R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA"

Transcriptie

1 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS

2 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk De school maakt deel uit van SKO West-Friesland Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

3 INHOUD EEN WOORD VOORAF MISSIE EN VISIE... 4 Missie en visie van de Gerardus Majella-school... 4 Overige uitgangspunten van het onderwijs op de Gerardus Majella-school HET SCHOOLTEAM... 9 Directie... 9 Groepsleerkrachten... 9 Leerkrachten met andere taken, stagiaires en schoonmaakpersoneel HET LEERSTOFAANBOD VOOR DE KINDEREN Taalontwikkeling...11 Engels...11 Rekenen...11 Schrijven...12 Wereldoriëntatie, gezond gedrag en verkeer...12 Bewegingsonderwijs...12 Tekenen en handvaardigheid...13 Digitale schoolborden...13 Muziek en drama...13 Levensbeschouwing...13 Computers op de school DE ZORG VOOR DE KINDEREN Toelating tot de Gerardus Majellaschool...14 Het volgen van de kinderen binnen de school...14 Bieden van extra zorg...16 De resultaten van ons onderwijs...20 Procedure Time-out, schorsen & verwijderen BIJZONDERE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN Sinterklaasviering...23 Kerstmis...23 Kampen, schoolreis en kampdag...23 Sportdag...24 Excursies...24 Maandvieringen...24 Afscheid groep DE OUDERS EN DE SCHOOL Medezeggenschapsraad...25 Oudervereniging, ouderbijdrage...25 Verzekeringen...26 Overblijfregeling (Tussenschoolse Opvang) en afspraken...26 Communicatie...27 Ziekte van een leerkracht...27 Pesten...27 Luizencontrole...28 Schoolarts...28 Verlof buiten de schoolvakanties en de leerplicht...28 Klachtenregeling...29 Inspectie van Onderwijs...31 Bijlage:...32 * Het overblijfreglement...32 * De financiële paragraaf...32 * Het huishoudelijk reglement TSO van de Gerardus Majella...32 Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

4 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids van RK Basisschool Gerardus Majellal, de school waar uw kind al langer op zit of waar u uw kind inmiddels voor heeft aangemeld. Voor alle kinderen én hun ouders geldt: welkom op onze school, we willen u en uw kind een zo prettig mogelijke schooltijd bieden! Er gebeurt veel op onze school en u en uw kind hebben daar dagelijks mee te maken. We willen in deze schoolgids op een duidelijke manier vertellen waar onze school voor staat, waar onze keuzes liggen, waaraan wij werken en hoe belangrijk wij het vinden om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op onze school. Alle ouders die nieuw op school komen krijgen van ons een schoolgids. Jaarlijks worden de wijzigingen in de schoolgids bijgehouden en wordt er een nieuwe versie op de website geplaatst. We geven een nieuwe versie van de schoolgids aan alle ouders uit wanneer er sprake is van grote veranderingen in deze gids. Naast deze schoolgids krijgen de ouders elk jaar een informatiekalender met de belangrijkste mededelingen voor het betreffende schooljaar. Ook op de site, zijn de kalender en de schoolgids te vinden: De schoolgids is gemaakt door directie en team. De oudervereniging heeft meegedacht over de inhoud van deze gids. De medezeggenschapsraad van onze school heeft deze gids bestudeerd, besproken en er mee ingestemd. Over veel schoolzaken vindt u informatie in deze schoolgids. U blijft echter van harte welkom met vragen, opmerkingen of voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht of directie. Met vriendelijke groeten, Directie en team van RKBS Gerardus Majella, Juli 2015 Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

5 1. MISSIE EN VISIE De Gerardus Majella maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland Bevoegd gezag SKO West-Friesland beheert 23 basisscholen in West-Friesland, van Enkhuizen tot Medemblik, van Avenhorn tot Zwaagdijk. SKO West-Friesland wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden; een voorzitter, de heer J.M.H.C. Vermeulen en een vicevoorzitter, de heer J. Graansma. Het College van Bestuur is het bevoegde gezag van de stichting en daarbij in zijn geheel, integraal, collectief verantwoordelijk voor alle besluiten die voor de SKO West-Friesland genomen worden. De twee leden van het college hanteren een portefeuilleverdeling. Ter ondersteuning van het CvB en de directie van de scholen is er een bestuurskantoor ingericht. Het bestuurskantoor van SKO West-Friesland is gevestigd in Wognum. Deze centraal gelegen locatie biedt ook mogelijkheden voor opleiding en training van werknemers. Er is een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de onderwijsstichting in het algemeen en op het CvB in het bijzonder. De RvT is tevens de formele werkgever van de leden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat uit: een voorzitter (vacant), een vicevoorzitter, de heer J.P.A.J. Ursem en drie leden, de heren A.B.M. Gieling, C.A.M. de Meij en J.P.M. Bakker. Missie en visie van de Gerardus Majella-school Onze Missie: Elk kind is uniek! De Gerardus Majella is een kleine school waar we, samen met de leerlingen, bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling. In een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen leerlingen zichzelf zijn. Dit gebeurt op basis van respect, openheid, vertrouwen en zelfstandigheid. Onze Visie: 1. Onze kijk op kinderen en onderwijs School is een veilige plek waar kinderen met plezier naar toe gaan. Bij ons op school is elk kind uniek. Wij leren kinderen op hun eigen wijze verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en handelen. Door veel aandacht te besteden aan zelfstandig werken en samen werken leren wij kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen te hebben. Dit alles op basis van wederzijds respect. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

6 2. Voor wie is onze school? Iedereen is welkom die wij binnen de mogelijkheden van onze professionaliteit de juiste aandacht kunnen geven. Wij zorgen voor passend onderwijs door aan te sluiten bij de leerbehoefte van elk kind. Wij zijn een katholieke school waarbij andere culturen en geloofsovertuigingen ook gerespecteerd worden en aandacht krijgen. 3. Welk onderwijsconcept streven wij na? Op de GM werken we thematisch waar het kan en methodisch waar het moet. Door een goede balans tussen expressie en zaakvakken na te streven komt elk kind in ons onderwijs tot zijn recht. Wij staan voor uitdagend en prikkelend onderwijs, waarbij we de kinderen nieuwsgierig maken om zelf verder te ontdekken. De praktijk van het dagelijkse leven is voor ons een belangrijke bron van informatie die we optimaal benutten. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise, zowel op leerkracht-, leerling- en ouderniveau om elkaar verder te helpen en beter te maken. Door aandacht te besteden aan vieringen en gezamenlijke activiteiten creëren we met elkaar een grote mate van betrokkenheid binnen onze school. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan sociaal emotionele vorming. 4. Zicht op ontwikkeling: Om de ontwikkeling van onze kinderen goed te kunnen volgen, werken we vanuit een basis waarbij vroegtijdig signaleren en daadkrachtig reageren belangrijk is. Door gebruik te maken van het Leerling Volg Systeem (LVS) en een zorgteam volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Door middel van gesprekken tussen ouders en leerkracht betrekken wij de ouders bij de vorderingen van hun kind. Daarbij zijn we zo transparant mogelijk waardoor de informatie voor ouders ook duidelijk is en er een grote mate van betrokkenheid ontstaat. 5. Klimaat en samenwerking in onze school: De ruime, ordelijke en uitnodigende centrale hal van de school zorgt ervoor dat alle klassen met elkaar in contact staan, waardoor er een sterk gevoel van verbondenheid ontstaat. In deze hal werken kinderen en leerkrachten van verschillende groepen met elkaar samen. Daarmee creëren we een veilige sfeer binnen school, waarbij kinderen makkelijk op elkaar en de leerkrachten afstappen. Naast de samenwerking tussen leerkracht en kind, staat ook de samenwerking tussen leerkracht en ouders bij ons centraal. De inzet van ouders zorgt ervoor dat ons onderwijs een breder draagvlak krijgt. 6. Normen en waarden: Wij hanteren op school duidelijke afspraken en regels voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan. De basisregels waar wij vanuit werken zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Door middel van lessen in sociaal emotionele vorming brengen wij de kinderen deze normen en waarden bij. Daarbij hebben leerkrachten en ouders een duidelijke voorbeeldfunctie. 7. Hoe bewaken wij de kwaliteit en resultaat van ons werk? Wij zijn een lerende school die in ontwikkeling is. Dit bereiken wij door ons onderwijs regelmatig te evalueren, ons bij te scholen waar nodig en feedback te vragen aan ouders, leerlingen en leerkrachten door middel van enquêtes. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

7 8. Profilering van de school: Als school willen wij aan de samenleving laten zien waar we mee bezig zijn. Dit doen wij door gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij naast kinderen en ouders ook overige betrokkenen welkom zijn. Verder zorgt een duidelijke berichtgeving ervoor, dat iedereen op de hoogte is van het wel en wee van onze school. Dit doen wij onder andere door een actuele website en een tweewekelijks nieuwsbulletin. Ons uiteindelijk doel is om aan het eind van de schoolloopbaan voor ieder kind een passende vorm van vervolgonderwijs te vinden. Overige uitgangspunten van het onderwijs op de Gerardus Majellaschool Combinatiegroepen en bouwen Als u de school binnenstapt valt op dat de groepen meestal samengesteld zijn uit leerlingen van verschillende leeftijden. Als relatief kleine school zijn deze combinatiegroepen vaak niet te vermijden vanwege de leerlingaantallen per jaargroep. In een combinatiegroep kunnen kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. De kinderen ervaren wat het is om in een groep bij binnenkomst de jongste te zijn, maar later ook de oudste. Op de Gerardus Majella hebben we twee bouwen: de onderbouw met daarin de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8. In de groepen 1 en 2 van de onderbouw wordt meer tijd besteed aan bewegingsonderwijs en spelend leren. Langzaam wordt er wat meer structuur ingebracht zodat de overgang van kleuter naar groep 3 en van onder- naar bovenbouw geleidelijk verloopt. Welbevinden en betrokkenheid Binnen ons onderwijssysteem is het kind het uitgangspunt. Naast het aanleren van vaardig-heden als rekenen en lezen, observeert de leerkracht het kind. De leerkracht heeft hierbij aandacht voor het welbevinden en de betrokken-heid van de leerlingen. Het welbevinden uit zich in zelfvertrouwen, het gevoel van zelfwaarde, ontspanning, kunnen genieten, openheid en vitaliteit. Betrokkenheid is te vinden in de wijze van concentratie, energie, creativiteit, nauwkeurigheid en het niet los willen laten van het werk waar het kind mee bezig is. De kring Iedere groep heeft regelmatig een kringmoment. De kring is de plaats voor activiteiten, die met de hele groep samen gedaan worden, waar je groepsafspraken maakt en ervaringen uitwisselt. Contractwerk Vanaf januari in groep 4 werken de kinderen met een contractbrief. Dat houdt in dat de kinderen het werk per dag aangeboden krijgen op een individuele contractbrief. Hierdoor is het mogelijk het kind de leerstof te bieden die bij hem of haar past. Tijdens het Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

8 werken met de contractbrief kunnen de kinderen zelf kiezen met welk werk ze willen starten. Er is ruimte voor zelfinitiatief en zelfontplooiing. Dat verhoogt de betrokkenheid. De leerkracht geeft in de tijd dat de kinderen bezig zijn met hun contractwerk instructie aan groepjes leerlingen of werkt met individuele leerlingen. Werken met uitgestelde aandacht is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig werken. De leerling probeert eerst zelf een oplossing te zoeken en als dat niet lukt komt de leerkracht vanzelf langs tijdens het lopen van zijn vaste ronden. De leerling geeft dan middels een rood of groen kaartje aan of het hulp nodig heeft. Atelier Binnen de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid, werken de kinderen in hun jaargroep aan opdrachten. Daarnaast hebben de kinderen drie keer per jaar een thema-atelier: een Lampionatelier, een Kerstatelier en een atelier tijdens het schoolthema. De kinderen werken in groepen, onder begeleiding van leerkrachten en met behulp van ouders aan creatieve opdrachten. De kinderen van groep 1 t/m 8 zitten dan door elkaar. Thematisch werken In de groepen 1 en 2 worden jaarlijks zes thema s met elkaar gedeeld waar zo veel mogelijk lessen in verweven worden. Vanaf groep 3 wordt ook uit methoden gewerkt, waaronder de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode heeft eigen thema s, de kinderen in groep 3 werken o.a. met de thema s van de methode. Waar mogelijk haken zij aan bij de thema s van groep 1/2. De groepen 4 t/m 8 sluiten vooral in de creatieve vakken aan bij de thema s in de onderbouw. Jaarlijks is er één gezamenlijk thema waar de hele school aan werkt. Vaak hebben de thema s een gezamenlijke opening in de onderbouw, het schoolthema openen we met alle groepen en heeft ook een gezamenlijke sluiting waar ouders en andere belangstellenden voor uitgenodigd worden. Door alle groepen hierin te betrekken, ontstaat er een saamhorigheid die wij als school graag stimuleren. Het kind in groep 8 weet waar het kind in groep 1 mee bezig is. Deze gezamenlijke interesse leidt tot een grote betrokkenheid bij de thema s en elkaar. 2. HET SCHOOLGEBOUW RKBS Gerardus Majella staat in Onderdijk, in de gemeente Medemblik. Er zijn geen andere basisscholen in Onderdijk. De mogelijkheid om onderwijs te volgen in het dorp gaat al ver terug in de tijd. Al in 1672 had Onderdijk een school. Na openbaar onderwijs, dat in 1868 startte, werd de school in 1920 een R.K. basisschool. Sinds 2004 is de school gehuisvest in een nieuw en eigentijds gebouw direct achter de dijk aan het IJsselmeer. In het gebouw komt duidelijk de schoolvisie naar voren. Centraal punt van de school is de grote hal, die ruimte biedt aan vele werkplekken en geschikt is voor gemeenschappelijke activiteiten. Daar omheen liggen de groepslokalen met een grote openheid naar de hal toe. Om de school ligt een riante speelplaats met een Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

9 basketbalveld en voetbaldoeltjes. Met de directe buren, het Dorpshuis in Onderdijk en voetbalvereniging Strandvogels is een goede samenwerking. Groepslokalen De Gerardus Majella heeft dit schooljaar 6 groepslokalen in gebruik, waarvan er één door peuterspeelzaal Pippeloentje, onderdeel van kinderopvang Berend Botje. Alle lokalen liggen op de begane grond. De groepen 4 t/m 8 beschikken over een entresol waar de leerkrachten werkhoeken kunnen inrichten. De groepen 1/2 en 3 hebben een speelhuis. Speellokaal Speciaal voor de kleutergroep is er een speellokaal in de school. Deze is ingericht met allerhande gymmaterialen. De kleuters maken hier minimaal twee keer per week gebruik van. Ook de andere groepen gebruiken het speellokaal. Daarnaast kan deze ruimte ook worden gebruikt als deel van de gemeenschapsruimte voor o.a. ouderavonden, voorstellingen, afscheidsavond groep 8 en Sinterklaas- en Kerstvieringen. Hal De centrale hal heeft voor de school een veelzijdige functie. Kinderen uit alle groepen kunnen hier spelen en werken, er staan momenteel 14 computers die volgens een rooster door alle groepen gebruikt kunnen worden en de bibliotheekboeken staan hier in een overzichtelijke boekenkast. De wand naar het speellokaal kan open, waardoor de hal groter wordt. Bij allerlei activiteiten is de hal het middelpunt van de school. Personeelsruimten Meteen als u de school via de hoofdingang binnenkomt vindt u links de personeelskamer en het directiekantoor. In de personeelskamer vinden o.a. vergaderingen plaats van het team. Ook de keuken is daar gevestigd, waar de kinderen geregeld kooklessen krijgen. Aan de achterkant van de school zijn nog twee kleinere ruimtes. Eén daarvan wordt gebruikt door de Intern Begeleider en de ander is ingericht als dramakamer waar de kinderen verkleedkleren kunnen vinden voor drama-activiteiten. Deze kamer kan ook gebruikt worden als (extra) instructie ruimte. Veiligheidsplan De rapportage van het veiligheidsplan is op school aanwezig en wordt in de Medezeggenschapsraad besproken. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

10 3. HET SCHOOLTEAM Directie De directeur is de heer Kim Schintz. Bij zijn afwezigheid worden de taken waargenomen door Jorien v.d. Gragt. Het takenpakket van de directie bestaat o.a. uit: beleid voeren op het gebied van onderwijsinhoud, personeel, administratie, financiën, en schoolorganisatie. Tevens heeft de directeur direct contact met het College van Bestuur en via het managementteam met de andere directeuren van de scholen die bij stichting SKO West-Friesland horen. Daarnaast is er jaarlijks een aantal keren overleg met de scholen uit de voormalige gemeente Wervershoof over lokale aangelegenheden en is de school verbonden aan een netwerk vanuit het samenwerkingsverband de Wesfriese Knoop. U kunt de directeur altijd spreken, de deur staat open. Toch kan het soms verstandig zijn om een afspraak te maken. Groepsleerkrachten Op de Gerardus Majella zijn momenteel 5 groepen. Deze groepen worden begeleid door 9 enthousiaste groepsleerkrachten die samen staan voor modern en kwalitatief goed onderwijs. Zij hebben de zorg voor het reilen en zeilen in de klas en zij houden de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig in de gaten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er één leerkracht voor de groep staat. Een aantal leerkrachten werkt parttime, anderen hebben regelmatig een vrije dag (compensatieverlof). We streven er echter naar dat er niet meer dan twee leerkrachten in een groep staan. Bij ziek en zeer zullen wij dan ook proberen om zo min mogelijk verschillende vervangers voor de groep te zetten. Op dinsdag of donderdag na schooltijd vindt regelmatig een teamvergadering plaats vanaf uur. U kunt ons op deze dag na schooltijd alleen in noodgevallen spreken. Regelmatig worden er cursussen gevolgd door de leerkrachten. Deze vinden veelal plaats buiten schooltijd. Daarnaast roosteren we ook altijd een aantal studiemiddagen in. De cursussen zijn bedoeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen of voor extra verdieping in een bepaald onderwerp. De cursussen lopen uiteen van digibordgebruik, verkennen van een nieuwe methode tot herkennen en bijsturen van leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Leerkrachten met andere taken, stagiaires en schoonmaakpersoneel Interne Begeleider (IB) De groepsleerkracht begeleidt het kind in de klas. De IB coördineert de extra hulp in en buiten de klas. Op onze school is Coby Smit de IB. Zij is, samen met de leerkracht verantwoordelijk voor de extra zorg aan de kinderen. Kinderen die extra zorg nodig hebben m.b.t. leren, gedrag of motoriek, worden zoveel mogelijk extra begeleid in de klas d.m.v. instructie afgestemd op het individuele kind of groepje kinderen. Het kan voorkomen dat kinderen buiten de klas individueel of in een groepje extra begeleiding krijgen. Bovenschoolse ICT er en ICT-coördinator We beschikken momenteel over ruim 20 computers, het grootste deel daarvan hebben we centraal in de hal geplaatst om zodoende de effectiviteit van ons ICT onderwijs te verhogen. Binnen SKO West-Friesland beschikken we over één systeembeheerder, die op Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

11 alle scholen het netwerk beheert. Verder is er bij SKO West-Friesland een ICT beleidsmedewerker werkzaam. Deze persoon zet, samen met de directeuren en ICT coördinatoren, de lijnen uit op het gebied van Onderwijs & ICT. Binnen de school is één van de teamleden ICT coördinator. Deze leerkracht onderhoudt de contacten met de systeembeheerder en de beleidsmedewerker ICT. Vakleerkracht Het belang van een goede motorische ontwikkeling uit zich bij ons op school o.a. in de aanstelling van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De vakleerkracht geeft eens per week gymlessen aan de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Ook kan hij suggesties geven aan de leerkrachten van de kleutergroepen. Stagiaires Vanuit de HBO opleiding voor leraren ((I)PABO) en het M.B.O. Westfriesland College hebben wij regelmatig stagiaires op onze school. In welke groep en wanneer is afhankelijk van vraag en aanbod. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Als er in een bepaalde groep klassenassistenten/stagiaires komen, publiceren we dat in de nieuwsbrief. Schoonmaakpersoneel Het schoonmaakpersoneel is elke dag bezig met het verzorgen van lokalen en toiletten. Voor het opruimen van de lokalen en magazijnen zijn de leerkrachten verantwoordelijk. Daarnaast doen wij aan het einde van het schooljaar een beroep op ouders om materiaal thuis of op school schoon te maken. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

12 4. HET LEERSTOFAANBOD VOOR DE KINDEREN Er zijn voor het basisonderwijs wettelijke kerndoelen vastgesteld. Per leergebied zijn er beschrijvingen van wat de leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de maatschappij, die van belang zijn voor de inhoud van de vakken, dan zullen de kerndoelen bijgesteld worden. De wijze waarop de doelen behaald worden zullen per school verschillen. De vorming op onze school gaat verder dan het aanleren van kerndoelen alleen. Zie hiervoor De uitgangspunten van het onderwijs vanaf bladzijde 4. Taalontwikkeling Taal is het belangrijkste instrument om met een ander in contact te treden. Wij sluiten aan bij de eigen taal van het kind, zoals het die gebruikt als het op school komt en leren het de Nederlandse taal te gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Op onze school komen vele mondelinge taalsituaties voor; in de kring wordt aandacht geschonken aan leren luisteren en spreken. Ook in andere situaties speelt taal een rol, zoals bij samenspel, groepswerk, overleg tijdens contractwerk, spreekbeurten en boekbesprekingen. In groep 1 en 2 vinden de taalactiviteiten meestal in de grote of kleine kring plaats. Dat gebeurt dan door middel van vertellen, voorlezen, het leren van versjes etc. Ook komen de kinderen spelenderwijs met letters en woorden in aanraking. Bij het leren lezen in groep 3 wordt met de methode Veilig leren lezen gewerkt. In groep 1/2 wordt op allerlei verschillende manieren invulling gegeven aan het voorbereidend aanvankelijk lezen, o.a. werken in een lettergroeiboek. Lezen, ook het plezier van het lezen, komt dagelijks aan bod in de gehele school met Vernieuwd NiveauLezen (VNL). Doel van het VNL is een dusdanige bibliotheek opzetten dat alle kinderen een interessant boek kunnen kiezen waardoor het leesplezier wordt verhoogd. Iedere dag starten alle kinderen met 20 minuten stillezen. Om het leesniveau van kinderen te toetsen wordt in alle groepen de Leestempotoets van Cito afgenomen. Bij uitval wordt de DMT (Drie MinutenTest voor technisch lezen) en de AVI-toets gebruikt. Zo leren de kinderen lezen op het niveau dat ze zelf aankunnen. Voor Begrijpend Lezen werken we vanaf groep 4 met Nieuwsbegrip XL. Tot slot werken we in de gehele school met dezelfde taalmethode, Taal Op Maat. Engels De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen Engels aangeboden. Wij gebruiken hiervoor de methode Just do it. De kinderen leren Engels in alledaagse situaties te verstaan en te hanteren. Rekenen Omgaan met hoeveelheden leren de kinderen vanuit een begrijpelijke omgangstaal. Belangrijk is het te kunnen vertellen waarom je iets op een bepaalde manier hebt uitgerekend. Samenwerken in een groepje, maar ook zelf puzzelen om rekenproblemen op te lossen maakt het rekenonderwijs boeiend. In groep 1 en 2 besteden we vooral aandacht aan Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

13 rekenbegrippen zoals meer, minder, veel, weinig, groot, klein, lang, kort en aan het tellen. Dat gebeurt spelenderwijs met blokken, een winkeltje, gezelschapsspelletjes, puzzelen, telversjes etc. Vanaf groep 3 hanteren wij de methode Alles Telt. Schrijven Het doel is de kinderen te brengen tot een goed leesbaar en verzorgd handschrift. In groep 1 en 2 ligt het accent op het ontwikkelen van de fijne motoriek zoals knippen, tekenen en vouwen en het goed vasthouden van een potlood. Hier wordt ook gewerkt met Schrijfdans, een speelse teken- en bewegingsmethode om een goede motoriek te bevorderen. Vanaf groep 3 werken de kinderen in de schriften van de methode Schrift. Wereldoriëntatie, gezond gedrag en verkeer Kinderen van nu groeien op in een steeds sneller en sterker veranderende wereld. Een wereld ook, die door de aanhoudende informatiestroom via de media steeds kleiner wordt. Als toekomstige wereldburgers zullen kinderen kennis maken en in aanraking komen met verschillende culturen. De kinderen oriënteren zich op de wereld om zich heen, dichtbij en veraf. Hoe wonen en leven de mensen om hen heen en verder weg. Vanuit deze maatschappelijke werkelijkheid leren ze ook te begrijpen hoe mensen vroeger de aarde bewoonden. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek worden apart aangeboden. Hiervoor gebruiken wij de methode Meander (aardrijkskunde), Naut (natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis). Kaartkennis (topografie) wordt ook via de aardrijkskundemethode aangeboden. Verder hanteren wij vanaf groep 5 atlassen om de nodige kaartkennis bij te brengen. Naast deze aanpak werken de leerlingen aan eigen wereldoriënterende opdrachten van begeleid tot zeer zelfstandig. Deze w.o. onderwerpen komen uit de kinderen zelf en groeien uit tot compleet verzorgde werkstukken. De school sluit aan bij wat de kinderen al weten over gezond, veilig gedrag en maatschappelijke verhoudingen middels groepsgesprekken en projecten. Ook is er aandacht voor verkeer. Een taak die de school oppakt in samenwerking met de ouders. In groep 7 kunnen de kinderen hun Verkeersdiploma behalen middels het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Wij bieden in de hele school de verkeersmethode Wegwijs aan. Bewegingsonderwijs Kinderen bewegen volop en met plezier. Dit plezier hebben in bewegen staat centraal in ons bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 krijgen hiertoe dagelijks de kans in ons speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 gymmen in het Dorpshuis en bij mooi weer ook op de sportvelden naast de school. Deze groepen krijgen eens per week les van een vakleerkracht, de tweede Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

14 gymles van de week verzorgt de leerkracht zelf. Naast sport- en spellessen wordt er ook gewerkt met toestellen. Tevens is er jaarlijks een sportdag en wordt er meegedaan aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals schoolhandbal en schoolvoetbal. s Winters wordt er, indien mogelijk, geschaatst en worden er wedstrijden gehouden. Dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke ijsclub. Tekenen en handvaardigheid Wij bieden de kinderen veel mogelijkheden aan om hun creativiteit te ontwikkelen. In de onderbouw komt dat in elke groep dagelijks aan de orde. Er zijn tekenhoeken en er kan met diverse materialen gewerkt worden. In de hogere groepen staat handenarbeid en tekenen iedere week op het lesrooster. Daarnaast hebben de kinderen drie keer per jaar een thema-atelier: een Lampionatelier, een Kerstatelier en een atelier tijdens het schoolthema. De kinderen werken in groepen, onder begeleiding van leerkrachten en met behulp van ouders aan creatieve opdrachten. De kinderen van groep 1 t/m 8 zitten door elkaar heen. Digitale schoolborden Het digitale schoolbord wordt steeds meer gebruikt en zal op den duur in alle klassen onderdeel uitmaken van het dagelijkse beeld. Muziek en drama De kinderen ontdekken de muziek en hun eigen muzikale mogelijkheden in de muzieklessen. De leerlingen van groep 8 sluiten hun schooltijd af met een musical. Als leidraad binnen onze school hebben we gekozen voor de liedbundel Eigenwijs. Voor drama hebben we gekozen voor de methode Moet je doen. Daarnaast hebben we een echte drama-/kleedkamer op school ingericht. Hierin zijn allerlei verkleedspullen te vinden waar alle leerlingen gebruik van mogen maken. Levensbeschouwing Wij zijn een school met een Katholieke grondslag. We besteden aandacht aan de Katholieke feesten en in samenwerking met de parochie en ouders worden de kinderen voorbereid op de Communie en het Vormsel. Daarnaast hebben wij het vak levensbeschouwing. Levensbeschouwing informeert de leerlingen over de levensbeschouwelijke en godsdienstige benadering van het leven. Ook andere godsdiensten en levensbeschouwelijke tradities komen ter sprake. De school werkt met de methode Hemel en aarde, een methode voor godsdienst en levensbeschouwing. Computers op de school Wij leren de kinderen omgaan met de computer. Er zijn speciale programma s voor o.a. lezen, topografie, spelling en rekenen. Steeds vaker hebben de verschillende methoden eigen software voor de leerlingen. Een aantal programma's die door leerlingen gebruikt worden, kunnen ook door ouders aangeschaft worden voor thuis. Zie hiervoor de site van Ambrasoft: Om te zorgen dat de kinderen veilig internetten werken wij met alle kinderen vanaf groep 4 aan een internetprotocol, zodat zij weten aan welke regels zij zich moeten houden. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

15 5. DE ZORG VOOR DE KINDEREN Toelating tot de Gerardus Majellaschool Onze school staat open voor alle kinderen van Onderdijk en voor kinderen, waarvan de ouders kiezen voor ons onderwijsconcept. Ook kinderen van niet-katholieke ouders zijn welkom. Indien ouders de Katholieke achtergrond van de school niet kunnen accepteren, dan is er de mogelijkheid openbaar onderwijs te volgen in Wervershoof. Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen Aanmelding kleuters: De aanmelding gebeurt centraal, meestal in de periode februari/maart. In de plaatselijke bladen worden ouders geattendeerd op de aanmeldingsdag. Die dag zijn de ouders en kinderen welkom op school waar zij informatie krijgen en het inschrijfformulier kunnen invullen. Ongeveer een maand voordat het kind vier jaar wordt komt de leerkracht op huisbezoek. U als ouder kunt dan vragen stellen en de leerkracht kan zich laten informeren over het kind. In de week voordat het kind vier jaar wordt, mag het kind twee ochtenden naar school om alvast te wennen, dit in overleg met de groepsleerkracht. Wanneer uw kind vier jaar is mag het elke dag naar school. Mocht een hele schooldag te lang zijn, dan kan er in overleg met de leerkracht, ook voor alleen s ochtends worden gekozen. Aanmelding overige leerlingen: Indien een kind van een andere school naar ons toekomt, bijv. wegens verhuizing, dan vindt er eerst een gesprek plaats tussen de ouders en directie. De ouders vullen een inschrijfformulier in. Uiteraard is er contact tussen de school waar het kind vandaan komt en onze school over de evt. plaatsing en de schoolontwikkeling van het kind. De school waar de leerling vandaan komt is verplicht een onderwijskundig rapport naar ons te zenden. De leerling krijgt de mogelijkheid om een ochtend of middag mee te draaien in de groep waar hij/zij geplaatst gaat worden. Plaatsing in een groep: Als er op de school meerdere mogelijkheden zijn tot plaatsing bepalen directie en leerkrachten de groep waarin het kind komt. Ouders krijgen vooraf de kans belangrijke aandachtspunten met betrekking tot groepskeuze aan te geven. Het is aan het schoolteam alle belangen af te wegen en uiteindelijk in te delen. De overgang naar een volgend leerjaar wordt bindend bepaald door het schoolteam, er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar de leerresultaten. Het volgen van de kinderen binnen de school Vanaf de eerste dag dat de leerling bij ons op school komt, wordt de ontwikkeling vastgelegd in een eigen dossiermap. Dit leerlingdossier gaat mee tot de leerling van school gaat. Het dossier gaat niet mee naar andere scholen en is slechts in te zien door de leerkracht(en) en de ouders. Bij het verlaten van de school schrijven wij een onderwijskundig rapport t.b.v. een goede start op de volgende school. Schoolgids Gerardus Majellaschool juli

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie