BIJLAGE 4. Elektriciteitswet Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte."

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Wettelijke basis van dit besluit Wettelijke context van dit besluit Procedure Reguleringssystematiek Beoordelingscriteria Voorstel van Stedin Beoordeling voorstel Beoordeling aanmerkelijkheid Beoordeling aanmerkelijkheid Oostland Beoordeling aanmerkelijkheid Tinte Beoordeling uitzonderlijkheid Beoordeling uitbreiding van het net Conclusie

3 1 Inleiding 1. Dit besluit bevat de beoordeling door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) van het investeringsvoorstel Oostland-Tinte (hierna: voorstel) van Stedin B.V. (hierna: Stedin) op grond van artikel 41b, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). 2. In dit besluit legt de Raad vast: a. of het voorstel wordt goedgekeurd; en b. indien het voorstel wordt goedgekeurd met welk bedrag de totale inkomsten van Stedin maximaal mogen toenemen ter dekking van de kosten van de hier bedoelde investering. 3. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt bovendien aangegeven hoe de Raad de kosten voor deze investering wil opnemen in de reguleringssystematiek van Stedin. 2 Leeswijzer 4. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. Eerst wordt in hoofdstuk 3 de wettelijke basis van dit besluit uiteengezet. Dan wordt in hoofdstuk 4 de wettelijke context beschreven. In de hoofdstukken 5 en 6 beschrijft de Raad de procedure en de reguleringssystematiek met betrekking tot de beoordeling van het voorstel. Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de beoordelingscriteria en hoofdstuk 8 op het voorstel van Stedin. De beoordeling van het voorstel volgt in hoofdstuk 9. Het besluit eindigt met de conclusie van de Raad. 3 Wettelijke basis van dit besluit 5. Artikel 41c, eerste lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven, die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers, jaarlijks vast. 6. Artikel 41b, eerste lid van de E-wet luidt: Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid met inachtneming van: a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten veroorzaken, 3

4 b. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37, c. het bepaalde bij of krachtens artikel 41a, en d. de formule waarbij TIt = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar t, te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t en het op basis van artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; TIt-1 = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar voorafgaande aan het jaar t, te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t-1 en het op basis van artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; q = de kwaliteitsterm, die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit aangeeft. 7. Artikel 41b, tweede lid van de E-wet luidt: Een netbeheerder kan, gelijktijdig met het voorstel, bedoeld in het eerste lid, een voorstel doen voor een tariefverhoging ter dekking van de kosten voor een uitzonderlijke en aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door de netbeheerder beheerde net. 4 Wettelijke context van dit besluit 8. De Raad stelt op grond van artikel 41c van de E-wet de gereguleerde maximum aansluit- en transporttarieven elektriciteit (hierna: tarieven) van netbeheerders vast. 9. Op basis van artikel 41b, eerste lid van de E-wet, dient iedere netbeheerder jaarlijks voor 1 oktober een voorstel in bij de Raad met betrekking tot de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen (hierna: jaarlijks tariefvoorstel). 10. In artikel 41b, tweede lid van de E-wet, is een mogelijkheid opgenomen om bij de vaststelling van de tarieven rekening te houden met een uitzonderlijke en aanmerkelijke investering (hierna: aanmerkelijke investering). Netbeheerders kunnen dergelijke voorstellen voor 41b.2- investeringen doen tegelijk met hun tariefvoorstel. 4

5 11. De Raad houdt bij de beoordeling van een voorstel rekening met de wetsgeschiedenis 1. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het gaat om incidentele, grootschalige investeringen en dat deze investeringen voornamelijk zullen voorkomen bij netten met een hoog spanningsniveau. Het gaat daarbij niet om normale uitbreidingsinvesteringen waarvan de jaarlijkse lasten worden verrekend in de gewone tarieven. De toelichting op artikel 41b, tweede lid van de E-wet luidt als volgt: In het tweede lid is een voorziening opgenomen om bij de vaststelling van de tarieven rekening te kunnen houden met incidentele, grootschalige investeringen. Dergelijke investeringen kunnen zich met name voordoen bij de netten met een hoogspanningsniveau. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om normale uitbreidingsinvesteringen waarvan de jaarlijkse lasten van deze investeringen worden verrekend in de gewone tarieven die betreffende netbeheerders hebben voorgesteld. Voor deze uitzonderlijke investeringen kan de netbeheerder door middel van dit lid in het voorstel aangeven dat een verhoging van het tarief nodig is en kan de directeur van de dienst deze verhoging vaststellen. 12. Op vragen vanuit de Tweede Kamer werd verder geantwoord: Voor de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de tarieven van de voorgaande periode. Deze mogen toenemen met de ontwikkeling van de inflatie, gecorrigeerd met een efficiencyfactor (cpi-x). Vanuit de elektriciteitsbedrijven is erop gewezen dat deze systematiek onvoldoende ruimte biedt om de kosten van investeringen die het normale investeringsniveau te boven gaan in de tarieven mee te nemen. Dit kan een rem op investeringen zijn die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld uit oogpunt van voorzieningszekerheid. ( ). Hoewel uniformiteit een belangrijk uitgangspunt is bij de vaststelling van de tarieven dient voor dit soort uitzonderlijke en aanmerkelijke investeringen ruimte te zijn in de tarieven. De directeur van de DTe bepaalt welke investeringen hiervoor in aanmerking komen De begrippen uitzonderlijk, aanmerkelijk en de zinsnede ter uitbreiding van het net uit artikel 41b, tweede lid van de E-wet zijn niet eenduidig en behoeven nadere specificatie. De Raad geeft nadere invulling aan die begrippen en zinsnede in de Beleidsregel met betrekking 1 MvT, kamerstukken II , nr. 3. p TK , , nr. 7 (Nota naar aanleiding van het Verslag), blz

6 tot de beoordeling van voorstellen voor een aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door een netbeheerder beheerde net (hierna: Beleidsregel aanmerkelijke investeringen) Het voorstel dient te voldoen aan de beoordelingscriteria zoals weergegeven in hoofdstuk 7. Indien de Raad van oordeel is dat het voorstel niet voldoet aan één of meer van deze criteria, wordt het voorstel niet gehonoreerd. Indien de Raad het voorstel niet kan beoordelen omdat hij, ook nadat gelegenheid is gegeven om het voorstel aan te vullen, niet beschikt over juiste en volledige informatie, zal de Raad het voorstel niet in behandeling nemen. 16. In onderhavige besluit stelt de Raad de beoordeling van het voorstel zoals bedoeld in randnummer 14 sub a vast. 5 Procedure 17. Op 7 augustus 2008 heeft Stedin per brief met kenmerk SR/PP/08/001 aangekondigd voornemens te zijn een voorstel voor een aanmerkelijke investering betreffende de projecten Oostland en Tinte in te dienen. 18. Op 1 oktober 2008 heeft Stedin per met kenmerk SR/PP/08/002 het voorstel voor een aanmerkelijke investering ingediend. Dit voorstel bestaande uit een brief en een aanvraagformulier is tevens per post gedateerd 1 oktober 2008 ingediend. 19. Op 29 oktober 2008 heeft Stedin voorgesteld om het voorstel volgend kalenderjaar in behandeling te nemen. De gevolgen van uitstel van behandeling zijn zowel door de Raad als door Stedin onderzocht. Op 13 november 2008 heeft Stedin per aangegeven toch een besluit te wensen voor de vaststelling van de tarievenbesluiten voor Indien de Raad bij de vaststelling van de tarieven rekening houdt met één of meerdere 41b.2- investering(en) zal de Raad eerst twee stappen moeten doorlopen. De Raad dient aan te geven: a. hoe hij het door de netbeheerder ingediende tarievenvoorstel zal beoordelen; en b. of een voorstel voor een 41b.2-investering wordt goedgekeurd of afgekeurd. 3 Deze beleidsregel is gepubliceerd op: 6

7 6 Reguleringssystematiek 20. De regulering van Stedin is vastgelegd in het methodebesluit van de vierde reguleringsperiode met kenmerk _1/27 (hierna: methodebesluit) 4. In het methodebesluit is neergelegd dat Stedin op basis van maatstafconcurrentie wordt gereguleerd. Maatstafconcurrentie is een vorm van benchmarking waarbij prestaties van de netbeheerders met elkaar worden vergeleken. Vervolgens wordt de efficiëntiedoelstelling voor de netbeheerders bepaald op basis van de prestaties van minimaal één andere netbeheerder. De Raad legt deze efficiëntiedoelstelling in iedere reguleringsperiode op aan de netbeheerders. 21. De Raad gaat bij het systeem van maatstafconcurrentie niet in op de vraag hoe de netbeheerders deze efficiëntiedoelstelling kunnen realiseren. De Raad is van mening dat de netbeheerders zelf het beste kunnen bepalen hoe zij efficiëntieverbeteringen kunnen realiseren. 22. Met behulp van het systeem van maatstafconcurrentie kan de Raad een doelmatigheidskorting, oftewel een x-factor, en een kwaliteitsterm, oftewel een q-factor, bepalen voor iedere netbeheerder afzonderlijk. De x-factor heeft onder meer als doel te bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement kan behalen dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk (een redelijk rendement ). De Raad stelt het redelijk rendement gelijk aan de zogenaamde Weighted Average Cost of Capital (hierna: WACC). De WACC is een percentage dat voor iedere netbeheerder gelijk is. Door middel van de WACC krijgt de netbeheerder een vergoeding voor de onzekerheid in toekomstige kosten en inkomsten. Deze mate van onzekerheid is een kenmerk van de sector waarin de netbeheerder opereert. Middels de WACC worden alle normale, niet verzekerbare onzekerheden die inherent zijn aan het netbeheer gedekt. Hieruit volgt dat een investering een uniek karakter 5, dat wil zeggen niet behorend tot de normale risico s van de sector, dient te hebben om als een uitzonderlijke investering te kunnen worden beschouwd. 23. Met maatstafconcurrentie wordt beoogd de werking van concurrerende markten na te bootsen. Bedrijven die beter presteren dan andere netbeheerders halen een meer dan gemiddelde rentabiliteit, terwijl bedrijven die onder het gemiddelde scoren een lagere rentabiliteit halen. Elke netbeheerder voelt voortdurend de prikkel om zo doelmatig mogelijk 4 Het methodebesluit is gepubliceerd op: _vierde_reguleringspriode_tcm pdf 5 Zie artikel 6 van de Beleidsregel aanmerkelijke investeringen. 7

8 te opereren en de kwaliteit van het netwerk te optimaliseren, om zo de concurrentie bij te houden of voor te blijven. 7 Beoordelingscriteria 24. In de Beleidsregel aanmerkelijke investeringen worden de beoordelingscriteria waaraan een voorstel dient te voldoen uiteengezet. Deze criteria worden hier beschreven. 25. De Raad beoordeelt een voorstel aan de hand van de volgende criteria: 1. het voorstel dient aanmerkelijk te zijn; en 2. het voorstel dient uitzonderlijk te zijn; en 3. het voorstel dient ter uitbreiding van een net te zijn. 26. Indien een voorstel uit meerdere investeringen bestaat beoordeelt de Raad of de betreffende investeringen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Raad acht een betreffende investering onlosmakelijk met andere investeringen verbonden als andere investeringen geen waarde hebben indien de betreffende investering niet wordt gedaan. 27. De Raad acht een voorstel aanmerkelijk indien sprake is van een grootschalige investering voor de netbeheerder. Bij de beoordeling van een voorstel kunnen onder andere de volgende aspecten een rol spelen: 1. de relatie tussen het investeringsbeslag en de totale activa van de netbeheerder; en 2. de verhouding van de desbetreffende investering tot investeringen in het verleden en tot het normale investeringspatroon; en 3. invloed van het voorstel op het kostenniveau van de netbeheerder; en 4. de kosten van de financiering van het voorstel. 28. Alleen een grootschalige investering die door zijn omvang van substantiële invloed is op de financiële huishouding van de netbeheerder kan worden aangemerkt als een aanmerkelijke investering. Het gaat hierbij om investeringen waarvoor extra tariefruimte noodzakelijk is omdat een netbeheerder de financiële gevolgen van de investering niet kan dragen. 29. De Raad acht een voorstel uitzonderlijk indien: 1. het voorstel niet op basis van bedrijfseconomische gronden kan worden gedaan; en 2. het voorstel een uniek karakter heeft; en 3. het voorstel noodzakelijk is als gevolg van wet- en regelgeving, dan wel als gevolg van besluiten van de Raad, dan wel als sprake is van force majeure. 8

9 30. De Raad acht een voorstel ter uitbreiding van het net indien: 1. het voorstel ter uitbreiding van de capaciteit van het net dient; of 2. het voorstel ter uitbreiding van de totale lengte van het net dient. 31. De Raad beoordeelt of een voorstel voldoet aan alle bovengenoemde criteria. Indien de Raad van oordeel is dat het voorstel voldoet aan de bovengenoemde criteria wordt tevens beoordeeld of het voorstel voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 41b, eerste lid sub a. tot en met sub d. van de E-wet. 8 Voorstel van Stedin 32. Het voorstel omvat twee projecten, Oostland en Tinte, die als doel hebben de teruglevering van elektriciteit in de tuinbouw te faciliteren. Door middel van de investeringen wordt de transportcapaciteit uitgebreid om de toename van teruglevering te kunnen verwerken. De projecten omvatten verzwaring van deelnetten en de verbindingen met naastgelegen deelnetten. De investering in Oostland bedraagt EUR en de investering in Tinte EUR Dit resulteert in een totale investering van ongeveer EUR 65 miljoen in Volgens Stedin zijn de investeringen noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke aansluitplicht, om haar taken als regionale netbeheerder adequaat te kunnen uitvoeren en teruglevering aan het net te kunnen faciliteren. 34. Het voorstel voldoet volgens Stedin aan het criterium aanmerkelijk omdat de investering een totale additionele investering van ruim 85% ten opzichte van de normale netinvesteringen vormt. Tevens voldoet het voorstel volgens Stedin aan het criterium uitzonderlijk omdat de investeringen bedrijfseconomisch onrendabel zijn, worden veroorzaakt door de uitzonderlijke groei van decentrale opwekking en teruglevering van elektriciteit en noodzakelijk zijn als gevolg van wet- en regelgeving. 35. Stedin is van mening dat de investeringen dienen ter uitbreiding van het netwerk omdat de transportcapaciteit van het netwerk erdoor wordt vergroot. 36. Verder is Stedin van mening dat de twee investeringen die het voorstel omvat onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden omdat de investeringen één achterliggende oorzaak hebben, namelijk de teruglevering van elektriciteit door decentrale opwekkers. 9

10 9 Beoordeling voorstel 37. In onderstaande randnummers gaat de Raad afzonderlijk in op de beoordeling van de criteria waaraan een voorstel dient te voldoen. 9.1 Beoordeling aanmerkelijkheid 38. Om de aanmerkelijkheid van het voorstel te toetsen heeft de Raad ten eerste beoordeeld of de investering van Oostland onlosmakelijk verbonden is met de investering van Tinte. De Raad acht een betreffende investering onlosmakelijk met andere investeringen verbonden als andere investeringen geen waarde hebben indien de betreffende investering niet wordt gedaan. Beide investeringen hebben weliswaar dezelfde oorzaak, namelijk het terugleveren van elektriciteit door decentrale opwekkers, maar dit betekent niet dat de investeringen afzonderlijk van elkaar geen waarde hebben. De investeringen hebben afzonderlijk van elkaar waarde omdat ze lokaal de transportcapaciteit van het net vergroten en teruglevering op die plaats mogelijk maken. Deze mogelijkheid van teruglevering in Oostland staat los van de mogelijkheid van teruglevering in Tinte. De investeringen zijn daarmee volgens de Raad niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dientengevolge worden de investeringen apart beoordeeld. 39. De Raad heeft bij de beoordeling van het criterium aanmerkelijk gekeken naar de verhouding van de investering tot recente investeringen in het verleden en tot het normale investeringspatroon in de activa die worden aangewend voor het uitvoeren van activiteiten zoals omschreven in artikel 16 van de E-wet (hierna: gestandaardiseerde activa). Daarnaast beziet de Raad de hoogte van de investering in relatie tot de waarde van het transportnet van Stedin (hierna: gestandaardiseerde activawaarde) en de invloed van het voorstel op het kostenniveau van Stedin Beoordeling aanmerkelijkheid Oostland 40. Het Oostland project betreft een totale investering van EUR Om de aanmerkelijkheid van deze investering te toetsen wordt dit bedrag vergeleken met het gemiddelde investeringsbedrag van Stedin gedurende de jaren 2003 tot en met De investering van EUR bedraagt ongeveer 62 procent van het gemiddelde jaarlijkse investeringsbedrag in de jaren 2003 tot en met Daarbij merkt de Raad op dat de 6 Het gemiddelde investeringsbedrag gedurende de jaren 2003 tot en met 2007 bedraagt EUR

11 investering ongeveer 48 procent bedraagt van het gemiddelde afschrijvingsbedrag gedurende de jaren 2003 tot en met Ook wordt bekeken hoe de investering zich verhoudt tot de gestandaardiseerde activawaarde van Stedin. De gestandaardiseerde activawaarde van Stedin in 2007 bedroeg EUR De Oostland investering verhoogt de gestandaardiseerde activawaarde met ongeveer 1,92 procent. 42. Door de kapitaalkosten en operationele kosten die voortvloeien uit onderhavig investeringsvoorstel wordt het jaarlijkse kostenniveau van Stedin met ongeveer 1,25 procent verhoogd Op basis van het bovenstaande is de Raad van mening dat de Oostland investering niet voldoet aan het criterium aanmerkelijk. Hoewel de investering redelijk groot is ten opzichte van het gemiddelde investeringsbedrag, worden zowel de gestandaardiseerde activawaarde als het kostenniveau van Stedin door de investering niet substantieel verhoogd. Hierbij merkt de Raad op dat hij bij de beoordeling alleen is uitgegaan van de door Stedin aangeleverde gegevens. Tevens heeft Stedin onvoldoende aangevoerd en bewezen dat het niet in staat is de financiële gevolgen van de investering te dragen Beoordeling aanmerkelijkheid Tinte 44. Het Tinte project betreft een totale investering van EUR Om de aanmerkelijkheid van deze investering te toetsen wordt ook dit bedrag vergeleken met het gemiddelde investeringbedrag van Stedin gedurende de jaren 2003 tot en met De investering van EUR bedraagt ongeveer 25 procent van het gemiddelde jaarlijkse investeringsbedrag in de jaren 2003 tot en met Tevens wordt bekeken hoe de investering zich verhoudt tot de gestandaardiseerde activawaarde van Stedin. De Tinte investering verhoogt de gestandaardiseerde activawaarde met ongeveer 0,76 procent. 7 Het gemiddelde afschrijvingsbedrag gedurende de jaren 2003 tot en met 2006 bedraagt EUR Hierbij is uitgegaan van het totale kostenniveau van Stedin in 2007: EUR Zie bijlage 2 van het Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld ingevolge artikel 41a, eerste lid, onderdelen a, b en c van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 voor Stedin B.V. (www.energiekamer.nl). 11

12 46. Op basis van het bovenstaande is de Raad van mening dat de Tinte investering niet voldoet aan het criterium aanmerkelijk. De investering is klein ten opzichte van het gemiddelde jaarlijkse investeringsbedrag en de gestandaardiseerde activawaarde van Stedin. 9.2 Beoordeling uitzonderlijkheid 47. Aangezien de twee investeringen hetzelfde doel hebben en om dezelfde reden door Stedin als uitzonderlijk worden beschouwd zullen de investeringen gezamenlijk beoordeeld worden op uitzonderlijkheid. 48. Het voorstel dient een uniek karakter te hebben om te voldoen aan het criterium uitzonderlijk. Een investering kan als uniek worden gekenmerkt indien, rekening houdend met de reden van de investering, in ieder geval minder dan de helft van de netbeheerders deze investering heeft gepleegd of naar verwachting zal plegen. 49. Iedere netbeheerder heeft of kan te maken krijgen met netverzwaringen ten behoeve van decentrale opwekkers als gevolg van de aansluitplicht. Dit risico is een bedrijfsrisico dat geldt voor de gehele sector. Middels de vermogenskostenvergoeding ter hoogte van de WACC is met deze investeringen rekening gehouden. Niet alle investeringen worden echter volledig door de tarieven gedekt, maar dit feit alleen maakt de investering niet uitzonderlijk. Alle netbeheerders zijn op grond van artikel 16, eerste lid sub c van de E-wet verplicht om het net uit te breiden ter ondervanging van de vergroting van de productiecapaciteit. Het voorstel betreft juist deze aard van netuitbreiding en is ook om die reden niet als uitzonderlijk aan te merken. 50. De Raad merkt verder op dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het bij 41b.2-investeringen gaat om incidentele, grootschalige investeringen die voornamelijk kunnen voorkomen bij netten met een hoog spanningsniveau. 51. De Raad is van oordeel dat Stedin zich niet in een unieke situatie bevindt noch dat de investeringen een uniek karakter vertonen. Het voorstel voldoet daarom niet aan het criterium uitzonderlijk. De Raad acht de investering van zodanige aard dat deze uit de normale tarieven dienen te worden gefinancierd. 52. Overigens merkt de Raad op dat de NMa een traject is gestart om de introductie van een invoedingstarief voor decentrale opwekkers van elektriciteit te onderzoeken. De NMa heeft in haar brief van 11 november 2008 Stedin hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een klankbordgroep. Stedin heeft deze uitnodiging geaccepteerd. 12

13 9.3 Beoordeling uitbreiding van het net 53. De Raad acht een voorstel ter uitbreiding van het net als de investering resulteert in een uitbreiding van de capaciteit van het net dan wel een uitbreiding van de totale lengte van het net 9. Het voorstel van Stedin betreft een uitbreiding van het net aangezien de investeringen de transportcapaciteit van het net uitbreiden. 10 Conclusie 54. Gelet op de beoordeling van het voorstel tot het doen van een aanmerkelijke investering, zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de E-wet, luidt de conclusie als volgt: De Raad keurt het voorstel van Stedin af. 55. De Raad zal daarom bij de vaststelling van de tarieven van Stedin niet rekening houden met het onderhavige investeringsvoorstel. 9 Het begrip net wordt bepaald in artikel 1, eerste lid, sub i van de E-wet. 13

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205166 Zaaknummer: 16.0427.52

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/11 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205158 Zaaknummer: 16.0438.52

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706 Besluit Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/346633 ACM/17/022706 Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207067_OV Zaaknummer: 16.1175.52 Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Pagina 1/14 Muzenstraat

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204449 Zaaknummer: 13.0836.52

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204470_OV Zaaknummer: 13.1086.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 25 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 en wijziging van de rekenvolumina

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204448 Zaaknummer: 13.0835.52

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206128 Zaaknummer: 17.0549.52 TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 81c, eerste lid, Gaswet. Pagina 1/16 Muzenstraat

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage B bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van

Nadere informatie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101652-13 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Leeswijzer

1 Inleiding. 2 Leeswijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Wettelijke basis van dit besluit 4 Context van dit besluit 4.1 Inhoudelijke Context 4.2 Wettelijke Context 5 Procedure 6 Rekenvolumina 7 Beoordeling voorstel 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 26 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van het systeemdienstentarief voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 401 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103321_4/17 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de nettarieven elektriciteit ingevolge art. 41c, 1e en 2e lid van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen Nummer: 101155-54 Betreft: Bijlage D bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100576/16 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2002 van NuonNet i.o. Besluit van de directeur

Nadere informatie

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 BESLUIT Pagina 1/15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit houdende de beslissing op de bezwaren tegen het besluit

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206137 Zaaknummer: 17.0558.52 TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 41c, eerste lid, Elektriciteitswet Pagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24039 30 december 2011 Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen Zaaknummer: 103425

Nadere informatie

Pagina 1/9. 1 Inleiding. 2 Gevolgde procedure

Pagina 1/9. 1 Inleiding. 2 Gevolgde procedure 1 Inleiding 1. Op 23 december 2004 heeft de directeur van de Dienst uitvoering en Toezicht Energie (DTe) een besluit 1 (NorNed-besluit) genomen op de aanvraag van TenneT TSO B.V. (TenneT) tot het toestaan

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104093_10/2 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2013 voor Zebra Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103160 / 18 Betreft zaak: Tariefbesluit GTS 2009: Kwaliteitsconversie Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taak kwaliteitsconversie

Nadere informatie

Pagina. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Bijlage 1 bij het methodebesluit netbeheerder van het net op zee TenneT

Pagina. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Bijlage 1 bij het methodebesluit netbeheerder van het net op zee TenneT Pagina 1/7 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205076 Zaaknummer: 16.0140.52

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ X-FACTORBESLUIT

BIJLAGE B BIJ X-FACTORBESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE B BIJ X-FACTORBESLUIT Nummer: 101847-69 Betreft: Bijlage B bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-085 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van Netbeheerder Centraal Overijssel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9421 17 februari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 februari 2017, kenmerk ACM/DE/2017/200909, tot

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2014 en

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nummer: 101847-57 Betreft: Bijlage B bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206726 Zaaknummer: 14.0382.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Pagina 1/29 Besluit van de Autoriteit

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 1001155-44 Betreft: Bijlage E bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd.

ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd. Beoordeling Projecten van gemeenschappelijk belang ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd. Achtergrond

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V.

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104163_9 / 3 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589 Ons kenmerk: Zaaknummer: 16.0109.52 ACM/DJZ/2016/201589 Pagina 1/16 Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules Bijlage bij het methodebesluit met kenmerk ACM/DJZ/2016/201584 T 070 722 20 00 F 070

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206727 Zaaknummer: 14.0383.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102019/14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200756 Zaaknummer: 15.0383.52 Datum: GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT 2014 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer 102610_1

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206887 Zaaknummer: 14.0683.52 Pagina 1/22 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina T

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017

Klankbordgroep REG2017 Klankbordgroep REG2017 Methode van regulering voor netbeheerder op zee 7 april 2016 13:00 16:00 uur Agenda voor vandaag 1. Opening 2. Proces & Planning 3. Samenvatting juridisch kader in E-wet 4. Methode

Nadere informatie

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084 Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0682.52 ACM/DE/2014/207084 Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingtaak, de taak balancering en

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104105/39 Betreft zaak: geschil Delesto B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Als voorbeeld voor de beschrijving van de tarievensystematiek wordt de systematiek voor elektriciteit genomen. Tussen de systematiek voor elektriciteit

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nummer 6486/62 Betreft zaak: Easyjet v. N.V. Luchthaven Schiphol 1. Inleiding 1. Op

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207081 Zaaknummer: 15.0652.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103653/30 Betreft zaak: Geschil Windpark Roggeplaat B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103016_13/12.BT879 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van tarieven voor het transport van gas ingevolge artikel 81c, eerste en tweede lid van de Gaswet

Nadere informatie

Pagina 1/90 ONTWERP METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201581

Pagina 1/90 ONTWERP METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201581 Ons kenmerk: Zaaknummer: 16.0112.52 ACM/DJZ/2016/201581 ONTWERP METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET 2017 2021 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 41, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen

Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204848 Zaaknummer: 17.0094.66 Conceptbesluit van de Autoriteit Consument en Markt met kenmerk ACM/DE/2017/204848 en zaaknummer 17.0094.66, houdende de vaststelling van de wijziging

Nadere informatie

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4528-59 Betreft zaak: 4528 / D.

Nadere informatie

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden.

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden. Ons 104380_6/12; 104381_5/12 kenmerk: Zaaknummer: 104380/104381 Datum: 31 mei 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt 1 op de bezwaren van de vereniging FME/CWM, de Vereniging Eigen Huis, de

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden.

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103190/26 Betreft zaak: Geschil Windpark Neeltje Jans B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS Pagina 1/109 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205071 Zaaknummer: 16.0108.52

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V. Pagina 1/48 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206311 Zaaknummer: 13.1095.52

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206711 Zaaknummer: 14.0342.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET

METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET Ons kenmerk: ACM/DE/2017/202187 Zaaknummer: 16.0112.52 METHODEBESLUIT TRANSPORTTAKEN TENNET 2017 2021 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 41, eerste en tweede lid, van de

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie