hbo4life Flexibel leren voor professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hbo4life Flexibel leren voor professionals"

Transcriptie

1 hbo4life Flexibel leren voor professionals

2 2

3 Voorwoord Welke kennis hebben we nodig? Waar halen we die vandaan? Hoe versterken we onze innovatiekracht? Hoe binden we nieuw talent aan ons? Hoe kunnen we investeren in bedrijfsontwikkeling? Dus hoe kunnen we op een efficiënte manier in de ontwikkeling van zittend personeel investeren? Als u zichzelf deze vragen wel eens stelt, dan nodigen wij u uit kennis te maken met de innovatieve en flexibele kracht van het hoger beroepsonderwijs. Jaarlijks doen ruim mensen naast hun werk een bachelor- of masteropleiding bij een hbo-instelling. De hogescholen hebben een groot netwerk van bedrijven en instellingen in de regio, combineren onderwijs met onderzoek en zijn goed toegerust om aan opleidings- en professionaliseringsvragen vanuit het werkveld te voldoen. Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien van wat de hogescholen te bieden hebben op het gebied van de combinatie werk en scholing. Het gaat niet alleen om opleidingen, maar ook om kortlopende cursussen en andere mogelijkheden. Heeft u een wens of een vraag, neem dan contact op met een van de hogescholen. De contactgegevens vindt u op pagina 22 van deze brochure. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier! 3

4 4

5 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 6 Werkveld en hbo, partners in werken en leren 8 Het hele middenkader op een lijn Hogeschool Arnhem Nijmegen 10 Trip to LA Hanzehogeschool Groningen 12 Talentmeting als loopbaaninstrument Zuyd 14 Werkend leren: make it PROOF Hogeschool Windesheim 16 Toegankelijk, kort en bruikbaar Fontys Hogescholen 18 Versie 2.0 van de ICT er Hogeschool van Amsterdam 20 Winterschool voor de watersport Hogeschool Zeeland 22 Contact 23 Colofon 5

6 Werkveld en hbo, partners in werken en leren Veel bedrijven en instellingen moeten steeds meer met steeds minder doen: meer op maat voldoen aan complexer wordende eisen van de klant, maar met minder personeel en budget. Dit vraagt een andere manier van werken, flexibeler, effectiever en meer klantgericht. Dat stelt eisen aan het niveau van het personeel. Ook het feit dat mensen langer door moeten werken, vraagt om een investering in de groei en ontwikkeling van medewerkers. Uit arbeidsmarktprognoses komt naar voren dat Nederland geconfronteerd wordt met niet alleen structurele, maar ook groeiende tekorten aan hoger opgeleiden. De vergrijzing aan de ene kant en de ontgroening aan de andere kant leiden de komende jaren tot een tekort op de markt. Crisis of geen crisis, de behoefte aan hoger opgeleid personeel zal sterk stijgen. Permanent opleiden en opscholen van de beroepsbevolking is noodzakelijk. Anno 2011 is het hbo daar helemaal klaar voor, met onderwijs aan werkenden, flexibilisering en een meer vraaggerichte invulling van het onderwijs. Werkenden variëren sterk in motieven, levensfase, kennis en ervaring. De leerbehoefte van een net afgestudeerde mbo er die tijdens zijn eerste baan in de avonduren doorleert, is niet te vergelijken met de 40-jarige professional die al veel kennis en ervaring op hboniveau heeft. Als hbo-instelling halen we het beste uit uw medewerker door: 1. keuzes te bieden die aansluiten bij zijn eigen loopbaanambities; 2. scholing te laten voortbouwen op verworven competenties en kwalificaties: 6

7 wat iemand meebrengt aan kennis en ervaring wordt erkend, zodat de aandacht gericht kan zijn op leerstof die hij nog niet beheerst. EVC (erkenning van verworven competenties)- en intakeprocedures maken dit mogelijk; 3. een goede balans te creëren tussen werken, leren en leven; vertragen (of versnellen) als dat nodig is en tijd- en plaatsonafhankelijk leren met behulp van een innovatieve digitale leerwerkomgeving; 4. bij te dragen aan de vorming van een professioneel netwerk. De hogescholen scheppen hiervoor de juiste voorwaarden. Vanaf de volgende pagina vindt u voorbeelden van samenwerking tussen beroepenveld en onderwijs. Hieruit spreekt dat nauw contact tussen hogescholen en werkveld vruchten afwerpt. Samen kunnen we een leven lang leren voor uw organisatie vorm en inhoud geven. 7

8 Het hele middenkader op een lijn Een traject op maat Een gesprek met yy Stichting Azora: Hans Metzemaekers, voorzitter Raad van Bestuur yy Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Thijs Lemmen, opleidingsmanager Bachelors voor professionals Azora is een zorgaanbieder in de West-Achterhoek die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg levert. Doordat een managementlaag tussen het MT en het middenkader geleidelijk aan organisatiebreed verdween, kwamen er meer taken en verantwoordelijkheden bij het middenkader terecht. De organisatie wilde hen hier goed voor toerusten en zocht passende scho ling. Hans Metzemaekers kwam bij de HAN terecht en dat klikte meteen. Men luisterde heel goed naar onze behoefte, had een flexibele opstelling en bleek prima in staat om maatwerk te leveren. De HAN ontwikkelde het in company scholingstraject, een afgeleide van het associate degree programma van de bacheloropleiding Management in de Zorg. De deelnemers leerden over bijvoorbeeld kwaliteitsbevordering van het primaire proces, persoonlijke effectiviteit en implementatie van veranderingen. Op verzoek van Azora was er extra aandacht voor financieel beheer. Het traject had dezelfde studiebelasting als die van het reguliere associate degree programma en duurde twee jaar. Het was verrassend om te zien hoe mensen met de passende opleiding soms boven verwachting groeiden in hun nieuwe rol. Eerst waren er twee niveaugroepen, maar gaandeweg bleek dat die onderverdeling niet wenselijk was. Gaande het traject werd besloten alle 25 deelnemers precies hetzelfde traject te laten doorlopen dat naar hetzelfde certificaat leidde. Het traject hielp Azora om het nieuwe profiel van de middenmanagementfunctie teammanager vast te stellen. Bij mutaties moeten nieuw aan 8

9 te trekken leidinggevenden aan de nieuwe functie-eisen voldoen of het associate degree programma bij de HAN volgen. We hebben een bijdrage geleverd aan de beroepsontwikkeling. De scholing vond plaats op locatie bij Azora. De betrokken docenten waren ook werkzaam in de praktijk, dus hadden goed begrip van de casuïstiek die de deelnemers in de lessen inbrachten. De deelnemers sloten elk scholingsonderdeel af met een beroepsproduct, dat meteen bruikbaar was in hun dagelijkse werk. Voorbeelden hiervan: personeelsplanning en beheer, een teamanalyse en ontwikkelplan, beschrijving van een coachingstraject voor een individuele medewerker. Het landgoed Montferland, gelegen op een archeologisch beschermde berg vormde het inspirerende decor voor zowel de kick-off als de afsluiting twee jaar later. De kick-off bracht de deelnemers veel plezier en eyeopenersmomenten. Bij de uitreiking van de certificaten heerste er een waar familiegevoel, trots en vreugde. Azora en HAN spreken van een voorbeeldig project van duaal opleiden. Er was van beide kanten commitment en draagvlak, een goede communicatie in een open ongedwongen sfeer. Het maatwerktraject bleek een product dat echt goed bruikbaar is voor de beroepspraktijk. Er was een uitstekende match tussen onderwijs en praktijk. De doelen zijn 100% bereikt. We kijken terug op een zeer geslaagd traject. 9

10 Trip to LA Op weg naar de bouw van een innovatielab: het leeratelier Een gesprek met yy Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie OC&W: Dorien Donker, projectmanager yy Hanzehogeschool Groningen: Merel Hennink, kenniskringlid Co-makership Leven Lang Leren, en Harm van Lieshout, lector Flexicurity Kenniscentrum Arbeid De DUO kwam met het lectoraat Flexicurity van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen tot co-makership. Het principe is simpel: zet je werknemers, studenten, docenten, lectoren en de buitenwereld (MKB, collega-uitvoeringsorganisaties) bij elkaar in een leeratelier (LA) om gezamenlijk projecten uit te voeren, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Door op meerdere fronten samen te werken groeit de synergie en versterken de organisaties elkaar. Dat levert voor iedereen winst en inspiratie op. Het leeratelier is een experience: nieuw, fris, free format, creatief, combinatie van plezier en professionaliteit, alles kan, een voorloper met durf. Eén plus één wordt drie. DUO s LA realiseert een goede match tussen de strategische doelstellingen en de kennisbehoefte van DUO. Bij het LA komen opdrachten, klussen, competenties en leerverzoeken vanuit de organisatie binnen. De uitvoering van een bepaalde opdracht is een gezamenlijk karwei. De resultaten zullen meteen bruikbaar zijn voor de organisatie, terwijl ze tevens bijdragen aan individuele leerdoelen van de DUO-medewerker en van de student. Verder staan LA-dagen over opdrachtoverschrijdende onderwerpen op de agenda, waarbij ook verder gekeken wordt, naar bijvoorbeeld het MKB, collegauitvoeringsorganisaties en organisaties in de keten. Onze droom is dat we een omgeving creëren die energie geeft, professionaliteit uitstraalt, waar de buitenwereld naar binnen komt, mensen elkaar begeleiden en met elkaar hun kennis delen, battles en pitches worden gehouden en waar uitdaging en persoonlijke groei centraal staan. 10

11 De opdrachten komen vanuit een behoefte van de DUO. Medewerkers krijgen niet meer alleen de rol van praktijkbegeleider, maar zetten hun eigen expertise in voor een concreet organisatiedoel. Ze werken via de concrete opdrachten aan hun eigen ontwikkeling en nemen zelf ook een kijkje buiten de deur. Het mes van het leeratelier snijdt zo aan alle kanten. Het unieke van de situatie is dat de studenten die samenwerken aan opdrachten tegelijkertijd onze klanten zijn. Het leeratelier zet organisatieontwikkeling in gang. De DUO wil jong talent aan zich binden. Als startpartner voor het leeratelier is de Hanzehogeschool Groningen niet alleen een rekruteringsbron en opleider van nieuw talent voor de DUO, maar ook behulpzaam bij de doorontwikkeling van zittend personeel via een breed aanbod in deeltijdopleidingen, standaard- en maatwerkcursussen. Later kan de scope zich uitbreiden naar andere onderwijsinstellingen. In het najaar 2011 werken DUO en de hogeschool aan de inrichting van het leeratelier. Daarnaast gaan DUO-medewerkers samen met studenten, docenten van de Hanzehogeschool Groningen en ketenpartners een dag aan de slag met de volgende vraag: Op welke wijze zouden jullie een experiment met webcare bij DUO laten slagen? Wat zo mooi is: het is eigenlijk zo klein, dit initiatief, maar het leeratelier kan een ongelooflijk groot sneeuwbaleffect creëren en haar meerwaarde tonen voor de organisatie. 11

12 Talentmeting als loopbaaninstrument Erkenning Verworven Competenties Een gesprek met yy Politie Limburg-Noord: Frits Schormans, projectleider EVC yy Hogeschool Zuyd: Jos Maas, Leven Lang Leren coördinator Het was niet gebruikelijk dat politiemedewerkers zelf bezig waren met hun loopbaan. Bij de politie maakte je promotie op basis van dienstjaren. Nieuw HRM-beleid wil dat automatisme niet meer, maar wil mensen zelf de regie geven over hun loopbaan. Daarvoor is het nodig om te weten welke competenties iemand heeft en wat er nodig is voor verdere ontwikkeling. Het was verrassend wat mensen allemaal in huis bleken te hebben. Het gaat om erkenning van de talenten van je mensen. Zij worden daar echt vrolijk van. Erkenning van Verworven Competenties (EVC) betekent dat mensen hun verworven en vaak verborgen capaciteiten en talenten aan het licht brengen. Niet alleen de diploma s tellen, maar juist de praktijkervaring, waaronder werkervaring, vrijwilligerswerk en hobby s. Zuyd is een landelijk erkende EVC-aanbieder. Dat wil zeggen dat alle kwaliteitsprocessen uitstekend onder controle zijn. De hogeschool werkt samen met de Open Universiteit en met ROC s in de regio. Organisaties kunnen bij het EVC-centrum terecht voor al hun medewerkers van mbo- tot en met wo-niveau. Het EVC-traject bestaat uit enkele zorgvuldig uitgewerkte stappen. Na een adviesgesprek gaat de medewerker aan de slag met een portfolio. Hij verzamelt actueel en relevant bewijsmateriaal en verbindt de bewijslast aan de juiste competentie op het juiste niveau. Zo wordt recht gedaan aan zijn levenservaringen. Het verzamelen kost veel tijd en moeite. Motivatie blijkt de belangrijkste motor. Het schrijven en terugkijken heeft me veel tijd gekost, maar nu heb ik wel iets in handen waarmee ik samen met mijn chef aan de 12

13 verdere ontwikkeling van mijn loopbaan kan werken. Het is een absolute aanrader. Als het portfolio klaar is, volgt het assess ment (gesprek). Samen bereiden de assessoren het gesprek goed voor. Het resultaat wordt direct mondeling gecommuniceerd. De medewerker ontvangt de rapportage met het Ervaringscertificaat. Als hij wil, kan hij deze bespreken met een assessor. Het Ervaringscertificaat kan tevens dienen als toegangsbewijs voor instroom of vrijstelling in een opleiding. Verdieping in en reflectie op het werk vormt een belangrijk onderdeel van het EVC-traject en heeft direct effect op de interne werkprocessen. Medewerker en leidinggevenden zijn daar heel tevreden over. Er is echt sprake van een cultuuromslag. Limburg-Noord heeft er bewust voor gekozen om het EVC-traject aan te reiken aan álle medewerkers. Het doel van HRM-beleid is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ieder EVC-traject vergt een investering van zowel de medewerker als de leidinggevende. Een investering die zichzelf echter in vele opzichten kan terugverdienen. In een goed toegepast EVC-traject hoef je bij erkende kwalificaties geen complete opleidingen meer in te kopen voor je medewerkers. Steeds meer andere korpsen en organisaties tonen belangstelling voor de aanpak van Limburg. Het landelijk HRM-programmabureau van de politie is ook geïnteresseerd. Elders in Nederland staan al veel kandidaten klaar om het EVC-traject in te gaan. Het resultaat? Gemotiveerde mensen en een beter zicht op je menselijk kapitaal. 13

14 Werkend leren: make it PROOF Delen is vermenigvuldigen Een gesprek met yy Hogeschool Windesheim: Greta de Wit en Jetty de Groot, projectleiders Leven Lang Leren Social Work yy Promens Care: Els van der Slikke, praktijkopleider Het werkveld Zorg en Welzijn heeft behoefte aan personeel dat zich blijvend kan ontwikkelen. Organisaties hebben hbo-geschoolde professionals nodig die de praktijk van binnenuit kennen. Daarom heeft Windesheim opleidingen voor werkenden zo ontwikkeld, dat werken en leren nauw op elkaar aansluiten. De maatschappelijke betekenis van de sector is gigantisch en verdient het om meer te zijn dan onderworpen aan de politieke windrichting. Zelf verantwoordelijkheid nemen is van cruciaal belang. Binnen de sector Social Work zijn er de volgende duale en deeltijdopleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Pedagogisch Management Kinderopvang Sociaal Pedagogische Hulpverlening De vier opleidingen werken intensief samen aan een aantal producten. Zo hebben ze in overleg met het beroepenveld de werkplekscan ontwikkeld. Om de onderwijskwaliteit te borgen is het nodig dat de werkplek voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkeling tot hbo-professional te garanderen. De werknemer moet in staat zijn om relevante en uitdagende beroepstaken uit te voeren. De werkplekscan geeft richting aan wat de leeromgeving moet aanbieden en welke rol de begeleider en student heeft. Voor de praktijk is het heel plezierig omdat je producten neerzet die ook functioneel zijn voor de organisatie. Samen met het beroepenveld heeft de School of Social Work het PROOF- principe geformuleerd, een leidraad vanuit de vragen Hoe gaat leren werken? Hoe wordt werken leren? 14

15 P = Praktijk. De praktijkervaring van de cursist vormt het vertrekpunt voor het leren. R = Reflectie. In de opleiding leert de cursist met een afstand naar de praktijk te kijken en te reflecteren op het eigen handelen. O = Onderzoeken. Hij leert onderzoeken, zowel in de breedte van het beroepenveld als in de diepte van de theorie. Hij leert vragen stellen bij de gangbare praktijk en op een methodische wijze werken. O = Ontwikkelen. Hij gaat nieuwe vaardigheden ontwikkelen en zijn handelingsrepertoire uitbreiden. F = Flexibel. Elk leerproces is uniek en vraagt om flexibiliteit van alle betrokkenen. Op het werk moet ik steeds meer verantwoorden. Dan heb je behoefte aan ondergrond. Ik leer ook anders denken, voer de gesprekken anders, bewuster, en stel specifiekere vragen. De School of Social Work denkt actief mee met het opleidingsbeleid van organisaties. Gezamenlijk om de tafel mogelijkheden onderzoeken en oplossingen bedenken, leidt tot wederzijdse input en mogelijkheden om de lerende organisatie in de praktijk vorm te geven. In de duale en deeltijdtrajecten wordt goed afgestemd in de driehoek: werkgever, cursist en opleiding. Alle betrokken partijen trekken samen op en kijken over hun eigen grenzen. Dat levert kwaliteitsverhoging op, voor zowel het onderwijs als het beroep. De cursist voert voor de opleiding opdrachten uit die uit zijn eigen praktijk komen en die daarop meteen toepasbaar zijn. Ik kan al snel zelfstandig nieuwe taken uitvoeren. En daar wordt mijn hele team blij van. 15

16 Toegankelijk, kort en bruikbaar Associate degree Een gesprek met yy DAF Trucks N.V.: Maurice Klaassens, Manager Employer Branding, en Jörgen Klaase, Manager Supply Chain en deelnemer associate degree programma yy Fontys Hogeschool Eindhoven: Marij Vroemen, adjunct-directeur Bedrijfsmanagement en Techniek, en Henk Loeffen, coördinator AD Technische Bedrijfskunde Technici zijn specialisten. Maar verder in hun carrière krijgen ze te maken met aanpalende terreinen. DAF wil dat werknemers niet alleen in hun sectoren doorgroeien, maar ook dat ze over de sectoren en hun eigen specialisme heen leren kijken. Mensen die als een verbindingsschakel tussen afdelingen en specialismen fungeren, zijn van wezenlijk belang om projecten tot een goed einde te brengen. Wat wij nodig hebben: flexibele mensen die een goede kijk hebben op bedrijfsprocessen en deze kunnen aansturen. Het tekort aan technisch geschoolde werknemers op het juiste niveau is een nationaal probleem. In de toekomst wordt dat door de pensionering van de babyboomers nog nijpender. Bij DAF heeft niet alleen het aantrekken en binden van jong talent prioriteit, maar ziet men dat ook de talenten van de werknemers blijvend gestimuleerd moeten worden, bijvoorbeeld door regelmatige bijscholing. Je ontwikkelt het bedrijf door te investeren in persoonlijke groei. In de loop van de tijd kunnen werknemers doorgroeien naar leidinggevende posities. Daar is niet altijd de juiste opleiding voor gevolgd. Het initiatief voor verdere scholing ontstaat tussen leidinggevende en werknemer. Het interne opleidingsprogramma van DAF is ruim, maar vraagt soms aanvulling om het hbo-niveau van denken en handelen te bereiken. En dan is Fontys natuurlijk een logische hogeschool om naar te kijken. Door vakken als psychologie, organisatiekunde en personeelsmanagement leer je veel over je eigen werkvloer en over je eigen gedrag. 16

17 Fontys Bedrijfsmanagement en Techniek heeft een breed aanbod voor werkenden. Naast twee deeltijdopleidingen en een masteropleiding (samen met de OU) op het gebied van Bedrijfskunde en Management, ligt de focus momenteel op de associate degree, een tweejarig hbo-traject voor vooral mbo ers. Die associate degree verlaagt de drempel richting hbo; dat is in het kader van Leven Lang Leren erg belangrijk. Het bedrijfsleven geeft aan hier behoefte aan te hebben. Een opleiding van twee jaar is voor iedereen goed te overzien. Het zijn best zware jaren. Werknemers besteden naast hun fulltime baan ruim twintig uur per week aan de studie. Als je gezin hier niet achter staat, dan wordt het moeilijk om het vol te houden. associate degree Technische Bedrijfskunde tot stand gekomen. Dit beroepsprofiel geeft richting aan het curriculum. De inhoud van de opleiding steunt op vier pijlers: Mens, Organisatie, Techniek en Economie. Flexibiliteit en toepasbaarheid in de praktijk zijn belangrijke uitgangspunten. Via workshops wordt ingespeeld op actuele thema s, bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het samenwerken aan cases met studiegenoten was mijn grootste leerpunt. Zo wordt er gebrainstormd met collega-studenten en docenten. Dat geeft je op de werkplek meer handvatten om problemen aan te kaarten en tot een oplossing te komen. In nauwe samenspraak met verschillende branches is het beroepsprofiel van de 17

18 Versie 2.0 van de ICT er Flexibel naar een hoger niveau Een gesprek met yy Tele2: Igor Wormsbecher, system and hosting engineer yy Hogeschool van Amsterdam: Iraj Khaksar, opleidingsmanager Informatica Deeltijd, en Lucie te Lintelo, projectleider EVC-centrum Ontwikkelingen gaan snel in de Informatieen Communicatietechnologie. Dat stelt hoge eisen aan ICT ers. Regelmatige scholing is noodzakelijk om de vakkennis op peil te houden. Elke ICT er heeft weer andere kennis en ervaring in huis. Werkgevers willen om die reden geen standaardopleidingen. Daarom speelt de Hogeschool van Amsterdam in op de behoeften van de individuele werknemer. Met leerroutes die aansluiten op de werkervaring, de opgebouwde kennis en de gewenste loopbaanontwikkeling. Gericht op verbreding of juist op verdieping van kennis. Mijn werk en opleiding versterken elkaar. Wat ik leer, kan ik meteen in de praktijk toepassen. En mijn praktijkervaringen deel ik met medestudenten; zo leren we veel van elkaar. ICT ers die heel gericht meer kennis willen verwerven op het gebied van Software Engineering, Systeem en Netwerk Engineering of IT Management, kunnen een specifieke leerroute volgen. Zij kunnen aanschuiven bij onderdelen van de bacheloropleiding Informatica Deeltijd. Daar krijgen ze een certificaat voor met een supplement, een beschrijving van de verworven kennis en competenties. Handig voor de toekomst, als je later alsnog een bachelordiploma wilt halen. Voor ICT ers die willen doorstromen naar een ICT-master aan de Universiteit van Amsterdam zijn er ook aantrekkelijke mogelijkheden. Bij elke persoon staan twee vragen centraal: Wat brengt hij mee? Waar gaat hij naartoe? Bij Deeltijd Informatica denkt men vanaf het eerste begin mee over wat het beste past bij de loopbaan en de persoonlijke situatie. De opleidingsmanager voert met elke belangstellende een intakegesprek. Dat gebeurt wel 18

19 200 keer per jaar, dus hier heeft men ruime ervaring mee. Wat je al kunt, hoef je niet meer te leren. Relevante certificaten en diploma s kunnen vrijstellingen opleveren van onderwijsonderdelen. En als een kandidaat in de praktijk al veel competenties heeft verworven die niet op papier zijn uitgedrukt, kan hij terecht bij het landelijk erkende EVC-centrum van de HvA. Erkenning van Verworven Competenties betekent dat de opgedane competenties in een assessment getoetst worden. De opleiding vertaalt de EVC-uitkomst naar een leerroute op maat. Dat is efficiënt en helpt om de studie doelgericht aan te pakken. Het scherpere theoretische inzicht in de ICT tilt je werk naar een hoger niveau. Het is goed om te merken dat ook mijn leidinggevende ziet dat ik mijn werk op een hoger niveau uitvoer. Door opdrachten in de eigen praktijk uit te voeren, profiteert ook de werkgever direct van de nieuwe kennis van de werknemer. Je leert niet alleen aan de knoppen draaien, je weet ook hoe je onder de motorkap moet kijken. Een grote meerwaarde van onderwijs op hbo-niveau is dat dit een zodanig denkkader oplevert dat ICT ers nieuwe toepassingen veel sneller begrijpen. Ze leren denken in concepten, zodat ze de ontwikkelingen in het vakgebied zelf beter kunnen bijhouden. Dat scheelt zowel de werkgever als de werknemer veel tijd en geld. 19

20 Winterschool voor de watersport Kans voor ondernemers Een gesprek met yy HISWA / Kenniscentrum Kusttoerisme: Rowena van der Maat, projectleider Bemanning Paraat voor Water Rijk yy Hogeschool Zeeland: Margot Tempelman, coördinator Kenniscentrum (Kust)Toerisme, en Marjolein Hassink, projectleider winterschool (gedetacheerd vanuit de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) Medewerkers van watersportbedrijven zijn bepalend voor de vakantiebeleving van de watersporter. In de steeds complexere markt is het van groot belang om op de hoogte te zijn van je doelgroepen, van concept- en productontwikkeling, hospitality, productiviteit, promotie en communicatie. Kortom, innovatiekracht op hbo-niveau is een noodzaak. Topmanagers in de watersportbranche zijn hard nodig. Dat biedt kansen voor enthousiaste ondernemers die meer van hun werk willen maken. De winter is voor de sector het laagseizoen. Om goed personeel aan zich te binden en om de kennis te vergroten over de ontwikkelingen in de watersport, is het voor een ondernemer zaak om tussen november en april aandacht te geven aan ontwikkeling en scholing. Voor zichzelf en zijn werknemers. De winterschool is een initiatief van de opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme, die de Scaldis Academy van de Hogeschool Zeeland en de Academie voor Toerisme, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, gezamenlijk hebben ontwikkeld. De winterschool is afgestemd op een reële vraag uit de sector zelf. Ook de inhoud van de opleiding is in nauwe samenwerking met de watersportbranche tot stand gekomen. Het programma is dan ook specifiek gericht op werknemers én ondernemers in de branche. Je krijgt concrete tips voor situaties in je eigen bedrijf, wisselt ervaringen uit met collega s en vergroot je kennis over actuele ontwikkelingen. De winterschool zit ingenieus in elkaar. Drie thema s komen door het hele programma 20

21 aan de orde: bedrijfsvoering, ondernemerschap en productontwikkeling & marketing. Elke module bestaat uit twee a drie cursussen plus een reële beroepsopdracht. Een module levert dus altijd een concreet product op dat meteen van nut is voor de eigen onderneming. Dat vormt een belangrijke toegevoegde waarde. Je kunt een losse module volgen, zoals Beleving in de watersport, de pilot waarmee de winterschool in januari 2012 start. Een deelnemer kan ook kiezen voor slechts een onderdeel van een module, door bijvoorbeeld binnen Ondernemen in de branche de cursus planning en management te volgen. Werk je in de watersportbranche, en heb je een opleiding op havo- of mbo-4 niveau, dan is er eigenlijk geen reden om er niet je voordeel mee te doen. Heb je grotere ambities, dan kun je door stapeling van modulen een associate degree behalen. En dan heb je en passant al de helft van de hbo-bacheloropleiding Business Administration op zak. Als je je in de praktijk verworven competenties laat erkennen, is de kans groot dat je door vrijstellingen sneller door het programma gaat en uiteindelijk zelfs je bachelordiploma Vitaliteitsmanagement en toerisme behaalt. De vraag naar meer kennis neemt toe, naast de noodzaak tot betere samenwerking binnen de sector. Het leren van en met elkaar gebeurt niet alleen op de vaste lesdag, maar ook in de virtuele leeromgeving, waarin deelnemers met elkaar en met de docenten kunnen communiceren en bijvoorbeeld brainstormen over een concrete lastige praktijksituatie. Samenwerken, kennis delen en vergroten. als je dat niet doet, dan sta je stil. 21

22 Contact Hogeschool van Amsterdam HvA EVC Centrum evc.hva.nl Windesheim Windesheim Informatiecentrum windesheim.nl Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN Ondernemersdesk han.nl/landing/werken-en-leren han.nl/ondernemersdesk Hogeschool Zeeland Annie Munter of hz.nl Fontys Hogescholen fontys.nl Zuyd Alice Gorissen of zuyd.nl Hanzehogeschool Groningen Zwannie Slagter hanzeconnect.nl

23 Colofon Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft, met de tijdelijke stimuleringsregeling Leven Lang Leren in het hbo, de zeven hogescholen in staat gesteld projecten uit te voeren en deze brochure tot stand te brengen. Met dank aan de landelijke werkgroep Leven Lang Leren Marijke Dashorst voorzitter Patrick Leushuis ministerie OC&W, secretaris Alice Gorissen Zuyd Wim Bovendeert Windesheim Annie Munter Hogeschool Zeeland Bep Ruting en Lucie te Lintelo Hogeschool van Amsterdam Zwannie Slagter Hanzehogeschool Groningen Vivian van der Wielen Fontys Hogescholen Bettina Willemsen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan alle anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze brochure: Dorien Donker (Dienst Uitvoering Onderwijs) Jetty de Groot (Windesheim) Marjolein Hassink (Hogeschool Zeeland) Merel Hennink (Hanzehogeschool Groningen) Jörgen Klaase (DAF Trucks N.V) Maurice Klaassens (DAF Trucks N.V) Iraj Khaksar (Hogeschool van Amsterdam) Thijs Lemmen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Harm van Lieshout (Hanzehogeschool Groningen) Henk Loeffen (Fontys Hogescholen) Jos Maas (Zuyd) Rowena van der Maat (Hiswa) Hans Metzemaekers (AZORA) Margot Tempelman (Hogeschool Zeeland) Frits Schormans (Politie Limburg-Noord) Els van der Slikke (Promens Care) Marij Vroemen (Fontys Hogescholen) Greta de Wit (Windesheim) Igor Wormsbecher (Tele2) tekst Haidy Möller GEMZ fotografie Bob Bronshoff vormgeving Pascal Tieman death valley druk Lenoirschuring uitgave de zeven hogescholen,

24

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7. nr. 1, 30 september 2010 1

Inhoud. Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7. nr. 1, 30 september 2010 1 Inhoud Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7 nr. 1, 30 september 2010 1 Voorwoord Leven-s-lang of Lang Leve het Leren?! Denk eens terug aan een recente,

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment OPLEIDING OP MAAT Erkennen van Verworven Competenties Built Environment HAN geeft je de ruimte De HAN is een ondernemend kennisinstituut met zo n 2300 medewerkers en ruim 25.000 studenten. Binnen het brede

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever Joop Muller Carela Opleidingsbeleid: een definitie het aanbieden van binnen het organisatiebeleid passende voorziening op het gebied van

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7 Informatie Associate degree Human Resource Management 1 Pagina 1 van 7 HBO Human Resource Management (Associate degree) GGeenEE Geen HALF WERK Heb je je mbo-opleiding afgerond, maar wil je meer? Dan ga

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio. Voor jouw volgende carrièrestap... Landscape and Environment Management

Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio. Voor jouw volgende carrièrestap... Landscape and Environment Management Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio Landscape and Environment Management Voor jouw volgende carrièrestap... Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness Voor jouw volgende carrièrestap

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfseconomie

Associate degree Bedrijfseconomie Associate degree Bedrijfseconomie Uw werknemer in twee jaar een flinke stap vooruit Heeft u behoefte aan een financieel deskundige die oog heeft voor de hele zaak? Aan iemand op wiens advies u blind kunt

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio. Voor jouw volgende carrièrestap... Landscape and Environment Management

Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio. Voor jouw volgende carrièrestap... Landscape and Environment Management Maak kennis met dé groene kennispartner in uw regio Landscape and Environment Management Voor jouw volgende carrièrestap... Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw en Agribusiness Voor jouw volgende carrièrestap

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Casus:HBOupgrade traject Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Werk- en leerervaringen aanvullen en verzilveren Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Uitgangspunten

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de Fontys

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie