kennisdocument Eigen woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kennisdocument Eigen woning"

Transcriptie

1 kennisdocument Eigen woning

2 Eigen woning De fiscale behandeling van de eigen woning strekt zich in grote lijnen uit over de volgende onderwerpen: * Eigenwoningregeling waaronder de bijleenregeling en het eigenwoningforfait; * Terbeschikkingstellingsregeling; * Werkruimteregeling; * Vererving van de eigen woning; * Schenking van de eigen woning. Dit themadossier richt zich op de eigenwoningregeling (hypotheekrenteaftrek en kosten), het eigenwoningforfait en de bijleenregeling. De werkruimteregeling wordt behandeld in het themadossier Werkruimteregeling eigen woning. Handige informatie over de WOZ-waardering vindt u in het themadossier Aandachtspunten bij de WOZ-waardering. Zie de themapagina in de kennisbank FiscaalTotaal over dit onderwerp voor links naar almanakken, wetteksten, templates, checklists, jurisprudentie etc. Voor en jurisprudentie alle links naar verwijzen almanakken, we u naar wetteksten, de kennisbank templates, FiscaalTotaal checklists 1

3 Inhoudsopgave Het themadossier Eigen woning heeft de volgende inhoud: 1 Eigenwoningregeling 2 Eigenwoningforfait 3 Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) / banksparen 4 Aftrekbare kosten 5 Eigenwoningschuld 6 Rente en kosten eigenwoningschuld 7 Periodieke betalingen van erfpacht, opstal e.d. Naast de eigenwoningregeling is in de IB Almanak een deel opgenomen met praktische informatie over de aankoop zoals de verschillende hypotheekvormen ( IB Almanak 2015) en subsidieregelingen voor de eigen woning bijvoorbeeld de Nationale Hypotheek Garantie ( IB Almanak 2015). Verder worden twee manieren aangegeven (voorbehoud huurrecht: IB Almanak 2015 en vruchtgebruik: IB Almanak 2015) waarop een eigen woning aan de kinderen kan worden verkocht om toekomstige belastingheffing te verminderen of (deels) te voorkomen. Er kan soms sprake zijn van een fictieve erfrechtelijke verkrijging ( IB Almanak 2015). 2

4 1 Eigenwoningregeling Met de eigenwoningregeling (9.1.1 IB Almanak 2015) wordt vastgesteld welk belastbaar inkomen uit de eigen woning (artikel Wet IB 2001) in box 1 wordt behaald: het eigenwoningsaldo. Dit is het saldo van het eigenwoningforfait (artikel Wet IB 2001) en de kapitaalverzekering eigen woning (artikel Wet IB 2001, vervallen in 2013) (KEW) minus de aftrekbare kosten van de eigen woning (artikel Wet IB 2001) (eigenwoningschuld). Fiscale partners kunnen het eigenwoningsaldo vrij verdelen (artikel 2.17 Wet IB 2001), maar de afzonderlijke delen kunnen niet over partners worden verdeeld (nr. 06/503, LJN AZ0054). De eigenwoningregeling is alleen van toepassing als de eigen woning belaste (positieve of negatieve) opbrengsten kan opleveren. Kunnen geen belaste opbrengsten worden verwacht, is sprake van een tweede woning (nr , LJN AU8553) of is deels geen sprake van een eigen woning (nr , LJN AU8565), dan valt de woning (deels) in (de vermogensrendementsheffing van) box 3 (9.2.2 IB Almanak 2015). De werk-/studeerruimte van de ondernemer valt in principe binnen de eigen woning (nr. 05/1440, LJN AU7829), maar als er sprake is van een bepaalde zelfstandigheid én aftrekbare kosten, valt dit deel in box 3 en zijn de kosten (beperkt) aftrekbaar ( IB Almanak 2015). In FiscaalTotaal is een checklist Werkruimteregeling opgenomen waarin dit onder meer naar voren komt. De Wet IB 2001 kent voor verhuizing naar een verzorgingstehuis en echtscheiding de fictie dat (nog) maximaal twee jaar sprake is van een eigen woning. Daarnaast geldt er een periode van maximaal drie jaar voor het geval dat de oude woning nog niet is verkocht dan wel de toekomstige eigen woning leegstaat ( IB Almanak 2015). Hierbij kan bijvoorbeeld tijdelijk sprake zijn van twee eigen woningen. Als echter één van de twee woningen door omstandigheden te koop staat maar (eigenlijk) nooit als hoofdverblijf ter beschikking stond/zou staan, kan één van de woningen niet langer als een eigen woning in aanmerking komen (nr. 05/585, LJN AY5178). De fictie voor verkoop, aankoop en aanbouw bepaalt ook dat de tweede woning leeg staat; als de woning wordt verkocht maar de lening die daarop betrekking had nog doorloopt, is dus geen renteaftrek over de periode na de verkoop mogelijk. In artikel 3.120a Wet IB 2001 is een uitzondering opgenomen voor de restschuld die is ontstaan na verkoop van een eigen woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december Bepaald is dat de rente op die restschuld nog gedurende 15 jaar (na verkoop van de woning) aftrekbaar is. Vanaf 1 januari 2010 herleeft de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur van een voormalige eigen woning. De hypotheekrente kan dan nog worden afgetrokken tot maximaal drie jaar (2010: twee jaar) na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten. Ook voor situaties waarin de verhuur reeds voor 1 januari 2010 is aangevangen, maar de termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande woning bij niet verhuren nog niet is verstreken, herleeft de dubbele hypotheekrenteaftrek. De belastingplichtige moet dan wel akkoord gaan met het terugdraaien van eerder afgegeven beschikkingen ter zake van de overgang naar box 3 van de voormalige te koop staande eigen woning. 3

5 Daarnaast zijn de volgende gevallen bij besluit geregeld: * Belastingheffing als ouders en kinderen samen de woning van de kinderen bewonen ( IB Almanak 2015); * Eigen woning behoort tot onverdeelde boedel na overlijden ( IB Almanak 2015); * Corporatiekoopwoning, koophuurwoning e.d. (9.2.8 IB Almanak 2015, besluiten van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M en 19 juni 2002, nr. WDB2002/187M). In FiscaalTotaal zijn twee checklists opgenomen voor de situatie bij echtscheiding: Verdelen, verrekenen, en verevenen en Alimentatie. De eigenwoningregeling staat al jaren onder druk. Zowel de Europese Commissie als het IMF hebben (weer) benadrukt dat de regeling zou moeten worden afgeschaft dan wel ingeperkt. VNO-NCW is een groot tegenstander van afschaffing. De eigenwoningregeling en met name de renteaftrekmogelijkheden zijn vanaf 1 januari 2013 flink op de schop gegaan (zie hierna onder de punten 3 en 4). 2 Eigenwoningforfait Voor het eigenwoningforfait wordt aangesloten bij de WOZ-waarde (jaarlijks bepaald zodat voor 2015 wordt uitgegaan van waardepeildatum ), ook als die onjuist is (de Hoge Raad - nrs en , LJN BB4400 respectievelijk LJN BB oordeelde dat voor het eigenwoningforfait kon worden uitgegaan van een WOZ-beschikking die (ten onrechte) alleen bouwgrond vermeldde. Ook bouwgrond was in dit geval een eigen woning ). Voor de waarde van een (nieuwbouw)woning die in het jaar vóór een nieuw WOZ-tijdvak wordt opgeleverd, is een tegemoetkoming (nr. CPP2009/2342M) getroffen. Het eigenwoningforfait (9.10 IB Almanak 2015) is het theoretische saldo van opbrengst en (bijna alle) kosten van de eigen woning. De enige aftrekbare kosten die niet in het forfait zijn meegenomen, zijn: * Rente en kosten van de eigenwoningschuld; * Periodieke betalingen van erfpacht, opstal e.d. * (Voor zogenoemde eigenwoningmonumenten bestaat een speciale regeling ( IB Almanak 2015), waarop hier niet verder wordt ingegaan. De staatssecretaris heeft eerder beleid over deze regeling samengevoegd in één besluit: nr. CPP2009/1290M.) De enige belastbare opbrengsten die niet in het forfait zijn meegenomen, zijn: * Ontvangen huur bij tijdelijke verhuur: (artikel Wet IB 2001). Vanaf 2010 wordt het eigenwoningforfait ook bij tijdelijke verhuur voortaan over het gehele jaar berekend. Ter compensatie wordt 70% in plaats van 75% van de netto huurinkomsten belast (zie ook het themadossier Verhuur eigen woning); * Eventueel (een deel van) de rente in de uitkering van een KEW. Niet-tijdelijke verhuur valt eventueel onder de kamerverhuurvrijstelling (51 IB Almanak 2015) van artikel Wet IB 2001 of de keuzemogelijkheid (51.6 IB Almanak 2015) bij het houden van kostgangers (artikel 3.97 Wet IB 2001). 4

6 Het eigenwoningforfait wordt als de woning voor meerdere belastingplichtigen een eigen woning is en zij geen fiscale partners zijn (9.2.1 IB Almanak 2015), toegerekend naar de verhouding waarin zij gerechtigd zijn tot de eigen woning (artikel Wet IB 2001). Een vergelijkbare regeling is in artikel Wet IB 2001 opgenomen voor de aftrekbare kosten ( IB Almanak 2015). Ingeval van leegstand van de woning (in afwachting van verkoop) wordt het eigenwoningforfait op nihil gesteld (artikel lid 4 Wet IB 2001). 3 Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) / banksparen Vanaf 1 januari 2013 zijn de faciliteiten voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en banksparen (eigen woning) uit de wet verdwenen. Na 1 januari 2013 kunnen deze niet meer nieuw worden afgesloten. Voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt een overgangsregeling. Deze gevallen blijven nog onder de oude regeling vallen. Hierna wordt de regeling weergegeven die gold tot 1 januari 2013 en die voor de op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt. De KEW is een kapitaalverzekering die uitsluitend kan worden gebruikt voor de eigen woning en als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden ( IB Almanak 2015). Hij valt binnen box 1 en de rente die is begrepen in de latere uitkering is in principe vrijgesteld ( IB Almanak 2015), behalve in bepaalde situaties zoals het niet langer voldoen aan de voorwaarden ( IB Almanak 2015 en artikel Wet IB 2001, vervallen in 2013). Vanaf 1 januari 2008 kan in plaats van een KEW ook worden gekozen voor een spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (artikel 3.116a Wet IB 2001, vervallen in 2013). Hiervoor geldt dezelfde vrijstelling maar er zijn wel enkele verschillen met een KEW die samenhangen met het feit dat dit geen verzekeringsproducten zijn ( IB Almanak 2015). Aan deze producten zitten enkele haken en ogen en het is niet verstandig alleen af te gaan op de lagere kosten. Een KEW/spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning kan op grond van artikel Wet IB 2001, vervallen in 2013, meestal worden omgezet in een andere KEW/spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning ( IB Almanak 2015) zonder fiscale gevolgen. Voor de afwikkeling van een KEW bij scheiding is in het besluit nr. BLKB2014/1763M een tegemoetkoming opgenomen. Een vrijgestelde uitkering komt op grond van artikel Wet IB 2001, vervallen in 2013, in mindering op de eigenwoningschuld: de zogenoemde imputatieregeling (9.6.6 IB Almanak 2015). Als niet langer sprake is van binnenlandse belastingplicht (bijvoorbeeld bij emigratie) wordt de KEW/ spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning geacht te zijn uitgekeerd en wordt hiervoor een conserverende aanslag opgelegd waarvoor op grond van artikel 25, lid 6 Invorderingswet (Inv.) uitstel kan worden verkregen. In 2014 zijn de besluiten over de KEW, de SEW en de BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die in box 3 vallen, samengevoegd en geactualiseerd in één besluit (nr. BLKB2014/1763M, aangepast bij de besluiten nr. BLKB2014/2168M en BLKB2015/464M). 5

7 4 Aftrekbare kosten Zoals eerder aangegeven zijn de enige aftrekbare kosten: * Rente en kosten van de eigenwoningschuld; * Periodieke betalingen van erfpacht, opstal e.d. Als het totaal van de aftrekbare kosten kleiner is dan het eigenwoningforfait, geeft artikel 3.123a Wet IB 2001 (Hillen-aftrek) recht op een (extra) aftrek ter grootte van het verschil (9.20 IB Almanak 2015). 5 Eigenwoningschuld Vanaf 1 januari 2013 is de eigenwoningschuld ingrijpend veranderd. Voor nieuw af te sluiten leningen worden alleen nog maar als eigenwoningschuld aangemerkt de geldleningen die voldoen aan de criteria die zijn genoemd in artikel 3.119a tot en met 3.119g Wet IB Kortweg komt het erop neer dat sprake moet zijn van een annuïtaire geldlening die binnen een periode van 30 jaar geheel moet zijn afgelost. Het aflossingsschema moet bij het afsluiten van de geldlening vastliggen in de overeenkomst. Bij wijziging van de rentevoet dienen de termijnen te worden aangepast met inachtneming van de (ingewikkelde) formule van artikel 3.119c Wet IB Artikel 3.119e Wet IB 2001 staat toe dat er bij een aflossingsachterstand tijdelijk niet wordt voldaan aan de verplichte annuïtaire aflossing op na 1 januari 2013 afgesloten hypotheken. Als de aflossingsachterstand niet binnen de hiervoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat dit deel van de schuld over naar box 3 en verdwijnt voor dat deel dus het recht op renteaftrek. De schuld die is overgegaan naar box 3 of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer tot de eigenwoningschuld (weer aftrek) worden gerekend als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden). De terugkeermogelijkheid is per 2016 met terugwerkende kracht ingevoerd. Er bestaat een mogelijkheid om door het aangaan van een tweede lening tot een feitelijke aflossing van 50% te komen mét behoud van hypotheekrenteaftrek (besluit nr. BLKB2013/352M en Kamerbrief nr ). Daarnaast valt een vóór 2017 aangegane starterslening op grond van artikel 10bis.1, lid 2, onderdeel f Wet IB 2001 buiten de annuïtaire aflossingsverplichting. Leningen die niet voldoen aan de bovengenoemde criteria vallen in box 3. Voor op 1 januari 2013 bestaande leningen geldt op grond van Hoofdstuk 10bis Wet IB 2001 het overgangsrecht. Dat is de regelgeving die gold tot 31 december 2012 en die hierna aan de orde komt. Onder het overgangsrecht vallen: * Op 1 januari 2013 reeds bestaande leningen; * Leningen die zijn aangegaan in 2013 maar samenhangen met een per bestaande onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot aankoop van een bestaande woning; * Leningen die zijn aangegaan in 2013 maar samenhangen met een per bestaande onherroepelijke schriftelijke aannemingsovereenkomst voor een woning in aanbouw en/of voor verbetering/onderhoud van een op bestaande eigen woning; * Leningen die op 31 december 2013 bestaan voor de in 2013 verworven woning die dient als vervanging voor een in 2012 verkochte eigen woning; 6

8 * Nieuwe leningen die zijn ontstaan na door oversluiten van op 31 december bestaande leningen eigen woning. * Ook bij gedeeltelijk overgesloten (oude) leningen blijft het overgangsregime van kracht op de nieuwe leningen. De 30-jaarstermijn gaat lopen vanaf het eerste moment dat een belastingplichtige een eigenwoningschuld aangaat (eerste begindatum te rekenen vanaf ). Iemand die vijf jaar een eigen woning heeft gehad, vervolgens vijf jaar gaat huren en daarna weer een eigen woning koopt, mag voor het bedrag dat hij bij de verkoop (vijf jaar geleden) nog aan eigenwoningschuld had, maximaal nog 25 jaar de rente aftrekken (artikel 3.119d Wet IB 2001). Voor alle latere aanvullende financieringen geldt een nieuwe 30-jaarstermijn. Zo kan een eigenwoningschuld bestaan uit meerdere delen die elk een eigen 30-jaarstermijn kennen. Onderstaande regeling is met name van toepassing op de reeds op 31 december 2013 bestaande leningen eigen woning. Het begrip eigenwoningschuld (9.4.1 IB Almanak 2015) is in de wet opgenomen bij de invoering van de bijleenregeling ( IB Almanak 2015, en 3.119b Wet IB 2001) per 1 januari 2004 en is kort gezegd (het deel van) de schuld aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning waarvoor aftrek wordt geaccepteerd. Een schuld die is aangegaan voor de vorming van een zogenoemd onderhoudsdepot eigen woning, is een box 3-schuld ( IB Almanak 2014). Het tijdelijk onderbrengen van het uit de hypotheek verkregen bedrag in een zogenoemd bouwdepot betekent niet dat geen sprake zou zijn van een eigenwoningschuld. Alleen als het depot voor andere doeleinden wordt gebruikt en niet kan worden aangevuld, kan geen sprake meer zijn van een eigenwoningschuld. Een op het bouwdepot ontvangen rente (nr. 03/01397, LJN AU2472) wordt afgetrokken van de (eventueel) aftrekbare eigenwoningrente. Het feit dat de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning eerst zelf wordt betaald en pas later een hypotheek wordt gesloten (nr , LJN BD9479, maakt niet uit zolang het aannemelijk is dat het sluiten van de hypotheek altijd al de bedoeling was. De eigenwoningschuld kan beperkt worden door de voor de bijleenregeling vastgestelde eigenwoningreserve ( IB Almanak 2015) die weer gebaseerd is op het vervreemdingssaldo eigen woning (artikel 3.119aa Wet IB 2001). De bijleenregeling speelt bij de verkoop van de eigen woning en de aankoop van een andere eigen woning en heeft tot doel dat een behaalde verkoopwinst weer wordt gebruikt voor de nieuwe eigen woning. Er kan tijdelijk sprake zijn van twee eigen woningen (47.3 IB Almanak 2015) en ook andere bijzondere situaties (47.4 IB Almanak 2015) kunnen optreden. Ook als sprake is van verkoop onder voorwaarden (nr. DGB2010/3057M) (door bijvoorbeeld een woningcoörporatie), is de bijleenregeling van toepassing. De bijleenregeling is vanaf 2010 vereenvoudigd: * ook doorstromers op de woningmarkt mogen de rente aftrekken over de lening die is aangegaan om bepaalde kosten ter verkrijging van de hypotheek te betalen, zoals afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten. Tot 2009 mochten alleen starters op de woningmarkt deze rente aftrekken; 7

9 * de verjaringstermijn voor de eigenwoningsreserve is 3 jaar in plaats van 5 jaar. Hierdoor is de bijleenregeling minder vaak van toepassing; * de zogenoemde goedkoperwonenregeling is vervallen. Op grond van de goedkoperwonenregeling mochten doorstromers naar een goedkopere woning, in uitzondering op de bijleenregeling, een even hoge eigenwoningschuld aangaan als voor de oude woning. In FiscaalTotaal is een rekenprogramma voor de bijleenregeling opgenomen. In het besluit nr. DG- B2010/3057M is de bijleenregeling nader toegelicht. 6 Rente en kosten eigenwoningschuld De rente wordt wel eigenwoningrente ( IB Almanak 2015) genoemd en heeft zoals genoemd betrekking op de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Met kosten zijn de kosten in verband met de schuld (zelf) bedoeld, dus financieringskosten zoals afsluitprovisie ( IB Almanak 2015). In het besluit nr. BLKB2015/1486M is goedgekeurd dat boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Tussen de aangegane schuld en de eigen woning moet een zogenoemd causaal verband ( IB Almanak 2015) bestaan: de schuld moet zijn aangegaan met het oog op de eigen woning en het geld moet (schriftelijk) aantoonbaar zijn gebruikt voor de eigen woning. Aangezien dit bij verbetering of onderhoud van de eigen woning (verbouwingen) de meeste problemen oplevert, is het vereiste voor dit geval uitdrukkelijk in artikel Wet IB 2001 opgenomen en is het zogenaamde verbouwingsbesluit uitgebracht. Er is een geactualiseerd besluit uitgebracht waarin ook het verbouwingsbesluit is opgenomen (nr. DGB2010/921). Bij een startershypotheek wordt vaak verlangd dat de ouders zich hoofdelijk aansprakelijk stellen of medeschuldenaar zijn. Voor dit geval is in een besluit de aftrek geregeld (nr. DGB2010/921). In het besluit nr. BLKB2014/342M is goedgekeurd dat een vruchtgebruiker krachtens erfrecht die rente en kosten van de eigenwoningschuld van de erflater voor zijn rekening moet nemen, deze rente en kosten kan aftrekken als eigenwoningrente. Wil sprake zijn van een eigenwoningschuld dan hoeft de aangegane lening niet te zijn gedekt met een recht van hypotheek. Ook een onderhandse lening kan kwalificeren als een eigenwoningschuld. In FiscaalTotaal is ook een Annuïtaire leningovereenkomst eigen woning met kind en een Annuïtaire leningovereenkomst eigen woning met BV opgenomen. Let op! In de periode 2013 t/m 2015 moest er bij (hypotheek)leningen van familie, de eigen BV of een buitenlandse bank meestal (via een online formulier) aan de Belastingdienst gegevens worden verstrekt over deze lening om (hypotheek)renteaftrek te krijgen. Vanaf de IB-aangifte over 2016 is deze informatieplicht in de aangifte verwerkt door middel van een vragenlijst die moet worden ingevuld om aftrek te kunnen claimen. 8

10 Vanaf 2014 wordt het hoogste belastingtarief waartegen de renteaftrek kan plaatsvinden jaarlijks met 0,5% teruggebracht totdat het tarief van de tweede schijf is bereikt (uiteindelijk 38%). Voor 2016 is het maximum 50,50%, de beperking van de aftrek wordt geregeld door middel van een bijtelling nadat eerst de volledige aftrek in aanmerking wordt genomen. 7. Periodieke betalingen van erfpacht, opstal e.d. ( IB Almanak 2015) Het moet gaan om periodieke betalingen; een afkoopsom kan niet worden afgetrokken. De financiering van de afkoopsom kan wel worden opgenomen in de eigenwoningschuld. De staatssecretaris heeft op 24 november 2009 eerder beleid over de toepassing van de eigenwoningregeling samengevoegd in één besluit, nr. CPP2009/2342M. In dit besluit heeft hij onder meer ook geaccepteerd dat de WOZ-beschikking van de gemeente (ook als die fout is) beslissend is voor het eigenwoningforfait. Verder zijn goedkeuringen opgenomen voor een nieuwe woning die vóór de bewoning te koop wordt gezet en de situatie waarin kinderen tijdens de uitzending van de eigenaar in de woning blijven wonen. 9

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T32FD 13 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2013 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T21FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning

Actualiteiten rond de eigen woning Vakblad Financiële Planning, Actualiteiten rond de eigen woning Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/4 Bijgewerkt tot: 10-01-2013 Auteur: Drs. J.E. van den Berg

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T22FD (2685) Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 u dat deel van de financiering toen niet tot de eigenwoningschuld rekenen? Dan mag u uw eigenwoningschuld op 1 januari 20 met dat bedrag

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T43FD Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T32FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

C. In artikel 2.5, tweede lid, wordt de artikelen 3.60, 3.83, 3.116, vierde lid, 3.136 vervangen door: de artikelen 3.60, 3.83, 3.136.

C. In artikel 2.5, tweede lid, wordt de artikelen 3.60, 3.83, 3.116, vierde lid, 3.136 vervangen door: de artikelen 3.60, 3.83, 3.136. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) VOORSTEL

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 670 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

inhoudsopgave Colofon 1 Belastingwijzer eigen huis 3

inhoudsopgave Colofon 1 Belastingwijzer eigen huis 3 Belastingwijzer inhoudsopgave 1 Belastingwijzer eigen huis 3 2 Wat moet u invullen? 5 2.1 Eigenwoningforfait 5 2.2 Aftrekbare kosten en rente 7 2.3 Fiscale partners 9 3 Huis gekocht of verkocht in 2014

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Eigenwoningrente - samenvatting

Eigenwoningrente - samenvatting 10 juni 2010 Nr. DGB2010/921 Eigenwoningrente - samenvatting Dit besluit behandelt de aftrek voor de inkomstenbelasting van de renten van de eigenwoningschulden en de kosten van de geldleningen. Hierna

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - niet-winst -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Eigenwoningschuld; Bijleenregeling en eigenwoningreserve; Bijzondere bepalingen; Overgangsrecht.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 Inkomstenbelasting voor de particulier en DGA Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding 1 Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding Inleiding Als mensen uit elkaar gaan en hun relatie beëindigen, heeft dat gevolgen voor de eigen woning en financiën. Als (een van de) partijen inzake hun relatiebeëindiging

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB extra opgaven week 4 Instituut Financieel Management Vraag 1 Marco en Leontien van Es kopen medio 2010 een eigen woning voor 250.000. Zij hebben nog nooit eerder een eigen woning gehad. Zij

Nadere informatie

Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief

Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief 21-07-2015 Door Remco Alkemade MSc en mr. Bas Vereggen werkzaam bij SNS Bank, en drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Vivat Verzekeringen In 2014 en 2015

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

U kunt daarbij denken aan kosten zoals notariskosten, taxatiekosten, afsluitprovisie en bijvoorbeeld de kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie.

U kunt daarbij denken aan kosten zoals notariskosten, taxatiekosten, afsluitprovisie en bijvoorbeeld de kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie. Oversluitkosten wel box 1! Meegefinancierde oversluitkosten: rente aftrekbaar Bij het oversluiten van een eigen woning hypotheek worden de oversluitkosten veelal meegefinancierd in de nieuwe hypotheek.

Nadere informatie

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) De invoering van het banksparen per 1 januari 2008 zag in eerste instantie alleen op lijfrentesparen, maar werd later uitgebreid met een nieuw regime

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling

Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling 1 Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente Directoraat-generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, Staatscourant 2010, 8462 De minister van Financiën heeft

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

1. (Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2016

1. (Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2016 Wft PE-Actualiteiten 2016 Module Hypothecair Krediet 1. (Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2016 Op het gebied van de woningmarkt zijn de fiscale wijzigingen per 1 januari 2016 als volgt: 1.1

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

De eigen woning: A never ending story

De eigen woning: A never ending story Vakblad Financiële Planning, De eigen woning: A never ending story Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/94 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. J.E. van den

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en Beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en Beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en Beleidsbesluiten Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/3057M, Staatscourant 2010, 13576 De

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Dé grote belastingherziening is er niet gekomen zei minister Dijsselbloem in de Tweede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8462 10 juni 2010 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente 10 juni 2010 Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven

Nadere informatie