DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk"

Transcriptie

1 DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL Brussel - februari 2015

2 DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE SOCIAAL WERK Ravensteingalerij Brussel T +32 (0) F +32 (0) Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLUHR-secretariaat. Het rapport is elektronisch beschikbaar op Wettelijk depot: D/2015/12.784/5

3 DEEL I ALGEMEEN DEEL Inleiding Verkorte procedure De visitatiecommissie Werkwijze 9 DEEL II OPLEIDINGSRAPPORT 11 BIJLAGEN 23 Bijlage 1 Personalia van de leden van de visitatiecommissie 24 Bijlage 2 Bezoekschema 25

4

5 DEEL 1 Algemeen deel

6

7 De onderwijsvisitatie verkorte procedure Sociaal werk 1.1 Inleiding In de loop van 2011 heeft de visitatiecommissie Sociaal werk in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de professionele opleidingen Sociaal werk gevisiteerd. Dit initiatief kaderde in de werkzaamheden van de VLHORA op het vlak van de externe kwaliteitszorg, waarmee de Vlaamse hogescholen gevolg geven aan de decretale verplichtingen terzake. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie werden vastgelegd in het visitatierapport Sociaal werk, dat werd gepubliceerd op 6 november De betrokken opleiding heeft vervolgens een accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De professioneel gerichte bacheloropleiding Sociaal werk aan de XIOS Hogeschool Limburg kreeg een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de XIOS Hogeschool Limburg daarop voor de opleiding een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering verleend voor een periode van twee jaren, dat wil zeggen tot 1 september Sociaal werk 7

8 1.2 Verkorte procedure De decreetgever voorziet dat de accreditatie van een opleiding na het verlopen van een tijdelijke erkenning plaatsvindt via een verkorte procedure. Een nieuwe externe beoordeling (m.i.v. een gepubliceerd rapport) dient te worden uitgevoerd. Op basis daarvan neemt de NVAO een besluit dat zij publiceert in een accreditatierapport. Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de professioneel gerichte bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten (cfr. infra) en gecoördineerd door de VLUHR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu onderwerpen 2 en 3, waaronder de facetten: 2.2, 2.3, 2.6 en De visitatiecommissie De visitatiecommissie die deze verkorte visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit twee nieuwe commissieleden en twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 21 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 17 juni De commissie was als volgt samengesteld: Voorzitter en domeindeskundige: Prof. Dr. Hans van Ewijk, Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk, Nederland Domeindeskundig lid: Erwin Daenen, Diensthoofd welzijn Provincie Vlaams-Brabant Domeindeskundig lid: Marielle Geelen, Plaatsvervangend rector - Koning Willem II College Tilburg, Nederland Student-lid: Yelien Parewyck, studente derde jaar Sociaal werk, Hogent Ciska De Ruyver, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris. Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar bijlage 1. 8 Sociaal werk

9 1.4 Werkwijze Ter voorbereiding van de verkorte visitatie heeft de betrokken opleiding een zelfevaluatierapport opgesteld waarin de opnieuw te beoordelen onderwerpen werden besproken. Het zelfevaluatierapport werd op 30 september 2014 aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR overgemaakt, die het op haar beurt aan de commissieleden bezorgde. De visitatiecommissie kreeg aldus de gelegenheid deze informatie zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. Het bezoek van de visitatiecommissie vond plaats op 3 november Tijdens het bezoek heeft de visitatiecommissie gesprekken gevoerd met de opleidingsverantwoordelijken, de studenten, de afgestudeerden, de werkveldvertegenwoordigers en de docenten. Het bezoekschema is toegevoegd als bijlage 2. Als laatste stap in het proces heeft de commissie, conform het visitatieprotocol Handleiding visitaties VLIR/VLHORA, Brussel, september 2008, haar bevindingen en conclusies omtrent de te beoordelen onderwerpen in voorliggend rapport vastgelegd. De opleiding werd hierbij in de gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren. De commissie heeft de reactie van de opleiding in het rapport verwerkt. Sociaal werk 9

10

11 DEEL 2 Opleidingsrapport Sociaal werk

12

13 HOGESCHOOL PXL Sociaal werk INLEIDING VAN DE COMMISSIE De commissie vindt dat de Hogeschool PXL de resultaten van de vorige visitatie heel serieus genomen heeft en de heropbouw van de opleiding strategisch en inhoudelijk goed uitgevoerd heeft. De opleiding ervaarde de vorige visitatie als een wake-upcall, waardoor besloten werd om niet enkel de negatief beoordeelde facetten te repareren maar een totale aanpak in haar vernieuwing door te voeren, dit van visie tot kwaliteitsbeleid. De commissie spreekt haar waardering uit over de breedte en de diepte waarmee de opleiding het herstelproces heeft aangepakt. Ook de doortastende aanpak en de aansturing in de beginfase door de centrale diensten en de wijze waarop dit doorgezet is door het nieuwe departements-/opleidingshoofd vindt de commissie, samen met de docenten, heel bijzonder. De veranderingen werden procesmatig aangepakt met betrokkenheid van alle partijen. Het programma wordt heropgebouwd vanuit een breed gedragen visie en de opleiding weet nu waar ze naar toe gaat. Er gaat een grote daadkracht uit van de op het spoor gezette verbeteracties. De commissie wil wel nog waarschuwen voor de kwetsbaarheid van de op gang gezette veranderingen. Nog een aantal zaken dienen verder gerealiseerd en geborgd te worden. Zo kunnen structuren voor verdere inbedding en verankering zorgen waardoor de voortdurende bijsturing en vormgeving die een opleiding vraagt niet enkel steunt op de sterke aansturing van het management. De commissie was onder de indruk van het hersteld vertrouwen van het werkveld in de opleiding en ook van de docenten in elkaar en het management. Opvallend is dat het wantrouwen binnen het opleidingsteam werd omgebouwd naar een flow of vibe-gevoel. Ook het positieve beeld van de centrale diensten en de waarderende uitspraken over de rol en de ondersteuning van de dienst onderwijs waren bijzonder volgens de commissie. De studenten spraken zich daarnaast zeer waarderend uit over de betrokkenheid van de docenten en ook spontaan en heel expliciet over het departementshoofd, die tevens opleidingshoofd is. De commissie moedigt de opleiding sterk aan om het ingeslagen pad met de nodige tredzekerheid verder te bewandelen. Sociaal werk Hogeschool PXL 13

14 ONDERWERP 2 PROGRAMMA Facet 2.2 Eisen professionele en academische gerichtheid van het programma Beoordelingscriteria: Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroeps- of kunstpraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk, de kunstpraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroeps- of artistieke vaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Beoordeling 2012: In het visitatierapport 6 november 2012 kende de commissie de opleiding een onvoldoende toe voor het facet 2.2. Aanbevelingen ter verbetering: De commissie verwacht dat de opleiding meer investeert in de vorming van reflectieve kritische sociale professionals die reflecteren over de maatschappelijke rol van sociaal werk in de samenleving. De commissie raadt de opleiding aan om meer actief op zoek te gaan naar de brede ontwikkelingen in het werkveld onder andere door het meer aan bod laten komen van verplichte actuele vakliteratuur. De commissie stimuleert de opleiding om de kansen voor onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te benutten. De commissie meent dat het eindwerk nog meer kan worden benut om tot integratie en tot een reflectie op het beroep te komen. Beoordeling hervisitatie: De commissie beoordeelt de eisen professionele en academische gerichtheid van de opleiding als voldoende. Om de door de vorige visitatiecommissie vastgestelde tekortkomingen aan te pakken startte de opleiding in het academiejaar met een volledig nieuw programma. Op basis van haar vernieuwde visie ontwierp de opleiding hiervoor een competentieprofiel. Het competentieprofiel bestaat uit vier pijlers: Cliënt/medewerkergericht werken, Organisatiegericht werken, Beleidsmatig werken en Professionele identiteit. De eerste drie pijlers werden vormgegeven op basis van de samen met het werkveld ontwikkelde vaardighedenhiërarchie maatschappelijk assisteren. Op aangeven van het opleidingsteam en de werkveldvertegenwoordigers werd ook een vierde pijler Professionele identiteit opgenomen. Deze pijler vormt de insteek voor het professioneel handelen in de andere drie pijlers. De vier pijlers van het competentieprofiel werden bij de uitbouw van het curriculum geoperationaliseerd in vijf curriculumpijlers. De eerste vier pijlers zijn dezelfde als de pijlers uit het competentieprofiel. In de vijfde curriculumpijler Integratie staat het geïntegreerd toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes centraal. Op basis van het 4C/ID-model van van Merriënboer werden deze dan verder geoperationaliseerd in zes opleidingsonderdelenclusters: Integraal sociaal werk, Mijn professionele identiteit, Sociaal methodisch werken, Verkennen en verdiepen van het werkveld, Recht en Mens, samenleving en wetenschap. Het programma is nu vormgegeven aan de hand van vijf curriculumpijlers en zes opleidingsonderdeelclusters. 14 Sociaal werk Hogeschool PXL

15 De professionele gerichtheid van het programma wordt gradueel opgebouwd vanuit een generalistische benadering. Dit houdt in dat de opleiding werkt met een gemeenschappelijk competentieprofiel voor haar twee afstudeerrichtingen Maatschappelijk werk en Personeelswerk en een gemeenschappelijke stam van 120 studiepunten in de eerste twee opleidingsjaren. In het derde opleidingsjaar kiest de student een afstudeerrichting. De commissie stelt vast dat de student in de twee eerste opleidingsjaren voldoende aanbod van cases uit beide afstudeerrichtingen krijgt. De commissie vindt de generalistische benadering goed uitgewerkt in de professionele gerichtheid van het programma. In de eerst trajectschijf worden een Meet & home en Meet & greet on the field met het werkveld georganiseerd. In de Exchange Your Experience (EYE-event) wisselen studenten stage-ervaringen uit. Zo kunnen studenten uit trajectschijf 1 voor informatie terecht bij studenten uit trajectschijf 2 en gaan studenten uit trajectschijf 2 op hun beurt te rade bij studenten uit trajectschijf 3. In trajectschijven 2 en 3 zijn de stages opgenomen binnen de cluster Integraal sociaal werk. In trajectschijf 2 lopen studenten acht weken stage binnen het opleidingsonderdeel Integraal sociaal werk 4: de professional in ontwikkeling. Dit opleidingsonderdeel bestaat uit vijf lesweken, gevolgd door acht weken stage en één lesweek met daarin een terugkoppeling van de stage. Semester 6 omvat een stage van veertien weken zowel voor de afstudeerrichting Maatschappelijk werk als Personeelswerk. De commissie heeft vertrouwen in het voorliggende concept van eindwerk dat een integraal en probleemoplossend karakter heeft en zo ook aansluit op de leerlijn onderzoeksvaardigheden. De opleiding heeft er daarnaast voor gekozen, onder andere ook op basis van de bevindingen van de vorige commissie, om studenten op te leiden tot kritische reflectieve professionals. In de opleidingsonderdeelclusters Sociaal methodisch werken, Integraal sociaal werk en Mijn professionele identiteit wordt ingezet op de ontwikkeling van de professionele vaardigheden. Ook door het gebruik van casussen bij de activerende hoorcolleges in deze clusters worden studenten aangezet tot kritische reflectie en meningsvorming. Uit de gesprekken bleek dat in de cluster Integraal sociaal werken voortdurend sprake is van reflectie en kritische overwegingen. De commissie spreekt haar grote waardering uit voor de opdracht maatschappelijk engagement, binnen de cluster Integraal sociaal werken, vormgegeven in de opleidingsonderdelen Integraal sociaal werk 3: interpretatie, Integraal sociaal werk 5: de professionalisering in de samenleving en Integraal sociaal werk 6: de professionele maatschappelijk werker/personeelswerker. Studenten bouwen op deze manier 80 uren maatschappelijk engagement op tijdens hun volledig studietraject. De commissie vindt dit een mooie vorm om het maatschappelijk engagement te stimuleren, te organiseren en in te kaderen in de opleiding. Uit de gesprekken met de werkveldvertegenwoordigers en studenten blijkt dat de nadrukkelijke aandacht voor engagement ook daadwerkelijk effect sorteert. De werkveldvertegenwoordigers en de docenten stellen immers nu al een mentaliteitswijziging vast bij de studenten. Het engagement van de student wordt gestimuleerd, waarbij ze zelf op zoek gaan naar hun persoonlijke betrokkenheid op het werkveld. De commissie vindt, samen met het werkveld en de docenten, de inzet op de betrokkenheid tussen student en werkveld van bij de aanvang van de opleiding een belangrijke meerwaarde. De aandacht voor kennisontwikkeling in het programma komt voornamelijk aan bod in de clusters Verkennen en verdiepen van het werkveld, Mens, samenleving en wetenschap, Sociaal methodisch werken en Recht. De commissie keek het cursusmateriaal en de casussen in en stelde vast dat de opleiding aansluit op de actualiteit van het werkveld. De verplichte vakliteratuur is momenteel wel nog vrij beperkt en bijna uitsluitend Nederlandstalig. De commissie vindt daarom dat er meer internationale vakliteratuur aangewend kan worden. De leerlijn onderzoeksvaardigheden is in ontwikkeling en de maatschappelijke dienstverlening is opgestart. De eerste aanzetten zijn alvast positief. De commissie stimuleert de opleiding om dit verder samen met het werkveld uit te bouwen wat betreft invulling en einddoelen. Sociaal werk Hogeschool PXL 15

16 De commissie is samen met het werkveld zeer positief over de grote dynamiek die op gang is gekomen om de praktijk op verschillende manieren binnen te brengen. De opleiding heeft sterk en intensief ingezet op de interactie met het werkveld waardoor de afstemming tussen het programma en de actuele beroepspraktijk vlot verloopt. De werkveldvertegenwoordigers spraken van een hersteld vertrouwen in de opleiding en een goede wissel- en samenwerking. De commissie meent, net als de werkveldvertegenwoordigers, dat de opleiding de huidige openheid voor het werkveld dient aan te houden en te bewaken. Door het structureel inbedden van de receptiviteit en het regelmatig introduceren van nieuwe gezichten en werkveldthema s, kan blijvende interactie en afstemming gegarandeerd worden. De commissie ziet nog een belangrijke uitdaging in de verbreding van het netwerk van de opleiding. Zo heeft de cliënt, onder de vorm van ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers, momenteel nog geen structurele plaats binnen de opleiding. Ook de uitbreiding naar andere regio s, voorbij Limburg, is nodig. Deze nood aan verbreding, weerspiegelt zich momenteel ook in de lijst van gastsprekers. De commissie vindt daarom dat de opleiding haar participatietraject nog verder en blijvend dient uit te werken. Op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe programma lieten werkveldvertegenwoordigers en docenten weten dat studenten zich nu sneller bewust zijn van de sector(en) waarin ze terecht komen en of ze zich herkennen in het profiel van een sociaal werker. Op het moment van het visitatiebezoek was, door de graduele invoering van het nieuwe curriculum, in trajectschijf 3 het uitdovende curriculum nog van toepassing. Daarom is het voor de commissie nog niet mogelijk om te bepalen of alle gestelde doelen bij dit facet gehaald worden. De commissie vindt dat de opleiding in de uitrol van haar eerste twee trajectschijven sterk overtuigt. Ze vraagt wel om na een eerste volledige uitrol van het programma, de theorie- en praktijkelementen te evalueren en bij te stellen indien nodig. Doordat het derde jaar nog niet zichtbaar was voor de commissie besluit ze dus om aan dit facet een voldoende te geven. Aanbevelingen: Maak het werkveld netwerk breder, bouw het verder structureel uit en borg de blijvende actualisering ervan. Geef de nodige aandacht aan de verdere doorstart van de onderzoekslijn. Facet 2.3 Samenhang van het programma Beoordelingscriteria: Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Beoordeling 2012: In het visitatierapport 6 november 2012 kende de commissie de opleiding een onvoldoende toe voor het facet 2.3. De aanbevelingen van de oorspronkelijke commissie: De commissie stelt ernstige vragen bij de achterliggende visie op het programma (van theorie naar praktijk) en pleit voor een integratieve visie op theorie en praktijk. De commissie beveelt de opleiding met aandrang aan meer inspanningen leveren om ook vakoverschrijdend binnen elk structureel programmadeel tot integratie van de opgedane kennis te komen. De commissie vraagt de opleiding te overwegen of specifieke opleidingsonderdelen met betrekking tot personeelswerk al in het tweede jaar kunnen gegeven worden. Beoordeling hervisitatie: De commissie beoordeelt de samenhang van het programma als voldoende. 16 Sociaal werk Hogeschool PXL

17 Uit het bezoek en de verkregen informatie blijkt dat de opleiding ankerpunten heeft om haar inhoudelijke samenhang te borgen. Een eerste is de verbinding van de verschillende opleidingsonderdelen met de competenties en de explicitering hiervan in een competentiematrix. Een tweede ankerpunt is de keuze voor de curriculumpijler Integratie die de samenhang door middel van casuïstiek borgt. Het derde ankerpunt vond de commissie in het accent op de curriculumpijlers doorheen en in de opeenvolgende trajectschijven. Er wordt ook duidelijk vakoverschrijdend gewerkt en de samenwerking hiervoor tussen docenten verloopt goed. De commissie stelt vast dat het programma zowel voor de docenten als de studenten coherent is. De commissie waardeert dat het programma nu vanuit een integratieve visie op theorie en praktijk is opgebouwd en daarmee beantwoordt aan de aanbeveling van de vorige commissie. Via de vijf curriculumpijlers worden de opleidingsonderdelen verbonden vanuit de visie geïntegreerd werken en wordt de samenhang van het programma geborgd. De verdeling van de studiepunten over de vijf pijlers toont de graduele opbouw van de integratie aan. Door te kiezen voor het VierComponenten-Instructiemodel (4C-ID model) heeft de opleiding voor een didactisch model gekozen waar integratie en interdisciplinariteit centraal staan. Het 4C-ID model wordt gecombineerd met een pijlermodel waar aparte aandacht is voor (theoretische) leerlijnen. Daarnaast werd ook hogeschoolbreed beslist dat elke opleiding de drie leerlijnen onderzoeksvaardigheden, internationale en interculturele competenties (IIC) en taal dient te ontwikkelen. De samenhang van het programma is gekenmerkt door een evenwicht tussen leren van praktijken en leren door theorie-overdracht, vaardigheidstrainingen en onderzoek. De opleidingsonderdelencluster Integraal sociaal werken staat sterk in voor de realisatie van de vakoverschrijdende integratie van de opgedane kennis en wordt vormgegeven door middel van casussen en just-in-time informatie. Theoretische kennis die nodig is voor het realiseren van de verschillende opdrachten maar die nog niet behandeld is, wordt aangeboden via vakspecifiek geïntegreerd aanbod (VIA-uren). Ook binnen de cluster Mens, samenleving en wetenschap, die eerder theoretische opleidingsonderdelen omvat, vindt integratie en afstemming plaats. Daarnaast kunnen theoriedocenten door het werken met kleinere groepen ook gemakkelijker praktijkvragen in hun lessen verwerken. De docenten lieten weten zelf heel tevreden te zijn over de mogelijkheden die het nieuwe didactische model en programma bieden om theorie en praktijk te verbinden. De opleiding is er zich bewust van dat er wel nog verdere uitpuring nodig is in de combinatie van een leerlijnenmodel en een casus model. Zo is bijvoorbeeld de bestaansreden van Recht als afzonderlijke cluster niet volledig helder in de huidige constructie. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt door middel van casuïstiek zowel gelegd in theorie- als praktijkvakken. De studenten maken vanaf het eerste jaar kennis met de reële beroepspraktijk door te werken met authentieke cases die de realiteit van het werkveld zo goed mogelijk benaderen. Hierbij worden thema s en contexten vanuit beide afstudeerrichtingen gebruikt. De commissie vindt de aandachtsverdeling van casussen en voorbeelden over beide afstudeerrichtingen in balans. De opleiding komt hiermee ook tegemoet aan de aanbeveling van de vorige commissie om reeds van bij de aanvang van de opleiding meer elementen vanuit de afstudeerrichting Personeelswerk in het programma te brengen. De commissie vindt de graduele opbouw van de complexiteit in de casussen goede voorbeelden van de verwevenheid tussen theorie en praktijk. De opleiding houdt bij het bepalen van de volgtijdelijkheid rekening met de opbouw van het curriculum en de mogelijkheden van de student. Flexibele trajecten beperken zich momenteel tot verkorte trajecten voor de opleiding Orthopedagogie van de KHLim en de HBO5-opleidingen Orthopedagogie en Maatschappelijk werk uit de regio. Studenten met een bachelor- of masterdiploma kunnen vrijstellingen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK). Sociaal werk Hogeschool PXL 17

18 Een ander voorbeeld waar integratie en interdisciplinariteit zichtbaar is, zijn de twee interdisciplinaire en interdepartementale samenwerkingen, wat past binnen de bredere visie van de hogeschool: de hogeschool met het netwerk. Samen met de departementen PXL-Healthcare, PXL-Business, de provincie Limburg en het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training politieschool) werd een nascholing School of Safety georganiseerd, waarbij de samenwerking tussen de veiligheids-, zorg- en welzijnssector waargemaakt wordt. Ook in de bachelor-na-bacheloropleiding interdisciplinaire ouderenzorg wordt sinds de opstart van de opleiding een lector van de opleiding Sociaal werk betrokken. Daarnaast zet de opleiding, samen met het departement Healthcare de schouders onder het innovatieproject rond het uitbouwen van een interdisciplinaire leerwerkplaats. De commissie ziet veel mogelijkheden in het laten doorstromen van thema s en elementen uit de samenwerkingen in de reguliere bacheloropleiding zelf en moedigt de opleiding hierin aan. De commissie besluit dat het model van curriculumpijlers, clusters, trajectschijven, leerlijnen en casussen om verdere doorontwikkeling en een goede balans vraagt. De samenhang moet zich nog verder bewijzen en moet nog geborgd worden. Daarom dient de opleiding, na de uitrol van het derde jaar, de effecten te evalueren en te monitoren. Daarnaast drijft dit proces ook nog op chemie en personen en mag de aandacht en energie niet verslappen. Het is een continu werkpunt om iedereen mee te krijgen, te hebben en te houden. Het proces is nog pril maar geeft vertrouwen. Aanbeveling: Neem de interdisciplinaire benaderingen in casussen, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en leerwerkplaatsen verder met kracht ter hand. Facet 2.6 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Beoordelingscriteria: Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. Beoordeling 2012: In het visitatierapport 6 november 2012 kende de commissie de opleiding een onvoldoende toe voor het facet 2.6. De aanbevelingen van de oorspronkelijke commissie: De commissie dringt aan om een didactische overgang te voorzien van theorie naar praktijk. De commissie pleit ervoor om de kennisoverdracht niet monodisciplinair in te vullen. De commissie dringt aan op de uitbouw van een gedragen didactisch concept dat uitgaat van het competentiegericht opleiden. De commissie verwacht dat alle opleidingsonderdelen aandacht besteden aan de integratie van de kennis in het uitvoerend werk van de sociale professional. Beoordeling hervisitatie: De commissie beoordeelt de afstemming tussen vormgeving en inhoud van de opleiding als goed. 18 Sociaal werk Hogeschool PXL

19 De commissie stelt vast dat de opleiding de aanbevelingen van de vorige commissie heeft opgevolgd. Met de keuze voor het VierComponenten-Instructiemodel (4C-ID model) heeft ze de didactische overgang gerealiseerd van theorie naar praktijk. De opleidingsonderdeelclusters Integraal sociaal werk en Professionele identiteit zorgen daarbij ook voor de integratie van de verschillende disciplines. De commissie merkt ook op dat de opleiding bewust heeft gekozen om de elementen van een leerlijnenmodel te combineren met casusgericht werken en meent dat dit een valabele aanpak is. Uit het bezoek blijkt dat het didactisch concept gedragen is en dat de gehanteerde werkvormen hier goed op afgestemd zijn. De inhoudelijke invulling van het didactische concept sluit aan op het competentieprofiel en de actuele beroepspraktijk. Er is sprake van een passende keuze van verschillende werkvormen bij de diverse curriculumpijlers: hoorcolleges, werkcolleges, vaardigheidstrainingen, groeps- en individuele opdrachten. De commissie stelt vast dat de kloof tussen theorie en praktijk grotendeels is geslecht en dat de meeste lesuren een interdisciplinair karakter hebben. De commissie meent wel dat momenteel eerder de klassieke casussen aan bod komen en vindt dat de opleiding nog kan inzetten op het gebruik van interdisciplinaire casussen die aansluiten op het werkveld. Met de keuze voor het VierComponenten-Instructiemodel (4C-ID model) is het duidelijk dat de opleiding, ondersteund door de centrale dienst Onderwijs, aansluit op de recente onderwijsontwikkelingen in binnen- en buitenland. De commissie vindt de kwaliteit van de onderwijsmiddelen aan de maat en door het interdisciplinair en integratief werken wordt het leermateriaal op elkaar afgestemd. De commissie vindt dat het gedragen didactische model en de gehanteerde werkvormen goed aansluiten bij de opleidingsdoelstellingen. De commissie waardeert dat met de keuze voor het didactisch model er een balans is gezocht en gevonden voor het aanbrengen van theoretische kennis en het aanleren van vaardigheden vanuit diverse relevante vakgebieden aan de hand van actuele casussen vanuit de beroepspraktijk. De commissie besluit daarom een oordeel goed te geven aan dit facet. Conclusie bij onderwerp 2: Programma Gegeven de positieve score die aan de facetten 2.2, 2.3 en 2.6 worden toegekend en de aangehaalde motiveringen bij de herbeoordeling, en overwegende de positieve scores die in het rapport 2012 werden toegekend, besluit de commissie op onderwerpniveau tot een positief oordeel voor de opleiding. Sociaal werk Hogeschool PXL 19

20 ONDERWERP 3 INZET VAN HET PERSONEEL Facet 3.1 Kwaliteit van het personeel Beoordelingscriteria: Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Beoordeling 2012: In het visitatierapport van 6 november 2012 kende de commissie de opleiding een onvoldoende toe voor het facet 3.1. De aanbevelingen van de oorspronkelijke commissie: De commissie adviseert de hogeschool om meer middelen in de opleiding te investeren. De commissie vraagt aandacht voor de werkonzekerheid van de tijdelijke personeelsleden. De commissie verwacht dat de specifieke onderwijskundige en didactische expertise binnen het departement vergroot wordt. De commissie beveelt aan om een strategisch personeelsbeleid te voeren. De commissie vindt het nodig dat de opleiding nagaat of de personeelsleden op de juiste plaats worden ingezet. De commissie vindt het absoluut noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de cultuur die wordt gekenmerkt door wantrouwen en verwacht dat er gewerkt wordt aan de onderlinge werksfeer. De commissie raadt de opleiding aan om veel nadrukkelijker een vertrouwenspersoon te positioneren ten aanzien van het personeel. Beoordeling hervisitatie: De commissie beoordeelt het facet kwaliteit van het personeel van de opleiding als goed. De opleiding is, ondersteund door de centrale diensten op hogeschoolniveau, op uitstekende wijze tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van de vorige commissie. De opleiding heeft nu een duidelijke visie over het ideale personeelskader en beschikt over een krachtig aangestuurde selectie-, benoeming-, functionerings- en evaluatieprocedure. Er is duidelijk sprake van een strategisch personeelsbeleid. Er werden extra middelen in personeel geïnvesteerd en de werkonzekerheid werden voor zover mogelijk aangepakt door vervanging en uitbreiding. De commissie keek de uitgeschreven vacatures in, sprak met nieuwe medewerkers en stelde vast dat de opleiding in haar wervingsbeleid accent legde op de aanwerving van docenten die nog in het werkveld staan en zo ook sterk zijn in de integratie van theorie en praktijk. In totaal werden 3FTE prioritair voor mensen uit het werkveld ingezet. Recent werd ook een onderwijskundige medewerker aangetrokken om het didactische verder te ondersteunen. De nieuwe personeelsleden worden begeleid en meegenomen in de nieuwe dynamiek van het team. Tijdens de gesprekken spraken deze van de positieve vibe waarin ze meegenomen worden. Uit de gesprekken bleek verder dat aansluitend op de verdere ontwikkeling van het opleidingsprogramma de opleiding in een volgende wervingsronde wil inzetten op het aanwerven van masters die polyvalent inzetbaar zijn. Tijdens het veranderingsproces werden de docenten samen met het werkveld begeleid in het formuleren van een visie en vaardighedenhiërarchie. Daarnaast werden de docenten getraind in de 20 Sociaal werk Hogeschool PXL

21 didactische vaardigheden samenhangend met de introductie van het nieuwe didactisch model. Het huidige bijscholingsbeleid is gebaseerd op twee pijlers: de noden vanuit de docent en de noden vanuit de opleiding. Uit de gesprekken bleek daarnaast dat door middel van functioneringsgesprekken de eigen wensen van de docent en de behoeftes van de opleiding worden afgestemd en docenten zo op zowel voor de opleiding als de persoon passende functies worden ingezet. De werkveldvertegenwoordigers en vooral de studenten waarmee de commissie sprak waren zeer positief over de betrokkenheid en de kundigheid van de docenten. Er is ook duidelijk gewerkt aan de onderlinge werksfeer onder impuls van een nieuw opleidingshoofd. De onderlinge werksfeer is er momenteel een van toenemend vertrouwen, afstemming en samenwerking. Wel blijkt dat er sprake is van nog niet bij alle personeelsleden hersteld vertrouwen, wat gezien de grote omslag die de opleiding maakte een onderdeel van het proces is. De Hogeschool PXL heeft vier vertrouwenspersonen, die rapporteren aan een externe preventiedienst, wat in het kader van de nieuwe regelgeving wordt opgevolgd. Gezien de broosheid van het net herstelde vertrouwen moedigt de commissie de opleiding aan om verder te werken aan de teamgeest en de onderlinge afstemming van het personeel. De commissie besluit dat de opleiding op zo een overtuigende wijze de nodige stappen heeft gezet voor de kwaliteit van haar personeel, dat zij een goed toekent voor dit facet. Conclusie bij onderwerp 3: Inzet personeel Gegeven de positieve score die aan de facet 3.1 wordt toegekend en de aangehaalde motiveringen bij de herbeoordeling, en overwegende de positieve scores die in het rapport uit 2012 werden toegekend, besluit de commissie op onderwerpniveau tot een positief oordeel voor de opleiding. INTEGRAAL OORDEEL VAN DE COMMISSIE Gegeven de bovenstaande positieve scores die bij de herbeoordeling aan de onderwerpen 2 en 3 werden toegekend, en overwegende de positieve scores die in het rapport uit 2012 werden toegekend, besluit de commissie dat er binnen de opleiding voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn en heeft zij aldus een positief eindoordeel over de Bachelor Sociaal werk. Sociaal werk Hogeschool PXL 21

22

23 BIJLAGEN

24 BIJLAGE 1 Curriculum Personalia van Vitae de leden van de commissieleden visitatiecommissie Erwin Daenen Erwin Daenen ( 1974) is maatschappelijk assistent en licentiaat in de criminologische wetenschappen. Van 1999 tot 2002 was hij coördinator van het Antwerps Straathoekwerk Overleg, waar hij zich toelegde op beleidsbeïnvloeding, individuele en groepsgerichte begeleiding van straathoekwerkers en de ondersteuning van de Belangenvereniging van Antwerpse druggebruikers. Tussen 2002 en 2008 was hij beleidsmedewerker drugsbeleid bij de Stad Antwerpen, waar hij in stond voor o.a. het intersectoraal overleg tussen hulpverleningsactoren, projectontwikkeling en -coördinatie, ondersteuning van doelgroepinitiatieven en internationale contacten. Vanaf 2008 is hij diensthoofd welzijn en gezondheid bij de provincie Vlaams-Brabant. Marielle Geelen Marielle Geelen ( 1968) is doctorandus in de bedrijfseconomie. Van 1994 tot 2005 was ze docente Management en organisatie. In 2000 nam ze ook de functie van coördinator kwaliteitszorg aan in de Fontys Hogescholen op. Van 2004 tot 2006 was ze Hoofd Onderwijs van Fontys Hogeschool Communicatie. Van 2006 tot 2012 was ze adjunct-directeur aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek. Vanaf 2012 is ze plaatsvervangend rector van een school voor voortgezet onderwijs in Tilburg. Yelien Parewyck Yelien Parewyck ( 1992) is derdejaars student sociaal werk. Zij is al 3 jaar actief als participatie student binnen de Hogeschool Gent. Ze is de voorzitter is van de Hogeschool Gent Studentenraad ( ). Verder zetelt ze ook in de opleidingscommissie sociaal werk, de faculteitsraad van de faculteit mensen en welzijn en is ze mandataris voor de Vlaamse vereniging van studenten (VVS). Als afgevaardigde van VVS zetelde ze onder andere in de taskforce kwaliteitszorg georganiseerd door het kabinet van onderwijs onder minister Crevits. Hans van Ewijk Hans van Ewijk ( 1947) is doctor in de Sociale wetenschappen, nadat hij eerder zijn doctoraal haalde in de godgeleerdheid. Momenteel is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Tartu in Estland. Eerder was hij bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek, lector sociaal beleid en voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Internationaal was hij onder andere actief als European President International Council on Social Welfare (ICSW) en mede oprichter en eerste voorzitter van ENSACT (European Network for Social Action). Hij publiceerde boeken en artikelen over onderwerpen als sociaal beleid, de wijkaanpak, jeugdbeleid, maatschappelijk werk, informatiebeleid en welzijnswerk. 24 Curriculum vitae van de commissieleden

Besluit. Doelstellingen. Programma (facetten 2.1, 2.3 en 2.7) Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie

Besluit. Doelstellingen. Programma (facetten 2.1, 2.3 en 2.7) Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie s e a ccr ed tati eor ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning. se a ccr ed tati eorga n t s att e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde: combinatie

Nadere informatie

De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Visitatie Actuariële Wetenschappen De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Verkorte procedure www.vlir.be Brussel-december 2010 Exemplaren van dit

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 )

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 ) n ed erl a n d s - v I a a ms e a ccr ed itati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de interieurvormgeving

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen

Besluit. Voozieningen nederl ands - ul oamse acøeditati eorganisatie Besluit datum 20 augustus 201 5 onderwerp Ontwerp van accreditatierapport en -besluit (0041 00) bülage 2 Accreditatierapport en -besluit met een positieve

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Bouwkunde

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Bouwkunde DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Bouwkunde Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde aan de Universiteit Hasselt in samenwerking met de

Nadere informatie

Industriële Wetenschappen Bouwkunde

Industriële Wetenschappen Bouwkunde DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Industriële Wetenschappen Bouwkunde De opleiding Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde KU Leuven op Campus Oostende (@ Kulab) www.vluhr.be

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Interieurvormgeving

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Interieurvormgeving DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Interieurvormgeving Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in de Interieurvormgeving aan LUCA School of Arts www.vluhr.be Brussel

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Ontwerp van Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Ergotherapie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Ergotherapie DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Ergotherapie Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele Bachelor in de ergotherapie aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be Brussel - maart 2015

Nadere informatie

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Nieuwe organisatiestructuur VLUHR Sinds 1 januari 2013 zijn de Cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma (facelten 2.1 en 2.9)

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma (facelten 2.1 en 2.9) se a ccr ed ttati eor gani sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Arts in de voortgezette studies muziek (master

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Drama een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding drama aan luca school of Arts www.vluhr.be Brussel 3 mei 2013 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Ravensteingalerij 27 1000 Brussel T +32 (0)2 792 55 00 F +32(0)2 211 41 99

Ravensteingalerij 27 1000 Brussel T +32 (0)2 792 55 00 F +32(0)2 211 41 99 DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Master of Science in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid / Master of Science in International Economics and Business Management Master of Science

Nadere informatie

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE EEN KIJK VAN ONDERUIT Prof.dr. Rita Godyns, decaan Faculteit Toegepaste Taalkunde Hogeschool Gent Universiteit Gent Overzicht: situering van de opleiding het visitatieproces

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Standpunt nieuw accreditatiestelsel

Standpunt nieuw accreditatiestelsel Standpunt nieuw accreditatiestelsel VVS heeft in de discussie rond het nieuw accreditatiestelsel volgend standpunt a) met betrekking tot de instellingsaudits: - akkoord met het principe van instellingsaudits

Nadere informatie

Grafische en digitale media

Grafische en digitale media De onderwijsvisitatie Verkorte procedure Grafische en digitale media Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Grafische en digitale media aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao r n e d e rla n d s- viaam se accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE. Bedrijfscommunicatie. De masteropleiding Bedrijfscommunicatie van de KU Leuven

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE. Bedrijfscommunicatie. De masteropleiding Bedrijfscommunicatie van de KU Leuven DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Bedrijfscommunicatie De masteropleiding Bedrijfscommunicatie van de KU Leuven www.vluhr.be Brussel - april 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE - VERKORTE PROCEDURE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten

Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten De onderwijsvisitatie aanvullende beoordeling Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten Een onderzoek naar de kwaliteit van de masteropleiding Industriële wetenschappen: landmeten aan de Hogeschool

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Journalistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Journalistiek aan de XIOS Hogeschool Limburg

Journalistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Journalistiek aan de XIOS Hogeschool Limburg H E R V I S I T A T I E Journalistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Journalistiek aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Productdesign

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Productdesign DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Productdesign Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bachelor en master Productdesign aan de LUCA School of Arts www.vluhr.be Brussel - maart

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

AANVULLENDE VISITATIE

AANVULLENDE VISITATIE AANVULLENDE VISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica-ict Een aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen:

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Toegepaste Informatica

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Toegepaste Informatica DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Toegepaste Informatica Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Toegepaste Informatica aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties 1.1 De opleidingen hebben een uitgeschreven en gedragen onderwijsvisie. 1.2 De opleidingen beschikken over een dynamisch competentieprofiel dat o.a. aan

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie n ed erl a n d s - u I a a mse a ccr e ditati eor ga n i sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de creatieve

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao nederiands- viaamse accreditatieorganisatie es i uit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de communicatiewetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. Vanuit de VLHORA was Klara De Wilde projectbegeleider en Mario Clemmens secretaris.

Besluit. l.lnleiding. Vanuit de VLHORA was Klara De Wilde projectbegeleider en Mario Clemmens secretaris. Besluit Accreditatierapport en -besluit met een negatieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte bachelor) van de XIOS Hogeschool

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,rwao v nederlands - Vlaamse accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind (professioneel gerichte bachelor) van

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Taalkunde en Westerse Literatuur Western Literature

Taalkunde en Westerse Literatuur Western Literature DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Taalkunde en Westerse Literatuur Western Literature De masteropleidingen Taalkunde en Westerse Literatuur/Western Literature van de KU Leuven www.vluhr.be Brussel

Nadere informatie

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond PERSBERICHT Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond maandag 7 december 2009 van 14.00 tot 17.00 uur, Brussel Paleis der Schone Kunsten Volgens het structuurdecreet

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Pop- en rockmuziek

De onderwijsvisitatie Pop- en rockmuziek De onderwijsvisitatie Pop- en rockmuziek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Pop- en rockmuziek aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 21 maart 2013

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Besluit. - Thomas Jans, medewerker VLOHRA.

Besluit. - Thomas Jans, medewerker VLOHRA. n ederl an ds - v I aamse a ccr editati eorganísatie Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de audiovisuele technieken:

Nadere informatie

De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs

De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs FACTA conferentie Utrecht 19 mei 2016 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht Wat is uw

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: elektromechanica

Industriële wetenschappen: elektromechanica De onderwijsvisitatie Verkorte procedure Industriële wetenschappen: elektromechanica Een onderzoek naar de kwaliteit van de masteropleiding Industriële wetenschappen: elektromechanica aan de Erasmushogeschool

Nadere informatie

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4 Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica (academisch gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Opleiding: School: Bedrijfskunde MER Instituut voor Bedrijfskunde Auditdatum: 23-06-2015 HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Data Datum

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. - Chris Peeters (Stafmedewerker kwaliteitszorg, Vlhora)

Besluit. - Chris Peeters (Stafmedewerker kwaliteitszorg, Vlhora) n ed erl an ds v I aams e accredítati eorgani s atíe Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de boekhoudkundige en

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Verkorte procedure Theater- en Filmwetenschap

De onderwijsvisitatie Verkorte procedure Theater- en Filmwetenschap De onderwijsvisitatie Verkorte procedure Theater- en Filmwetenschap De opleiding Master of Arts in de Theater- en Filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen www.vluhr.be Brussel - april 2013 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Architectuur

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Architectuur DE ONDERWIJSISITATIE ERKORTE PROCEDURE Architectuur Een evaluatie van de kwaliteit van de bachelor en masteropleiding Architectuur aan de Universiteit Antwerpen www.vluhr.be Brussel mei 2015 DE ONDERWIJSISITATIE

Nadere informatie

Besluit. - Chara Baeyens, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora

Besluit. - Chara Baeyens, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora s e a ccr editat eorga ni sqtí e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte

Nadere informatie

Besluit. 1.lnleiding. pedagogiek, sociaal cultureel werk, samenlevingsopbouw, jeugdbescherming en

Besluit. 1.lnleiding. pedagogiek, sociaal cultureel werk, samenlevingsopbouw, jeugdbescherming en se aciled tat eorgan satie Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte bachelor)

Nadere informatie

Vroedkunde. Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen

Vroedkunde. Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen De hervisitatie Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen www.vluhr.be Brussel - 27 maart 2012 De hervisitatie

Nadere informatie

Verpleegkunde parallelle commissie 3 DE ONDERWIJSVISITATIE

Verpleegkunde parallelle commissie 3 DE ONDERWIJSVISITATIE DE ONDERWIJSVISITATIE Verpleegkunde parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde aan Hogeschool PXL, AP Hogeschool, Katholieke Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Advies over het nieuwe NVAO-reglement

Advies over het nieuwe NVAO-reglement Raad Hoger Onderwijs 8 oktober 2013 RHO-RHO-ADV-002 Advies over het nieuwe NVAO-reglement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. mvqo w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie *@S Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in het toerisme (master) van de Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ict

industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ict DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ict een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding industriële

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Besluit. Secretaris: - Ciska De Ruyver, secretaris namens Vlhora; van 6 november 2012. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:

Besluit. Secretaris: - Ciska De Ruyver, secretaris namens Vlhora; van 6 november 2012. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling: se a ccr editati eor ga n tsati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte

Nadere informatie

Luchtvaart Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Luchtvaart aan de Vlaamse hogescholen

Luchtvaart Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Luchtvaart aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Luchtvaart Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Luchtvaart aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d 8

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.

De onderwijsvisitatie Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora. ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de academische bachelor en master Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie aan de Vlaamse

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Creatieve therapie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Creatieve therapie DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Creatieve therapie Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele Bachelor in de creatieve therapie aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - april 2015

Nadere informatie

Visitaties in de hogescholen en universiteiten. VEP 7 december 2012

Visitaties in de hogescholen en universiteiten. VEP 7 december 2012 Visitaties in de hogescholen en universiteiten VEP 7 december 2012 1 Visitaties in de hogescholen en universiteiten 1. Situering van de visitaties in de kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek van Belgische Rekenhof

Nadere informatie

Besluit. - Projectbegeleider: Klara De Wilde is stafmedewerker Vlhora - Secretaris: Ciska De Ruyver is aangesteld door Vlhora

Besluit. - Projectbegeleider: Klara De Wilde is stafmedewerker Vlhora - Secretaris: Ciska De Ruyver is aangesteld door Vlhora se a ccr editotí eorgan s at e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte bachelor)

Nadere informatie

Brussel september 2008. Deel 1 Handleiding onderwijsvisitaties

Brussel september 2008. Deel 1 Handleiding onderwijsvisitaties Brussel september 2008 Deel 1 Handleiding onderwijsvisitaties Brussel september 2008 Handleiding onderwijsvisitaties DEEL 1 VLIR Ravensteingalerij 27 B 1000 Brussel t e l +32 (0)2 792 55 00 f a x +32 (0)2

Nadere informatie