Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/ (10377), houdende regels voor het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van activiteiten gericht op het tot stand brengen van educatieve minors beroepsonderwijs in de periode (Regeling educatieve minor beroepsonderwijs ) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Gelet op de artikel 2, eerste lid, onder a, juncto artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCWsubsidies; Besluit: Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: bve-instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; educatieve minor beroepsonderwijs: tot een vakbacheloropleiding behorend keuzeminorprogramma van 30 studiepunten als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gericht op het verwerven van basiskennis en vaardigheden betrekking hebbend op lesgeven in het beroepsonderwijs, waarvan ten minste 50% van het curriculum in de praktijk wordt gevolgd; hogeschool: hogeschool als bedoeld in de onderdelen c en g van de bijlage behorende bij artikel 1.8, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; lerarenopleiding: opleiding aan een hogeschool die opleidt tot een tweedegraads bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en volwasseneducatie; minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; samenwerkingsverband educatieve minor: samenwerkingsverband dat als doel heeft een educatieve minor beroepsonderwijs tot stand te brengen, bestaande uit ten minste: a. één hogeschool die zowel een vakbacheloropleiding als een lerarenopleiding aanbiedt of één hogeschool die een vakbacheloropleiding aanbiedt en één hogeschool die een lerarenopleiding aanbiedt; en b. één vo-school en één bve-instelling of één agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs; vakbacheloropleiding: bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onder a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die is opgenomen in de bijlage bij deze regeling; vo-school: uit s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten 1. De minister kan subsidie verstrekken voor personele kosten van activiteiten van een samenwerkingsverband educatieve minor, die gericht zijn op het tot stand brengen van één of meerdere educatieve minors beroepsonderwijs binnen één of meerdere vakbacheloropleidingen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. 2. Onder de activiteiten wordt in ieder geval verstaan: a. organisatieactiviteiten, gericht op nadere uitwerking van de samenwerking, de organisatie en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling; b. ontwerpactiviteiten, gericht op het vormgeven van een of meerdere educatieve minors beroepsonderwijs of het omvormen van een bestaande minor tot een educatieve minor beroepsonderwijs; c. wervings- en begeleidingsactiviteiten, gericht op het werven van studenten voor de minor en op de begeleiding van deze studenten door een vo-school of bve-instelling bij het praktijkdeel van de educatieve minor; d. implementatie- en borgingsactiviteiten, gericht op de voortzetting van de samenwerking 1 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

2 waardoor de minor zowel inhoudelijk als financieel een regulier onderdeel wordt van de opleiding. Artikel 3. Subsidieperiode 1. De subsidie wordt verstrekt voor de periode van 1 december 2013 tot en met 31 december Subsidieverstrekking vindt plaats in twee perioden. De eerste periode vangt aan in december 2013 en eindigt op 31 december De tweede periode vangt aan in december 2014 en eindigt op 31 december Artikel 4. Subsidieaanvraag 1. Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van de hogeschool die een vakbacheloropleiding aanbiedt waarbinnen de educatieve minor beroepsonderwijs wordt vormgegeven en die in die hoedanigheid deel uitmaakt van een samenwerkingsverband educatieve minor. 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier regeling educatieve minor beroepsonderwijs dat via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar wordt gesteld. 3. Het in het eerste lid bedoelde bevoegd gezag kan per periode slechts één aanvraag indienen. 4. Bij de aanvraag dient de subsidieaanvrager een samenwerkingsovereenkomst, een plan van aanpak met in ieder geval een tijdpad en een begroting in. 5. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen de deelnemende partijen in het samenwerkingsverband vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval: a. een beschrijving van het doel van de samenwerking; b. de beoogde resultaten, in termen van het aantal studenten dat de minor volgt en succesvol afrondt en het verwachte percentage minorstudenten dat doorstroomt naar lerarenopleidingen; c. afspraken over de inzet en verdeling van middelen; d. een machtiging met betrekking tot het penvoerderschap, waarbij het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, door de overige partners van het samenwerkingsverband wordt gemachtigd hen te vertegenwoordigen. 6. In het plan van aanpak worden alle door het samenwerkingsverband te verrichten activiteiten beschreven, waaronder de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid. 7. De begroting bevat een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Artikel 5. Aanvraagtermijn 1. De aanvraag voor subsidie voor de eerste periode kan worden ingediend van 1 oktober 2013 tot en met 31 oktober De aanvraag voor subsidie voor de tweede periode kan worden ingediend van 1 september 2014 tot en met 30 september Artikel 6. Subsidieplafond Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is per periode beschikbaar. Artikel 7. Subsidiebedrag De te verstrekken subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de ingediende begroting, met dien verstande dat de subsidie per subsidieontvanger ten hoogste bedraagt. Artikel 8. Wijze van verdeling beschikbare middelen De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt. 2 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

3 Artikel 9. Subsidieverstrekking en betaling 1. De minister beslist uiterlijk op 31 december 2013 op een aanvraag voor subsidie in de eerste periode. 2. De minister beslist uiterlijk op 31 december 2014 op een aanvraag voor subsidie in de tweede periode. 3. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats in december 2013 indien het subsidie in de eerste periode betreft en in december 2014 indien het subsidie in de tweede periode betreft. Artikel 10. Subsidieverplichtingen Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd: 1. De activiteiten dienen uiterlijk te zijn uitgevoerd op 31 december 2015 indien het subsidie in de eerste periode betreft en uiterlijk op 31 december 2016 indien het subsidie in de tweede periode betreft. 2. De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken, waaronder een monitoronderzoek, die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de minister te voeren beleid. 3. De melding, bedoeld in artikel 9 van de Regeling OCW-subsidies, geschiedt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Artikel 11. Niet-bestede subsidiemiddelen Het eventueel niet voor de activiteiten aangewende deel van de subsidie kan, mits de activiteiten zijn uitgevoerd, worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Artikel 12. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari Artikel 13. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling educatieve minor beroepsonderwijs Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker. 3 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

4 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE REGELING EDUCATIEVE MINOR BEROEPSONDERWIJS VAKBACHELOROPLEIDINGEN BÈTA/TECHNIEK ONDERDEEL, SECTOR OPLEIDINGSCODE NAAM OPLEIDING VOLUIT techniek, natuur (SUSTAINABLE) MOLECULAR SCIENCE AND TECHNOLOGY techniek ADVANCED SENSOR APPLICATIONS techniek ADVANCED TECHNOLOGY / TECHNISCHE WETENSCHAPPEN natuur ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN techniek ANALYTISCHE PROCES- EN LABORATORIUMINSTRUMENTA- TIE techniek AOT TECHNIEK techniek APPLIED SCIENCE techniek AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE techniek AUTOMOTIVE techniek AUTOTECHNIEK techniek AVIATION natuur BEDRIJFS- EN INDUSTRIËLE STATISTIEK natuur BEDRIJFSGERICHTE INFORMATICA natuur, economie BEDRIJFSINFORMATICA natuur BEDRIJFSINFORMATIESYSTEMEN techniek BEDRIJFSINFORMATIETECHNOLOGIE natuur BEDRIJFSWISKUNDE EN INFORMATICA techniek BESTURINGSTECHNOLOGIE natuur BIO-FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN techniek BIO-INFORMATICA techniek BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK techniek BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE techniek BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE techniek BIOMETRIE techniek BIOTECHNOLOGIE techniek BOUWKUNDE techniek BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED techniek BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE techniek BUILT ENVIRONMENT techniek BUSINESS ENGINEERING techniek CHEMIE techniek CHEMISCHE LABORATORIUMOPLEIDING techniek CHEMISCHE TECHNOLOGIE techniek CIVIELE TECHNIEK techniek CIVIELE TECHNOLOGIE EN MANAGEMENT techniek COMMERCIEEL INGENIEUR techniek COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN natuur COMPUTER SCIENCE techniek COMPUTERTECHNIEK techniek CONSTRUCTEUR PIPING techniek CONSTRUCTEUR WERKTUIGBOUWKUNDE techniek CREATIVE TECHNOLOGY 4 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

5 ONDERDEEL, SECTOR OPLEIDINGSCODE NAAM OPLEIDING VOLUIT economie ECONOMETRICS AND OPERATIONS RESEARCH economie ECONOMETRIE economie ECONOMETRIE EN BESLISKUNDE economie ECONOMETRIE EN OPERATIONELE RESEARCH economie ECONOMIE & INFORMATICA techniek ELECTRICAL ENGINEERING techniek ELEKTRO- EN INFORMATIETECHNIEK techniek ELEKTRONICA techniek ELEKTRONICA INGENIEUR techniek ELEKTRONICA, DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN techniek ELEKTRONICATECHNIEK techniek ELEKTROTECHNIEK techniek ELEKTROTECHNISCH OPZICHTER techniek EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING techniek ENERGIE- EN PROCESTECHNOLOGIE (AOT) techniek ENGINEERING techniek ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION natuur FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN natuur FARMACIE natuur FARMACOCHEMIE gezondheidszorg FARMAKUNDE LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGE FOOD COMMERCE AND TECHNOLOGY VING techniek FORENSISCH ONDERZOEK techniek GENETISCHE MODIFICATIE natuur GEOCHEMIE techniek GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE techniek GRAFIMEDIATECHNOLOGIE onderwijs, landbouw en natuurlijke omgeving, natuur, techniek, gezondheid HBO-ICT techniek HOGER ELEKTRONICUS techniek HOGERE INFORMATICA techniek HOGERE OPLEIDING SOFTWARE ENGINEER techniek HOGERE OPLEIDING SYSTEM ENGINEER techniek HUMAN TECHNOLOGY techniek HYDROGRAFIE techniek ICT TELECOMMUNICATIE INGENIEUR techniek ICT-TELECOMMUNICATIE techniek INDUSTRIAL DESIGN techniek INDUSTRIEEL ONTWERPEN techniek INDUSTRIEEL PRODUKT ONTWERPEN techniek INDUSTRIËLE AUTOMATISERING techniek, natuur INFORMATICA techniek INFORMATICA (SOFTWARE ENGINEERING) natuur INFORMATICA / KENNISTECHNOLOGIE economie INFORMATICA EN ECONOMIE techniek INFORMATICA EN INFORMATIEKUNDE economie INFORMATICA TECHNOLOGIE 5 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

6 ONDERDEEL, SECTOR OPLEIDINGSCODE NAAM OPLEIDING VOLUIT techniek INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE natuur INFORMATIE, MULTIMEDIA EN MANAGEMENT techniek, natuur INFORMATIEKUNDE techniek INFORMATIESYSTEMEN BI-IS techniek INFORMATIETECHNIEK techniek INFORMATION SECURITY MANAGEMENT techniek INSTALLATIETECHNIEK techniek INSTALLATIETECHNOLOGIE economie INTERNATIONAL BUSINESS economie INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT economie INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS techniek INTERNATIONAL MAINTENANCE MANAGEMENT (JOINT DEGREE) techniek IT-SERVICE MANAGEMENT gezondheidszorg KLINISCHE TECHNOLOGIE techniek LABORANT KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE techniek LABORATORIUMINFORMATICA EN AUTOMATISERING techniek, natuur LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY techniek LOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OOK WEL: VERKEER & LOGISTIEK techniek LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE techniek LOGISTIEKE INFORMATICA techniek LUCHTVAART- EN RUIMTEVAARTTECHNIEK techniek LUCHTVAARTTECHNOLOGIE techniek, economie MANAGEMENT INFORMATICA techniek MARITIEM OFFICIER techniek MARITIEME TECHNIEK techniek MATERIAALKUNDE techniek MECHATRONICA techniek MEDIATECHNOLOGIE techniek MEDISCHE LABORATORIUMOPLEIDING techniek MILIEU EN CULTUURTECHNIEK techniek MILIEUGERICHTE MATERIAALTECHNOLOGIE techniek MILIEUKUNDE techniek MILIEUTECHNOLOGIE techniek MILITAIRE SYSTEMEN & TECHNOLOGIE techniek MOBILITEIT / VERKEERSKUNDE onderwijs, landbouw en natuurlijke MOLECULAIRE LEVENSWETENSCHAPPEN omgeving, natuur, techniek, gezondheid techniek NANOBIOLOGIE (JOINT DEGREE) natuur NATUUR- EN STERRENKUNDE onderwijs NATUURKUNDE natuur NATUURKUNDE techniek NETWERK INFRASTRUCTUUR DESIGN techniek OCEAN TECHNOLOGY / HYDROGRAFIE techniek OPLEIDING TOT VERKEERSVLIEGER techniek PETROLEUM- EN GASTECHNOLOGIE techniek PUBLIC ICT MANAGEMENT gezondheidszorg RADIOLOGISCH LABORANT Staatscourant 2013 nr augustus 2013

7 ONDERDEEL, SECTOR OPLEIDINGSCODE NAAM OPLEIDING VOLUIT techniek SCHEEPSBOUWKUNDE techniek SCHEEPSBOUWKUNDE / MARITIEME TECHNIEK natuur, onderwijs techniek SCHEIKUNDE SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE techniek SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE EN BIOPROCESTECHNOLOGIE natuur SCIENCE techniek SOFTWARE ENGINEERING AND INTERNETMARKETING natuur STATISTIEK natuur STERRENKUNDE techniek SYSTEM ENGINEER techniek TECHNIEK EN MAATSCHAPPIJ techniek TECHNISCH CHEMICUS natuur TECHNISCH GERICHTE INFORMATICA techniek TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN techniek TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE economie TECHNISCHE BEDRIJFSWETENSCHAPPEN techniek TECHNISCHE BESTUURSKUNDE techniek TECHNISCHE COMMERCIELE CONFECTIEKUNDE techniek TECHNISCHE COMMERCIELE TEXTIELKUNDE natuur TECHNISCHE FARMACIE natuur TECHNISCHE GERICHTE INFORMATICA techniek, natuur TECHNISCHE INFORMATICA techniek TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN techniek TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN techniek TECHNISCHE MECHANICA techniek TECHNISCHE NATUURKUNDE techniek TECHNISCHE SCHEIKUNDE techniek TECHNISCHE WISKUNDE techniek TELECOMMUNICATIE techniek TELEMATICA techniek TOEGEPASTE WISKUNDE techniek VERKEERSKUNDE techniek VERVOERSKUNDIGE INFORMATICA techniek VERVOERSKUNDIGE INFORMATICA LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGE VOEDINGSMIDELENTECHNOLOGIE VING techniek VRIJE STUDIERICHTING HBO TECHNIEK techniek VRIJE STUDIERICHTING TECHNIEK techniek WERKTUIGBOUWKUNDE techniek WERKTUIGKUNDIGE MEDISCHE TECHNOLOGIE techniek, natuur, onderwijs WISKUNDE techniek WISKUNDE / BEDRIJFSWISKUNDE natuur WISKUNDE EN INFORMATICA 7 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

8 TOELICHTING Algemene toelichting Inleiding In vervolg op het advies van de Onderwijsraad Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en het evaluatierapport van de Inspectie van het Onderwijs Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, heb ik op 18 december 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De brief beschrijft twee doelstellingen: het verbeteren van de kwaliteit van lerarenopleidingen voor het beroepsonderwijs en het enthousiasmeren van meer studenten voor het leraarschap. Om deze laatste doelstelling te bereiken heb ik de maatregel aangekondigd tot het enthousiasmeren van nieuwe doelgroepen voor het lerarenberoep door een educatieve minor te introduceren bij hbo-bacheloropleidingen die niet opleiden tot het leraarschap. Met onderhavige subsidieregeling wordt vorm gegeven aan deze maatregel. Doel van de subsidieregeling Het doel van de subsidieregeling is een nieuwe doelgroep te enthousiasmeren voor het leraarschap. De nieuwe doelgroep bestaat uit hbo-bachelorstudenten die vakinhoudelijk bekwaam zijn om les te geven in beroepsgerichte vakken in het vmbo en mbo, maar die bij hun oorspronkelijke studiekeuze niet voor het leraarschap hebben gekozen. Om dit doel te bereiken wordt met deze subsidieregeling een impuls gegeven aan samenwerkingsverbanden bestaande uit hogescholen die hbo vakbacheloropleidingen aanbieden, tweedegraads lerarenopleidingen en het afnemende veld (vmbo/mbo) om op hbo-bacheloropleidingen de educatieve minors beroepsonderwijs tot stand te brengen. Met de subsidie kunnen nieuwe educatieve minors beroepsonderwijs worden gevormd, maar kunnen ook bestaande minors worden omgevormd tot een educatieve minor beroepsonderwijs. De minor moet ertoe leiden dat lerarenopleidingen meer studenten aantrekken die stevige inhoudelijke kennis hebben van beroepsgerichte vakken waarvoor geen goed aansluitende lerarenopleiding bestaat. Deze studenten kunnen via de minor al tijdens hun vakbachelor een deel van de voor het leraarschap benodigde pedagogische en didactische bekwaamheid verwerven. De minor kan het onderwijs nieuwe, jonge docenten opleveren en het biedt hbo-studenten, door studieverkorting bij een vervolgstudie, de gelegenheid om versneld met een tweede hbo-bachelordiploma op de arbeidsmarkt te komen. De onderhavige regeling subsidieert de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om te komen tot een succesvol samenwerkingsverband voor een educatieve minor. Uit de ervaring die is opgedaan met educatieve minors in het wetenschappelijk onderwijs is gebleken dat in ieder geval vier typen activiteiten essentieel zijn om te komen tot een minor die uiteindelijk een regulier onderdeel wordt van een vakbacheloropleiding: organisatieactiviteiten, ontwerpactiviteiten, wervings- en begeleidingsactiviteiten en implementatie- en borgingsactiviteiten. Een samenwerkingsverband moet voldoende bestendig zijn om te kunnen zorgen dat de educatieve minor die tot stand wordt gebracht, wordt ingebed in de reguliere vakbacheloropleiding. Er moet daarnaast aandacht zijn voor communicatie over de educatieve minor, zodat zoveel mogelijk studenten worden geworven. Ook is voldoende en hoogwaardige begeleiding van studenten op de betrokken scholen van belang. De docenten op die scholen die zullen optreden als begeleiders van de minorstudenten moeten goed worden ondersteund bij en worden voorbereid op deze begeleidingstaak, bijvoorbeeld door middel van scholing. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan het welslagen en structureel voortzetten van een educatieve minor. Het totale budget voor de subsidieregeling is De middelen maken onderdeel uit van de overige subsidieprojecten voortkomend uit het Actieplan Leraar 2020 een krachtig beroep!. Maximaal is beschikbaar per aanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringen bij de pilotprojecten in Den Haag en Leiden. Het is een realistisch bedrag om een minor te ontwerpen c.q. aan te passen en begeleiding op een vmbo en mbo vorm te geven. Het gaat om een tegemoetkoming in kosten die in principe eenmalig zijn. Structurele kosten die samenhangen met de uitvoering van het onderwijsprogramma vallen niet onder de subsidieregeling. 8 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

9 Afbakening subsidieregeling De subsidieregeling is gericht op het stimuleren van educatieve minors op het gebied van die vakken of gebieden in het vmbo en mbo waar een grote behoefte bestaat aan leraren. In de bijlage bij deze regeling is een lijst opgenomen met hbo-bacheloropleidingen, die in combinatie met het volgen van een educatieve minor kunnen voorbereiden op het lesgeven in deze vakken. De lijst is samengesteld op basis van raadpleging van experts op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling in het onderwijs. Er is voor gekozen om in 2013 te starten met de subsidieverstrekking voor educatieve minors binnen vakbacheloropleidingen die vallen binnen de sectoren bèta en de technieksector. Deze vakbacheloropleidingen zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt in deze eerste ronde moeten uiterlijk 31 december 2015 zijn verricht. Het is de bedoeling dat in de tweede subsidieronde, die begint in 2014, ook subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op het tot stand brengen van educatieve minors binnen andere vakbacheloropleidingen. De activiteiten in het kader van deze tweede ronde moeten uiterlijk 31 december 2016 zijn verricht. Deze aanvullende vakbacheloropleidingen zullen in het voorjaar van 2014 in de bijlage worden opgenomen. Alleen aanvragen die verband houden met de totstandkoming van minors binnen een of meerdere vakbacheloropleidingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling, komen voor subsidie in aanmerking. Een aanvraag kan één educatieve minor voor een enkele vakbacheloropleiding omvatten, maar ook meerdere educatieve minors voor verschillende vakbacheloropleidingen. Landelijk kader educatieve minor beroepsonderwijs In aanloop naar de Kamerbrief van 18 december 2012 heb ik mij laten adviseren door de Stuurgroep Opleiden Leraren Beroepsonderwijs die functioneert onder voorzitterschap van OCW en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VO-Raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en de Onderwijscoöperatie. In dit verband is een landelijke projectgroep actief die een inhoudelijk kader ontwikkelt waarin de hoofdlijnen van de educatieve minor beroepsonderwijs worden beschreven en het eindniveau van en doorstroommogelijkheden na afronding van de minor worden weergegeven. Dit zogenoemde landelijk kader educatieve minor beroepsonderwijs is richtinggevend bij het vormgeven van de in deze subsidieregeling bedoelde minors en zal uiteindelijk onderdeel zijn van de eenduidige aanpak in de vorm van een convenant dat ik met de staatssecretaris en de voorzitters van de sectorraden in november 2013 afsluit. Het landelijk kader educatieve minor beroepsonderwijs wordt beschikbaar gesteld op zakelijk bij het onderdeel subsidies voor professionaliseren leraren. In het landelijk kader komen onder andere de onderstaande richtlijnen naar voren. De educatieve minor beroepsonderwijs moet worden gezien als een eerste stap naar het leraarschap in het vmbo en mbo. In de minor ligt de nadruk op het verwerven van kennis en het ontwikkelen van (basis)vaardigheden om als docent te kunnen functioneren in die sectoren. Het minorprogramma bestaat uit vier onderdelen: didactiek; pedagogiek; persoonlijke ontwikkeling; en een stage gericht op de context van het vmbo en mbo. De stage beslaat ten minste 50% van het minorprogramma. De educatieve minor beroepsonderwijs als geheel beslaat minstens 30 ECTS en maakt deel uit van een hbo-vakbacheloropleiding. Om de continuïteit van de educatieve minor te garanderen, moet er sprake zijn van een voldoende omvang. Het aantal studenten dat de minor volgt en afrondt dient daarom ten minste tien te zijn. Het landelijk kader geeft eindtermen aan die dienen als richtlijn voor het door de minorstudent te behalen resultaat. Na het afronden van de minor krijgt de student een ontwikkeladvies met betrekking tot de mate waarin hij of zij geschikt is voor het leraarschap. Indien de eindtermen zoals beschreven in het landelijk kader worden behaald en de student een positief ontwikkeladvies heeft, komt hij of zij in aanmerking voor een studieverkorting van 30 ECTS bij een vervolgstudie. Dit kan bijvoorbeeld een kopopleiding zijn, waarvoor een extra jaar studiefinanciering wordt verstrekt als de betreffende hbo-bachelor opgenomen is in de verwantschapstabel kopopleidingen (opgenomen in de bijlage bij de Regeling studiefinanciering 2000). De beoordeling van de educatieve minor wordt onderdeel van de accreditatie van de hbo-bacheloropleiding die wordt verricht door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dit is de organisatie die in Nederland de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen beoordeelt. Administratieve lasten Voor de instellingen die subsidie ontvangen op basis van onderhavige subsidieregeling is sprake van een bescheiden verhoging van de totale administratieve lasten. De administratieve lasten voor onderwijsinstellingen worden totaal voor alle instellingen geraamd op euro over de periode 9 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

10 van 2014 tot en met Bij de voorbereiding van deze regeling is bezien op welke wijze het doel kan worden bereikt in combinatie met een minimale toename van de administratieve lasten. De samenwerkingsverbanden wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst in te dienen. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of sprake zal zijn van een samenwerkingsverband met een gedeeld doel. Aan alle samenwerkingsverbanden wordt een plan van aanpak gevraagd met een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, en een begroting. Dat is een noodzakelijke eis om te kunnen bepalen of de samenwerkingsverbanden de juiste inzet plegen voor het realiseren van de gestelde beleidsdoelen. De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier regeling educatieve minor beroepsonderwijs dat via de website van DUO beschikbaar wordt gesteld. De subsidieaanvragers moeten voor het indienen van hun subsidieaanvraag gebruikmaken van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is ontwikkeld op grond van de bij de regeling horende subsidievoorwaarden. Een ingevuld formulier vormt dus eveneens het plan van aanpak, inclusief tijdpad, en de begroting. Voor wat betreft de verantwoording van de subsidie wordt gezien de hoogte van de subsidie en het beoogde doel aan de penvoerder, als ontvanger van de subsidie, slechts gevraagd de subsidie te verwerken in de jaarverslaggeving. De subsidieontvangers dienen mee te werken aan het monitoronderzoek dat het Ministerie van OCW uitvoert. Door te werken met digitale enquêtes worden de lasten hiervan voor de subsidieontvanger zoveel mogelijk beperkt. Vaste verandermomenten De regeling treedt in werking op 1 september Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten (VVM) voor wat betreft de vereiste termijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Voor deze afwijking is gekozen om samenwerkingsverbanden, die in de eerste periode subsidieaanvragen indienen, de gelegenheid te geven om tijdig te starten met de organisatie en het ontwerp van de educatieve minor en met de werving van studenten, opdat zij in schooljaar 2014/2015 kunnen starten met de uitvoering van de educatieve minor en de begeleiding van de studenten. De scholen en instellingen zijn reeds voorafgaand aan de publicatie van de regeling door middel van een vooraankondiging en voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie. Zij zijn daarmee in staat gesteld om eerder te starten met de voorbereiding van de samenwerking en de aanvraag. Regeling OCW-subsidies Omdat het een subsidieregeling op grond van artikel 2 en 4 van de Wet overige OCW-subidies betreft, is op deze regeling ook de Regeling OCW-subsidies van toepassing. De tekst van deze subsidieregeling moet dus in samenhang worden gelezen met die regeling, waarvan de hoofdstukken 2 en 3 relevant zijn. Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 De subsidie wordt verleend voor de activiteiten die gericht zijn op het tot stand brengen van educatieve minors beroepsonderwijs. Om te komen tot een minor die uiteindelijk een regulier onderdeel wordt van een vakbacheloropleiding zijn vier typen activiteiten essentieel: organisatieactiviteiten, ontwerpactiviteiten, wervings- en begeleidingsactiviteiten en implementatie- en borgingsactiviteiten. Deze activiteiten worden in dit artikel beschreven. Artikel 3 De subsidie wordt verstrekt voor de periode 2013 tot en met De regeling kent twee aanvraagperiodes. De eerste aanvraagperiode is gericht op activiteiten voor de vorming van educatieve minors binnen vakbacheloropleidingen die behoren tot de sectoren bèta en techniek. De betreffende vakbacheloropleidingen zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. De tweede aanvraagperiode zal daarnaast ook zijn gericht op andere vakbacheloropleidingen. Deze overige vakbacheloropleidingen worden in het voorjaar van 2014 in de bijlage opgenomen. Aanvragen die zijn gericht op vakbacheloropleidingen die niet zijn opgenomen in de bijlage, komen niet voor subsidie in aanmerking. Artikel 4 In dit artikel wordt beschreven waaraan de aanvraag moet voldoen. 10 Staatscourant 2013 nr augustus 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie