LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING"

Transcriptie

1 LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING Landschapsarchitectuur Tuinarchitectuur Realisatie tuin en landschap Management openbare ruimte Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp Chrohonummer: 34220

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Ontwikkelingen in het werkveld Werkgelegenheid Veranderingen in de structuur van het beroepenveld Samenwerking werkveld Samenwerking onderzoeksinstituten Internationale samenwerking De EFLA-erkenning Beroepsprofielen De landschapsontwerper (major landschapsarchitectuur, bachelor) De tuinontwerper (major tuinarchitectuur, bachelor) De T&L- technicus (major Realisatie T&L, bachelor) De manager buitenruimte (major Management buitenruimte, bachelor) Vakspecifieke competenties Overzicht kerncompetenties T&L Competentieniveaus De Dublin descriptors De hbo-standaard De kennisbasis Het onderzoekend vermogen Professioneel vakmanschap Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie Competentieniveau 2 Gevorderd Competentieniveau 3 Professioneel BIJLAGEN

4 4

5 1 Inleiding De opleiding Tuin- en Landschapsinrichting (T&L) leidt op voor de hbo-functies in het vakgebied van de landschapsarchitectuur in brede zin. Ze bestrijkt daarbij de volle breedte van het vakgebied. Dit terrein omvat het beleid van de openbare ruimte, het ontwerpen op verschillende schaalniveaus, de realisatie en uitvoering van projecten en het beheer van de buitenruimte. De opleiding wil een hoogwaardige en eigentijdse opleiding zijn voor het vakgebied van de Tuin- en landschapsarchitectuur in brede zin en wordt gerealiseerd in nauw contact met het beroepenveld. De opleiding geniet een brede bekendheid in het vakgebied en heeft een goede naam. Veel werkgevers beschouwen de T&L-opleiding als dé hbo-opleiding in het vakgebied. De gehanteerde beroepsprofielen vallen in veel gevallen samen met de functieprofielen in het vakgebied. Het curriculum is competentiegericht. Reële beroepsopdrachten spelen een centrale rol in het programma. Na afronding van de opleiding is de student direct inzetbaar in hbo-functies in het vakgebied. Het beroepenveld omvat particuliere adviesbureaus, ingenieursbureaus, hoveniers en grote groenbedrijven, gemeenten en andere (semi-)overheden. Daarnaast zijn er zelfstandige adviseurs die werken als zzp er. Veel docenten zijn naast hun docentschap actief in het beroepenveld of zijn dat geweest. De bacheloropleiding kent vier majors of afstudeerrichtingen, namelijk Landschapsarchitectuur, Tuinarchitectuur, Realisatie T&L en Management buitenruimte. Alle majors worden zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden. Sinds 2010 kent de opleiding ook een erkende Associate degree. De majors Landschapsarchitectuur en Tuinarchitectuur zijn erkend door de European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) als bacheloropleiding in het vakgebied. T&L is de enige Nederlandse professionele bachelor met deze erkenning. Aan de opleiding is een lector verbonden met als opdracht De groene leefomgeving van steden. In 2012 is de opleiding gevisiteerd. De visitatiecommissie heeft de opleiding daarbij als goed beoordeeld. 5

6 6

7 2 Ontwikkelingen in het werkveld 2.1 Werkgelegenheid Het vakgebied heeft tot 2008 een sterke groei doorgemaakt. Vooral de particuliere adviesbureaus groeiden sterk. Er zijn in die periode veel grote spraakmakende projecten, maar ook kleinere projecten van hoge kwaliteit gerealiseerd. De werkgelegenheid nam sterk toe en de opleiding kon niet volledig voldoen aan de grote vraag naar afgestudeerden. Vooral aan afgestudeerden van de major Realisatie ontstond een fors tekort. Veel bureaus hebben deze groeiperiode aangegrepen om hun vleugels uit te slaan: er werd volop deel genomen aan internationale prijsvragen tot ver buiten Europa. Dit heeft geleid tot een groei in de buitenlandse activiteiten. Binnen Europa werd de internationaliseringsgolf nog versterkt door de Europese aanbesteding. Een aantal gezaghebbende bureaus heeft inmiddels zijn naam internationaal gevestigd en werkt veelvuldig voor de buitenlandse markt. In lijn daarmee heeft de major landschapsarchitectuur het vijfde semester uitgebouwd tot een internationaal semester waarin studenten uit diverse landen van de EU participeren. Sinds de crisis van 2008 verandert de aard van de projecten: de geldstromen zijn beperkter. Er worden dan ook minder grote projecten in één keer aangepakt: Men werkt meer met masterplannen voor een lange termijn en uitvoering in delen. Bovendien zijn de budgetten voor ontwerp en inrichting per m 2 vaak aanzienlijk lager. 2.2 Veranderingen in de structuur van het beroepenveld Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in de structuur van het beroepenveld. Naast de gespecialiseerde T&Lontwerpbureaus heeft een aantal bureaus die voortkomen uit de stedenbouw tegenwoordig een T&L-poot. Deze bureaus zijn erop gericht een totaalproduct te leveren t.a.v. ontwerp en inrichting van de buitenruimte. De link met de stedenbouw is dan ook voor de opleiding belangrijker geworden. Een vergelijkbare ontwikkeling is er in de realisatie van projecten: bedrijven die zich tot voor kort beperkten tot het uitvoeren van projecten gaan zich ook richten op de planvorming volgens de formule Design and Construct. Deze bedrijven, waaronder de grotere groenbedrijven en aannemers, vragen in toenemende mate om T&L ers. Tegelijkertijd is er sprake van verbreding van het werkterrein bij aannemersbedrijven: tot voor kort verzorgden wegenbouwers en grondaannemers de technische inrichting van de buitenruimte. Groenaannemers en hoveniersbedrijven verzorgden de inrichting van het maaiveld en de beplanting. De laatste jaren wordt echter de rol van aannemersbedrijven die beide als totaalproduct leveren belangrijker. T&L-afgestudeerden van de major Realisatie vinden momenteel ook hun weg naar dit soort bedrijven. Een dergelijke ontwikkeling zien we ook in het dak- en gevelgroen. De ervaring leert echter dat groen en beplanting specifieke deskundigheid vraagt. Ten slotte speelt de algemene tendens van een groeiend aantal zzp ers ook in ons vakgebied een rol. Vanouds is de zelfstandig Adviseur een belangrijk fenomeen in het vakgebied. Meestal gaat het daarbij om afgestudeerden met een aantal jaren ervaring als werknemer, die voor zichzelf beginnen. Sommigen bouwen hun eenmansbedrijf in gunstige tijden uit, zodat een nieuw bureau ontstaat, anderen kiezen er bewust voor om zonder personeel te blijven werken, vaak ondersteund door een netwerk van collega s waarmee samengewerkt wordt aan grotere projecten. Daarnaast kent het vakgebied een groot aantal vrij gevestigde tuinontwerpers. Met de toegenomen welvaart is dat sinds de jaren 90 een substantieel aantal geworden. In het verleden werd dit werk vaak verricht door mensen zonder opleiding in het vakgebied. 7

8 2.3 Samenwerking werkveld De opleiding is nauw verweven met het werkveld. Het gaat daarbij om formele, maar ook om tal van informele contacten. T&L onderhoudt vanouds geregelde contacten met de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur). Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van de uitoefening van het vak, promoot het vakgebied en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ze wil daarbij een schakel zijn tussen onderwijs en beroepspraktijk. Bij deze organisatie zijn vrijwel alle T&Lbureaus en verwante organisaties aangesloten. Andere belangrijke organisaties waarmee T&L contacten onderhoudt zijn Stadswerk (de organisatie waarin gemeenten samenwerken m.b.t. de openbare ruimte) en de VHG (Vereniging van hoveniers en groenvoorzieners). De werkveldcommissie van de opleiding vormt een afspiegeling van het vakgebied. Naast de genoemde organisaties zijn er afgevaardigden uit een ontwerpbureau, een technisch bureau en een ingenieursbureau. De werkveldcommissie heeft het basisdocument voor de beroepsprofielen opgesteld. Vandaaruit zijn de competentiebeschrijvingen uitgewerkt. Bovendien wordt jaarlijks tweemaal met de werkveldcommissie overlegd over actualisering van het programma De samenstelling van de werkveldcommissie en het document Beroepsprofielen zijn als bijlagen toegevoegd. Naast deze contacten wordt op deelterreinen afzonderlijk overlegd met het werkveld. Ook zijn de talloze informele contacten van coördinatoren en docenten met vakgenoten in het werkveld van groot belang. Docenten en vakgenoten komen elkaar veelvuldig tegen en participeren in formele en informele netwerken. Ten slotte bieden tal van bedrijven studenten gelegenheid voor werkveldoriëntatie, om onderzoek en afstudeeropdrachten mee te begeleiden, bureauateliers te verzorgen, als assessor op te treden, gastcolleges te geven, een prijs uit te reiken voor de integrale opdracht enz. 2.4 Samenwerking onderzoeksinstituten Belangrijke onderzoeksinstituten voor T&L zijn de Wageningse onderzoeksinstituten Alterra en Plant Research International, de NAI (Nederlands Architectuur Instituut) en het atelier van de Rijksbouwmeester. Met deze onderzoeksinstituten wordt op regelmatig samengewerkt in projecten, workshops e.d. 2.5 Internationale samenwerking De opleiding beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk door het lidmaatschap van de European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), de actieve deelname aan workshops en conferenties, samenwerking in internationale projecten en het leveren van kennisproducten binnen deze projecten. De opleiding signaleert dat afgestudeerden in toenemende mate zullen werken vanuit een internationale context. De opleiding heeft dan ook stappen gezet om de internationale context van de opleiding te versterken. Kernpunten zijn het uitbouwen van de participatie van docenten en studenten in internationale activiteiten, het internationaal maken van majorprogramma s, in samenhang met het aanbieden van 2+2- programma s. 2.6 De EFLA-erkenning De majors Landschapsarchitectuur en Tuinarchitectuur zijn erkend door de European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) als bacheloropleiding in het vakgebied. Deze organisatie vormt de Europese overkoepeling van de nationale organisaties voor landschapsarchitectuur. 8

9 De EFLA behartigt de belangen van het beroepenveld, streeft naar erkenning van het beroep in heel Europa, wil de mobiliteit van landschapsarchitecten in Europa bevorderen en biedt de mogelijkheid van een professionele erkenning. De erkenning wordt aangevraagd via de NVTL. Als criteria voor de erkenning gelden de door de EFLA geformuleerde competenties voor de landschapsarchitectuur en de zwaarte van het ontwerpprogramma. Ook de NVAO-accreditatie wordt in het oordeel betrokken. T&L is de enige Nederlandse professionele bachelor met deze erkenning. 9

10 10

11 3 Beroepsprofielen Het beroepenveld rekent de hele buitenruimte als haar werkterrein. Het betreft tuinen van particulieren en instellingen, parken, woongebieden en bedrijfsterreinen, pleinen, parken, de stedelijke openbare ruimte, landschappen, stadsrandzones, gebieden voor waterberging en natuurontwikkelingszones enz. De opgaven hebben betrekking op verschillen fasen van realisatie. Het gaat om visievorming en ruimtelijk ontwerp, realisatie en uitvoering beheer en ontwikkeling. Deze fasen beslaan vaak een lange termijn en vragen ieder om specifieke expertise. In het arbeidsproces zijn dan ook veel functies geclusterd rond de genoemde fasen. Daarom zijn de fasen als basis gekozen voor de beroepsprofielen van de opleiding. Bij de initiële fase van visievorming en ontwerp is de range in opgaven en daarmee samenhangende expertise zo groot, dat voor die fase bij de bachelor ook nog een onderscheid is gemaakt op basis van object, namelijk landschapsarchitectuur en tuinarchitectuur. Dit leidt tot de volgende indeling. De indeling vormt de basis voor de profielen van zowel bachelor als Ad en is weergegeven in de volgende tabel. Vervolgens is ieder profiel kort beschreven. Overzicht beroepsprofielen van bachelor en Ad Tuin- en Landschapsinrichting MAJOR Landschapsarchitectuur Tuinarchitectuur Realisatie T&L Management buitenruimte BEROEPSPROFIEL Landschapsontwerper (LA) Tuinontwerper (TA) Projectleider Realisatie T&L (RT) Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte, Regisseur publieke ruimte 3.1 De landschapsontwerper (major landschapsarchitectuur, bachelor) De landschapsontwerper richt zich op de ruimtelijke planvorming voor relatief grootschalige en strategische ruimtelijke opgaven. Daarbij vertaalt hij/zij (beleids-)uitgangspunten, plandoelstellingen en voorwaarden vanuit een strategisch en interdisciplinair perspectief naar een ruimtelijk ontwerp. De planvorming start meestal op regionaal niveau en mondt uit in thematisch en integraal onderbouwde ontwerpen met beargumenteerde plankeuzes. Het ontwerpen is in dit verband vooral een zoekproces waarin de ontwerper, zoveel mogelijk in samenspraak met de opdrachtgever(s) en in samenwerking met andere disciplines: de opgave helder formuleert en een ruimtelijke vertaalslag geeft; de context analyseert en interpreteert; op basis van een plananalyse een visie en concept ontwikkelt; het concept uitwerkt tot een integraal ontwerp op verschillende schaalniveaus. Dit vereist een onderzoekende houding, het vermogen om informatie vanuit verschillende disciplines te interpreteren en met elkaar in verband te brengen, maar het vereist ook creativiteit en beeldend vermogen. Daarbij is een conceptuele benadering en een goed inzicht in de ruimtelijke effecten van transformaties essentieel. Ook moet de landschapsontwerper in staat zijn om vanuit de vraagstelling van de ontwerpopgave onderzoeksthema s te formuleren voor aanvullend ontwerp-ondersteunend onderzoek en met dit onderzoek de ontwerpopgave te verdiepen. 11

12 Ook een communicatieve instelling naar opdrachtgevers, aanleverende disciplines, naar technici en (toekomstige) beheerders, bewoners, gebruikers en andere betrokkenen is belangrijk. Deze communicatie gebeurt niet alleen in woord en geschrift, maar ook in beeld. De opdrachtgever is meestal een (semi)-overheid of een publieke of private organisatie. De major Landschapsarchitectuur leidt specifiek op voor ontwerpfuncties die betrekking hebben op de ontwikkeling en transformatie van grotere gebieden over een langere periode. Afgestudeerden komen terecht bij specifieke T&L-ontwerpbureaus, bureaus voor stedenbouw en architectuur, ingenieursbureaus, de grotere gemeenten en andere overheden. De functie van landschapsontwerper wordt zowel door T&L -ers met een bacheloropleiding vervuld als door landschapsarchitecten met een masteropleiding. Vaak vullen ze elkaar aan: afgestudeerden met een master zijn meestal sterker in onderzoek en analyse. De T&L-ers zijn vaak sterker in ruimtelijke vormgeving en de materialisatie. Afgestudeerden van de Academie van Bouwkunst nemen daarbij een tussenpositie in. Een substantieel deel van de afgestudeerden van de major Landschapsarchitectuur volgt na de T&L-opleiding nog een masteropleiding. Door de combinatie van opleidingen beschikken zij over een brede expertise. 3.2 De tuinontwerper (major tuinarchitectuur, bachelor) De tuinontwerper richt zich op het concrete ontwerp van objecten als een instellingstuin, landgoed, particuliere tuin of buitenruimte, begraafplaats, een representatieve plek, een plein of park. Het betreft private, semiopenbare en openbare ruimtes met concrete plangrenzen. Het gaat om maakbare ontwerpen met hoogwaardige en betekenisvolle uitwerkingen in beplanting en dode materialen. De opdrachtgevers zijn zowel overheden als bedrijven, particulieren en instellingen of organisaties, vaak vertegenwoordigd door een herkenbaar persoon. Het inspelen op wensen en eisen van de opdrachtgever is een belangrijk aspect bij deze major. De TA-ontwerper is in relatie met het bovenstaande in staat om, de opgave vanuit de vraagstelling en context inhoudelijk en programmatisch helder te formuleren en om te zetten in uitgangspunten en ideeën voor het ontwerp, een duidelijke en doelgerichte plananalyse uit te voeren t.b.v. een ontwerpvisie, concept en ontwerp (conceptueel of contextueel), inclusief visualisaties, het planproces gestructureerd en efficiënt te doorlopen en snelle ontwerpstappen te nemen om voldoende tijd over te houden voor door- en uitwerkingen en voor detailleringen en materialisaties, het beplantingsplan een overtuigend en concreet onderdeel van het ontwerpvoorstel of inrichtingsplan te laten zijn, budget- en kostenbewaking van een project bij te houden, vanuit de vraagstelling van de ontwerpopgave onderzoeksthema s te formuleren voor aanvullend ontwerp-ondersteunend onderzoek en met dit onderzoek de ontwerpopgave te verdiepen. De afgestudeerde moet dus het ontwerpen beheersen van planvisie/concept tot detail, van een oorspronkelijk idee tot concrete uitwerking. De afgestudeerde moet beschikken over creatief en beeldend vermogen en over ruimtelijk inzicht. Hij/zij moet de context kunnen analyseren en inzetten ten behoeve van het ontwerp, originele en bruikbare concepten kunnen bedenken en deze kunnen omzetten in een concreet ruimtelijk ontwerp, en dit ontwerp tot in detail kunnen uitwerken. De tuinontwerper is ook in staat het ontwerp te concretiseren door middel van beplanting en dode materialen en kan werken binnen een vooraf vastgesteld budget. Hij/zij moet daartoe in staat zijn het ontwerp technisch uit te werken, maar ook het ontwerp kunnen verbeelden in de vorm van visualisaties. Bovendien moet hij goed kunnen communiceren met de opdrachtgever en met aannemers en hoveniersbedrijven. 12

13 De tuinontwerper vervult de functie van ontwerper voor concrete objecten bij T&L-bureaus, maar ook bij op uitvoering gerichte organisaties als groenaannemers, projectontwikkelaars en grote, kwalitatief hoogwaardige hoveniersbedrijven. Daarnaast zijn er relatief veel tuinontwerpers die optreden als zelfstandig adviseur. 3.3 De T&L- technicus (major Realisatie T&L, bachelor) In veel gevallen houdt de T&L-technicus zich bezig met het hele traject van overleg in de ontwerpfase tot toezicht op en begeleiding van de uitvoering. Tijdens de ontwerpfase staat de technisch specialist de ontwerper bij. Hij/zij denkt mee over technische mogelijkheden en technische en financiële haalbaarheid. Als het ontwerp gereed is, werken technische specialisten het plan verder uit op technische aspecten en begeleiden zij de realisatie. Dit traject omvat de volgende stappen: technische begeleiding van het ontwerp in de vorm van haalbaarheidsstudies en ramingen, de planuitwerking: de materialisatie van het ontwerp in dode en levende materialen, werkvoorbereiding: het uitvoeringsgereed maken van het gematerialiseerde ontwerp, eindigend in uitvoeringstekeningen, bestek, begroting, e.d., de begeleiding van de uitvoering. De T&L-technicus treedt vaak op als procesbegeleider bij alle bovengenoemde fasen. In die hoedanigheid moet hij goed kunnen communiceren met ontwerpers, verkeerskundigen, civieltechnici, constructeurs en aannemers. Daarnaast vinden afgestudeerden van de major Realisatie in toenemende mate hun weg binnen de aannemerij en groot groenvoorzieners. In deze branche is het hebben van een brede blik, technische kennis en een praktische instelling belangrijk. De T&L-planuitwerker komt als technisch adviseur, werkvoorbereider en/of directievoerder terecht bij specifieke T&L-bureaus, stedenbouwkundige bureaus, gemeentelijke ingenieursbureaus, ingenieursbureaus en aannemersbedrijven op het gebied van groen en civiele techniek. 3.4 De manager buitenruimte (major Management buitenruimte, bachelor) De manager buitenruimte begeleidt de fysieke processen in de buitenruimte. Het gaat daarbij om ontwikkeling, gebruik en beheer van de buitenruimte. Ook speelt de manager buitenruimte een rol bij het vaststellen van de noodzaak van vernieuwing en herontwerp. Als zodanig fungeert hij vaak als opdrachtgever voor de ontwerper. De manager buitenruimte stuurt op technische en ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving, met in achtneming van budgetten. Hij/zij moet de praktijk van alledag kunnen omzetten in beheerbeleid. Daarbij is inzicht nodig in bestuurlijke processen en kennis van dode materialen en beplantingen. De beheerder/manager verzorgt de communicatie met zeer diverse groepen als bewoners en gebruikers, bestuurders, verkeersdeskundigen, verlichtingsdeskundigen, mensen van reinigingsdiensten en ontwerpers. De manager buitenruimte heeft vaak een functie als beleidsadviseur, programmamanager of wijkregisseur bij een gemeente. Ook zijn er functies bij T&L-bureaus. Het werk bestaat daarbij uit het maken van beleidsvisies en beheerplannen voor gemeenten, grote aannemers, ingenieursbureaus e.d. Daarnaast vervullen afgestudeerden de rol van regisseur van de openbare ruimte, met een accent op strategische sturing van de beheerorganisatie in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen. De regisseur stuurt projecten en processen aan, bewaakt de (contractuele) relaties tussen partijen en delegeert vakinhoudelijke taken vanuit het besef van en inzicht in wat er vakinhoudelijk speelt. Specifiek op de regisseursrol is een specialisatie ontwikkeld binnen de major Management Buitenruimte. Deze specialisatie wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van VHL opleiding T&L en de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Deze specialisatie heeft een erkenning van de CROW in de vorm van het CROW-certificaat Management Publieke Ruimte. 13

14 3.5 Vakspecifieke competenties Op basis van de beroepsprofielen zijn vakspecifieke kerncompetenties opgesteld volgens de methodiek van het competentiegericht onderwijs. Deze competenties zijn beschreven op drie niveaus : 1. Basis (eindniveau propedeuse) 2. Gevorderd (eindniveau 2 e jaar) 3. Professioneel bachelorniveau Per niveau is de rol benoemd en zijn handelings- en resultaatscriteria geformuleerd. Voor een beschrijving van de opleidingspecifieke competenties met hun niveaus wordt verwezen naar de Bijlage. Voor het formuleren van deze opleidingspecifieke competenties is aansluiting gezocht bij De Nieuwe Regeling (DNR). De Nieuwe Regeling regelt de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer voor het gebied van de architectuur. Voor de landschapsarchitectuur is een specifieke uitwerking gemaakt. In de regeling zijn de gangbare werkprocessen beschreven. Ook is gebruik gemaakt van publicaties van het CROW (Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Ten slotte heeft de Werkveldadviescommissie een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de beroepsprofielen en het formuleren van de competenties. In het hier volgende overzicht is een indeling gegeven in kerncompetenties. 3.6 Overzicht kerncompetenties T&L Kerncompetenties van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting A Formuleren en ontwikkelen van beleid Maken van onderdelen van een beleidsplan (thema of gebied) waarin verbeteringsvoorstellen voor de (groene) buitenruimte worden gedaan. Maken van notities ter beïnvloeding van bestuurlijke of strategische beslissingen voor de buitenruimte. B Ontwerpen van de buitenruimte/landschap Formuleren van de ontwerpopgave, analyseren, ontwikkelen van concepten, maken van ruimtelijke modellen en ontwerpen voor verschillende planfasen op verschillende schaalniveaus. C Maken van een technisch ontwerp Maken van een technisch ontwerp, detaillering en constructietekeningen voor de buitenruimte met de bijbehorende berekeningen, ten behoeve van prijs- en contractvorming. D Voorbereiden en realiseren van projecten, directie voeren, toezicht houden Leveren van aanbestedingsstukken voor de aanleg en beheer (RAW). Voeren van directie, houden van toezicht en voeren van overleg tijdens realisatie- en uitvoeringsfase. E Beheren van de buitenruimte Maken van een beheerplan (thema of gebied), met verbeteringsvoorstellen voor de (groene) buitenruimte op basis van een analyse van de kwaliteit en de benodigde middelen. Opstellen van een operationeel (groen-)plan. Monitoren van de kwaliteit van de buitenruimte. F Toepassen en Adviseren beplanting Opstellen van concepten en technische uitwerking voor beplantingen. Maken van beplantingsplannen, groenstructuurplannen en boomstructuurplannen. Kwaliteitsbeoordeling van plantmateriaal en beplantingen. Monitoren van ontwikkeling in beplantingen. Kwaliteitsverbetering van groeiomstandigheden voor beplantingen. 14

15 3.7 Competentieniveaus In onderstaande tabel zijn de competentieniveaus van de majors weergegeven. De bachelorstudenten beheersen bovendien de Dublin descriptors op het Europese niveau 6. Niveau kerncompetenties bachelor Tuin- en Landschapsinrichting (1=basisniveau, 2= gevorderd niveau, 3= professioneel niveau bachelor) Competentie Tuinarchitectuur Landschaps- Realisatie Management architectuur buitenruimte A. Ontwikkelen beleid B. Ontwerpen buitenruimte /Landschap C. Maken technisch ontwerp D. Voorbereiden en realiseren projecten E. Beheren buitenruimte / / F. Beplanting De meer gedetailleerde aansluiting van de eindkwalificaties op de beroepspraktijk komt in de opleidingspraktijk niet alleen tot stand door het formele kader van beroepsprofiel en opleidingsprofiel, maar krijgt ook gestalte door rechtstreekse en voortdurende participatie van vakgenoten in de onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering. De programma s van de eindfase van de opleiding zijn voor een belangrijk deel vormgegeven, en worden begeleid en beoordeeld door ervaren krachten uit het beroepenveld. 15

16 16

17 4 De Dublin descriptors De handelings- en resultaatscriteria van de competenties verwijzen naar complexe beroepshandelingen en beroepsproducten op hbo-niveau voor een gespecialiseerd vakgebied. Om deze criteria te bereiken, zijn de Dublin descriptors op bachelorniveau dan ook een vereiste. Iedere T&L-kerncompetentie omvat de Dublin Descriptoren kennis en inzicht, toepassen kennis en inzicht, beoordelingsvermogen, communicatie en leervaardigheden. Per Dublin Descriptor volgt hier een beknopt overzicht: Kennis en inzicht. Het uitoefenen van een functie op hbo-niveau in het vakgebied van de tuin- en landschapsinrichting vraagt om een uitgebreide kennisbasis in dit vakgebied. De opleiding schenkt hieraan ruim aandacht. Met name in de eerste twee studiejaren wordt het fundament gelegd in de vorm van praktische en theoretische kennis en inzicht in de achterliggende processen. Het gaat daarbij om kennis van en inzicht in - de sturende natuurlijke processen (bodem, water, vegetatie, ontwikkeling van beplanting en ecologische netwerken), - de occupatiegeschiedenis en de ruimtelijke weerslag daarvan, zowel in het stedelijk als landelijk gebied - levende en dode materialen en hun toepassingsmogelijkheden - constructies - ontwerp, aanleg en beheer van beplantingen (beplantingsleer) - geschiedenis van tuinkunst en architectuur in relatie tot de maatschappelijke ontwikkeling - de beginselen van ruimtelijke vormgeving en architectuur - de maatschappelijke betekenis en de structuur van het vakgebied - maatschappelijke en psychologische processen met betrekking tot het beleving en gebruik van de buitenruimte. Daarnaast vindt systematische behandeling en toetsing plaats van spelling van de Nederlandse taal, rapportagevaardigheid en presentatietechnieken. Rekenvaardigheid is een geïntegreerd onderdeel van diverse opdrachten. In de opleiding wordt op bescheiden schaal gebruik gemaakt van Engelstalige handboeken. Ook het computerssyteem is engelstalig. Door de koppeling van kennisverwerving en toepassing in opdrachten wordt de kennis verankerd. In de latere jaren verwerft de student kennis en inzicht aan de hand van de complexe opdrachten. Daarbij leren studenten vanaf de start van de opleiding vakspecifieke literatuur, handboeken en gespecialiseerde websites te benutten. Toepassen kennis en inzicht De vakspecifieke competenties vereisen tal van vakvaardigheden en de bekwaamheden om deze in te zetten voor de gestelde opgave. Daarbij spelen computervaardigheden, en meer specifiek de vaardigheden om verschillende programma s geïntegreerd in te zetten voor beeldende presentaties een belangrijke rol. Waar nodig worden vaardigheden apart aangeleerd. Vervolgens worden ze toegepast in vakgerichte opdrachten. Oordeelsvorming Het doelgericht verzamelen van gegevens, deze inzetten voor een doelgerichte en effectieve (plan)analyse en op basis daarvan zoeken naar maatschappelijk relevante oplossingen is een wezenskenmerk van het vakgebied en vormt een belangrijk onderdeel van de vakspecifieke competenties. De planvormingscyclus, die in de meeste opdrachten van beroepenveld en opleiding het centrale thema vormt, is hierop gericht. De student leert bovendien thema s inhoudelijk te verdiepen en de verantwoording van oplossingen te verdiepen door middel van toegepast onderzoek. Dit kan leiden tot alternatieve, of vernieuwende oplossingen. 17

18 De Descriptor communicatie komt voortdurend terug als een aspect van de vakspecifieke competenties. Belangrijke onderdelen (spelling, rapportagetechniek, mondelinge presentatie e.d.) worden bovendien afzonderlijk onderwezen en getoetst. Daarbij is het beeldend overbrengen van informatie en ideeën een specialisme van de opleiding. Het ontwikkelen van leervaardigheden is essentieel om de T&L-opleiding te kunnen volgen. De leervaardigheden krijgen ruim aandacht in het traject van studieloopbaan-begeleiding. Het accent ligt daarbij op zelfreflectie en zelfsturing. Ook de beroepssituatie van de Bachelor vereist een hoge mate van zelfsturing in complexe en omvangrijke projecten. In de majorfase zijn de opgaven dusdanig omvangrijk en complex dat ze alleen te maken zijn bij een hoge mate van zelfsturing. Het aangaan van een opleiding die een hoog niveau van autonomie vereist (een master) blijkt in de praktijk goed te lukken voor de T&L-afgestudeerde: afgestudeerden die aan een master beginnen, zijn daarin succesvol. 4.1 De hbo-standaard De T&L-opleiding voldoet op alle punten aan de hbo-standaard De kennisbasis Zoals bij de Dublin descriptor Kennis en inzicht al beschreven is, vormt het ontwikkelen van een kennisbasis een essentieel onderdeel van de opleiding T&L. We verwijzen dan ook naar de beschrijving van deze Dublin Descriptor Het onderzoekend vermogen Vanaf het begin van de opleiding leert de student ogenschijnlijk vanzelfsprekende situaties, zoals de eigen woonomgeving, te onderzoeken en volgens de in het vakgebied gebruikelijke methoden te analyseren en op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verbetering. De student leert bovendien zowel op de analyse als op de gedane voorstellen systematisch te reflecteren. Om het innovatief vermogen te vergroten, komen naast praktisch gerichte opgaven ook opgaven voor waarbij de student Out off the box oplossingen moet bedenken en verbeelden. Gedurende de opleiding leert de student deze werkwijzen toe te passen op vakopdrachten van toenemende complexiteit. Op competentieniveau 2 en 3 leert de student op een methodisch verantwoorde wijze onderzoek te verrichten. Een praktijkgericht onderzoek vormt een verplicht onderdeel van iedere afstudeeropdracht op Bachelor-niveau. Dit onderdeel dient afzonderlijk voldoende te zijn. Momenteel wordt binnen de opleiding overleg gevoerd over het meer expliciet maken van een leerlijn onderzoek. Daarmee zal de onderzoeksvaardigheid naar verwachting op een hoger peil komen Professioneel vakmanschap Ruim driekwart van de T&L-studenten gaat na de bacheloropleiding direct aan de slag in het beroepenveld. Een kwart schrijft zich in voor een masterstudie. Daarbij geven afgestudeerden aan dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt (gemiddelde score in de hbo-monitor over de laatste 4 jaar is een 4.0 op een schaal van 1-5). De afgestudeerden zijn dus direct inzetbaar voor hbo-functies in het beroepenveld. 18

19 Deze goede startpositie wordt bereikt door De degelijke vakgerichte basis op alle Dublin descriptoren (kennis en inzicht, toepassingsvaardigheden, beoordelingsvermogen, communicatievaardigheden en leervaardigheden) De consequente aandacht voor houdingsaspecten als werken binnen een gegeven opdracht en binnen een gesteld tijdskader, zelfstandig werken, zelfstandig op onderzoek uitgaan, initiatief nemen en de samenwerking zoeken met collega s, doelgroepen en andere disciplines. De veelvuldige rechtstreekse inbreng van docenten die naast hun onderwijstaak een functie uitoefenen in het beroepenveld. Ze brengen studenten rechtstreeks in contact met het werkveld, brengen actuele opgaven in en staan garant voor het up-to-date houden van de studiestof Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie In de opdrachten van de opleiding speelt de maatschappelijke context en belangrijke rol: de opdrachten zijn steeds ontleend aan de actuele beroepspraktijk. Ze bevatten daarmee alle relevante aspecten van de maatschappelijke context. In een aantal modules is het onderzoek naar gebruikers en doelgroepen, hun wensen en verlangens het vertrekpunt van een opdracht. T&L-studenten worden dan ook opgeleid met aandacht voor de maatschappelijke consequenties van hun handelen. Het ontwikkelen van duurzame oplossingen is onlosmakelijk verbonden met het vakgebied van T&L: duurzame inrichting gericht op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde staan centraal. Van de duurzaamheidthema s People, planet en profit/prospherity komen dan ook in de opleiding alle aspecten aan de orde die relevant zijn voor het vakgebied. Ze vormen een geïntegreerd onderdeel van de opdrachten. Hoewel de aspecten daarbij vaak door elkaar lopen, is hieronder een korte beschrijving gegeven per aspect. People Het in standhouden en creëren van een betekenisvolle, aangename, goed functionerende, veilige en toekomstbestendige fysieke leefomgeving is de hoofdopgave van de vele ruimtelijke ontwerpen en inrichtings-, ontwikkelings- en beheersopgaven. Studenten leren daarbij plannen te maken vanuit een interactief planvormingsproces met bewoners, gebruikers en opdrachtgevers. Planet Tot de basisvaardigheden van de T&L er hoort het kunnen analyseren van natuurlijke en historische processen. Dat gebeurt op de schaalniveaus van landschap tot plek. Daarbij is veel aandacht voor het unieke karakter van (soms eeuwenoude) landschappelijke en stedelijke structuren. Een T&L er leert daarbij ingrepen te plegen die enerzijds recht doen aan dit cultureel erfgoed en tegelijk de waarde voor toekomstige beleving en gebruik optimaliseren. Ook het in standhouden en/of ontwikkelen van biodiversiteit is daarbij een belangrijke invalshoek. Ten slotte vormt de watersysteembenadering en duurzaam waterbeheer op alle competentieniveaus een belangrijk aandachtpunt.. Vanaf het derde studiejaar werken studenten ook op een vernieuwende manier aan projecten die betrekking hebben op cradle to cradle, het beperken van de opwarming in stedelijk gebied door de toepassing van daken gevelgroen, innovatieve combinaties van groen en waterbeheer en de inpassing in het landschap van de winning van duurzame energie. Profit/prosperity Een T&L er probeert een eerlijk product te leveren voor een passende prijs. Daarbij hoort ook het verantwoord toepassen van duurzame materialen met een lage milieubelasting. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het toepassen van duurzame beplantingen en het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van een beplanting. Wat de dode materialen betreft is de levensloopcyclus een belangrijke invalshoek. 19

20 20

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 1. Inleiding De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft in samenwerking met diverse werkgevers uit de regio een programma opgezet dat voorziet in beroepservaring

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978. Persoonlijke gegevens Naam: Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 e-mail: frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978 Werkervaring 2009 heden Projectmanager bij 2005 2009 Integraal projectleider

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming +31(0)341 55 87 27 +31(0)630414288 www.botani-specialist.nl info@botani-specialist.nl Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming Doel en doelgroep De cursus Flora en Fauna Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Competenties en gedragsindicatoren IW&T De competenties werden uitgeschreven in een meer begrijpbare taal. Vervolgens werden daar uit een beperkt

Nadere informatie

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering Bedenken & Maken Van kennismaking tot oplevering LooHorst biedt het totaalpakket aan op het gebied van realisatie; grondwerk, techniek, waterbeheer en terreininrichting. Of dit nu onder de grond of boven

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT

Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT Zet en haar rechtsvoorgangers is decennia lang een organisatie, die functioneerde op vaste subsidie-inkomsten. Vanaf 1 januari 2018 is de organisatie voor een substantieel

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Bijlage 10 - Funtieprofielen

Bijlage 10 - Funtieprofielen Bijlage 10 - Funtieprofielen Perceel 1 Ruimtelijk-juridische professionals Perceel 1 bestaat uit vier profielen: a) Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling b) Allround jurist Ruimtelijke Ontwikkeling c)

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie