Nederlandse Mededingingsautoriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Mededingingsautoriteit"

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer / 18 Betreft zaak: Tariefbesluit GTS 2009: Kwaliteitsconversie Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taak kwaliteitsconversie ingevolge artikel 82, vierde lid van de Gaswet per 1 juli 2009 voor Gas Transport Services B.V. Datum: Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag 1

2 1 Inleiding Leeswijzer Wettelijke basis van dit besluit Context van dit besluit Inhoudelijke context Wettelijke context Procedure Beoordeling voorstel TarievenCode Gas Methode van regulering en doelmatigheidskorting Conclusie beoordeling tariefvoorstel Dictum...14 Bijlage 1 Behandeling van zienswijzen

3 1 1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 82, vierde lid van de Gaswet. Op grond hiervan stelt de Raad jaarlijks de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening brengt voor de uitvoering van wettelijke taken. 2. Het tarief dat de Raad met dit besluit vaststelt is het tarief ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c van de Gaswet: de taak kwaliteitsconversie voor Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). Het tarief treedt in werking op 1 juli Met dit besluit stelt de Raad het tarief vast, dat GTS voor de taak kwaliteitsconversie in rekening zal brengen. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de Raad welk kader hij hanteert voor dit besluit. Het kader wordt bepaald door de wettelijke basis (hoofdstuk 3) en context (hoofdstuk 4) van dit besluit. Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de procedure die de Raad heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. De Raad geeft zijn oordeel over het tariefvoorstel van GTS in hoofdstuk 6. De Raad eindigt het besluit met zijn dictum (hoofdstuk 7). 4. De Raad heeft aan het besluit een bijlage toegevoegd. Deze bijlage bevat de verschillende zienswijzen die de Raad heeft ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van het tariefvoorstel van GTS. De bijlage is onderdeel van onderhavig besluit In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis vormen voor dit besluit. 6. Artikel 82, vierde lid van de Gaswet luidt: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt een doelmatigheidskorting 3

4 vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de doelmatigheidskorting telkens vast voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaren. De doelmatigheidskorting heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen. 7. Artikel 82, zevende lid van de Gaswet luidt: De door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit vastgestelde tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de inhoudelijke en wettelijke context van dit besluit. Door deze context te beschrijven, plaatst de Raad dit besluit in een breder perspectief. Het breder perspectief bestaat uit een korte beschrijving van de manier waarop het netbeheer van gasnetten past binnen de totale gasmarkt en van de samenhang van dit besluit met eerder door de Raad vastgestelde besluiten. Het beheer van gastransportnetten 9. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de gasmarkt, met als doel deze markt zo effectief mogelijk te laten werken. De gasmarkt bestaat uit de segmenten productie, levering en transport van gas. Bij productie en levering van gas is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze segmenten kunnen handelaren, zakelijke gebruikers en consumenten in principe zelf bepalen met welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij het transport van gas is dit niet het geval. Degenen die gebruik willen maken van de transportcapaciteit van een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder die het net beheert waarvan zij gebruik willen maken. 10. Degene aan wie een gastransportnet toebehoort is verplicht voor het beheer van dat net één of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen 1. De aanwijzing van een netbeheerder behoeft instemming van de Minister 2. GTS is 1 Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Gaswet. 2 Ingevolge artikel 4, tweede lid van de Gaswet. 4

5 aangewezen als beheerder van het landelijk gastransportnet. Dit besluit heeft betrekking op de beheerder van het landelijk gastransportnet. Op het landelijk gastransportnet zijn relatief weinig direct aangeslotenen; de meeste afnemers zijn aangesloten op de regionale distributienetten. Deze regionale distributienetten zijn weer (via OV-GOSsen 3 ) op het landelijk gastransportnet aangesloten. Het gastransportnet van GTS speelt een cruciale rol in het faciliteren van de marktwerking op de gasmarkt. 11. In de Gaswet zijn de taken voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaald. Iedere netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn gastransportnet in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet en van het transport van gas over de netten waarborgt en het milieu ontziet. Daarnaast heeft iedere netbeheerder als taak om koppelingen met andere gastransportnetten te realiseren en reparaties aan zijn gastransportnet uit te voeren 4. In aanvulling op deze transport (gerelateerde) taken heeft de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een aantal bijzondere taken op grond van artikel 10a van de Gaswet, waaronder de taak kwaliteitsconversie. Onderhavig besluit stelt het tarief voor de taak kwaliteitsconversie vast. 12. Een netbeheerder heeft er belang bij dat hij de kosten die hij maakt om te voldoen aan bovengenoemde wettelijke taken kan terugverdienen, inclusief een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers. 13. Een netbeheerder van een gastransportnet heeft geen wettelijk monopolie. Aangezien het niet doelmatig is om meerdere gastransportnetten naast elkaar te hebben, bevindt een netbeheerder zich feitelijk wel in een monopoliesituatie. Hij ondervindt bij het beheer van zijn gastransportnet nagenoeg geen concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken van concurrentie zou ertoe kunnen leiden dat een netbeheerder onvoldoende doelmatig werkt, te hoge tarieven vaststelt of tussen verschillende typen afnemers discrimineert. De afnemers worden daardoor benadeeld. Omdat zij niet in staat zijn om te kiezen voor een aansluiting op een gastransportnet van een andere netbeheerder waar zij meer waar voor hun geld krijgen 5, voorziet de Gaswet in regels die de afnemers beschermen tegen dit mogelijke gedrag van netbeheerders. Afnemers zijn gebaat bij een bevordering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van de taken van de netbeheerder. Hieronder valt ook dat de 3 OV-GOSsen zijn GasOntvangstStations die de verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet. OV staat voor Openbare Voorziening. 4 Ingevolge artikel 10, eerste en derde lid van de Gaswet. 5 Tweede Kamer, vergaderjaar , 28174, nr. 28, p

6 netbeheerder in ieder geval geen rendement behaalt dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk. 14. De wetgever heeft de Raad belast met de taak om de tarieven van de netbeheerders te reguleren. Het doel van de regulering van een netbeheerder is om een methode vast te stellen waarmee een netbeheerder, zoals de Minister aangeeft, een prikkel krijgt om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie 6. Indien dit het geval is, resulteert dat naar de mening van de Raad in een optimale balans tussen prijs en kwaliteit van de geleverde diensten en daarmee tussen de belangen van de diverse betrokkenen. Van methodebesluiten en x-factoren 15. Jaarlijks stelt de Raad in tariefbesluiten de tarieven die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 10 en 10a, eerste lid, onder b en c van de Gaswet vast. De Raad vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe deze tarieven voortvloeien uit de methode van regulering en de daarvan afgeleide x- factoren. 16. De Raad heeft de methode van regulering voor elke taak genoemd in artikel 10 en 10a, eerste lid, onder b en c van de Gaswet vastgelegd in drie methodebesluiten. Deze drie (rekenkundige) methoden van regulering voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 (hierna: reguleringsperiode) zijn vastgelegd in de besluiten van 16 december 2008 met de kenmerken /401, /402 en /403 (hierna: de methodebesluiten). De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 82, tweede lid van de Gaswet: Voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, genoemd in de artikelen 10 en 10a stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de methode van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt en met inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering op de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden bevorderd. 17. Vervolgens heeft de Raad de methoden uit de methodebesluiten toegepast om de hoogte van de x-factoren vast te stellen. Voor deze reguleringsperiode is de x-factor voor de taak 6 Tweede Kamer, vergaderjaar , 28174, nr. 28, p

7 kwaliteitsconversie vastgesteld in het besluit van 15 april 2009 met kenmerk _4/1. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 82, vierde lid van de Gaswet: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt een doelmatigheidskorting vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de doelmatigheidskorting telkens vast voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaren. De doelmatigheidskorting heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen. via tariefvoorstel 18. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks aan de Raad een voorstel voor de tarieven die de netbeheerder in rekening zal brengen voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Daarbij neemt de netbeheerder van het landelijke gastransportnet de tariefstructuren zoals vastgelegd in de TarievenCode Gas in acht. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 82, derde lid van de Gaswet: De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks voor 1 september aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken genoemd in de artikelen 10 en 10a, met inachtneming van de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 12f of 12g. naar het tariefbesluit. 19. De Raad stelt jaarlijks de tarieven die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening zal brengen voor de uitvoering van haar wettelijke taken vast. Indien bij eerder vastgestelde tarieven gebruik is gemaakt van onjuiste of onvolledige gegevens kan de Raad een correctie toepassen. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 82, vierde en vijfde lid van de Gaswet: - 4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt een doelmatigheidskorting vast. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de doelmatigheidskorting telkens vast voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaren. De doelmatigheidskorting heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen Artikel 81c tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 20. De tarieven gelden voor de periode van inwerkingtreding tot 1 januari van het jaar volgend op inwerkingtreding ingevolge artikel 82, zevende lid van de Gaswet: De door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit vastgestelde tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen 7

8 datum en gelden tot 1 januari van het jaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven De Raad heeft per brief aan GTS van 15 augustus aangekondigd dat het proces tot het vaststellen van de tarieven ter uitvoering van de transport(gerelateerde) taken, de taak balancering en de taak kwaliteitsconversie voor het jaar 2009 wordt uitgesteld. 22. Met de methodebesluiten van 16 december 2008 met de kenmerken /401, /402 en /403 heeft de Raad op grond van artikel 82, tweede lid van de Gaswet voor respectievelijk de transport (gerelateerde) taken, de taak balancering en de taak kwaliteitsconversie de methode van regulering vastgesteld voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december Met de besluiten van 15 april 2009 met de kenmerken _2/7 en _4/1 heeft de Raad op grond van artikel 82, vierde lid van de Gaswet voor respectievelijk de transport (gerelateerde) taken en de taak balancering en de taak kwaliteitsconversie de doelmatigheidskorting vastgesteld voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december Met het besluit van 22 juni 2009 met het kenmerk /1 heeft de Raad de TarievenCode Gas gewijzigd vastgesteld. Deze wijziging omvat ondermeer een verandering van de tariefdrager van de dienst kwaliteitsconversie. 25. Aan de hand van artikel 81b, eerste lid, onderdeel b van de Gaswet, heeft de Raad met gebruikmaking van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2009 berekend. De uitkomst bedraagt 3, Op 16 april 2009 heeft de Raad GTS verzocht een tariefvoorstel, als bedoeld in artikel 82, derde lid van de Gaswet bij de Raad in te dienen. Op 8 mei 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel ontvangen. 27. Op 11 mei 2009 heeft de Raad het tariefvoorstel van GTS ter inzage gelegd. Tevens is dit op de internetpagina van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 7 Brief van 15 augustus 2008 met kenmerk /318. 8

9 gepubliceerd ( Hiervan is op 11 mei 2009 melding gemaakt in de Staatscourant De Raad heeft van vier verschillende partijen een zienswijze ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van het tariefvoorstel. Deze zienswijzen worden behandeld in bijlage 1 bij dit besluit. 29. Na ontvangst van het tariefvoorstel heeft de Raad GTS aanvullende vragen gesteld met het verzoek het tariefvoorstel aan te passen, dan wel een nadere onderbouwing in te dienen. Op 26 mei 2009 heeft de Raad een aangepast voorstel van GTS ontvangen. 30. De gevolgde procedure bij de voorbereiding van onderhavig besluit betreft niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het is voor belanghebbenden dan ook mogelijk binnen zes weken na bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit De Raad heeft het ontvangen tariefvoorstel beoordeeld aan de hand van artikel 82, derde lid van de Gaswet, hetgeen toetsing aan de TarievenCode Gas inhoudt. Daarnaast heeft de Raad het voorstel getoetst aan de methode van regulering als vastgelegd in de methodebesluiten en de daarop gebaseerde doelmatigheidskortingen. Codewijziging inzake kwaliteitsconversie 32. De tarieven worden vastgesteld met inachtneming van de tariefstructuren zoals vastgelegd in de TarievenCode Gas. De tarieven voor uitvoering van de transport (gerelateerde) taken, de taak balancering en de taak kwaliteitsconversie zijn voor het laatst vastgesteld met het tariefbesluit van 7 december 2005 met kenmerk /9. Sindsdien is de tariefstructuur voor de dienst kwaliteitsconversie gewijzigd 9. In de (voorgestelde) tarieven voor het jaar 2009 is rekening gehouden met deze wijziging. De wijziging van de tariefstructuur is vastgesteld met het besluit van 17 december 2008 met kenmerk /17, het besluit van 7 april 2009 met kenmerk /1 en het besluit van 22 juni 2009 met kenmerk /1. 8 Staatscourant, 11 mei 2009, nr De TarievenCode Gas wordt regelmatig gewijzigd, zie 9

10 33. De wijziging van de tariefstructuur voor kwaliteitsconversie is relevant voor de vaststelling van de tarieven. Ten eerste worden de kosten van kwaliteitsconversie niet langer gedeeltelijk gedekt door de transporttarieven maar volledig gedekt door een opslag op de transporttarieven. Ten tweede is de tariefdrager veranderd van gecontracteerde conversiecapaciteit naar gecontracteerde entry- en exitcapaciteit. De Raad beschrijft hieronder hoe deze veranderingen zijn verwerkt in de tarieven. 34. In de eerste stap worden uit de transporttarieven 2006 de inkomsten geëlimineerd die dienen ter dekking van de kosten voor kwaliteitsconversie. In het x-factorbesluit van 15 april 2009 met kenmerk _4/1 is de waarde van de begininkomsten 10 voor kwaliteitsconversie gesteld op EUR 97,3 mln. Deze begininkomsten bestaan enerzijds uit de inkomsten die worden gegenereerd met het tarief voor kwaliteitsconversie en anderzijds uit de inkomsten die worden behaald met het deel van de transporttarieven dat dekking biedt aan de kosten van kwaliteitsconversie Het aandeel in de begininkomsten dat wordt gegenereerd met het tarief voor kwaliteitsconversie bedraagt EUR 40,8 mln 12. Het overige deel, EUR 56,5 mln, wordt behaald met het deel van de transporttarieven. In het jaar 2005 heeft GTS in de entrytarieven een opslag voor kwaliteitsconversie verwerkt van (afgerond) EUR 1,81. Deze opslag was alleen opgenomen in de tarieven voor fysieke entry punten, met uitzondering van gasopslaginstallaties die uitsluitend zijn gekoppeld aan het netwerk van GTS. Deze opslag in de entrytarieven leidt tot EUR 42,0 mln aan inkomsten 13. De resterende inkomsten, EUR 14,5 mln 14, worden geacht gelijkmatig in de entry- en exittarieven te zijn opgenomen. Deze resterende inkomsten worden uit de entry- en exittarieven gehaald door van elk tarief 1,47% toe te rekenen aan kwaliteitsconversie 15. De entry- en exittarieven gecorrigeerd voor de inkomsten voor kwaliteitsconversie vormen de basis voor de tarieven voor het jaar In de tweede stap berekent de Raad het tarief voor kwaliteitsconversie voor het gehele jaar 2009 als volgt; de begininkomsten voor kwaliteitsconversie worden aangepast voor het consumentenprijsindexcijfer en de doelmatigheidskorting voor kwaliteitsconversie en 10 Het begrip begininkomsten wordt uiteengezet in paragraaf 6.3 van het methodebesluit transport(gerelateerde) taken van 16 december 2008 met kenmerk / In het x-factorbesluit van 15 april 2009 met kenmerk _4/1 wordt uiteengezet hoe de begininkomsten worden bepaald. 12 Tarief * rekenhoeveelheid 2009 = EUR 1,073 x = EUR Tarief * rekenhoeveelheid 2009 = EUR 1,805 x = EUR EUR EUR EUR = EUR EUR / (EUR EUR ) = 1,47% 10

11 daarna gedeeld door de rekenhoeveelheid van de nieuwe tariefdrager van kwaliteitsconversie (bedragen in EUR): BI (1 + cpi rh 2009 x ) (1 + 0,032 0,016) = = Waarbij: BI 2008 x cpi 2009 rh ,584 De begininkomsten, zijnde de inkomsten van GTS voor de taak kwaliteitsconversie in het jaar 2008 De procentuele korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering voor de taak kwaliteitsconversie voor GTS in de jaren 2009 tot en met 2012 De relatieve wijziging van de consumentenprijsindex in 2009, gelijk aan artikel 81b, eerste lid van de Gaswet De rekenhoeveelheid voor het tarief voor kwaliteitsconversie voor het jaar De berekening in randnummer 36 leidt tot een (fictief) jaartarief. Dit is niet het tarief dat geldt vanaf 1 juli 2009; dit tarief dient nog te worden aangepast voor het feit dat in de eerste helft van 2009 andere tarieven worden gehanteerd. De Raad zet dit in de verdere beoordeling nader uiteen. Toepassing van de doelmatigheidskorting en de bandbreedte op het tarief 38. Overeenkomstig de methodebesluiten van 16 december 2008 worden de voorgestelde tarieven voor het jaar 2009 gebaseerd op de bestaande tarieven, gecorrigeerd met het consumentenprijsindexcijfer (cpi) en de doelmatigheidskorting (x-factor). In de methodebesluiten staat dat de cpi en de x-factor worden toegepast op het gewogen gemiddelde tarief 16. Het gewogen gemiddelde tarief wordt berekend door de tarieven te wegen met de rekenhoeveelheden 17. Verder stelt het methodebesluit niet als vereiste dat individuele tarieven veranderen met de cpi en de x-factor die van toepassing is op de taak waaronder het tarief valt, maar dat individuele tarieven hiervan mogen afwijken met een bandbreedte van 5% Methodebesluit transport(gerelateerde) taken van 16 december 2008 met kenmerk /401, randnummer 137 en formule Methodebesluit transport(gerelateerde) taken van 16 december 2008 met kenmerk /401, randnummer 137 en formule 2 en Methodebesluit transport(gerelateerde) taken van 16 december 2008 met kenmerk /401, randnummer

12 39. GTS heeft in haar tariefvoorstel voor de tarieven voor het gehele jaar 2009 geen gebruik gemaakt van de bandbreedte. De Raad heeft geconstateerd dat afwijkingen groter dan 5% in het tariefvoorstel GTS niet voorkomen. 40. De Raad heeft daarnaast vastgesteld dat het gewogen gemiddelde tarief is veranderd met de cpi en de x-factor die van toepassing is op de desbetreffende taak. Bijstelling tarieven Het tarief ter uitvoering van de taak kwaliteitsconversie voor het jaar 2009 wordt vastgesteld per 1 juli Dit heeft tot gevolg dat GTS vanaf januari tot en met juni 2009 nog niet het tarief 2009 hanteert. Hierdoor ontvangt GTS minder inkomsten dan beoogd. De Raad past daarom het tarief, dat wordt vastgesteld per 1 juli 2009, aan voor de te weinig ontvangen inkomsten in de eerste helft van het jaar De wijze waarop het tarief per 1 juli 2009 is bijgesteld zet de Raad hier uiteen. In het tariefvoorstel heeft GTS in eerste instantie de tarieven weergegeven voor het gehele jaar 2009 alsof de Raad tarieven zou vaststellen per 1 januari De Raad stelt dat de hoogte van de bijstelling per tarief gelijk is aan het verschil tussen het tarief zoals gehanteerd in de eerste helft van 2009 en voor het tarief zoals voorgesteld voor het gehele jaar 2009: bs 2009, i = ps1_ 2009, i p2009, i Waarbij: bs 2009,i p S1_ 2009, i p 2009,i De bijstelling van tarief i Het gehanteerde tarief i in de eerste helft van 2009 Het voorgestelde tarief i voor het gehele jaar De Raad verwerkt de correcties in de tarieven voor de tweede helft van Het tarief per 1 juli 2009 is gelijk aan het voorgestelde tarief voor het gehele jaar 2009 minus de correctie voor dit tarief. De tarieven per 1 juli 2009 worden als volgt berekend: p S 2 _ 2009, i = p2009, i bs2009, i Waarbij: p S 2 _ 2009, i Het tarief i voor de tweede helft van

13 44. Voordat deze correctie op de tarieven is uitgevoerd zijn de gehanteerde tarieven in de eerste helft van 2009 geschoond voor inkomsten die dekking bieden aan de taak kwaliteitsconversie (zie ook randnummer 32 en verder). 45. De Raad oordeelt dat het in randnummer 29 bedoelde tariefvoorstel van GTS voldoet aan de TarievenCode Gas, de methode van regulering en de doelmatigheidskorting. 13

14

15 1. De Raad heeft van vier verschillende partijen een zienswijze ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van het tariefvoorstel van GTS. Van de terinzagelegging is melding gedaan in de Staatscourant De Raad merkt op dat de gewezen terinzagelegging geen zienswijzenprocedure in de zin van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft. Het feit dat een zienswijze hieronder inhoudelijk wordt behandeld impliceert dan ook niets over eventuele belanghebbendheid in de zin van artikel 3:15 Awb van een partij bij onderhavig tariefbesluit. 3. De Raad heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van: GasTerra DSM AFA VoF (DSM) EnergieNed TAQA Onshore B.V. (TAQA) 4. De Raad heeft deze ingebrachte zienswijzen per onderwerp geclusterd, samengevat en genummerd. Per zienswijze wordt eerst de inhoud uiteengezet en vervolgens de wijze waarop de Raad deze al dan niet heeft verwerkt in onderhavig tariefbesluit. 5. DSM stelt dat het tariefvoorstel onrechtmatig, onrechtvaardig en onevenredig is, onder verwijzing naar de bezwaren die DSM heeft aangetekend tegen de wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden inzake kwaliteitsconversie 20. DSM illustreert zijn zienswijze met enkele observaties en berekeningen bij het tariefvoorstel. EnergieNed merkt slechts op dat beroep of bezwaar is of zal worden aangetekend tegen de methodebesluiten 21 en het x-factorbesluit transport en balancering 22, die mede de basis vormen voor het tariefvoorstel. 19 Staatscourant, 11 mei 2009, nr Het besluit van 17 december 2008 met kenmerk /17, het besluit van 7 april 2009 met kenmerk /1 en het besluit van 22 juni 2009 met kenmerk / Methodebesluiten van 17 december 2008 met de kenmerken /401, /402 en / x-factorbesluit transport en balancering van 15 april 2009 met kenmerk _2/7 15

16 Reactie 6. De Raad merkt op dat bij de vaststelling van het tariefbesluit niet wordt geoordeeld over bezwaren of beroepen tegen onderliggende besluiten of de gedeeltelijke inwerkingtreding daarvan. Zolang bedoelde bezwaar- of beroepsprocedures niet zijn afgewikkeld, ziet de Raad geen grond om het tariefvoorstel van GTS met andere inzichten te beoordelen. Uit oogpunt van de werking van de gasmarkt acht de Raad het bovendien onwenselijk om, hangende de bedoelde bezwaar- of beroepsprocedures, het tariefbesluit uit te stellen. Conclusie 7. De Raad ziet geen reden deze zienswijze in zijn beoordeling van het tariefvoorstel te betrekken. 8. EnergieNed betwijfelt of het tariefvoorstel van GTS voldoet aan de TarievenCode Gas. In het bijzonder stelt EnergieNed dat transportafstand of geografische locatie van een entryof exitpunt niet als kostensoorten zijn genoemd in paragraaf 3.4 van de TarievenCode Gas. Daarnaast stelt EnergieNed dat gasopslagen van derden ervoor zorgen dat extra kosten voor GTS worden vermeden en dat het tariefvoorstel hiermee geen rekening lijkt te houden. Reactie 9. GTS dient bij het indienen van zijn tariefvoorstel de TarievenCode Gas in acht te nemen, ingevolge artikel 82, derde lid van de Gaswet. In hoofdstuk 7 van dit besluit beschrijft de Raad hoe hij het tariefvoorstel van GTS heeft getoetst aan de bepalingen van de TarievenCode Gas. 10. De Raad is het eens met EnergieNed dat transportafstand of geografische locatie van een entry- of exitpunt niet behoren tot de kostensoorten die zijn genoemd in paragraaf 3.4 van de TarievenCode Gas. De Raad constateert echter dat transportafstand of geografische locatie van een entry- of exitpunt niet als kostensoorten zijn verwerkt in het tariefvoorstel van GTS en dat het tariefvoorstel in dat opzicht dus niet strijdig is met de TarievenCode Gas. 11. Vervolgens staat in artikel van de TarievenCode Gas dat de transporttarieven en transportgerelateerde tarieven worden gebaseerd op de mate waarin zij kosten veroorzaken. Dit betekent dat de kosten(soorten) moeten worden toegerekend aan de tariefdragers waarvoor tarieven worden vastgesteld, in de mate waarin de tariefdragers 16

17 de daaraan toe te rekenen kosten veroorzaken. De Raad is van mening dat afstand of geografische ligging van een entry- of exitpunt kan worden gebruikt als maatstaf waarmee de kosten die samenhangen met het transport van gas kunnen worden toegerekend aan individuele tarieven. Naar het oordeel van de Raad is ook in dit in opzicht het tariefvoorstel niet strijdig met de TarievenCode Gas. 12. De Raad merkt op dat de reguleringsmethode uitgaat van de werkelijke kosten die GTS maakt. Naar de mening van de Raad is het niet relevant of bepaalde omstandigheden of aanpassingen in het netwerk van GTS ertoe leiden dat extra kosten worden vermeden. De Raad ziet om die reden geen grond om de door EnergieNed aangeduide vermeden kosten, zo hiervan al sprake zou zijn, te betrekken in onderhavig tariefbesluit. Conclusie 13. De Raad ziet in deze zienswijze geen reden tot aanpassing van het tariefvoorstel. 14. EnergieNed is van mening dat in het tarief voor kwaliteitsconversie dat geldt vanaf 1 juli 2009 geen correctie behoeft te worden opgenomen voor het tarief dat GTS in het eerste half jaar van 2009 heeft toegepast, aangezien de kosten van kwaliteitsconversie in de eerste helft van 2009 reeds worden gedekt ( opgehaald, aldus EnergieNed) via de dan geldende tarieven. Daarnaast is EnergieNed van mening dat het absolute getal voor kwaliteitsconversie te hoog is. Ook GasTerra is van mening dat het door GTS voorgestelde tarief voor kwaliteitsconversie per 1 juli 2009 niet geheel juist is berekend. Dit betreft de wijze waarop de inwerkingtreding van de x-factor op 1 januari 2009 is verwerkt in de voorgestelde tarieven. Reactie 15. De Raad merkt op dat de tarieven die ingaan op 1 juli 2009 zo worden vastgesteld dat GTS over het jaar 2009 als geheel de inkomsten kan behalen die het zou hebben behaald indien de tarieven reeds op 1 januari 2009 zouden zijn ingegaan, rekening houdend met het feit dat de x-factor reeds op 1 januari 2009 in werking is getreden. Voor een nadere uiteenzetting verwijst de Raad hierbij naar hoofdstuk 6 van onderhavig besluit. Bedoelde verrekening ziet dus uitsluitend op de inkomstenkant; de kosten die GTS in het eerste half jaar 2009 heeft gerealiseerd, hebben hierin derhalve geen betekenis. De Raad deelt de constatering van GasTerra dat het voorgestelde tarief voor kwaliteitsconversie per 1 juli 2009 niet geheel juist is berekend. De Raad heeft GTS verzocht een op dit punt gecorrigeerd tariefvoorstel in te dienen. 17

18 Conclusie 16. De Raad heeft in deze zienswijze gedeeltelijk reden gezien GTS te verzoeken tot aanpassing van het tariefvoorstel in overeenstemming met de zienswijze van GasTerra. GTS heeft het tariefvoorstel dienovereenkomstig aangepast. 17. Het is EnergieNed niet duidelijk waarom de daling van 2006 naar 2009 van de voorgestelde tarieven voor transport(gerelateerde) taken en de taak balancering niet procentueel gelijk is voor alle afzonderlijke tarieven. Zowel EnergieNed als GasTerra zijn van mening dat de kosten van kwaliteitsconversie op onjuiste wijze zijn gecorrigeerd in de entrytarieven 2006, ter verkrijging van een juist vertrekpunt. Daarnaast vraagt GasTerra zich af waarom de begininkomsten 23 van GTS van de transport(gerelateerde) taken en de taak balancering, zoals deze zijn opgenomen in het x-factorbesluit 24, hoger zijn dan de vergelijkbare inkomsten in het tariefvoorstel van GTS. Reactie 18. De Raad heeft in hoofdstuk 6 van onderhavig besluit uitgelegd hoe de inkomsten voor kwaliteitsconversie uit de entry- en exittarieven zijn gehaald; ten eerste, door uit sommige entrytarieven een opslag van EUR 1,81 te verwijderen en ten tweede door de entry- en exittarieven te verlagen met 1,47%. Hierdoor is de daling van 2006 naar 2009 van de voorgestelde tarieven niet procentueel gelijk voor alle transporttarieven. 19. De Raad deelt niet de mening van EnergieNed en GasTerra dat de kosten van kwaliteitsconversie op onjuiste wijze zijn gecorrigeerd in de entrytarieven 2006, ter verkrijging van een juist vertrekpunt. De Raad verwijst voor zijn berekeningswijze naar randnummer 35 van onderhavig besluit. De Raad is van mening dat alle tarieven op juiste wijze zijn berekend. 20. Een klein deel van de begininkomsten bestaat uit maatwerk. Maatwerkdiensten die vallen onder de wettelijke transport(gerelateerde) taken van GTS zijn meegenomen in de methode van regulering 25. De Raad stelt voor deze diensten geen tarief vast, omdat het hier maatwerk betreft en geen standaard omschreven producten. 23 Het begrip begininkomsten wordt uiteengezet in paragraaf 6.3 van het methodebesluit transport(gerelateerde) taken van 16 december 2008 met kenmerk / x-factorbesluit transport en balancering van 15 april 2009 met kenmerk _2/7 25 Methodebesluit van 17 december 2008 met kenmerk /401, zienswijze

19 Conclusie 21. De Raad ziet in deze zienswijze geen reden tot aanpassing van het tariefbesluit. 22. TAQA stelt dat het tariefvoorstel van GTS ook een tarief zou moeten bevatten voor het nog niet in gebruik genomen punt Boekelermeer Zuid. TAQA verzoekt de Raad te bewerkstelligen dat alsnog een tarief voor dit punt wordt opgenomen in het voorstel. TAQA verzoekt de Raad vervolgens om bij de beoordeling van dit tarief voor het punt Boekelermeer Zuid rekening te houden met het belang van het ontwikkelen van het handelsverkeer op de gasmarkt. Reactie 23. De Raad stelt slechts tarieven vast voor het jaar De tarieven dienen immers ter dekking van de kosten die GTS maakt uit hoofde van haar wettelijke taken. Een nog niet in gebruik genomen punt kan geen inkomsten genereren om kosten te dekken. Te zijner tijd zal de Raad een voorgesteld tarief toetsen aan de uitgangspunten en criteria die de Europese en nationale wetgever aan de tariefregulering van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft verbonden. Conclusie 24. De Raad ziet geen reden deze zienswijze in zijn beoordeling van het tariefvoorstel te betrekken. 19

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017

Pagina. Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207067_OV Zaaknummer: 16.1175.52 Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het net op zee voor het jaar 2017 Pagina 1/14 Muzenstraat

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 26 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van het systeemdienstentarief voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november 2012. Nummer 104093_10/2 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104093_10/2 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2013 voor Zebra Gasnetwerk B.V. Datum: 16 november

Nadere informatie

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084 Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0682.52 ACM/DE/2014/207084 Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingtaak, de taak balancering en

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103321_4/17 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de nettarieven elektriciteit ingevolge art. 41c, 1e en 2e lid van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Leeswijzer

1 Inleiding. 2 Leeswijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 3 Wettelijke basis van dit besluit 4 Context van dit besluit 4.1 Inhoudelijke Context 4.2 Wettelijke Context 5 Procedure 6 Rekenvolumina 7 Beoordeling voorstel 8

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204449 Zaaknummer: 13.0836.52

Nadere informatie

Pagina 1/8. «Besluit»

Pagina 1/8. «Besluit» Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f van de Gaswet inhoudende wijziging van de Tarievencode Gas, de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas. Zaaknummer:

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103016_13/12.BT879 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van tarieven voor het transport van gas ingevolge artikel 81c, eerste en tweede lid van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52

Pagina 1/15 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 Ons ACM/DE/2014/205160 kenmerk: Zaaknummer: 14.0729.52 BESLUIT Pagina 1/15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit houdende de beslissing op de bezwaren tegen het besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 25 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 en wijziging van de rekenvolumina

Nadere informatie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101652-13 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206711 Zaaknummer: 14.0342.52 Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven gas per 1 januari 2015 voor DELTA Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage D bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

Pagina. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader

Pagina. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader Pagina 1/11 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2014/202977 Zaaknummer: 14.0324.53

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24039 30 december 2011 Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen Zaaknummer: 103425

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

3. Kortheidshalve spreekt ACM hierna van de tarievenbesluiten 2013 indien beide besluiten worden bedoeld.

3. Kortheidshalve spreekt ACM hierna van de tarievenbesluiten 2013 indien beide besluiten worden bedoeld. Ons kenmerk: 104414_3/14; 104415_2/14 Onderwerp: Besluit op de bezwaren tegen de tarievenbesluiten GTS 2013 transport, balancering en tegen de tarievenbesluiten GTS 2013 kwaliteitsconversie Datum: 6 augustus

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld Minute Besluit Nederlandse Mededingingsautoriteit Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum Mariska Verseveld Datum Informatiekopie aan Prismanummer 19-12-2012 MV, FK 104226 Nummer 104226

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nummer: 101847-57 Betreft: Bijlage B bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104105/39 Betreft zaak: geschil Delesto B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer 102610_1

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2014 voor Liander N.V. Pagina 1/48 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206311 Zaaknummer: 13.1095.52

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT

GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200756 Zaaknummer: 15.0383.52 Datum: GEWIJZIGD METHODEBESLUIT REGIONALE NETBEHEERDERS ELEKTRICITEIT 2014 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10 BIJLAGE C BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage C bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) 33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

zienswijze methodebesluit tariefregulering GTS

zienswijze methodebesluit tariefregulering GTS Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Uiterlijk 1 september versturen per brief en per email aan: Raad van Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nummer 200043 / 5.B603 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 210 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 5 april 2000 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Pagina 1/65 ONTWERP METHODEBESLUIT GTS

Pagina 1/65 ONTWERP METHODEBESLUIT GTS Ons ACM/DE/2013/104033/224 kenmerk: Zaaknummer: 104033/Methodebesluiten GTS vanaf 2014 Reguleringsmethode Gasunie Transport Services B.V. ONTWERP METHODEBESLUIT GTS Besluit van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

Tariefstructuren Gas RNB

Tariefstructuren Gas RNB Bijlage 1 Tariefstructuren Gas RNB Versie 1.0 Arnhem, 16 maart 2005 Tariefstructuren Gas RNB versie 1.0 2005-3602 16 maart 2005 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 3 1.1 Werkingssfeer 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2017 voor Liander N.V.

Besluit tot vaststelling van de transport- en aansluittarieven elektriciteit per 1 januari 2017 voor Liander N.V. Pagina 1/26 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207032_OV Zaaknummer: 16.0647.52

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100237-9 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Eneco Netbeheer Zeist en Omstreken. B.V. en Gasdistributie Zeist & Omstreken / ENECO

Nadere informatie

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/204873 Zaaknummer: 14.1350.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet en artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 Pagina

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE B BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage B bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100243-10 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Obragas Net B.V. en Obragas Energy Distribution B.V. van 1 april 2001 tot 1 januari

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 27e, tweede lid, van de Loodsenwet

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 27e, tweede lid, van de Loodsenwet VERVOERKAMER BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 27e, tweede lid, van de Loodsenwet Nummer 103449 / 11 Betreft zaak: Correctiefactor

Nadere informatie

CONCLUSIES EN SAMENVATTING

CONCLUSIES EN SAMENVATTING Nederlandse Mededingingsautoriteit CONCLUSIES EN SAMENVATTING Onderzoeksrapport inzake de winsten van energiebedrijven Nummer 102362 / 93 Betreft zaaknr. 102362 / Onderzoek Winst Energiebedrijven Datum:

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes Notitie Aan Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes esther.ijskes@acm.nl 070 7222.2521 Datum 29 juli 2013 Onderwerp Regulering netverliezen gas

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102019/14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI

Nadere informatie

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS

Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS Tijdens de klankbordgroep (=KBG) van 22 januari 2008 waren aanwezig: Mira Huussen NMa/DTe Samuel Pronk NMa/DTe Ariane Kruijtzer NMa/DTe Marleen Holtslag Dorien Bennink

Nadere informatie

Pagina 1/19. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52

Pagina 1/19. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52 Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet.

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/206623 13.1362.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Besluitnummer

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie