Wet maatregelen woningmarkt 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet maatregelen woningmarkt 2014"

Transcriptie

1 Wet maatregelen woningmarkt 2014

2 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs horlings nl Disclaimer: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Wij raden u aan voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur te raadplegen. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. 2

3 Inhoudsopgave 1 Verhuurderheffing Werking verhuurderheffing Heffingsvermindering Afbouw maximale belastingtarief hypotheekrenteaftrek Codificatie goedkeurende besluiten Overige aanpassingen

4 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 2014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2014 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd maar is wel in de Troonrede genoemd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen voor de huurwoningmarkt (de verhuurderheffing 2014) en maatregelen op de koopwoningmarkt. De verhuurderheffing 2014 gaat in op 1 januari De maatregelen op de koopwoningmarkt zien o.a. op de codificatie van in 2013 in een zevental besluiten gegeven goedkeuringen en omvat een groot aantal andere technische en redactionele verbeteringen en verduidelijkingen. Deze maatregelen treden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking. Voorts bevat het wetsvoorstel de al aangekondigde maatregel om het percentage in de vierde tariefschijf waartegen eigenwoningrente in aftrek komt in jaarlijkse stappen van een 0,5% te verlagen tot uiteindelijk 38% en om ook het tarief in de derde schijf geleidelijk te verlagen van 42% naar 38%. Deze voorstellen gaan per 1 januari 2014 in. Hierna worden de belangrijkste onderdelen samengevat. Ook ten aanzien van dit wetsvoorstel geldt dat gedurende het parlementaire proces maatregelen kunnen wijzigen of zelfs vervallen. 1 Verhuurderheffing Per 1 januari 2013 is de verhuurderheffing ingevoerd. Deze heffing vormt onderdeel van een pakket aan maatregelen ter bestrijding van scheefwonen en bevordering van de doorstroming naar de niet gereguleerde huursector of de koopsector. In 2013 is het mogelijk geworden voor verhuurders in de gereguleerde sector om de huren afhankelijk van het inkomen van de huurder versneld te verhogen. Enerzijds stimuleert dit huurders om te verhuizen naar een bij het inkomen passende woning, anderzijds levert dit extra inkomsten op voor verhuurders. Het is dan volgens het kabinet passend om deze verhuurders te vragen een extra bijdrage te leveren aan het oplossen van het begrotingstekort. Na een felle discussie in de Eerste Kamer is uiteindelijk besloten de oorspronkelijke verhuurderheffing slechts in 2013 te laten bestaan en voor 2014 en verder een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Onderdeel van de aangenomen motie is een aanpassing van het woningwaarderingssysteem waarvoor dit najaar een apart wetsvoorstel zal worden ingediend. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven daarbij de WOZ-waarde van de woning een belangrijkere rol te geven om in de huurprijs beter te laten aansluiten bij de gewildheid van de woning. Daarnaast moet de verhuurderheffing zodanig aangepast worden dat de structurele investeringscapaciteit van de sociale huursector op peil blijft. De vormgeving, achtergrond, reikwijdte en grondslag van de verhuurderheffing vanaf 2014 sluiten aan bij de huidige verhuurderheffing. 1.1 Werking verhuurderheffing De grondslag voor de verhuurderheffing is de som van de WOZ-waarden van de in bezit zijnde sociale huurwoningen. In beginsel vallen daarmee alle verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector onder de verhuurderheffing. Er geldt echter een vrijstelling van 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde, zodat verhuurders van 10 woningen of minder de facto zijn vrijgesteld van de verhuurderheffing. Onzelfstandige wooneenheden en woningen die worden verhuurd voor kort verblijf in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf (recreatiewoningen) zijn uitgezonderd van de verhuurderheffing. Het bedrag aan op aangifte af te dragen verhuurderheffing wordt berekend door 90% van de som van de WOZwaarden van de in bezit zijnde sociale huurwoningen te vermenigvuldigen met het voor dat jaar geldende tarief. Dit tarief wordt per jaar vastgesteld aan de hand van de beoogde opbrengst. In het wetsvoorstel wordt nu het tarief tot en met 2017 vastgesteld. Voor 2014 bedraagt het tarief 0,381%. In 2015 wordt het tarief verhoogd tot 0,449%, in 2016 respectievelijk 2017 bedraagt het tarief 0,491% en 0,536%. 1.2 Heffingsvermindering Op de berekende heffing kan onder omstandigheden tijdelijk een vermindering worden toegepast. Deze tijdelijke regeling geldt voor bepaalde activiteiten in bepaalde regio s. Hiertoe zijn zes investeringscategorieën benoemd. De bedragen van de heffingsvermindering per woning kunnen per kwartaal zowel omhoog als omlaag worden bijgesteld afhankelijk van het gebruik van deze regeling. De heffingsvermindering wordt verrekend met de verschuldigde heffing, maar kan niet leiden tot een negatieve heffing. Als de vermindering meer bedraagt dan de in dat jaar verschuldigde verhuurderheffing, kan de vermindering worden verrekend in de drie volgende jaren. Na het derde jaar vervalt een eventueel restant van de vermindering. De vermindering kan worden verkregen voor investeringen die uiterlijk op 31 december 2017 digitaal zijn aangemeld. Vervolgend moet de 4

5 realisatie van de voorgenomen investering binnen de vastgestelde termijn van 5 jaar of 3 jaar, afhankelijk van de investering, plaatsvinden en worden gemeld. Bouw van huurwoningen Uitsluitend voor Rotterdam-Zuid geldt een heffingsvermindering van per nieuw gebouwde huurwoning in de gereguleerde sector. Grootschalige verbouw van huurwoningen Eveneens uitsluitend voor Rotterdam-Zuid levert de grootschalige verbouw van huurwoningen een heffingsvermindering van per verbouwde woning op. Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen Ongeacht in welke regio een pand leegstaat, kan een heffingsvermindering worden verkregen bij de omvorming van een leegstaande niet-woning zoals een voormalig kantoorpand in een woning. De vermindering bedraagt per gerealiseerde woning. Sloop van huurwoningen Bij de sloop van huurwoningen in krimpgebieden en in Rotterdam-Zuid wordt de verhuurderheffing verminderd met per gesloopte woning. Kleinschalige verbouw van huurwoningen De kleinschalige verbouw van huurwoningen in Rotterdam-Zuid leidt tot een vermindering van de verhuurderheffing met per woning. Samenvoeging van huurwoningen teneinde een of meer huurwoningen te verkrijgen Bij de samenvoeging van huurwoningen in krimpgebieden en in Rotterdam-Zuid wordt de verhuurderheffing verminderd met per aan de woningvoorraad onttrokken woning. 2 Afbouw maximale belastingtarief hypotheekrenteaftrek Zoals eerder al is aangekondigd door het kabinet zal het maximumpercentage waartegen de renteaftrek op eigenwoningschulden kan worden geëffectueerd geleidelijk worden verlaagd. Nu kan de rente worden afgetrokken tegen het normale, progressieve tarief dat oploopt tot 52%. Vanaf 2014 wordt alleen voor de renteaftrek dit percentage jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd tot uiteindelijk het niveau van de derde schijf. De opbrengst wordt voor een groot deel teruggesluisd naar de belastingplichtigen door een geleidelijke verlenging van deze derde schijf en vanaf 2018 ook geleidelijke verlaging van het tarief in deze derde schijf nu nog 42%, maar te verlagen tot (zoals het er nu voor staat) uiteindelijk 38% in Uiteraard kan er in de tussentijd nog het nodige gebeuren. Dit houdt in dat de eigenwoningrente in 2014 nog aftrekbaar is tegen een belastingtarief van maximaal 51,5%, in 2015 maximaal 51%, tot uiteindelijk 38% in Voor woningeigenaren met een belastbaar inkomen uit werk en woning tot in 2014 verandert er niets aan de aftrek. Zij vallen nu en straks in de derde schijf met een belastingtarief van 42%. De aftrekbeperking in de hoogste tariefschijf is zo vormgegeven dat de verschuldigde belasting wordt verhoogd met 0,5% van het verschil tussen het belastbaar inkomen uit werk en woning vermeerderd met de in aftrek gebrachte kosten van de eigen woning en de ondergrens van de hoogste tariefschijf. Daarbij geldt als maximum van de verhoging 0,5% van de in aftrek gebracht kosten met betrekking tot de eigen woning. Na 2014 wordt het percentage van 0,5 jaarlijks met 0,5%-punt verhoogd, dus 1% in 2015 en 1,5% in 2016, etc. Een rekenvoorbeeld: Stel dat het inkomen uit werk en woning in bedraagt en de in aftrek gebrachte eigenwoningrente (verminderd met het eigenwoningforfait) Dan wordt de belastingheffing in 2014 verhoogd met 0,5% van ( ) = 25. Dit is minder dan 0,5% van ( 50). 5

6 3 Codificatie goedkeurende besluiten Het wetsvoorstel legt wettelijk een aantal in 2013 gegeven goedkeuringen vast. Dit betreft de volgende kwesties: Een schuld aan een aannemer of projectontwikkelaar wordt ook in de periode tussen het tekenen van de koop- of aannemingsovereenkomst en het leveren van de onroerende zaak of aflossen van de schuld aangemerkt als eigenwoningschuld waardoor deze bouwrente fiscaal aftrekbaar is. Gedurende deze periode geldt geen verplichting tot ten minste annuitaire aflossing (aflossingseis) en geldt geen informatieplicht. Tevens wordt vastgelegd dat de looptijd van de schuld aan de aannemer of projectontwikkelaar niet meetelt voor de looptijd van 360 maanden; Door de Stichting stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekte startersleningen worden aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld waarvoor de aflossingseis en informatieplicht die voor vanaf 1 januari 2013 afgesloten leningen gelden, niet van toepassing is. Dit geldt niet alleen voor in 2013 verstrekte startersleningen maar ook voor in 2014 t/m 2016 verstrekte SVnleningen. In verband hiermee wordt de einddatum van het overgangsrecht voor deze leningen verschoven naar 1 januari Vanaf 2017 moeten de SVn-startersleningen wel voldoen aan de aflossingseis en informatieplicht; Niet alleen een geheel oversluiten maar ook een gedeeltelijk oversluiten van een tot een bestaande eigenwoningschuld behorende lening in hetzelfde of in het jaar volgend op het jaar waarin de bestaande eigenwoningschuld (deels) is afgelost, laat de kwalificatie bestaande eigenwoningschuld in stand voor de nieuw afgesloten lening voor zover deze niet hoger is dan het bedrag van de aflossing. Niet nodig is dat er een nieuwe lening wordt aangegaan. Voldoende is dat uiterlijk het volgende kalenderjaar weer een eigenwoningschuld bestaat. Hierdoor kan ook worden verhuisd naar een woning die reeds in het bezit was van de belastingplichtige maar nog niet als eigen woning kwalificeerde. Van oversluiten is ook sprake als na aflossing op bestaande eigenwoningschuld in een volgend jaar wordt geleend voor bijvoorbeeld groot onderhoud aan de woning; Vastgelegd wordt dat belastingplichtigen met een bestaande eigenwoningschuld tot maximaal dit bedrag tot 1 april 2013 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) kunnen aangaan, verhogen of de looptijd ervan kunnen verlengen. Indien belastingplichtigen kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april 2013 hebben gemeld bij een verzekeraar, bank of tussenpersoon hebben zij tot 31 december 2013 de tijd om een KEW, SEW of BEW af te sluiten; In de wet wordt vastgelegd dat in geval van tijdelijk huren tussen het bewonen van twee koopwoningen een nog lopende KEW, SEW of BEW kan herleven als KEW, SEW of BEW indien het spaarproduct uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het product fictief tot uitkering is gekomen resp. gedeblokkeerd weer voldoet aan de voorwaarden om als KEW, SEW of BEW te kunnen worden aangemerkt doordat weer over een eigen woning wordt beschikt. Voor situaties van emigratie en verhuur van de voormalige eigen woning wordt vastgelegd dat een KEW, SEW of BEW in de tijd onbeperkt kan herleven; Een schuld ter zake van een woning die op 31 december 2012 tot het ondernemings- of resultaatsvermogen behoorde en nadien op enig moment een eigenwoningschuld wordt doordat de woning als eigen woning gaat kwalificeren, wordt tot het bedrag van de schuld op 31 december 2012 als een bestaande eigenwoningschuld aangemerkt waarvoor dus geen aflossingseis of informatieplicht geldt; In de wet wordt opgenomen dat de looptijd van schulden die in de periode 2001 tot en met 2011 als eigenwoningschuld kwalificeerden en van op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden niet in mindering komt op de maximale looptijd van 360 maanden waarbinnen een onder het nieuwe regime afgesloten lening ten minste annuitair moet worden afgelost om voor renteaftrek in aanmerking te komen. De periode vanaf 1 januari 2001 tot 1 januari 2013 waarbinnen recht bestond op renteaftrek verkort wel de resterende periode van maximaal 360 maanden waarin recht bestaat op renteaftrek met betrekking tot de onder het nieuwe regime afgesloten lening. 6

7 4 Overige aanpassingen Verduidelijkt is dat in geval van het tijdelijk bezit van twee woningen die als eigen woning kwalificeren waarbij de schuld op de eerst verworven woning als een bestaande eigenwoningschuld kwalificeert, ook de schuld die wordt aangegaan voor de verwerving van de tweede eigen woning als bestaande eigenwoningschuld wordt aangemerkt tot maximaal het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld voor de eerste woning. Hierdoor verdubbelt dus zolang sprake is van twee eigen woningen het maximale bedrag van de bestaande eigenwoningschuld. Zodra een van beide woningen is verkocht wordt alleen de schuld op de overblijvende woning als bestaande eigenwoningschuld aangemerkt. Een onder het nieuwe regime bij een niet-administatieplichtig lichaam of persoon afgesloten lening moet om als eigenwoningschuld te kwalificeren voldoen aan de informatieplicht met betrekking tot alle kenmerken van de lening. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte of als dat later is 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is afgesloten moet aan deze verplichting worden voldaan. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat deze termijn ook gaat gelden voor wijzigingen die in het jaar van afsluiten zich voordoen. 7

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2013 - nummer 2 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 Bezittingen leiden mogelijk tot hogere eigen bijdrage zorg AWBZ of Wmo Sinds

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie