R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA"

Transcriptie

1 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS

2 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk De school maakt deel uit van SKO West-Friesland Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

3 INHOUD EEN WOORD VOORAF MISSIE EN VISIE... 4 Missie en visie van de Gerardus Majella-school... 4 Overige uitgangspunten van het onderwijs op de Gerardus Majella-school HET SCHOOLTEAM... 9 Directie... 9 Groepsleerkrachten... 9 Leerkrachten met andere taken, stagiaires en schoonmaakpersoneel HET LEERSTOFAANBOD VOOR DE KINDEREN Taalontwikkeling...11 Engels...11 Rekenen...11 Schrijven...12 Wereldoriëntatie, gezond gedrag en verkeer...12 Bewegingsonderwijs...12 Tekenen en handvaardigheid...13 Digitale schoolborden...13 Muziek en drama...13 Levensbeschouwing...13 Computers op de school DE ZORG VOOR DE KINDEREN Toelating tot de Gerardus Majellaschool...14 Het volgen van de kinderen binnen de school...14 Bieden van extra zorg...16 De resultaten van ons onderwijs...20 Procedure Time-out, schorsen & verwijderen BIJZONDERE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN Sinterklaasviering...23 Kerstmis...23 Kampen, schoolreis en kampdag...23 Sportdag...24 Excursies...24 Maandvieringen...24 Afscheid groep DE OUDERS EN DE SCHOOL Medezeggenschapsraad...25 Oudervereniging, ouderbijdrage...25 Verzekeringen...26 Overblijfregeling (Tussenschoolse Opvang) en afspraken...26 Communicatie...27 Ziekte van een leerkracht...27 Pesten...27 Luizencontrole...28 Schoolarts...28 Verlof buiten de schoolvakanties en de leerplicht...28 Klachtenregeling...29 Inspectie van Onderwijs...31 Bijlage:...32 * Het overblijfreglement...32 * De financiële paragraaf...32 * Het huishoudelijk reglement TSO van de Gerardus Majella...32 Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

4 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids van RK Basisschool Gerardus Majellal, de school waar uw kind al langer op zit of waar u uw kind inmiddels voor heeft aangemeld. Voor alle kinderen én hun ouders geldt: welkom op onze school, we willen u en uw kind een zo prettig mogelijke schooltijd bieden! Er gebeurt veel op onze school en u en uw kind hebben daar dagelijks mee te maken. We willen in deze schoolgids op een duidelijke manier vertellen waar onze school voor staat, waar onze keuzes liggen, waaraan wij werken en hoe belangrijk wij het vinden om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op onze school. Alle ouders die nieuw op school komen krijgen van ons een schoolgids. Jaarlijks worden de wijzigingen in de schoolgids bijgehouden en wordt er een nieuwe versie op de website geplaatst. We geven een nieuwe versie van de schoolgids aan alle ouders uit wanneer er sprake is van grote veranderingen in deze gids. Naast deze schoolgids krijgen de ouders elk jaar een informatiekalender met de belangrijkste mededelingen voor het betreffende schooljaar. Ook op de site, zijn de kalender en de schoolgids te vinden: De schoolgids is gemaakt door directie en team. De oudervereniging heeft meegedacht over de inhoud van deze gids. De medezeggenschapsraad van onze school heeft deze gids bestudeerd, besproken en er mee ingestemd. Over veel schoolzaken vindt u informatie in deze schoolgids. U blijft echter van harte welkom met vragen, opmerkingen of voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht of directie. Met vriendelijke groeten, Directie en team van RKBS Gerardus Majella, Juli 2015 Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

5 1. MISSIE EN VISIE De Gerardus Majella maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland Bevoegd gezag SKO West-Friesland beheert 23 basisscholen in West-Friesland, van Enkhuizen tot Medemblik, van Avenhorn tot Zwaagdijk. SKO West-Friesland wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden; een voorzitter, de heer J.M.H.C. Vermeulen en een vicevoorzitter, de heer J. Graansma. Het College van Bestuur is het bevoegde gezag van de stichting en daarbij in zijn geheel, integraal, collectief verantwoordelijk voor alle besluiten die voor de SKO West-Friesland genomen worden. De twee leden van het college hanteren een portefeuilleverdeling. Ter ondersteuning van het CvB en de directie van de scholen is er een bestuurskantoor ingericht. Het bestuurskantoor van SKO West-Friesland is gevestigd in Wognum. Deze centraal gelegen locatie biedt ook mogelijkheden voor opleiding en training van werknemers. Er is een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de onderwijsstichting in het algemeen en op het CvB in het bijzonder. De RvT is tevens de formele werkgever van de leden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat uit: een voorzitter (vacant), een vicevoorzitter, de heer J.P.A.J. Ursem en drie leden, de heren A.B.M. Gieling, C.A.M. de Meij en J.P.M. Bakker. Missie en visie van de Gerardus Majella-school Onze Missie: Elk kind is uniek! De Gerardus Majella is een kleine school waar we, samen met de leerlingen, bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling. In een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen leerlingen zichzelf zijn. Dit gebeurt op basis van respect, openheid, vertrouwen en zelfstandigheid. Onze Visie: 1. Onze kijk op kinderen en onderwijs School is een veilige plek waar kinderen met plezier naar toe gaan. Bij ons op school is elk kind uniek. Wij leren kinderen op hun eigen wijze verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en handelen. Door veel aandacht te besteden aan zelfstandig werken en samen werken leren wij kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen te hebben. Dit alles op basis van wederzijds respect. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

6 2. Voor wie is onze school? Iedereen is welkom die wij binnen de mogelijkheden van onze professionaliteit de juiste aandacht kunnen geven. Wij zorgen voor passend onderwijs door aan te sluiten bij de leerbehoefte van elk kind. Wij zijn een katholieke school waarbij andere culturen en geloofsovertuigingen ook gerespecteerd worden en aandacht krijgen. 3. Welk onderwijsconcept streven wij na? Op de GM werken we thematisch waar het kan en methodisch waar het moet. Door een goede balans tussen expressie en zaakvakken na te streven komt elk kind in ons onderwijs tot zijn recht. Wij staan voor uitdagend en prikkelend onderwijs, waarbij we de kinderen nieuwsgierig maken om zelf verder te ontdekken. De praktijk van het dagelijkse leven is voor ons een belangrijke bron van informatie die we optimaal benutten. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise, zowel op leerkracht-, leerling- en ouderniveau om elkaar verder te helpen en beter te maken. Door aandacht te besteden aan vieringen en gezamenlijke activiteiten creëren we met elkaar een grote mate van betrokkenheid binnen onze school. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan sociaal emotionele vorming. 4. Zicht op ontwikkeling: Om de ontwikkeling van onze kinderen goed te kunnen volgen, werken we vanuit een basis waarbij vroegtijdig signaleren en daadkrachtig reageren belangrijk is. Door gebruik te maken van het Leerling Volg Systeem (LVS) en een zorgteam volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Door middel van gesprekken tussen ouders en leerkracht betrekken wij de ouders bij de vorderingen van hun kind. Daarbij zijn we zo transparant mogelijk waardoor de informatie voor ouders ook duidelijk is en er een grote mate van betrokkenheid ontstaat. 5. Klimaat en samenwerking in onze school: De ruime, ordelijke en uitnodigende centrale hal van de school zorgt ervoor dat alle klassen met elkaar in contact staan, waardoor er een sterk gevoel van verbondenheid ontstaat. In deze hal werken kinderen en leerkrachten van verschillende groepen met elkaar samen. Daarmee creëren we een veilige sfeer binnen school, waarbij kinderen makkelijk op elkaar en de leerkrachten afstappen. Naast de samenwerking tussen leerkracht en kind, staat ook de samenwerking tussen leerkracht en ouders bij ons centraal. De inzet van ouders zorgt ervoor dat ons onderwijs een breder draagvlak krijgt. 6. Normen en waarden: Wij hanteren op school duidelijke afspraken en regels voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan. De basisregels waar wij vanuit werken zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Door middel van lessen in sociaal emotionele vorming brengen wij de kinderen deze normen en waarden bij. Daarbij hebben leerkrachten en ouders een duidelijke voorbeeldfunctie. 7. Hoe bewaken wij de kwaliteit en resultaat van ons werk? Wij zijn een lerende school die in ontwikkeling is. Dit bereiken wij door ons onderwijs regelmatig te evalueren, ons bij te scholen waar nodig en feedback te vragen aan ouders, leerlingen en leerkrachten door middel van enquêtes. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

7 8. Profilering van de school: Als school willen wij aan de samenleving laten zien waar we mee bezig zijn. Dit doen wij door gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij naast kinderen en ouders ook overige betrokkenen welkom zijn. Verder zorgt een duidelijke berichtgeving ervoor, dat iedereen op de hoogte is van het wel en wee van onze school. Dit doen wij onder andere door een actuele website en een tweewekelijks nieuwsbulletin. Ons uiteindelijk doel is om aan het eind van de schoolloopbaan voor ieder kind een passende vorm van vervolgonderwijs te vinden. Overige uitgangspunten van het onderwijs op de Gerardus Majellaschool Combinatiegroepen en bouwen Als u de school binnenstapt valt op dat de groepen meestal samengesteld zijn uit leerlingen van verschillende leeftijden. Als relatief kleine school zijn deze combinatiegroepen vaak niet te vermijden vanwege de leerlingaantallen per jaargroep. In een combinatiegroep kunnen kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. De kinderen ervaren wat het is om in een groep bij binnenkomst de jongste te zijn, maar later ook de oudste. Op de Gerardus Majella hebben we twee bouwen: de onderbouw met daarin de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8. In de groepen 1 en 2 van de onderbouw wordt meer tijd besteed aan bewegingsonderwijs en spelend leren. Langzaam wordt er wat meer structuur ingebracht zodat de overgang van kleuter naar groep 3 en van onder- naar bovenbouw geleidelijk verloopt. Welbevinden en betrokkenheid Binnen ons onderwijssysteem is het kind het uitgangspunt. Naast het aanleren van vaardig-heden als rekenen en lezen, observeert de leerkracht het kind. De leerkracht heeft hierbij aandacht voor het welbevinden en de betrokken-heid van de leerlingen. Het welbevinden uit zich in zelfvertrouwen, het gevoel van zelfwaarde, ontspanning, kunnen genieten, openheid en vitaliteit. Betrokkenheid is te vinden in de wijze van concentratie, energie, creativiteit, nauwkeurigheid en het niet los willen laten van het werk waar het kind mee bezig is. De kring Iedere groep heeft regelmatig een kringmoment. De kring is de plaats voor activiteiten, die met de hele groep samen gedaan worden, waar je groepsafspraken maakt en ervaringen uitwisselt. Contractwerk Vanaf januari in groep 4 werken de kinderen met een contractbrief. Dat houdt in dat de kinderen het werk per dag aangeboden krijgen op een individuele contractbrief. Hierdoor is het mogelijk het kind de leerstof te bieden die bij hem of haar past. Tijdens het Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

8 werken met de contractbrief kunnen de kinderen zelf kiezen met welk werk ze willen starten. Er is ruimte voor zelfinitiatief en zelfontplooiing. Dat verhoogt de betrokkenheid. De leerkracht geeft in de tijd dat de kinderen bezig zijn met hun contractwerk instructie aan groepjes leerlingen of werkt met individuele leerlingen. Werken met uitgestelde aandacht is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig werken. De leerling probeert eerst zelf een oplossing te zoeken en als dat niet lukt komt de leerkracht vanzelf langs tijdens het lopen van zijn vaste ronden. De leerling geeft dan middels een rood of groen kaartje aan of het hulp nodig heeft. Atelier Binnen de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid, werken de kinderen in hun jaargroep aan opdrachten. Daarnaast hebben de kinderen drie keer per jaar een thema-atelier: een Lampionatelier, een Kerstatelier en een atelier tijdens het schoolthema. De kinderen werken in groepen, onder begeleiding van leerkrachten en met behulp van ouders aan creatieve opdrachten. De kinderen van groep 1 t/m 8 zitten dan door elkaar. Thematisch werken In de groepen 1 en 2 worden jaarlijks zes thema s met elkaar gedeeld waar zo veel mogelijk lessen in verweven worden. Vanaf groep 3 wordt ook uit methoden gewerkt, waaronder de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode heeft eigen thema s, de kinderen in groep 3 werken o.a. met de thema s van de methode. Waar mogelijk haken zij aan bij de thema s van groep 1/2. De groepen 4 t/m 8 sluiten vooral in de creatieve vakken aan bij de thema s in de onderbouw. Jaarlijks is er één gezamenlijk thema waar de hele school aan werkt. Vaak hebben de thema s een gezamenlijke opening in de onderbouw, het schoolthema openen we met alle groepen en heeft ook een gezamenlijke sluiting waar ouders en andere belangstellenden voor uitgenodigd worden. Door alle groepen hierin te betrekken, ontstaat er een saamhorigheid die wij als school graag stimuleren. Het kind in groep 8 weet waar het kind in groep 1 mee bezig is. Deze gezamenlijke interesse leidt tot een grote betrokkenheid bij de thema s en elkaar. 2. HET SCHOOLGEBOUW RKBS Gerardus Majella staat in Onderdijk, in de gemeente Medemblik. Er zijn geen andere basisscholen in Onderdijk. De mogelijkheid om onderwijs te volgen in het dorp gaat al ver terug in de tijd. Al in 1672 had Onderdijk een school. Na openbaar onderwijs, dat in 1868 startte, werd de school in 1920 een R.K. basisschool. Sinds 2004 is de school gehuisvest in een nieuw en eigentijds gebouw direct achter de dijk aan het IJsselmeer. In het gebouw komt duidelijk de schoolvisie naar voren. Centraal punt van de school is de grote hal, die ruimte biedt aan vele werkplekken en geschikt is voor gemeenschappelijke activiteiten. Daar omheen liggen de groepslokalen met een grote openheid naar de hal toe. Om de school ligt een riante speelplaats met een Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

9 basketbalveld en voetbaldoeltjes. Met de directe buren, het Dorpshuis in Onderdijk en voetbalvereniging Strandvogels is een goede samenwerking. Groepslokalen De Gerardus Majella heeft dit schooljaar 6 groepslokalen in gebruik, waarvan er één door peuterspeelzaal Pippeloentje, onderdeel van kinderopvang Berend Botje. Alle lokalen liggen op de begane grond. De groepen 4 t/m 8 beschikken over een entresol waar de leerkrachten werkhoeken kunnen inrichten. De groepen 1/2 en 3 hebben een speelhuis. Speellokaal Speciaal voor de kleutergroep is er een speellokaal in de school. Deze is ingericht met allerhande gymmaterialen. De kleuters maken hier minimaal twee keer per week gebruik van. Ook de andere groepen gebruiken het speellokaal. Daarnaast kan deze ruimte ook worden gebruikt als deel van de gemeenschapsruimte voor o.a. ouderavonden, voorstellingen, afscheidsavond groep 8 en Sinterklaas- en Kerstvieringen. Hal De centrale hal heeft voor de school een veelzijdige functie. Kinderen uit alle groepen kunnen hier spelen en werken, er staan momenteel 14 computers die volgens een rooster door alle groepen gebruikt kunnen worden en de bibliotheekboeken staan hier in een overzichtelijke boekenkast. De wand naar het speellokaal kan open, waardoor de hal groter wordt. Bij allerlei activiteiten is de hal het middelpunt van de school. Personeelsruimten Meteen als u de school via de hoofdingang binnenkomt vindt u links de personeelskamer en het directiekantoor. In de personeelskamer vinden o.a. vergaderingen plaats van het team. Ook de keuken is daar gevestigd, waar de kinderen geregeld kooklessen krijgen. Aan de achterkant van de school zijn nog twee kleinere ruimtes. Eén daarvan wordt gebruikt door de Intern Begeleider en de ander is ingericht als dramakamer waar de kinderen verkleedkleren kunnen vinden voor drama-activiteiten. Deze kamer kan ook gebruikt worden als (extra) instructie ruimte. Veiligheidsplan De rapportage van het veiligheidsplan is op school aanwezig en wordt in de Medezeggenschapsraad besproken. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

10 3. HET SCHOOLTEAM Directie De directeur is de heer Kim Schintz. Bij zijn afwezigheid worden de taken waargenomen door Jorien v.d. Gragt. Het takenpakket van de directie bestaat o.a. uit: beleid voeren op het gebied van onderwijsinhoud, personeel, administratie, financiën, en schoolorganisatie. Tevens heeft de directeur direct contact met het College van Bestuur en via het managementteam met de andere directeuren van de scholen die bij stichting SKO West-Friesland horen. Daarnaast is er jaarlijks een aantal keren overleg met de scholen uit de voormalige gemeente Wervershoof over lokale aangelegenheden en is de school verbonden aan een netwerk vanuit het samenwerkingsverband de Wesfriese Knoop. U kunt de directeur altijd spreken, de deur staat open. Toch kan het soms verstandig zijn om een afspraak te maken. Groepsleerkrachten Op de Gerardus Majella zijn momenteel 5 groepen. Deze groepen worden begeleid door 9 enthousiaste groepsleerkrachten die samen staan voor modern en kwalitatief goed onderwijs. Zij hebben de zorg voor het reilen en zeilen in de klas en zij houden de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig in de gaten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er één leerkracht voor de groep staat. Een aantal leerkrachten werkt parttime, anderen hebben regelmatig een vrije dag (compensatieverlof). We streven er echter naar dat er niet meer dan twee leerkrachten in een groep staan. Bij ziek en zeer zullen wij dan ook proberen om zo min mogelijk verschillende vervangers voor de groep te zetten. Op dinsdag of donderdag na schooltijd vindt regelmatig een teamvergadering plaats vanaf uur. U kunt ons op deze dag na schooltijd alleen in noodgevallen spreken. Regelmatig worden er cursussen gevolgd door de leerkrachten. Deze vinden veelal plaats buiten schooltijd. Daarnaast roosteren we ook altijd een aantal studiemiddagen in. De cursussen zijn bedoeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen of voor extra verdieping in een bepaald onderwerp. De cursussen lopen uiteen van digibordgebruik, verkennen van een nieuwe methode tot herkennen en bijsturen van leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Leerkrachten met andere taken, stagiaires en schoonmaakpersoneel Interne Begeleider (IB) De groepsleerkracht begeleidt het kind in de klas. De IB coördineert de extra hulp in en buiten de klas. Op onze school is Coby Smit de IB. Zij is, samen met de leerkracht verantwoordelijk voor de extra zorg aan de kinderen. Kinderen die extra zorg nodig hebben m.b.t. leren, gedrag of motoriek, worden zoveel mogelijk extra begeleid in de klas d.m.v. instructie afgestemd op het individuele kind of groepje kinderen. Het kan voorkomen dat kinderen buiten de klas individueel of in een groepje extra begeleiding krijgen. Bovenschoolse ICT er en ICT-coördinator We beschikken momenteel over ruim 20 computers, het grootste deel daarvan hebben we centraal in de hal geplaatst om zodoende de effectiviteit van ons ICT onderwijs te verhogen. Binnen SKO West-Friesland beschikken we over één systeembeheerder, die op Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

11 alle scholen het netwerk beheert. Verder is er bij SKO West-Friesland een ICT beleidsmedewerker werkzaam. Deze persoon zet, samen met de directeuren en ICT coördinatoren, de lijnen uit op het gebied van Onderwijs & ICT. Binnen de school is één van de teamleden ICT coördinator. Deze leerkracht onderhoudt de contacten met de systeembeheerder en de beleidsmedewerker ICT. Vakleerkracht Het belang van een goede motorische ontwikkeling uit zich bij ons op school o.a. in de aanstelling van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De vakleerkracht geeft eens per week gymlessen aan de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Ook kan hij suggesties geven aan de leerkrachten van de kleutergroepen. Stagiaires Vanuit de HBO opleiding voor leraren ((I)PABO) en het M.B.O. Westfriesland College hebben wij regelmatig stagiaires op onze school. In welke groep en wanneer is afhankelijk van vraag en aanbod. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Als er in een bepaalde groep klassenassistenten/stagiaires komen, publiceren we dat in de nieuwsbrief. Schoonmaakpersoneel Het schoonmaakpersoneel is elke dag bezig met het verzorgen van lokalen en toiletten. Voor het opruimen van de lokalen en magazijnen zijn de leerkrachten verantwoordelijk. Daarnaast doen wij aan het einde van het schooljaar een beroep op ouders om materiaal thuis of op school schoon te maken. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

12 4. HET LEERSTOFAANBOD VOOR DE KINDEREN Er zijn voor het basisonderwijs wettelijke kerndoelen vastgesteld. Per leergebied zijn er beschrijvingen van wat de leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de maatschappij, die van belang zijn voor de inhoud van de vakken, dan zullen de kerndoelen bijgesteld worden. De wijze waarop de doelen behaald worden zullen per school verschillen. De vorming op onze school gaat verder dan het aanleren van kerndoelen alleen. Zie hiervoor De uitgangspunten van het onderwijs vanaf bladzijde 4. Taalontwikkeling Taal is het belangrijkste instrument om met een ander in contact te treden. Wij sluiten aan bij de eigen taal van het kind, zoals het die gebruikt als het op school komt en leren het de Nederlandse taal te gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Op onze school komen vele mondelinge taalsituaties voor; in de kring wordt aandacht geschonken aan leren luisteren en spreken. Ook in andere situaties speelt taal een rol, zoals bij samenspel, groepswerk, overleg tijdens contractwerk, spreekbeurten en boekbesprekingen. In groep 1 en 2 vinden de taalactiviteiten meestal in de grote of kleine kring plaats. Dat gebeurt dan door middel van vertellen, voorlezen, het leren van versjes etc. Ook komen de kinderen spelenderwijs met letters en woorden in aanraking. Bij het leren lezen in groep 3 wordt met de methode Veilig leren lezen gewerkt. In groep 1/2 wordt op allerlei verschillende manieren invulling gegeven aan het voorbereidend aanvankelijk lezen, o.a. werken in een lettergroeiboek. Lezen, ook het plezier van het lezen, komt dagelijks aan bod in de gehele school met Vernieuwd NiveauLezen (VNL). Doel van het VNL is een dusdanige bibliotheek opzetten dat alle kinderen een interessant boek kunnen kiezen waardoor het leesplezier wordt verhoogd. Iedere dag starten alle kinderen met 20 minuten stillezen. Om het leesniveau van kinderen te toetsen wordt in alle groepen de Leestempotoets van Cito afgenomen. Bij uitval wordt de DMT (Drie MinutenTest voor technisch lezen) en de AVI-toets gebruikt. Zo leren de kinderen lezen op het niveau dat ze zelf aankunnen. Voor Begrijpend Lezen werken we vanaf groep 4 met Nieuwsbegrip XL. Tot slot werken we in de gehele school met dezelfde taalmethode, Taal Op Maat. Engels De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen Engels aangeboden. Wij gebruiken hiervoor de methode Just do it. De kinderen leren Engels in alledaagse situaties te verstaan en te hanteren. Rekenen Omgaan met hoeveelheden leren de kinderen vanuit een begrijpelijke omgangstaal. Belangrijk is het te kunnen vertellen waarom je iets op een bepaalde manier hebt uitgerekend. Samenwerken in een groepje, maar ook zelf puzzelen om rekenproblemen op te lossen maakt het rekenonderwijs boeiend. In groep 1 en 2 besteden we vooral aandacht aan Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

13 rekenbegrippen zoals meer, minder, veel, weinig, groot, klein, lang, kort en aan het tellen. Dat gebeurt spelenderwijs met blokken, een winkeltje, gezelschapsspelletjes, puzzelen, telversjes etc. Vanaf groep 3 hanteren wij de methode Alles Telt. Schrijven Het doel is de kinderen te brengen tot een goed leesbaar en verzorgd handschrift. In groep 1 en 2 ligt het accent op het ontwikkelen van de fijne motoriek zoals knippen, tekenen en vouwen en het goed vasthouden van een potlood. Hier wordt ook gewerkt met Schrijfdans, een speelse teken- en bewegingsmethode om een goede motoriek te bevorderen. Vanaf groep 3 werken de kinderen in de schriften van de methode Schrift. Wereldoriëntatie, gezond gedrag en verkeer Kinderen van nu groeien op in een steeds sneller en sterker veranderende wereld. Een wereld ook, die door de aanhoudende informatiestroom via de media steeds kleiner wordt. Als toekomstige wereldburgers zullen kinderen kennis maken en in aanraking komen met verschillende culturen. De kinderen oriënteren zich op de wereld om zich heen, dichtbij en veraf. Hoe wonen en leven de mensen om hen heen en verder weg. Vanuit deze maatschappelijke werkelijkheid leren ze ook te begrijpen hoe mensen vroeger de aarde bewoonden. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek worden apart aangeboden. Hiervoor gebruiken wij de methode Meander (aardrijkskunde), Naut (natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis). Kaartkennis (topografie) wordt ook via de aardrijkskundemethode aangeboden. Verder hanteren wij vanaf groep 5 atlassen om de nodige kaartkennis bij te brengen. Naast deze aanpak werken de leerlingen aan eigen wereldoriënterende opdrachten van begeleid tot zeer zelfstandig. Deze w.o. onderwerpen komen uit de kinderen zelf en groeien uit tot compleet verzorgde werkstukken. De school sluit aan bij wat de kinderen al weten over gezond, veilig gedrag en maatschappelijke verhoudingen middels groepsgesprekken en projecten. Ook is er aandacht voor verkeer. Een taak die de school oppakt in samenwerking met de ouders. In groep 7 kunnen de kinderen hun Verkeersdiploma behalen middels het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Wij bieden in de hele school de verkeersmethode Wegwijs aan. Bewegingsonderwijs Kinderen bewegen volop en met plezier. Dit plezier hebben in bewegen staat centraal in ons bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 krijgen hiertoe dagelijks de kans in ons speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 gymmen in het Dorpshuis en bij mooi weer ook op de sportvelden naast de school. Deze groepen krijgen eens per week les van een vakleerkracht, de tweede Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

14 gymles van de week verzorgt de leerkracht zelf. Naast sport- en spellessen wordt er ook gewerkt met toestellen. Tevens is er jaarlijks een sportdag en wordt er meegedaan aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals schoolhandbal en schoolvoetbal. s Winters wordt er, indien mogelijk, geschaatst en worden er wedstrijden gehouden. Dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke ijsclub. Tekenen en handvaardigheid Wij bieden de kinderen veel mogelijkheden aan om hun creativiteit te ontwikkelen. In de onderbouw komt dat in elke groep dagelijks aan de orde. Er zijn tekenhoeken en er kan met diverse materialen gewerkt worden. In de hogere groepen staat handenarbeid en tekenen iedere week op het lesrooster. Daarnaast hebben de kinderen drie keer per jaar een thema-atelier: een Lampionatelier, een Kerstatelier en een atelier tijdens het schoolthema. De kinderen werken in groepen, onder begeleiding van leerkrachten en met behulp van ouders aan creatieve opdrachten. De kinderen van groep 1 t/m 8 zitten door elkaar heen. Digitale schoolborden Het digitale schoolbord wordt steeds meer gebruikt en zal op den duur in alle klassen onderdeel uitmaken van het dagelijkse beeld. Muziek en drama De kinderen ontdekken de muziek en hun eigen muzikale mogelijkheden in de muzieklessen. De leerlingen van groep 8 sluiten hun schooltijd af met een musical. Als leidraad binnen onze school hebben we gekozen voor de liedbundel Eigenwijs. Voor drama hebben we gekozen voor de methode Moet je doen. Daarnaast hebben we een echte drama-/kleedkamer op school ingericht. Hierin zijn allerlei verkleedspullen te vinden waar alle leerlingen gebruik van mogen maken. Levensbeschouwing Wij zijn een school met een Katholieke grondslag. We besteden aandacht aan de Katholieke feesten en in samenwerking met de parochie en ouders worden de kinderen voorbereid op de Communie en het Vormsel. Daarnaast hebben wij het vak levensbeschouwing. Levensbeschouwing informeert de leerlingen over de levensbeschouwelijke en godsdienstige benadering van het leven. Ook andere godsdiensten en levensbeschouwelijke tradities komen ter sprake. De school werkt met de methode Hemel en aarde, een methode voor godsdienst en levensbeschouwing. Computers op de school Wij leren de kinderen omgaan met de computer. Er zijn speciale programma s voor o.a. lezen, topografie, spelling en rekenen. Steeds vaker hebben de verschillende methoden eigen software voor de leerlingen. Een aantal programma's die door leerlingen gebruikt worden, kunnen ook door ouders aangeschaft worden voor thuis. Zie hiervoor de site van Ambrasoft: Om te zorgen dat de kinderen veilig internetten werken wij met alle kinderen vanaf groep 4 aan een internetprotocol, zodat zij weten aan welke regels zij zich moeten houden. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

15 5. DE ZORG VOOR DE KINDEREN Toelating tot de Gerardus Majellaschool Onze school staat open voor alle kinderen van Onderdijk en voor kinderen, waarvan de ouders kiezen voor ons onderwijsconcept. Ook kinderen van niet-katholieke ouders zijn welkom. Indien ouders de Katholieke achtergrond van de school niet kunnen accepteren, dan is er de mogelijkheid openbaar onderwijs te volgen in Wervershoof. Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen Aanmelding kleuters: De aanmelding gebeurt centraal, meestal in de periode februari/maart. In de plaatselijke bladen worden ouders geattendeerd op de aanmeldingsdag. Die dag zijn de ouders en kinderen welkom op school waar zij informatie krijgen en het inschrijfformulier kunnen invullen. Ongeveer een maand voordat het kind vier jaar wordt komt de leerkracht op huisbezoek. U als ouder kunt dan vragen stellen en de leerkracht kan zich laten informeren over het kind. In de week voordat het kind vier jaar wordt, mag het kind twee ochtenden naar school om alvast te wennen, dit in overleg met de groepsleerkracht. Wanneer uw kind vier jaar is mag het elke dag naar school. Mocht een hele schooldag te lang zijn, dan kan er in overleg met de leerkracht, ook voor alleen s ochtends worden gekozen. Aanmelding overige leerlingen: Indien een kind van een andere school naar ons toekomt, bijv. wegens verhuizing, dan vindt er eerst een gesprek plaats tussen de ouders en directie. De ouders vullen een inschrijfformulier in. Uiteraard is er contact tussen de school waar het kind vandaan komt en onze school over de evt. plaatsing en de schoolontwikkeling van het kind. De school waar de leerling vandaan komt is verplicht een onderwijskundig rapport naar ons te zenden. De leerling krijgt de mogelijkheid om een ochtend of middag mee te draaien in de groep waar hij/zij geplaatst gaat worden. Plaatsing in een groep: Als er op de school meerdere mogelijkheden zijn tot plaatsing bepalen directie en leerkrachten de groep waarin het kind komt. Ouders krijgen vooraf de kans belangrijke aandachtspunten met betrekking tot groepskeuze aan te geven. Het is aan het schoolteam alle belangen af te wegen en uiteindelijk in te delen. De overgang naar een volgend leerjaar wordt bindend bepaald door het schoolteam, er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar de leerresultaten. Het volgen van de kinderen binnen de school Vanaf de eerste dag dat de leerling bij ons op school komt, wordt de ontwikkeling vastgelegd in een eigen dossiermap. Dit leerlingdossier gaat mee tot de leerling van school gaat. Het dossier gaat niet mee naar andere scholen en is slechts in te zien door de leerkracht(en) en de ouders. Bij het verlaten van de school schrijven wij een onderwijskundig rapport t.b.v. een goede start op de volgende school. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2015-2016 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie