1 Inleiding. 2 Leeswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 2 Leeswijzer"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Wettelijke basis van dit besluit 4 Context van dit besluit 4.1 Inhoudelijke Context 4.2 Wettelijke Context 5 Procedure 6 Rekenvolumina 7 Beoordeling voorstel 8 Dictum Bijlage 1 Zienswijzenbijlage Bijlage 2 Berekening van de Totale Inkomsten 2010 inclusief correcties Bijlage 3 Tarievenblad deelmarktgrenzen nettarieven rekenvolumeblad elementen EAVtarieven 2

3 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikelen 41a en 41c van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan wijzigt de Raad het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) en stelt de Raad jaarlijks voor iedere netbeheerder elektriciteit de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16 eerste lid van de E-wet (hierna: nettarieven) vast. 2. De nettarieven die de Raad met dit besluit vaststelt treden in werking met ingang van 1 januari De rekenvolumina die zijn vastgelegd in het besluit van 29 augustus 2008 met het kenmerk _8/1 wijzigt de Raad met dit besluit. Dit besluit is van toepassing op Westland Infra Netbeheer BV. (hierna: Westland). 2 Leeswijzer 3. Met dit besluit stelt de Raad de nettarieven en rekenvolumina voor Westland vast. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de Raad welk kader hij hanteert voor dit besluit. Het kader wordt bepaald door de wettelijke basis (hoofdstuk 3) en de context (hoofdstuk 4) van dit besluit. Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de procedure die de Raad heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. In hoofdstuk 6 beschrijft de Raad de wijziging van de rekenvolumina. De Raad geeft zijn oordeel over het voorstel van Westland in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bevat het dictum van dit besluit. 4. De Raad heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. In bijlage 1 gaat de Raad in op de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van de tariefvoorstellen. De tweede bijlage bevat een uitwerking van de berekening van de Totale Inkomsten 2010 inclusief correcties. De derde bijlage bevat het tarievenblad de deelmarktgrenzen nettarieven het rekenvolumeblad en de opbouw van elementen binnen de EAV-tarieven van Westland. De bijlagen zijn een onderdeel van dit besluit. 3

4 3 Wettelijke basis van dit besluit 5. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis vormen voor dit besluit. 6. Artikel 41a tweede lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid onderdeel c bedoelde rekenvolume gedurende de in dit lid bedoelde periode wijzigen. 7. Artikel 41c eerste lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. 8. Artikel 41c tweede lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren indien de tarieven die golden in he t jaar of de jaren voorafgaand aan he t jaar t: a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd; b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit indien hij de beschikking had over juiste of volledige gegevens tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijk gegevens daarvan afwijken. 9. Artikel 42 eerste lid van de E-wet luidt: De tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven. 4

5 4 Context van dit besluit 10. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de inhoudelijke en wettelijke context van dit besluit. Door deze context te beschrijven plaatst de Raad dit besluit in een breder perspectief. Het breder perspectief bestaat uit een korte beschrijving van de wijze waarop het netbeheer van elektriciteitsnetten past binnen de totale elektriciteitsmarkt en van de samenhang van dit besluit met andere besluiten van de Raad. 4.1 Inhoudelijke Context Beheer van elektriciteitsnetten 11. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo effectief mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten productie levering en transport van elektriciteit. Bij productie en levering van elektriciteit is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze segmenten kunnen handelaren zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit is dit niet het geval. Degenen die gebruik willen maken van de transportcapaciteit van een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder die het net beheert waarvan zij gebruik willen maken. 12. Degene aan wie een net toebehoort is verplicht voor het beheer van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen 87. De aanwijzing van een netbeheerder behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) 88. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De meeste afnemers zijn echter niet op dit landelijk hoogspanningsnet aangesloten maar op een fijnmazig elektriciteitsdistributienet met een regionaal karakter (hierna: distributienet). Via het landelijk hoogspanningsnet en het distributienet komt de elektriciteit uiteindelijk terecht bij de afzonderlijke afnemers. Beheerders van dergelijke distributienetten worden ook wel regionale netbeheerders genoemd. Westland is een regionale netbeheerder elektriciteit (hierna: netbeheerder). 87 Ingevolge artikel 10 derde lid van de E-wet. 88 Ingevolge artikel 12 tweede lid van de E-wet. 5

6 13. In de E-wet zijn de beheertaken voor netbeheerders bepaald 89 (hierna: netbeheertaken). Een netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben te onderhouden en de veiligheid doelmatigheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Daarnaast heeft een netbeheerder als taak om de netten aan te leggen te herstellen te vernieuwen of uit te breiden waarbij hij in overweging neemt maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden 90. Netbeheerders hebben er belang bij dat zij de kosten (inclusief een redelijk rendement op het daadwerkelijk geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers) die zij maken om te voldoen aan de wettelijke beheertaken kunnen terugverdienen. Omdat de netbeheerders de noodzakelijke kosten vergoed kunnen krijgen via de nettarieven komt door de regulering de kwaliteit en daarmee de transportzekerheid van elektriciteit niet in gevaar. 14. Ingevolge artikelen en 16 van de E-wet hebben netbeheerders een wettelijk monopolie. Zij ondervinden bij het beheer van hun netten geen concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken van concurrentie zou ertoe kunnen leiden dat een netbeheerder onvoldoende doelmatig werkt te hoge tarieven vaststelt of tussen verschillende typen afnemers gaat discrimineren. De afnemers worden in dergelijke gevallen benadeeld. Afnemers zijn namelijk gebaat bij een bevordering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport. Ook indien de netbeheerder een hoger rendement behaalt dan in het economisch verkeer gebruikelijk worden afnemers benadeeld. Het klemt des te meer als afnemers in dergelijke gevallen benadeeld worden omdat zij niet eenvoudig in staat zijn om te kiezen voor een aansluiting op een distributienet van een andere netbeheerder waar zij meer waar voor hun geld krijgen Ingevolge artikel 17 en artikel 17a van de E-wet is het de netbeheerder niet toegestaan om goederen of diensten te leveren waarmee zij in concurrentie treden met uitzondering van de in die artikelen limitatief opgesomde werkzaamheden. Artikel 43 van de E-wet stelt daarbij dat een netbeheerder een afzonderlijke boekhouding moet aanhouden voor het beheer van de netten op grond van zijn taken bedoeld in de artikelen 16 16a en 16b van de E-wet. 90 Ingevolge artikel 16 eerste lid van de E-wet. 91 Tweede Kamer vergaderjaar nr. 28 p

7 15. De wetgever heeft de Raad daarom belast met de taak om een reguleringssystematiek vast te stellen waarmee netbeheerders zoals de Minister aangeeft een prikkel krijgen om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie 92 en netbeheerders financiële prikkels voor zowel kwaliteit als efficiencyverbetering 93 krijgen. Indien dat het geval is resulteert naar de mening van de Raad een optimale balans tussen de prijs en de kwaliteit van de geleverde diensten. Met de vaststelling van een dergelijke reguleringssystematiek reguleert de Raad het gedrag van deze bedrijven die zich in een monopoloïde situatie bevinden. De Raad beoogt met een dergelijke reguleringssystematiek een optimale balans te vinden tussen de belangen van de diverse betrokkenen. Toepassing van een dergelijke reguleringssystematiek leidt uiteindelijk tot een x-factor een q-factor en rekenvolumina voor elke netbeheerder afzonderlijk. De x-factor q-factor en de rekenvolumina leiden op hun beurt weer tot de tarieven die elke netbeheerder ten hoogste mag berekenen voor het transport van elektriciteit. Kortom op deze wijze bevordert de Raad door middel van marktwerking de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van netbeheerders en de meest doelmatige kwaliteit van het transport zoals bedoeld in artikel 41 eerste lid van de E-wet. 4.2 Wettelijke Context Van het methodebesluit en het x-factor- q-factor en rekenvoluminabesluit 16. Jaarlijks stelt de Raad in afzonderlijke tariefbesluiten de maximum nettarieven vast die elke netbeheerder in rekening mag brengen. De Raad vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de nettarieven samenhangen met het methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit voor de vierde reguleringsperiode 94 (hierna: het methodebesluit) en de daarvan afgeleide x-factor q-factor en rekenvolumina per netbeheerder. De Raad hecht hier aan omdat deze begrippen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 17. De Raad legt de methoden tot vaststelling van de x-factor q-factor en van de rekenvolumina voor netbeheerders in een separaat methodebesluit vast. Voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode) heeft de Raad deze drie (rekenkundige) methoden vastgelegd in het methodebesluit. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41 eerste derde vierde en vijfde lid van de E-wet: -1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt met inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers de 92 Tweede Kamer vergaderjaar nr. 28 p Tweede Kamer vergaderjaar nr. 3 p Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk _1/27. 7

8 doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport worden bevorderd voor netbeheerders met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld vast. -3. De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering heeft onder meer ten doel te bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement kan behalen dat hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk en dat de gelijkwaardigheid in de doelmatigheid van de netbeheerders wordt bevorderd. -4. De kwaliteitsterm geeft de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit en heeft ten doel netbeheerders te stimuleren om de kwaliteit van hun transportdienst te optimaliseren. -5. De rekenvolumina die een netbeheerder gebruikt bij het voorstel bedoeld in artikel 41b zijn gebaseerd op daadwerkelijk gefactureerde volumina in eerdere jaren of worden door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit geschat indien deze betrekking hebben op nieuwe tarieven. 18. Vervolgens heeft de Raad de methoden uit het methodebesluit toegepast om de hoogte van de x-factor q-factor en de rekenvolumina voor iedere netbeheerder afzonderlijk vast te stellen. Voor de vierde reguleringsperiode zijn de x-factor q-factor en de rekenvolumina voor Westland vastgesteld in het besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk _8/1. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41a eerste en tweede lid van de E-wet: -1. Ten behoeve van het voorstel bedoeld in artikel 41b stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar vast: a. de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering b. de kwaliteitsterm en c. het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld. 19. De Raad wijzigt met het onderhavige besluit de rekenvolumina voor de vierde reguleringsperiode per 1 januari De wettelijke grondslag voor het wijzigen van de rekenvolumina is artikel 41a tweede lid van de E-wet: - 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid onderdeel c bedoelde rekenvolume gedurende de in dat lid bedoelde periode wijzigen. 8

9 via het tariefvoorstel 20. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks aan de Raad een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de netbeheertaken (hierna: tariefvoorstel). Daarbij nemen de netbeheerders het uitgangspunt van kostenoriëntatie de tariefstructuren zoals vastgelegd in de Tarievencode Elektriciteit de door de Raad vastgestelde x-factor q-factor en rekenvolumina en de wettelijke formule in acht. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41b eerste en tweede lid van de E-wet: -1. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16 eerste lid met inachtneming van: a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten veroorzaken b. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37 c. het bepaalde bij of krachtens artikel 41a en d. de formule TI t cpi ± x + q 100 = 1+ TI t 1 waarbij: TI t = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar t te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t en het op basis van artikel 41a eerste lid onderdeel c vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; TI t-1 = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar voorafgaande aan het jaar t te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t-1 en het op basis van artikel 41a eerste lid onderdeel c vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens) berekend uit het quotiënt van deze prijsindex gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t en van deze prijsindex gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; q = de kwaliteitsterm die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit aangeeft. -2. Een netbeheerder kan gelijktijdig met het voorstel bedoeld in het eerste lid een voorstel doen voor een tariefverhoging ter dekking van de kosten voor een uitzonderlijke en aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door de netbeheerder beheerde net. 9

10 naar het tariefbesluit 21. De Raad stelt de nettarieven met betrekking tot de netbeheertaken voor iedere netbeheerder jaarlijks vast (hierna: tariefbesluit). Dit tariefbesluit bevat de nettarieven die afnemers van elektriciteit ten hoogste moeten betalen. De wettelijke grondslag voor het tariefbesluit is artikel 41b eerste of derde lid van de E-wet waarbij de Raad een correctie kan toepassen op grond van het tweede lid van dat artikel: -1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. -2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren indien de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t: a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd; b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit indien hij de beschikking had over juiste of volledige gegevens tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken. -3. Indien een voorstel niet binnen de termijn bedoeld in artikel 41b eerste lid aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit is gezonden stelt deze de tarieven voor de desbetreffende netbeheerder uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 41b. 22. De tarieven gelden voor de periode van inwerkingtreding tot 1 januari van het jaar volgend op inwerkingtreding ingevolge artikel 42 eerste lid van de E-wet: -1. De tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven 5 Procedure 23. Met het methodebesluit heeft de Raad op grond van artikel 41 eerste lid van de E-wet de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm en de methode tot vaststelling van het rekenvolume vastgesteld voor de vierde reguleringsperiode. 10

11 24. Met het besluit van 29 augustus 2008 met het kenmerk _8/1 heeft de Raad op grond van artikel 41a eerste lid onderdeel a een x-factor van 03 een q-factor van 01 en de rekenvolumina voor Westland voor de vierde reguleringsperiode vastgesteld. Met het besluit van 12 december 2009 met het kenmerk _9/18 heeft de Raad de rekenvolumina voor Westland gewijzigd vastgesteld. 25. Aan de hand van artikel 41b eerste lid onderdeel b van de E-wet heeft de Raad met gebruikmaking van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 berekend uit het quotiënt van deze prijsindex gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t en van deze prijsindex gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 bedraagt 03%. 26. Op 21 september 2009 heeft de Raad het verzoek naar Westland gestuurd om uiterlijk 1 oktober 2009 het tariefvoorstel bedoeld in artikel 41b eerste lid van de E-wet bij de Raad in te dienen. Op 1 oktober 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel ontvangen. 27. Op 5 oktober 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel ter inzage gelegd. Tevens is dit voorstel op de internetpagina van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gepubliceerd (www.energiekamer.nl). Hiervan is op 5 oktober 2009 mededeling gedaan in de Staatscourant 95. Gedurende de termijn van de terinzagelegging die eindigde op 20 oktober 2009 heeft de Raad belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het tariefvoorstel in te dienen. 28. Op 19 oktober 2009 heeft VEMW naar aanleiding van de terinzagelegging van de tariefvoorstellen een zienswijze ingediend. In bijlage 1 gaat de Raad hier nader op in. 29. Na ontvangst van de tariefvoorstellen zoals bedoeld in randnummer 26 heeft de Raad aan Westland aanvullende vragen gesteld met het verzoek een aangepast tariefvoorstel voor het jaar 2010 dan wel een nadere onderbouwing in te dienen. Onderdeel van de verzochte onderbouwing was de uitsplitsing van de bedragen voor de componenten knip beveiliging en verbinding die aan de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding ten grondslag liggen. 95 Staatscourant 5 oktober 2009 nr

12 30. Op 17 november 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden met Netbeheer Nederland met betrekking tot de door TenneT voorgestelde tariefstijging en de gevolgen daarvan voor de regionale netbeheerders elektriciteit. Op 23 november 2009 heeft Netbeheer Nederland over dit onderwerp een brief gestuurd aan de Raad. De Raad neemt het standpunt van Netbeheer Nederland mee bij de beoordeling van het tariefvoorstel. 31. Op 26 november 2009 heeft de Raad van Westland het aangepaste tariefvoorstel ontvangen. 6 Rekenvolumina 32. Ingevolge artikel 41a tweede lid van de E-wet kan de Raad de rekenvolumina gedurende de reguleringsperiode wijzigen. De Raad maakt van deze bevoegdheid gebruik en wijzigt de rekenvolumina van Westland voor de vierde reguleringsperiode per 1 januari Hieraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag. 33. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 96 (hierna: CBb) ziet de Raad zich genoodzaakt om met de tarieven 2010 rekenvolumes voor de tariefdragers voor de eenmalige aansluitvergoeding (hierna: EAV) vast te stellen. Uitgangspunt van de Raad is om bij het vaststellen van de rekenvolumes voor EAV de meest recente gefactureerde volumes te hanteren. De Raad heeft daarom de rekenvolumes gebaseerd op de opgevraagde informatie uit de Productiviteitsdata Indien het volume voor EAV uit de Productiviteitsdata 2008 voor een bepaalde categorie nul blijkt te zijn zal de Raad tevens een rekenvolume van nul vaststellen bij het tarief van de desbetreffende categorie. De Raad is van mening dat met deze benadering de beste inschatting van de volumes voor het jaar 2010 tot stand komt. 34. Vanaf 1 januari 2009 is het capaciteitstarief ingevoerd voor afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A. In verband daarmee kunnen afnemers op grond van de zogenaamde coulancemaatregel 97 vanaf 1 januari 2009 tot uiterlijk 1 juni 2010 tegen een gereduceerd tarief hun doorlaatwaarde aanpassen en geldt de verkleinde doorlaatwaarde van de aansluiting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 voor de transportkosten. 96 Uitspraak van het CBb (procedurenummer AWB 07/34 S2) van 2 juni Paragraaf 5.2 van de Tarievencode Elektriciteit 12

13 35. De Raad heeft de regionale netbeheerders elektriciteit in staat gesteld om de verschuiving van volumes naar aanleiding van de coulancemaatregel over de periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 waarbij volumegroei na het jaar 2006 buiten beschouwing is gelaten 98 kenbaar te maken. Bij het tariefvoorstel heeft Westland verschuivingen van rekenvolumina aangeleverd voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De Raad acht de verschuivingen van rekenvolumina die worden onderschreven door de goedkeurende accountantsverklaring voldoende gerechtvaardigd en past om die reden rekenvolumina aan. 36. Om deze redenen wijzigt de Raad de rekenvolumes voor Westland in onderhavig besluit. De vastgestelde rekenvolumes zijn weergegeven in in Bijlage 3c van dit besluit. 7 Beoordeling voorstel 37. Op basis van de wettelijke formule zoals opgenomen in randnummer 20 de x- en q- factoren zoals opgenomen in randnummer 24 en de consumentenprijsindex zoals opgenomen in randnummer 25 stelt de Raad de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 voor Westland vast op EUR De Raad merkt op dat het vaststellen van rekenvolumes voor EAV van invloed is op de hoogte van de Totale Inkomsten. Binnen de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 van Westland wordt een toename van EUR door deze ontwikkeling verklaard. Het vaststellen van rekenvolumes voor eenmalige aansluitvergoedingen en de daarmee samenhangende toename van de toegestane inkomsten is op zich niet van invloed op de hoogte van de tarieven. De berekening van de Toegestane Inkomsten 2010 is opgenomen in bijlage De Raad corrigeert deze Totale Inkomsten voor het jaar 2010 voor twee nacalculaties namelijk: de nacalculatie lokale heffingen en de nacalculatie coulanceregeling. Een beschrijving en berekening van de Totale Inkomsten inclusief correcties is opgenomen in bijlage Reden hiervoor is dat de rekenvolumes als basis de gefactureerde volumes over het jaar 2006 hebben. 13

14 40. De bovengenoemde nacalculaties hebben geleid tot een correctiebedrag voor jaar Deze correctiebedragen zijn voor de beoordeling van het tariefvoorstel bij de Totale Inkomsten 2010 opgeteld. Voor Westland berekent de Raad de volgende correctiebedragen: het correctiebedrag nacalculatie lokale heffingen bedraagt EUR 0 en het correctiebedrag nacalculatie coulanceregeling bedraagt EUR De Raad stelt de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 inclusief correcties voor Westland vast op EUR De Raad heeft op 1 oktober 2009 een tariefvoorstel van Westland ontvangen. De Raad beoordeelt het ontvangen tariefvoorstel aan de hand van artikel 41b eerste lid van de E-wet. Daartoe toetst de Raad het tariefvoorstel onder meer aan de richtlijnen voor het tariefvoorstel die de Raad bij het verzoek aan de netbeheerders om een voorstel in te dienen heeft meegedeeld. Deze richtlijnen zien toe op de ontwikkeling van de totale inkomsten de inkomsten per tariefstructuur en de individuele tarieven voor iedere netbeheerder. 43. In het tarievenvoorstel van 1 oktober 2009heeft Westlandde hoogte van de tarieven gebaseerd op een bedrag voor Totale Inkomsten zonder een correctiebedrag voor de nacalculatie coulanceregeling. Een accountantsverklaring was benodigd bij de verschuiving van rekenvolumes om het definitieve correctiebedrag vast te stellen. In het aangepaste tarievenvoorstel van 26 november 2009 is Westland uitgegaan van het correctiebedrag voor de nacalculatie coulanceregeling dat tot stand komt op basis van de verschoven volumes. Om deze reden kunnen de tarieven afwijken van de tarieven uit het tarievenvoorstel van 1 oktober Westland heeft in het tarievenvoorstel van 1 oktober 2009 de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van Westland is van mening dat de kosten voor kunstwerken niet voldoende worden gedekt door de geldende tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding. 45. De Raad heeft in de richtlijnen bij de invul- en auditinstructie opgenomen dat indien de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding aanzienlijk afwijken van het tarief van het jaar 2009 afgezien van het effect van de stijging/daling van de Totale Inkomsten een kostenonderbouwing van de tarieven aangeleverd dient te worden. Zonder een onderbouwing waarom een geldend tarief niet dekkend is voor de kosten acht de Raad een 14

15 aanzienlijke tariefsaanpassing in het licht van het uitgangspunt van kostenoriëntatie zoals neergelegd in artikel 41b eerste lid onder a van de E-wet niet gerechtvaardigd. 46. Westland heeft op 26 november 2009 laten weten dat een dergelijke kostenonderbouwing niet tijdig aan te leveren is. Tevens heeft Westland op 26 november 2009 een aangepast tarievenvoorstel ingediend waarin de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding met toepassing van het effect van de stijging/daling van de Totale Inkomsten overeenkomen met de tarieven van het jaar Met betrekking tot de nacalculatie inkoopkosten transport merkt de Raad het volgende op. In het methodebesluit heeft de Raad het voornemen uitgesproken om na te calculeren voor de inkoopkosten transport in het kader van investeringen van TenneT. Het is de Raad bekend dat er bij verschillende netbeheerders geen daadwerkelijke facturatie van inkoopkosten transport door TenneT heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontbreekt het de Raad onder andere aan de nodige informatie over de volumes ten behoeve van de inkoopkosten transport. De Raad acht het daarom niet wenslijk voor de nacalculatie van de inkoopkosten transport voor het jaar 2008 te corrigeren in het tariefbesluit De Raad is voornemens deze nacalculatie te corrigeren op de tarieven voor het jaar 2011 omdat de Raad verwacht op het moment van vaststelling van de tarieven 2011 over alle feitelijke gegevens te beschikken. 48. TenneT heeft in haar tarievenvoorstel voor 2010 een aanzienlijke stijging van het tarief voor afnemers op het netvlak HS opgenomen. Specifiek voor regionale netbeheerders elektriciteit met een aansluiting op HS komt dit voorstel neer op een tariefstijging van 44%. Een stijging van dit tarief kan als gevolg hebben dat de inkoopkosten transport zullen toenemen. 49. In verband hiermee heeft Netbeheer Nederland namens alle regionale netbeheerders elektriciteit verzocht om bij de vaststelling van de tarieven 2010 een voorschot te nemen op de normaliter in 2012 uit te voeren nacalculatie voor deze stijging van inkoopkosten transport. In verband daarmee heeft Netbeheer Nederland op 23 november 2009 een memorandum toegestuurd waarin wordt beargumenteerd dat artikel 41 tweede lid onder c van de E-wet en het methodebesluit hiervoor de nodige ruimte bieden. De Raad deelt dit standpunt niet. 15

16 50. Naar het oordeel van de Raad biedt artikel 41 tweede lid van de E-wet gelet op de tekst van de wet en de uit de parlementaire geschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever enkel een basis voor een correctie van nog vast te stellen tarieven voor het jaar t indien reeds vastgestelde tarieven die golden in het jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t zijn gewijzigd bij rechterlijke uitspraak of nieuw besluit blijken te zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens of blijken te zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken 99. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat deze correctiebevoegdheid is gegeven om de financiële gevolgen van een correctie op de tarieven die in het jaar t gelden te verwerken in toekomstige tarieven zodat de besluiten waarmee de tarieven voor het jaar t zijn vastgesteld niet behoeven te worden gewijzigd 100. De door Netbeheer Nederland bepleite correctie op basis van een verwachte toekomstige stijging van inkoopkosten is hiermee onverenigbaar nu deze correctie geen basis vindt in een correctie van tarieven die reeds (op basis van onjuiste of onvolledige gegevens) zijn vastgesteld. 51. Gelet hierop houdt de Raad vast aan de wijze van nacalculatie voor inkoopkosten transport zoals die in het methodebesluit is neergelegd. Daarin is aangegeven dat de Raad zal nacalculeren voor het verschil tussen de verwachte inkoopkosten transport en de werkelijke inkoopkosten transport die de sector heeft gemaakt in de vierde reguleringsperiode. Omdat gegevens over de werkelijke inkoopkosten in jaar t pas bekend worden na afloop van dat jaar zal dit verschil pas in jaar t+2 in de tarieven verrekend kunnen worden. 99 Tot 14 juli 2004 was de bevoegdheid geformuleerd als een bevoegdheid om tarieven die zullen gelden in periode te corrigeren indien de tarieven die golden in de periode of de periodes voorafgaand aan periode t zijn vastgesteld met gebruikmaking van onjuiste of onvolledige gegevens. Met inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de E-wet en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer (Stb ) zijn de gecursiveerde passages vervangen door respectievelijk het jaar t en de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan jaar t. In het overigens identieke artikel 81c tweede lid van de Gaswet wordt daarentegen gesproken van tarieven die golden in het jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat de wetgever aldus heeft beoogd een inhoudelijk verschil aan te brengen tussen de correctiebevoegdheid in artikel 41c tweede lid van de E-wet en artikel 81c tweede lid van de Gaswet noch dat de wetgever bij de wijziging voor zover hier relevant meer heeft beoogd dan enkel het woord periode te vervangen door het specifiekere begrip jaar. Op basis hiervan concludeert de Raad dat de wetgever met de woorden dat jaar in artikel 41c tweede lid van de E-wet niet heeft bedoeld het jaar t. Zie Kamerstukken II nr. 11 onderdeel O en FF p en Kamerstukken II nr. 11 p. 4 en Kamerstukken II nr. 55 p. 14 mk. en Kamerstukken I C p

17 52. De Raad constateert dat de inkomsten die worden behaald bij het tariefvoorstel van Westland overeenkomen met of lager zijn dan de door de Raad berekende Totale Inkomsten inclusief correcties voor het jaar De Raad constateert voorts dat de toetsing van de voorgestelde tarieven uit het tarievenvoorstel van 26 november 2009 aan de criteria genoemd in randnummer 42 geen aanleiding geeft om de voorgestelde tarieven gewijzigd vast te stellen. 53. De Raad heeft indien een netbeheerder voor de kostentoerekening geen onderscheid maakt tussen de netvlakken MS-Transport en MS-Distributie conform artikel van de Tarievencode Elektriciteit het netvlak MS-Distributie naamgegeven als netvlak MS. De Raad is van mening dat hiermee een correctere naamgeving tot stand komt. 54. Het CBb 101 heeft uitgesproken dat de Raad inzicht dient te geven in de elementen van het tarief bij de eenmalige aansluitvergoeding. De Raad heeft Westland daarom gevraagd om een uitsplitsing van de bedragen voor knip beveiliging en verbinding die de drie elementen vormen voor de eenmalige aansluitvergoeding. De Raad oordeelt dat in de aangeleverde uitsplitsing de bedragen bij de drie elementen tot het tarief van de eenmalige aansluitvergoeding optellen. De Raad geeft met het publiceren van deze uitsplitsing gevolg aan de uitspraak van het CBb. De uitsplitsing van de elementen van de eenmalige aansluitvergoeding is weergegeven in bijlage 3d. 55. De Raad oordeelt op grond van voorgaande randnummers dat het door Westland ingediende tariefvoorstel van 26 november 2009 voldoet aan alle in artikel 41b eerste lid van de E-wet genoemde eisen. 8 Dictum 56. Op grond van artikel 41c eerste en tweede lid van de E-wet heeft de Raad de nettarieven die Westland ten hoogste in rekening mag brengen vastgesteld. De hoogte van de nettarieven is weergegeven in bijlage 3a. 57. Bij het vaststellen van de nettarieven en rekenvolumes heeft de Raad gebruik gemaakt van de door Westland gehanteerde deelmarktgrenzen. In bijlage 3b van onderhavig besluit zijn de deelmarktgrenzen voor Westland bijgevoegd. 101 Uitspraak van het CBb (procedurenummer AWB 07/798081) van 15 mei

18

19 Bijlage 1 Zienswijzenbijlage 1

20 Behandeling van zienswijzen Inleiding 1. De Raad heeft van één partij zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van het de tarievenvoorstel van deze regionale netbeheerder elektriciteit. Van de terinzagelegging is mededeling gedaan in de Staatscourant De Raad merkt op dat de gewezen terinzagelegging geen zienswijzenprocedure in de zin van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft. Het feit dat een zienswijze hieronder inhoudelijk wordt behandeld impliceert dan ook niets over eventuele belanghebbendheid in de zin van artikel 3:15 Awb van een partij bij onderhavig tariefbesluit. 3. De Raad heeft voor de netbeheerder schriftelijke zienswijzen ontvangen van: VEMW Zienswijze 1 Wat is de onderbouwing van de kostenoriëntatie van de tarieven?. 4. VEMW merkt op dat de tarievenvoorstellen van de netbeheerders zonder enige onderbouwing ter inzage zijn gelegd en dat elke motivering voor de ter inzage gelegde tarieven ontbreekt. Reactie 5. Naar aanleiding van deze zienswijze zal de Raad overgaan tot openbaarmaking van de integrale tarievenvoorstellen inclusief onderbouwing met uitzondering van die gegevens die gelet de uitzonderingsgronden op openbaarmaking genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. 6. Voorts merkt de Raad op dat uitgangspunt van de reguleringssystematiek zoals neergelegd in de Elektriciteitswet 1998 de Tarievencode en de methodebesluiten is dat de vast te stellen tarieven kostengeoriënteerd zijn. 2 Gelet hierop heeft de Raad ten aanzien van voorgestelde tarieven die aanzienlijk afwijken van de tarieven 2009 afgezien van de verwachte aanpassing volgend uit de mutatie van de Totale Inkomsten de netbeheerder gevraagd de voorgestelde tariefstijging te motiveren aan de hand van een kostenonderbouwing. In gevallen waarin dit niet heeft geleid tot een aanpassing van het voorgestelde tarief heeft de Raad de motivering beoordeeld in het licht van het uitgangspunt dat tarieven kostengeoriënteerd dienen te zijn en op basis van die beoordeling de voorgestelde tarieven al dan niet gewijzigd vastgesteld. Conclusie 7. Gelet op het bovenstaande heeft de Raad geen reden om aan te nemen dat de met dit besluit vastgestelde tarieven niet langer kostengeoriënteerd zijn. Na toetsing op vertrouwelijkheid zal de 1 Staatscourant 5 oktober 2009 nr Dit uitgangspunt is onder meer vastgelegd in artikel 41b van de E-wet paragraaf 3.2 van de TarievenCode Elektriciteit en randnummers 48 en 78 van het Methodebesluit elektriciteit vierde periode van 29 augustus 2008 met het kenmerk _1/27. 2

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ten geleide: Op grond van artikel 12, vierde lid, van de Warmtewet wordt de voordracht van een algemene maatregel

Nadere informatie

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Position Paper Vereniging Energie-Nederland Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Energie-Nederland ziet alle aanleiding

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan Gas Transport Services B.V. T.a.v. de heer drs. P.E.G. Trienekens Postbus 181 9700 AD GRONINGEN per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102259/39.B828

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 29 augustus 2012, 10.00 13.20 uur Zaaknrs: 103834 en 103900 Inzake: Codewijzigingsvoorstel InformatieCode Elektriciteit en Gas en andere Codes en voorstel ter optimalisatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Algemene Rekenkamer Toezicht van het Rijk op het publieke belang Onderzoeksteam Voorlichting Afdeling Communicatie Dhr. drs. P. Antenbrink

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlage 1: Leveranciersmodel en BTW Bijlage 2: Toepassing capaciteitstarief voor verschillende afnemersgroepen Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

(Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties)

(Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties) EZ Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken betreffende het uitvoeren van een cumulatietoets voor duurzame energie-installaties

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie