VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013 (ten behoeve van horizontale verantwoording) Van: college van Burgemeester en Wethouders Westvoorne Aan: gemeenteraad Westvoorne Opgesteld door: L.W. Hordijk, streekarchivaris mei

2 Inhoudsopgave pagina Geleidebrief 2 KPI verslag 1. Lokale regelgeving 4 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht 5 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 5 4. Digitale 6 5. Vernietiging en vervreemding van 7 6. Overbrenging van naar de openbare archiefbewaarplaats 7 7. Archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depots 7 8. Ter beschikking stelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 8 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid Middelen en mensen 9 Bijlagen 1. Grafiek KPI score met betrekking tot niet overgebrachte Grafiek KPI score met betrekking tot naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 11 2

3 Geacht college, Hierbij doe ik u toekomen het verslag 2013 met een verantwoording over het beheer van de archiefbewaarplaats en een verslag van het uitgevoerde toezicht op het gevoerde archief- en informatiebeheer in uw gemeente. De gemeente Westvoorne is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne- Putten en Rozenburg. Ingevolge artikel 28 van die Regeling is het beheer van de overgebrachte (het zogeheten oud archief), alsmede het toezicht op het beheer van de nietovergebrachte opgedragen aan de streekarchivaris. Ingevolge artikel 9 van de Archiefverordening 2011 van de genoemde GR brengt de streekarchivaris jaarlijks verslag uit aan het dagelijks bestuur van de GR betreffende het beheer van de overgebrachte en collecties en ingevolge artikel 15 eenmaal per twee jaar aan uw college betreffende de uitoefening van het toezicht. Artikel 8 van de door uw Raad vastgestelde Archiefverordening 2006 bepaalt ten slotte dat het college tenminste eenmaal per twee jaar aan hen over de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot het beheer van en de zorg over de archieven en collecties verantwoording aflegt. Het college legt in dat kader het verslag over dat door de streekarchivaris aan hen is uitgebracht. Bijgaand verslag schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer in uw gemeente en de mate waarin de gemeente voldoet aan de vereisten van de Archiefwet 1995 c.s. Daarbij is gebruik gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Archieven dat de VNG heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van de invoering van de wet Revitalisering Generieke Toezicht (RGT). Volgens de wet RGT dient het horizontale toezicht door de gemeenteraad versterkt te worden. De provincie maakt gebruik van dezelfde informatie bij de uitoefening van haar toezichttaak. De provincie dient dan ook het verslag na vaststelling te ontvangen. Als bijlage is opgenomen een puntsgewijs verslag dat een overzicht biedt van de mate waarin de gemeente voldoet aan de 10 archief KPI s. Het is de bedoeling dat in de naaste toekomst het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het kader van het interbestuurlijk toezicht deze informatie zal opnemen op de website waarstaatjegemeente.nl. Graag ontvang ik uw reactie op dit verslag, en word ik geïnformeerd over uw verantwoording aan de gemeenteraad en de toezending van het verslag aan de provinciale toezichthouder. Uiteraard ben ik bereid het verslag nader toe te lichten. Hoogachtend, L.W. Hordijk, streekarchivaris 3

4 KPI 1 Lokale regelgeving De archiefvorming van de gemeente Westvoorne valt onder de Archiefwet In weerwil van de naam het begrip archief wordt veelal geassocieerd met informatie van oudere datum gaat de wet over het geheel van informatie. Om aan de eisen van die wet te voldoen heeft de gemeente eigen regelgeving betreffende het beheer van de gemeentelijke archieven. Westvoorne is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1, gevestigd te Brielle. Aan de streekarchivaris is het beheer van de overgebrachte archieven alsmede het toezicht op de niet overgebrachte archieven opgedragen. De Gemeenschappelijke Regeling, de gemeentelijke Archiefverordening 2006 en het Besluit Informatiebeheer 2006 vormen samen de basis hoe Westvoorne de Archiefwet vorm geeft. Gezamenlijk regelen deze de zorg die het college van burgemeester en wethouders heeft voor de archieven, die door de gemeentelijke organen wordt gevormd, het beheer, de mensen en middelen en het toezicht van de streekarchivaris op het beheer. Hiermee wordt de gehele informatieketen geborgd, van het aloude charter tot het nieuwste digitale bestemmingsplan. In de Gemeenschappelijke Regeling is ook de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats vastgelegd. De huidige archiefverordening van de gemeente Westvoorne is op 28 november 2006 vastgesteld door de Raad. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarvan kennis genomen. Het Besluit Informatiebeheer beschrijft in uw gemeente de voorwaarden waaraan het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte dienen te voldoen. Het Besluit Informatiebeheer is op 12 december 2006 door het college van B. en W. vastgesteld. Een adequaat informatiebeheer maakt een soepele bedrijfsvoering mogelijk, zorgt dat een organisatie zijn rechten en plichten en die van andere partijen kent, dat zij transparant kan opereren en verantwoording kan afleggen over haar handelen. Tenslotte wordt zodoende een blijvende bewaring veilig gesteld van informatie met (cultuur-)historische waarde. Het informatiebeheer is organisatorisch ondergebracht bij de sector Middelen. Medewerkers van het team Faciliteiten, Informatievoorziening-beheer & Technologie (FIT) dragen zorg voor de uitvoering van het integrale archiefbeheer tot het moment van vernietiging of overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Ook de overbrenging van de blijvend te bewaren naar de archiefbewaarplaats van het Streekarchief VPR behoort bij de beheertaken. De streekarchivaris speelt met name hierin een actieve rol, omdat het beheer na overbrenging bij deze functionaris komt te liggen. De informatie wordt na overbrenging voor de eeuwigheid bewaard, en is dan kosteloos voor iedereen raadpleegbaar. Naast deze (cultuur-)historische waarde die informatie op den duur kan krijgen heeft zij uiteraard een functie voor de bedrijfsvoering en verantwoording van een organisatie. In het verslagjaar heeft de gemeente een Gemeenschappelijke Regeling getroffen met de gemeenten Bernisse, Brielle en Spijkenisse in het kader van de ICT, geo-informatie en telefonie. Als gevolg daarvan is het digitale archief in technisch beheer gegeven van het openbaar lichaam GR Syntrophos, gevestigd in Spijkenisse. De streekarchivaris is niet betrokken geweest bij de plannen en uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling. Binnen de regio Voorne-Putten werken de gemeenten steeds meer samen. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden of Gemeenschappelijke Regelingen moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de archivering. Om dit te waarborgen is het noodzakelijk een register bij te houden van gemeenschappelijke regelingen waarin Westvoorne deelnemer is en waarin tevens is opgenomen welke bevoegdheden de gemeente heeft overgedragen dan wel welke verplichtingen het college van B. en W. als zorgdrager op zich heeft genomen. Een overzicht is weliswaar te maken, maar een register is er op het moment nog niet. 1 Oorspronkelijk (1997) een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne en het waterschap De Brielse Dijkring. In 2010 heeft Rotterdam, als rechtsopvolger van de gemeente Rozenburg, te kennen gegeven op korte termijn uit de GR te zullen treden; in 2013 heeft het Waterschap Hollandse Delta, als rechtsopvolger van het waterschap De Brielse Dijkring, eveneens aangegeven uit de GR te zullen treden. 4

5 KPI 2 Interne kwaliteitszorg en toezicht Niet overgebrachte overheidsarchieven Volgens Artikel 16 van de Archiefregeling 2010 dient het college van B. en W. ervoor te zorgen dat het beheer van zijn voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Er is echter nog geen algemeen landelijk aanvaard kwaliteitsysteem ontwikkeld. In opdracht van het project Archiefinnovatie decentrale overheden (AIDO) werkt een projectgroep vanaf maart 2014 aan een handreiking voor een kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer. De voorstellen worden door de betreffende afdeling met belangstelling tegemoet gezien. Procedures voor de verwerking van post, zowel papier, fax als digitaal, zijn beschreven. Er is eveneens een procedure voor papieren archiefvorming, maar niet voor digitale archiefvorming. Dit zal het komende jaar aandacht krijgen. Het toezicht op de niet overgebrachte is geregeld in de gemeenschappelijke regeling Streekarchief VPR. Ingevolge de Archiefverordening van de regeling brengt de streekarchivaris eenmaal per twee jaar verslag uit van zijn bevindingen. Vanwege de invoering van de wet RGT zal hij de komende jaren jaarlijks verslag uitbrengen. Daarnaast brengt hij desgevraagd rechtstreeks advies uit, bijvoorbeeld in het geval van substitutie. De archivaris onderhoudt nauw contact met de medewerkers van het team FIT. De gemeenschappelijke regeling Streekarchief VPR leent zich ook voor regionaal overleg in zake archief- en informatiebeheer. Jaarlijks worden tweemaal bijeenkomsten belegd van dit zogeheten Ambtelijk Deelnemers Overleg, waarbij de jongste landelijke of lokale ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. In 2013 is slechts eenmaal vergaderd: daarbij werd onder meer gesproken over de KPI s en het Kwaliteitssysteem. Overgebrachte archieven bij het streekarchief Ook kwaliteitszorg bij archiefdiensten is een relatief nieuw begrip. Lang is het oud-archief gezien als afgesloten hoofdstuk: het archief staat echter meer en meer in de belangstelling en moet (en kan) zich meten met andere cultuurinstellingen. Bij het streekarchief VPR, een kleine dienst waar weinig sprake kan zijn van taakverdeling en de medewerkers elkaar moeten kunnen vervangen, is begonnen met het vastleggen van procedures en het stellen van kwaliteitseisen. Het Handvest Dienstverlening van de branchevereniging van archiefinstellingen BRAIN wordt onderschreven. KPI 3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid Niet overgebrachte overheidsarchieven Elk archief valt of staat bij het al of niet geordend zijn; bovendien moet zekerheid bestaan over de echtheid en moet zekerheid bestaan dat dit ook over een bepaalde tijd nog kan worden vastgesteld; kortom: de bestuurder, burger en ambtenaar moeten erop kunnen vertrouwen dat een dossier compleet is en elk moment ongewijzigd kan worden ingezien. De gemeente voldoet aan artikel 18 van de Archiefregeling die stelt dat de gemeente beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. Het volledige archief is via het Document Management Systeem (DMS) van Verseon te doorzoeken. Feitelijk gaat het hier, naast het dynamische archief, om zes verschillende overzichten. Het betreft een oud en nieuw systeem die onderling niet gekoppeld zijn, maar waarbinnen verschillende delen als dynamisch, semi-statisch en te vernietigen archiefblokken doorzoekbaar zijn. Het archiveringssysteem waarborgt de toegankelijkheid van de. Het vastleggen van metadata is daartoe een onmisbaar onderdeel. De gegevens zijn gewaarborgd in een door Westvoorne vastgesteld metadataschema conform de landelijk NEN-ISO In voorbereiding op het traject van vervanging, dat ons voor ogen staat, worden diverse handleidingen inzake het behandelen van de post herschreven. Verschillende protocollen moeten derhalve opnieuw worden vastgesteld, zoals een protocol. Dit laatste om te voorkomen dat officiële documenten buiten het systeem om worden ontvangen of verzonden. Alle analoge archieven in de archiefruimte zijn verpakt in zuurvrije zogeheten Amsterdamse dozen, waarin zij t.z.t. zullen worden overgedragen naar de archiefbewaarplaats. Deze archieven zijn omdat overbrenging op korte termijn niet mogelijk is nog niet bewerkt. 5

6 Archiefdienst Een van de kerntaken van het Streekarchief VPR is het toegankelijk maken van archieven en collecties om de openbaarheid aan de burger te kunnen garanderen. Alle overgebrachte archieven zijn toegankelijk middels een inventaris of plaatsingslijst die te doorzoeken is via de website 2. Deze website wordt druk bezocht en door de gebruikers als zeer positief beoordeeld. Zelfs werd de website in het verleden enkele malen genomineerd tot beste archief-website. Het Streekarchief VPR maakt gebruik van MAISflexis voor het ontsluiten van de collectie. Uit ervaring is bekend welke het meest ingezien of opgevraagd worden door bezoekers. Deze bronnen worden met voorrang en toegankelijk gemaakt. In sommige gevallen betreffen deze bronnen geen overheidsdocumenten maar zijn het vooral foto s en kranten die informatie opleveren. Bij het Streekarchief wordt gebruik gemaakt van duurzame verpakkingsmaterialen zoals benoemd in de Archiefregeling Alle archieven worden bij ontvangst zo nodig overgepakt in duurzaam en zuurvrij verpakkingsmateriaal. Vanwege het beperkte budget is dit jaar geen restauratie gepleegd. Voor collectiebeheer is geen landelijke standaard. De meeste archiefdiensten hanteren de internationale standaard EAD 3. Ook het Streekarchief doet dit: de bestaande toegangen worden ingericht volgens de in EAD gestelde normen. Het toegankelijk maken van de collecties is bij het Streekarchief nooit af; voortdurend worden nieuwe bronnen voor onderzoek ontsloten. KPI 4 Digitale Niet overgebrachte overheidsarchieven Overheden verkiezen steeds meer digitale kanalen voor zaakafhandeling met burgers. Met name de omslag naar digitaal informatiebeheer vraagt om complexe maar noodzakelijke waarborgen om informatieverlies te voorkomen. Een andere trend is dat het niet meer mogelijk is om als gemeente zelf geheel sturing te geven aan de eigen informatieprocessen maar dat deze dienen te werken in (digitale) ketens, denk in dit verband aan de gevolgen van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de rol van social media. Tegelijkertijd zal de informatie- en kennisbehoefte van gemeenten toenemen door de verdergaande decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Interoperabiliteit en standaarden spelen een steeds belangrijker rol. De informatie en kennis is nodig om financiële missers te vermijden en om de verwachtingen van de burgers te kennen. Westvoorne werkt planmatig aan de implementatie van de e-overheid. Hiertoe zijn in het verleden Informatiebeleidsplannen opgesteld en nageleefd. De e-dienstverlening is gebaseerd op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). In de dagelijkse praktijk bevindt Westvoorne zich in de overgangsfase van analoog naar digitaal. Hoewel er enerzijds gewerkt wordt met digitale moeten de analoge dossiers bijgewerkt en, uit juridische overwegingen, bewaard blijven. Derhalve worden de voordelen van digitalisering niet optimaal benut. In samenwerking met Bernisse, Brielle en Spijkenisse is het Klanten Contact Centrum (KCC) verder uitgebouwd, onder meer met het gezamenlijke telefoonnummer Het streven blijft om in 2015 alle diensten via het KCC te leveren. Zoals aangegeven, verzorgt het openbaar lichaam Syntrophos voor de gemeente diverse taken op het gebied van ICT en geo-informatie. Feitelijk is het technisch beheer van het digitale archief overgegeven aan Syntrophos. Het archief blijft echter de zorg van de gemeente die ook het functioneel beheer van veel applicaties heeft. Er vindt voldoende vastlegging plaats van metadata, waarmee lange-termijn risico s voor met name de integriteit en leesbaarheid van de bescheiden wordt verkleind. De digitale omgeving voldoet derhalve nog niet aan alle eisen om voor de eeuwigheid te waarborgen. Dit is overigens een probleem dat niet slechts voor Westvoorne geldt maar voor alle gemeenten op Voorne-Putten opgaat. Met het Streekarchief VPR en Syntrophos zullen nog afspraken gemaakt worden hoe hierin het beste voorzien kan worden. Het digitale archief kent eigen risico s. Om die te beperken moeten procedures worden vastgelegd en opgevolgd. Westvoorne heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op de overgang naar het digitale EAD staat voor Encoded Archival Description, een reeks internationale afspraken om archieftoegangen te kunnen maken, opslaan, publiceren, koppelen en uitwisselen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de markeertaal XML. Een XML-document is in feite niets anders dan een tekstdocument zonder enige opmaak dat gemaakt kan worden in Wordpad. 6

7 archief. Het digitale archief vraagt zeker in de fase van implementatie veel deskundigheid en arbeidskracht. Om hieraan tegemoet te komen is samenwerking het sleutelwoord. Archiefdienst Het Streekarchief VPR beheert vrijwel alleen digitale bestanden, waarvan de originelen ook worden bewaard. De digitale kopie heeft vooral de functie om het publieksbereik van het Streekarchief VPR te vergroten en de soms kwetsbare originelen te beschermen. Het Streekarchief VPR maakt gebruik van MAISflexis om de collecties te presenteren. KPI 5 Vernietiging en vervreemding van Niet overgebrachte overheidsarchieven Al bij de vorming van de dossiers wordt zo mogelijk rekening gehouden met de selectie van op termijn vernietigbare en uiteindelijk te bewaren en over te dragen. Op het moment dat het dossier wordt afgesloten en overgebracht kan worden naar de kluisruimte wordt opnieuw beoordeeld of het een te bewaren of te vernietigen dossier betreft. De op termijn te vernietigen analoge bestanden worden numeriek en op jaar van vernietiging geordend. Jaarlijks wordt het daarvoor in aanmerking komende archiefblok vernietigd. In het verslagjaar heeft de vernietiging doorgang gevonden. De selectie van te vernietigen stukken geschiedt aan de hand van de Selectielijst 2005 van (inter) gemeentelijke. Nadat de vernietigingslijst de verschillende afdelingen is langs geweest is deze toegezonden aan de streekarchivaris die goedkeuring moet verlenen alvorens tot vernietiging overgegaan kan worden. De streekarchivaris heeft machtiging tot vernietiging afgegeven voor die in 2013 voor vernietiging vatbaar waren. Er vindt geen vervanging plaats in de zin der wet: op termijn te vernietigen worden bij binnenkomst gedigitaliseerd. De originelen worden op (ruime) vernietigingstermijn weggezet en kunnen dus altijd nog worden opgezocht indien dat noodzakelijk mocht blijken te zijn. Er vond in de afgelopen jaren geen vervreemding plaats van. Overgebrachte archieven Na overbrenging van overheidsarchieven is in de meeste gevallen geen sprake meer van vernietiging of vervreemding. Dat ligt anders bij de overbrenging van particuliere archieven die veelal onbewerkt worden verworven. Daarbij wordt soms meer dan de helft uiteindelijk vernietigd. KPI 6 Overbrenging van naar de openbare archiefbewaarplaats De te bewaren dienen ingevolge de Archiefwet na een periode van twintig jaar - binnen een periode van tien jaar - te worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats, i.c. het Streekarchief VPR. De archieven van de voormalige gemeenten die het huidige Westvoorne vormen en dateren van voor 1980, zijn in het verleden overgebracht. Uitzondering hierop is de verzameling Bouwvergunningen die nog steeds in de eigen archiefruimte berust. Wegens ruimtegebrek bij het Streekarchief is de overbrenging van het jongste tienjarenblok, die in 2010 had moeten plaatsvinden, voor onbepaalde tijd opgeschort. In 2013 heeft dan ook geen overbrenging plaatsgevonden. Hiermee is de gemeente in gebreke. De overbrenging van de Registers van de Burgerlijke Stand heeft het afgelopen jaar wel doorgang kunnen vinden. Hiervan zijn de gebruikelijke verklaringen opgemaakt. Voor de overbrenging van digitale archieven is het nog te vroeg; wel heeft dit de aandacht in de contacten met het Streekarchief VPR. De gemeente Westvoorne kent een hybride archivering: papieren en digitale dossiers bestaan naast elkaar of vormen samen een zaakdossier. De blijvend te bewaren dossiers worden, bij het ontbreken van een besluit tot substitutie, in papieren vorm bewaard. KPI 7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots De archiefbewaarplaats van het Streekarchief VPR aan De Rik 22 te Brielle is aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaats. De archiefbewaarplaats voldeed bij de bouw in 1997 aan de toenmalige eisen. Zij voldoet echter niet aan de eisen, zoals gesteld in de Archiefregeling Onderzoek door de firma IOB heeft tekortkomingen aan het luchtbeheersingssysteem aan het licht 7

8 gebracht: dit zal in 2014 opgelost worden. De archiefbewaarplaats heeft een capaciteit van bijna vier strekkende kilometer papier en is volledig gevuld. Om nieuwe archieven te kunnen overnemen moet de capaciteit worden uitgebreid. Tevens ontbreekt een quarantaineruimte. Binnen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt over de bouwplannen gesproken; een voorstel wordt in de loop van 2014 ingewacht. In dit verband is tevens het besluit genomen om op korte termijn een toekomstvisie voor het Streekarchief te laten opstellen. De archiefruimten in het gemeentehuis te Rockanje zijn bij ingebruikname goedgekeurd; één ruimte wordt momenteel verbouwd om ruimte te creëren voor een server. In 2014 zullen de archiefruimten worden getoetst aan de eisen van de Archiefregeling In de verschillende ruimten worden zowel de te bewaren als de te vernietigen bewaard in de series B, respectievelijk V. Er is voldoende ruimte aanwezig, mede omdat er het afgelopen jaar veel materiaal dat voor vernietiging in aanmerking kwam daadwerkelijk afgevoerd is. In één van de archiefruimten is een serverruimte in aanbouw; waarover hieronder meer. De afdeling Burgerzaken heeft, buiten de archiefruimte, een eigen kluis waarin de registers van de burgerlijke stand worden bewaard. De gemeente beschikt niet over een eigen e-depot, bestemd voor permanent beheer van het digitale archief. Voor het beheer van de digitale wordt gebruik gemaakt van de diensten van Syntrophos. De serverruimte in Spijkenisse van Syntrophos is het de facto e-depot van de gemeente. Deze ruimte is voorzien van klimaatbeheersing, alarm en rookmelders, blusinstallatie, toegangscontrole en noodstroomvoorziening. In 2014 zal de tweede serverruimte de bovengenoemde in het gemeentehuis te Rockanje aan het netwerk worden aangesloten. KPI 8 Ter beschikking stelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte. Na de overbrenging van de naar de archiefbewaarplaats van het Streekarchief VPR is de informatie in principe openbaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden dossiers na overbrenging voor langere tijd niet ter inzage gegeven; die bijzondere gevallen worden bij de overbrenging beschreven in de verklaring van overbrenging. Tijdens de openingstijden van de studiezaal (dinsdag-vrijdag van uur) zijn de kosteloos te raadplegen en desgewenst tegen kostprijs te kopiëren. Voor de eigen gemeentelijke organisatie blijven de overgebrachte nog steeds beschikbaar. Desgewenst kunnen dossiers worden opgehaald en geretourneerd. In de meeste gevallen volstaat een vraag: de medewerkers van het Streekarchief doen onderzoek of digitaliseren het dossier ten behoeve van de behandelend ambtenaar. Het Streekarchief beschikt bovendien over een uitgebreide website waar onder meer alle archieftoegangen zijn te doorzoeken. Veel geraadpleegde bestanden zoals die van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters zijn via die website te raadplegen. Het bezoekersreglement werd op 1 april 2013 vastgesteld en is gepubliceerd op de website. In de legesverordening van het Streekarchief VPR is een kostenoverzicht opgenomen, onder andere voor het laten maken van afschriften van originelen. Voor de niet-openbare is een procedure vastgesteld om ontheffing voor de raadpleging aan te vragen. Bij de overdracht van de aan de streekarchivaris is nader bepaald welke documenten niet openbaar zijn en in welk jaar deze openbaar worden gemaakt. Archiefbescheiden die wegens de slechte materiële toestand niet ter inzage gegeven kunnen worden, worden afgezonderd voor restauratie. Er zijn in 2013 geen gerestaureerd. Voor uitgebreidere behandeling van de werkzaamheden van het Streekarchief VPR verwijzen wij graag naar het jaarverslag van de streekarchivaris, zoals dat door het algemeen bestuur van het Streekarchief is vastgesteld op 26 maart KPI 9 Rampen, calamiteiten en veiligheid De gemeente heeft geen calamiteitenplan, gericht op de archief- en informatievoorziening. Voor de digitale data is een informatie-beveiligingsplan opgesteld. Ook is er een back-up procedure voor de digitale omgeving. Tapes worden op een externe locatie bewaard. Wanneer Syntrophos de tweede 8

9 serverruimte in Westvoorne in gebruik neemt zal dit fungeren als back-up. Syntrophos heeft met de firma Centric een uitwijkcontract. In de verslagperiode hebben zich geen incidenten voorgedaan. Het Streekarchief heeft een contract met de Documentenwacht maar beschikt niet over een calamiteitenplan en is evenmin aangesloten bij een veiligheidsnetwerk. KPI 10 Middelen en mensen Niet-overgebrachte archieven Op de totale gemeentelijke begroting 2013 van ,- (incl. wijzigingen) is een post van ,- opgenomen voor archief- en informatiebeheer. Bij het team FIT, belast met postverwerking, archiefbeheer en functioneel applicatiebeheer van i-navigator en Verseon, zijn vier personeelsleden werkzaam (2,35 fte). Afgezien van nabewerking van een aantal al wat oudere werk archieven bij de afdelingen zijn er geen achterstanden ten aanzien van de bewerking van analoge archieven. Overgebrachte archieven De archiefbewaarplaats zit vol. Voor het beheer van de overgebrachte en het toezicht op de niet overgebrachte archieven droeg Westvoorne op basis van inwonersaantal ruim 5,6 % bij in de kosten van het Streekarchief VPR. Dat bedroeg in 2013 circa ,- (tegen ,- in 2012). Bij het Streekarchief is de formatieruimte 3,6 fte, verdeeld over vijf personen. De formatie van de archiefinspecteur voldoet niet aan het rekenmodel formatie Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs 4. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, deels in een eigen kantoorruimte, deels in de studiezaal van het Streekarchief. Er is dit jaar geen budget aangewend voor restauratiewerkzaamheden. 4 Volgens het voornoemde rekenmodel vereist elke ± inwoners 1 fte inspectie. 9

10 Bijlage 1. Tabel KPI score met betrekking tot niet overgebrachte groen oranje rood Wit Voldoet: ja, (bijna) volledig Voldoet: deels Voldoet: nee (bijna) geheel niet Onbekend of niet van toepassing KPI Niet overgebrachte archieven 1 Lokale regelgeving 2 Interne kwaliteitszorg en toezicht Het ontbreekt aan een vastgesteld kwaliteitssysteem, voorgeschreven in de Archiefregeling 3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 4 Specifieke eisen digitale 5 Vernietiging, vervanging en vervreemding 6 Overbrenging van naar archiefbewaarplaats 7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots Het ontbreekt aan een vastgesteld metadataschema, voorgeschreven in de Archiefregeling Het ontbreekt aan (vastgestelde) functionele eisen qua inhoud, verschijningsvorm en gedrag van digitale bescheiden, alsmede de implementatie daarvan, voorgeschreven in de Archiefregeling. Conversie of migratie wordt niet of onvoldoende gedocumenteerd. Overbrenging onmogelijk vanwege ruimte gebrek streekarchief. Niet vastgesteld dat (server)ruimte voldoen aan eisen Archiefruimten conform Archiefregeling. 8 Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte 9 Rampen, calamiteiten en veiligheid Het ontbreekt aan (vastgestelde) procedures en plannen ten behoeve van bescherming van ingeval van bijzondere omstandigheden. 10 Middelen en mensen 10

11 Bijlage 2. Tabel KPI score met betrekking tot naar de archiefbewaarplaats overgebrachte groen oranje rood Wit Voldoet: ja, (bijna) volledig Voldoet: deels Voldoet: nee (bijna) geheel niet Onbekend of niet van toepassing KPI Overgebrachte archieven 1 Lokale regelgeving 2 Interne kwaliteitszorg en toezicht Het ontbreekt aan een vastgesteld kwaliteitssysteem. 3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 4 Specifieke eisen digitale Bij het streekarchief is analoog leidend. De digitale die het Streekarchief beheert betreffen dubbelen van analoge. 5 Vernietiging, vervanging en vervreemding 6 Overbrenging van naar Overneming onmogelijk vanwege ruimtegebrek archiefbewaarplaats. archiefbewaarplaats 7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots Archiefbewaarplaats is weliswaar goedgekeurd, maar heeft een verouderd klimaatbeheersingssysteem. Dit wordt vervangen. Er ontbreekt een quarantaineruimte. 8 Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte 9 Rampen, calamiteiten en veiligheid Het ontbreekt aan (vastgestelde) procedures en plannen ten behoeve van bescherming van ingeval van bijzondere omstandigheden. 10 Middelen en mensen De archiefbewaarplaats is te klein. Er wordt noodgedwongen gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. 11

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE (ten behoeve van horizontale verantwoording)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE (ten behoeve van horizontale verantwoording) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2013 (ten behoeve van horizontale verantwoording) Van: college van Burgemeester en Wethouders Brielle Aan: gemeenteraad Brielle Opgesteld door: L.W.

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE (ten behoeve van horizontale verantwoording)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE (ten behoeve van horizontale verantwoording) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2015 (ten behoeve van horizontale verantwoording) Van: college van Burgemeester en Wethouders Brielle Aan: gemeenteraad Brielle samenstelling i.o.v.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Verslag Archief- en informatiebeheer 2015

Verslag Archief- en informatiebeheer 2015 Verslag Archief- en informatiebeheer 2015 - contact drs. A.A. (Aart) van der Houwen T. 0181 478931 E. a.houwen@streekarchiefvpr.nl Gemeente Westvoorne t.a.v. college van Burgemeester en wethouders Postbus

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Rapportage Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Gouda, april 2016 Auteur: Maro Pas Managementsamenvatting De gemeente Gouda hecht belang aan een gemeentebrede aanpak van het informatiebeheer.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad Archief Delft Retouradres : Erfgoed Delft e.o., Postbus 78. 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad hm Gemeente Delft bezoekadres: Oude Delft 169 261 1 HR Delft Behandeld door mr. drs. G.J.M. Blom

Nadere informatie

VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING

VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Goirle september 2013 Opgesteld door gemeentearchivaris Goirle Van: college van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2014 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 DEC, 2015. rs. T.W. Andriessen Ls. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 DEC, 2015. rs. T.W. Andriessen Ls. Geachte leden van de gemeenteraad, Archief Delft Retouradres : Erfgoed Delft e.o., Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Delft bezoekadres: Oude Delft 169 2611 HR Delft Behandeld door mr. drs. G.J.M. Blom Telefoon

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

O O *

O O * O16.001718 O16.001718* Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen en aanbevelingen... 6 2.1 Lokale regelingen...

Nadere informatie

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 46410 14 april 2016 Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 Zaaknummer: 1280834 - Gelezen het voorstel van de Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen.

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen. BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie