Deal voor Duurzame Doorbraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deal voor Duurzame Doorbraak"

Transcriptie

1 Deal voor Duurzame Doorbraak Nederland laat kansen liggen. Onnodig. In de politiek gaat het alleen maar over bezuinigingen. Over de 3% begrotingsnorm en hoe belangrijk het is dat we daar onder blijven. En dat we daarom onvermijdelijk verder moeten snijden in de uitgaven van de overheid. Want anders moeten de belastingen omhoog, en wie is daar nou voor? Het is een zielloos debat. Het inspireert niet, het schetst geen vergezichten, het laat ons in het ongewisse over de toekomst. Natuurlijk, ook GroenLinks vindt dat de overheidsfinanciën op termijn in evenwicht moeten zijn. Maar het is niet persé verkeerd om tijdelijk meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dat geldt als je een verdere verdieping van de recessie en daarmee een verdere stijging van de werkloosheid kunt voorkomen. Maar het geldt des te meer als je er met die extra uitgaven voor zorgt dat onze economie op termijn sterker wordt zodat het geld dat je nu extra uitgeeft straks kan worden terug verdiend. GroenLinks wil de economie versterken door verduurzaming. Alleen dan kunnen de grote problemen van deze tijd werkloosheid, schaarste aan grondstoffen en energie, opwarming van de aarde in samenhang en blijvend worden aangepakt. Een dergelijke keuze voor verduurzaming betekent dat onze productie en consumptie radicaal zal moeten veranderen. Eigenlijk is dat niks bijzonders. Vergelijk het Nederland van nu met dat van 50 jaar geleden, toen Limburg leefde van de mijnbouw en Twente van textiel, en je realiseert je hoe veel er is veranderd. Dat zal de komende tijd niet anders zijn. Het is de essentie van de politiek dat partijen en politici duidelijk maken welke veranderingen ze wenselijk vinden en hoe ze die tot stand willen brengen. GroenLinks is op vele punten kritisch over het Regeerakkoord dat VVD en PvdA vorig jaar overeen kwamen. Maar we laten het niet bij kritiek. Dat zou te gemakkelijk zijn. We denken constructief mee over hoe we Nederland beter, sterker en duurzamer kunnen maken. De voorstellen die we hier doen dragen daar aan bij. GroenLinks kiest voor schone energie uit zon en wind, maar ook voor investeringen in energiebesparing. Dat vermindert de CO2-uitstoot, het levert banen op en het verlaagt de kosten voor burgers en bedrijven. We kiezen ook voor andere en schonere mobiliteit: geen nieuw asfalt, maar verbeterd openbaar vervoer. En we vergroenen de belastingen: minder belasting op arbeid zodat meer mensen aan de slag kunnen en meer belasting op milieuvervuiling zodat verduurzaming wordt gestimuleerd. Nederland moet ambitie tonen. Ambitie om de doorbraak naar duurzaamheid nu eindelijk tot stand te brengen. Talloze burgers tonen die ambitie al. Ze kiezen voor zonnepanelen op hun dak, rijden in een schone auto of kiezen voor de trein, zetten zich in voor groen in de buurt en kiezen als ze boodschappen doen bewust voor meer duurzame producten. De overheid loopt achter. Het kabinet kiest niet echt, voert een zig-zag-beleid, ontbeert visie. Dat moet anders. En dat kan anders. We praten graag met het kabinet over onderwijs, zorg, de arbeidsmarkt en de kinderopvang. Daarnaast heeft een akkoord over duurzaamheid voor GroenLinks de allerhoogste prioriteit. Bram van Ojik

2 Niet werk, maar vervuiling belasten De meeste mensen willen werken. Niemand wil een vervuilde leefomgeving. Toch belasten we op dit moment arbeid veel en vervuiling weinig. Dat wil GroenLinks omdraaien. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor het milieu. De transitie de groene kant opsturen Onze economie verandert constant. Enkele decennia geleden verdienden we in Nederland nog geld met mijnbouw, textiel en sigaren. Op dit moment ziet onze economie er heel anders uit. De dienstensector domineert. Ook dat zal weer veranderen. En dat moet ook. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk dat onze financiële sector krimpt en verduurzaamt om onze economie stabieler en minder risicovol te maken. En alleen als we omschakelen naar een groene, duurzame economie, kunnen we klimaatrampen voorkomen. GroenLinks kiest voor die groene koers. Duurzame banen in een gezonde leefomgeving, dat is de toekomst die wij voor Nederland willen. Maar dan moeten we wel snel in actie komen. Nederland loopt namelijk hopeloos achter op het terrein van vergroening. Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat het aandeel duurzame energie in Nederland slechts 4,3% bedraagt. Dit cijfer steekt schraal af bij landen als Zweden met 46,8% of Finland met 31,8% hernieuwbare energie. Deze landen bewijzen dat het kan: schoon produceren mét behoud van welvaart. 1 Meer banen, minder vervuiling Om te komen tot een duurzame economie zullen we ons belastingstelsel anders moeten inrichten. Op dit moment belasten we arbeid veel en vervuiling weinig. Dat wil GroenLinks omdraaien. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor het milieu. Nu wentelen oude, vervuilende industrieën nog veel kosten af op de samenleving. De milieuschade wordt niet doorberekend in de prijs van producten. GroenLinks wil dat hier verandering in komt. Zo kunnen schone producten op een eerlijke wijze concurreren met vervuilende. Dat hier voldoende kansen liggen blijkt onder andere uit recent onderzoek van KPMG. Ons land is slechts een middenmoter wanneer het aankomt op het stimuleren van groene groei via de belastingen. 2 China, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten; allemaal zetten zij in veel grotere mate in op verduurzaming via de fiscaliteit. GroenLinks bepleit hetzelfde voor Nederland. Om te beginnen schaffen wij daarom het belastingvoordeel voor bedrijven die veel energie verbruiken af. Op dit moment daalt het percentage energiebelasting naarmate het energieverbruik stijgt. GroenLinks corrigeert deze ongelijkheid door de energiebelasting in de bovenste schijven te verhogen. Dit levert 1 miljard euro op en stimuleert bedrijven energiezuinig te produceren. 3 Ook wil GroenLinks dat bedrijven die nog niet betalen voor hun CO 2 -uitstoot, omdat zij niet deelnemen aan het Europese emissiehandelsysteem zwaarder belasten (2,1 mld). Op deze wijze worden deze bedrijven geprikkeld om maatregelen te nemen die hun uitstoot verminderen. 4 Tot slot verhogen we de kolenbelasting. Dit heeft tot gevolg dat GroenLinks verhoogt vanaf 2013 de energiebelasting als volgt: +2,5 cent per kwh in de tweede en derde schijf; +3,5 cent per kwh in de vierde en vijfde schijf; +3 cent per m3 in de derde schijf; en +4 per m3 in de vierde en vijfde schijf. 4 GroenLinks voert vanaf 2013 een CO2-belasting in van 23 euro per ton in de niet- ETS-sector.

3 kolencentrales in Nederland zullen sluiten. De CO2 uitstoot daalt fors en Nederland schakelt over op schonere energie. 5 Alle opbrengsten van deze milieuheffingen geven we terug aan bedrijven. In de eerste plaats via lagere werkgeverspremies. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om mensen in dienst te nemen. De laatste jaren zijn veel laagbetaalde banen verdwenen. GroenLinks wil investeren in mensen en maakt de thuiszorgmedewerker, de schoonmaker en de klassenassistent weer betaalbaar voor werkgevers. Dit doen we door de werkgeverskosten met 2,5 miljard euro te verlagen. De structurele werkgelegenheid zal hierdoor naar schatting met banen toenemen. 6 Vergroeners belonen Maatregelen gericht op energie- en uitstootbesparing zijn goed voor de werkgelegenheid en verdienen zichzelf uiteindelijk terug. Maar omdat we ons realiseren dat de omschakeling tijdelijk extra kosten met zich meebrengt, willen we de keuze voor duurzame productie financieel belonen. In totaal stellen we hiervoor 600 miljoen euro beschikbaar. We bieden extra belastingvoordeel voor innovatieve investeringen in emissiereductie (200 mln). En we stellen een tender Energiebesparing in. Bedrijven kunnen daar op inschrijven en daarmee in PJ energie besparen (400 mln). 7 Dat is een besparing van 1,5% op ons totale energieverbruik. Zo wordt vergroening lonend en dragen de investeringen bij aan extra werkgelegenheid op korte termijn. Niet vuile maar schone energie stimuleren Klimaatverandering is hét vraagstuk van deze en toekomstige generaties. Klimaatverandering, tekorten aan grondstoffen en fossiele energiebronnen hebben nu al een gigantische impact op de mondiale economie en onze directe omgeving. Er valt ook goed geld te verdienen met een duurzame economie, maar Nederland is de vieze man van Europa. Nederland heeft zelfs de bouw van nieuwe, overbodige kolencentrales toegestaan en produceert nu veel meer fossiele energie dan het verbruikt. We bungelen onderaan op de Europese ranglijst voor schone energie. Dat moet anders. Hoe eerder het roer omgaat, hoe beter. Het kabinet streeft internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in Dat staat in het regeerakkoord. Een mooi streven, dat alleen haalbaar is als we nu ruim baan maken voor schone energie. Het kabinet streeft officieel naar 16 procent in 2020, maar het is zeer de vraag of we dat wel gaan halen. GroenLinks wil een geloofwaardig plan van aanpak waarmee Nederland in 2020 daadwerkelijk op 16 procent duurzaam kan zitten en ook, zoals afgesproken, kan doorgroeien naar een schone energievoorziening in We gaan er vanuit dat het aangekondigde SER- Energieakkoord hiervoor zinvolle voorstellen bevat. Daarna is de politiek aanzet. Dankzij talloze particuliere initiatieven liggen er al veel zonnepanelen op de daken, staan er eigen windmolens op geschikte plaatsen, worden er kassen met aardwarmte verwarmd. Maar niet iedereen heeft een eigen dak, of een perceeltje in een windpark. GroenLinks wil dat huurders van een flat in Amersfoort samen investeren in zonnepanelen op het dak van de bibliotheek. En dat bewoners van een straat in Amsterdam samen een windmolen in Flevoland gaan kopen. Het kabinet remt deze initiatieven af. De energie die jezelf opwekt op je eigen dak of in je eigen tuin is 5 Het betreft een CO 2 heffing voor kolencentrales. De heffing wordt zo vormgegeven dat de ETS-prijs en de belasting optellen tot 50 euro per ton CO

4 belastingvrij, maar voor zelf opgewekte stroom uit verderaf gelegen energiebronnen geldt dat niet. 8 GroenLinks wil dat je geen belasting hoeft te betalen over de duurzame energie die je gebruikt uit eigen bron. Daarmee wordt het veel aantrekkelijker om ook deel te nemen aan een zon- of windproject. Als we het zelf opwekken van energie voluit stimuleren, scheppen we binnen tien jaar banen in de duurzame energiesector en kunnen meer dan huishoudens van schone stroom worden voorzien. 9 Energiebesparing is de goedkoopste maatregel om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dit bereiken we door een combinatie van verplichten en stimuleren. De eerste stap is het beter handhaven van de bestaande regels. In de wet milieubeheer staat dat grote bedrijven alle investeringen moeten doen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Deze regel wordt slecht gehandhaafd. Door extra inspecties worden bedrijven gedwongen om meer aandacht te besteden aan energiebesparing. Dit kost jaarlijks 15 miljoen euro. Hiermee kan 47 PetaJoule (1,4% van het Nederlandse energieverbruik) worden bespaard. 10 Het energielabel voor gebouwen en woningen wordt daarnaast verplicht, zoals Nederland in Europees verband al heeft afgesproken. Zo wordt duidelijk welk gebouw al energiezuinig is en waar nog winst te halen is. Een fikse stimulans voor energiebesparing is het uitbouwen van het investeringsfonds, waar in het lenteakkoord en het woonakkoord al afspraken over zijn gemaakt. 11 Samen met investeerders als banken en pensioenfondsen moet er jaarlijks 2,5 miljard euro extra beschikbaar komen voor het isoleren en duurzaam renoveren van bestaande gebouwen. Huiseigenaren en verhuurders kunnen via het fonds geld lenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Terugbetalingen worden gekoppeld aan de lagere energierekening van het gebouw: het bedrag dat je bespaart gaat naar de afbetaling van de lening. Het kost de eigenaar van het gebouw dus niets, maar levert wel een flinke vermindering van de uitstoot op. Omdat elke investering zich terugverdient in tien jaar is elke lening ook binnen tien jaar afbetaald. Daarna komt de besparing ten goede van degene die de energierekening betaalt. En van het milieu. Naast een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent, levert dit op korte termijn werk op voor dertienduizend mensen in de bouw. Deze sector is hard geraakt door de crisis, maar kan door deze inzet op energiebesparing weer opkrabbelen Het kabinet heeft wel plannen om lagere energiebelasting te heffen op energieprojecten in de directe nabijheid, waarschijnlijk binnen het postcodegebied. Dit is een eerste stap, maar voor GroenLinks onvoldoende. 9 Ecofys, Verruimen salderingsmogelijkheden voor hernieuwbare energie. Wat is de impact op economische groei en overheidsinkomsten? ( ) 10 PBL/ECN, Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten (Maart 2013) 11 In het Lenteakkoord is afgesproken dat er een dergelijk fonds komt. Deze is niet overgenomen in het regeerakkoord van Rutte II, maar wel weer in het Woonakkoord. Daarin is een eenmalige investering van 150 miljoen afgesproken. 12 In totaal wordt over een periode van ongeveer acht jaar 20 miljard in woningisolatie geïnvesteerd. De staat draagt jaarlijks 400 miljoen euro bij, waaronder het startkapitaal van het revolverend investeringsfonds. In totaal is de investering goed voor netto 67 duizend extra arbeidsjaren. SEO, Bouwen en banen. Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving (december 2012). Zie ook PwC, Nationaal Fonds Energiebesparing Haalbaarheidsstudie ( )

5 Niet investeren in asfalt maar in schoon vervoer Mensen die langs drukke wegen wonen, ademen dagelijks de schadelijke stoffen van auto s in. Dat is even ongezond als het meeroken van zeventien sigaretten per dag. En voor elke snelweg sneuvelt groene ruimte. GroenLinks wil veel meer duurzame mobiliteit. Dat betekent een keuze voor de fiets, de trein en voor elektrisch vervoer. Schoon, veilig en gezond vervoer, dat mens en natuur spaart. Daar profiteren we nu van en we houden rekening met onze kinderen en kleinkinderen. Kiezen voor duurzame mobiliteit loont. Het verkeer is verantwoordelijk voor twintig procent van de CO2-uitstoot in Nederland, maar wie met de trein reist, stoot driekwart minder CO2 uit dan een automobilist. Steeds meer bussen in het openbaar vervoer rijden op groen gas. Kiezen voor duurzame mobiliteit vraagt wel om een radicale breuk met het dominante asfaltdenken. De inzet van GroenLinks is meer schoon vervoer, minder asfalt. De keuzes van dit kabinet voor meer autoverkeer, harder rijden en meer wegen, zijn de onze niet. Extra asfalt leidt uiteindelijk alleen maar tot nog meer autoverkeer, meer vervuiling en het is geen blijvende oplossing voor de files. Daarom voeren wij een kilometerheffing in voor vrachtwagens die al op korte termijn een miljard euro oplevert. De eerder door dit Kabinet voorgenomen injectie van 300 miljoen euro aan wegprojecten, investeren wij in beter openbaar vervoer. Wij halen ook 1,3 miljard euro op door de snelweg in het natuurgebied Amelisweerd niet te verbreden (een besparing van 400 miljoen) en met het schrappen van de aanleg van de Blankenburgtunnel (een besparing van 900 miljoen). Deze peperdure wegprojecten zijn overbodig aangezien het autogebruik geleidelijk afneemt. Een dichtbevolkt land als Nederland is uitermate geschikt voor goed openbaar vervoer en (elektrische) fietsen. Hoe meer mensen over dezelfde route reizen, hoe efficiënter en goedkoper openbaar vervoer kan zijn. GroenLinks kiest daarom voor extra spoorcapaciteit en voor modern en comfortabel openbaar vervoer door te investeren in extra inhaalsporen, lightrail en trams. Wij willen dat er op drukke trajecten in de spits elke tien minuten een trein vertrekt. Wij trekken daar op korte termijn 1 miljard euro voor uit. Daar bovenop pakken we direct het knelpuntentraject Almere Amsterdam Schiphol aan (571 miljoen euro). De treinen op dit traject zitten overvol en het aantal storingen is bovengemiddeld, maar dit Kabinet lijkt de noodzakelijke investeringen op dit traject in de ijskast te zetten. Ook kiezen we voor een forse impuls voor betere fietsvoorzieningen met name rond stations en voor een snelle uitbreiding van het netwerk van laadpunten voor elektrische fietsen en auto s.

6 . Lasten Verhoging/ ombuigingen (2017) Lasten verlichting/ intensivering (2017) Milieuwinst tot 2020 Niet werk maar vervuiling belasten Verhogen energiebelasting 1 mld. euro PJ vermeden primaire energie in ,6 2,7 Mton CO 2 reductie in Belasting Niet-ETS sectoren 2,1 mld. euro 4 PJ vermeden primaire energie in ,2 Mton CO 2 reductie in Lagere werkgeverspremie WW 2,5 mld. euro Kolenbelasting Belastingvoordeel investeringen in innovatieve emissiereductie. Tender energiebesparing bedrijven 20 Mton CO 2 -reductie in de ETS-sector mln. euro Effecten onbekend 400 mln. Euro 50 PJ energiebesparing in 2020 Niet vuile maar schone energie stimuleren 1,6 en 3,2 Mton reductie CO2 uitstoot in Handhaving wet milieubeheer 15 mln 47 PJ energiebesparing Salderen coöperaties 260 mln euro 9,5 PJ meer schone stroom Zie Keuzes in Kaart , 15

7 Stimuleren woningisolatie 385 mln euro 526 PJ energiebesparing Niet investeren in asfalt maar in schoon vervoer Kilometerheffing vrachtverkeer Geen extra injectie voor wegprojecten Geen verbreding Amelisweerd Schrappen aanleg Blankenburgtunnel 1 mld 300 mln euro 400 mln euro CO 2 -emissiereductie van circa 0,05 Mton` 900 mln euro Extra spoorcapaciteit 1 mld euro CO 2 -emissiereductie van 0,03 Mton 16 Traject Adam, Almere, Schiphol Impuls in fietsvoorzieningen en laadpunten voor elektrische fietsen en auto s. 571 mln euro 370 mln Totaal 5,7 mld 5,7 mld euro 16

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt

Nadere informatie

Een toekomstbestendig belastingstelsel

Een toekomstbestendig belastingstelsel MANIFEST Een toekomstbestendig belastingstelsel Deze publicatie kan vrij worden verspreid, graag met bronvermelding. Het belastingstelsel instellen op de circulaire economie van morgen De grondslagen van

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Met slim reizen, hernieuwbare energie en superzuinige voertuigen

Met slim reizen, hernieuwbare energie en superzuinige voertuigen Met slim reizen, hernieuwbare energie en superzuinige voertuigen 1. WAT IS DE UITDAGING VOOR MENS, MILIEU EN KLIMAAT? In Nederland moeten de CO 2 -emissies met 80 tot 95% omlaag. Om een gevaarlijke klimaatverandering

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Vertrouwen duidelijkheid D66

Vertrouwen duidelijkheid D66 Rijksbegroting 2014 Vertrouwen duidelijkheid D66 Alternatief begrotingsplan De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer. Voor de derde keer in vier jaar bevinden wij ons in een recessie. Aan het eind

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Groene BANEN voor Enschede

Groene BANEN voor Enschede Gemeenteraadsfractie GroenLinks Enschede Januari 2011 Groene BANEN voor Enschede Een optimistische blik op lokale kansen voor groene werkgelegenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 De treurige stand van zaken

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie