Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe"

Transcriptie

1 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206); Gelet op artikel 12, derde lid, en artikel 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; BESLUIT: Artikel 1 Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt voorlopig aangewezen: het in bijlage A van de Nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven gebied, bekend onder de naam: Hertogin Hedwigepolder, dat wordt toegevoegd aan het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Artikel 2 Het besluit van 16 februari 2010 (PDN/ ; Stcrt. 2010, 2212) tot aanwijzing van Westerschelde & Saeftinghe als Natura 2000-gebied, zoals gewijzigd op 27 september 2012 (PDN/ ; Stcrt. 2012, 19571), wordt als volgt gewijzigd: 1. Het Natura 2000-gebied wordt uitgebreid met het in artikel 1 bedoelde Habitatrichtlijngebied. 2. Kaartblad 11 van de kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit. 3. De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in het eerste lid bedoelde besluit, wordt gewijzigd op de in de Nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze. Artikel 3 1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. De Staatssecretaris van Economische Zaken, w.g. Sharon A.M. Dijksma d.d. 10 februari 2014 Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij: De Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Recht & Rechtsbescherming, Postbus , 2500 EK s-gravenhage.

2 Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit: het primaire besluit is ingeschreven onder stuknummer OZ /28.

3 Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 16 februari 2010 [PDN/ ], waarmee Westerschelde & Saeftinghe is aangewezen als Natura 2000-gebied Inleiding 1. Met dit besluit wordt het gebied Hertogin Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Habitatrichtlijngebied op grond van artikel 12, derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998 en toegevoegd aan de speciale beschermingszone Westerschelde & Saeftinghe. Artikel 1 van dit besluit regelt de voorlopige aanwijzing. Ingevolge artikel 2 wordt het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe uitgebreid met het Habitatrichtlijngebied Hertogin Hedwigepolder. Kaartblad 11 van het aanwijzingsbesluit van 2009 wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit. De Nota van toelichting van het besluit van 2009 wordt aangepast op de in deze Nota van toelichting aangegeven wijze. Artikel 3 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit. Voorlopige aanwijzing 2. In het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is bepaald dat estuariene natuur met een omvang van minimaal 440 ha in de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder (Vlaanderen) ontwikkeld wordt. Met het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder treft Nederland instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn ten aanzien van de Westerschelde: het realiseren van estuariene natuur door middel van de uitbreiding (ontwikkeling) van de habitattypen Estuaria (H1130), Zilte pionierbegroeiingen (H1310A) en Schorren en zilte graslanden (H1330A). Ten behoeve van de realisering van estuariene natuur (een intergetijdengebied) in de Hertogin Hedwigepolder e.o. is het noodzakelijk een Rijksinpassingsplan vast te stellen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Het gebied Hertogin Hedwigepolder wordt aangewezen als onderdeel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De voorlopige aanwijzing zoals bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet 1998, geschiedt gelijktijdig met de vaststelling van het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder. Met het voorlopig aanwijzen en onder de begrenzing brengen wordt het gebied Hertogin Hedwigepolder gelijktijdig met het vaststellen van het Rijksinpassingsplan onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 gebracht. Hiermee wordt de effectiviteit en het doel van Natura 2000 geborgd. Om er zeker van te zijn dat activiteiten in en om Hertogin Hedwigepolder geen nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebied tot estuariene natuur en de noodzakelijke uitbreiding (ontwikkeling) van de habitattypen Estuaria (H1130), Zilte pionierbegroeiingen (H1310A) en Schorren en zilte graslanden (H1330A is er een dringende noodzaak dit gebied gelijktijdig met het vaststellen van het Rijksinpassingsplan voorlopig aan te wijzen op grond van artikel 12, derde lid van de Natuurbeschermingswet Wijzigingen in de Nota van toelichting 3. In de Nota van toelichting wordt de gebiedsbeschrijving (paragraaf 3.1) als volgt aangevuld: In 2014 is het Natura 2000-gebied uitgebreid met de Hertogin Hedwigepolder die is gelegen tussen het Verdronken Land van Saeftinghe (incl. Sieperdaschor) en de rijksgrens. Dit gebied zal uiterlijk in 2019 als onderdeel van de estuariene natuur van de Westerschelde ingericht moeten zijn. 4. In de Nota van toelichting wordt in paragraaf de eerste alinea vervangen door 1 : De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart (voor de datums van productie van de thans geldende kaarten zie bijlage B). In hoofdlijnen omvat het aangewezen gebied het estuarium en mondingsgebied van de Westerschelde vanaf de rijksgrens (nabij Bath) tot de lijn Westkapelle-Cadzand (rijksgrens). Daarnaast maken ook een aantal binnendijkse gebieden, die veelal een ecologische relatie hebben met het estuarium, deel uit van 1 nieuwe en aangepaste zinnen onderstreept (van toepassing op paragraaf 4 en 5)

4 het aangewezen gebied. Ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens maken de stranden, met uitzondering van die ter hoogte van de Verdronken Zwarte Polder, geen deel uit van het aangewezen gebied. Aan de zuidoostzijde van het Verdronken Land van Saeftinghe (incl. Sieperdaschor) maakt ook de Hertogin Hedwigepolder deel uit van het aangewezen gebied. Dit deelgebied is uitsluitend aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Overigens zijn de begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied verder gelijk. 5. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.3 de tweede alinea met betrekking tot de oppervlakte van het gebied vervangen door onderstaande tekst: Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer ha. Hiervan is ha zowel Vogelrichtlijngebied als Habitatrichtlijngebied. De Hertogin Hedwigepolder (ca. 300 ha) is uitsluitend aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De in hoofdstuk 2 genoemde voormalige natuurmonumenten (circa ha) vallen in hun geheel binnen het Natura 2000-gebied. Voor de exacte oppervlakten wordt verwezen naar de legenda van kaartblad 11 dat deel uitmaakt van dit besluit. Deze cijfers betreffen de bruto-oppervlakten omdat bij de berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4). 6. Aan de Nota van toelichting wordt in paragraaf 3.3 de volgende alinea toegevoegd: Het Habitatrichtlijngebied is uitgebreid met de Hertogin Hedwigepolder (295 ha, zie bijlage A) gelet op de noodzakelijke uitbreiding (ontwikkeling) van de habitattypen Estuaria (H1130), Zilte pionierbegroeiingen (H1310A) en Schorren en zilte graslanden (H1330A). Dit is in overeenstemming met de instandhoudingsdoelstellingen die in dit Natura 2000-gebied op deze habitattypen (dan wel subtypen) van toepassing zijn (zie paragraaf 5.3, Nota van toelichting bij het primaire besluit). De staat van instandhouding van dit habitattype (type H1130, Estuaria) is zeer ongunstig. Als gevolg van menselijke ingrepen in het verleden is in de Westerschelde een toename opgetreden van hoogdynamische en diepe delen, waarbij de overgangen naar laagdynamische en ondiepere delen zeer steil zijn geworden. Kwaliteitsverbetering is dan ook noodzakelijk. Voor de Westerschelde houdt kwaliteitsverbetering herstel in van de afwisseling aan diverse deelecosystemen (laagdynamisch en hoogdynamisch, diepe en ondiepe, zoete en zoute delen, belendende schorren en geleidelijke overgangen tussen al deze deelsystemen) met de bijbehorende hoge biodiversiteit. Voor dit gebied is behoud van het meergeulenstelsel en uitbreiding van de oppervlakte van laagdynamische deelgebieden (droogvallende platen en ondiepe wateren) noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering en duurzaam voortbestaan. Uitbreiding van de oppervlakte van het estuarium is bovendien noodzakelijk om de doelen voor de habitattypen Zilte pioniersbegroeiingen, zeekraal (H1310A) en Schorren en zilte graslanden, buitendijks (H1330A) te realiseren. Verder zijn de geleidelijke overgangen naar schorren en duintjes van belang. Slik- en zandplaten van de Westerschelde voorkomend in de vorm van laagdynamische platen maken onderdeel uit van het habitattype estuaria. In de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium (hierna: OS 2010) is uitwerking gegeven aan de belangrijkste doelen: toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid en zijn besluiten geformuleerd met betrekking tot deze doelen. De OS 2010 is door beide regeringen in 2004 goedgekeurd. Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310) is op 1 oktober 2008 in werking getreden (Trb. 2008, 183). Voor wat betreft de natuurlijkheid is het uitgangspunt van de beslissingen over de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium dat optimalisatie van de fysische, chemische en ecologische processen zal leiden tot herstel van habitats en populaties. De belangrijkste factor voor de optimalisatie van bijna alle natuurlijke processen in het estuarium, is ruimte. Voldoende ruimtelijke uitbreiding van het estuarium zal via procesherstel haast alle waardevolle habitattypen kunnen opleveren, de nu nog steeds voortschrijdende degradatie van het natuurlijk systeem stoppen en op termijn leiden tot herstel en verbetering. Door in te zetten op voldoende ruimte worden bovendien willekeurige keuzen voor arealen met specifieke habitattypen of voor bepaalde soorten vermeden. Op basis van dit uitgangspunt is besloten dat ruimte voor de rivier het leidend principe is bij de invulling van het streefbeeld natuurlijkheid uit de Langetermijnvisie alsook de voorlopige benadering voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen in de zin van de Habitatrichtlijn. In OS 2010

5 worden voor wat betreft natuurlijkheid in de Westerschelde drie ecologische zones onderscheiden. De eerste zone is het mondingsgebied (inclusief Zwin): Vlakte van Raan tot Vlissingen. Zone 2 betreft de zone Vlissingen-Hansweert. Zone 3 betreft het gebied van Hansweert tot de grens, inclusief de Hertogin Hedwigepolder. Per zone zijn in de OS 2010 besluiten geformuleerd over de concrete maatregelen die in de zones genomen zullen worden. Ten aanzien van zone 3 is in de OS 2010 het besluit geformuleerd dat minimaal 520 en maximaal 600 ha nieuwe natuur in de vorm van estuariene natuur ontwikkeld wordt die voldoet aan de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het ontwikkelen van een intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder (440 ha 295 ha op Nederlands grondgebied, 145 ha op Belgisch grondgebied) is aangewezen als concrete maatregel. Het Kabinet en de Vlaamse regering zijn akkoord gegaan met de strategische besluiten uit de OS2010 in het Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Scheldeestuarium. De keuze voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is nader onderbouwd in het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder en de daarin genoemde documenten. Wijziging in de kaart 7. Bijlage A van de Nota van toelichting wordt aangevuld met de kaart opgenomen in bijlage A behorende bij deze Nota van toelichting. Kaartblad 11 van bijlage A van het oorspronkelijke besluit dient te worden gelezen in combinatie met de toegevoegde kaart.

6 Bijlage A Uitbreiding Habitatrichtlijngebied met Hertogin Hedwigepolder (voorlopige aanwijzing) Vogelrichtlijn + Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn + (voormalig) Beschermd natuurmonument Habitatrichtlijngebied (voorlopige aanwijzing)

7 Bijlage B Datums van produktie van de kaarten behorende bij het aanwijzingsbesluit Westerschelde & Saeftinghe zoals gewijzigd bij besluiten PDN/ en PDN/ Kaart nummer Besluit Inwerkingtreding Datum kaartproductie Vermelding op kaart 1 PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /09/ /07/ juli PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ /02/ /10/ /25/ PDN/ * 21/01/ (*) de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Universiteit van Tilburg November 2007 Prof. mr. J.M. Verschuuren Mr. S.M.C. Erens 1 Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Bureau Bestuursraad De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum BBR. 2009/180 17 april 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Natuurherstel in de Westerschelde:

Natuurherstel in de Westerschelde: Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Dit is de (losse) samenvatting behorende bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Ministerie Economische Zaken Ministerie Infrastructuur & Milieu Datum 27 januari 2014 Status Vastgesteld Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Wat vooraf

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder

Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN

ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103);

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 27 november 2008 2008Z07205/ DRZZ. 2009/699

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39071 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1874 [2009/202265] 3 APRIL 2009. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Ministerie Economische Zaken Ministerie Infrastructuur & Milieu Datum 09 juli 2013 Status Ontwerp Ontwerp vaststellingsbesluit rijksinpassingsplan Hertogin

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde T.a.v. Anna Bijns-gebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 B 2018 Antwerpen BELGIË Directoraat-generaal Natuur

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee. #1 Waddenzee

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee. #1 Waddenzee Procedurewijzer Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee #1 Waddenzee Inhoud Procedurewijzer 2 Wat is Natura 2000? 2 Aanwijzingsbesluit 3 Zienswijze indienen (ontwerpwijzigingsbesluit Waddenzee) 3

Nadere informatie

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder Ministerie Economische Zaken Ministerie Infrastructuur & Milieu Datum 09 juli 2013 Status Ontwerp Ontwerp vaststellingsbesluit rijksinpassingsplan Hertogin

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT MANTELING VAN WALCHEREN

ONTWERPBESLUIT MANTELING VAN WALCHEREN ONTWERPBESLUIT MANTELING VAN WALCHEREN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Natuurprogramma Westerschelde

Natuurprogramma Westerschelde Natuurprogramma Westerschelde Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn 15 september 2005

Nadere informatie

paspoort westerschelde

paspoort westerschelde paspoort westerschelde 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie zijn geborgd en

Nadere informatie

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde.

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde. Vaartocht 1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 150 BRIEF

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3004002 + NL4000056 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde.

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Jonathan Verschuuren 1. Inleiding Eeuwenlang zijn er al spanningen rond de Westerschelde. Voorbeelden daarvan

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT BODDENBROEK

ONTWERPBESLUIT BODDENBROEK ONTWERPBESLUIT BODDENBROEK Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke

Nadere informatie

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het

Nadere informatie

Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie

Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie LTV Veiligheid en Toegankelijkheid N2000-context Samenvattende rapportage S-32 01 oktober 2013 Colofon International Marine

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU6656

ECLI:NL:RVS:2005:AU6656 ECLI:NL:RVS:2005:AU6656 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-11-2005 Datum publicatie 23-11-2005 Zaaknummer 200505407/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG

ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-015534 - gemeente Ede Activiteit : Verbreding

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Martieme Toegang De heer ir. F. Aerts Tarvernierkaai 3 2000 Antwerpen (België) Directoraat-generaal

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS

ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Hertogin Hedwigepolder

Nota van Beantwoording Hertogin Hedwigepolder Nota van Beantwoording Hertogin Hedwigepolder Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur & Milieu Versie Definitief Datum 27 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Thematische Behandeling

Nadere informatie

landbouw, natuur en voedselkwaliteit

landbouw, natuur en voedselkwaliteit c: ra Directie Regionale Zaken ai. 03 l/> c: ai T3 ai O c 01 D +-< 03 RMW0708423 College van Gedeputeerde Staten van Zeeland Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG O _Q T3 Cro landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Nadere informatie

Programma publieke avond 26 januari 2012

Programma publieke avond 26 januari 2012 Informatie avond Beheerplan Natura2000 Ameland 26 januari 2012 1.Piet op t Hof 2.Sies Krap DLG Natura 2000 26 januari 2012 Programma publieke avond 26 januari 2012 1. Opening,Piet Dijkstra (DLG) 2. Presentatie

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid O P W E G N A A R E E N N A T U U R L I J K E S T A A T V A N O N T W I K K E L I N G V A N D E W E S T E R S C H E L D E N O O D Z A K

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794

ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794 ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-12-2006 Datum publicatie 20-12-2006 Zaaknummer 200607725/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008 > Retouradres Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag www.minlnv.nl Uw referentie 145628u

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-012117 - gemeente Ermelo Activiteit : verbreden van het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

7 oktober 2005 RMW-234a gewijzigd behandeling: dhr. M. Kramer / dhr. A.J.G. Poppelaars Agenda nr: Vergadering GS: Nr: /3/

7 oktober 2005 RMW-234a gewijzigd behandeling: dhr. M. Kramer / dhr. A.J.G. Poppelaars Agenda nr: Vergadering GS: Nr: /3/ Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 7 oktober 2005 RMW-234a gewijzigd behandeling: dhr. M. Kramer / dhr. A.J.G. Poppelaars Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: 0508582/3/

Nadere informatie

Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied

Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2014 / rapportnummer

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

10 Wettelijke toetsingskaders natuur

10 Wettelijke toetsingskaders natuur MER Windpark Bouwdokken 133 10 Wettelijke toetsingskaders natuur 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de effecten op de natuur, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, getoetst aan het beleid en

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd)

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Gewijzigd voorstel Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Aanleiding De Staten van Zeeland namen op 13 november 1998

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT MEIJENDEL & BERKHEIDE

ONTWERPBESLUIT MEIJENDEL & BERKHEIDE ONTWERPBESLUIT MEIJENDEL & BERKHEIDE Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Verbeterd exemplaar BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-008837 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1.

IBN 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1. Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp doorkiesnummer bijlagen Aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nadere informatie

Datum 5 juli 2013 Betreft Beantwoording vragen over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn

Datum 5 juli 2013 Betreft Beantwoording vragen over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Doggersbank

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Doggersbank Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Doggersbank De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992

Nadere informatie

Inpassingsplan Natuurgebied Het Zwin (Gemeente Sluis)

Inpassingsplan Natuurgebied Het Zwin (Gemeente Sluis) Inpassingsplan Natuurgebied Het Zwin (Gemeente Sluis) Ministerie Economische Zaken Ministerie Infrastructuur & Milieu Datum 15 mei 2014 Status Vaststelling Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Wat

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12211 7 mei 2013 Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 33 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken De staatssecretaris

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Natura 2000 Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen (zowel in Nederland als in Vlaanderen). Op grond van

Nadere informatie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken DRZO/2008-113 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VLIJMENS VEN, MOERPUTTEN & BOSSCHE BROEK

ONTWERPBESLUIT VLIJMENS VEN, MOERPUTTEN & BOSSCHE BROEK ONTWERPBESLUIT VLIJMENS VEN, MOERPUTTEN & BOSSCHE BROEK Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OUDE MAAS

ONTWERPBESLUIT OUDE MAAS ONTWERPBESLUIT OUDE MAAS Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmadirectie Natura 2000 1 PDN/2009-122 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid,

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-014232 - gemeente Apeldoorn Activiteit : faunabeheer aan

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Wetgeving en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN

ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016050 - gemeente Apeldoorn Activiteit : mestverwerkingsinstallatie

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 5 juni 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-003923 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Klaverbank

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Klaverbank Directie Natuur & Biodiversiteit N&B/2015-165 165 Klaverbank Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Klaverbank De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018796 - gemeente Beekbergen Activiteit : Sloop en nieuwbouw vakantiewoningen

Nadere informatie

NATURA 2000 IN NIEUWKOOP

NATURA 2000 IN NIEUWKOOP 1 NATURA 2000 IN NIEUWKOOP Gebiedsanalyse Aanvulling en wijziging van gegevens in verband met de publicatie van het Ontwerpbesluit INCAconsult 16 september 2008 2 Aanvulling en wijziging van gegevens in

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid t.a.v. kolonel ir. G.C.A. van Langen Postbus 412 5000 AK Tilburg Keizersgracht 5 Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

AANVULLING OP HET MER EN PASSENDE BEOORDELING

AANVULLING OP HET MER EN PASSENDE BEOORDELING AANVULLING OP HET MER EN PASSENDE BEOORDELING Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van t Zwin als natuurlijk intergetijdengebied Opdrachtgever: Provincie Zeeland Datum: 05-05-2014

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69148 21 december 2016 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2016, nr. WJZ / 16189044,

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-002286- gemeente Aalten Activiteit

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2143628/3626124 op de op 27 februari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie