BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie"

Transcriptie

1 Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2004, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet Inleiding 1. De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) stelt op grond van artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT B.V. (hierna: TenneT) de gereguleerde maximum aansluittarieven, transporttarieven en systeemdienstentarief voor elektriciteit voor het jaar 2004 vast (hierna tezamen: tarieven). Onderhavig besluit betreft derhalve de vaststelling van de factor p t zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van de E-wet. Vaststelling vindt plaats met inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers een doelmatige bedrijfsvoering en kostenverlaging worden bevorderd. 2. Dit besluit is als volgt opgebouwd: a. bespreking van de wettelijke context en de gevolgde procedure. Hier worden alle soorten besluiten besproken die relevant zijn voor dit tariefbesluit; b. kosten van TenneT. Hier worden de kosten van TenneT besproken. De verschillende kostensoorten worden ieder op specifieke wijze gereguleerd; c. verdeling van toegestane tariefinkomsten over de tarieven. In dit deel worden de kosten van TenneT verdeeld over de verschillende tarieven waarmee ze gedekt worden. Dezelfde kostensoorten kunnen worden gedekt uit meerdere tarieven; d. correcties van de tarieven. Jaarlijks vinden correcties plaats voor schattingsfouten, en voor gelden die TenneT overhoudt uit enkele wettelijke taken; e. eenmalige correcties. In de tarieven voor 2004 worden enkele eenmalige correcties doorgevoerd; f. beoordeling van het tariefvoorstel van TenneT; en g. het besluit. 1

2 2 Wettelijke context en gevolgde procedure Methodebesluit 3. Krachtens artikel 41, tweede lid van de E-wet stelt de directeur DTe de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door de netbeheerders elektriciteit (hierna: x-factor) vast voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vijf jaar. Ingevolge artikel 41, vierde lid van de E-wet 1, heeft de directeur DTe, bij besluit van 23 september 2003 (met kenmerk /44), de methode tot vaststelling van de x-factor vastgesteld voor de periode van 2004 tot en met 2006 (hierna: methodebesluit). x-factor besluit 4. Met het besluit tot vaststelling van de x-factor op 12 november 2003, met kenmerk /54 (hierna: x-factorbesluit) is invulling gegeven aan het methodebesluit. De hierin vastgestelde x-factor voor de periode 2004 tot en met 2006 bedraagt 7,2. 5. Toepassing van de x-factor zoals vastgesteld in artikel 41, eerste lid van de E-wet, bepaalt ten dele de totale kosten die worden vergoed via de tarieven voor TenneT. Op de overige kosten is, conform het methodebesluit, geen x-factor van toepassing. TarievenCode 6. Op 30 september 1999 is het Besluit tot vaststellen van de tariefstructuren (hierna: de TarievenCode), zoals bedoeld in artikel 27 van de E-wet tot stand gekomen 2. Dit besluit geeft de elementen en wijze van berekening weer van het tarief waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op het net (hierna: aansluittarieven), van het tarief waarvoor transport van elektriciteit ten behoeve van afnemers zal worden uitgevoerd (hierna: transporttarieven) en van het tarief waarvoor systeemdiensten zullen worden verricht en de energiebalans wordt gehandhaafd (hierna: systeemdienstentarief). 7. De totale toegestane tariefinkomsten worden, met inachtneming van de TarievenCode, verdeeld naar inkomsten die worden behaald met de aansluittarieven, het systeemdienstentarief en de transporttarieven. Tarievenvoorstel 8. Op 2 oktober 2003 heeft DTe op grond van artikel 40, eerste lid van de E-wet een voorstel van TenneT ontvangen met betrekking tot de vaststelling van de maximum tarieven voor het jaar 2004, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van de E-wet (met kenmerk MR03-368). 1 Stb. 2003, 316 en Stb. 2003, Oorspronkelijke TarievenCode is gewijzigd bij besluiten van 19 juni 2000 (met kenmerk ), 16 november 2000 (met kenmerk ), 13 december 2001 (met kenmerk /12) en 21 augustus 2003 (met kenmerk /119). 2

3 9. Dit tarievenvoorstel van TenneT is op 16 oktober 2003 gepubliceerd op de Internetpagina van DTe ( Hiervan is melding gemaakt in de Staatscourant, nummer 201, d.d. 17 oktober Tot en met 1 november 2003 zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te reageren op dit tarievenvoorstel. 10. Op 10 november 2003 heeft DTe van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) een brief (met kenmerk 03224b05/VO d.d. 6 november 2003, in te zien op de Internetpagina van DTe) ontvangen, met daarin het verzoek voor een beargumenteerde onderbouwing van de verhoging van het systeemdienstentarief in het voorstel van TenneT. Per brief (met kenmerk /7 d.d. 3 december 2003, in te zien op de Internetpagina van DTe) heeft DTe VEMW een nadere toelichting en onderbouwing van de opbouw van het systeemdienstentarief gestuurd. 11. Op 21 november 2003 heeft DTe telefonisch aan TenneT aanvullende vragen gesteld betreffende de berekening van de nacalculatie. Op verzoek van DTe heeft TenneT vervolgens een, voor de berekening van de nacalculatie, aangepast tarievenvoorstel voor het jaar 2004 ingediend. 12. Op 3 december 2003 heeft DTe het in randnummer 11 bedoelde aangepaste definitieve tarievenvoorstel (met kenmerk MR d.d. 2 december 2003, in te zien op de Internetpagina van DTe) voor het jaar 2004 van TenneT ontvangen. 13. Op 3 december 2003 heeft DTe in overleg met TenneT een afronding in het tarievenvoorstel aangepast. Deze afronding is nader toegelicht per brief (met kenmerk /8, d.d. 3 december 2003, in te zien op de Internetpagina van DTe). Het voorstel dat hier beoordeeld wordt is het voorstel van 2 december 2003, met de aanpassingen van 3 december 2003 (hierna tezamen: tarievenvoorstel). Tariefbesluit 14. Op grond van artikel 41, eerste lid van de E-wet, stelt de directeur DTe de tarieven vast (hierna: tariefbesluit). Hiermee beoordeelt hij of de totale omzet van TenneT voor het jaar 2004 lager of gelijk is aan de toegestane omzet voor TenneT voor het jaar Op basis van de toegestane omzet voor het jaar 2003, de x-factor en het consumentenprijsindexcijfer (hierna: cpi), heeft DTe de toegestane omzet voor het jaar 2004 voor TenneT berekend. De toegestane omzet van TenneT voor het jaar 2004 is vervolgens de basis waarmee de toegestane tariefinkomsten van TenneT voor het jaar 2004 worden berekend. Het tarievenvoorstel van TenneT voor het jaar 2004 mag de toegestane tariefinkomsten voor het jaar 2004 niet overschrijden. 15. De directeur DTe heeft het cpi voor het jaar 2004 bepaald aan de hand van de berekeningswijze zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van de E-wet. Dit cpi is vastgesteld op 2, Ten behoeve van de bepaling van de toegestane tariefinkomsten voor het jaar 2004 zijn een aantal gegevens bij TenneT opgevraagd, te weten: a. de werkelijke volumes per deelmarkt voor het jaar 2002; 3

4 b. een prognose van de volumes per deelmarkt voor de jaren 2003 en 2004; c. de gerealiseerde kosten inkoop energie en vermogen voor het jaar 2002; en d. een prognose van de kosten inkoop energie en vermogen voor de jaren 2003 en Dit is gedaan door middel van het verzenden van een dataverzoek, d.d. 23 september 2003 (met kenmerk /11). Op grond van artikel 3.5 van de TarievenCode is bepaald dat voor producenten met productiemiddelen, die zijn aangesloten op een net op EHS- of HS-niveau, een Landelijk Uniform Producenten transporttarief (hierna: LUP-transporttarief) geldt. In dit besluit zijn de toegestane tariefinkomsten voor het jaar 2004 zijn exclusief de opbrengsten die gedekt worden met het LUP-transporttarief. Het LUP-transporttarief is vastgesteld bij besluit met kenmerk /5, d.d. 8 december Kosten TenneT 17. De volgende kosten worden door de toegestane tariefinkomsten voor het jaar 2004 gedekt: a. kosten netbeheer; b. operationele kosten systeemtaken; en c. kosten inkoop energie en vermogen. Kosten netbeheer 18. De toegestane omzet netbeheer dient ter dekking van de kosten ten behoeve van de taken ingevolge artikel 16, eerste lid van de E-wet (hierna: infrastructuurkosten). Deze taken zijn de aanleg, onderhoud en beheer van de netinfrastructuur. De kosten zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van bijlage A bij het x-factorbesluit. In het jaar 2003 bedroeg de toegestane omzet netbeheer EUR Na het vermenigvuldigen van de toegestane omzet netbeheer voor het jaar 2003 met 1+(cpi-x)/100, zoals vastgelegd in formule nr. 2 in hoofdstuk 2 van bijlage A van het methodebesluit, resulteert voor TenneT een toegestane omzet netbeheer van EUR voor het jaar De toegestane omzet netbeheer bestaat uit kapitaalskosten (hierna: capex) en operationele kosten (hierna: opex). Operationele kosten systeemtaken 19. In artikel 16, tweede lid van de E-wet, zijn in aanvulling op de taken netbeheer, aanvullend de taken omschreven die betrekking hebben op de systeemdiensten. In het nieuwe reguleringssysteem, zoals vastgelegd in het methodebesluit en het x-factorbesluit, worden vanaf 1 januari 2004, de operationele kosten van de systeemtaken separaat behandeld van de operationele kosten voor netbeheer. Dit is in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de operationele kosten systeemtaken onderdeel waren van de operationele kosten netbeheer. De operationele kosten systeemtaken voor het jaar 2003, zijn 48 procent van de totale operationele kosten netbeheer in het jaar Dit is EUR De kosten omvatten, volgens artikel 4.2.1e van de TarievenCode, alle interne operationele kosten voor zover toerekenbaar aan de systeemtaken. 4

