van der Aa. mw. drs. L.M. de Ruijter

Reimerswaal. Jachthaven Yerseke. Voortoets definitief. ir. H.G. van der Aa. mw. drs. L.M. de Ruijter Reimerswaal Jachthaven Yerseke Voortoets identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 0703.009140.00 05-12-2012 definitief projectleider: ir. H.G. van der Aa auteur: mw. drs. L.M. de Ruijter

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 (uitvoeren maatregelen Duinherstelprogramma) (Duinen Ameland, Noordzeekustzone)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 (uitvoeren maatregelen Duinherstelprogramma) (Duinen Ameland, Noordzeekustzone) Buro Horatius Procesmanagement & Communicatie Voorstebree 24 9403 JH ASSEN Leeuwarden, 29 juli 2011 Verzonden, Ons kenmerk : 00965426 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : R.J. Deen / (058)

Nadere informatie

Stranden Ameland = recreatie en natuur

Stranden Ameland = recreatie en natuur Strandgebruik Ameland Inventarisatie Natura 2000 Gebruik stranden Gevolgen Stranden Ameland = recreatie en natuur Recreatie: badgasten, evenementen, strandrijden, paarden, vissen, excursies, strandpaviljoens,

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Toelichting voorlopig programma Presentatie technische briefing Vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer 30 september 2010 Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee)

Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee) Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee) Frouke Fey Hofstede en Cor J. Smit Rapport C112/09 Foto: René Pop IMARES Wageningen

Nadere informatie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken DRZO/2008-101 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT DUINEN VLIELAND

ONTWERPBESLUIT DUINEN VLIELAND ONTWERPBESLUIT DUINEN VLIELAND Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de

Nadere informatie

Toets effecten additionele stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis)

Toets effecten additionele stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis) Toets effecten additionele stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis) april 2014 R. Lensink Toets effecten additionele stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis)

Nadere informatie

Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS)

Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS) Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS) Natura2000-gebieden: Uiterwaarden Waal (Gelderland), circa 14,3 kilometer; Sint Jansberg (Limburg), circa 15,9 kilometer; Gelderse

Nadere informatie

Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht AN Zeist. met opdracht, d.d. 12 april 2017

Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht AN Zeist.  met opdracht, d.d. 12 april 2017 Ecologie & landschap BEHOORT BIJ BESLUIT W2016-0674 datum besluit: 29-9-2017 medewerker: lknops NOTITIE Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht 2 3701 AN Zeist DATUM: 9 mei 2017 ONS KENMERK:

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00490424 ODH-2017-00073147 2 8 JULI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Voortoets mudcrawl Mokbaai Texel (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel)

Voortoets mudcrawl Mokbaai Texel (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel) (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel) Bureau Meervelt in opdracht van Dienst Vastgoed Defensie West Ministerie van Defensie Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies (N2000 Waddenzee en

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet

Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j projectnummer 257591 revisie 1.0 April 2013 Opdrachtgever Gemeente Bergen

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling

PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling Op verzoek van: Lievense - CSO Opgesteld door: Romke Aukema & Dirk Heijkers Projectnummer:16-083 Datum: 21 juni 2016 N A T

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken 1 DRZO/2008-007 Natura 2000-gebied Noordzeekustzone De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn

Nadere informatie

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Waddenzee Tweede Kamer, december 2013 Gebiedsanalyse Waddenzee TK 20131202.doc De volgende habitattypen en soorten worden in dit document behandeld: Habitattypen:

Nadere informatie

Vakantiepark Klein Vaarwater T.a.v.: Bestuur Coöperatief Recreatieoord Klein Vaarwater Klein Vaarwaterweg 114 9164 ME BUREN AMELAND

Vakantiepark Klein Vaarwater T.a.v.: Bestuur Coöperatief Recreatieoord Klein Vaarwater Klein Vaarwaterweg 114 9164 ME BUREN AMELAND Vakantiepark Klein Vaarwater T.a.v.: Bestuur Coöperatief Recreatieoord Klein Vaarwater Klein Vaarwaterweg 114 9164 ME BUREN AMELAND Leeuwarden, 22 juli 2011 Verzonden, Ons kenmerk : 00965214 Afdeling :

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Erratum Bijlage 9 Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Onderstaande tekst vervangt bijlage 9 bij het

Nadere informatie

Duinen Schiermonnikoog Habitattypen Habitatsoorten en broedvogels

Duinen Schiermonnikoog Habitattypen Habitatsoorten en broedvogels Oorspr. 1 2 14 3 18 4 19 5 20 6 21 22 Duinen Schiermonnikoog Habitattypen Habitatsoorten en broedvogels D N W Activiteit - Beheer & Onderhoud Natuur 1 2 3 Inspectie en toezicht door Natuurmonumenten, politie,

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer Programmatische Aanpak Stikstof Rottige Meenthe en Brandemeer Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

Overlegorgaan 18 maart agendapunt 5

Overlegorgaan 18 maart agendapunt 5 Overlegorgaan 18 maart agendapunt 5 Cover over concept beheerplan Natura 2000 Sallandse Heuvelrug Inleiding Op de vergadering van het Overlegorgaan zal een toelichting worden gegeven. Het OO bespreekt

Nadere informatie

De Topnatuur van Ameland. Natura 2000 beheerplan

De Topnatuur van Ameland. Natura 2000 beheerplan De Topnatuur van Ameland Natura 2000 beheerplan 1 Voorwoord Europeeske topnatuer en dat is Ameland! Het hoort bij het natuurnetwerk Natura 2000. Dit netwerk ligt in heel Europa en Ameland is daar onderdeel

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Duinen Vlieland. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Duinen Vlieland. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken 1 DRZO/2008-003 Natura 2000-gebied Duinen Vlieland De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Vogelrichtlijn Site code: NL9802035/NL3009011/NL9902008 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478

66830/TV/JP/269 Aanvulling bij aanvraag geregistreerd onder nummer 01232478 Si Provincie Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. de heer G. Wijnsma Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu ( rjovinfs.je FRYSLAN Doe. nr.: Cass. nr.

Nadere informatie

Theater in de natuur van Terschelling.

Theater in de natuur van Terschelling. Theater in de natuur van Terschelling. Een vernieuwde ecologische beoordeling van het gebruik van locaties in de natuur op Terschelling voor locatietheater, beeldende kunst en installaties. P.J.Zumkehr

Nadere informatie

De Branding en Strandhotel

De Branding en Strandhotel De Branding en Strandhotel Quickscan flora- en faunawet tevens Voortoets Natuurbeschermingswet identificatie planstatus projectnummer: datum: 031553.008982.00 06-03-2012 projectleider: opdrachtgever: ir.

Nadere informatie

ONTWERP-BEHEERPLAN NATURA 2000 JOOST DOURLEINKAZERNE

ONTWERP-BEHEERPLAN NATURA 2000 JOOST DOURLEINKAZERNE JOOST DOURLEINKAZERNE MINISTERIE VAN DEFENSIE DIENST VASTGOED DEFENSIE december 2007 110402/OF7/025/000810/EvL Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond Natura 2000 5 1.2 Doel van het Beheerplan 5 1.3 Totstandkoming

Nadere informatie

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Hollands Diep

Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Hollands Diep Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Hollands Diep Tweede Kamer, december 2013 De volgende habitattypen en soorten worden in dit document behandeld: Habitattypen: Er zijn geen stikstofgevoelige

Nadere informatie

Reikwijdte en diepgang. plan-mer t.b.v. het bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee

Reikwijdte en diepgang. plan-mer t.b.v. het bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Reikwijdte en diepgang plan-mer t.b.v. het bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Reikwijdte en diepgang plan-mer t.b.v. het bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto

Nadere informatie

Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II

Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II Loes de Jong Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II toetsing aan

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Dhr. J.G. Schuijt Grote Sloot 1 54 1 752 JP Sint Maartensbrug Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Ir. M. Korthorst SHT/VT/OMG Doorkiesnummer 06 46806228

Nadere informatie

Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden

Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden Ing. J.R. Offereins, Buro Bakker 6 december 2012 Inleiding Deze notitie behandelt de beoordeling van doelsoorten vogels voor Duitse Natura 2000- gebieden in

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee

Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee (Zie leeswijzer) Kenschets 001_gebiedendocument_Waddenzee_maart 2007.doc Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone Deelrapport cumulatie R.H. Jongbloed (IMARES), J.E. Tamis (IMARES) & B.J.H. Koolstra (ARCADIS) IMARES Rapport C174/11 ARCADIS Rapport

Nadere informatie

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS projectnr. 249939 rev. 00 13 augustus 2012 auteur ir. M. Korthorst Opdrachtgever Blauwhoed Eurowoningen B.V. Piet Heinkade 201 1019 HC Amsterdam datum vrijgave beschrijving revisie 0.0 goedkeuring Vrijgave

Nadere informatie