Betreft aanbeveling: neem klinisch arbeidsgeneeskundige zorg op in het basispakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft aanbeveling: neem klinisch arbeidsgeneeskundige zorg op in het basispakket"

Transcriptie

1 Secretariaatsbureau NVKA Luytelaer 20, 5632 BG Eindhoven T F E Ministerie van SZW Dhr. H. Kamp, minister Drs. P. de Krom, staatssecretaris Postbus LV Den Haag Ons kenmerk: NVKA Rotterdam, Betreft aanbeveling: neem klinisch arbeidsgeneeskundige zorg op in het basispakket Mijne heren, Bij de door u te voeren gesprekken over de gezondheidszorg en sociale zekerheid achten wij het van belang het volgende onder uw aandacht te brengen (zie ook de bijlage). Door vergrijzing van de algemene bevolking is het noodzakelijk dat er langer wordt doorgewerkt om voorzieningen op peil te houden. Vergrijzing en langer doorwerken zal ook met zich meebrengen dat steeds meer mensen naast hun werk te maken krijgen met mantelzorgtaken en daarmee verkeren in een situatie van dubbele belasting. Het beeld wordt verder gecompliceerd door stagnatie in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Op mensen uit deze groep zal in de toekomst ook toenemend een beroep moeten worden gedaan. Al deze ontwikkelingen betekenen dat extra moet worden geïnvesteerd in de beroepsbevolking om hen naar vermogen en draagkracht een bijdrage te kunnen laten leveren aan de samenleving. De huidige structuur van de gezondheidszorg speelt echter onvoldoende in op deze economische en maatschappelijke behoefte. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor de relatie tussen werken en gezondheid. Deze relatie is meerledig. Gezondheid maakt werken mogelijk en van werken kan een gezondheidsbevorderende werking uit gaan. Werken kan echter ook gepaard gaan met gezondheidsrisico s, die tot uiting kunnen komen in beroepsziekten of verergering van reeds bestaande aandoeningen. Alleen een werknemer, bij wie belasting en belastbaarheid met elkaar in evenwicht zijn, participeert optimaal in onze samenleving. Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat er veel meer dan nu het geval is, aandacht komt voor het betrekken van de factor arbeid bij de preventie, diagnostiek en behandeling van gezondheidsproblemen en van arbeidsuitval/ verminderde productiviteit. Diagnostiek en behandeling moeten niet alleen gericht zijn op medisch herstel maar vooral op functioneel herstel, die arbeidsparticipatie mogelijk maakt.

2 Op het grensvlak van arbeid en zorg is de afgelopen jaren een aantal initiatieven ontwikkeld, die hebben geleid tot het creëren van poliklinische centra, waarbij structureel gebruik wordt gemaakt van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in de zorg voor patiënten met wat meer complexe vragen in de relatie tussen arbeid en gezondheid. Het gaat hier om patiënten, waarbij de inbreng van specifieke expertise en diagnostiek nodig is voor beroepsziektediagnostiek. Maar de inzet van arbeidsgeneeskundige expertise kan evenzeer van belang zijn voor nadere beoordeling van de belastbaarheid en bij de op terugkeer naar werk gerichte begeleiding bij fysieke, energetische, auditieve of cognitieve beperkingen bij bepaalde aandoeningen. Deze integratie van arbeidsgeneeskundige expertise binnen de tweedelijns geneeskunde wordt aangeduid met de term klinische arbeidsgeneeskunde. Er zijn barrières die de integratie van arbeidsgeneeskundige expertise binnen de tweedelijns geneeskunde bemoeilijken. Immers, medische diagnostiek en behandeling wordt in Nederland gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Als basis voor deze financiering zijn er de DBC s, die voor de diverse aandoeningen worden gehanteerd. Inmiddels zijn DBC s omgezet naar DOT s. De hiervoor genoemde specifieke vormen van op werk gerichte diagnostiek, begeleiding en advisering maken op dit moment geen deel uit van de diverse DOT s. In de praktijk betekent dit dat de kosten van dit extra-reguliere deel bij een werknemer voor rekening van de werkgever komen en bij een zzp-er voor eigen rekening. Dit heeft tot gevolg dat verwijzingen naar klinisch arbeidsgeneeskundige centra regelmatig stranden doordat een werkgever niet akkoord gaat met de betaling of huisartsen c.q. specialisten die verwijzen dit doen in de veronderstelling dat de zorgverzekeraar financiert. Het mag duidelijk zijn dat dit leidt tot ongelijkheid in deze vorm van gezondheidszorg, die vrijwel zeker het minst toegankelijk is voor hen die haar het meest nodig hebben. Integratie van arbeid en zorg vraagt daarom om een aanpassing in de financieringsstructuur. Naar verwachting zal een dergelijke aanpassing leiden tot kostenbesparing. Er is op dit moment slechts een ruwe schatting mogelijk van de behoefte aan klinisch arbeidsgeneeskundige zorg en expertise. Op basis van gegevens uit arbeidsepidemiologische studies, ervaringen binnen reeds aanwezige klinisch arbeidsgeneeskundige centra en kennis van de extra-reguliere kosten d.w.z. de kosten die op dit moment bij een verwijzing niet vanuit de zorgverzekering vergoed worden, wordt geschat dat bij financiering vanuit de zorgverzekering dit leidt tot een extra uitgave van miljoen euro zorgkosten per jaar, ruwweg 2-3 euro per werkende per jaar. Deze extra uitgaven zullen echter gecompenseerd worden door baten. Van een aantal werkgerelateerde aandoeningen zoals beroepsastma en contacteczeem is bekend dat vroegtijdige en goede diagnostiek leidt tot een betere prognose en daarmee daling van de medische consumptie. Veel omvangrijker zal echter de besparing op uitkeringskosten zijn, zo blijkt uit studies bij patiënten met chronische rugklachten en werkgerelateerde depressie. De afgelopen jaren is er met een zekere regelmaat gewezen op de aanwezigheid van diverse knelpunten, die belemmerend werken op het verlenen van curatieve en preventieve zorg aan werkenden. Ook recent heeft dat weer geleid tot adviezen over betere borging van de arbeidsgeneeskundige zorg in de curatieve zorg. Een aspect wat in de analyse en adviezen onderbelicht blijft en belemmerend werkt op de besluitvorming rond betere integratie van arbeidsgeneeskundige zorg in curatieve zorg is het gebrek aan integratie (grote convergentie) tussen zorgverzekering en sociale zekerheid.

3 De integratie van ziekenfonds- en particuliere verzekering tot de basisverzekering (kleine convergentie) vormde een belangrijke stap in het opheffen van ongelijkheid in de (toegankelijkheid tot) gezondheidzorg. We dringen er met klem op aan dat nu serieuze stappen worden gezet in dit andere lastige dossier, de grote convergentie tussen zorgverzekering en sociale zekerheid. Dan zal blijken dat bij structurele financiering van de klinische arbeidsgeneeskunde niet alleen een lacune in zorg wordt weggenomen, maar met name besparingen mogelijk zijn op het gebied van uitgaven in de sociale zekerheid. Naar onze mening komt Nederland gezonder en sterker uit de crisis wanneer er door structurele financiering van op arbeid gerichte gezondheidszorg betere voorwaarden worden geschapen voor duurzame arbeidsparticipatie. Zowel de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) als de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) doen daarom een beroep op u om klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in het basispakket te laten opnemen. In dit kader verwijst het NVAB bestuur tevens naar haar brief met bijlage van 12 september jl. (S-pr/ep ) aan staatssecretaris drs. P. de Krom, waarin ook wordt gepleit voor een betere afstemming tussen arbeidsgeneeskunde en curatieve gezondheidszorg, en vergoeding door zorgverzekeraars van diagnostiek en behandeling door klinisch arbeidsgeneeskundigen. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Nederlands Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Dr. L.A.M. Elders, voorzitter Prof. R. Gerth van Wijk, penningmeester Drs. H.J. Stenveld, secretaris Dr. D.J. Bruinvels, bestuurslid Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Mr. P.E. Rodenburg, voorzitter Drs. H. Spanjaard, vice-voorzitter

4 Bijlage Gezondheidszorg voor werkenden kan beter en draagt bij aan kostenbesparing Inleiding Bijna 7,5 miljoen mensen in Nederland hebben een betaalde baan. De overige 9 miljoen inwoners van ons land zijn van hen afhankelijk. Door vergrijzing van de algemene bevolking zal in de komende tien jaar een wanverhouding ontstaan tussen deze twee groepen en is het noodzakelijk dat er langer wordt doorgewerkt om voorzieningen op peil te houden. Vergrijzing en langer doorwerken zal ook met zich meebrengen dat steeds meer mensen naast hun werk te maken krijgen met mantelzorgtaken en daarmee verkeren in een situatie van dubbele belasting. Het beeld wordt verder gecompliceerd door stagnatie van de arbeidsparticipatie van chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Op mensen uit deze groep zal in de toekomst ook toenemend een beroep moeten worden gedaan. Al deze ontwikkelingen betekenen dat extra moet worden geïnvesteerd in de beroepsbevolking om hen naar vermogen en draagkracht een bijdrage te kunnen laten leveren aan de samenleving. De huidige structuur van de gezondheidszorg speelt echter onvoldoende in op deze economische en maatschappelijke behoefte. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor de relatie tussen werken en gezondheid. Deze relatie is meerledig. Gezondheid maakt werken mogelijk, maar gezondheidsproblemen en aandoeningen kunnen de belastbaarheid in werk beperken. Van werken gaat een gezondheidsbevorderende werking uit, maar werken kan ook gepaard gaan met gezondheidsrisico s, die tot uiting kunnen komen in beroepsziekten of verergering van reeds bestaande aandoeningen. Blijkens gegevens uit de Arbobalans 2011 (1) hebben in Nederland een groot aantal werknemers in hun werk te maken met vormen van fysieke belasting (10-35%), gevaarlijke stoffen (15%) of psychosociale belasting (15-30%). Jaarlijks worden door bedrijfsartsen ongeveer 6000 nieuwe gevallen van beroepsziekten gemeld, een aantal waarvan bekend is dat dit er in werkelijkheid veel meer zijn. (2) Alleen een werknemer bij wie belasting en belastbaarheid met elkaar in evenwicht zijn, participeert optimaal in onze samenleving. Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat er veel meer dan nu het geval is, aandacht komt voor het betrekken van de factor arbeid bij de preventie, diagnostiek en behandeling van gezondheidsproblemen en van arbeidsuitval/ verminderde productiviteit. Hiervoor zijn structurele aanpassingen in de organisatie van de zorg en de financiering nodig. Een goed voorbeeld is de integratie van arbeidsgeneeskundige expertise binnen de tweedelijns gezondheidszorg. Wat is klinische arbeidsgeneeskunde? De factor arbeid mag dan weliswaar een plaats hebben gekregen in multidisciplinaire richtlijnen van diverse aandoeningen, de realiteit is dat daarmee in de zorg nauwelijks iets wordt gedaan. Hierdoor worden kansen gemist op het gebied van preventie: een veilige werkomgeving, goede en vroegtijdige diagnostiek van beroepsziekten en een medische behandeling gericht op functioneel herstel.

5 Dit heeft nadelige gevolgen voor de medische prognose en medische consumptie, maar ook voor de mogelijkheden van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. De afgelopen jaren zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld, die hebben geleid tot poliklinische centra, waarbij structureel gebruik wordt gemaakt van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in de zorg voor patiënten met complexe vragen in de relatie tussen arbeid, beroepsmatige blootstelling en gezondheid. (3) Deze arbeid gerelateerde poli s in ziekenhuizen zijn beperkt van schaal maar laten zien dat de integrale en doeltreffende werkwijze effectief is. (4) Het gaat om patiënten, waarbij specifieke expertise noodzakelijk is voor de diagnostiek van arbeidsgerelateerde aandoeningen zoals bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen, huidaandoeningen of aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Het focus ligt hierbij enerzijds op de causale relatie tussen beroepsmatige blootstelling en aandoening, anderzijds op de beoordeling van de belastbaarheid. Doel is terugkeer in eigen, aangepast of ander werk door gerichte begeleiding bij fysieke, energetische, auditieve of cognitieve beperkingen bij bepaalde aandoeningen. Deze integratie van arbeidsgeneeskundige expertise in de tweede lijns geneeskunde wordt aangeduid met de term klinische arbeidsgeneeskunde. Huidige financiering van de klinische arbeidsgeneeskunde Er zijn barrières die de integratie van arbeidsgeneeskundige expertise binnen de tweedelijns geneeskunde bemoeilijken. Immers, medische diagnostiek en behandeling wordt in Nederland gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Als basis voor deze financiering zijn er de DBC s, die voor de diverse aandoeningen worden gehanteerd. Inmiddels zijn deze DBC s omgezet naar DOT s. De hiervoor genoemde specifieke vormen van op werk gerichte diagnostiek, begeleiding en advisering maken op dit moment geen deel uit van de diverse DOT s. In de praktijk betekent dit dat de kosten van dit extra-reguliere deel bij een werknemer voor rekening van de werkgever komen en bij een zzp-er voor eigen rekening. Dit heeft tot gevolg dat verwijzingen naar klinisch arbeidsgeneeskundige centra regelmatig stranden doordat een werkgever niet akkoord gaat met de betaling of huisartsen c.q. specialisten die verwijzen dit doen in de veronderstelling dat de zorgverzekeraar financiert. Het mag duidelijk zijn dat dit leidt tot ongelijkheid in deze vorm van gezondheidszorg, die het minst toegankelijk is voor hen die haar het meest nodig hebben. Het is tot op heden nog niet gelukt om in overleg met zorgverzekeraars te komen tot afspraken over financiering van klinisch arbeidsgeneeskundige zorgpaden voor bijvoorbeeld beroepslongaandoeningen, arbeidsdermatosen, arbeids-revalidatie trajecten bij chronische rugklachten, werkgerelateerde depressie, of patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Wel zijn er een aantal geïsoleerde initiatieven met betrekking tot de financiering van arbeidsgeneeskundige consultatie bij oncologische patiënten en financiering van klinisch arbeidsgeneeskundige zorg door een aantal branches gekoppeld aan in die branches van belang zijnde gezondheidsrisico s. Verder is er de structurele financiering voor de diagnostiek van CTE (Chronische Toxische Encephalopathie) bij patiënten die de schildersziekte zouden kunnen hebben op basis van afspraken die door de toenmalige minister Borst zijn gemaakt met het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

6 Structuur, kosten en baten van de klinische arbeidsgeneeskunde Er is op dit moment slechts een ruwe schatting mogelijk van de behoefte aan klinisch arbeidsgeneeskundige zorg en expertise. Voor wat betreft de vormen van beroepsziekte diagnostiek, die specifieke expertise vereisen, kan het vertrekpunt de jaarlijkse incidentie van een aantal aandoeningen zijn zoals beroepslong- en luchtwegaandoeningen en arbeidsdermatosen zoals die afgeleid kunnen worden uit arbeidsepidemiologische studies. (5,6) Dit leidt op het gebied van de arbeidsgerelateerde luchtweg- en longaandoeningen tot een conservatieve schatting van ongeveer 3500 nieuwe gevallen per jaar. Op het gebied van arbeidsgerelateerd contacteczeem tot een schatting van ongeveer nieuwe gevallen per jaar. (7) Deze incidenties zijn beduidend hoger dan blijkt uit het aantal beroepsziektemeldingen van deze aandoeningen aan het NCvB, die door een combinatie van factoren leidt tot duidelijke onderrapportage (1). Niet in alle gevallen is verwijzing naar een gespecialiseerd centrum nodig omdat volstaan kan worden met minder complexe en beschikbare diagnostische mogelijkheden in de eerste en tweede lijn. Met deze aannames wordt geschat dat 500 verwijzingen naar een specialistische centrum nodig zijn voor arbeidsgerelateerde luchtweg- en longaandoeningen en maximaal 1500 verwijzingen naar een gespecialiseerd centrum voor arbeidsdermatosen. Gelet op deze aantallen en de noodzaak van het inzetten van hoogwaardige expertise vanuit meerdere disciplines mag het duidelijk zijn dat deze vorm van klinische arbeidsgeneeskundige zorg het beste geleverd kan worden vanuit een beperkt aantal centra bij voorkeur gelieerd aan een universitair medisch centrum. Veel lastiger is het om tot een schatting te komen van de noodzakelijke capaciteit voor inschakeling van de klinische arbeidsgeneeskunde bij specifieke belastbaarheidsvragen en geïntegreerde multidisciplinaire zorg bij patiënten met functioneringsproblemen door chronische aandoeningen zoals slechthorendheid, chronische rugklachten, chronisch handeczeem, depressie, reumatoïde arthritis, COPD of oncologische aandoeningen. Men mag er echter vanuit gaan dat het gaat om een veelvoud van het aantal voor specifieke beroepsziektediagnostiek. Deze omvang rechtvaardigt aanbieden vanuit meerdere over het land verspreide centra verbonden aan zowel de diverse universitair medische centra en/of de grotere regionale ziekenhuizen. De extra-reguliere kosten d.w.z. de kosten die op dit moment niet vanuit de zorgverzekering vergoed worden, kunnen per verwijzing variëren, maar zullen gemiddeld genomen tussen de 1000,- en 2000,- liggen. Stel het zou gaan om verwijzingen/jr dan leidt dit tot een extra uitgave van miljoen euro zorgkosten per jaar, ruwweg 2-3 euro per werkende per jaar. Deze extra uitgaven zullen naar verwachting echter gecompenseerd worden door baten. Van een aantal werkgerelateerde aandoeningen zoals beroepsastma en contacteczeem is bekend dat vroegtijdige en goede diagnostiek leidt tot een betere prognose en daarmee daling van de medische consumptie. (8,9) Geïntegreerde zorg zeker bij werkgerelateerde onbegrepen lichamelijke klachten kan een halt toeroepen aan het voortzetten van medisch shoppen.

7 Veel omvangrijker zal echter de besparing op uitkeringskosten zijn zo blijkt uit studies bij patiënten met chronische rugklachten (10) en werkgerelateerde depressie. (11) Business case chronische rugklachten. Rugklachten kosten in Nederland 3.5 miljard euro/jaar. Hiervan zijn 90% uitkeringskosten. Uitvoering van geïntegreerde d.w.z. op (terugkeer naar) werk gerichte zorg bij een groep patiënten met rugklachten die al bijna een half jaar arbeidsongeschikt waren, leidde bij vergelijking met de normale zorg gemiddeld genomen tot 4 maanden snellere werkhervatting. Iedere geïnvesteerde euro in de zorg leverde hier 26 euro aan bespaarde uitkeringskosten op (10). Inzetten van een dergelijk programma zou in Nederland tot een besparing van 500 miljoen euro kunnen leiden. Deze vorm van besparing was vooralsnog minder duidelijk bij een geïntegreerd programma voor patiënten met chronisch handeczeem, zij het dat dit wel beter scoorde op klinische verbetering bij vergelijking met de normale zorg. (12) Verder bleek bij evaluatie van een in Duitsland gegeven intensief begeleidingsprogramma aan patiënten met een chronisch handeczeem, dat er bij 66% van hen sprake was van succesvolle terugkeer in hun (risico)beroep. (13) Gezondheidszorg voor werkenden kan beter De daling van het ziekteverzuim en de WIA intrede bij vaste werknemers van de afgelopen jaren wekt de indruk dat het ook met de gezondheidszorg voor de werkenden de goede kant uitgaat. Gelijktijdig is er in deze jaren echter sprake van een toename van ziektewetuitkeringen bij flexwerkers, toename van het risico op arbeidsongeschiktheid bij vangnetters vergeleken met werknemers met een vaste baan en stagnatie van de arbeidsparticipatie bij arbeidsgehandicapten.(14) Ook voor deze groepen kan arbeid als medicijn fungeren. (15) Helaas blijkt uit het in 2011 verschenen Astri rapport (16) over het onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts en de reactie hierop van staatsecretaris De Krom dat er de nodige knelpunten bestaan die belemmerend werken op het verlenen van zowel curatieve als preventieve zorg. Deze knelpunten zijn al eerder gesignaleerd (17,18,19) en hebben geleid tot adviezen over betere borging van de arbeidsgeneeskundige zorg in de curatieve zorg met als meest recente de door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) gegeven aanbevelingen in een brief aan staatssecretaris De Krom. (20) Een aspect wat in de analyse en adviezen onderbelicht blijft en belemmerend werkt op de besluitvorming rond betere integratie van arbeidsgeneeskundige zorg in curatieve zorg is het gebrek aan integratie (grote convergentie) tussen zorgverzekering en sociale zekerheid. (21) Ontwikkeling en structurele financiering van de klinische arbeidsgeneeskunde kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het creëren van de verbindende schakel tussen arbeid en zorg en opheffen van een lacune. In een tijd met alsmaar oplopende zorgkosten en noodzaak tot bezuinigen, lijkt dat een moeilijk te verkopen boodschap. Maar dan dient men te bedenken dat de kost hier echt voor de baat uitgaat zeker in het besef dat gegenereerde baten meer zijn dan medisch herstel en daling van medische consumptie maar ook die van functioneel herstel die leidt tot snellere en betere terugkeer naar werk.

8 Zowel de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) als de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) doen daarom een beroep op u om klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in het basispakket te laten opnemen. Referenties 1. Hooftman W, van der Klauw M, Klein Hesselink J et al. Arbobalans 2011 TNO Sorgdrager B, Lenderink A. Hel melden van beroepsziekten: weten, willen, kunnen. TBV 2012: 20: De Groene GJ, Pal TM. Klinische arbeidsgeneeskunde in Nederland anno 2009: Volop kansen en uitdagingen. TBV 2009;3: Stichting Instituut GAK. Arbeid en Gezondheid. De aanbodzijde van de arbocuratieve zorg. Projectonderdeel 1C. Maart Balmes J et al. American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med 2003;167: Diepgen TL Occupational skin disease data in Europe. Int Arch Occup Environ Health 2003;76: Baars AJ, Pelgrom SMGJ, Hoeymans FHGM, van Raaij MTM Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek-een verkennend onderzoek. RIVM rapport / Paggiaro P.L, Vagaggini B, Bacci E et al. Prognosis of occupational asthma. Eur Respir J 1994;7: Cahill J, Keegel T, Nixon R. The prognosis of occupational contact dermatitis in Contact Dermatitis 2004;51: Lambeek LC, van Mechelen W, Knol DL, Anema JR. Effect of integrated care for sick listed patients with chronic low back pain: Economic evaluation in a randomized control trial. BMJ 2010;341:c Schene AH, Koeter MW, Kikkert MJ,Swinkels JA, McCrone P. Adjuvant occupational therapy for work-related major depression Works: randomized trial including economic evaluation Psychol Med 2007;37: Van Gils RF, Boot CR, Knol DL, Rustemeyer T, van Mechelen W, van der Valk PG, Anema JR. The effectiveness of integrated care for patients with hand eczema: results of a randomized controlled trial. Contact Dermatitis 2012;66: Skudlik C, Wulfhorst B, Gediga G, Bock M,Allmers H, John S.M. Tertiary individual prevention of occupational skin diseases: a decade s experience with recalcitrant occupational dermatitis. Int Arch Occup Environ Health 2008;81: Anema J.R. Sociale geneeskunde: De brug tussen curatie en participatie. Inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam December Schuring M, Mackenbach J, Voorham T, Burdorf A. The effect of re-employment on perceived health. J Epidemiol Community Health 2011;65: De Zwart BCH, Prins R, van der Gulden JWJ. Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts. AStri juni SER-advies. Nieuwe risico s: Advies over de aanpak en de verzekerbaarheid van nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico s publicatie nr. 02/06. Den Haag: SER, Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). Rapport Advies onderzoek arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Publicatienr 41. Den Haag: RGO; Lieshout P.A.H. Sociale zekerheid en Zorg. Den Haag Min SZW Rodenburg P, van Vliet K. Aanbevelingen voor goede arbeidsgeneeskundige zorg voor alle werkenden. Brief aan staatssecretaris de Krom. NVAB September Post D, Bakker R.H, Groothoff J.W. Sociale zekerheid en zorg: Op weg naar een integratie? TSG 2004;82:

9 Verzendlijst Arbo Unie: Mw.ir. M. Tiemstra Arbo Vitale: Mw. S. van Opijnen CNV: Mw.drs. S. Baljeu-Veenstra, J. Smit Coronel Instituut AMC: Mw.prof.dr. M. Frings-Dresen, prof.dr. F.J.H. van Dijk, prof.dr. C.T.J. Hulshof en prof.dr. H.A.Wind FNV: L. Hartveld, T. Heerts, W. van Veelen KNMG: Prof.dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, mr. W.P. Rijksen, prof.dr. H. Willems, dr. L. Wigersma LHV: Drs. L. Hennink, S.R.A. van Eijck LAD: J.G. van Enk, mw.drs. C. van den Brekel MaetisArdyn: P. MHP: Drs. E. Haket, mw.mr. K. de Boer MKB: Mr. W.M.J.M. van Mierlo Ministerie van SZW: Drs. R. Gans, mw. S. Bleuland Ministerie van VWS: Mw.drs. E.I. Schippers, mw.dr. M. Donker, mw.drs. V.J.W.C. Esman-Peeters NHG: Dr. J. Burgers NPHF: H. Baaijens, W. Vermeend NVvA (arbeidshygiëne): Dr. J.C.M. van Rooij NVvA (arbeidsdeskundigen): Mw. M. Klompé NVVK: N. van Roden NVVG: Mw. C.F.M. Woldberg, H. Hullen NSPOH: Mw.dr. P. Uniken Venema ORDE van Medisch Specialisten: Mr. F.H.G. de Grave, dr. B.J. Heesen Oval: Mw.drs. P. van de Goorbergh, K. van der Pol RU Groningen: Prof.dr. J.J.L. van der Klink, prof.dr. J.W. Groothoff SER: Prof.mr. F.B.J. Grapperhaus UMC St Radboud Bedrijfsartsenopleiding SGBO: Dr. J.W.J. van der Gulden Vaste Kamercommissie SZW: Mw. H. Post Vaste Kamercommissie VWS: T. Teunissen Verbond van Zorgverzekeraars: J. Breit, drs. H.J. Herbert Verenso: Mw. G.M. Draijer, F.J. Roos VNO-NCW: S.R. Bontje, B. Wientjes VUmc : Prof.dr. J.R. Anema, prof.dr. A. van der Beek, prof.dr. W. van Mechelen Zorgverzekeraars Nederland: Dr. P.F. Hasekamp, A. Rouvoet 365: Prof.dr. W. van Rhenen 365: P.C. van Kleij

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen

Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen R.H. Bakker, B. Krol, J.W.J. van der Gulden, J.W. Groothoff* Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving

Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving Regie aan de poort De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Onderzoeksprogramma 2014-2018 Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Acade

Nadere informatie

Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt: Een verkenning naar verbetering van monitoring, signalering en preventie.

Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt: Een verkenning naar verbetering van monitoring, signalering en preventie. Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt: Een verkenning naar verbetering van monitoring, signalering en preventie. Themarapport NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: T.M.Pal H.F.van

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Sportzorg op de kaart. (inclusief erratum/aanvulling)

Sportzorg op de kaart. (inclusief erratum/aanvulling) Sportzorg op de kaart (inclusief erratum/aanvulling) Sportzorg op de kaart (inclusief erratum/aanvulling) Een ruimtelijke verkenning van vraag naar en aanbod van sportzorgaanbieders in Nederland P.F.

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2008.229/031.11452 Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 Arbeid Polarisavenue

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

1 De relatie tussen werk en gezondheid

1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 De relatie tussen werk en gezondheid J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die

Nadere informatie

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam 08Jaarverslag José

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie