Documentbeschrijving. Rapportn ummer: Titel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentbeschrijving. Rapportn ummer: Titel:"

Transcriptie

1 Docuentbeschrijving Rapportn uer: Titel: Ondertitel: Auteur(s): Onderzoeksanager: Projectnuer SWOV: Projectcode opdrachtgever: Opdrachtgever: Trefwoord(en): Projectinhoud: Aantal pagina's: Prijs: Uitgave: R Inventarisatie van ogelijkheden o het aantal slachtoffers onder bro- en snorfietsers te reduceren Overzicht van ogelijke aatregelen in aansluiting op het convenant tussen rijksoverheid, ANWB en de bro- en snorfietsenbranche, o het opvoeren van et nae snorfietsen tegen te gaan Ing CC Schoon & A W Kok Drs PC Noordzij 572 HVVL 9762 De inhoud van dit rapport berust op gegevens die zijn verkregen in het kader van een project, dat is uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Moped, oped rider, age, accident, fatality, accident rate, accident proneness, risk taking, hospital, crash heiet, vehicle occupant, engine capacity, insurance, legislation, enforceent (law), speed, education, safety, carriageway, Statistics, analysis (ath), international, Netherlands In juni 996 hebben het inisterie van Verkeer en Waterstaat, de broen snorfietsbranche en de ANWB een convenant ondertekend o het opvoeren van et nae snorfietsen tegen te gaan In dit rapport wordt berekend wat het effect van dit convenant zal zijn in teren van reductie van het aantal verkeersslachtoffers Ook wordt aangeven welke andere aatregelen op het gebied van bro- en snorfietsen nog ogelijk zijn 80 p + 7 p f30,- SWOV, Leidschenda, 998 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Postbus BB Leidschenda Telefoon Telefax

2 Saenvatting In juni 996 hebben het inisterie van Verkeer en Waterstaat, de brofietsbranche en de ANWB een convenant ondertekend o het opvoeren van et nae snorfietsen tegen te gaan In dit rapport wordt berekend wat het effect van dit convenant zal zijn in teren van reductie van het aantal verkeersslachtoffers Ook wordt aangeven welke andere aatregelen ten aanzien van bro- en snorfietsen nog ogelijk zijn Berekend is dat over de looptijd van het convenant (vier jaar) 40 doden en ziekenhuisgewonden snorfietsslachtoffers bespaard kunnen worden Maar alleen als de verkoop van opvoerbare snorfietsen volledig wordt gestaakt en de branche geen edewerking verleent aan het opvoeren van snorfietsen Of deze besparing zal worden gehaald, zal pas in juli 998 duidelijk zijn; op de tweede en laatste peildatu van het convenant Dan zullen de controles uitgevoerd zijn zoals die in het convenant zijn geregeld Op het gebied van educatie voor bro- en snorfietsers zijn veel initiatieven gaande De effectiviteit hiervan is vaak oeilijk te bepalen, aar een actieve benadering van de jongeren lijkt het eeste effect te hebben Gezien het grote risico dat ouderen op bro- en snorfietsen lopen, wordt ook aandacht voor cursussen voor deze groep gevraagd Uit onderzoek van de politie en de SWOV blijkt dat er in voertuigtechnische zin veel overtredingen worden begaan Waarschijnlijk wordt de kans op betrapping gering geacht Tot dusver was het voor de politie lastig o effectief op te treden Binnenkort zal een wetswijziging van kracht zijn zodat de politie alle bro- en snorfietsen op snelheid (respectievelijk 45 en 25 k/uur) kan controleren Ook zal de vaststelling van de identificatie van een bro- of snorfiets eenvoudiger worden De verzekeringsaatschappijen hebben richting verzekerden wel actie ondernoen voor een veiliger gedrag (er wordt aangegeven dat de bro- of snorfiets niet ag zijn opgevoerd en dat de berijder in het bezit oet zijn een certificaat of rijbewijs), aar daar blijft het bij Van een actievere rol kan eer effect worden verwacht Zowel voor de politie als de verzekeringsaatschappijen zal et een kentekenbewijs voor bro- en snorfietsen, die naar verwachting in 999 ingevoerd gaat worden, effectiever opgetreden kunnen worden In Duitsland is het beter gesteld et de veiligheid van bro- en snorfietsen dan in Nederland en België Daar de regelgeving in Duitsland anders is (praktijkexaen, brofiets op de rijbaan, verlichting overdag, APK voor brofietsen en heldraagplicht voor de snorfiets) loont het o de effectiviteit hiervan voor de Nederlandse situatie te bepalen In België oet een bestuurder van een snorfiets achttien jaar zijn o een passagier te ogen vervoeren Gezien het relatief hoge aantal slachtoffers onder passagiers in Nederland, is het nuttig na te gaan of dit voor ons land ook effectief zal zijn In een discussiebijdrage wordt nader ingegaan op de toelating van de snorfiets op de rijbaan De uitkost is de snorfiets op het fietspad te laten Mocht de snelheid van soige typen snorfietsen echter niet te beteugelen zijn, zou de discussie weer geopend kunnen worden

3 Suary Taking stock of the possibilities for reducing the nuber of casualties aong oped and low-speed oped riders In June 996, the Ministry of Transport, Public Works and Water Manageent, the oped industry, and the Royal Dutch Touring Organisation ANWB signed a covenant to oppose the tapering with engines, particularly in lowspeed opeds This report calculates what the effect of this covenant will be in ters of a reduction in the nuber of road casualties It also points out other possible easures which ight be taken in regard to opeds and low-speed opeds It is calculated that over the duration of the covenant (four years), 40 oped riders could be spared fro being fatal casualties or suffering injuries involving hospital treatent This would be possible, however, if only opeds with anti-tapering constructions would be sold and if oped dealers would refuse to co-operate in boosting the engine power of low-speed opeds Whether this sparing of fatalities and injuries will be achieved will not be clear until July 998; on the second and last reference date of the covenant At that tie, the checks as regulated in the covenant will be ipleented Many initiatives are being taken in the area of educating oped and low-speed oped riders Although the effectiveness of this is often difficult to deterine, an active approach to young people sees to have the ost effect Considering the great risk run by older people riding opeds and low-speed opeds, the possibility of offering courses for this group is being requested as well Based on studies by the police and SWOV Institute for Road Safety Research, it appears that any offences involving vehicle technology are being coitted It is likely that the chance of being caught is thought to be sli Until this tie, it has been difficult for the police to take effective action Soon, however, a legal aendent will be enforced allowing police to check the speed of all opeds (45 k/h) and low-speed opeds (25 k/h) Deterining the identification of a oped and low-speed oped will also becoe sipler Although insurance copanies have undertaken action directed toward policyholders for the purpose of encouraging safer behaviour (by stating that the engine power of the oped or low-speed oped ay not be boosted, and that the rider ust possess a certificate or driving license), this is all they have done A ore active role would be expected to be ore effective A registration certificate for opeds and low-speed opeds which is expected to be introduced in 999 will allow both the police and insurance copanies to act ore effectively The situation in Gerany regarding the safety of opeds and low-speed opeds is better than that of The Netherlands and Belgiu Since the rules in Gerany are different (practical exas, opeds on the roadway, daytie lighting, periodical inspection of registrated opeds, and crash heiet requireent for low-speed oped riders), it would be worth deterining the effectiveness of these easures for the Dutch situation In Belgiu, a lowspeed oped rider ust be eighteen years of age to be allowed to carry a passenger Considering the relatively high nuber of casualties aong passengers in The Netherlands, it would be useful to investigate whether this would also be effective in our country A discussion contributed to a ore detailed exaination of peritting lowspeed opeds onto the roadway The outcoe of the discussion was to leave the low-speed opeds on the cycle track If the speed of soe types of lowspeed opeds proves ipossible to control, this discussion could be reopened

4 Inhoud Voorwoord l Inleiding 8 2 Ovang park en ongevallen-en risicocijfers 9 2 Ovang park 9 22 Verkoopcijfers 9 23 Ongevallencijfers 0 24 Risico 3 25 Passagiers 5 26 Alcoholgebruik 7 29 Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 9 3 Technische coponent van het convenant bro- en snorfiets 2 3 Wat houdt het convenant ten aanzien van de technische aspecten in? 2 32 Relevantie convenant voor het SWOV-onderzoek Stand van zaken uitvoering convenant De EU-anti-opvoerrichtlijn Consequenties van het achterwege blijven van de controles Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 24 4 Educatie en voorlichting 26 4 Inleiding Taakanalyse brofietsers Gedragsbeïnvloeding Huidige educatie-activiteiten Evaluatie huidige educatie-activiteiten Educatie en alcohol Ouderen en educatie Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 34 5 Handhaving door de politie Beleid en praktijk Het convenant bro-/snorfiets en politietoezicht Straatenquête onder brofietsers Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 40 6 Initiatieven verzekeringsaatschappijen 4 6 Inleiding 4 62 Achtergrond 4 63 Verzekeringsaatschappijen in het buitenland Telefonische enquête Activiteiten Nederlandse verzekeringsaatschappijen Relatie convenant en ogelijkheden bij verzekeringsaatschappijen Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 47 7 Verschillen et Duitsland en België 48 7 Inleiding Gewenste gegevens Beschikbaarheid gegevens Overzicht slachtoffergegevens België en Duitsland 49

5 75 Risicocijfers Frankrijk versus Nederland 5 76 Slachtoffers naar leeftijdsgroepen 5 77 Verschillen en overeenkosten in regelgeving Verschillen en overeenkosten in opleiding Verschillen en overeenkosten et betrekking tot verzekeringen Discussie 56 7 Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 57 8 De plaats van de snorfiets op de weg 59 8 Inleiding Brofiets op de rijbaan Ongevallenanalyse snorfietsen naar plaats Snelheidsetingen Discussie Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk 65 9 Discussie 66 9 Algeeen Verkoopcijfers en ongevallen Inschatting en berekening van het axiale effect van het convenant Het feitelijke effect van het convenant Sanering park door eenalige keuring Educatie en voorlichting Handhaving door de politie Inbreng verzekeringsaatschappijen De veiligheid en regelgeving in Duitsland en België 7 90 De snorfiets op de rijbaan? 7 0 Conclusie 73 0 De opvoer-probleatiek op korte terijn De opvoer-probleatiek op lange terijn Overige niet-technische aatregelen 74 Aanbevelingen 76 Korte- en lange-terijn-strategie 76 2 Onderzoek 77 Literatuur 78 Bijlage l t/ 7 8

6 Voorwoord Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat de SWOV heeft uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, in het kader van het project 'Reductie slachtoffers bro-en snorfietsers' (projectcode HVVL 9762) Aanleiding voor de studie is het convenant dat de branche en de ANWB et het inisterie van Verkeer en Waterstaat in 996 hebben ondertekend o het opvoeren van et nae snorfietsen tegen te gaan Een wezenlijk onderdeel van het convenant voren de controles op de handelsvoorraden bij de iporteurs en detaillisten van opvoerbare snorfietsen De uitvoering van deze controles was in handen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de ANWB Resultaten van deze controles konden evenwel niet in dit rapport worden opgenoen, odat zij pas edio noveber 997 van start zijn gegaan Behalve technische aspecten in het kader van het convenant zijn ook andere ogelijkheden o te koen tot een reductie van het aantal slachtoffers onder bro- en snorfietsers geïnventariseerd Hiertoe is aandacht besteed aan educatie, handhaving en verzekeringen Tevens is nagegaan of de situatie in Nederland onveiliger is dan in onze buurlanden België en Duitsland Voor deze onderwerpen is inforatie ingewonnen bij diverse instanties in Nederland, België en Duitsland Daar veelal ongepubliceerd ateriaal werd verkregen, was bronverelding niet altijd ogelijk Wij zijn de in het rapport genoede instanties bijzonder erkentelijk voor edewerking aan het onderzoek Sinds l juni 996 oeten alle bro- en snorfietsers in het bezit zijn van een certificaat In het kader van de invoering van dit certificaat is oenteel een SWOV-onderzoek gaande naar de effecten van het theorie-exaen van het brofietscertificaat Hierover wordt apart gerapporteerd De Overleggroep 'Convenantoverleg BronWsnorfiets' heeft kennis kunnen neen van de opzet van het SWOV-onderzoek en het concept-eindrapport Van de zijde van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer is het onderzoek begeleid door ing P van Vliet

7 l Inleiding In 996 hebben ANWB, BOVAG, de RAI, de Nederlands Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren NCBRM en het inisterie van Verkeer en Waterstaat een convenant ondertekend (Staatscourant, 24 septeber 996), dat tot doel heeft het aantal ongevallen onder bro- en snorfietsers terug te dringen Het convenant richt zich et nae op het tegengaan van het opvoeren van snorfietsen, betere registratiesysteen en andere aatregelen, zoals de invoering van brofiets op de rijbaan en voorlichting Wat de technische aspecten betreft wordt in het voorliggende rapport het volgende nagegaan: Welk effect heeft het convenant bronwsnorfiets op de verkeersveiligheid als van een axiale uitvoering van de in de opgenoen afspraken wordt uitgegaan? Welke aatregelen zouden aanvullend getroffen kunnen worden o de hoge verkeersrisico's voor bestuurders en passagiers van bro- en snorfietsen verder terug te dringen? De verwachting is dat de in het convenant ondergebrachte aatregelen niet afdoende zijn o de hoge verkeersrisico's van bro- en snorfietsers ver genoeg terug te dringen Daartoe heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat de SWOV gevraagd overige aanvullende/ kansrijke aatregelen te inventariseren die een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van het aantal slachtoffers onder bro- en snorfietsers Het betreft hier de volgende onderwerpen: educatie (hoofdstuk 4); handhaving (hoofdstuk 5); initiatieven van verzekeringsaatschappijen (hoofdstuk 6); onveiligheid en regelgeving in naburige landen (hoofdstuk 7); een discussiestuk over de plaats van de snorfiets op de weg (hoofdstuk 8) O een beeld te krijgen van de ate van de verkeersonveiligheid van bestuurders en passagiers van bro- en snorfietsers, is allereerst een ongevallenanalyse uitgevoerd waarbij arktovang en de voertuigprestatie is betrokken (hoofdstuk 2) Vanwege de ovang van het rapport wordt voor de vergroting van de leesbaarheid elk hoofdstuk et een kort overzicht van de belangrijkste punten afgesloten

8 2 Ovang park en ongevallen- en risicocijfers 2 Ovang park Het totale aantal bro- en snorfietsen in Nederland is tot 993 afgenoen; sedertdien is het weer gegroeid Binnen dit totaalbeeld verschilt de ontwikkeling bij de brofietsen van die bij de snorfietsen: het aantal brofietsen neet al jaren af, aar het aantal snorfietsen neet fors toe In 996 waren in Nederland brofietsen en snorfietsen aanwezig Het aandeel snorfietsen bedroeg daaree rui 30% van het totale aantal bro- en snorfietsen OUUUUU 3LTUUUU c n PI J 'f,\: ; j ; % : c p y : ; : -; 'j j; B l \99 4 i n CH snorfiets 0 brofiets d brofiets+snorfiets - - -',' i 77 ;ï ; l % -i 'ï P -% i - Afbeelding l Ovang voertuigpark bro- en snorfietsen (Bron: CBS) 22 Verkoopcijfers Pas vanaf 994 is in de parkcijfers onderscheid geaakt tussen bro- en snorfietsen; in de jaren ervoor was alleen de ovang van het aantal broen snorfietsen saen bekend Afbeelding 2 toont de jaarlijkse verkoopcijfers De aanvankelijke daling van de verkoop van brofietsen en de sterke stijging van de verkoop van snorfietsen blijkt duidelijk uit de cijfers Echter, vanaf 994 is er sprake van een daling in de verkoop van snorfietsen en van een hernieuwde een opleving in de verkoop van brofietsen In 996 speelde de kwestie van een eventuele verplichting voor snorfietsers tot het dragen van een hel Vanaf juni 996 tot en et ei 997 is nagegaan welke consequenties dit had voor de verkoopcijfers van zowel de bro- als snorfietsen

9 i ' T E r **uuuu l \ ^ : i 0000 :j ï yy \X : :n ": X! x xx X X i\ L, i / l- ï Jj x x> X ' xx l ^ / /L $ ' (_ l O brofietsen snorfietsen \ t / l n Afbeelding 2 Verkoopcijfers bro- en snorfietsen (Bron: RAI) Maand Juni 996 Juli 996 Augustus 996 Septeber 996 Oktober 996 Noveber 996 Deceber 996 Januari 997 Februari 997 Maart 997 April 997 Mei 997 _ - Juni 997 Juli 996 Augustus 997 Verkoop brofietsen Verkoop snorfietsen Tabel l Verkoopcijfers bro- en snorfietsen juni 996 t/ augustus 997 (Bron: RAI) De tabel laat een daling van de verkoopcijfers van snorfietsers zien, en een stijging van de verkoop van brofietsen in 996 De verkoopcijfers van snorfietsen tonen na juli 996 een duidelijke 'dip' Vanaf aart 997 is er weer een forse opleving De verkoop van brofietsen is de eerste vijf aanden van 997 iets inder in vergelijking et de eerste vijf aanden van 996 (niet in de tabel opgenoen) 0

10 , T 23 Ongevallencijfers Uit recente verkoopcijfers blijkt dat ongeveer 30% van de snorfietsen scooterodellen zijn Bij broers bestaat ongeveer 20% van de verkoop uit autoaten, ongeveer % uit broers et versnelling en ongeveer 80% uit scooterodellen (RAI, 997) 23 Ernst letsel In onderstaande tabel worden het aantal ziekenhuisgewonden en het aantal overleden bro- en snorfietsers in de afgelopen jaren getoond Jaar doden Brofiets doden Snorfiets : ziekenhuisgewonden ziekenhuisgewonden Tabel 2 Aantal doden en ziekenhuisgewonden onder bro- en snorfietsers per jaar van 987 t/ 996 (Bron: AW/BG) Wat de slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) onder de brofietsers betreft is sinds 990 sprake van een duidelijke daling Vanaf dit jaar neet evenwel het aantal slachtoffers onder de snorfietsers toe In 996 vielen weliswaar inder doden onder de snorfietsers ten opzichte van 995, aar een dergelijke verindering heeft zich niet voorgedaan in het aantal ziekenhuisslachtoffers In 997 hebben het inisterie van Verkeer en Waterstaat en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schattingen van werkelijke aantallen verkeersslachtoffers gepubliceerd Het totale aantal bro- en snorfietsers dat als gevolg van een ongeval in een ziekenhuis is opgenoen, schoelt sinds 99 rond de 3000 Dat betekent dat ongeveer 70% van de slachtoffers via de politie in het bestand van AVV/BG terecht kot Onderverdeeld naar jaar is de registratiegraad voor het aantal bro- en snorfietsslachtoffers gezaenlijk: 99 72% % % % % %

11 Aanneelijk is dat vooral ongevallen waarbij geen otorvoertuig betrokken is, ondergeregistreerd zijn Odat er verder geen onderverdelingen beschikbaar zijn, is voor de verdere analyse gebruik geaakt van het 'standaard'- ongevallenbestand van AVV/BG 232 Leeftijdsklasse Voor zowel de bro- als snorfietsslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) is een nadere uitsplitsing geaakt naar leeftijdsklasse aan de hand van de recentste ongevallencijfers leeftijdsklasse >5 Afbeelding 3 Doden en ziekenhuisgewonden onder brofietsers in 996, verdeeld naar leeftijdsklasse (Bron: A W/BG) In de groep van 6- en 7-jarigen treffen we de eeste slachtoffers aan Vanaf 8 jaar is sprake van een afneend aantal slachtoffers per klasse Leeftijdsklasse >5 Afbeelding 4 Doden en ziekenhuisgewonden onder snorfietsers in 996, verdeeld naar leeftijdsklasse (Bron: AW/BG) 2

12 De verdeling van de slachtoffers onder de snorfietsers toont een duidelijk ander beeld (zie Afbeelding 4) Ook hier treffen we in de groep van 6- en 7-jarigen relatief veel slachtoffers aan, aar de daling vanaf 8 jaar is inder duidelijk dan bij de brofietsers Het eest duidelijke verschil ten opzichte van de slachtoffers onder brofietsers zien we bij de uiterste leeftijdsklassen: de groep van 5 jaar en ouder en de O- t/ 5-jarigen Wat de laatst genoede groep betreft zitten hier relatief veel passagiers bij 233 Botspartners Een diepgaand Ongevallenonderzoek is door de SWOV uitgevoerd aan de hand van ongevallencijfers van edio 992 tot edio 993 (Noordzij, 993; 995b) Bij dit onderzoek zijn de oorspronkelijke ongevalsforulieren van de politie bestudeerd en is er navraag gedaan bij de politieagenten die het ongeval hebben afgehandeld Hieronder volgen enkele uitkosten uit dit onderzoek In ongeveer 0% van de gevallen botste een brofietser tegen een fietser, waarbij ongeveer driekwart van de fietsers ernstig gewond raakte Ongeveer evenveel brofietsers botsten tegen een andere bro- of snorfietser, et ongeveer evenveel gewonde slachtoffers Minder dan 5% van de ongevallen betrof een botsing et een voetganger, aar vrijwel altijd raakte de voetganger daarbij ernstig gewond In eer dan de helft van de gevallen was er een ander voertuig dan fiets of bronwsnorfiets als tegenpartij (bijna altijd een personenauto) Voor snorfietsers geldt dat zij in verhouding tot brofietsers iets inder vaak botsen et een voetganger aar iets vaker et een andere bro- of snorfietser In bijna 20% van de ernstige ongevallen et bronwsnorfietsers was geen tegenpartij aanwezig Bro- en snorfietsers zijn vaker betrokken bij ernstige ongevallen binnen dan buiten de bebouwde ko De verhouding is ongeveer 5:2 Voor oudere berijders (50+) is de verhouding ongeveer 2: De snorfietsen in alle leeftijdsgroepen hadden in verhouding iets vaker ongevallen binnen de bebouwde ko dan de brofietsers Ook de brofietsers et autoaat hadden in verhouding tot de brofiets et versnelling iets vaker ongevallen binnen de bebouwde ko 24 Risico Onder risico wordt verstaan: het aantal doden (of het aantal doden plus het aantal ziekenhuisgewonden) per iljoen gereden voertuigkiloeters Per jaar wordt ongeveer l 200 iljoen kiloeter op de bro- en snorfiets gereden, waarvan ongeveer 20% op de snorfiets (Bron: CBS) In Tabel 3 zijn deze cijfers voor enkele jaren opgenoen Daarnaast vinden we de slachtoffercijfers Aanvankelijk kon voor de voertuigeprestatie geen onderscheid worden geaakt tussen bro- en snorfietsen Vanaf 994 was dit wel ogelijk In de laatste kolo is het risicocijfer opgenoen 3

13 Jaar Type Aantal doden en ziekenhuisgewonden Voertuigprestatie in iljoen gereden vrt-k Aantal doden en ziekenhuisgewonden per iljoen gereden vrt-k (bestuurders+passagiers) 993 bro- + snorfiets ,6 994 bro- + snorfiets brofiets ,6,7 snorfiets ,4 995 bro- + snorfiets ,9 brofiets ,9 snorfiets ,6 996 bro- + snorfiets ,0 brofiets ,0 snorfiets ,9 Tabel 3 Ontwikkeling van het risico o als bro- of snorfietser bij ' een < verkeersongeval ernstig gewond te raken of o het leven te koen (Bron: CBS en A W-BG/SWOV) De voertuigprestatie van bro- en snorfietsen gezaenlijk is in 995 en 996 wat afgenoen ten opzichte van beide voorgaande jaren Het aantal slachtoffers daarentegen is toegenoen Per saldo betekent dit een toenae van de risicocijfers, waarbij een stijging et 26% hoog oet worden genoed Over de laatste driejaar is de stijging bij brofietsers 6% en bij snorfietsers zelfs 37% Ter vergelijking: de risicocijfers voor fietsers en autoobilisten (bestuurders) zijn respectievelijk 0,8 en 0,04 slachtoffers per iljoen gereden vrt-k De verdeling van de risicocijfers naar leeftijdsklassen is voor 996 uitgerekend et het volgende resultaat 8 'to leeftijd d brofiets Qj snorfiets Afbeelding 5 Aantal doden en ziekenhuisgewonden per 0*6 voertuigkiloeter per vervoerwijze en leeftijd in 996 (Bron: OVG, AW/BG) 4

14 26 Alcoholgebruik 27 Helgebruik berijders en passagiers Brofietsers Bij ongevallen waarbij doden of ziekenhuisgewonden vallen, heeft de bestuurder in ongeveer 5% van de gevallen te veel gedronken Het aantal doden sinds 990 is vier tot zes per jaar Bij de lichtgewonde slachtoffers had ongeveer 2% van de bestuurders te veel gedronken De percentages zijn sinds 990 redelijk constant Het absolute aantal lichtgewonden ten gevolge van alcoholgebruik van de bestuurder, neet wel af als gevolg van de daling van het totale aantal lichtgewonden Het grootste aantal alcoholslachtoffers bevindt zich in de leeftijdsgroep 8 t/ 25 jaar; procentueel is dit in de groep 26 t/ 50 jaar De absolute en relatieve cijfers tonen een gelijkatig patroon over de periode Snorfietsers Ook bij snorfietsongelukken heeft de bestuurder in ongeveer 5% van de gevallen te veel alcohol gedronken Het aantal doden sinds 990 is geen of één per jaar, et als uitschieter 995 et drie doden Het aantal lichtgewonden is procentueel licht gedaald De absolute aantallen ziekenhuisgewonden en lichtgewonden die te veel gedronken hadden is toegenoen, aar het totaal aantal slachtoffers neet ook toe In de leeftijdsgroep 26 t/ 50 jaar bevinden zich absoluut en relatief de eeste alcoholslachtoffers, gevolgd door de leeftijdsgroep 8 t/ 25 jaar De cijfers schoelen enigszins in de periode van 990 tot 996 Alleen voor de leeftijdsgroep 8 t/ 25 jaar is een lichte daling te zien Bij ernstige ongevallen droegen brofietsrijders bijna alleaal een hel, aar van hun passagiers droeg niet eer dan 60% een hel Slechts een enkele snorfietser droeg een hel en geen van hun passagiers (Noordzij, 993, 995b) Het is interessant deze cijfers te vergelijken et waarneingen van het heldragen in de praktijk De SWOV heeft in 996 etingen verricht naar het helgebruik onder brofietsers; de selectie betrof brofietsen uitgerust et een geel plaatje Van de 740 brofietsers bleek dat 3% geen hel op had (Schoon & Varkevisser, 997) Ook toen werd wat het dragen van een hel betreft een verschil tussen bestuurders en passagiers waargenoen: bestuurders 2% en passagiers 4% Maar dit verschil is duidelijk inder groot dan hetgeen onder slachtoffers is vastgesteld Wel bleek uit de verkeersobservaties naar heldragen dat in veel gevallen de hel niet of niet goed was vastgeaakt Denkbaar is dat in een ongevalssituatie in veel gevallen de hel vroegtijdig afvliegt 28 Taakstelling bro- en snorfietsslachtoffers 2000 en 200 In het derde Meerjarenplan voor de verkeersveiligheid (MPV-3) wordt als doelstelling genoed dat in het jaar % inder doden en ziekenhuisgewonden oeten vallen ten opzichte van het jaar 985 De doelstelling genoed in het tweede Structuurschea Verkeer en Vervoer (SVV-2) gaat uit van 50% inder doden en 40% inder ziekenhuisgewonden in het jaar 200 ten opzichte van het jaar 986 Onderstaand overzicht toont voor bro- en snorfietsers tezaen wat deze reductiepercentages concreet inhouden Eerst wordt aangegeven het aantal doden en ziekenhuisgewonden in beide referentiejaren en vervolgens de ovang in 996 Het einddoel, het aantal 7

15 doden en ziekenhuisgewonden, is te vinden onder de taakstellingen voor de jaren 2000 en 200 Beide laatste regels geven aan welke ovang in reductie vanaf 996 tot de jaren 2000 en 200 nog oet worden gerealiseerd Wat de periode betreft zijn dit 8 doden en 27 ziekenhu isgewonden Berekening slachtoffers bro- en snorfietsers et betrekking tot de taakstellingen voor de jaren 2000 en 200 Referentiejaren Huidige situatie Doden 4 33 Ziekenhuisgewonden Taakstellingen in 2000 in 200 -> Nog te realiseren vanaf 996 bt 2000 bt (MPV-3: -25% tov 985) 769 (SVV-2: -50% doden en -40% ziekenhuisgewonden tov 986) In een grafiek kan worden gevolgd hoe de ontwikkeling tot dusver is geweest en volgens welke dalende lijn de streefcijfers in de jaren 2000 en 200 behaald kunnen worden JUUU ['" B« B- 0 O "~ ~- H_ _ o- ~ v ~"----_ ~~~~a i Overleden a Ziekenhuisopnaen "*-*^-*-r*-^é-*-t-* *, Bron: BIS-V AWBG Afbeelding 8 Aantal slachtoffers onder bro-/snorfietsen naar jaar en letselernst, inclusief doelstellingen voor 2000 en 200 In Afbeelding 8 is voor zowel de ziekenhuisgewonden als voor de overledenen zo'n grafische voorstelling gegeven Het laatste reële punt is in 8

16 996 Na dit jaar is een rechte lijn getrokken naar de streefaantallen slachtoffers die in bovenstaand overzicht voor de jaren 2000 en 200 zijn berekend Wat de ziekenhuisgewonden betreft (de bovenste curve) was de ontwikkeling aanvankelijk bijzonder gunstig (tot 993); daarna trad weer een stijging op O de doelstellingen in het jaar 2000 te kunnen bereiken, dient deze stijging spoedig ogebogen te worden Het aantal doden wordt door de onderste curve weergegeven In A/beelding 9 zijn deze aantallen op een andere schaal nogaals afgebeeld 40-r Overleden Bron: BIS-V AWBG 29 Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk Afbeelding 9 Aantal overleden slachtoffers onder bro-/'snorfietsen naar jaar, incl doelstellingen voor 2000 en 200 Duidelijk is het grillige verloop te zien De piek in 995 wordt weer gevolgd door een daling in 996 O de doelstellingen te bereiken oet zich na 996 weer een daling voltrekken volgens hetzelfde verloop als de (sterke) dalingen in voorgaande jaren Na een jarenlange daling van de verkoopcijfers van brofietsen zien we de laatste twee jaar weer een duidelijke opleving In 994 en 995 is de verkoop van snorfietsen licht afgenoen et een sterke daling in 996, waarschijnlijk onder invloed van een eventuele verplichtstelling tot het dragen van de hel De verkoopcijfers van snorfietsen tonen na aart 997 weer een zeer sterke stijging; het betreft hier in circa 20 a 30% van de gevallen scooterodellen Bij brofietsen is de scooter nog populairder: 80% van de verkopen Het aantal doden onder de brofietsers stabiliseert zich de laatste jaren rond de 80 Na een jarenlange toenae van het aantal doden onder snorfietsers is in 996 een afnae opgetreden; echter het aantal ziekenhuisgewonden is niet teruggelopen in dat jaar De ernstig gewonde slachtoffers (overleden en in ziekenhuis opgenoen) zijn bij de brofietsers vooral in de leeftijdsklasse 6 t/ 7 jaar te vinden; bij de snorfietsers zijn de slachtoffers eer 9

Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten

Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Ing. C.C. Schoon & H. Hendriksen R-2000-9 Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Veiligheid van

Nadere informatie

Doeigroepsegmentering

Doeigroepsegmentering Doeigroepsegmentering Vergelijking van de manier waarop doelgroepen worden benaderd in het bedrijfsleven en in het verkeersveiligheidsbeleid R-98-I 5 Drs. P.C. Noordzij Leidschendam, 1998 Stichting Wetenschappelijk

Nadere informatie

Verkeersonveiligheid in Nederland van bestuurders uit Midden- en Oost- Europese lidstaten

Verkeersonveiligheid in Nederland van bestuurders uit Midden- en Oost- Europese lidstaten Verkeersonveiligheid in Nederland van bestuurders uit Midden- en Oost- Europese lidstaten Dr. W.P. Vlakveld, drs. H.L. Stipdonk & drs. N.M. Bos D-2012-5 Verkeersonveiligheid in Nederland van bestuurders

Nadere informatie

Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden?

Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden? Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden? Dr. M.C.B. Reurings, drs. H.L. Stipdonk, F. Minnaard & ir. R.G. Eenink R-2012-9 Waarom is

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Kostenleffectenindicaties van veiligheidsmaatregelen, als onderdeel van een schadepreventiebeleid van bedrijven met een transportfimctie

Nadere informatie

Advies SWOV: brommobiel alleen binnen de bebouwde kom toelaten

Advies SWOV: brommobiel alleen binnen de bebouwde kom toelaten SWOV DECEMBER 1995 Advies SWOV: brommobiel alleen binnen de bebouwde kom toelaten Een brommobiel, ook wel vierwielige bromfiets genoemd, is een 'mini-personenauto' met een topsnelheid van 45 km/uur. De

Nadere informatie

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Dr. ir. W.A.M. Weijermars, dr. ir. A. Dijkstra, dr. M.J.A. Doumen, drs. H.L. Stipdonk, drs. D.A.M. Twisk & prof. ir. F.C.M. Wegman R-2013-4 Duurzaam

Nadere informatie

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt Verkenning van mogelijkheden om de haalbaarheid van de verkeersveiligheidsdoelstellingen te vergroten

Nadere informatie

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren A.T.G. Hoekstra, MSc, drs. D.A.M. Twisk, A. Stelling, MSc & dr. M. Houtenbos R-2013-12 Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Bouwstenen

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Adviseurs veiligheid, energie en milieu (AVEM)

Adviseurs veiligheid, energie en milieu (AVEM) Adviseurs veiligheid, energie en milieu (AVEM) Het effect van een persoonlijke benadering tegenover voorlichtingscampagnes om draagvlak te creëren voor implementatie van een veiligheidsplan binnen bedrijven

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers

De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers Dr. F.D. Bijleveld & drs. H.L. Stipdonk R-2013-8 De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers

Nadere informatie

De prijs van water bij de wijn

De prijs van water bij de wijn prof.ir. Fred Wegman De prijs van water bij de wijn Intreerede 27 januari 2010 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen De prijs van water bij de wijn Intreerede prof. ir. Fred Wegman In verkorte

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Dr. M.C.B. Reurings, dr. W.P. Vlakveld, drs. D.A.M. Twisk, dr. ir. A. Dijkstra & drs. W. Wijnen R-2012-8 Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Afstudeerrapport van J. de Boer Afstudeerrapport Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid

Nadere informatie

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet Monitoring fietsveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2014-1 Titel: Monitoring fietsveiligheid Ondertitel:

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 Auteur: E. Dupont, H. Martensen & P. Silverans Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Dr. ir. W.A.M. Weijermars R-2009-4 Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Beoordeling van werk-in-uitvoeringlocaties

Nadere informatie

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Dr. ir. M.A. Vis (SWOV), dr. Ch. Goldenbeld (SWOV) & drs. B. van Bruggen (Landelijk Parket Team Verkeer) R-2010-13 Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Nadere informatie

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5 Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5 Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur Proefmetingen in een aantal

Nadere informatie

In-car elektronica zwaar verkeer

In-car elektronica zwaar verkeer In-car elektronica zwaar verkeer R-96-46 Ir. T. Heijer & drs. P.I.J.Wouters Leidschendam, 1996 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Documentbeschrij ving Rapportnummer: Titel: Auteur(s):

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Ing. C.C. Schoon & ing. C.G. Huijskens R-2011-11 Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Een eerste verkenning

Nadere informatie

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Mei

Nadere informatie

TTOO-119. Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal, Traffic Test bv

TTOO-119. Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal, Traffic Test bv Gedragseffecten van de EMA Een evaluatieonderzoek naar de leer- en gedragseffecten op middellange termijn van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer Drs. Reinoud Nagele en drs. Jan Vissers Veenendaal,

Nadere informatie