De belangrijkste wetsregel die tot vergoeden verplicht, is de onrechtmatige daad, zoals in artikel 6:162 BW neergelegd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De belangrijkste wetsregel die tot vergoeden verplicht, is de onrechtmatige daad, zoals in artikel 6:162 BW neergelegd:"

Transcriptie

1 AANSPRAKELIJKHEID IN EN ROND HET GEBOUW De aansprakelijkheid in en rond het gebouw is in feite gebaseerd op het hoofdstuk onrechtmatige daad, een lastig en bijzonder uitgebreid hoofdstuk in ons rechtsstelsel. Ofschoon dit hoofdstuk zo lastig is, verdient het zeker voldoende aandacht. Daarom een korte inleiding. Onrechtmatige daad Ieder draagt zijn eigen schade is nog altijd de basisregel. Indien dat niet zo was dan zou dat immers betekenen, dat schade door een gevaarscheppend gedrag altijd aan een ander in rekening kan worden gebracht, ook als die schade niet kan worden verweten. Zover gaat ons rechtsstelsel niet. Wat te denken bijvoorbeeld van ongelukjes ten gevolge van een ongelukkige samenloop van omstandigheden de hockeybal die het oog van een ander raakt, de speelse duw, de achteruitstappende dame, waardoor een ander valt, of de per ongeluk terugzwiepende tak? Niemand zal voor die ongelukjes de ander (willen) aanspreken. tenzij er een wetsregel is die stelt, dat de ander moet vergoeden. De belangrijkste wetsregel die tot vergoeden verplicht, is de onrechtmatige daad, zoals in artikel 6:162 BW neergelegd: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Dit wetsartikel verdeelt de onrechtmatige daad in drie categorieën. In dit themanummer wordt de derde categorie behandeld, te weten het doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, met name de (ongeschreven) regels, die verbieden een ander bloot te stellen aan gevaren, waarop deze niet bedacht hoeft te zijn. Dit zijn de regels van de zogenoemde gevaarzetting. Gevaarzetting in dit geval in en rond het gebouw. Organisatiefouten Wat te denken van de liftmonteur, die bij de reparatie van de liftmotor het luik in de vloer van de entree open zet, zonder het ontstane gat afdoende te barricaderen? Is de eigenaar van het gebouw of zijn de gezamenlijke appartementseigenaren aansprakelijk voor dat handelen? De hier beschreven situatie was nagenoeg gelijk aan een situatie, waarover de Hoge Raad reeds in 1965 oordeelde, dat, hoewel een oplettend en voorzichtig persoon het gevaar zou onderkennen, desondanks de omstandigheden van het geval kunnen gebieden dat er veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Men moet er volgens de Hoge Raad rekening mee houden, dat niet iedereen (altijd) even oplettend 1

2 en voorzichtig is. Maar in welke gevallen precies moeten er dan maatregelen worden genomen? De Hoge Raad gaf toen reeds meerdere aanwijzingen, maar die waren van theoretische aard. In praktische zin heb je daar dus niet zoveel aan. Praktische invulling is overigens ook niet eenvoudig. Iedere situatie is weer anders dan een vorige situatie. Desondanks zijn er wel aanknopingspunten: hoe ernstiger de aard en de omvang van de schade, hoe groter de kans, dat de schade zich voordoet, hoe groter het maatschappelijk belang of hoe verwerpelijker de aard van de gedraging, - last but not least hoe minder bezwaarlijk het nemen van voorzorgsmaatregelen is, des te sneller aansprakelijkheid wordt aanvaard. Bij de behandeling van deze aansprakelijkheid spreekt men ook wel van aansprakelijkheid ten gevolge van organisatiefouten. Dus fouten ten gevolge van het onvoldoende doordenken over de gevolgen van bepaalde handelingen c.q. nalatigheden. Als je dit doet of nalaat, wat zijn dan de consequenties daarvan? Heb ik voldoende maatregelen getroffen, die eventuele nadelige gevolgen van mijn handelen c.q. nalaten kunnen voorkomen? Enkele praktijkvoorbeelden maken dit wat duidelijker: de ziekenhuispatiënte die bij terugkeer op haar zojuist gedweilde kamer, valt en een fractuur oploopt: de rechter overwoog, dat de patiënte op de gladheid van de vloer had moeten worden geattendeerd dan wel de patiënte hulp had moeten krijgen bij het terugkeren naar haar kamer. Dus aansprakelijkheid. De klant van de supermarkt, die valt, nadat een flesje bier kapot is gevallen, de scherven zijn opgeruimd maar de plas bier is nog niet weggeschrobd: de rechter oordeelde, dat het voor de winkelier betrekkelijk eenvoudig en weinig kostbaar was om voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals instructie van het personeel om adequate bescherming te bieden terstond na de ontdekking van het gevaar (een bordje of afzetting plaatsen). Een situatie, die zich overigens ongeveer 500 keer per jaar in een supermarkt voordoet. Dus ook hier aansprakelijkheid. Maar indien blijkt, dat wèl voldoende maatregelen zijn getroffen, dus bijvoorbeeld voldoende instructie, toezicht en/of preventieve (veiligheids)maatregelen is er geen aansprakelijkheid. Het belang schuilt dus in de organisatiegraad: had de schade met een beetje doordenken en/of met eenvoudige en niet-kostbare preventieve (veiligheids)maatregelen kunnen worden voorkomen? Is het antwoord nee, dan is er geen sprake van aansprakelijkheid. Is het antwoord ja, dan is er sprake van aansprakelijkheid. 2

3 Gebreken in de opstal Een geheel andere aansprakelijkheid is de kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen. Aansprakelijkheid dus vanwege de hoedanigheid van eigenaar van een opstal. Het zijn van eigenaar kan dus aansprakelijkheid met zich brengen. Er behoeft niet persé sprake te zijn van een fout. Daarom spreekt men hier ook wel van risico-aansprakelijkheid of pseudoonrechtmatige daden, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat noch sprake is van onrechtmatigheid noch van een daad. Een voorbeeld maakt dat begrijpelijker: van het appartementengebouw valt eigener beweging een schoorsteen naar beneden en verplettert een VvE-beheerder. In dat geval zijn de gezamenlijke appartementseigenaren ex artikel 6:174 BW aansprakelijk: De bezitter (of eigenaar) van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk Het ligt voor de hand, dat daarnaast ook van een gewone onrechtmatige daad (zie hierboven) sprake kan zijn. Dan moet men denken aan het geval van verwaarlozing en schuld, waardoor de schoorsteen omlaag is gevallen. De gezamenlijke appartementseigenaren kunnen dan zowel op grond van artikel 6:162 BW een eigen onrechtmatige daad als op grond van artikel 6:174 BW in de kwaliteit van bezitter van het appartementengebouw door de VvE-beheerder worden aangesproken tot het betalen van de geleden schade. Het zal duidelijk zijn, dat met betrekking tot de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW op de VvE-beheerder een veel zwaardere bewijslast rust: hij zal immers moeten bewijzen, dat zijn schade het gevolg is van toerekenbaar onrechtmatig handelen van de eigenaren. Voor artikel 6:174 BW behoeft hij alleen te bewijzen, dat de schoorsteen omlaag is gevallen en dat hij daardoor schade heeft geleden. Vereist is natuurlijk wel dat aan de opstal een gebrek kleeft. Een schoorsteen die bij windkracht 4 naar beneden komt, voldoet niet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de schoorsteen mag stellen. Komt de schoorsteen naar beneden doordat een orkaan van een ongekende kracht over ons land waait, dan zal de aansprakelijkheid ontbreken, wanneer men aanneemt dat men onder deze omstandigheden niet mag eisen dat geen schoorstenen naar beneden komen. In het laatste geval zal de VvE-beheerder dus geen vordering tegen de gezamenlijke appartementseigenaren kunnen instellen. Het blijft dan bij een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 3

4 Overmacht Maar er is ook nog een andere tenzij, zoals de wet vele mits-en en tenzij-en kent. Deze tenzij wordt gevormd door een mogelijk aanwezige rechtvaardigheidsgrond, bijvoorbeeld overmacht. Terug naar de schoorsteen: stel, na de buitengewoon heftige orkaan staat de schoorsteen wankel en scheef, de eigenaren waarschuwen prompt de aannemer en doen er alles aan om zo snel mogelijk tot herstel te komen. Een dag later komt de schoorsteen evenwel door een gewone windvlaag alsnog te vallen om alsnog de VvE-beheerder te verpletteren. Indien dan inderdaad komt vast te staan, dat de eigenaren er alles aan hebben gedaan om het gevaar af te wenden dan wel daarvoor adequaat te waarschuwen (meer speciaal de VvE-beheerder) kunnen de eigenaren terecht een beroep op overmacht doen en zijn zij dus niet aansprakelijk. Overigens zal deze situatie zich in de praktijk niet vaak voordoen. Voorbeelden Terug naar het gebrek: wanneer heeft een opstal een gebrek? Een paar praktijkvoorbeelden: een dame loopt tegen een grote glazen schuifpui zonder waarschuwingstekens of veiligheidsglas in de entree van het appartementengebouw en loopt daardoor ernstig beenletsel op; de rechter overwoog, dat adequate veiligheidsmaatregelen hadden moeten worden getroffen door het aanbrengen van waarschuwingstekens of het aanbrengen van veiligheidsglas. Nu dit achterwege was gebleven, was de opstal gebrekkig. Of de situatie, waarbij de luxe vloertegels in de open entree bij regen glad werden en er vervolgens een heer uitgleed en ernstig hoofdletsel ondervond. Ook daar zonder meer aansprakelijkheid voor de gezamenlijke appartementseigenaren. En dan was er het geval, waarbij tijdens een renovatie van een winkelcentrum asbestdeeltjes vrijkwamen, die zich achter de wanden en plafonds van het winkelcentrum bevonden. De rechter overwoog ook hier, dat de opstal gebrekkig was. Maar aanwezigheid van asbest op zich levert géén gebrek in de opstal op: het is niet ongeoorloofd om een opstal met dakbedekking, welke ten dele uit asbesthoudende platen bestaat, te bezitten en er kan niet worden gezegd dat de bezitter door deze situatie te laten voortbestaan door niet de asbest te doen verwijderen, een onrechtmatige daad pleegt. Dus niet de aanwezigheid van asbest sec maar het verwerken c.q. het in aanraking laten komen met asbest levert een gebrek in de opstal op. En hoe zit het dan met legionella? Vast staat, dat de zich in het appartementengebouw bevindende leidingen tot de opstal van artikel 6:174 BW behoren. Legionella is een bacterie die zich niet in de leidingen behoort op te houden. Dat impliceert al, dat er inderdaad sprake is van een gebrek, zodra legionella in de leidingen wordt aangetroffen. Is dat ook zo, indien die leidingen zich in privé-gedeelten bevinden? Het 4

5 Modelreglement 1992 (artikel 9 lid 1 sub b) bepaalt, dat waterleidingen gemeenschappelijke zaken zijn, tenzij die leidingen ten dienste van een privé-gedeelte strekken; zij zijn dus gemeenschappelijk tot de aftakking naar het privé-gedeelte. Indien anderzijds de legionella wordt aangetroffen in de zich buiten de opstal bevindende leidingen is de leidingbeheerder (lees: het waterbedrijf) aansprakelijk. Deze laatste situatie zal zich evenwel niet vaak voordoen. En dan tenslotte nog de casus, waarbij een putdeksel in het gemeenschappelijke parkeerterrein bij het appartementencomplex los lag, waarna een auto zodanig werd beschadigd, dat deze total-loss moest worden verklaard. Het verweer van de eigenaren, dat die putdeksel door iemand verkeerd gelegd zou moeten zijn al dan niet uit baldadigheid werd gepasseerd. Evenals bij bovenomschreven casus van de verpletterde VvE-beheerder kon de rechter kort zijn: voldoende bewezen is dat de putdeksel de schade heeft veroorzaakt en dat vervolgens ook schade is geleden. Kortom: wees op uw hoede. Maak geen fouten in uw organisatieproces en zorg voor preventieve (veiligheids)maatregelen. Zorg er bovendien voor dat het appartementengebouw tip top in orde is. Schade door toedoen vrijwilligers Een geheel andere uitwerking van het genoemde artikel 6:162 BW is de vraag, in hoeverre de VvE aansprakelijk is, indien de VvE bepaalde (onderhouds-) werkzaamheden door een vrijwilliger - meestal een lid van de VvE - laat uitvoeren. Dus aansprakelijkheid voor door de vrijwilliger ontstane ongevallen. Werknemersbescherming Werknemers die een arbeidsongeval overkomt, hebben sedert jaar en dag een specifieke arbeidsrechtelijke bescherming. Die bescherming bestaat uit een op de werkgever rustende vergaande zorgplicht en het bewijsrisico aan die zorgplicht te hebben voldaan. Het komt er op neer, dat door de werknemer slechts dan de schade zelf moet worden gedragen, indien die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat kleine of grote (mede)schuld aan de zijde van de werknemer voor de aansprakelijkheid van de werkgever geen enkel gevolg heeft. De werkgever is dus bijna altijd aansprakelijk. Daarom is het een verplichting voor een goed werkgever dat hij ten behoeve van zijn werknemers een goede bedrijfsongevallenverzekering afsluit. Reeds sinds 1990 is het begrip werkgever voor de uitleg van deze regel uitgebreid met de zogenoemde inlener ; dat is degene, die van een derde, de uitlener, een werknemer inhuurt om ten behoeve van zijn onderneming en/of bedrijf werkzaamheden te verrichten. Dus ook, indien er geen werknemers/werkgevers-relatie is en/of er geen arbeidsovereenkomst is, is 5

6 de inlener c.q. opdrachtgever aansprakelijk voor bedrijfsongevallen van bijvoorbeeld de uitzendkracht. Artikel 7:658 lid 4 BW Sinds 1999 is deze regelgeving en de in de jurisprudentie ontwikkelde uitbreiding neergelegd in het nieuwe artikel 7:658 lid 4 BW: hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Nieuw is dus dat dit artikel zich niet uitsluitend op de werknemers/werkgevers-relatie richt. Maar hoe groot is die kring dan wel precies? Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot dit artikel en de toelichting daarop blijkt, dat het toch in ieder geval moet gaan om opdrachten aan werknemers, opdrachtnemers en derden in het algemeen, die beroeps- of bedrijfsmatig zijn verstrekt en die de opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn beroep of het bedrijf ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. De praktijk heeft evenwel geleerd, dat ook deze toelichting onvoldoende duidelijkheid met betrekking tot dit artikel geeft. Rechtspraak De afgelopen jaren is uit de rechtspraak gebleken, dat veelal de volgende redenering moet worden gevolgd: degene die de schade lijdt, verrichtte arbeid in de onderneming van de opdrachtgever; hij diende voorts de door of namens de opdrachtgever gegeven instructies strikt op te volgen; hij maakte gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en materialen; zijn werkzaamheden verschilden niet wezenlijk van die van reguliere medewerkers van de opdrachtgever; indien deze situatie zich voordoet, zou het niet aanvaardbaar zijn, dat er een verschil in rechtspositie zou bestaan tussen de reguliere medewerkers van de opdrachtgever en in dit geval het slachtoffer. Het spreekt voor zich, dat de voormelde uitgangspunten met name betrekking hebben op een situatie, waarbij er sprake is van een onderneming/bedrijf aan de ene kant en een werknemer of een daarmee gelijk te stellen persoon aan de andere kant. 6

7 De VvE aansprakelijk? Maar kan die situatie zich ook bij de Vereniging van Eigenaars voordoen? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, met name niet, omdat er bij sommige VvE personeel in dienst is, zoals bijvoorbeeld bij serviceflats. In het laatste geval moet er vanuit worden gegaan, dat de VvE in het licht van dit artikel in de uitoefening van een bedrijf door werknemers arbeid laat verrichten, waartoe zij instructies geeft, gereedschappen en materiaal beschikbaar stelt etc. Maar is deze VvE niet alleen voor werknemers maar ook aansprakelijk voor bijv. onbezoldigde stagiaires, studenten in opleiding, vrijwilligers e.d.? Ja, zodra in ieder geval de hierboven genoemde door de rechtspraak geformuleerde elementen op de relatie tussen partijen van toepassing zijn. In een arrest van 14 januari 2005 was het Gerechtshof Arnhem daar in ieder geval heel duidelijk over: in dat geval ging het om een onbezoldigde vrijwilligster van een dierenopvangcentrum, waarbij de vrijwilligster door een aanval van een hond letselschade had ondervonden; het Hof overwoog, dat de vrijwilligster in een gezagsverhouding tot het centrum stond en dat de door haar verrichtte werkzaamheden ook door werknemers van het centrum hadden kunnen worden verricht. Met name serviceflats e.d. dienen er dus rekening mee te houden, dat zij op de voet van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk zijn voor de schade aan de zijde van deze pseudowerknemers. Deze VvE s zullen dus een goede collectieve verzekering moeten afsluiten voor schade die werknemers en alle andere voor haar werkzame personen tijdens hun werkzaamheden kunnen oplopen. En hoe zit het dan met de gewone Verenigingen van Eigenaars, dus de Verenigingen van Eigenaars zonder personeel? In de regel zal een dergelijke VvE opdrachten aan een bedrijf geven, bijvoorbeeld aan een schoonmaakbedrijf, een aannemersbedrijf, een installatiebedrijf etc. Indien een werknemer, stagiaire of vrijwilliger van dat bedrijf tijdens zijn werkzaamheden in het appartementengebouw gewond raakt, is niet de VvE maar dat bedrijf daarvoor aansprakelijk, omdat het bestuur c.q. de beheerder van de VvE aan dat bedrijf en niet aan de individuele werknemer van dat bedrijf instructies zal hebben gegeven en die werknemer vervolgens ook uitsluitend zijn instructies van zijn werkgever zal hebben ontvangen. In al die gevallen is er dus sowieso geen aansprakelijkheid voor de VvE. Zoals boven reeds uiteengezet, is van belang, of de Vereniging in de uitoefening van een bedrijf arbeid laat verrichten. Het Gerechtshof Arnhem overwoog in een eerdere uitspraak, te weten het arrest van 4 november 2003, dat bij lange na niet altijd sprake is van beroep of bedrijf. Is bijvoorbeeld een gemeente een bedrijf? Het Hof oordeelde van niet. Het Hof voegde toe, dat er bovendien sprake zou moeten zijn van een commercieel bedrijf, welk zich op winst richt. Op deze laatste toevoeging is nogal veel commentaar gekomen: uit de wetsgeschiedenis valt immers niet op te maken, dat het al dan niet commerciële karakter van het bedrijf voor de 7

8 aansprakelijkheid van dit artikel van belang is. Dat laatste standpunt lijkt juist te zijn. Kortom Naast het feit, dat de gewone VvE geen commerciële basis heeft en geen winst nastreeft, zal de gewone VvE in de uitoefening van haar taken het beheer en onderhoud van het appartementencomplex niet zijn te vereenzelvigen met een bedrijf in de zin van artikel 7:658 lid 4 BW. Tenzij sprake is van een VvE, die zoals een serviceflat in de uitoefening van haar taken als bedrijf arbeid laat verrichten, is dit artikel op de Vereniging van Eigenaars dus niet van toepassing. Voorzorgsmaatregelen Er van uitgaande, dat aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de vrijwilliger niet snel voor de gewone VvE zal worden aangenomen, is het toch zaak om voorzichtig te werk te gaan. Het bestuur c.q. de beheerder van de VvE zou daartoe het volgende in aanmerking kunnen nemen: Hoewel een dergelijke verklaring hooguit een matigende invloed op de hoogte van de schade zal hebben, is het verstandig om de vrijwilliger een verklaring te laten ondertekenen, op grond waarvan hij/zij verklaart dat de betreffende werkzaamheden geheel op zijn/haar eigen risico geschieden en dat de VvE op geen enkele wijze voor eventuele schade tijdens die werkzaamheden aansprakelijk is. De vrijwilliger zal de nodige vrijheid met betrekking tot de door hem uit te voeren werkzaamheden moeten behouden, zodat eventuele instructies van het bestuur van de VvE uiterst beperkt dienen te blijven. Zo zal met de vrijwilliger bijvoorbeeld niet mogen worden overeengekomen, dat hij zijn werkzaamheden gedurende tevoren vastgestelde tijden uitvoert. Zo mogelijk zal de vrijwilliger bovendien van zijn eigen gereedschappen en materialen gebruik moeten maken. Het ter beschikking stellen van gebrekkige gereedschappen door de VvE zou de VvE wel eens duur kunnen komen te staan. In ieder geval zal de VvE erop toe moeten zien, dat er zo min mogelijk aanknopingspunten met een arbeidsovereenkomst zijn. Door zo te handelen verkleint de VvE het risico voor aansprakelijkheid in ieder geval nog meer. Voor nadere informatie over dit onderwerp: mr. N.L. Rijssenbeek en mr. E. van Riet. 8

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Verantwoord gebouw onderhoud aansprakelijkheid VvE door mr. K.J. Schuurs Juridische Dienst, VvE Belang Inhoud Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Inleiding Wat is verantwoord gebouwonderhoud? Op wie is welke regelgeving

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Maar wij hebben alles goed geregeld toch? juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Achtergrond Jurist (privaatrecht en strafrecht) Register-Expert Nostimos Letselschadedeskundigen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Nadere bestudering van de juridische merites en jurisprudentie leert, dat aan dit vraagstuk nogal wat haken en ogen zitten.

Nadere bestudering van de juridische merites en jurisprudentie leert, dat aan dit vraagstuk nogal wat haken en ogen zitten. FINANCIERING VAN GROOT ONDERHOUD In de praktijk komt het regelmatig voor, dat een ouder appartementengebouw dringend aan renovatie en/of groot onderhoud toe is. In die gevallen doet de Vergadering van

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Scholen

Aansprakelijkheid Scholen Aansprakelijkheid Scholen Mr. B.M. (Brechtje) Paijmans KBS Advocaten / Universiteit Utrecht 12 januari 2011 1 www.kbsadvocaten.nl NRC Handelsblad 11 maart 2006 2 Schade op school: aansprakelijke partijen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Aansprakelijkheid op het ijs

Aansprakelijkheid op het ijs Aansprakelijkheid op het ijs KNSB verenigingsdag voor bestuurders 3 november 2007 Bart Bendel Wouter Vermaas Inhoud workshop Aansprakelijkheid van: Schaatsers Verenigingen Trainers Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeente Delft na 24 jaar de relatie met haar heeft beëindigd, zonder haar op een of andere wijze te compenseren

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers Aansprakelijkheid van ondernemers 19 juni 2014 1 Over Juridiq * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers * eerstelijn: voor alle vragen en problemen * specialisaties in Juridiq Netwerk * andere

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Hoefsmeden Kennisevent

Hoefsmeden Kennisevent 1 I:\Presentaties\AM\Lezingen 2015\Hoefsmeden seminar 26-02-2015 Hoefsmeden Kennisevent PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 2 Onderwerpen: A. Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit/fout.

Nadere informatie

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1 Geen schending zorgplicht bij een val tijdens het volgen van een BHV-cursus (Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2017) Werknemer is op 6 augustus 1977 in dienst getreden bij zijn werkgever. Werknemer vervult

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching Vakleerkracht Basisschool

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid

Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze verschillen wezenlijk: een verantwoordelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns NIS-bijeenkomst 17 januari 2013 Herstelcoach Actualiteiten Arlette Schijns Wat ga ik met jullie bespreken? Herstelcoach: de juridische inbedding Actualiteiten - Verkeersongevallenjurisprudentie: 7:611

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW

De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW HIP 2014(7) 210 Art. - De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW Publicatie Tijdschrift Huurrecht in Praktijk Aflevering 6 afl. 7 Publicatiedatum 28 november 2014 Auteurs Scheeper,

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

SCHOTELANTENNES. Wettelijk kader

SCHOTELANTENNES. Wettelijk kader SCHOTELANTENNES Ondanks de technologische ontwikkelingen met betrekking tot de ontvangst van televisiesignalen blijven schotelantennes populair om televisie mee te kijken. Ook VvE s worden geconfronteerd

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Artikel 1. Algemeen 1. Racing Experience Dongen is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Dongen, met de volgende activiteiten: Het organiseren van race-evenementen.

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze Welkom Programma 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers 20:15 Pauze 20:30 Aansprakelijkheid bestuurders 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00 Einde Praktijk Praktijk Praktijk Dagelijkse

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout 1. Inleiding Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout Over aansprakelijkheden en schadevergoeding bij wijkteams Tim Robbe 1 Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens

Nadere informatie

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder Schoorstenenconferentie Veiligheid en aansprakelijkheid 28 oktober 2015, Kantens mr. Arvin Kolder Kraanongeval Alphen a/d Rijn, 3 augustus 2015 De bouwkranen vielen om tijdens het hijsen van een brugdeel

Nadere informatie

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS Bij serviceflats komt het regelmatig voor, dat een ballotageregeling van toepassing is. Wat betekent een dergelijke ballotageregeling eigenlijk? En is een dergelijke

Nadere informatie

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen?

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? Bij het ter perse gaan van deze tweede nieuwsbrief ligt de ontwerp NEN 3569, handelend over vlakglas voor gebouwen, voor commentaar ter inzage.

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs

Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs Aansprakelijkheid binnen de Brede School bij aanbod van activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs 1. Algemeen In dit verkennend onderzoek worden de aansprakelijkheden binnen de Brede School bij

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Merellaan 617 tot en met 723 (oneven nummers) te Maassluis,

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Merellaan 617 tot en met 723 (oneven nummers) te Maassluis, Zaaknummer: S21-14 Datum uitspraak: 2 juli 2014 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: M. van der Knaap te Maassluis, verder te noemen: Van der Knaap, tegen:

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

Workshop Verhalen loonschade

Workshop Verhalen loonschade Workshop Verhalen loonschade 18 mei 2017 Capra Advocaten mr J.J. Blanken 070 36 48 102 / 06 18 50 10 59 j.blanken@capra.nl 1 1. Algemene bevoegdheid tot schadeverhaal: artikel 15:1:12 CAR/UWO - De ambtenaar

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Zorgvuldige beroepsuitoefening;

Zorgvuldige beroepsuitoefening; Algemene Voorwaarden Wheel of life.nl, ten behoeve van cliënten en opdrachtgevers. Algemeen; Moniek Oosterwijk handelend onder de naam Wheel of life.nl (KvK 17271894) verricht online dienstverlening op

Nadere informatie

JAR 2012/33 27-12-2011, 200.065.076/01, LJN BU9564

JAR 2012/33 27-12-2011, 200.065.076/01, LJN BU9564 Informatie 2012 afl. 2 Gerechtshof Amsterdam 27 december 2011 200.065.076/01 LJN BU9564 mr. Kingma mr. Smit mr. Van der Kwaak Appellant te (...), appellant, advocaat: mr. W.A. van Veen te Utrecht, tegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder De Hoge Raad schept duidelijkheid over verhaal van kosten voor opruimwerkzaamheden na een ongeval Hoge Raad van 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3594

Nadere informatie

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Reanimatie & Recht zorgvuldig balanceren tussen hulpverleningsplicht en zelfbeschikkingsrecht mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Hulpverleningsplicht Verankerd in: Millennia van

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 208 d.d. 1 september 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Opstalverzekering. Als gevolg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie