Alles onder Controle!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles onder Controle!"

Transcriptie

1 Alles onder Controle!

2 VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009

3 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming

4 Inleiding

5 Aanleiding Internationale ondernemingen spelen in op tariefsverschillen door allocatie groepsvorderingen en groepsschulden renteopbrengsten in land X tegen laag tarief belast rentelasten in land Y tegen hoog tarief aftrekbaar Voorkeur voor financiering Nederlandse onderneming met vreemd vermogen rente over financiering is aftrekbaar geen aftrekbare vergoeding (dividend) bij financiering met eigen vermogen

6 Aanleiding Voorkeur voor financiering aankoop (buitenlandse) deelnemingen met vreemd vermogen rentelasten aftrekbaar in Nederland opbrengsten vrijgesteld in Nederland als gevolg van de deelnemingsvrijstelling Kortom: ongewenste uitwerking huidige wetgeving

7 Consultatiedocument Vennootschapsbelasting 2010 Voorstellen tot wijziging Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Vervolg op voorstellen 2007: extra impuls Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven Consultatiedocument bevat voorgestelde wetteksten met beknopte toelichtingen Nog geen status van wetsvoorstel

8 Consultatiedocument Vennootschapsbelasting 2010 Doelstellingen: Verbeteringen voor financieringsactiviteiten en investeringen in Nederland Voorkomen en bestrijden grondslagverschuiving of grondslaguitholling voor belastingheffing

9 Voorgestelde wijzigingen 1. Invoering verplichte groepsrentebox 2. Aanpassing renteaftrekbeperkingen; twee varianten: Variant 1: specifieke renteaftrekbeperkingen: A. aftrekbeperking deelnemingsrente B. beperking renteaftrek bedrijfsovername Variant 2: algemene renteaftrekbeperking ( earnings-strippingmaatregel ) 3. Aanpassing en vereenvoudiging laagbelaste deelneming in deelnemingsvrijstelling

10 Groepsrentebox

11 Groepsrentebox Lening o/g 4 mln X BV 100% 100% Lening u/g 10 mln Y BV (laagbelast) Z BV (hoogbelast) Huidige situatie: ontvangen en betaalde rente regulier belast bij X B.V. Nieuwe situatie: saldo ontvangen / betaalde rente effectief belast tegen 5%

12 Huidige groepsrentebox Nederland moet aantrekkelijker worden voor concernfinancieringsactiviteiten Fiscaal meer gelijke behandeling voor rente op leningen (vreemd vermogen) en dividenduitkeringen (op eigen vermogen) in concernverband Saldo van betaalde en ontvangen rente op groepsleningen effectief belast met 5% Keuzevrijheid voor toepassing groepsrentebox Nog niet in werking getreden sinds voorstel 2007 Goedkeuring Brussel alleen bij een verplichte groepsrentebox geen keuzevrijheid

13 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Verplichte toepassing! Groepsrente voor berekening belastbare grondslag voor (ongeveer) 20% in aanmerking nemen Effectieve heffing groepsrente 5% Geldt voor: Rente, kosten en waardemutaties (inclusief valutaresultaten) van geldleningen verstrekt aan een verbonden lichaam; Rente, kosten en waardemutaties (inclusief valutaresultaten) van geldleningen direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam; Opbrengsten en kosten van kortlopende beleggingen aangehouden met het oog op verwerving van deelnemingen (overnamekassen)

14 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Verbonden lichaam: 1. De inlener heeft de doorslaggevende zeggenschap of meerderheid van de stemrechten in de uitlener en vice versa 2. Een andere vennootschap (moeder) heeft doorslaggevende zeggenschap of meerderheid stemrechten ten aanzien van inlener én uitlener 3. Toerekening zeggenschapsrechten bij samenwerkende groep lichamen 4. Geen verbondenheid inlener en uitlener via natuurlijk persoon Uitgangspunt is zeggenschap Aansluiting bij commerciële criteria voor commerciële jaarrekening (IAS 27)

15 Groepsrentebox Lening o/g 4 mln X BV 100% 100% Lening u/g 10 mln Y BV Z BV Stel ontvangen en betaalde rente bedraagt 6% Te ontvangen rente X BV , te betalen rente ; saldo Totale winst X BV bedraagt 1 mln (inclusief rente) Grondslag voor belastingheffing is 5/25,5 * = Effectieve belastingheffing bedraagt 25,5% van = = 5% Belastingheffing over totale winst bedraagt (inclusief rentebox) Zonder toepassing rentebox zou verschuldigd zijn

16 Groepsrentebox Lening o/g 10 mln X BV 100% 100% Lening u/g 4 mln Y BV Z BV Stel ontvangen en betaalde rente bedraagt 6% Te ontvangen rente , te betalen rente ; saldo negatief Totale winst X BV bedraagt 1 mln (inclusief rente) Grondslag voor belastingheffing is 5/25,5 * -/ = -/ Effectief belastingvoordeel renteaftrek: 25,5% * = = 5% Belastingheffing over totale winst bedraagt (inclusief rentebox) Zonder toepassing rentebox zou verschuldigd zijn

17 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Welke geldleningen komen in aanmerking? Vorderingen of schulden die voortvloeien uit overeenkomst van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst (huurkoop, financial lease) De financieringscomponent in lease- en huurbedragen voor ter beschikking gestelde materiële vaste activa (verhuur, operational lease) Geldleningen die feitelijk functioneren als eigen vermogen (deelnemerschapsleningen; geen aftrek bij de schuldenaar!) Externe geldlening die verband houdt met de verkrijging van opbrengsten waarop de groepsrentebox van toepassing is (uitbreiding!)

18 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Uitgezonderde geldleningen: Kunstmatige groepsvorderingen omzetting normaal belaste ondernemingsresultaten in laagbelaste groepsrente (overdracht van activa binnen de groep tegen schuldigerkenning) tegenbewijsmogelijkheid bij zakelijke motieven niet van toepassing bij overdracht deelneming (met toepassing deelnemingsvrijstelling) en groepsvorderingen Groepscrediteur leent extern doorlenen externe lening binnen groep toegestaan groepsrente wordt aangemerkt als volledig aftrekbare derdenrente direct historisch verband vereist (parallelliteitseis)

19 Conclusie groepsrentebox (12c Vpb) Groepsrentebox gunstig voor kapitaalimport uit hoogbelaste landen Groepsrentebox leidt niet tot kapitaalexport

20 Conclusie Groepsrentebox Lening o/g X BV 100% 100% Tarief 5% Lening o/g Tarief 20% Y BV Z BV Tarief 40% Groepsrentebox gunstig

21 Conclusie Groepsrentebox Lening u/g X BV 100% 100% Tarief 5% Lening u/g Tarief 20% Y BV Z BV Tarief 40% Groepsrentebox ongunstig

22 Renteaftrekbeperkingen

23 BOSAL-gat X BV 100% Buitenland Y BV Externe lening bank

24 Hedge funds Hedge fund 100% Buitenland Externe lening bank X BV FE 100% Y BV

25 Renteaftrekbeperkingen Algemeen Bestrijding van uitholling belastbare grondslag met externe schulden en groepsleningen Algemene drempel renteaftrek: per jaar Artikel 10a lijkt te worden gehandhaafd bestrijding van winstdrainage binnen concernverband met sanctie van uitsluiting renteaftrek bij besmette schulden en transacties Thincapregeling van artikel 10d vervalt uitsluiting aftrek rentelasten bij een overmatige financiering met vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen

26 Renteaftrekbeperkingen Variant 1A

27 Renteaftrekbeperkingen Externe lening bank Variant 1A X BV 100% Y BV Aankoop deelneming door X BV Financiering aankoop met behulp van externe lening bank Huidige situatie: rente (in beginsel) aftrekbaar bij X BV opbrengsten voor X BV vrijgesteld als gevolg van deelnemingsvrijstelling Nieuwe situatie: renteaftrek beperkt bij X BV

28 Variant 1A Deelnemingsrente (artikel 13L Vpb) Beperking aftrek rente en kosten van leningen in verband met financiering deelnemingen en groepsvorderingen Toepassing rekenregels op basis van gemiddelde (fiscale) balanswaarden Geen beperking renteaftrek, indien berekende financieringskosten niet meer bedragen dan

29 Variant 1A Financieringsschuld Financieringschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen is het deel van de waarde deelnemingen en groepsvorderingen dat het (gecorrigeerd) eigen vermogen overtreft Eigen vermogen wordt geacht primair te zijn gebruikt voor financiering van deelnemingen en groepsvorderingen Historisch verband lening en deelneming niet van belang Samenloop met groepsrentebox: niet in aanmerking genomen groepsvorderingen (ongeveer 80%) worden voor toepassing van artikel 13l beschouwd als deelnemingen (groepsschulden worden voor (ongeveer 80%) behandeld als eigen vermogen) Rekenregel financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen: SDG = (D+VG) + (VA x F/V) (EV+SG)

30 Rekenregel variant 1A SDG = (D + VG) + (VA x F/V) (EV + SG): Bepalende factoren (7 stuks): Gemiddelde boekwaarde deelnemingen met toepassing deelnemingsvrijstelling (D) Gemiddelde boekwaarde geldleningen verstrekt aan een verbonden lichaam (VG) Gemiddelde boekwaarde bepaalde materiële vaste activa (VA) Financieringscomponent in vergoedingen voor het ter beschikking stellen of daarvan krijgen van materiële vaste activa aan of van een verbonden lichaam (F)

31 Rekenregel variant 1A Bepalende factoren: (vervolg) Gezamenlijk bedrag vergoedingen als bij F (V) Gemiddeld eigen vermogen van het jaar -/- fiscaal toelaatbare reserves + nog verrekenbare verliezen (EV) Gemiddelde boekwaarde geldleningen direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam (SG) SDG = (D + G) + (VA x F/V) (EV + SG) = financieringsschuld

32 Variant 1A Financieringskosten Financieringskosten voor deelnemingen is het deel van het totale bedrag aan rente en kosten, in verhouding tot de berekende financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen en de totale verschuldigde geldleningen Rekenregel financieringskosten voor deelnemingen en groepsvorderingen: SDG/S x R Geen beperking renteaftrek indien berekende financieringskosten voor deelnemingen en groepsvorderingen niet meer bedragen dan

33 Rekenregel variant 1A Toepassing rekenregel financieringskosten SDG: Financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen S: gemiddelde boekwaarde van de verschuldigde geldleningen R: gezamenlijk bedrag rente en kosten van geldleningen van het jaar Niet aftrekbaar deel totale rente = SDG/S x R, voor zover meer dan

34 Externe lening bank 9 mln (6%) X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Variant 1A Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Besmette schuld bedraagt ( 11 mln -/- 3 mln =) 8 mln Besmette rentelast bedraagt ( 8 mln / 9 mln * =) Na toepassing drempel is ( / =) niet aftrekbaar bij X BV

35 Renteaftrekbeperkingen Variant 1B

36 Renteaftrekbeperkingen Externe lening bank Variant 1B X BV FE 100% Y BV Aankoop deelneming door X BV, gevolgd door vorming fiscale eenheid Financiering aankoop met behulp van externe lening bank Huidige situatie: rentelasten X BV te compenseren met resultaat Y BV Nieuwe situatie: rentelasten X BV alleen te compenseren met eigen winst

37 Variant 1B Beperking renteaftrek bij overnameholdings (art. 15ad Vpb) Rentelasten in verband met overname slechts verrekenbaar met eigen winst van de overnameholding Alleen rentelasten boven drempelbedrag van zijn aan beperkingen onderworpen Naast groepsleningen ook bij leningen van derden (i.t.t. art. 15ad Vpb oud) economische dubbele heffing? artikel 15ad Vpb oud: tijdelijke rente temporisering bij geldlening van verbonden lichaam/natuurlijk persoon voor aankoop aandelen die in een fiscale eenheid zal worden opgenomen. Bij geldlening van derden geen beperkingen

38 Externe lening bank Variant 1B FE X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Rentelast X BV alleen verrekenbaar met eigen winst X BV Indien eigen winst nihil, dan bedraagt de niet aftrekbare rente na toepassing drempel ( / )

39 Variant 1B Tegenbewijsregeling 15ad, lid 2, onderdeel b: Renteaftrekbeperking geldt alleen bij bovenmatige financiering met vreemd vermogen; Geen sprake van bovenmatige financiering als verhouding gemiddeld EV : gemiddeld VV < 1 : 3 (balans FE!) Betreft alles of niets bepaling

40 Tegenbewijsregeling Balans X BV voor voeging Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Balans Y BV Onderneming 11 mln Eigen vermogen 11 mln Balans X BV (FE) na voeging Onderneming 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Na voeging bedraagt verhouding EV : VV (balans FE) 1:3 Tegenbewijsregeling biedt uitkomst Niet-aftrekbare rente is nihil, alles aftrekbaar

41 Variant 1B Goodwill gat: op fiscale balans van fiscale eenheid staat geen goodwill deelneming opgenomen effect op fiscaal vermogen vermogenssprong bij voeging (daling!) leidt sneller tot renteaftrekbeperking Goodwill gat beperkt mogelijkheden van de tegenbewijsregeling

42 Goodwill gat Balans X BV voor voeging Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Balans Y BV Onderneming 9 mln Eigen vermogen 9 mln Balans X BV (FE) na voeging Onderneming 9 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 1 mln Lening Bank 9 mln Na voeging bedraagt verhouding EV : VV (balans FE) 1:9 Tegenbewijsregeling biedt geen uitkomst als gevolg van goodwill gat Niet-aftrekbare rente blijft gehandhaafd op (niet-aftrekbare rente variant 1A )

43 Variant 1B Geen tegenbewijsregeling op basis van commerciële ratio Vergelijkbare bepalingen van toepassing bij juridische splitsing (artikel 14a) en bij juridische fusie (artikel 14b)

44 Renteaftrekbeperkingen Variant 2

45 Renteaftrekbeperkingen Variant 2 Earningsstrippingregeling Algemeen werkende renteaftrekbeperking Geldt óók voor externe geldleningen Niet van toepassing als belastingplichtige geen deel uitmaakt van groep (art. 2:24b BW) Geldt niet voor fiscale beleggingsinstellingen

46 Renteaftrekbeperkingen Variant 2 (vervolg) Koppeling renteaftrek aan gecorrigeerde belastbare winst betreft de winst vóór renteaftrek en afschrijvingen en vóór toepassing octrooibox renteaftrek wordt verder beperkt bij winstdaling ALS saldo verschuldigde en ontvangen groeps- en derdenrente meer dan 30% van winst DAN rente voor meerdere deel niet aftrekbaar Doorschuiving niet aftrekbare rente naar negen volgende jaren (geldt ook in verliessituaties)

47 (vervolg) Renteaftrekbeperkingen Variant 2 Alleen beperking rente aftrek indien saldo verschuldigde en ontvangen rente hoger is dan Uitzondering op basis van groepsratio: geen beperking renteaftrek indien het gemiddeld vreemd vermogen van de belastingplichtige niet uitgaat boven haar gemiddeld eigen vermogen vermenigvuldigd met een factor overeenstemmend met de vermogensverhouding van de groep

48 Externe lening bank 9 mln (6%) X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Variant 2 Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Indien winst X BV nihil totale rentelast niet aftrekbaar (30% van nihil is nihil) Aftrek bedraagt echter minimaal niet aftrekbaar

49 Laagbelaste beleggingsdeelneming

50 Deelnemingsvrijstelling 2009 Sinds 2007 onderscheid tussen actieve en passieve deelnemingen Passieve deelneming: deelnemingsvrijstelling uitgesloten voor laagbelaste beleggingsdeelneming (heeft status van deelneming, maar deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing) Voorwaarden laagbelaste beleggingsdeelneming: bezittingen van de deelneming bestaan grotendeels (>50%), middelijk of onmiddellijk uit vrije beleggingen (bezittingentoets); en de deelneming is niet onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een heffing van minimaal 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst (onderworpenheidstoets). Voor laagbelaste beleggingsdeelneming geldt deelnemingsverrekening (forfaitaire verrekening van 5% winstbelasting)

51 Beleggingsdeelneming (OFM 2010) Wijzigingen uit consultatiedocument voor laagbelaste beleggingsdeelneming thans opgenomen in belastingpakket 2010 (overige fiscale maatregelen 2010) OFM 2010: begrip laagbelaste beleggingsdeelneming komt te vervallen niet-kwalificerende beleggingsdeelneming Oogmerktoets: nieuwe toets in OFM 2010 net als voorheen niet-als-belegging-eis oogmerk van belang bij gemengd oogmerk: zwaartepunt bij ondernemen of beleggen? Aanpassing onderworpenheidstoets Aanpassing bezittingentoets

52 Onderworpenheidstoets (OFM 2010) Nieuwe onderworpenheidstoets: de deelneming is onderworpen aan een naar Nederlandse begrippen reële heffing Alleen winstbelasting van belang (bronheffingen niet!) Focus toets ligt op heffing van passieve inkomsten Tarief van 10% is voldoende, tenzij bijzondere grondslagafwijkingen FBI en VBI zijn (bijvoorbeeld) laagbelast

53 Bezittingentoets (OFM 2010) Nieuwe bezittingentoets: de bezittingen van de deelneming bestaan voor minder dan de helft uit laagbelaste vrije beleggingen vrije beleggingen zijn bezittingen die niet noodzakelijk zijn in het kader van de onderneming

54 Vrije beleggingen (OFM 2010) Gewone beleggingen: richtlijnen wanneer een vermogensbestanddeel een vrije belegging is afhankelijk van feitelijke situatie beoordelen Groepsvorderingen zijn vrije beleggingen, tenzij: sprake is van actieve financieringswerkzaamheden ex artikel 2a Uitv. Besl. Wet Vpb 1969; of de groepsvorderingen voor meer dan 90% met externe geldleningen zijn gefinancierd

55 Vrije beleggingen (OFM 2010) Ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen zijn vrije beleggingen, tenzij: de bedrijfsmiddelen worden gehouden door een lichaam met actieve terbeschikkingstellingswerkzaamheden; of de bedrijfsmiddelen met ten minste 90% externe geldleningen zijn gefinancierd Onroerende zaken zijn geen vrije beleggingen

56 Bezittingentoets X BV Onroerend goed België 100% Y BVBA - Notionele interestaftrek EV - Afschrijving onroerend goed Huidige bezittingentoets: onroerend goed ten minste 90% van activa (vastgoeddeelneming) geen laagbelaste beleggingsdeelneming deelnemingsvrijstelling Nieuwe bezittingentoets: onroerend goed is geen vrije belegging kwalificerende beleggingsdeelneming deelnemingsvrijstelling

57 Beleggingsdeelneming (OFM 2010) Toepassing nieuwe toetsingscriteria: 1. Oogmerktoets - oogmerk is ondernemen deelnemingsvrijsteling - oogmerk is beleggen beleggingsdeelneming onderworpenheidstoets 2. Onderworpenheidstoets - reële heffing ( 10%) alsnog deelnemingsvrijstelling - geen reële heffing (< 10%) bezittingentoets 3. Bezittingentoets - bezittingen < 50% laagbelaste vrije beleggingen alsnog deelnemingsvrijstelling - bezittingen 50% laagbelaste vrije beleggingen geen toepassing deelnemingsvrijstelling niet-kwalificerende beleggingsdeelneming

58 Overige wijzigingen deelnemingsvrijstelling (OFM 2010) Consolidatie- en doorkijkbepalingen Tegengaan balansverlenging Geen middel meer om kwalificatie beleggingsdeelneming te voorkomen

59 Vragen? ESJ Accountants & Belastingadviseurs

60 ESJ Accountants & Belastingadviseurs

Mocht u naar aanleiding van onze notitie nadere vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Mocht u naar aanleiding van onze notitie nadere vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. RSM Nederland B.V. Parklaan 34, 5600 AR Eindhoven Diakenhuisweg 11, 2033 AP Haarlem Maliesingel 26, 3508 SB Utrecht Algemeen: + 31 23 5300 400 Direct: + 31 23 5300 433 Fax: + 31 23 5367 574 E-mail: mvdbroek@rsmnl.nl

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie