1 Inleiding. 2 Leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 2 Leeswijzer"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Wettelijke basis van dit besluit 4 Context van dit besluit 4.1 Inhoudelijke Context 4.2 Wettelijke Context 5 Procedure 6 Rekenvolumina 7 Beoordeling voorstel 8 Dictum Bijlage 1 Zienswijzenbijlage Bijlage 2 Berekening van de Totale Inkomsten 2010 inclusief correcties Bijlage 3 Tarievenblad deelmarktgrenzen nettarieven rekenvolumeblad elementen EAVtarieven 2

3 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikelen 41a en 41c van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan wijzigt de Raad het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) en stelt de Raad jaarlijks voor iedere netbeheerder elektriciteit de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16 eerste lid van de E-wet (hierna: nettarieven) vast. 2. De nettarieven die de Raad met dit besluit vaststelt treden in werking met ingang van 1 januari De rekenvolumina die zijn vastgelegd in het besluit van 29 augustus 2008 met het kenmerk _8/1 wijzigt de Raad met dit besluit. Dit besluit is van toepassing op Westland Infra Netbeheer BV. (hierna: Westland). 2 Leeswijzer 3. Met dit besluit stelt de Raad de nettarieven en rekenvolumina voor Westland vast. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de Raad welk kader hij hanteert voor dit besluit. Het kader wordt bepaald door de wettelijke basis (hoofdstuk 3) en de context (hoofdstuk 4) van dit besluit. Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de procedure die de Raad heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. In hoofdstuk 6 beschrijft de Raad de wijziging van de rekenvolumina. De Raad geeft zijn oordeel over het voorstel van Westland in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bevat het dictum van dit besluit. 4. De Raad heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. In bijlage 1 gaat de Raad in op de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van de tariefvoorstellen. De tweede bijlage bevat een uitwerking van de berekening van de Totale Inkomsten 2010 inclusief correcties. De derde bijlage bevat het tarievenblad de deelmarktgrenzen nettarieven het rekenvolumeblad en de opbouw van elementen binnen de EAV-tarieven van Westland. De bijlagen zijn een onderdeel van dit besluit. 3

4 3 Wettelijke basis van dit besluit 5. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis vormen voor dit besluit. 6. Artikel 41a tweede lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid onderdeel c bedoelde rekenvolume gedurende de in dit lid bedoelde periode wijzigen. 7. Artikel 41c eerste lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. 8. Artikel 41c tweede lid van de E-wet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren indien de tarieven die golden in he t jaar of de jaren voorafgaand aan he t jaar t: a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd; b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit indien hij de beschikking had over juiste of volledige gegevens tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijk gegevens daarvan afwijken. 9. Artikel 42 eerste lid van de E-wet luidt: De tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven. 4

5 4 Context van dit besluit 10. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de inhoudelijke en wettelijke context van dit besluit. Door deze context te beschrijven plaatst de Raad dit besluit in een breder perspectief. Het breder perspectief bestaat uit een korte beschrijving van de wijze waarop het netbeheer van elektriciteitsnetten past binnen de totale elektriciteitsmarkt en van de samenhang van dit besluit met andere besluiten van de Raad. 4.1 Inhoudelijke Context Beheer van elektriciteitsnetten 11. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo effectief mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten productie levering en transport van elektriciteit. Bij productie en levering van elektriciteit is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze segmenten kunnen handelaren zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit is dit niet het geval. Degenen die gebruik willen maken van de transportcapaciteit van een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder die het net beheert waarvan zij gebruik willen maken. 12. Degene aan wie een net toebehoort is verplicht voor het beheer van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen 87. De aanwijzing van een netbeheerder behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) 88. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De meeste afnemers zijn echter niet op dit landelijk hoogspanningsnet aangesloten maar op een fijnmazig elektriciteitsdistributienet met een regionaal karakter (hierna: distributienet). Via het landelijk hoogspanningsnet en het distributienet komt de elektriciteit uiteindelijk terecht bij de afzonderlijke afnemers. Beheerders van dergelijke distributienetten worden ook wel regionale netbeheerders genoemd. Westland is een regionale netbeheerder elektriciteit (hierna: netbeheerder). 87 Ingevolge artikel 10 derde lid van de E-wet. 88 Ingevolge artikel 12 tweede lid van de E-wet. 5

6 13. In de E-wet zijn de beheertaken voor netbeheerders bepaald 89 (hierna: netbeheertaken). Een netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben te onderhouden en de veiligheid doelmatigheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Daarnaast heeft een netbeheerder als taak om de netten aan te leggen te herstellen te vernieuwen of uit te breiden waarbij hij in overweging neemt maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden 90. Netbeheerders hebben er belang bij dat zij de kosten (inclusief een redelijk rendement op het daadwerkelijk geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers) die zij maken om te voldoen aan de wettelijke beheertaken kunnen terugverdienen. Omdat de netbeheerders de noodzakelijke kosten vergoed kunnen krijgen via de nettarieven komt door de regulering de kwaliteit en daarmee de transportzekerheid van elektriciteit niet in gevaar. 14. Ingevolge artikelen en 16 van de E-wet hebben netbeheerders een wettelijk monopolie. Zij ondervinden bij het beheer van hun netten geen concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken van concurrentie zou ertoe kunnen leiden dat een netbeheerder onvoldoende doelmatig werkt te hoge tarieven vaststelt of tussen verschillende typen afnemers gaat discrimineren. De afnemers worden in dergelijke gevallen benadeeld. Afnemers zijn namelijk gebaat bij een bevordering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport. Ook indien de netbeheerder een hoger rendement behaalt dan in het economisch verkeer gebruikelijk worden afnemers benadeeld. Het klemt des te meer als afnemers in dergelijke gevallen benadeeld worden omdat zij niet eenvoudig in staat zijn om te kiezen voor een aansluiting op een distributienet van een andere netbeheerder waar zij meer waar voor hun geld krijgen Ingevolge artikel 17 en artikel 17a van de E-wet is het de netbeheerder niet toegestaan om goederen of diensten te leveren waarmee zij in concurrentie treden met uitzondering van de in die artikelen limitatief opgesomde werkzaamheden. Artikel 43 van de E-wet stelt daarbij dat een netbeheerder een afzonderlijke boekhouding moet aanhouden voor het beheer van de netten op grond van zijn taken bedoeld in de artikelen 16 16a en 16b van de E-wet. 90 Ingevolge artikel 16 eerste lid van de E-wet. 91 Tweede Kamer vergaderjaar nr. 28 p

7 15. De wetgever heeft de Raad daarom belast met de taak om een reguleringssystematiek vast te stellen waarmee netbeheerders zoals de Minister aangeeft een prikkel krijgen om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie 92 en netbeheerders financiële prikkels voor zowel kwaliteit als efficiencyverbetering 93 krijgen. Indien dat het geval is resulteert naar de mening van de Raad een optimale balans tussen de prijs en de kwaliteit van de geleverde diensten. Met de vaststelling van een dergelijke reguleringssystematiek reguleert de Raad het gedrag van deze bedrijven die zich in een monopoloïde situatie bevinden. De Raad beoogt met een dergelijke reguleringssystematiek een optimale balans te vinden tussen de belangen van de diverse betrokkenen. Toepassing van een dergelijke reguleringssystematiek leidt uiteindelijk tot een x-factor een q-factor en rekenvolumina voor elke netbeheerder afzonderlijk. De x-factor q-factor en de rekenvolumina leiden op hun beurt weer tot de tarieven die elke netbeheerder ten hoogste mag berekenen voor het transport van elektriciteit. Kortom op deze wijze bevordert de Raad door middel van marktwerking de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van netbeheerders en de meest doelmatige kwaliteit van het transport zoals bedoeld in artikel 41 eerste lid van de E-wet. 4.2 Wettelijke Context Van het methodebesluit en het x-factor- q-factor en rekenvoluminabesluit 16. Jaarlijks stelt de Raad in afzonderlijke tariefbesluiten de maximum nettarieven vast die elke netbeheerder in rekening mag brengen. De Raad vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de nettarieven samenhangen met het methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit voor de vierde reguleringsperiode 94 (hierna: het methodebesluit) en de daarvan afgeleide x-factor q-factor en rekenvolumina per netbeheerder. De Raad hecht hier aan omdat deze begrippen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 17. De Raad legt de methoden tot vaststelling van de x-factor q-factor en van de rekenvolumina voor netbeheerders in een separaat methodebesluit vast. Voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode) heeft de Raad deze drie (rekenkundige) methoden vastgelegd in het methodebesluit. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41 eerste derde vierde en vijfde lid van de E-wet: -1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt met inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers de 92 Tweede Kamer vergaderjaar nr. 28 p Tweede Kamer vergaderjaar nr. 3 p Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk _1/27. 7

8 doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport worden bevorderd voor netbeheerders met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld vast. -3. De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering heeft onder meer ten doel te bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement kan behalen dat hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk en dat de gelijkwaardigheid in de doelmatigheid van de netbeheerders wordt bevorderd. -4. De kwaliteitsterm geeft de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit en heeft ten doel netbeheerders te stimuleren om de kwaliteit van hun transportdienst te optimaliseren. -5. De rekenvolumina die een netbeheerder gebruikt bij het voorstel bedoeld in artikel 41b zijn gebaseerd op daadwerkelijk gefactureerde volumina in eerdere jaren of worden door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit geschat indien deze betrekking hebben op nieuwe tarieven. 18. Vervolgens heeft de Raad de methoden uit het methodebesluit toegepast om de hoogte van de x-factor q-factor en de rekenvolumina voor iedere netbeheerder afzonderlijk vast te stellen. Voor de vierde reguleringsperiode zijn de x-factor q-factor en de rekenvolumina voor Westland vastgesteld in het besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk _8/1. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41a eerste en tweede lid van de E-wet: -1. Ten behoeve van het voorstel bedoeld in artikel 41b stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar vast: a. de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering b. de kwaliteitsterm en c. het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld. 19. De Raad wijzigt met het onderhavige besluit de rekenvolumina voor de vierde reguleringsperiode per 1 januari De wettelijke grondslag voor het wijzigen van de rekenvolumina is artikel 41a tweede lid van de E-wet: - 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid onderdeel c bedoelde rekenvolume gedurende de in dat lid bedoelde periode wijzigen. 8

9 via het tariefvoorstel 20. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks aan de Raad een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de netbeheertaken (hierna: tariefvoorstel). Daarbij nemen de netbeheerders het uitgangspunt van kostenoriëntatie de tariefstructuren zoals vastgelegd in de Tarievencode Elektriciteit de door de Raad vastgestelde x-factor q-factor en rekenvolumina en de wettelijke formule in acht. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41b eerste en tweede lid van de E-wet: -1. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16 eerste lid met inachtneming van: a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten veroorzaken b. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37 c. het bepaalde bij of krachtens artikel 41a en d. de formule TI t cpi ± x + q 100 = 1+ TI t 1 waarbij: TI t = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar t te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t en het op basis van artikel 41a eerste lid onderdeel c vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; TI t-1 = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar voorafgaande aan het jaar t te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t-1 en het op basis van artikel 41a eerste lid onderdeel c vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld; cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens) berekend uit het quotiënt van deze prijsindex gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t en van deze prijsindex gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; q = de kwaliteitsterm die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit aangeeft. -2. Een netbeheerder kan gelijktijdig met het voorstel bedoeld in het eerste lid een voorstel doen voor een tariefverhoging ter dekking van de kosten voor een uitzonderlijke en aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door de netbeheerder beheerde net. 9

10 naar het tariefbesluit 21. De Raad stelt de nettarieven met betrekking tot de netbeheertaken voor iedere netbeheerder jaarlijks vast (hierna: tariefbesluit). Dit tariefbesluit bevat de nettarieven die afnemers van elektriciteit ten hoogste moeten betalen. De wettelijke grondslag voor het tariefbesluit is artikel 41b eerste of derde lid van de E-wet waarbij de Raad een correctie kan toepassen op grond van het tweede lid van dat artikel: -1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. -2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren indien de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t: a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd; b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit indien hij de beschikking had over juiste of volledige gegevens tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken. -3. Indien een voorstel niet binnen de termijn bedoeld in artikel 41b eerste lid aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit is gezonden stelt deze de tarieven voor de desbetreffende netbeheerder uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 41b. 22. De tarieven gelden voor de periode van inwerkingtreding tot 1 januari van het jaar volgend op inwerkingtreding ingevolge artikel 42 eerste lid van de E-wet: -1. De tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven 5 Procedure 23. Met het methodebesluit heeft de Raad op grond van artikel 41 eerste lid van de E-wet de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm en de methode tot vaststelling van het rekenvolume vastgesteld voor de vierde reguleringsperiode. 10

11 24. Met het besluit van 29 augustus 2008 met het kenmerk _8/1 heeft de Raad op grond van artikel 41a eerste lid onderdeel a een x-factor van 03 een q-factor van 01 en de rekenvolumina voor Westland voor de vierde reguleringsperiode vastgesteld. Met het besluit van 12 december 2009 met het kenmerk _9/18 heeft de Raad de rekenvolumina voor Westland gewijzigd vastgesteld. 25. Aan de hand van artikel 41b eerste lid onderdeel b van de E-wet heeft de Raad met gebruikmaking van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 berekend uit het quotiënt van deze prijsindex gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t en van deze prijsindex gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 bedraagt 03%. 26. Op 21 september 2009 heeft de Raad het verzoek naar Westland gestuurd om uiterlijk 1 oktober 2009 het tariefvoorstel bedoeld in artikel 41b eerste lid van de E-wet bij de Raad in te dienen. Op 1 oktober 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel ontvangen. 27. Op 5 oktober 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel ter inzage gelegd. Tevens is dit voorstel op de internetpagina van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gepubliceerd ( Hiervan is op 5 oktober 2009 mededeling gedaan in de Staatscourant 95. Gedurende de termijn van de terinzagelegging die eindigde op 20 oktober 2009 heeft de Raad belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het tariefvoorstel in te dienen. 28. Op 19 oktober 2009 heeft VEMW naar aanleiding van de terinzagelegging van de tariefvoorstellen een zienswijze ingediend. In bijlage 1 gaat de Raad hier nader op in. 29. Na ontvangst van de tariefvoorstellen zoals bedoeld in randnummer 26 heeft de Raad aan Westland aanvullende vragen gesteld met het verzoek een aangepast tariefvoorstel voor het jaar 2010 dan wel een nadere onderbouwing in te dienen. Onderdeel van de verzochte onderbouwing was de uitsplitsing van de bedragen voor de componenten knip beveiliging en verbinding die aan de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding ten grondslag liggen. 95 Staatscourant 5 oktober 2009 nr

12 30. Op 17 november 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden met Netbeheer Nederland met betrekking tot de door TenneT voorgestelde tariefstijging en de gevolgen daarvan voor de regionale netbeheerders elektriciteit. Op 23 november 2009 heeft Netbeheer Nederland over dit onderwerp een brief gestuurd aan de Raad. De Raad neemt het standpunt van Netbeheer Nederland mee bij de beoordeling van het tariefvoorstel. 31. Op 26 november 2009 heeft de Raad van Westland het aangepaste tariefvoorstel ontvangen. 6 Rekenvolumina 32. Ingevolge artikel 41a tweede lid van de E-wet kan de Raad de rekenvolumina gedurende de reguleringsperiode wijzigen. De Raad maakt van deze bevoegdheid gebruik en wijzigt de rekenvolumina van Westland voor de vierde reguleringsperiode per 1 januari Hieraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag. 33. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 96 (hierna: CBb) ziet de Raad zich genoodzaakt om met de tarieven 2010 rekenvolumes voor de tariefdragers voor de eenmalige aansluitvergoeding (hierna: EAV) vast te stellen. Uitgangspunt van de Raad is om bij het vaststellen van de rekenvolumes voor EAV de meest recente gefactureerde volumes te hanteren. De Raad heeft daarom de rekenvolumes gebaseerd op de opgevraagde informatie uit de Productiviteitsdata Indien het volume voor EAV uit de Productiviteitsdata 2008 voor een bepaalde categorie nul blijkt te zijn zal de Raad tevens een rekenvolume van nul vaststellen bij het tarief van de desbetreffende categorie. De Raad is van mening dat met deze benadering de beste inschatting van de volumes voor het jaar 2010 tot stand komt. 34. Vanaf 1 januari 2009 is het capaciteitstarief ingevoerd voor afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A. In verband daarmee kunnen afnemers op grond van de zogenaamde coulancemaatregel 97 vanaf 1 januari 2009 tot uiterlijk 1 juni 2010 tegen een gereduceerd tarief hun doorlaatwaarde aanpassen en geldt de verkleinde doorlaatwaarde van de aansluiting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 voor de transportkosten. 96 Uitspraak van het CBb (procedurenummer AWB 07/34 S2) van 2 juni Paragraaf 5.2 van de Tarievencode Elektriciteit 12

13 35. De Raad heeft de regionale netbeheerders elektriciteit in staat gesteld om de verschuiving van volumes naar aanleiding van de coulancemaatregel over de periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 waarbij volumegroei na het jaar 2006 buiten beschouwing is gelaten 98 kenbaar te maken. Bij het tariefvoorstel heeft Westland verschuivingen van rekenvolumina aangeleverd voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De Raad acht de verschuivingen van rekenvolumina die worden onderschreven door de goedkeurende accountantsverklaring voldoende gerechtvaardigd en past om die reden rekenvolumina aan. 36. Om deze redenen wijzigt de Raad de rekenvolumes voor Westland in onderhavig besluit. De vastgestelde rekenvolumes zijn weergegeven in in Bijlage 3c van dit besluit. 7 Beoordeling voorstel 37. Op basis van de wettelijke formule zoals opgenomen in randnummer 20 de x- en q- factoren zoals opgenomen in randnummer 24 en de consumentenprijsindex zoals opgenomen in randnummer 25 stelt de Raad de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 voor Westland vast op EUR De Raad merkt op dat het vaststellen van rekenvolumes voor EAV van invloed is op de hoogte van de Totale Inkomsten. Binnen de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 van Westland wordt een toename van EUR door deze ontwikkeling verklaard. Het vaststellen van rekenvolumes voor eenmalige aansluitvergoedingen en de daarmee samenhangende toename van de toegestane inkomsten is op zich niet van invloed op de hoogte van de tarieven. De berekening van de Toegestane Inkomsten 2010 is opgenomen in bijlage De Raad corrigeert deze Totale Inkomsten voor het jaar 2010 voor twee nacalculaties namelijk: de nacalculatie lokale heffingen en de nacalculatie coulanceregeling. Een beschrijving en berekening van de Totale Inkomsten inclusief correcties is opgenomen in bijlage Reden hiervoor is dat de rekenvolumes als basis de gefactureerde volumes over het jaar 2006 hebben. 13

14 40. De bovengenoemde nacalculaties hebben geleid tot een correctiebedrag voor jaar Deze correctiebedragen zijn voor de beoordeling van het tariefvoorstel bij de Totale Inkomsten 2010 opgeteld. Voor Westland berekent de Raad de volgende correctiebedragen: het correctiebedrag nacalculatie lokale heffingen bedraagt EUR 0 en het correctiebedrag nacalculatie coulanceregeling bedraagt EUR De Raad stelt de Totale Inkomsten voor het jaar 2010 inclusief correcties voor Westland vast op EUR De Raad heeft op 1 oktober 2009 een tariefvoorstel van Westland ontvangen. De Raad beoordeelt het ontvangen tariefvoorstel aan de hand van artikel 41b eerste lid van de E-wet. Daartoe toetst de Raad het tariefvoorstel onder meer aan de richtlijnen voor het tariefvoorstel die de Raad bij het verzoek aan de netbeheerders om een voorstel in te dienen heeft meegedeeld. Deze richtlijnen zien toe op de ontwikkeling van de totale inkomsten de inkomsten per tariefstructuur en de individuele tarieven voor iedere netbeheerder. 43. In het tarievenvoorstel van 1 oktober 2009heeft Westlandde hoogte van de tarieven gebaseerd op een bedrag voor Totale Inkomsten zonder een correctiebedrag voor de nacalculatie coulanceregeling. Een accountantsverklaring was benodigd bij de verschuiving van rekenvolumes om het definitieve correctiebedrag vast te stellen. In het aangepaste tarievenvoorstel van 26 november 2009 is Westland uitgegaan van het correctiebedrag voor de nacalculatie coulanceregeling dat tot stand komt op basis van de verschoven volumes. Om deze reden kunnen de tarieven afwijken van de tarieven uit het tarievenvoorstel van 1 oktober Westland heeft in het tarievenvoorstel van 1 oktober 2009 de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van Westland is van mening dat de kosten voor kunstwerken niet voldoende worden gedekt door de geldende tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding. 45. De Raad heeft in de richtlijnen bij de invul- en auditinstructie opgenomen dat indien de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding aanzienlijk afwijken van het tarief van het jaar 2009 afgezien van het effect van de stijging/daling van de Totale Inkomsten een kostenonderbouwing van de tarieven aangeleverd dient te worden. Zonder een onderbouwing waarom een geldend tarief niet dekkend is voor de kosten acht de Raad een 14

15 aanzienlijke tariefsaanpassing in het licht van het uitgangspunt van kostenoriëntatie zoals neergelegd in artikel 41b eerste lid onder a van de E-wet niet gerechtvaardigd. 46. Westland heeft op 26 november 2009 laten weten dat een dergelijke kostenonderbouwing niet tijdig aan te leveren is. Tevens heeft Westland op 26 november 2009 een aangepast tarievenvoorstel ingediend waarin de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding met toepassing van het effect van de stijging/daling van de Totale Inkomsten overeenkomen met de tarieven van het jaar Met betrekking tot de nacalculatie inkoopkosten transport merkt de Raad het volgende op. In het methodebesluit heeft de Raad het voornemen uitgesproken om na te calculeren voor de inkoopkosten transport in het kader van investeringen van TenneT. Het is de Raad bekend dat er bij verschillende netbeheerders geen daadwerkelijke facturatie van inkoopkosten transport door TenneT heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontbreekt het de Raad onder andere aan de nodige informatie over de volumes ten behoeve van de inkoopkosten transport. De Raad acht het daarom niet wenslijk voor de nacalculatie van de inkoopkosten transport voor het jaar 2008 te corrigeren in het tariefbesluit De Raad is voornemens deze nacalculatie te corrigeren op de tarieven voor het jaar 2011 omdat de Raad verwacht op het moment van vaststelling van de tarieven 2011 over alle feitelijke gegevens te beschikken. 48. TenneT heeft in haar tarievenvoorstel voor 2010 een aanzienlijke stijging van het tarief voor afnemers op het netvlak HS opgenomen. Specifiek voor regionale netbeheerders elektriciteit met een aansluiting op HS komt dit voorstel neer op een tariefstijging van 44%. Een stijging van dit tarief kan als gevolg hebben dat de inkoopkosten transport zullen toenemen. 49. In verband hiermee heeft Netbeheer Nederland namens alle regionale netbeheerders elektriciteit verzocht om bij de vaststelling van de tarieven 2010 een voorschot te nemen op de normaliter in 2012 uit te voeren nacalculatie voor deze stijging van inkoopkosten transport. In verband daarmee heeft Netbeheer Nederland op 23 november 2009 een memorandum toegestuurd waarin wordt beargumenteerd dat artikel 41 tweede lid onder c van de E-wet en het methodebesluit hiervoor de nodige ruimte bieden. De Raad deelt dit standpunt niet. 15

16 50. Naar het oordeel van de Raad biedt artikel 41 tweede lid van de E-wet gelet op de tekst van de wet en de uit de parlementaire geschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever enkel een basis voor een correctie van nog vast te stellen tarieven voor het jaar t indien reeds vastgestelde tarieven die golden in het jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t zijn gewijzigd bij rechterlijke uitspraak of nieuw besluit blijken te zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens of blijken te zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken 99. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat deze correctiebevoegdheid is gegeven om de financiële gevolgen van een correctie op de tarieven die in het jaar t gelden te verwerken in toekomstige tarieven zodat de besluiten waarmee de tarieven voor het jaar t zijn vastgesteld niet behoeven te worden gewijzigd 100. De door Netbeheer Nederland bepleite correctie op basis van een verwachte toekomstige stijging van inkoopkosten is hiermee onverenigbaar nu deze correctie geen basis vindt in een correctie van tarieven die reeds (op basis van onjuiste of onvolledige gegevens) zijn vastgesteld. 51. Gelet hierop houdt de Raad vast aan de wijze van nacalculatie voor inkoopkosten transport zoals die in het methodebesluit is neergelegd. Daarin is aangegeven dat de Raad zal nacalculeren voor het verschil tussen de verwachte inkoopkosten transport en de werkelijke inkoopkosten transport die de sector heeft gemaakt in de vierde reguleringsperiode. Omdat gegevens over de werkelijke inkoopkosten in jaar t pas bekend worden na afloop van dat jaar zal dit verschil pas in jaar t+2 in de tarieven verrekend kunnen worden. 99 Tot 14 juli 2004 was de bevoegdheid geformuleerd als een bevoegdheid om tarieven die zullen gelden in periode te corrigeren indien de tarieven die golden in de periode of de periodes voorafgaand aan periode t zijn vastgesteld met gebruikmaking van onjuiste of onvolledige gegevens. Met inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de E-wet en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer (Stb ) zijn de gecursiveerde passages vervangen door respectievelijk het jaar t en de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan jaar t. In het overigens identieke artikel 81c tweede lid van de Gaswet wordt daarentegen gesproken van tarieven die golden in het jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat de wetgever aldus heeft beoogd een inhoudelijk verschil aan te brengen tussen de correctiebevoegdheid in artikel 41c tweede lid van de E-wet en artikel 81c tweede lid van de Gaswet noch dat de wetgever bij de wijziging voor zover hier relevant meer heeft beoogd dan enkel het woord periode te vervangen door het specifiekere begrip jaar. Op basis hiervan concludeert de Raad dat de wetgever met de woorden dat jaar in artikel 41c tweede lid van de E-wet niet heeft bedoeld het jaar t. Zie Kamerstukken II nr. 11 onderdeel O en FF p en Kamerstukken II nr. 11 p. 4 en Kamerstukken II nr. 55 p. 14 mk. en Kamerstukken I C p

17 52. De Raad constateert dat de inkomsten die worden behaald bij het tariefvoorstel van Westland overeenkomen met of lager zijn dan de door de Raad berekende Totale Inkomsten inclusief correcties voor het jaar De Raad constateert voorts dat de toetsing van de voorgestelde tarieven uit het tarievenvoorstel van 26 november 2009 aan de criteria genoemd in randnummer 42 geen aanleiding geeft om de voorgestelde tarieven gewijzigd vast te stellen. 53. De Raad heeft indien een netbeheerder voor de kostentoerekening geen onderscheid maakt tussen de netvlakken MS-Transport en MS-Distributie conform artikel van de Tarievencode Elektriciteit het netvlak MS-Distributie naamgegeven als netvlak MS. De Raad is van mening dat hiermee een correctere naamgeving tot stand komt. 54. Het CBb 101 heeft uitgesproken dat de Raad inzicht dient te geven in de elementen van het tarief bij de eenmalige aansluitvergoeding. De Raad heeft Westland daarom gevraagd om een uitsplitsing van de bedragen voor knip beveiliging en verbinding die de drie elementen vormen voor de eenmalige aansluitvergoeding. De Raad oordeelt dat in de aangeleverde uitsplitsing de bedragen bij de drie elementen tot het tarief van de eenmalige aansluitvergoeding optellen. De Raad geeft met het publiceren van deze uitsplitsing gevolg aan de uitspraak van het CBb. De uitsplitsing van de elementen van de eenmalige aansluitvergoeding is weergegeven in bijlage 3d. 55. De Raad oordeelt op grond van voorgaande randnummers dat het door Westland ingediende tariefvoorstel van 26 november 2009 voldoet aan alle in artikel 41b eerste lid van de E-wet genoemde eisen. 8 Dictum 56. Op grond van artikel 41c eerste en tweede lid van de E-wet heeft de Raad de nettarieven die Westland ten hoogste in rekening mag brengen vastgesteld. De hoogte van de nettarieven is weergegeven in bijlage 3a. 57. Bij het vaststellen van de nettarieven en rekenvolumes heeft de Raad gebruik gemaakt van de door Westland gehanteerde deelmarktgrenzen. In bijlage 3b van onderhavig besluit zijn de deelmarktgrenzen voor Westland bijgevoegd. 101 Uitspraak van het CBb (procedurenummer AWB 07/798081) van 15 mei

18

19 Bijlage 1 Zienswijzenbijlage 1

20 Behandeling van zienswijzen Inleiding 1. De Raad heeft van één partij zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van het de tarievenvoorstel van deze regionale netbeheerder elektriciteit. Van de terinzagelegging is mededeling gedaan in de Staatscourant De Raad merkt op dat de gewezen terinzagelegging geen zienswijzenprocedure in de zin van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft. Het feit dat een zienswijze hieronder inhoudelijk wordt behandeld impliceert dan ook niets over eventuele belanghebbendheid in de zin van artikel 3:15 Awb van een partij bij onderhavig tariefbesluit. 3. De Raad heeft voor de netbeheerder schriftelijke zienswijzen ontvangen van: VEMW Zienswijze 1 Wat is de onderbouwing van de kostenoriëntatie van de tarieven?. 4. VEMW merkt op dat de tarievenvoorstellen van de netbeheerders zonder enige onderbouwing ter inzage zijn gelegd en dat elke motivering voor de ter inzage gelegde tarieven ontbreekt. Reactie 5. Naar aanleiding van deze zienswijze zal de Raad overgaan tot openbaarmaking van de integrale tarievenvoorstellen inclusief onderbouwing met uitzondering van die gegevens die gelet de uitzonderingsgronden op openbaarmaking genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. 6. Voorts merkt de Raad op dat uitgangspunt van de reguleringssystematiek zoals neergelegd in de Elektriciteitswet 1998 de Tarievencode en de methodebesluiten is dat de vast te stellen tarieven kostengeoriënteerd zijn. 2 Gelet hierop heeft de Raad ten aanzien van voorgestelde tarieven die aanzienlijk afwijken van de tarieven 2009 afgezien van de verwachte aanpassing volgend uit de mutatie van de Totale Inkomsten de netbeheerder gevraagd de voorgestelde tariefstijging te motiveren aan de hand van een kostenonderbouwing. In gevallen waarin dit niet heeft geleid tot een aanpassing van het voorgestelde tarief heeft de Raad de motivering beoordeeld in het licht van het uitgangspunt dat tarieven kostengeoriënteerd dienen te zijn en op basis van die beoordeling de voorgestelde tarieven al dan niet gewijzigd vastgesteld. Conclusie 7. Gelet op het bovenstaande heeft de Raad geen reden om aan te nemen dat de met dit besluit vastgestelde tarieven niet langer kostengeoriënteerd zijn. Na toetsing op vertrouwelijkheid zal de 1 Staatscourant 5 oktober 2009 nr Dit uitgangspunt is onder meer vastgelegd in artikel 41b van de E-wet paragraaf 3.2 van de TarievenCode Elektriciteit en randnummers 48 en 78 van het Methodebesluit elektriciteit vierde periode van 29 augustus 2008 met het kenmerk _1/27. 2

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103321_4/17 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de nettarieven elektriciteit ingevolge art. 41c, 1e en 2e lid van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/11 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205158 Zaaknummer: 16.0438.52

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205166 Zaaknummer: 16.0427.52

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104093_10/2 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2013 voor Zebra Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november

Nadere informatie

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207067_OV Zaaknummer: 16.1175.52 Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Pagina 1/14 Muzenstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 26 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van het systeemdienstentarief voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706 Besluit Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/346633 ACM/17/022706 Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 25 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 en wijziging van de rekenvolumina

Nadere informatie

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V.

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104163_9 / 3 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS

TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206137 Zaaknummer: 17.0558.52 TARIEVENBESLUIT ELEKTRICITEIT ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 41c, eerste lid, Elektriciteitswet Pagina

Nadere informatie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101652-13 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103160 / 18 Betreft zaak: Tariefbesluit GTS 2009: Kwaliteitsconversie Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taak kwaliteitsconversie

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207081 Zaaknummer: 15.0652.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2016 voor N.V. RENDO Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS

TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206128 Zaaknummer: 17.0549.52 TARIEVENBESLUIT GAS ENEXIS 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 81c, eerste lid, Gaswet. Pagina 1/16 Muzenstraat

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204470_OV Zaaknummer: 13.1086.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206726 Zaaknummer: 14.0382.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Enexis B.V. Pagina 1/29 Besluit van de Autoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103016_13/12.BT879 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van tarieven voor het transport van gas ingevolge artikel 81c, eerste en tweede lid van de Gaswet

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206727 Zaaknummer: 14.0383.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2015 voor Liander N.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 36, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 per 1 januari 2009 Nummer

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2016 voor Westland Infra Netbeheer BV.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2016 voor Westland Infra Netbeheer BV. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207099 Zaaknummer: 15.0636.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2016 voor Westland Infra Netbeheer BV. Pagina 1/20 Besluit van de

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-085 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van Netbeheerder Centraal Overijssel

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204449 Zaaknummer: 13.0836.52

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V. Pagina 1/48 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206311 Zaaknummer: 13.1095.52

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204448 Zaaknummer: 13.0835.52

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206711 Zaaknummer: 14.0342.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206293 Zaaknummer: 13.0427.52 Pagina 1/24 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2014 en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9421 17 februari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 februari 2017, kenmerk ACM/DE/2017/200909, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 401 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2017 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2017 voor Liander N.V. Pagina 1/26 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207032_OV Zaaknummer: 16.0647.52

Nadere informatie

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 BESLUIT Pagina 1/15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit houdende de beslissing op de bezwaren tegen het besluit

Nadere informatie

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Als voorbeeld voor de beschrijving van de tarievensystematiek wordt de systematiek voor elektriciteit genomen. Tussen de systematiek voor elektriciteit

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet bestaat er een onderscheid tussen

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer 102610_1

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 575 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 0

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589

Pagina 1/16. Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2016/201589 Ons kenmerk: Zaaknummer: 16.0109.52 ACM/DJZ/2016/201589 Pagina 1/16 Bijlage 1 Uitwerking van de methode in formules Bijlage bij het methodebesluit met kenmerk ACM/DJZ/2016/201584 T 070 722 20 00 F 070

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina

Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206887 Zaaknummer: 14.0683.52 Pagina 1/22 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2015 en wijziging van de rekenvolumina T

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100576/16 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2002 van NuonNet i.o. Besluit van de directeur

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden.

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden. Ons 104380_6/12; 104381_5/12 kenmerk: Zaaknummer: 104380/104381 Datum: 31 mei 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt 1 op de bezwaren van de vereniging FME/CWM, de Vereniging Eigen Huis, de

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956. Zaaknummer: 15.0706.52. Pagina 1/30

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956. Zaaknummer: 15.0706.52. Pagina 1/30 Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205956 Zaaknummer: 15.0706.52 Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2016 en wijziging van de rekenvolumina Pagina 1/30 Muzenstraat

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT Pagina 1/110 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205072 Zaaknummer: 16.0109.52

Nadere informatie

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200756 Zaaknummer: 15.0383.52 Datum: GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT 2014 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT. 2 Op 2 juni 2000 en 16 juni 2000 heeft Essent Netwerk Friesland het voorstel van 6 oktober 1999 gewijzigd en aangevuld.

BESLUIT. 2 Op 2 juni 2000 en 16 juni 2000 heeft Essent Netwerk Friesland het voorstel van 6 oktober 1999 gewijzigd en aangevuld. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-032 Betreft: Besluit tot vaststellen van de tarieven die Essent Netwerk Friesland ten hoogste in het jaar 2000 mag berekenen voor een aansluiting

Nadere informatie

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V.

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/22 104259/Albemarle Catalysts Company B.V. BESLUIT Pagina 1/12 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017

Klankbordgroep REG2017 Klankbordgroep REG2017 Methode van regulering voor netbeheerder op zee 7 april 2016 13:00 16:00 uur Agenda voor vandaag 1. Opening 2. Proces & Planning 3. Samenvatting juridisch kader in E-wet 4. Methode

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein A. Immateriële vaste activa Afschrijftermijn Investeringen Opmerking * Software 5 jaar 2A.A.21 10.780.310 Overige

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 1001155-44 Betreft: Bijlage E bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

ONTWERP METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS

ONTWERP METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS Ons kenmerk: Zaaknummer: 16.0108.52 ACM/DJZ/2016/201208 Pagina 1/105 ONTWERP METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS 2017 2021 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 81,

Nadere informatie

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage D bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

TER INFORMATIE. kw gecontracteerd per jaar 4,21 3,97 6% kw max per week 0,33 0,31 6%

TER INFORMATIE. kw gecontracteerd per jaar 4,21 3,97 6% kw max per week 0,33 0,31 6% NOTITIE AAN ACM Directie Energie, t.a.v. de heer G. Moelker VAN CR REG NL ONDERWERP Toelichting tarievenvoorstel TenneT 2015 TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Het tarievenvoorstel van TenneT voor het jaar

Nadere informatie

Autoriteit Consument Markt

Autoriteit Consument Markt H Autoriteit Consument Markt Ministerie van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK S-GRAVENHAGE Den Haag, 26SEP.2013 0 Uw kenmerk: DGETM-EM/13161079 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204460 Contactpersoon:

Nadere informatie

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS

METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS GAS Pagina 1/109 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205071 Zaaknummer: 16.0108.52

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16 Besluit Ons ACM/DE/2013/104305/16 kenmerk: Zaaknummer: 104305/Cerexagri B.V. ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein A. Immateriële vaste activa Afschrijftermijn Investeringen (in jaren) Software 5 jaar 2A.A.21 17.010.327 Overige

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT Ons kenmerk: ACM/DE/2015/206744 Zaaknummer: 15.0383.52 Pagina 1/130 GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT 2014 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24039 30 december 2011 Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen Zaaknummer: 103425

Nadere informatie

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084 Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0682.52 ACM/DE/2014/207084 Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingtaak, de taak balancering en

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102019/14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10 BIJLAGE C BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage C bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie