Voorbeeldtentamen Inleiding Bedrijfskunde (de juiste antwoorden zijn vetgedrukt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldtentamen Inleiding Bedrijfskunde (de juiste antwoorden zijn vetgedrukt)"

Transcriptie

1 Voorbeeldtentamen Inleiding Bedrijfskunde (de juiste antwoorden zijn vetgedrukt) 1) Welke van de onderstaande elementen wordt tegenwoordig tot de productiefactoren gerekend? a) reputatie b) cash flow c) kennis 2) Een effect van het gebruik van self-managed cross-functional teams is: a) het verdwijnen van bepaalde management posities b) een sterkere arbeidsdeling binnen de onderneming c) een vermindering van het gebruik van de matrix-structuur 3) Een aanbodcurve toont de relatie tussen: a) de tijd die nodig is om een product te fabriceren en de relevante productiekosten b) de prijs van een product en de hoeveelheid die de producenten bereid zijn te verkopen c) de hoeveelheid producten die een bedrijf maakt en de totale winst van het bedrijf 4) Een adviseur riep eens tegen de leden van een branche-organisatie: Heren, u heeft een oligopolie, maar u weet het niet! Waar sloeg deze opmerking op? a) op de marketingstrategie van de leden van de branche-organisatie b) op het kleine aantal bedrijven dat in de markt van de leden van de branche-organisatie actief was c) op het inzicht in de markt dat de informatie-systemen van de leden van de branche-organisatie verschafte 5) Beschouw het bijgaande krante-artikel uit Het Financieele Dagblad van 11 oktober Welk begrip dient te worden ingevuld op de zwart gemaakte plekken in het artikel? a) Peer group(s) b) Shareholder(s) c) Stakeholder(s) 1

2 6) Beschouw de volgende twee uitspraken. Landen moeten die producten maken en verkopen aan andere landen die zij zelf het meest efficiënt kunnen produceren. Landen moeten daarentegen de producten kopen die andere landen meer efficiënt kunnen produceren. Welke theorie wordt hier uiteengezet? a) de theorie van de major advantage b) de theorie van de comparative advantage c) de theorie van de resource advantage 7) De Verenigde Staten hebben zich in het verleden regelmatig beklaagd over buitenlandse producenten die staal verkopen op de Amerikaanse markt tegen een prijs die lager ligt dan zij op hun eigen thuismarkt vragen. Op welk fenomeen richten de Verenigde Staten hier hun pijlen? a) dumping b) reverse exporting c) protectionism 8) Stel Bedrijf A verleent toestemming aan Bedrijf B, dat gevestigd is in een ander land, om de producten van bedrijf A te maken. In ruil daarvoor ontvangt bedrijf A een royalty van bedrijf B. Welk concept wordt hier beschreven? a) outsourcing b) licensing c) globalization 9) Volgens de heer Van der Poel van TUI is het idee de merken van de verschillende TUI-ondernemingen te integreren er doorgedrukt door de hoogste leiding van het concern TUI AG. TUI AG gedraagt zich op die manier ten opzichte van onder andere TUI Nederland als een: a) holding company b) instutional investor c) parent company 10) Wat is een initial public offering (IPO)? a) de eerste openbare presentatie van een nieuw product b) de eerste openbare tender voor een belangrijke outsourcing-opdracht c) de eerste openbare aandelen-uitgifte van een onderneming 2

3 11) Wat betekent comparable worth? a) dat werknemers die werk doen dat een gelijk niveau van scholing en vaardigheden vereist, ook gelijk betaald worden b) dat de beurskoers van de uitstaande aandelen van een bepaalde onderneming gelijk is aan de intrinsieke waarde c) dat twee alternatieven die beschouwd worden tijdens een strategische analyse voor het management een gelijke waarde hebben 3

4 Beschouw het artikel Van ordinaire yoghurt tot verwenkwark uit Trouw van 8 augustus 2002 en beantwoord de onderstaande vragen 12 t/m 16 (5 vragen). 12) Welk bedrijfskundig concept valt in dit artikel te herkennen? a) product profileration b) product differentiation c) mass customization 13) Welke vorm van samenwerking bestond er tot 1993 tussen de Nederlandse zuivelproducenten? a) Strategic alliances b) joint ventures c) Noch strategic alliances, noch joint ventures 14) In welke fase van de levenscyclus bevindt de Nederlandse zuivelmarkt zich? a) stabiliteitsfase b) volwassenheidsfase c) continuïteitsfase 15) Welke van de onderstaande concepten valt te herkennen in het krante-artikel? a) Multilevel-marketing b) Product line c) Product front 16) De export van Nederlandse speciale zuiveltoetjes naar het buitenland komt niet van de grond door: a) Sociaal-culturele factoren b) Sociaal-demografische factoren c) Sociaal-psychometrische factoren 4

5 17) Verschillende gastsprekers van TUI zijn ingegaan op wat er fout is gegaan in de jaren na de samenvoeging van Holland International en Arke tot aan de komst van de heer Frankenhuis als CEO begin Uit hun colleges valt af te leiden dat met name één functioneel gebied verwaarloosd is in die periode. Welk functioneel gebied was dat? a) Finance b) HRM c) Marketing 18) De heer Van Voorthuijsen beklemtoonde in zijn gastcollege dat zijn bedrijf Foqus- ICT marktgericht te werk gaat in plaats van klantgericht. Hij gaf daarmee aan dat Foqus-ICT: a) er vanuit gaat dat zij via het opdoen van ervaring en kennis van bepaalde branches de behoeften van de daarin actieve ondernemingen kan bepalen b) zich richt op middelgrote bedrijven, die een zeer homogeen karakter hebben c) uitsluitend componenten ontwikkelt en die via tussenpersonen aan de feitelijke klanten afzet 19) Welk voordeel biedt een algemene partnership firm boven een eenmanszaak? a) beperkte aansprakelijkheid b) betere toegang tot de kapitaalmarkt c) een gemiddeld langere levensduur 20) Waaruit bestaat een entrepreneurial team? a) ervaren ondernemers die als klankbord fungeren voor een startende ondernemer b) ervaren managers uit verschillende functionele gebieden c) investeerders met een gemeenschappelijke visie omtrent een product 21) Een creatieve werknemer die binnen een onderneming nieuwe producten lanceert en nieuwe winsten genereert noemen we een: a) intrapreneur b) entrepreneur c) business promotor 5

6 22) Om succes te bereiken als zelfstandig ondernemer moet men self-nurturing zijn. Wat houdt dit in? a) dat de onderneming geheel met eigen vermogen wordt gefinancierd b) dat de ondernemer zelf zijn enthousiasme op peil kan houden c) dat de ondernemer zelf rechtstreeks toezicht uitoefent op de bedrijfsprocessen 23) De Erasmus Universiteit heeft een subsidie van de overheid gekregen om een business incubator te beginnen. Wat biedt een business incubator? a) de mogelijkheid voor venture capitalists om nieuwe ondernemers te vinden b) de mogelijkheid voor ondernemers om hun plannen wetenschappelijk te onderbouwen c) de mogelijkheid voor ondernemers voor het verkrijgen van kantoorruimte met een aantal basis-bedrijfsvoorzieningen 24) Volgens het boek Understanding Business laten statistieken omtrent personen die een eigen bedrijf beginnen zien dat: a) veel kleine ondernemers hun ideeën opdeden toen ze nog werknemer waren b) managers met ervaring in grote ondernemingen slechts zelden een eigen bedrijf starten c) personen die meteen na het afronden van hun studie een eigen bedrijf beginnen het succesvolst zijn 25) Welke van de volgende beweringen is juist? a) De manager heeft affiniteit met het ondernemingsplan omdat dit hem helpt de exploitatie van de onderneming te optimaliseren b) De ondernemer heeft affiniteit met het ondernemingsplan omdat dit plan hem helpt de ondernemingsprocessen te beheersen c) Managers en ondernemers maken ondernemingsplannen alleen omdat hun bankier dat vereist 26) Een definitie van ondernemen is: Ondernemen is met twee woorden Italiaans de deal van je leven sluiten. Deze definitie is juist omdat: a) ondernemen het nemen van zeer grote risico s inhoudt b) wezenlijk voor ondernemen het aangaan van nieuwe uitdagingen is c) ondernemers niet met uitvoerige, dichtgespijkerde contracten werken 6

7 27) Waardoor is het theoretiseren over organisaties door mensen zoals Fayol, Weber, Taylor en vele anderen vanaf het einde van de negentiende eeuw sterk gestimuleerd? a) doordat organisaties groter en complexer werden b) door het krijgen van universitaire status van moederdisciplines als economie, sociologie en psychologie c) door de anti-trustwetgeving in de Verenigde Staten 28) De heer Plazier, directeur Operations van TUI, heeft in zijn gastcollege uiteengezet hoe zijn onderneming probeert de gemiddelde lengte van de telefoongesprekken van zijn medewerkers in kaart te brengen om vervolgens via het instellen van normen en procedures de gemiddelde gespreksduur zo laag mogelijk te maken. Dit is een voorbeeld van: a) downsizing b) scientific management c) business proces reengineering 29) Toen een manager werd gevraagd hoe hij zijn bedrijfsprocessen inricht binnen de verschillende onderdelen van zijn onderneming, antwoordde hij: Dat hangt er vanaf. Dit komt overeen met: a) theory X van McGregor b) een empowerment-benadering c) een contigency-benadering 30) Een van de management-functies betreft het creëren van structuren en voorwaarden waardoor alles en iedereen wordt afgestemd op het bereiken van de organisatiedoelen. Hoe noemen we die management-functie? a) planning b) directing c) organizing 31) Welke afweging zal er onder meer gemaakt moeten worden bij het indelen van organisatorische functies in afzonderlijke eenheden (departementalization)? a) kostenvoordelen van specialisatie versus responsiviteit ten opzichte van externe veranderingen b) arbeidsvoorwaarden van managers versus hun status bij interne en externe stakeholders c) de complexiteit van de interne kosten-toerekening versus de flexibiliteit van de interne en externe marketing 7

8 32) Welke van de volgende organisatie-principes werd niet benadrukt door Max Weber? a) geschreven regels b) betaling en promotie op basis van prestaties c) betaling en promoties op basis van kwalificaties 33) Wat is een belangrijk verschil tussen een goal en een objective? a) een goal is breder dan een objective, dat meetbaar moet zijn b) een objective heeft betrekking op de lange termijn, een goal op de korte termijn c) een objective geldt alleen voor managers, een goal geldt voor alle werknemers 34) Een bedrijf besluit achtereenvolgens 1) te trachten meer producten af te zetten in een bepaald gebied en stelt daarop 2) het jaarlijkse budget vast. Welke soorten planning zijn hier respectievelijk aan de orde? a) strategic planning; tactical planning b) generic planning; operational planning c) strategic planning; operational planning 35) In zijn gastcollege heeft de heer Frankenhuis uiteengezet dat vóór zijn aantreden als CEO van TUI Nederland de managers onvoldoende tools hadden om te leiden. Dit hield verband met de aanwezigheid van grote stafafdelingen binnen TUI. Waar duidde de heer Frankenhuis op toen hij het woord tools gebruikte? a) competenties/vaardigheden b) financiële middelen c) autoriteit 36) Wat is de rol van het contract in arbeidsrelaties? a) het contract is de richtsnoer voor de relatie; afwijkingen zijn vrijwel onmogelijk gezien de hoge transactiekosten b) het arbeidscontract is een open contract, wat impliceert dat weinig is vastgelegd; de relatie wordt gereguleerd door wederzijdse verwachtingen c) het contract vormt het fundament van de arbeidsrelatie; bij ingrijpende veranderingen in de omgeving moet het contract worden aangepast 8

9 37) In zijn college heeft de heer Wielers de vroegere situatie bij Kaak Koekblikken B.V. beschreven. Bij deze onderneming ontvangen de productiewerkers een gegarandeerd basisloon. Daarbovenop kunnen zij een stukloon ontvangen als hun productie uitkomt boven een bepaalde norm. Het stukloon kan hooguit 40% van het basisloon bedragen. De arbeiders reageerden hierop door een informele norm van een productie van 38% boven de norm te hanteren. Dit is een voorbeeld van: a) een tayloristisch bedrijfsbeleid en contingency-gedrag van de productiewerkers b) een tayloristisch bedrijfsbeleid en human relations-achtig gedrag van de produktiewerkers c) een contigency-achtig bedrijfsbeleid en human relations-achtig gedrag van de productiewerkers 38) De heer Möhring, hoofd Personeel & Organisatie van Touroperating bij TUI, stelde in zijn gastcollege dat het bij het doorvoeren van veranderingen in ondernemingen niet handig is je direct te richten tot alle medewerkers. Het is beter je te richten op managers en die als hefboom te gebruiken. Hoeveel medewerkers je op die manier per manager bereikt hangt af van: a) de span of control van de managers b) de mate van empowerment van de managers c) de leiderschapsstijl van de managers 39) Welke vaardigheden dienen first line-managers volgens het boek Understanding Business vooral te beheersen? a) conceptual and technical skills b) conceptual and human relations skills c) technical and human relations skills 40) Wat is knowledge management? a) het benutten van het kennispotentieel van een onderneming om patenten en octrooien aan te vragen b) het binnen een onderneming traceren, opslaan en verspreiden van informatie c) het managen van hoogopgeleide professionals, die een sterk extern gerichte loyaliteit hebben 9

10 41) Total Quality Management (TQM) programma s zijn gericht op het voldoen aan een bepaalde kwaliteitsnorm. Waar dient het bepalen van deze norm op te zijn gebaseerd? a) een analyse van de markt b) een analyse van het bestaande productieproces c) een analyse van het aanbod aan TQM-programma s 42) Dienstverlenende bedrijven enerzijds en goederen producerende ondernemingen anderzijds hanteren verschillende overwegingen bij het kiezen van de facility lay-out. Welke uitspraak omtrent dit verschil is juist? a) bij dienstverleners is de facility lay-out meestal gericht op het helpen van de klanten bij het vinden en kopen van het product; bij goederenproducenten staan kostenbesparingen centraal b) bij dienstverleners is de facility lay-out meestal gericht op het handhaven van een productieproces in grote batches; bij goederenproducenten staan kostenbesparingen centraal c) bij dienstverleners is bij de keuze van de facility lay-out de productiviteit van de werknemers van minder belang; bij goederenproducenten is de after salesdienstverlening aan de consument het centrale organisatie-criterium 43) Volgens de heren Plazier en Möhring, beiden van TUI, vormen de vooraf ingekochte vliegtuigenstoelen en hotelbedden de voorraden van TUI. Deze redenering is wetenschappelijk gezien onjuist voor wat betreft de mogelijkheid om diensten op voorraad te produceren, omdat: a) TUI afhankelijk is en blijft van de diensten van andere partijen in de keten b) TUI het ondernemersrisico draagt en dus bij onderbenutting van deze capaciteit een verliespost heeft c) het hier niet gaat om het poolen van aanbod en alleen dat kan er voor zorgen dat diensten op voorraad te produceren zijn 44) Hoe noemt men de methode om de voortgang in het productieproces bij te houden? a) CMM (constant monitoring method) b) Gantt chart, genoemd naar ontwerper Henry L. Gantt c) PERT (program evalution and review technique) chart 45) Wat is een typisch kenmerk van pull marketing? a) hoge verkoopprijs b) veel personal selling c) groot reclamebudget 10

11 46) Wat bepaalt of een product geclassificeerd wordt als een consumer product of als een business-to-business product? a) het gebruiksdoel van de aankoop b) de aard van het product c) het distributie-kanaal waarlangs het gekocht wordt 47) Welk concept is onverbrekelijk verbonden met market segmentation? a) one-to-one marketing b) group marketing c) target marketing 48) Relationship marketing onderscheidt zich van andere soorten marketing door een nadruk op: a) informele communicatie met de klant b) participatie van de klant in het productieproces c) het creëren van consumenten-loyaliteit 49) Welke van de volgende utilities worden onder meer gecreërd door tussenpersonen? a) form, time and finance utility b) form, time and place utility c) possession, place and public utility 50) Voor een afweging tussen welke twee factoren zien online retailers zich geplaatst? a) de prijs van hun producten t.o.v. de specifieke waarde van e-tailing voor de klant b) de kosten van de manier van transporteren t.o.v. het image ten opzichte van de klant c) de kosten van het bouwen van eigen faciliteiten t.o.v. de leveringsbetrouwbaarheid 51) Waaruit bestaat de traditionele promotional mix van een onderneming? a) advertising, personal selling, public relations en sales promotion b) strategy of place, product and price promotion c) choice of intermediaries (retail, wholesale, forwarding) 11

12 52) De heer Van Nunen heeft in zijn college gesproken over de rol van informatie. Wie relateert in het IT-tijdperk de bedrijfsprocessen aan elkaar? a) de IT-leverancier b) de marketing afdeling c) de klant 53) De bruikbaarheid van management informatie hangt af van vier eigenschappen. Welke eigenschappen zijn dat? a) relevantie, classificeerbaarheid, volledigheid en tijdigheid. b) kwaliteit, volledigheid, relevantie en tijdigheid. c) kwaliteit, volledigheid, classificeerbaarheid en tijdigheid. 54) Als de current ratio van een onderneming kleiner is dan 1, dan: a) zijn de vaste activa gedeeltelijk met kort vreemd vermogen gefinancierd b) zijn de vlottende activa kleiner dan de vaste activa c) is het kort vreemd vermogen kleiner dan de vlottende activa 55) Waarin verschillen management accounting en financial accounting van elkaar? a) in de gebruikte financiële technieken b) in de lijn- dan wel staf-positie van de accountants c) in de doelgroep waarop ze zich richten 56) Wat is de meest wijd gespreide bron van korte termijn financiering voor een onderneming? a) trade credit b) bank credit c) commercial finance companies credit 57) Wat is een voordeel voor een onderneming van het uitgeven van obligaties in plaats van aandelen? a) de rente op obligaties is meestal lager dan het dividend op aandelen b) obligaties kunnen desgewenst snel onderhands worden uitgegeven c) obligatie-houders krijgen geen zeggenschap over de onderneming 58) Wat is de functie van een budget? 12

13 a) het controleren en evalueren van de financiële standaarden die gebruikt worden om de balans en de verlies- en winstrekening van een onderneming op te stellen b) het vastleggen, classificeren, samenvatten en interpreteren van financiële transacties waar de onderneming bij betrokken is c) het vaststellen van de verwachtingen van managers omtrent te verwerven inkomsten en daarop gebaseerde specifieke allocatie van bronnen binnen de onderneming 59) Welke van de onderstaande definities is juist? a) Emergent strategy describes a process between planning and muddling through in which the strategy evolves b) Emergent strategy arises in the absence of, or despite, previous intentions c) Realised strategy results from intentions which were carried out 60) Ronald Rosen stelt in Strategic Management het marktaandeel aan de orde als zijnde: a) uitsluitend een doel dat bereikt dient te worden, bijvoorbeeld marktleiderschap b) uitsluitend een middel, bijvoorbeeld om te garanderen dat supermarkten het product van een bepaalde leverancier op de schappen houdt is het noodzakelijk om nummer één of twee in de branche te zijn c) zowel een doel als een middel, het ene gaat over in het andere en het onderscheid tussen deze twee bestaat in werkelijkheid niet 61) In sommige markten heeft verandering van de verkooprijs van een product aanzienlijke effecten op de gemaakte omzet van dat product. Door welk begrip wordt dat effect gemeten? a) marktaandeel/winst-ratio b) prijselasticiteitsratio c) verkoopprijs/omzet-ratio 62) Porter onderscheidt vijf competitieve krachten die de concurrentie binnen een bedrijfstak bepalen. Drie van die krachten zijn: bedreiging van toetreders, bedreiging van substituten en concurrentie intensiteit. Wat zijn de andere twee factoren die Porter onderscheidt? a) kracht van investeerders, krachten van (locale) overheden. b) kracht van investeerders, kracht van afnemers. c) kracht van leveranciers, kracht van afnemers. 13

14 63) Welke van de onderstaande beweringen biedt de juiste wetenschappelijke definitie van het begrip Strategieformulering? a) de scharnier tussen analyse en implementatie omdat het een confrontatie biedt tussen omgeving/markt enerzijds en ambities/mogelijkheden anderzijds b) de scharnier tussen goals enerzijds en uitwerking in een tactische en operationele agenda anderzijds c) de aansluiting tussen de keuze uit de strategische opties en een analytische onderbouwing van de implementatie via een SWOT-analyse 64) Bedrijf W kan worden onderscheiden in 3 verschillende Strategic Business Units (SBU s), A, B en C. Uit de interne analyse (mbv portefeuilleanalyse van de Boston Consulting Group) uitgevoerd door het bedrijf kan worden geconcludeerd dat SBU C gekenmerkt wordt als een Dog. Dit geeft aan dat SBU C : a) een lage marktgroei en een relatief laag marktaandeel heeft b) een lage marktgroei en relatief hoog marktaandeel heeft c) een hoge marktgroei en een relatief laag marktaandeel heeft 65) Welk van de volgende beweringen is geen nadeel van het betrekken van lager management in besluitvorming, waarbij een aanzienlijk deel van de macht binnen de organisatie aan hen wordt gegeven (decentralisatie)? a) aangezien lagere managers een kennisachterstand hebben met betrekking het ondernemingsbeleid, zouden hun beslissingen inconsistent met het ondernemingsstrategie kunnen zijn b) de in de onderneming aanwezige bronnen (zoals menselijk en technologisch kapitaal) zouden niet effectief/efficiënt gebruikt kunnen worden in vergelijking met de originele situatie (centralisatie) c) strategieformulering en implementatie zouden van elkaar gescheiden moeten worden om chaos binnen de organisatie te vermijden 66) Wat laat de ervaringscurve zien? a) hoe de kosten dalen als gevolg van de opgedane leerervaringen van de onderneming in een bedrijfstak b) hoe de kosten stijgen als gevolg van het gebruikmaken van trainings- en opleidingsfaciliteiten voor werknemers c) hoe de kosten dalen als gevolg van het gebruikmaken van trainings- en opleidingsfaciliteiten voor werknemers 14

15 67) De mate en het type controle over strategische business units wordt onder meer bepaald door de bedrijfstak, het type organisatie en de strategie van de onderneming. In Rosen, Strategic Management (2000) worden drie stijlen van controle geïntroduceerd. Deze stijlen liggen tussen twee extremen. Een van de extremen is: a) weerstand tegen verandering b) absolute hoofdkantoor controle c) SPACE (=Strategische Positionering en Actie Evaluatie) 68) Het proces van strategie bepalen is in de ogen van de descriptieve scholen: a) een bottom-up proces waarbij lokale initiatieven bepalend zijn voor de uiteindelijke strategie b) een bottom-up proces waarbij het topmanagement een grand strategy formuleert en deze door managers op de werkvloer laat implementeren c) een top-down proces waarbij het topmanagement exclusief de strategie bepaalt 15

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R MANAGEMENT 03A HBO / University of Applied Sciences Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Kern van strategieformulering: Het vaststellen van de doelstellingen van

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Product Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Uitleggen

Nadere informatie

Quick-scan flexibiliteit

Quick-scan flexibiliteit Quick-scan flexibiliteit Hieronder leggen we u enkele stellingen voor die betrekking hebben op de omstandigheden en de markt waarin uw onderneming, divisie of business unit (dit kunt u zien als uw organisatie

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Objectief Onafhankelijk Overzichtelijk & ondernemend Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Praktijkdag: 'De Switch naar Advieskantoor' Bunnik, 18 november 2014 drsj.j.a.

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

OR EN BEDRIJFSDIAGNOSE

OR EN BEDRIJFSDIAGNOSE OR EN BEDRIJFSDIAGNOSE Antoinetta Eikenboom Paul Melsen BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS EFQM-MODEL Personeelsmanagement Waardering door personeel Leiderschap Beleid en strategie Management van processen

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER 2015 14.15 UUR 15.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & management B / 6 Case The Greenery: wie gaat er nog

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Oplossing: Vertalen van strategisch plan naar concrete en meetbare afdelings- en persoonlijke doelstellingen.

Oplossing: Vertalen van strategisch plan naar concrete en meetbare afdelings- en persoonlijke doelstellingen. Planning, budget en forecast 1/ Planning budgetting yearplan Een onderneming heeft haar langetermijndoelstellingen en strategie bepaald. Ze heeft die ook vertaald naar belangrijke KPI s, waaronder concurrentie,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken; G SWOT-analyses

Nadere informatie