Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)"

Transcriptie

1 Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) uur Inloop uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond uur Het wat en waarom van de PAS - Presentatie door Harry Valk, Provincie Fryslân uur De PAS op Schiermonnikoog in relatie met Natura Presentatie door Gabriël Vriens, DLG

2 Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) uur Uitleg uitvoering PAS - Presentatie door Harry Valk, Prov. Fryslân uur Hoe verder? Toelichting vervolg van de PAS en beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog uur e.v. Vragen gevolgd door infomarkt

3 Doel presentatie: Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

4 Natura 2000 en PAS Opbouw: Eerst uitleg over Natura2000 Daarna: de invloed van stikstof Vervolgens ingaan op de PAS

5 Natura 2000 en PAS Natura 2000 Realisatie levensvatbaar netwerk van Europese topnatuurgebieden Doel N2000 aanwezige habitattypen/vegetaties en soorten in kwaliteit of areaal behouden en/of versterken (= biodiversiteit behouden/ versterken)

6 11 Friese PAS-gebieden Fryslân: 20 Natura 2000-gebieden 11 gebieden met stikstofknelpunt: PAS nodig!

7 Natura 2000 Probleem Belemmering bij halen N2000-doelen door: Overschot aan stikstof neerslag In 11 Friese gebieden Gevolg: Geen Nbwet-vergunning mogelijk bij projecten met toename stikstofneerslag

8 Stikstof Effecten hoge stikstofneerslag kwaliteit/omvang vegetatie gaat achteruit. Door: Verzuring, vermesting, verruiging, vergrassing etc. achteruitgang Biodiversiteit. Dit gebeurt bij overschrijding van wat een habitattype aan kan.

9 Emissiebronnen Stikstof depositie in 2012 Bronnen binnenland Industrie, energie, raffinaderijen en afval Wegverkeer Overig verkeer Landbouw Huishoudens Overig Bronnen buitenland Industrie, energie en raffinaderijen Wegverkeer Overig verkeer Landbouw Huishoudens Overig Zeescheepvaart Scheepvaart buiten NEC Andere bronnen Onverklaarde depositie mol/ha/jaar

10 PAS Om de natuurdoelen te kunnen halen en ruimte voor ontwikkelingen te krijgen moet: De stikstofneerslag afnemen; De stikstof uit natuurgebieden worden afgevoerd; De natuur weerbaarder worden gemaakt. Per gebied is bekeken of en hoe dit kan.

11 Vergunning verlening Ontwikkelingsruimte Herstel beschermde natuur Minder emissie van stikstof Geen achteruitgang natuur Duurzame daling

12 Gebiedsanalyses Per gebied: de omvang van de stikstofneerslag een analyse van de natuurdoelen welk maatregelenpakket de doelen (op termijn) mogelijk maakt. de ruimte voor economische ontwikkelingen

13 Herstelmaatregelen (binnen Natura 2000) Herstelmaatregelen bijv.: Plaggen/ maaien/begrazing Hydrologische maatregelen (vb. peilverhoging) Tegengaan van verbossing Etc.

14 Vergunning verlening Ontwikkelingsruimte Herstel beschermde natuur Minder emissie van stikstof Geen achteruitgang natuur Duurzame daling

15 Generieke landbouwmaatregelen Generieke landbouwmaatregelen Stalmaatregelen Emissiearme mestaanwendingstechnieken Voeder maatregelen Vastgelegd in een convenant

16 Economische ontwikkeling Vergunning verlening Ontwikkelings ruimte Berekening: Voldoende voor Fryslân Duurzame daling

17 Ontwikkelingsruimte Wordt ingenomen door: Vb. toename consumptie bij ec. groei m.n. Bedrijven < grenswaarde m.n. Bedrijven Nationale/regionale projecten

18 Economische ontwikkeling Uitgifte Ontwikkelingsruimte (OR): Onderbouwing in gebiedsanalyses uitgifte OR geen negatieve gevolgen natuur; Omvang OR: berekend door AERIUS per gebied/ha Verdeelregels, vb.: Maximum aan te ontvangen OR Realisatietermijn

19 Ontwikkelingsruimte Herstel beschermde natuur Minder emissie van stikstof

20 Gevolgen invoering PAS Waarborgt N2000 doelen; Duidelijkheid voor ondernemers; Trekt vergunningverlening Nbwet vlot; Hierdoor economische ontwikkeling mogelijk werkgelegenheid Investering in natuur door provincie Investering door ondernemers in onderneming

21 Uitkomsten programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Schiermonnikoog Gabriël Vriens

22 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Doel presentatie Informeren over de werkwijze PAS N2000-instandhoudingsdoelstellingen Bepaling stikstof problematiek Herstelmaatregelen t.b.v. ecologische doelstellingen en economische ontwikkelingsruimte

23 Aanwijzingsbesluit 2009 en begrenzingen

24 Na de aanwijzing tot Natura 2000 gebied Beheerplan opstellen Bestaand gebruik inventariseren en toetsen Nationale aanpak t.a.v. stikstofdepositie Programmatische Aanpak Stikstof Voor Schiermonnikoog : aansluiten op het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP+)

25 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Doel : Methode om de ecologische instandhoudingsdoelstellingen te behalen Ruimte creëren voor economische ontwikkeling Vergunningverlening weer vlot trekken

26 Stikstofdepositie en effecten op de natuurwaarden Werkwijze : Bepalen omvang stikstofdepositie Gevoelige habitattypen (kritische depositiewaarden) Herstelmaatregelen

27 Omvang stikstofdepositie bepaald via Aerius

28 Verschil tussen huidige depositie en 2030

29 Stikstofgevoelige habitattypen Habitattypen met hun kritische depositiewaarden (KDW): Grijze duinen (kalkarm) Grijze duinen (heischraal) Duinbossen (droog) Vochtige duinvalleien (kalkarm) Blauwgraslanden 714 mol N/ha/jr 714 mol N/ha/jr 1071 mol N/ha/jr 1071 mol N/ha/jr 1071 mol N/ha/jr Uitbreidingsdoelstellingen vwb oppervlakte en kwaliteit

30 Habitattypenkaart Voorkomen Habitattypen op Schiermonnikoog

31 HT-kaart in detail

32 Stikstofdepositie t.o.v. KDW Habitattypen Grijze duinen (kalkarm) ca. 88 hectare Grijze duinen (heischraal) ca. 11 hectare Duinbossen (droog) ca. 64 hectare Duinbossen (vochtig) ca. 96 hectare

33 Stikstofdepositie t.o.v. KDW Habitattypen Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ca. 6 hectare Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ca. 9 hectare Blauwgraslanden ca. 0,6 hectare

34 Verspreiding overschrijding KDW Habitattypen

35 Verschil huidig en 2030

36 Herstelstrategiën voor duinen Systeemgerichte strategie 1. Ruimte voor landschapsvormende processen 2. Herstel van landschapsvormende processen 3. Anti-verdrogingsmaatregelen voor herstel duinvalleien Effectgerichte strategie 4. Vegetatiesuccessie remmen door actief beheer 5. Actief natuurbeheer 6. Terugzetten van successie en creëren van nieuwe habitats

37 Afweging grijze duinen : Grijze duinen meest urgent. Trendanalyse: achteruitgang. Teveel stikstof uit de lucht. Diverse maatregelen getroffen in duinherstelprogramma. N2000 doel: uitbreiding Grijze duinen (kalkarm en heischraal). Meeste kans: herstelmaatregelen vooral op afstand van polder.

38 Afweging Duinbos (droog): Trendanalyse: toename Teveel stikstof uit de lucht N2000 doel:uitbreiding voor alle typen duinbos Bos heeft filterende werking op stikstof

39 Afweging Vochtige duinvalleien en blauwgraslanden Veel maatregelen getroffen (o.a duinherstelprogramma) Maatregelen Watergebiedsplan in voorbereiding of uitvoering Goed beheerd Trendanalyses positieve ontwikkelingen N2000-doel : Kalkrijke duinvalleien : uitbreiden Ontkalkte valleien : handhaven Blauwgraslanden : uitbreiden

40 PAS-maatregelen voor Duinen Schiermonnikoog 1 e beheerplanperiode Begrazingsplan opstellen (uit BIP+) Integrale begrazing in de duinen Onderzoek terugdringen emissie landbouw Hydrologisch onderzoek binnenduinrand en polder 2 e beheerplanperiode Mogelijke aankoop gronden voor bufferzone Boerderijverplaatsing? Blauw/groene diensten?

41 Voorstel maatregelen + voortzetten beheer dynamiek begrazingsplan Verruimen duikers slenken + in zoekgebied: Plaggen chopperen Stuifkuilen maken

42 Vergunningverlening onder de PAS Harry Valk

43 Wat verandert er voor vergunningverlening?

44 OVERGANGSSITUATIE NU Intern salderen Extern salderen AAgro-Stacks STRAKS PAS Intern salderen AERIUS OVERGANG Vergunnen externe saldering Besluit Huisvesting!

45 STRAKS

46

47

48

49

50 DEPOSITIE Minder dan 0,05 mol/ha/jr Klaar. Alleen berekenen. Berekening bewaren. DEPOSITIETOENAME Minder dan 1,00 mol/ha/jr Melden = berekening doorsturen. Meer dan 1,00 mol/ha/jr Vergunning aanvragen en berekening bijvoegen

51 Wanneer kom ik over de grenswaarden? melkkoeien/ jongvee 1-mol-grens 0,05-mol-grens 70/50 3 km 28 km 100/70 5 km 30 km 200/140 8 km 50 km 300/ km >50 km 500/ km >50 km 1000/700 28km >50 km

52 Referentie Milieuvergunning voor referentiedatum Milieuvergun. na referentiedatum zonder NBW Milieuvergun. na referentiedatum met NBW Niets gewijzigd? Interimmer Niets gewijzigd? Dieraantal = vergund recht Max aanwezige dieren ( t/m ) in AERIUS Dieraantal = vergund recht

53 Vergunningverlening/Beleidsregels Voorbeelden: Instellen van een plafond voor de te krijgen Ontwikkelingsruimte Instellen van een cumulatief maximum per beheerplanperiode Project binnen beperkte periode gerealiseerd Aanvullende regels interimmers

54 Vervolg:

55 Ter Inzage Ontwerp programma PAS Plan MER en Passende Beoordeling Gebiedsanalyses + vele achtergronddocumenten aangeboden

56 Hoe verder Ter inzage eindigt 20 februari Landelijke verwerking zienswijzen in afstemming met provincies Streven: besluitvorming eind april (vaststelling Rijk/instemming GS) Beheerplannen.

57 Verdere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer Programmatische Aanpak Stikstof Rottige Meenthe en Brandemeer Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma

Nadere informatie

VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS

VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS Viviane Ampt, PAS-bureau ondersteuning alle bevoegd gezagen over de PAS http://pas.bij12.nl/content/helpdesk Twitter met ons mee! #BIJ12 #VNG #PAS #stikstof Stikstofemissie

Nadere informatie

Programma. Beheerplan Elperstroomgebied

Programma. Beheerplan Elperstroomgebied Beheerplan Elperstroomgebied Alie Alserda Pietop t Hof Christina Schipper Rienko van der Schuur 1 Elperstroomgebied Natura 2000 14 mei 2013 Programma Inleiding Doelen Knelpunten Activiteiten Aanvullend

Nadere informatie

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout)

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout) Hoofdzaken Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog Informatiebijeenkomst juni 2014 (handout) Informatieavond Natura 2000 Schiermonnikoog Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog 3 juni 2014 Programma van

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Toelichting voorlopig programma Presentatie technische briefing Vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer 30 september 2010 Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

PAS en vergunningverlening onder Natuurbeschermingswet Wim Hage Provincie Zeeland

PAS en vergunningverlening onder Natuurbeschermingswet Wim Hage Provincie Zeeland PAS en vergunningverlening onder Natuurbeschermingswet 1998. Wim Hage Provincie Zeeland 10 juni 2016 Aanleiding PAS Antwoord op de vastgelopen vergunningverlening. De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt

Nadere informatie

Duinen Ameland. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 5

Duinen Ameland. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 5 Gebiedsrapportage 2017 Natura 2000 gebied nr. 5 Duinen Ameland Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het stikstofdepositie

Nadere informatie

de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker

de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker l.r.brederode@minez.nl Reinoud Kleijberg Senior adviseur biodiversiteit reinoud.kleijberg@arcadis.nl Mark Wilmot Product Owner AERIUS

Nadere informatie

Gebiedswijzer De Bruuk

Gebiedswijzer De Bruuk Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer De Bruuk Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo aan

Nadere informatie

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest te Monster

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest te Monster Notitie Contactpersoon Elger Niemendal Datum 28 november 2016 Kenmerk N001-1241747ENX-los-V01-NL Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest te Monster 1 Inleiding In het kader van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Kennemerland-Zuid. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 88. PAS-bureau

Kennemerland-Zuid. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 88. PAS-bureau PAS-bureau Gebiedsrapportage 2016 Natura 2000 gebied nr. 88 Kennemerland-Zuid Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen

Nadere informatie

Stikstofdepositie en Natura 2000: een PASsend antwoord. Dick Bal (ministerie EZ / Natura 2000)

Stikstofdepositie en Natura 2000: een PASsend antwoord. Dick Bal (ministerie EZ / Natura 2000) Stikstofdepositie en Natura 2000: een PASsend antwoord Dick Bal (ministerie EZ / Natura 2000) Introductie Natura 2000 als kader voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) Europese wetgeving om soorten

Nadere informatie

Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant

Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft twee doelen: 1 Bijdragen aan de realisatie van de Natura 2000-doelen 2 Ruimte maken voor nieuwe economische

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 17 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013911 - gemeente Ede

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Duinen Terschelling. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 4

Duinen Terschelling. Gebiedsrapportage Natura 2000 gebied nr. 4 Gebiedsrapportage 20 Natura 2000 gebied nr. 4 Duinen Terschelling Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het stikstofdepositie

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd, lid 1, onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010311 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998, Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en Beleidsregels Stikstof en

Nadere informatie

PAS herstelmaatregelen en monitoring Wat kan en moet de kleine beheerder daarmee?

PAS herstelmaatregelen en monitoring Wat kan en moet de kleine beheerder daarmee? PAS herstelmaatregelen en monitoring Wat kan en moet de kleine beheerder daarmee? Beheerdersdag 2015 Jan Willem van der Vegte, BIJ12 - PAS-bureau Leon van den Berg, Bosgroepen Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

PAS. Programmatische Aanpak Stikstof. Ministry of Economic Affairs program management Natura 2000

PAS. Programmatische Aanpak Stikstof. Ministry of Economic Affairs program management Natura 2000 Ministry of Economic Affairs program management Natura 2000 PAS Programmatische Aanpak Stikstof Mark Wilmot Ministerie van Economische Zaken Teamleider AERIUS 5 december 2014 www.aerius.nl @AERIUSapp Opzet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 16 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-003086 - gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 27 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003821 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 19 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-00078 - gemeente Nunspeet

Nadere informatie

PAS. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De PAS is op 15 juni 2015 vastgesteld en treedt op 1 juli 2015 in werking.

PAS. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De PAS is op 15 juni 2015 vastgesteld en treedt op 1 juli 2015 in werking. Programmatische Aanpak Stikstof () De is op 15 juni 2015 vastgesteld en treedt op 1 juli 2015 in werking. De is de Programmatische Aanpak Stikstof: een programma waarin overheden, natuurorganisaties en

Nadere informatie

De ins en outs van de Nederlandse PAS

De ins en outs van de Nederlandse PAS Ralph Frins De ins en outs van de Nederlandse PAS Natuurbeschermingsrecht voor gevorderden? PAS Symposium NecoV 26 april 2016 Korte historiek - 2008: problemen m.b.t. stikstofdepositie i.h.k.v. vergunningverlening

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Gebiedswijzer Wierdense Veld

Gebiedswijzer Wierdense Veld Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer Wierdense Veld Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 november 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-009212 - gemeente Amersfoort Activiteit

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

onderzoek stikstofdepositie naar aanleiding van ophoging duin Neeltjesnol

onderzoek stikstofdepositie naar aanleiding van ophoging duin Neeltjesnol M+P MBBM groep Mensen met oplossingen www.mp.nl Visserstraat 50 Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer MEMO Wolfskamerweg 47 Vught Postbus 2094 5260 CB Vught Aan T.a.v. Adviesburo Marcel Uriot BV Marcel

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept 2014 Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Onderwerpen -Natura 2000 -Programmatische Aanpak Stikstof -Aanwijzing Zouweboezem

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

Workshop VNG studiedag 17 februari 2016

Workshop VNG studiedag 17 februari 2016 Wet Natuurbescherming en de PAS) Workshop VNG studiedag 17 februari 2016 Viviane Ampt PAS-bureau: voor ondersteuning alle bevoegd gezagen over de PAS Vragen: http://pas.bij12.nl/content/helpdesk PAS: -

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

Memo. Aanleiding De Cie. m.e.r. heeft kritiek op de Passende Beoordeling voor de Structuurvisie Veere. Het gaat om het aspect stikstofdepositie.

Memo. Aanleiding De Cie. m.e.r. heeft kritiek op de Passende Beoordeling voor de Structuurvisie Veere. Het gaat om het aspect stikstofdepositie. Memo datum 15 mei 2012 aan Tim Artz Oranjewoud van Christel Schellingen Oranjewoud kopie project Passende beoordeling Structuurvisie Veere projectnummer 247734 betreft Resultaten berekeningen stikstofdepositie

Nadere informatie

Bestemmingsplannen en PAS

Bestemmingsplannen en PAS Bestemmingsplannen en PAS Dr. F.L.H. Vanweert PAGINA 0 Bestemmingsplannen en PAS 3 NOVEMBER 2015 Overzicht PAS; Natuurbeschermingswet en Bestemmingsplannen; PAS en Bestemmingsplannen; Voortoets en Passende

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

Duinen en Lage Land Texel

Duinen en Lage Land Texel Gebiedsrapportage 2017 Natura 2000 gebied nr. 2 Duinen en Lage Land Texel innen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN

BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING D.D. 13 AUGUSTUS 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019213 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19 D/E Rundvee-, pluimvee-, en varkenshouderij aan de Veenstraat 7 te Lunteren Beslissing

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 13 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-000192 -

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-016928 - gemeente Hof van Twente Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 7 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-001235 - gemeente Oost

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016115 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Zwin & Kievittepolder

Zwin & Kievittepolder Gebiedsrapportage 2017 Natura 2000 gebied nr. 123 Zwin & Kievittepolder Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van het

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT VERLENEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN

BESLUIT VERLENEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN BESLUIT VERLENEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN Artikel 19d en 19e Datum besluit : XXXX Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-583493 - gemeente Eemsmond Activiteit :

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-012145 - gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-006217 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Informatieavond Beheerplan Natura 2000 Fochteloërveen

Hartelijk welkom. Informatieavond Beheerplan Natura 2000 Fochteloërveen Hartelijk welkom Informatieavond Beheerplan Natura 2000 Fochteloërveen Programma Opening Opzet en doel van deze avond Even terug kijken Hoe staat het met de Programmatische Aanpak Stikstof Korte samenvatting

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof

Programmatische Aanpak Stikstof. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof Programmatische Aanpak Stikstof Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof April 2015 Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-005393 - gemeente Barneveld Activiteit :

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 11 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-012145 - gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 26 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-002937 gemeente

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Nadere informatie

Brabantse beleidsregel PAS Vragen en antwoorden

Brabantse beleidsregel PAS Vragen en antwoorden Brabantse beleidsregel PAS Vragen en antwoorden 1. Wat wil de provincie bereiken met deze aanvullende beleidsregel op de PAS? We moeten de natuur beschermen om de mogelijkheden voor economische ontwikkeling

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 30 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-011635 - gemeente Ermelo

Nadere informatie

Inhoud. Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten;

Inhoud. Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten; Inhoud Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten; 2. Interne en externe saldering, inclusief saldering via depositiebank; 3. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Actualiteiten

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 20 april 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001015 - gemeente Berkelland Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l.

Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l. Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l. FEITELIJKE SITUATIE 1. Waar gaat de provincie bij meitellingen van uit, van dieraantallen of kilogrammen? En houdt men dit strikt

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Adviseursdag AERIUS. Nico-Dirk van Loo Ministerie van Economische Zaken Project manager AERIUS. 30 augustus,

Adviseursdag AERIUS. Nico-Dirk van Loo Ministerie van Economische Zaken Project manager AERIUS. 30 augustus, Adviseursdag AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van Economische Zaken Project manager AERIUS 30 augustus, 2013 www.aerius.nl @AERIUSapp AERIUS Context Politiek Vergunning aanvrager Bronhouders Bestuurlijk

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Evenwicht brengen in natuurbehoud en economische ontwikkeling

Programmatische Aanpak Stikstof. Evenwicht brengen in natuurbehoud en economische ontwikkeling Programmatische Aanpak Stikstof Evenwicht brengen in natuurbehoud en economische ontwikkeling Februari 2014 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan

Nadere informatie

De heer J. van der Weerd Hoge Brink AN ZALK. Onderwerp: Weigering aanvraag Natuurbeschermingswet. Geachte heer Van der Weerd,

De heer J. van der Weerd Hoge Brink AN ZALK. Onderwerp: Weigering aanvraag Natuurbeschermingswet. Geachte heer Van der Weerd, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl De heer J. van der Weerd Hoge Brink 9 8276 AN ZALK KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie en Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 4 februari 2016 Zaaknr. : 584698 Verzonden : 5 februari 2016 BESLUIT VERLENEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19kh Datum besluit : 14 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-004730 - gemeente Bronckhorst Activiteit

Nadere informatie

Manteling van Walcheren

Manteling van Walcheren Gebiedsrapportage 2017 Natura 2000 gebied nr. 117 Manteling van Walcheren Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

Programmatische aanpak stikstof (PAS) Programmeren in de Zeeuwse context

Programmatische aanpak stikstof (PAS) Programmeren in de Zeeuwse context Programmatische aanpak stikstof (PAS) Programmeren in de Zeeuwse context Programmeren in de Zeeuwse Context Inhoud presentatie: De Zeeuwse context: Zeeland vs. Nederland/Vlaanderen Programmeren op 3 niveau

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 24 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-012442 - gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Besluit. J. Pruim en of G.W. Pruim-Lennips de heer J. Pruim Herfterlaan RB ZWOLLE. Onderwerp: Natuurbeschermingswet; aanvraag vergunning

Besluit. J. Pruim en of G.W. Pruim-Lennips de heer J. Pruim Herfterlaan RB ZWOLLE. Onderwerp: Natuurbeschermingswet; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl J. Pruim en of G.W. Pruim-Lennips de heer J. Pruim Herfterlaan 30 1 8026 RB

Nadere informatie

PAS IN DE PRAKTIJK VVM en Commissie MER. Nb-vergunningverlening. 23 november 2015 mr. Franca Damen

PAS IN DE PRAKTIJK VVM en Commissie MER. Nb-vergunningverlening. 23 november 2015 mr. Franca Damen PAS IN DE PRAKTIJK VVM en Commissie MER Nb-vergunningverlening 23 november 2015 mr. Franca Damen Doelstellingen PAS 1. ruimte voor economische ontwikkelingen 2. sterkere natuur 3. minder stikstof Kern

Nadere informatie

HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)?

HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)? HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)? Ruimte maken voor economische ontwikkeling met behoud van de natuurdoelen van Natura 2000, het Europese beleid om natuur en biodiversiteit te beschermen.

Nadere informatie

Memo. memonummer rev. 00 datum 27 augustus 2015 BDP Ontwikkeling BV S. Visser

Memo. memonummer rev. 00 datum 27 augustus 2015 BDP Ontwikkeling BV S. Visser Memo memonummer 196529-20150827 - rev. 00 datum 27 augustus 2015 aan BDP Ontwikkeling BV van S. Visser goedkeuring D. Bouman project Bestemmingsplan Hoensbroek Zuid deelgebied Overbroek projectnr. 196529

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 9 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010956 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

Workshop VNG studiedag 9 maart 2017

Workshop VNG studiedag 9 maart 2017 Wet Natuurbescherming en de PAS Workshop VNG studiedag 9 maart 2017 Esther den Heijer en Reina Wietzes PAS-bureau: voor ondersteuning alle bevoegde gezagen over de PAS Vragen: http://pas.bij12.nl/content/helpdesk

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 9 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010588 - gemeente Winterswijk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Dhr. J.G. Schuijt Grote Sloot 1 54 1 752 JP Sint Maartensbrug Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Ir. M. Korthorst SHT/VT/OMG Doorkiesnummer 06 46806228

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 25 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-014198- gemeente Hof van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Nadere informatie