2010, een bijzonder jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010, een bijzonder jaar"

Transcriptie

1 2010, een bijzonder jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Voor het eerst in onze lange geschiedenis werd de drempel "van cliënten in begeleiding" doorbroken. De toename van het aantal hulpvragen is op zich niet nieuw, wel dat het stijgingspercentage vooral de laatste jaren aangroeit, vorig jaar nog met 11,1%. Het stijgend aantal hulpvragen is een indicatie van de toenemende problematiek in onze samenleving. Problematisch middelengebruik weegt niet alleen zwaar voor de cliënt maar ook op zijn/haar persoonlijke levenssfeer (gezin, familie, omgeving ). Hoeveel spanning, teleurstelling, woede schuilt er niet achter het naakte cijfer van cliënten die vorig jaar op ons beroep deden? Terwijl het aantal hulpvragen jaarlijks toeneemt blijft het aantal hulpverleners omzeggens constant, met als resultaat een stijgende werkdruk, waarvan het plafond overschreden is, en het opduiken van wachtlijst(jes). De ambivalente motivatie van probleemgebruikers kennende weten we dat een hulpvraag snel moet beantwoord worden, zo niet gaat de kans verloren met heel wat miserie voor zowel de cliënt als zijn omgeving. Wij investeren niet alleen in hulpverlening, maar zeker ook in preventie. Uit grootschalig evaluatieonderzoek blijkt dat in Limburg het middelengebruik bij jongeren afneemt, een signaal dat ons aanzet om op de ingeslagen preventieve weg verder te gaan. Nagenoeg ¼ van alle in Vlaanderen geregistreerde preventieactiviteiten worden door ons (mede)georganiseerd! Met steun van Limburgs Sterk Merk (LSM) kwamen vorig jaar nieuwe middelen vrij, waardoor we een extra impuls konden geven aan de sporten jeugdhuissector. Vorig jaar vierden we samen met de collega's van het LiSS het 25 jarig jubileum van het straathoekwerk. In 1985 introduceerde CAD de straathoekwerkmethodiek in België. Ondertussen een begrip geworden, maar toen geassocieerd met straatleggers Dat deze methodiek, meer dan ooit noodzakelijk is bewijst het bijgevoegd jaarverslag van onze SHW equipe, waarbij ik je bijzondere aandacht vraag voor de ervaringsverslagen die er aan toegevoegd zijn. Jaarverslag online 1

2 Dat onze dienst (nog steeds) pionier is in ontwikkeling van nieuwe methodieken wordt o.m. bewezen door de online hulpverlening die jaar na jaar uitbreidt, zoals de nieuwe website Maar we blijven ook 'beweging brengen' in de dagelijkse werking. Zo stapten in september 22 van onze methadoncliënten naar Santiago de Compostela. Onze jaarlijks uitbreidende werking vereist vanzelfsprekend ook een aangepast infrastructuur. We willen daaraan - althans in eerste instantie - tegemoet komen door onze nieuwbouw op de Salvatorstraat. Ter ere van onze stichter en blijvende inspirator legde Minister Jo Vandeurzen, samen met onze voorzitter de eerste steen. In de nazomer van 2011 plannen we de verhuis. Marcel Vanhex 9 mei 2011 Jaarverslag online 2

3 HULPVERLENING CAD LIMBURG 1 AANTAL overgedragen dossiers (lopende begeleiding op '10) AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V ,3 23,7 nieuwe dossiers (1 contact met C.A.D. in '10) ,9 30,1 heropende dossiers ,4 22,6 (begeleiding heropgenomen in '10) onbekend ,0 0,0 TOTAAL ,8 26,2 In 2010 werden 3021 cliëntsystemen (cliënten, hun familieleden en/of andere directe betrokkenen) begeleid. We zien een stijging van 301 dossiers tegenover vorig jaar. Dit is een opmerkelijke stijging, in vergelijking met de geleidelijke opmars de voorbije jaren. De stijging is vooral te wijten aan het hoge aantal overgedragen dossiers (1306 tgo 1072 in 2009). Gezien er meer en meer evidentie is voor het gegeven dat verslaving een chronische aandoening is van bio-psycho-sociale oorsprong, en ook vanuit die visie behandeld wordt binnen onze dienst, kunnen we verwachten dat dit cijfer nog kan stijgen. Samen met de hoge instroom van nieuwe cliënten die de laatste jaren manifesteert, betekent dit echter wel een extra belasting voor onze hulpverleners gezien het aanbod niet evenredig mee evolueert met de zorgvragen. Jaarverslag online 3

4 2 LEEFTIJD EN GESLACHT MANNEN VROUWEN TOTAAL a.c. % a.c. % a.c. % < 18 jaar 94 4,2 31 3, , jaar ,5 64 8, , jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar 117 5, , ,1 > 64 jaar 15 0,7 27 3,4 42 1,4 onbekend 13 0,6 21 2,7 34 1,1 TOTAAL , , ,0 Opvallend in deze tabel is dat vrouwen en mannen verschillen in gemiddelde instapleeftijd in de alcohol- en drughulpverlening. Bij mannen ligt de grootste cliëntgroep in de leeftijdscategorie 25-34j.. Vrouwen stappen later in de hulpverlening: de grootste groep hier is tussen 45 en 54 jaar. Opmerkelijk is het grote verschil in de adolescentieperiode: 17.5% van de mannelijke cliënten stappen in hulpverlening tussen 18 en 24 jaar, tegenover slechts 8.1% van de vrouwelijke cliënten. Bij 65-plussers is de ratio omgekeerd en mochten we in 2010 meer vrouwen dan mannen optekenen. 4 BURGERLIJKE STAAT a.c. % ONGEHUWD ,8 Alleenstaand ,2 Samenwonend met contract 61 2,0 Samenwonend (zonder contract) 197 6,5 GEHUWD ,6 GESCHEIDEN 161 5,3 Jaarverslag online 4

5 Feitelijk gescheiden 74 2,4 Gescheiden van tafel en bed 27 0,9 Uit de echt gescheiden 208 6,9 WEDUWSTAAT 40 1,3 ANDERE 4 0,1 ONBEKEND 25 0,8 TOTAAL , % leeft samen met een partner. In onze begeleidingen wordt veel aandacht besteed aan steun vanuit omgeving. Een partner speelt hierin een belangrijke rol. 5 LEEFSITUATIE a.c. % ALLEENWONEND ,5 OUDERLIJK GEZIN 147 4,9 Bij beide ouders ,6 Co-ouderschap 24 0,8 Bij moeder met partner 83 2,7 Bij moeder alleenstaand 186 6,2 Bij vader met partner 15 0,5 Bij vader alleenstaand 56 1,9 Bij grootouders 4 0,1 EIGEN GEZIN 120 4,0 Samenwonend met partner ,9 Samenwonend met partner en kinderen ,0 Eenoudergezin 105 3,5 BIJ FAMILIE 7 0,2 Bij kinderen 5 0,2 Bij andere familieleden 6 0,2 PLEEGGEZIN 2 0,1 Jaarverslag online 5

6 COLLECTIEVE WOONVORM 49 1,6 Begeleidingstehuis (jeugdhulpverlening) 10 0,3 Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 4 0,1 (jeugdhulpverlening) Gemeenschapsinstelling (jeugdhulpverlening) 2 0,1 Gevangenis 30 1,0 Asielcentrum 2 0,1 THERAPEUTISCH MILIEU 4 0,1 Therapeutische Gemeenschap (drughulpverlening) 4 0,1 Beschut Wonen 40 1,3 ANDER 119 3,9 ONBEKEND 33 1,1 TOTAAL ,0 Zoals in bovenstaande tabel willen we hier wijzen op het grote aantal cliënten die in een gezinscontext leven: 68.8%. Bij een groot deel van deze dossiers kan het systeem ingeschakeld worden in de begeleiding van cliënten. Toch mogen we niet vergeten dat een heel aantal van onze cliënten een zeer geïsoleerd bestaan leiden en niet kunnen terugvallen op steun van familie. Daarom besteden we binnen onze dienst veel aandacht aan een goede netwerking met andere diensten. 6 BEROEP (laatst uitgevoerde beroep) a.c. % NIET-BEROEPSACTIEF ,3 Huishouden 49 1,6 Leerling, student 287 9,5 ARBEIDER ,3 Ongeschoolde arbeider ,7 Geschoolde arbeider ,6 BEDIENDE 184 6,1 Lager bediende 54 1,8 Jaarverslag online 6

7 Gekwalificeerde bediende 169 5,6 Hoger/ middenkader 39 1,3 ZELFSTANDIGE 76 2,5 Zelfstandige zonder beroepsopleiding 15 0,5 Zelfstandige met beroepsopleiding 35 1,2 Vrij beroep/ zelfstandige met A1-diploma of hoger 20 0,7 ANDERE BEROEPSACTIVITEIT 12 0,4 ONBEKEND 93 3,1 TOTAAL ,0 Deze cijfers slaan op de laatst uitgevoerde beroepswerkzaamheid. Het geeft voor een heel aantal cliëntdossiers een zicht op de professionele achtergrond, eerder dan de huidige activiteit. Bijvoorbeeld een zelfstandige die failliet is gegaan en daarna op leefloon komt, of een arbeider die reeds 9 maanden op ziekenkas staat. 64.5% heeft dus een professionele voorgeschiedenis. In de volgende tabel zien we dat slechts 38.4% van ons cliënteel ook effectief zijn of haar inkomsten momenteel verkrijgt door te werken. Jaarverslag online 7

8 7 INKOMSTEN a.c. % EIGEN BEROEPSACTIVITEITEN ,7 Voltijds eigen beroepsactivteiten ,4 Deeltijds eigen beroepsactivteiten 131 4,3 UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE 207 6,9 Voltijds uitkeringsgerechtigd werkloos 184 6,1 Deeltijds uitkeringsgerechtigd werkloos 14 0,5 PENSIOEN 103 3,4 MINDERVALIDE 14 0,5 ZIEKTE/INVALIDE ,4 ziekte minder dan 1 jaar 139 4,6 ziekte meer dan 1 jaar (invaliditeit) 156 5,2 OCMW 121 4,0 ANDERE 25 0,8 Alimentatie 0 0,0 GEEN 111 3,7 voorziet in levensonderhoud via inkomen partner 68 2,3 voorziet in levensonderhoud via inkomen ander 265 8,8 familielid geen vaste personen om te voorzien in 1 0,0 levensonderhoud ONBEKEND 76 2,5 TOTAAL ,0 Er is een stijgende trend merkbaar in het aantal cliënten die langer dan een ziektevergoeding hebben gekregen en een invaliditeitsuitkering verkrijgen. Activering is een belangrijke peiler binnen onze hulpverlening, in het kader van reïntegratie en hervalpreventie. Verslavingsproblemen op zich zijn geen indicatie voor invaliditeitsuitkering. Jaarverslag online 8

9 8 OPLEIDING a.c. % GEEN ONDERWIJS GEVOLGD 6 0,2 LAGER ONDERWIJS 81 2,7 SECUNDAIR ONDERWIJS 148 4,9 Algemeen secundair onderwijs 165 5,5 Technisch secundair onderwijs ,6 Beroeps secundair onderwijs ,9 Kunst secundair onderwijs 20 0,7 DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS 131 4,3 LEERTIJD (LEERCONTRACT) 191 6,3 BUITENGEWOON ONDERWIJS 0 0,0 Buitengewoon lager onderwijs 3 0,1 Buitengewoon secundair onderwijs 93 3,1 HOGER ONDERWIJS 0 0,0 Hogeschoolonderwijs 288 9,5 Universitair onderwijs 82 2,7 ANDERE 18 0,6 ONBEKEND ,9 TOTAAL ,0 Van de 3021 cliëntsystemen waarvan het opleidingsniveau gekend is, zien we dat het merendeel beroepssecundair onderwijs gevolgd heeft en in tweede instantie technisch secundair onderwijs. De stijgende trend van hoogopgeleide cliënten zet zich ook dit jaar voort.. 9 PROBLEMATIEK OPIATEN hoofdproduct 2de en evt. volgende producten a.c. % a.c. % Jaarverslag online 9

10 heroïne ,7 48 2,6 opium-morfine 1 0,0 3 0,2 codeïne 8 0,3 10 0,5 voorgeschreven methadon 4 0,1 18 1,0 niet-voorgeschreven methadon 1 0,0 2 0,1 buprenofine 0,0 1 0,1 andere opiaten 3 0,1 2 0,1 niet gespecifieerd 62 2,3 2 0,1 subtotaal ,6 86 4,6 STIMULANTIA cocaïne 186 6, ,6 amfetamine , ,2 xtc (mdma) 3 0,1 79 4,2 andere stimulantia 2 0,1 7 0,4 niet gespecifieerd 6 0,2 23 1,2 subtotaal , ,7 SLAAP- EN KALMEERMIDDELEN barbituraten e.d. 2 0,1 6 0,3 benzodiazepine 25 0, ,2 pijnstillers 9 0,3 7 0,4 andere slaap- kalmeermiddelen 8 0,3 8 0,4 niet gespecifieerd 1 0,0 34 1,8 subtotaal 45 1, ,2 HALLUCINOGENEN lsd 1 0,0 9 0,5 paddestoelen en andere 1 0,0 3 0,2 plantafleidingen niet gespecifieerd 1 0,0 2 0,1 subtotaal 3 0,1 14 0,8 VLUCHTIGE SNUIFMIDDELEN bepaalde vluchtige 1 0,0 2 0,1 snuifmiddelen onbepaalde vluchtige 0 0,0 3 0,2 Jaarverslag online 10

11 snuifmiddelen subtotaal 1 0,0 5 0,3 CANNABISDERIVATEN hasj 14 0,5 16 0,9 marihuana , ,1 andere cannabisderivaten 0 0,0 1 0,1 niet gespecifieerd 174 6, ,3 subtotaal , ,3 ALCOHOL bier , ,5 wijn 138 5,0 75 4,0 sterke drank 89 3,3 88 4,7 aperitieven 16 0,6 13 0,7 andere alcohol 5 0,2 4 0,2 niet gespecifieerd 166 6, ,4 subtotaal , ,6 ANDERE PSYCHOACTIEVE DRUGS niet-gespecifieerde 1 0,0 0 0,0 geneesmiddelen anti-depressiva 1 0,0 1 0,1 GHB 19 0,7 45 2,4 andere specifieke drugs 3 0,1 1 0,1 subtotaal 24 0,9 47 2,5 OVERIGE VERSLAVINGEN (geen middelen) gokken 73 2,7 17 0,9 internetverslaving 13 0,5 1 0,1 andere verslavingsproblemen 5 0,2 2 0,1 subtotaal 91 3,3 20 1,1 TOTAAL , ,0 relevante derden / geen verslaving 288 Jaarverslag online 11

12 De verdeling van de aanmeldingsproblematiek over het toegenomen aan tal dossiers, blijft dezelfde als de voorbije jaren. Er is een duidelijke evolutie merkbaar in ons aanbod naar relevante derden (288 dossiers in 2010 vs 39 dossiers in 2000). Zoals eerder vermeld betrekken we, waar mogelijk, de omgeving meer en meer in de hulpverlening. In 52.5% van de dossiers is alcohol een hoofd- of nevenproduct. Gebruik van illegale middelen kan gefaciliteerd worden door overmatig alcoholgebruik. Daarnaast willen we de aandacht vestigen op de groeiende evidentie voor de positieve effecten van het gelijktijdig stoppen met het roken van tabak in het begin van de behandeling van afhankelijkheidsproblemen. Jaarverslag online 12

13 9.1 FREQUENTIE HOOFDPRODUCT HOOFDPRODU CT FREQUE NTIE niet gebruikt voorbije maand 1x/w eek 2-6x/w eek Jaarverslag online 13 dagel ijks onregelm atig onbek end TOTA AL OPIATEN heroïne opium-morfine codeïne voorgeschreve n methadon nietvoorgeschreve n methadon andere opiaten niet gespecifieerd subtotaal STIMULANTIA cocaïne amfetamine xtc (mdma) andere stimulantia niet gespecifieerd subtotaal SLAAP- EN KALMEERMIDDE LEN barbituraten e.d

14 benzodiazepin e pijnstillers andere slaap kalmeermiddel en niet gespecifieerd subtotaal HALLUCINOGE NEN lsd paddestoelen en andere plantafl. niet gespecifieerd subtotaal VLUCHTIGE SNUIFMIDDELEN bepaalde vluchtige snuifmiddelen subtotaal CANNABISDERI VATEN hasj marihuana niet gespecifieerd subtotaal ALCOHOL bier wijn sterke drank aperitieven andere alcohol niet Jaarverslag online 14

15 gespecifieerd subtotaal ANDERE PSYCHOACT. DRUGS nietgespecifieerde geneesmidd. anti-depressiva GHB andere specifieke drugs subtotaal OVERIGE VERSLAVINGEN gokken internetverslavi ng andere verslavingsprob lemen subtotaal TOTAAL relevante 288 derden / geen verslaving Het dagelijks gebruik geeft een indicatie van de mate van afhankelijkheid en vinden we vooral terug bij middelen die ook aanleiding kunnen geven tot een fysiologische dependentie zoals opiaten, slaap- en kalmeermiddelen, GHB en alcohol. Toch zijn van de 818 cliënten die zich aanmelden met een alcoholprobleem, maar 351 cliënten dagelijks drinker. Veel cliënten melden zich aan omwille van problematisch drinken, en niet zozeer omwille van ernstige lichamelijke afhankelijkheid. 9.2 TOEDIENINGSWIJZE HOOFDPRODUCT Jaarverslag online 15

16 HOOFDPRODU CT TOEDIENIN G SLIK SNUIV / EN DRI NK INHALE REN INJECTE REN AND ERE NIE T VA N ONBEK END TOEPASSING TOTA AL OPIATEN heroïne opium-morfine codeïne voorgeschreve n methadon nietvoorgeschreve n methadon andere opiaten niet gespecifieerd subtotaal STIMULANTIA cocaïne amfetamine xtc (mdma) andere stimulantia niet gespecifieerd subtotaal SLAAP- EN KALMEERMIDD ELEN barbituraten e.d. benzodiazepin Jaarverslag online 16

17 e pijnstillers andere slaap kalmeermiddel en niet gespecifieerd subtotaal HALLUCINOGE NEN lsd paddestoelen en andere plantafl. niet gespecifieerd subtotaal VLUCHTIGE SNUIFMIDDELE N bepaalde vluchtige snuifmiddelen subtotaal CANNABISDERI VATEN hasj marihuana niet gespecifieerd subtotaal ALCOHOL bier wijn sterke drank aperitieven andere Jaarverslag online 17

18 alcohol niet gespecifieerd subtotaal ANDERE PSYCHOACTIE VE DRUGS nietgespecifieerde geneesmiddel en anti-depressiva GHB andere specifieke drugs subtotaal OVERIGE VERSLAVINGEN gokken internetverslavi ng andere verslavingspro blemen subtotaal TOTAAL relevante derden / geen verslaving 288 Jaarverslag online 18

19 10 VERWIJZER a.c. % EIGEN INITIATIEF Nieuwe patiënt 250 8,3 Ex-patiënt van eigen CGG op eigen initiatief 234 7,7 Eigen initiatief niet gespecifieerd ,7 subtotaal ,7 INITIATIEF VANUIT OMGEVING Ouders 116 3,8 Familie 61 2,0 Werk 17 0,6 Ex-patiënt of patiënt eigen CGG 26 0,9 Patiëntengroep/zelfhulpgroep 3 0,1 Vrienden/kennissen/buren 20 0,7 Initiatief vanuit omgeving andere 58 1,9 subtotaal ,0 GEZONDHEIDSZORG GENEESHEER (privé) 4 0,1 Huisarts ,1 Psychiater 45 1,5 Andere geneesheer 3 0,1 PARAMEDICUS (privé) 0,0 Psychotherapeut 11 0,4 CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 54 1,8 Andere vestiging of team eigen CGG 25 0,8 Ander CGG 29 1,0 ALGEMEEN ZIEKENHUIS 7 0,2 Psychiatrische afdeling voor volwassen (PAAZ) 95 3,1 K-dienst binnen (AZ) 2 0,1 Jaarverslag online 19

20 Spoedopname (AZ)) 38 1,3 Andere dienst (AZ) 16 0,5 PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 14 0,5 Psychiatrische afdeling voor volwassen (PZ) 80 2,6 Psychiatrische afdeling voor kinderen (PZ) 1 0,0 Dagactiviteit psychiatrisch ziekenhuis (PZ) 7 0,2 Spoedopname (PZ) 5 0,2 SAMENWERKINGSVERBAND BESCHUT WONEN 1 0,0 Initiatief beschut wonen 17 0,6 Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) 3 0,1 DRUGHULPVERLENING 2 0,1 Crisis Interventiecentrum 4 0,1 Therapeutische gemeenschap 17 0,6 Dagcentrum drughulpverlening 1 0,0 Medisch sociaal opvangcentrum (MSOC) 62 2,1 De druglijn 9 0,3 OVERIGE INITIATIEVEN GEZONDHEIDSZORG 1 0,0 Wijkgezondheidscentrum 2 0,1 Revalidatiecentrum (ambulant) 1 0,0 GEZONDHEIDSZORG ANDERE 14 0,5 Subtotaal ,9 WELZIJNSZORG OCMW 35 1,2 DIENST VOOR THUISZORG 1 0,0 CENTRUM VOOR INTEGRALE GEZINSZORG 1 0,0 ALGEMEEN WELZIJNSWERK 3 0,1 Centrum voor teleonthaal 2 0,1 CAW - algemeen 18 0,6 CAW - Jongeren Adviescentrum 1 0,0 CAW - crisisopvang 15 0,5 CAW - slachtofferhulp 1 0,0 CAW - Jusitieel Welzijnswerk 1 0,0 Jaarverslag online 20

21 CAW: andere deelwerking 10 0,3 OVERIGE INITIATIEVEN WELZIJNSZORG 0,0 Straathoekwerk 11 0,4 WELZIJNSZORG ANDERE 14 0,5 subtotaal 113 3,7 BIJZONDERE JEUGDSBIJSTAND Begeleidingstehuis 9 0,3 Centrum voor onthaal en oriëntatie 2 0,1 Thuisbegeleidingsdienst 3 0,1 Dienst begeleid zelfstandig wonen 2 0,1 Gemeenschapsinstelling 2 0,1 Comité Bijzondere Jeugdzorg 6 0,2 Bijzondere jeugdbijstand andere 6 0,2 subtotaal 30 1,0 VOORZIENINGEN KINDEREN EN JONGEREN Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (Kind en 1 0,0 Gezin) Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (Kind en Gezin) 1 0,0 Voorzieningen kinderen en jongeren andere 1 0,0 subtotaal 3 0,1 GEHANDICAPTENZORG (VFSIPH) Medisch-pedagogisch instituut 1 0,0 Tehuis voor kort verblijf 1 0,0 Internaat of semi-internaat (voor minderjarigen); 1 0,0 Gezinsverv. tehuis en bezigheid- en/of nursingtehuis 3 0,1 (meerderj. Dagcentrum voor meerderjarigen; 1 0,0 Dienst voor begeleid wonen (meerderj. mentaal 5 0,2 gehandicapte personen) Beschutte werkplaats 1 0,0 Gehandicaptenzorg andere 2 0,1 subtotaal 15 0,5 Jaarverslag online 21

22 JUSTITIE Federale politie/lokale politie 214 7,1 Straf- en herstelbemiddeling 5 0,2 JUSTITIEHUIS 45 1,5 Justitiehuis - commisie ter bescherming van de 1 0,0 maatschappij Justitiehuis - voorwaardelijke invrijheidstelling 24 0,8 Justitiehuis - vrijheidstelling onder voorwaarde 34 1,1 Justitiehuis - probatie 106 3,5 Justitiehuis - bemiddeling 2 0,1 COMMISSIE 0,0 Commissie voorwaardelijke invrijheidstelling 1 0,0 Probatiecommissie 5 0,2 RECHTBANK 2 0,1 Jeugdrechtbank 7 0,2 Onderzoeksrechter 1 0,0 Procureur 2 0,1 GEVANGENIS 1 0,0 Psycho-sociale dienst van gevangenis (PSD) 21 0,7 JUSTITIE ANDERE 231 7,6 subtotaal ,2 ONDERWIJS CLB 5 0,2 SCHOOL 48 1,6 Paramedische/sociale dienst school 1 0,0 subtotaal 54 1,8 OVERIGE INITIATIEVEN VDAB 2 0,1 Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) 4 0,1 ANDERE INITIATIEVEN 1 0,0 Advocaat 3 0,1 OVERIGE INITIATIEVEN ANDERE 3 0,1 Jaarverslag online 22

23 subtotaal 13 0,4 ONBEKEND 19 0,6 TOTAAL ,0 Jaarverslag online 23

24 11 REGIO a.c. % Noord-Limburg ,9 Zuid-Limburg ,0 Maasland ,5 West-Limburg ,3 Midden-Limburg ,5 TOTAAL LIMBURG ,2 buiten de provincie 74 2,4 onbekend 41 1,4 TOTAAL ,0 12 GEMEENTE a.c. % Alken 37 1,2 As 28 0,9 Beringen 102 3,4 Bilzen 117 3,9 Bocholt 35 1,2 Borgloon 22 0,7 Bree 46 1,5 Diepenbeek 81 2,7 Dilsen-Stokkem 49 1,6 Genk ,4 Gingelom 17 0,6 Halen 14 0,5 Ham 21 0,7 Hamont-Achel 27 0,9 Hasselt ,8 Jaarverslag online 24

25 Hechtel-Eksel 25 0,8 Heers 21 0,7 Herk-de-Stad 32 1,1 Herstappe 1 0,0 Heusden-Zolder 90 3,0 Hoeselt 27 0,9 Houthalen-Helchteren 102 3,4 Kinrooi 19 0,6 Kortessem 31 1,0 Lanaken 82 2,7 Leopoldsburg 32 1,1 Lommel 100 3,3 Lummen 30 1,0 Maaseik 52 1,7 Maasmechelen 145 4,8 Meeuwen-Gruitrode 17 0,6 Neerpelt 47 1,6 Nieuwerkerken 16 0,5 Opglabbeek 40 1,3 Overpelt 58 1,9 Peer 34 1,1 Riemst 27 0,9 Sint-Truiden 202 6,7 Tessenderlo 21 0,7 Tongeren 121 4,0 Voeren 5 0,2 Wellen 20 0,7 Zonhoven 78 2,6 Zutendaal 13 0,4 TOTAAL LIMBURG ,2 Buiten limburg 74 2,4 Onbekend 41 1,4 TOTAAL ,0 Jaarverslag online 25

26 13 KANTOOR a.c. % Beringen 114 3,8 Bilzen 22 0,7 Genk ,1 Hasselt ,4 Heusden 44 1,5 Lanaken 46 1,5 Maasmechelen 190 6,3 Neerpelt 271 9,0 Sint-Truiden 161 5,3 Tongeren 103 3,4 Onbekend 2 0,1 TOTAAL ,0 Onze gedecentraliseerde werking zorgt ervoor dat mensen uit heel de provincie terecht kunnen bij de CAD in hun eigen gemeente of in de nabijheid. Natuurlijk is er een grotere concentratie in de omgeving van centrumsteden als Hasselt, Genk en Sint-Truiden. 14 AFSLUITING 14.1 AARD VAN AFSLUITING AFSLUITING a.c. % dossiers afgesloten in ' ,0 dossiers verder in behandeling ,0 TOTAAL ,0 Jaarverslag online 26

27 a.c. % beëindigd in wederzijds overleg ,3 beëindigd door HV 2 0,1 contacten verbroken ,3 beëindigd door overlijden van cliënt 12 0,8 beëindigd door zelfmoord cliënt 6 0,4 beëindigd en extern doorverwezen ,4 vroegtijdig beëindigd (tegen advies van 129 8,2 hulpverlener) andere afsluiting 35 2,2 onbekend 20 1,3 TOTAAL ,0 Er is nog steeds een hoge dropout binnen de begeleidingen, 34% van de contacten zijn verbroken of beëindigd tegen advies. Jaarverslag online 27

28 14.2 DOORVERWIJZING NA AFSLUITING GEZONDHEIDSZORG a.c. % GENEESHEER (privé) 0 0,0 Huisarts 6 1,8 Psychiater 1 0,3 PARAMEDICUS (privé) 0,0 Psychotherapeut 5 1,5 Andere paramedicus 1 0,3 CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 2 0,6 Andere vestiging of team eigen CGG 15 4,5 Ander CGG 9 2,7 ALGEMEEN ZIEKENHUIS 0 0,0 Psychiatrische afdeling voor volwassen (PAAZ) 4 1,2 K-dienst binnen (AZ) 1 0,3 Andere dienst (AZ) 1 0,3 PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 4 1,2 Psychiatrische afdeling voor volwassen (PZ) 28 8,3 Psychiatrische afdeling voor kinderen (PZ) 6 1,8 SAMENWERKINGSVERBAND BESCHUT WONEN 0 0,0 Initiatief beschut wonen 1 0,3 DRUGHULPVERLENING 3 0,9 Crisis Interventiecentrum 1 0,3 Therapeutische gemeenschap 7 2,1 Dagcentrum drughulpverlening 1 0,3 Medisch sociaal opvangcentrum (MSOC) ,3 Ambulante drughulpverlening 14 4,2 Andere drughulpverlening 2 0,6 OVERIGE INITIATIEVEN GEZONDHEIDSZORG 0,0 Revalidatiecentrum (ambulant) 1 0,3 Jaarverslag 2010 CAD Limburg VZW 28

29 Subtotaal ,8 WELZIJNSZORG ALGEMEEN WELZIJNSWERK 1 0,3 CAW - algemeen 1 0,3 OVERIGE INITIATIEVEN WELZIJNSZORG 0,0 WELZIJNSZORG ANDERE 1 0,3 subtotaal 3 0,9 BIJZONDERE JEUGDSBIJSTAND Begeleidingstehuis 1 0,3 subtotaal 1 0,3 TOTAAL , ALGEMENE TOESTAND BIJ AFSLUITING lich. sociaal gebruik vrije TOTAAL gezondheid middelen tijd a.c. % a.c. % a.c. % a.c. % % opgeklaard 47 3,0 37 2, ,5 46 2,9 4,5 verbeterd , , , ,4 20,8 onveranderd , , , ,0 37,6 verslechterd 66 4,2 63 4,0 47 3,0 42 2,7 3,5 niet v ,3 65 4, ,5 87 5,5 7,4 toepassing onbekend , , , ,5 26,3 TOTAAL , , , ,0 100,0 Jaarverslag 2010 CAD Limburg VZW 29

30 Alcoholhulp in 2010 Alcoholhulp kende een stijgend aantal bezoekers tijdens 2010 (zie verder bij statistieken ), wat erop wijst dat de website naast het aanbod op gebied van online hulpverlening ook een informatieve en preventieve functie vervult. Bezoekers Alcoholhulp De website kreeg bezoekers tijdens 2010, bijna meer dan in De populairste pagina s in het informatieve gedeelte waren: zelftest, lichamelijke effecten en risico s', soorten problematisch gebruik, psychische effecten, risico s van stoppen, ondersteunende medicatie en persoonlijke ervaringen. De overgrote meerderheid van de bezoekers kwam via Google. De belangrijkste zoekwoorden die men hierbij gebruikte waren: antabuse, ontwenningsverschijnselen alcohol, levercirrose, alcoholverslaving, alcoholvergiftiging en campral. Uit het bovenstaande zouden we voorzichtig kunnen afleiden dat een meerderheid van bezoekers zelf alcoholproblemen ervaart of iemand kent die hiermee te maken heeft. M JBR-REGjvslmsocKempen

31 De zelftest De zelftest werd ongeveer maal uitgevoerd. Meer mannen dan vrouwen deden de test, 62% tegenover 48%. Er waren opvallende schommelingen tussen de verschillende maanden, met variaties tussen 600 en uitgevoerde tests per maand. De hoogste aantallen noteerden we rond het einde van het jaar, met een dal tijdens de zomermaanden. Ongeveer 20% van de testpersonen gaven aan dat ze het voorbije jaar opvallend meer waren gaan drinken. Bijna 21% van de testpersonen rapporteerden dagelijks meer dan 6 glazen te drinken. 39% van hen lieten verstaan dat ze van plan waren minder te gaan drinken, 36% dat ze dat niet van plan waren. Het zelfhulpprogramma Er hebben zich 838 mensen geregistreerd voor het zelfhulpprogramma, waarvan 51% vrouwen en 49% mannen. Een kleine 100 mensen haakten vrijwel onmiddellijk af. De overigen volgden gemiddeld gedurende een 3- tal weken het programma. Ongeveer een vierde was van plan om volledig te stoppen met drinken. Een meerderheid van deelnemers, bijna 60%, was hoger geschoold (d.w.z. volgden verdere opleiding na hun secundaire studies). De sterkst vertegenwoordigde leeftijdscategorieën waren: jaar (32,4%), jaar (25,6%) en jaar (20,5%). Een belangrijk gegeven is dat een overgrote meerderheid van deelnemers voordien nooit beroep gedaan had op enige vorm van hulpverlening. Slechts 14% had voordien reeds hulp gezocht, zoals gesprekken met de huisarts, contact met een centrum of zelfhulpgroep, of andere vormen van begeleiding. De online begeleiding Er waren 373 aanmeldingen om het programma te volgen met begeleiding door een professionele hulpverlener, waarvan 52% mannen en 48% vrouwen. Ongeveer 37% van deze mensen haakten af tijdens of vlak na de aanmelding, dus meestal zonder dat er enig contact geweest M JBR-REGjvslmsocKempen

32 was met een hulpverlener via mail of chat. Dat is meer dan in 2009 toen we 25% afhakers telden, tijdens of vlak na aanmelding. Nadat deelnemers effectief met de begeleiding van start gingen, stopten 13% onaangekondigd zonder opgave van reden. Een 6% stopte de begeleiding in onderling overleg met hun hulpverlener, meestal omdat ze verdere begeleiding niet meer nodig vonden. Ongeveer 6% werd in overleg verwezen naar ambulante of residentiële hulpverlening. Een meerderheid van deelnemers, iets meer dan 50%, was hoger geschoold (d.w.z. volgden verdere opleiding na hun secundaire studies). De sterkst vertegenwoordigde leeftijdscategorieën waren: jaar (29,6%), jaar (28%) en jaar (25,5%). Verder valt te noteren dat 73,5% van de deelnemers aan het werk waren (waarvan 16,5% half time). De overigen waren werkloos, kregen een ziekte-uitkering of volgden een opleiding. In tegenstelling tot het zelfhulpprogramma hadden in 2010 veel meer deelnemers voordien reeds beroep gedaan op hulpverlening, ongeveer 55%. Hiervan was 5,3% wegens alcoholproblemen opgenomen geweest in een algemeen ziekenhuis, 21% had beroep gedaan op de huisarts, 16,8% op een andere hulpverlener en 12% op een zelfhulpgroep (AA, SOS Nuchterheid of andere). Deelnemers aan de online begeleiding scoorden in 2010 op de AUDIT (alcoholtest van de Wereldgezondheidsorganisatie) gemiddeld 24,2 punten. Een score boven 20 op deze test wijst erop dat men zich in een hoge risicozone bevindt wat alcoholgebruik betreft, met een grote kans op afhankelijkheid. Voor deelnemers met het programma begonnen rapporteerden ze gemiddeld 38 glazen alcohol te drinken per week. Diegenen die het volledige programma afmaakten en een eindevaluatie invulden rapporteerden gemiddeld nog 11 glazen per week te drinken. Ongeveer 35% gaf aan volledig gestopt te zijn. Evaluaties door deelnemers Een heel aantal deelnemers die het volledige begeleidingsprogramma van 12 weken hadden afgerond, vulden daarna een evaluatieformulier M JBR-REGjvslmsocKempen

33 in. Er kon gereageerd worden op een aantal stellingen via een 5-punten schaal (helemaal oneens niet eens neutraal mee eens helemaal eens). Hieronder de resultaten: 93% vond het programma een goede aanpak van hun probleem, 6% reageerde neutraal, 1% was het oneens 93% vond dat ze een vooruitgang gemaakt hadden i.v.m. hun probleem, 2% was neutraal, 5% vond van niet 96% vond het online programma overzichtelijk en duidelijk, 4% reageerde neutraal 91% ervaarde voordelen van minderen of stoppen met drinken, 9% reageerde neutraal, 1% was het niet eens 78% vond dat de algemene kwaliteit van hun leven erop vooruit gegaan was, 18% reageerde neutraal, 5% vond van niet 52% vond dat ze beter met mensen en situaties konden omgaan waar ze vroeger problemen mee hadden, 41% reageerde neutraal, 7% vond van niet 97% vond de hulpverlener voldoende deskundig ( goed in zijn vak ), 3% reageerde neutraal. 98% gaf aan de hulpverlener goed te vertrouwen, 2% was neutraal. 100% voelde zich respectvol behandeld door de hulpverlener (82% was het hiermee helemaal eens, 18% was het hiermee eens) 92% vond dat ze voldoende inspraak hadden tijdens het verloop van de begeleiding, 7% stond hier neutraal tegenover, 1% vond van niet M JBR-REGjvslmsocKempen

34 Bespreking Alcoholhulp blijkt een breed publiek te bereiken, maar vooral mensen die problemen ervaren op gebied van alcoholgebruik en mensen uit hun directe omgeving. Dit laatste merkten we vooral aan de mails die we kregen van partners en familieleden. Dikwijls bleken deelnemers aan de online begeleiding reeds het hele traject van de website doorlopen te hebben: zelftest, informatie, persoonlijke verhalen en het zelfhulpprogramma. Het is dus duidelijk een voordeel dat de website meer biedt dan enkel een begeleidingsprogramma. We noteerden relatief veel afhakers bij aanvang van de online begeleiding. We hebben er het raden naar wat de beweegredenen hiervoor zijn. We kunnen evenmin verklaren waarom het er in verhouding meer waren dan het jaar voordien. Het is natuurlijk een feit dat de meeste behandelingen voor verslavingsproblemen een hoog aantal drop-outs rapporteren. Dit zou eigen zijn aan mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. Helaas zijn er geen eenduidige gegevens bekend over de drop-out cijfers bij reguliere face-to-face behandelingen, waardoor we geen vergelijking kunnen maken. Het is mogelijk dat de drempel om met de online begeleiding te beginnen nog te hoog is. In ieder geval zijn we van plan de aanmeldingsprocedure, die nu in twee stappen verloopt, te vereenvoudigen en korter te maken. Verder hebben we de indruk dat de ernst van de problematiek bij deelnemers toegenomen was tegenover vorig jaar. De gemiddelde AUDIT score bijvoorbeeld steeg van 20 naar bijna 25. De toenemende bekendheid van Alcoholhulp in de hulpverleningssector kan hiervoor een gedeeltelijke verklaring vormen, waardoor meer mensen die reeds ernstige alcoholproblemen hadden de weg naar de website vonden. Het feit dat de online begeleiding doelgroepen bereikt die ondermaats aan bod komen binnen de reguliere hulpverlening, werd nogmaals bevestigd. Het gaat hier met name over vrouwen, werkenden en hoger geschoolden. Deze drie groepen zijn veel sterker vertegenwoordigd bij het online publiek. Dit heeft enerzijds te maken met de lagere drempel en het M JBR-REGjvslmsocKempen

35 feit dat men anoniem kan deelnemen. Schaamtegevoelens en vrees voor stigmatisering spelen bij deze groepen een grotere rol. Anderzijds is de online hulp voor hen bereikbaarder, ten minste voor de werkende groep, omdat men minder afhankelijk is van de kantooruren. Effectieve deelnemers die het programma ook daadwerkelijk afmaakten zijn zeer tevreden over de gevolgde werkwijze. Ook de waardering voor hun individuele hulpverleners is zeer hoog. Uit concrete chatgesprekken bij afronding kwam dikwijls reeds tot uiting dat deelnemers het contact met hun hulpverlener als zeer persoonlijk en ondersteunend ervaarden. Deelnemers die in de loop van de begeleiding het programma stopten deden dat meestal omdat ze het gevoel hadden alleen verder te kunnen. Deelnemers die tijdens de eerste weken van de begeleiding stopten gaven aan dat het online werken hen niet bleek te bevallen omdat ze zich moeilijk konden uiten via het geschreven woord, of dat ze constateerden dat ze nog niet klaar waren voor verandering. Een aantal van deze laatste groep meldde zich na verloop van tijd echter opnieuw aan. Een niet te onderschatten factor in het geheel van de online begeleiding die niet aan bod komt in het cijfermateriaal, is het afgeschermde forum voor deelnemers aan het programma. Via dit forum kunnen deelnemers anoniem contact met elkaar onderhouden en ervaringen uitwisselen. Ook deelnemers die reeds lange tijd gestopt zijn met het programma blijken regelmatig terug te komen. Er heerst een opvallend positieve sfeer op het forum, waarbij deelnemers doorgaans respectvol met elkaar omgaan en elkaar steunen op moeilijke momenten. De mogelijkheid van het forum werd door de meeste deelnemers hoog gewaardeerd, ook wanneer ze er niet actief aan deel namen. M JBR-REGjvslmsocKempen

36 Bekendmaking en onderzoek Alcoholhulp kreeg aandacht in een aantal dag- en weekbladen, ondanks het feit dat er tijdens dit werkingsjaar minder geïnvesteerd werd in publiciteit. Ter promotie van de website werd vooral gewerkt aan de bekendmaking binnen de hulpverleningssector. Er werden een 4-tal elektronische nieuwsbrieven verstuurd naar allerlei organisaties zoals CGG s, ziekenhuizen, CAW s en OCMW s. Eén nieuwsbrief was expliciet gericht naar werkgevers, bedrijven en preventieorganisaties. Dit resulteerde telkens in aanvragen voor folders en affiches. De website werd eveneens gepresenteerd op een aantal studiedagen en workshops, o.a. op Klikt het in Duffel, de regionale studiedag middelenmisbruik te Mechelen, studiedag VAD in het Vlaams parlement en de studiedag e-mental health te Schaarbeek. Verder werden er ook contacten gelegd met een aantal drughulpverleningsorganisaties die interesse toonden om het online aanbod binnen hun werking te integreren. In de loop van april vond een introductie tweedaagse plaats voor hulpverleners, die georganiseerd werd in samenwerking met de VAD. Deelnemers aan deze tweedaagse werden vertrouwd gemaakt met het programma en het hulpverlenerpaneel. Tijdens dag 2 vond een chat training plaats. In 2011 zullen een aantal organisaties de online begeleiding ook gaan gebruiken, in eerste instantie in combinatie met face-to-face gesprekken. Later zullen ze ook cliënten rechtstreeks online gaan begeleiden. M JBR-REGjvslmsocKempen

37 Statistieken 2010 Bezoekers website Totaal: Dit betekent een gemiddelde per maand van meer dan bezoekers. Het hoogste aantal noteerden we in november met bezoekers. Zelftest Totaal: Zelfhulpprogramma Totaal aantal aanmeldingen: 838, waarvan 49% mannen en 51% vrouwen. Studieniveau s: lager onderwijs: 5,25% middelbaar onderwijs: 35,4% hoger onderwijs: 59,3% Verdeling per provincie: Brussel: 4,4% Vlaams-Brabant: 16% Antwerpen: 25,3% M JBR-REGjvslmsocKempen

38 Limburg: 8,6% West-Vlaanderen: 12% Oost-Vlaanderen: 16,2% Wallonië: 4,2% Buitenland: 13% Verdeling over de leeftijdscategorieën: jonger dan 18 jaar: 1,7% jaar: 5,6% jaar: 20,5% jaar: 32,4% jaar: 25,6% jaar: 12,7% Ouder dan 65 jaar: 1,5% Online begeleiding Totaal aantal registraties: 373 Waarvan 52% mannen en 48% vrouwen. Studieniveau s: Lager onderwijs: 1,7% Lager secundair: 9,6% Hoger secundair: 37,5% Hoger niet-universitair: 34% Universitair: 16,5% Werksituaties: Totaal aantal werkenden: 73,5% (waarvan 16% half-time) Werkloos: 5,6% Rest: gepensioneerd, opleiding, invaliditeit, Voordien hulpverlening: Opname in een algemeen ziekenhuis: 5,3% M JBR-REGjvslmsocKempen

39 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een gespecialiseerde ontwenningsafdeling: 0 Gesprekken met een hulpverlener: 16,8% Groepsgesprekken of AA: 12,3% Bij een huisarts: 20,4% Verdeling per provincie: Brussel: 3,4% Vlaams-Brabant: 13,4% Antwerpen: 30,3% Limburg: 15,8% West-Vlaanderen: 14,4% Oost-Vlaanderen: 21,5% Verdeling over de leeftijdscategorieën: jonger dan 18 jaar: 1% jaar: 3,4% jaar: 25,5% jaar: 29,6% jaar: 28% jaar: 10% ouder dan 65 jaar: 1,5% M JBR-REGjvslmsocKempen

40 Preventie in alle maatschappelijke sectoren In 2010 organiseerde de preventie-equipe van CAD (waarvan de VGGZmedewerkers deel uit maken) 1249 activiteiten. De registratie gebeurde met Ginger, een registratieprogramma voor drugpreventieactiviteiten in Vlaanderen. Een gedetailleerd overzicht hiervan is ter inzage bij het preventieteam. Al deze activiteiten werden gepland, voorbereid en geëvalueerd in samenwerking met of op vraag van onze partners in de 42 gemeenten waar we actief zijn. Ook dit jaar illustreren de cijfers dat het Limburgs Model, de geïntegreerde aanpak met ondersteuning van lokale besturen werkt! Dit blijkt uit het feit dat deze preventieactiviteiten ongeveer 1/4 uitmaken van alle in Vlaanderen geregistreerde activiteiten! Belangrijker nog, en basis voor onze motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan zijn de positieve signalen inzake afname van het middelengebruik uit het Limburgs Jongerenonderzoek (Provincie Limburg i.s.m. LPV), de evolutie in de resultaten van de VAZZD leerlingenbevraging en de internationale Espad studie. De duidelijke verwijzingen naar hoog risicogroepen, de vaststellingen inzake problematisch gebruik en de confrontatie met moeilijk bereikbare groepen houden dan weer uitdagingen in om nog meer planmatig te werk te gaan en om op zoek te gaan naar meer expertise Soort activiteit % 7% 30% 7% 10% 41% overleg consult/advies coaching vorming vroeginterventie andere 30% van deze preventieactiviteiten zijn vormingen gericht op emancipatie van sleutelfiguren in de diverse maatschappelijke sectoren. Dat is 2% M JBR-REGjvslmsocKempen

41 minder dan vorig jaar. Deze evolutie is te wijten aan het feit dat de vormingen, die kaderen in het project vroeginterventie vanaf dit jaar afzonderlijk geregistreerd worden en door collega s van het hulpverleningsteam opgenomen worden. We onderstrepen het belang van overleg (41%, exact evenveel als in 2009). We kunnen immers ons werk enkel doen in overleg en met een mandaat van lokale partners. Hier valt echter een significante daling waar te nemen (van 66% in 2005 en 58% in 2006 en 54% in 2007, 45% in 2008, 41 in 2010) als resultaat van een constructieve samenwerking op langere termijn. Een planmatige aanpak van preventieactiviteiten (cfr. evidence based werken en planmatige aanpak) vergt steeds een verkenning van de beginsituatie, planning en evaluatie. Via overlegmomenten creëren we een groter draagvlak, bepalen we een gemeenschappelijke strategie en beogen we een multiplicatoreneffect. In de beoogde netwerking is coaching, advies en consult niet onbelangrijk (samen goed voor 17%). Dit is meer dan een verdubbeling over de drie laatste jaren. We slagen er in als maar meer intermediairen aan te zetten tot participatie in preventie.de activiteiten die we ontplooiden naar het bedrijfsleven in het kader van CAO 100 hebben hier zeker ook mee te maken. Vroeginterventie daalde met 2% door de eerder aangehaalde activiteiten georganiseerd door collega s van het hulpverleningsteam. 32% Doelgroepen Cliëntsysteem jongeren families volwassenen 7% 61% Continuïteit door te werken met sleutelfiguren! Wij kiezen voor deze aanpak in plaats van kortstondige optredens van een preventiewerker direct ten behoeve van het cliëntsysteem. Daarnaast maken initiatieven als vroeg interventie (waarbij zowel met jongeren als hun ouders gewerkt wordt), extra aandacht voor consult, het werken met ervaringsdeskundigen, aanbod in de gevangenis voor gedetineerden dat M JBR-REGjvslmsocKempen

42 onze activiteiten ten behoeve van directe cliënt(systemen) relatief hoog blijft (40%, en dat is toch 3% minder dan in 2009). Voor het aantal initiatieven naar intermediairen blijft de teller dit jaar dus steken op 60%, wat een toename is tov vorig jaar. Doelgroepen intermediairen 21% 14% Preventiewerkers Sleutelfiguren Bestuursniveau 65% M JBR-REGjvslmsocKempen

43 Onderwijs, welzijn en vrije tijd krijgen veel aandacht. Eigenlijk blijft de verdeling over de sectoren relatief constant over de laatste jaren. De misvatting als zou drugpreventie iets voor alleen scholen en alleen voor jongeren zijn lijkt ten minste voor een stuk van de baan! De toename in sector arbeid heeft te maken met CAO 100. De activiteiten in de sector arbeid stonden vaak in het teken van CAO 100. We gaven prioriteit aan coaching van het drugbeleid in organisaties uit de sociale tewerkstelling. Voor politie en justitie springen vormingen ter promotie van het vroeginterventieproject en de heropstart van cursussen voor gedetineerden in de gevangenis van Hasselt in het oog. Vormingen voor OCMW s en aanverwante diensten ( oa. gezins- en bejaardenhulp) inzake motivationele gespreksvoering en signaalherkenning maken deel uit van ons werk in de sector welzijn. Voor onderwijs hebben we ons voornemen om te investeren naar bijzondere doelgroepen en mensen met minder verbale mogelijkheden waargemaakt door de lancering van het project straffe stappen. Projecten Volgende projecten maakten deel uit van het preventiewerk in 2010: Europeers, Europarents, Middelen en arbeid, Opleiding motivationele gespreksvoering, interculturele hulpverlening en preventie, Tupper Care, sensibilisering alcohol, groepen voor gedetineerden, deskundigheidsbevordering van intermediairen in verschillende sectoren, opstart LSM (Limburg Sterk Merk), Drugs een ramp op kamp, M JBR-REGjvslmsocKempen

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 1082 357 1.439 75,2 24,8 begeleiding op 01.01.2014) nieuwe dossiers (1 contact met 904

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 992 342 1.334 74,4 25,6 begeleiding op 01.01.'11) nieuwe dossiers (1 contact met 858 337

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS STATISTIEKEN 2006 Pagina 2 Nieuwe dossiers Totaal ADIEPER ADKORTRIJK ADMENEN ADROESELARE ADWAREGEM ADTORHOUT 401 401 46 161 19 103 47 25 100,00% 11,47% 40,15% 4,74% 25,69%

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0. TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.) IDENTIFICATIE VAN DE REGISTRATIE CI2. CI4. Naam van het programma /

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

CAD Jaarverslag 2011

CAD Jaarverslag 2011 CAD Jaarverslag 2011 De werking van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen, omvat Ambulante en Online Hulpverlening, Preventie en Straathoekwerk. Het werkgebied voor de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling GESPECIALISEERD ORIËNTERINGS- EN BEHANDELINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN IN LIMBURG NAJAAR 2013 SPIL 1 3 VOORWOORD 4 ZORGAANBOD MET

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim.

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim. ZORGCIRCUIT HERSTEL AANVRAAGFORMULIER 1 ZUID-NOOLIM Waterstraat 9 3740 Bilzen 0490 65 86 80 mobielteam.zuid@noolim.net MIDDEN-NOOLIM Rijksweg 92 3630 Maasmechelen 0490 65 86 70 mobielteam.midden@noolim.net

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

STRAATHOEK.be vzw LISS

STRAATHOEK.be vzw LISS STRAATHOEK.be vzw LISS Registratie straathoekwerk LiSS 2010 Deze registratie geeft een beeld van het straathoekwerk van de individuele contacten in Limburg. Profiel van de gasten? Hoe en waar ontmoet de

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Online zelftesten. Studievoormiddag Online Alcohol- en drughulpverlening 24 juni 2011

Online zelftesten. Studievoormiddag Online Alcohol- en drughulpverlening 24 juni 2011 Online zelftesten Studievoormiddag Online Alcohol- en drughulpverlening 24 juni 2011 Waarom online zelftesten? Online tools: anoniem kosteloos altijd toegankelijk werken drempelverlagend parallel aan de

Nadere informatie

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen.

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen. DRUGS Drugwegwijzer: alcohol tabak medicatie illegale drugs Inhoudstafel: Zoek je de juiste dienst? 4 Wil je informatie over drank, drugs, pillen, gokken? 5 Heb je een zoon of dochter die drugs gebruikt?

Nadere informatie

Zelftests, en veel meer. 1 juni 2017

Zelftests, en veel meer. 1 juni 2017 Zelftests, en veel meer 1 juni 2017 1994 zichtbaarheid van het gebruik door media-aandacht, veranderende gebruikspatronen en de toegenomen maatschappelijke bespreekbaarheid. vragen aan hulpverlening en

Nadere informatie

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016 Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP Gezondheidsconferentie 2016 Probleem KOAP? Aandacht voor KOAP Herkenning geven Opgroeien in een gezin met stress en negatieve interacties Jonge

Nadere informatie

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos provincie vlaams brabant wezembeek-oppem Wemmel kraainem linkebeek drogenbos

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten.

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten. Handleiding: Jaarverslag begeleid wonen 2010 Gelieve na te zien of alle cliënten die uw dienst in de loop van 2010 verlaten hebben uitgeschreven zijn en de nieuwe cliënten ook correct geregistreerd staan

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2017 Genk telde eind maart 3.289 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 258 of 7,3% minder dan in maart 2016. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012 De Zelfmoordlijn in cijfers De Zelfmoordlijn is een erkende en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. De vrijwillige beantwoorder tracht

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving. Het residentiële luik van het

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling 2a en 2b zuid Reling Indeling van de avond Inleiding Getuigenis van ervaringsdeskundigen en hulpverleners Paneldiscussie Besluit Drankje

Nadere informatie

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017

ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Het ongewogen gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de Limburgse gemeenten bedraagt

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN VLAANDEREN juli 2017 Deze factsheet presenteert cijfers over de hulpverlening bij problemen met alcohol of andere drugs op basis van de belangrijkste cijfergegevens uit de TDI-registratie in Vlaanderen

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht Activiteitencentrum Sava & Ontmoetingscentrum t Evenwicht Beste, Deze bundel is bedoeld om u kandidaat te stellen als arbeidszorgmedewerker. Om een optimale afstemming te kunnen maken tussen uw vraag en

Nadere informatie

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 Wie zoet is krijgt lekkers. Wie stout is de roe? Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 CGG Kempen De Meander Inge Goetstouwers en Katleen Bosman Nultolerantie voor drugskopers in Antwerpen-Noord 29/10/10,

Nadere informatie

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN I. ALGEMEEN 1. Aantal oproepen per jaar (telefoon + chat) 128.000 126.000 124.000 122.000 125510 124158 126492 125252 125861 122899 121226 121377 122112 120.000 118.000

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen - Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen Netwerk Residentieel Crisisinterventiecentrum TG en TG dubbeldiagnose Residentieel kortdurend programma voor jongeren

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 257 van 25 juni

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidszorg

Eerstelijnsgezondheidszorg Eerstelijnsgezondheidszorg Met de eerstelijnsgezondheidszorg wordt de zorg voor de patiënten in hun thuissituatie bedoeld door verschillende disciplines. De eerstelijnsgezondheidszorg is complex georganiseerd.

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel De Sociale plattegrond Sector: Verslaving Spreker: Marc Tack (CAT CGG Eclips) Inhoudstafel I. Kenmerken van problematisch alcoholen middelengebruik II. Implicaties voor de hulpverlening III. Overzicht

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016 Inhoudsopgave 1. AANTALLEN... 5 2. PATIËNTENKENMERKEN... 5 2.1 GESLACHT... 5 2.2 LEEFTIJD... 5 2.3 HERKOMST... 6 2.3 OPLEIDING ARBEID - INKOMEN... 7 2.4 LEEFSITUATIE... 8 3. PROBLEMATIEK... 8 3.1 VOORNAAMSTE

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E Beste ouder en familie, Als je voelt dat er iets aan de hand is en je hebt het vermoeden of je weet dat jouw kind

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging CAMPAGNE 2011 De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustrialiseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Alcohol en de eerste lijn: blijkbaar een problematische relatie...

Alcohol en de eerste lijn: blijkbaar een problematische relatie... Alcohol en de eerste lijn: blijkbaar een problematische relatie... Dr. Rita Verrando huisarts medisch directeur CAD-Limburg Tom Defillet Stafmedewerker VAD Brussels do we have a problem? De gemiddelde

Nadere informatie

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning 14 juni 2010 Tinne Mertens Steunpunt Sociale Planning PROGRAMMA 1. kennismaking Steunpunt Sociale Planning 2. de welzijnsmonitor

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Laatstejaarsgebruik (N=5367)

Laatstejaarsgebruik (N=5367) 9,3 7,9 7,4 2,8 5,5 19,9 83,1 90,7 92,1 92,6 97,2 94,5 ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ WERKNEMERS: EEN KWESTIE VAN ALCOHOL, MANNEN EN GEVOLGEN OP HET WERK. 21 december 2017 Voor het eerst werd bij Belgische

Nadere informatie