5 20. De reden voor de splitsing is dat de operationele kosten systeemtaken een ander karakter hebben dan de operationele kosten netbeheer. De kosten voor netbeheer zijn vergelijkbaar met andere Transmission System Operators (hierna: TSO s). Hierdoor is het mogelijk de efficiënte kosten netbeheer te bepalen en op basis daarvan een x-factor te bepalen. Voor de operationele kosten systeemtaken ligt dat anders. Deze kosten zijn niet goed vergelijkbaar doordat de wettelijke systeemtaken, en de organisatie daarvan per land kunnen verschillen 3. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten hoog als de operationele kosten te laag worden ingeschat en TenneT haar systeemtaken niet goed kan uitvoeren. Door de operationele kosten systeemtaken separaat te behandelen blijft gewaarborgd dat deze onderdekking niet plaatsvindt. In randnummer 2 van bijlage B bij het methodebesluit is vastgelegd dat DTe jaarlijks een budget voor de operationele kosten systeemdiensten vaststelt. De manier waarop dit budget bepaald wordt, zal in het jaar 2004 nader door DTe worden vastgelegd. 21. De operationele kosten systeemtaken voor het jaar 2004 worden berekend door de operationele kosten systeemtaken voor het jaar 2003 te vermenigvuldigen met (1+cpi/100). De operationele kosten systeemtaken zijn voor het jaar 2004 vastgesteld op EUR Kosten inkoop energie en vermogen 22. Voor het kunnen uitvoeren van de taken volgens artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet worden kosten gemaakt voor de inkoop energie vermogen. Deze kosten bestaan uit: a. verwachte kosten inkoop energie en vermogen voor transport netbeheer voor het jaar Volgens artikel a van de TarievenCode zijn deze kosten gedefinieerd als de kosten van inkoop en energie voor de dekking van netverliezen, het oplossen van transport beperkingen en de handhaving van de spannings- en blindvermogenshuishouding (hierna tezamen: kosten energie netbeheer); b. verwachte kosten inkoop energie en vermogen voor systeemdiensten voor het jaar Volgens artikel a en b van de TarievenCode zijn deze kosten gedefinieerd als kosten regel- en reservevermogen en kosten black-start voorzieningen; en c. verwachte sancties voor het jaar Indien een leveranciers van inkoop energie en vermogen een contract met betrekking tot a en/of b niet nakomt wordt hem, volgens de in het contract opgenomen boete clausule, de betaalde vergoeding teruggevorderd en eventueel een sanctie opgelegd. De verwachte sancties zijn een prognose van de sancties die in het jaar 2004 opgelegd gaan worden. De totale verwachte kosten inkoop energie en vermogen voor het jaar 2004 bedragen EUR (exclusief sancties). 3 Zie ook ECOM+ -benchmarkrapport van september Dit rapport is in te zien op de Internetpagina van DTe ( 5

6 4 Verdeling van toegestane tariefinkomsten over de tarieven 23. De totale toegestane tariefinkomsten voor TenneT voor het jaar 2004 (zoals bedoeld in randnummer 17 van dit besluit), worden verdeeld over de volgende tarieven: a. de aansluittarieven; b. het systeemdienstentarief; c. de transporttarieven; en d. het LUP-transporttarief. ad a. Aansluittarieven 24. De aansluitdienst omvat de werkzaamheden, genoemd in artikel 28 van de E-wet, met als doel afnemers aan te sluiten op het net. 25. Aansluitingen op het door TenneT beheerde net zijn in alle gevallen groter dan 10 MVA. Volgens artikel A van de TarievenCode, zoals deze luidt vanaf 1 januari 2004, worden er derhalve geen maximum aansluittarieven vastgesteld voor TenneT. De totale omzet die TenneT behaalt met het onderhoudsdeel van het periodieke aansluittarief (hierna: onderhoudsdeel aansluitdienst) wordt van de toegestane tariefinkomsten voor de transporttarieven afgetrokken. Voor het jaar 2004 is dit naar verwachting EUR ad b. Systeemdienstentarief 26. De systeemdiensten omvatten de taken en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1, eerste lid onder p van de E-wet. Voorts is bepaald in artikel 16, tweede lid van de E-wet dat TenneT deze taken dient uit te voeren. Het betreft hier de volgende taken: a. beschikbaar houden en inzetten van reserve- en regelvermogen voor de energiebalans; b. beschikbaar houden en inzetten van noodvermogen; c. beschikbaar houden en inzetten van black-start voorzieningen; en d. overige systeemdiensten. 27. In artikel 4 van de TarievenCode zijn de kosten omschreven die door het systeemdienstentarief worden gedekt, tevens is de tariefstructuur voor de systeemdiensten vastgelegd. In zijn hoedanigheid van system operator van het openbare elektriciteitsnet verricht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet systeemdiensten. Voor het kunnen uitvoeren van systeemdiensten is een netinfrastructuur nodig. De infrastructuurkosten zijn dus deels toe te rekenen aan de systeemdiensten. Daarnaast bestaan de kosten voor systeemdiensten uit inkoop van energie en vermogen en operationele kosten systeemtaken. 28. De tariefinkomsten uit het systeemdienstentarief worden bepaald door: a. infrastructuurkosten zoals omschreven in artikel 4.2.1c van de TarievenCode. Deze kosten zijn vastgesteld op 50 procent van de capex netbeheer. Het bedrag aan toegestane omzet netbeheer dat toegerekend is aan de systeemdiensten is hierdoor gelijk aan EUR In bijlage 2 bij dit besluit is deze toerekening schematisch weergegeven; 6

7 b. operationele kosten systeemtaken volgens artikel 4.2.1e van de TarievenCode voor het jaar In randnummer 21 van dit besluit is dit vastgesteld op EUR ; c. inkoopkosten energie en vermogen, volgens artikel lid a en lid b, van de TarievenCode, voor systeemdiensten voor het jaar 2004, vastgesteld op EUR (na aftrek van verwachte sancties van EUR ); en d. correcties, zie hiervoor hoofdstuk 5 en 6. ad c. Transporttarieven 29. De transportdienst omvat het transport van elektriciteit ten behoeve van afnemers over het landelijk hoogspanningsnetwerk. De transportdienst is gedefinieerd in artikel 3.1 van de TarievenCode. 30. In artikel 3 van de TarievenCode zijn de kosten, die worden gedekt door de transporttarieven, en tevens de tariefstructuur voor de transportdienst vastgelegd. Voor het kunnen uitvoeren van de transportdienst is een netinfrastructuur nodig, dient energie en vermogen te worden ingekocht, en te worden betaald voor het gebruik van buitenlandse netten. 31. De tariefinkomsten uit transporttarieven worden bepaald door: a. toegestane omzet netbeheer van EUR De kosten volgens artikel a van de TarievenCode bestaan onder andere uit infrastructuurkosten. Voor het door TenneT beheerde net wordt 37,5 procent van de capex netbeheer en 75 procent van de opex netbeheer toegerekend aan de transporttarieven. De overige infrastructuurkosten worden toegedeeld aan het LUP-transporttarief en aan het systeemdienstentarief. In bijlage 2 bij dit besluit is deze toerekening schematisch weergegeven; b. inkoopkosten energie en vermogen voor de transportdienst voor het jaar 2004 van EUR De kosten volgens artikel 3.2.2a van de TarievenCode bestaan naast infrastructuurkosten ook uit de kosten inkoop energie voor de dekking van netverliezen, het oplossen van transportbeperkingen en de handhaving van de spannings- en blindvermogenshuidhouding; c. prognose Cross Border Tariff voor het jaar 2004 van EUR Dit zijn de verwachte kosten voor het gebruik van buitenlandse infrastructuur voor het transporteren van elektriciteit zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de TSO s van Oostenrijk, België, Zwitserland, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië, Tsjechië en Griekenland over verrekening van het Cross Border Tariff (hierna: CBT) 4. Het systeem van CBT is ingevoerd per 1 maart 2002, om het vrije handelsverkeer op elektriciteitsgebied in Europa te verbeteren door heffingen te harmoniseren of af te schaffen. Doordat Nederland een netto importeur van elektriciteit is wordt voor het transport van 4 De genoemde landen namen deel aan de overeenkomst voor het CBT van Deze overeenkomst is voortgevloeid uit het voorstel voor het systeem van CBT voor 2003 van de European Association of Electricity Transmission System Operators (ETSO) dat op 18 december 2002 unaniem is aangenomen door de deelnemende TSO s. Per 1 juli 2003 is de overeenkomst gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van Griekenland tot het systeem van CBT voor De overeenkomst voor het CBT van 2004 was op 16 december 2003 nog niet gesloten. 7

8 elektriciteit voor een deel gebruikt gemaakt van buitenlandse netten. Via het CBT worden deze kosten voor deze netwerken gedekt; en d. correcties (zie hiervoor hoofdstukken 5 en 6). ad d. LUP-transporttarief 32. Op grond van artikel 3.5 van de TarievenCode is bepaald dat voor producenten met productiemiddelen, die zijn aangesloten op een net op EHS- of HS-niveau, een LUP-transporttarief geldt. De toegestane tariefinkomsten TenneT met betrekking tot het LUP is EUR voor het jaar 2004 (zie bijlage 1 bij dit besluit). Het LUP-transporttarief voor het jaar 2004 is vastgesteld met een specifiek besluit van 8 december 2003, met kenmerk /5 en wordt in dit besluit verder niet behandeld. 5 Correcties van de tarieven 33. Er zijn een aantal correcties van de tarieven die ieder jaar terugkomen. Het betreft hier de nacalculatie voor tariefcomponenten die gebaseerd zijn op schattingen, en teruggave van gelden die volgens de E-wet, of besluiten op basis van de E-wet dienen te worden verwerkt in de tarieven (hierna tezamen: nacalculatie). 34. Ingevolge het derde lid van artikel 41 van de E-wet, zoals die in werking is getreden op 19 augustus 2003, heeft DTe de mogelijkheid om de tarieven die zullen gelden in het jaar 2004 te corrigeren, indien de tarieven die golden in de periode of periodes voorafgaand aan het jaar 2004 zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en DTe, indien hij de beschikking had over juiste of volledige gegevens, tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven. 35. Voor de nacalculatie van schattingsfouten wordt vanaf de datum dat een overschot of tekort is ontstaan rente berekend tot de datum dat het tekort of overschot in de tarieven verrekend is. Als rente wordt het jaarlijks gewogen gemiddelde genomen van de wettelijke heffingsrente, zoals die door het Ministerie van Financiën elk kwartaal wordt vastgesteld (hierna: heffingsrente). De heffingsrente bedroeg voor het jaar 2001: 4,36 procent, voor het jaar 2002: 3,30 procent en voor het jaar 2003: 2,71 procent. 36. De overige nacalculaties betreffen gelden die TenneT uit hoofde van het uitvoeren van haar taken krijgt. Deze gelden worden beheerd door de Stichting beheer doelgelden landelijk hoogspanningsnet. Voor deze gelden is met de directeur DTe een beleggingsreglement overeengekomen. Het rendement van deze beleggingen wordt ook verwerkt in de tarieven. 8

9 Systeemdienstentarief 37. De nacalculatie voor het systeemdienstentarief bestaan uit: a. het werkelijke volume tariefdragers week in het jaar 2002 af van de volumes 2000 van het volume tariefdragers waarmee de tarieven waren bepaald. Tevens was het gerealiseerde bedrag aan inkoop energie en vermogen lager dan vooraf vastgesteld. De realisaties zijn pas na afsluiting van een jaar bekend, in het jaar 2004 worden dus verschillen van het jaar 2002 nagecalculeerd. Dit verschil bedraagt, inclusief heffingsrente: minus EUR ; en b. bij het verrekenen van onbalans tussen de verschillende programmaverantwoordelijken ontstaan vooruitontvangen bedragen. Volgens artikel van de Systeemcode wordt in 2004 het saldo onbalans op 1 augustus 2003 verminderd met de resterende onttrekkingen tot 31 december 2003 verrekend in het systeemdienstentarief (hierna: vrijval onbalans). In 2004 bedraagt de vrijval onbalans EUR Transporttarieven 38. De nacalculatie voor de transporttarieven bestaan uit: a. nacalculatie inkoop transportdiensten 1 januari 2002 tot en met juli 2003 van minus EUR (inclusief heffingsrente). De werkelijke volumes weken in het jaar 2002 af van de volumes 2000 waarmee de tarieven waren bepaald. Tevens was het gerealiseerde bedrag aan inkoop energie en vermogen lager dan vooraf vastgesteld. De realisaties zijn pas na afsluiting van een jaar bekend. In het jaar 2004 worden dus de verschillen van het jaar 2002 nagecalculeerd; b. nacalculatie realisatie CBT van 1 januari 2002 tot en met juli 2003 van minus EUR (inclusief heffingsrente). Het CBT wordt op basis van werkelijke kosten opgenomen in de tarieven. Omdat de realisatie van de volumes pas achteraf bekend worden vind er nacalculatie plaats. Van 1 januari 2002 tot en met juli 2003 heeft er een overdekking in de tarieven plaatsgevonden; en c. vrijval ontvangen NEA inkomsten van minus EUR (inclusief gerealiseerd rendement). Dit zijn de vergoedingen zoals vastgelegd in artikel 13, derde lid van de Overgangswet Elektriciteitsproductie Sector. Deze inkomsten vloeien voort uit hoofde van contracten gesloten in de jaren 1989 en 1990 tussen TenneT en Electricité de France, Preussen Elektra A.G. en Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen A.G. voor het toewijzen van transportcapaciteit op de landgrensoverschrijdende verbindingen. 6 Eenmalige correcties van de tarieven 39. Naast de structurele correcties, ofwel nacalculatie, van de tarieven van TenneT, worden in de tarieven voor 2004 een aantal eenmalige correcties doorgevoerd. 9

10 Systeemdienstentarief 40. In het jaar 2004 treedt er een correctie op, doordat in het jaar 2001 met het rendement op geïnvesteerd vermogen (WACC), in plaats van met de wettelijke heffingsrente is nagecalculeerd. Het bedrag dat verrekend moet worden in het systeemdienstentarief bedraagt EUR Transporttarieven 41. De eenmalige correcties voor de transporttarieven zijn: a. een correctie aanmerkelijke investeringen voor de jaren 2001 tot en met 2003 van minus EUR (inclusief heffingsrente). Vooruitlopend op beslissing van DTe over een aanmerkelijke investeringen volgens artikel 40, tweede lid van de E-wet is er in de toegestane tariefinkomsten transporttarieven in de jaren 2001 tot en met 2003 een bedrag van in totaal EUR opgenomen voor de investering Lelystad fase 1. Omdat deze investering ook al in de tarieven voor het jaar 2000 opgenomen was, is Lelystad fase 1 abusievelijk tweemaal in de tarieven verwerkt. Hiervoor wordt in 2004 gecorrigeerd; b. een correctie in het jaar 2004, omdat in het jaar 2001 met het rendement op geïnvesteerd vermogen (WACC), in plaats van met de wettelijke heffingsrente is nagecalculeerd. Het bedrag dat verrekend moet worden in de transporttarieven bedraagt EUR Beoordeling 42. De beoordeling van de totale toegestane tariefinkomsten tranportdienst heeft plaatsgevonden volgens randnummer 31, 38 en 41. De beoordeling van de totale toegestane tariefinkomsten systeemdiensten heeft plaatsgevonden volgens randnummer 28, 37 en 40. De som van de toegestane tariefinkomsten transporttarieven en systeemdienstentarief resulteert in de totale toegestane tariefinkomsten voor TenneT voor het jaar De totale toegestane tariefinkomsten voor het jaar 2004 voor TenneT bedragen EUR (exclusief aansluittarief en LUPtransporttarief). 43. Volgens het voorstel, zoals bedoeld in randnummers 12 en 13, komen de totale toegestane tariefinkomsten voor de transportdienst en de systeemdiensten voor het jaar 2004 voor TenneT uit op EUR DTe heeft vastgesteld dat deze toegestane tariefinkomsten lager zijn dan de door DTe, op basis van de berekeningswijze, zoals beschreven in randnummer 42, berekende toegestane tariefinkomsten. DTe stelt derhalve de in het voorstel door TenneT ingediende transporttarieven en het systeemdienstentarief ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet vast als de maximum transporttarieven en het systeemdienstentarief die TenneT in het jaar 2004 mag berekenen. De tarieven staan vermeld in bijlage 3 bij dit besluit. 10

11 8 Besluit 44. Gelet op de beoordeling van het tarievenvoorstel van TenneT luidt het besluit als volgt: De directeur DTe stemt in met het voorstel met betrekking tot: a. het tarief waarvoor transport van elektriciteit ten behoeve van afnemers zal worden uitgevoerd, te weten de transporttarieven van TenneT, zoals bedoeld in randnummers 12 en 13; en b. het tarief waarvoor systeemdiensten zullen worden verricht en de energiebalans wordt gehandhaafd, te weten het systeemdienstentarief, zoals bedoeld in randnummer 12 en 13. De directeur DTe heeft derhalve de maximum tarieven voor het jaar 2004 vastgesteld, zoals vermeld in bijlage 3 bij dit besluit. 45. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gepubliceerd op de Internetpagina van DTe. 46. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Den Haag, Datum: De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, namens deze: Drs. I.R. Verdonkschot Clustermanager Regulering Tegen dit besluit kan degene die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, BH Den Haag. 11

12 Bijlage 1 bij besluitnummer : Bepaling toegestane tariefinkomsten 2004 (exclusief LUP en aansluitdienst) I. Netbeheer: Transportdienst Systeemdiensten Totaal Toegestane omzet netbeheer X vastgesteld door DTe voor ,2 - CPI vastgesteld door DTe voor ,1 --> (CPI-X)/100 = (2,1-7,2)/100 = -5,1% Toegestane omzet netbeheer II. Operationele kosten systeemtaken: - operationele kosten systeem CPI vastgesteld door DTe voor , Operationele kosten systeemtaken III. Inkoopkosten energie en vermogen: - Inkoop energie en vermogen Verwachte sancties Inkoopkosten energie en vermogen IV. Kosten CBT: Prognose CBT V. Correcties - Nacalculatie CBT januari 2002 t/m juli Vrijval NEA inkomsten Prognose omzet onderhoudsdeel aansluitdienst Nacalculatie inkoop energie en vermogen Vrijval saldo onbalans Correcties VI. Eenmalige correcties - Correctie aanmerkelijke investering Correctie heffingsrente i.p.v. WACC Eenmalige correcties Totaal toegestane tariefinkomsten

13 Bijlage 2 bij besluitnummer : Verdeling toegestane omzet netbeheer volgens het reguleringssysteem voor 2004 tot en met 2006 Transporten Aansluit Systeemdiensten LUP dienst TO Netbeheer Capex 5 50 % Systeem ( ) ( ) 50 %Transport 75 % Overig % LUP Opex 6 100% Transport 75 % Overig ( ) 25 % LUP totaal Kapitaalskosten netbeheer. 6 Totale Operationele kosten netbeheer. 13

14 Bijlage 3 bij besluitnummer : Tarievenblad TenneT Transporttarieven Tarieven 2004 Afnemers EHS ( kv) Vastrecht transportdienst ,96 kw max per jaar 4,74 kw gecontracteerd per jaar 2,37 kw max per maand 0,24 kwh tarief normaal kvarh blindvermogen Afnemers EHS ( kv) maximaal 600 uur p/jr Vastrecht transportdienst kw max per jaar kw gecontracteerd per jaar 1,17 kw max per week 0,08 kwh tarief normaal kvarh blindvermogen Systeemdienstentarief Tarief 2004 Systeemdienstentarief per kwh 0,

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 26 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van het systeemdienstentarief voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 25 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 en wijziging van de rekenvolumina

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/11 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205158 Zaaknummer: 16.0438.52

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706 Besluit Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/346633 ACM/17/022706 Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100576/16 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2002 van NuonNet i.o. Besluit van de directeur

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Leeswijzer

1 Inleiding. 2 Leeswijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Wettelijke basis van dit besluit 4 Context van dit besluit 4.1 Inhoudelijke Context 4.2 Wettelijke Context 5 Procedure 6 Rekenvolumina 7 Beoordeling voorstel 8

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-085 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van Netbeheerder Centraal Overijssel

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956. Zaaknummer: 15.0706.52. Pagina 1/30

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956. Zaaknummer: 15.0706.52. Pagina 1/30 Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956 Zaaknummer: 15.0706.52 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2016 en wijziging van de rekenvolumina Pagina 1/30 Muzenstraat

Nadere informatie

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207067_OV Zaaknummer: 16.1175.52 Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Pagina 1/14 Muzenstraat

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206887 Zaaknummer: 14.0683.52 Pagina 1/22 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina T

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205166 Zaaknummer: 16.0427.52

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Als voorbeeld voor de beschrijving van de tarievensystematiek wordt de systematiek voor elektriciteit genomen. Tussen de systematiek voor elektriciteit

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2014 en

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103321_4/17 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de nettarieven elektriciteit ingevolge art. 41c, 1e en 2e lid van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V.

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104163_9 / 3 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

TER INFORMATIE. kw gecontracteerd per jaar 4,21 3,97 6% kw max per week 0,33 0,31 6%

TER INFORMATIE. kw gecontracteerd per jaar 4,21 3,97 6% kw max per week 0,33 0,31 6% NOTITIE AAN ACM Directie Energie, t.a.v. de heer G. Moelker VAN CR REG NL ONDERWERP Toelichting tarievenvoorstel TenneT 2015 TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Het tarievenvoorstel van TenneT voor het jaar

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Definitie van inkoopkosten voor energie

Definitie van inkoopkosten voor energie Discussiememo Inkoop Energie (en Vermogen) Te bespreken op: 14 november 2012 1. Wat zijn inkoopkosten voor energie? In de regulering van de landelijke netbeheerders wordt binnen de categorie operationele

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103160 / 18 Betreft zaak: Tariefbesluit GTS 2009: Kwaliteitsconversie Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taak kwaliteitsconversie

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10 BIJLAGE C BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage C bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet bestaat er een onderscheid tussen

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen Nummer: 101155-54 Betreft: Bijlage D bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 1001155-44 Betreft: Bijlage E bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104093_10/2 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2013 voor Zebra Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017

Klankbordgroep REG2017 Klankbordgroep REG2017 Methode van regulering voor netbeheerder op zee 7 april 2016 13:00 16:00 uur Agenda voor vandaag 1. Opening 2. Proces & Planning 3. Samenvatting juridisch kader in E-wet 4. Methode

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204470_OV Zaaknummer: 13.1086.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Omschrijving. Relevant voor. Op welke wijze en waar wordt dit in MB geregeld (gedachtelijn)

Omschrijving. Relevant voor. Op welke wijze en waar wordt dit in MB geregeld (gedachtelijn) Toelichting overzicht. Dit overzicht is bedoeld om met de KBG te delen welke onderwerpen wij hebben geïnventariseerd uit STROOM die van belang zijn voor de nieuwe ronde methodebesluiten. Eerder is een

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206137 Zaaknummer: 17.0558.52 TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 41c, eerste lid, Elektriciteitswet Pagina

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE B BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT Nummer: 1001155-39. Betreft: Bijlage B bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Pagina 1/35. Besluit Openbaar

Pagina 1/35. Besluit Openbaar Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207614 Zaaknummer: 16.0637.52 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V. voor het jaar 2017

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9421 17 februari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 februari 2017, kenmerk ACM/DE/2017/200909, tot

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206726 Zaaknummer: 14.0382.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Pagina 1/29 Besluit van de Autoriteit

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 575 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 0

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204449 Zaaknummer: 13.0836.52

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104105/39 Betreft zaak: geschil Delesto B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206727 Zaaknummer: 14.0383.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206128 Zaaknummer: 17.0549.52 TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 81c, eerste lid, Gaswet. Pagina 1/16 Muzenstraat

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Tarievencode Elektriciteit

Tarievencode Elektriciteit Tarievencode Elektriciteit Gewijzigd vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt bij besluit van 13 juni 2013, nr. 103834/122 Pagina 1/42 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den

Nadere informatie

Pagina 1/8. «Besluit»

Pagina 1/8. «Besluit» Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f van de Gaswet inhoudende wijziging van de Tarievencode Gas, de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas. Zaaknummer:

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 BESLUIT Pagina 1/15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit houdende de beslissing op de bezwaren tegen het besluit

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207081 Zaaknummer: 15.0652.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100243-10 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Obragas Net B.V. en Obragas Energy Distribution B.V. van 1 april 2001 tot 1 januari

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

TarievenCode Elektriciteit

TarievenCode Elektriciteit TarievenCode Elektriciteit Gewijzigd vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa bij besluit van 1 oktober 2008, nr. 102815/9 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 1.1. Werkingssfeer... 3 1.2.

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 36, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 per 1 januari 2009 Nummer

Nadere informatie

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589 Ons kenmerk: Zaaknummer: 16.0109.52 ACM/DJZ/2016/201589 Pagina 1/16 Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules Bijlage bij het methodebesluit met kenmerk ACM/DJZ/2016/201584 T 070 722 20 00 F 070

Nadere informatie

Tarieven Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100237-9 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Eneco Netbeheer Zeist en Omstreken. B.V. en Gasdistributie Zeist & Omstreken / ENECO

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204448 Zaaknummer: 13.0835.52

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie