Alles onder Controle!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles onder Controle!"

Transcriptie

1 Alles onder Controle!

2 VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009

3 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming

4 Inleiding

5 Aanleiding Internationale ondernemingen spelen in op tariefsverschillen door allocatie groepsvorderingen en groepsschulden renteopbrengsten in land X tegen laag tarief belast rentelasten in land Y tegen hoog tarief aftrekbaar Voorkeur voor financiering Nederlandse onderneming met vreemd vermogen rente over financiering is aftrekbaar geen aftrekbare vergoeding (dividend) bij financiering met eigen vermogen

6 Aanleiding Voorkeur voor financiering aankoop (buitenlandse) deelnemingen met vreemd vermogen rentelasten aftrekbaar in Nederland opbrengsten vrijgesteld in Nederland als gevolg van de deelnemingsvrijstelling Kortom: ongewenste uitwerking huidige wetgeving

7 Consultatiedocument Vennootschapsbelasting 2010 Voorstellen tot wijziging Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Vervolg op voorstellen 2007: extra impuls Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven Consultatiedocument bevat voorgestelde wetteksten met beknopte toelichtingen Nog geen status van wetsvoorstel

8 Consultatiedocument Vennootschapsbelasting 2010 Doelstellingen: Verbeteringen voor financieringsactiviteiten en investeringen in Nederland Voorkomen en bestrijden grondslagverschuiving of grondslaguitholling voor belastingheffing

9 Voorgestelde wijzigingen 1. Invoering verplichte groepsrentebox 2. Aanpassing renteaftrekbeperkingen; twee varianten: Variant 1: specifieke renteaftrekbeperkingen: A. aftrekbeperking deelnemingsrente B. beperking renteaftrek bedrijfsovername Variant 2: algemene renteaftrekbeperking ( earnings-strippingmaatregel ) 3. Aanpassing en vereenvoudiging laagbelaste deelneming in deelnemingsvrijstelling

10 Groepsrentebox

11 Groepsrentebox Lening o/g 4 mln X BV 100% 100% Lening u/g 10 mln Y BV (laagbelast) Z BV (hoogbelast) Huidige situatie: ontvangen en betaalde rente regulier belast bij X B.V. Nieuwe situatie: saldo ontvangen / betaalde rente effectief belast tegen 5%

12 Huidige groepsrentebox Nederland moet aantrekkelijker worden voor concernfinancieringsactiviteiten Fiscaal meer gelijke behandeling voor rente op leningen (vreemd vermogen) en dividenduitkeringen (op eigen vermogen) in concernverband Saldo van betaalde en ontvangen rente op groepsleningen effectief belast met 5% Keuzevrijheid voor toepassing groepsrentebox Nog niet in werking getreden sinds voorstel 2007 Goedkeuring Brussel alleen bij een verplichte groepsrentebox geen keuzevrijheid

13 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Verplichte toepassing! Groepsrente voor berekening belastbare grondslag voor (ongeveer) 20% in aanmerking nemen Effectieve heffing groepsrente 5% Geldt voor: Rente, kosten en waardemutaties (inclusief valutaresultaten) van geldleningen verstrekt aan een verbonden lichaam; Rente, kosten en waardemutaties (inclusief valutaresultaten) van geldleningen direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam; Opbrengsten en kosten van kortlopende beleggingen aangehouden met het oog op verwerving van deelnemingen (overnamekassen)

14 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Verbonden lichaam: 1. De inlener heeft de doorslaggevende zeggenschap of meerderheid van de stemrechten in de uitlener en vice versa 2. Een andere vennootschap (moeder) heeft doorslaggevende zeggenschap of meerderheid stemrechten ten aanzien van inlener én uitlener 3. Toerekening zeggenschapsrechten bij samenwerkende groep lichamen 4. Geen verbondenheid inlener en uitlener via natuurlijk persoon Uitgangspunt is zeggenschap Aansluiting bij commerciële criteria voor commerciële jaarrekening (IAS 27)

15 Groepsrentebox Lening o/g 4 mln X BV 100% 100% Lening u/g 10 mln Y BV Z BV Stel ontvangen en betaalde rente bedraagt 6% Te ontvangen rente X BV , te betalen rente ; saldo Totale winst X BV bedraagt 1 mln (inclusief rente) Grondslag voor belastingheffing is 5/25,5 * = Effectieve belastingheffing bedraagt 25,5% van = = 5% Belastingheffing over totale winst bedraagt (inclusief rentebox) Zonder toepassing rentebox zou verschuldigd zijn

16 Groepsrentebox Lening o/g 10 mln X BV 100% 100% Lening u/g 4 mln Y BV Z BV Stel ontvangen en betaalde rente bedraagt 6% Te ontvangen rente , te betalen rente ; saldo negatief Totale winst X BV bedraagt 1 mln (inclusief rente) Grondslag voor belastingheffing is 5/25,5 * -/ = -/ Effectief belastingvoordeel renteaftrek: 25,5% * = = 5% Belastingheffing over totale winst bedraagt (inclusief rentebox) Zonder toepassing rentebox zou verschuldigd zijn

17 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Welke geldleningen komen in aanmerking? Vorderingen of schulden die voortvloeien uit overeenkomst van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst (huurkoop, financial lease) De financieringscomponent in lease- en huurbedragen voor ter beschikking gestelde materiële vaste activa (verhuur, operational lease) Geldleningen die feitelijk functioneren als eigen vermogen (deelnemerschapsleningen; geen aftrek bij de schuldenaar!) Externe geldlening die verband houdt met de verkrijging van opbrengsten waarop de groepsrentebox van toepassing is (uitbreiding!)

18 Nieuwe groepsrentebox (12c Vpb) Uitgezonderde geldleningen: Kunstmatige groepsvorderingen omzetting normaal belaste ondernemingsresultaten in laagbelaste groepsrente (overdracht van activa binnen de groep tegen schuldigerkenning) tegenbewijsmogelijkheid bij zakelijke motieven niet van toepassing bij overdracht deelneming (met toepassing deelnemingsvrijstelling) en groepsvorderingen Groepscrediteur leent extern doorlenen externe lening binnen groep toegestaan groepsrente wordt aangemerkt als volledig aftrekbare derdenrente direct historisch verband vereist (parallelliteitseis)

19 Conclusie groepsrentebox (12c Vpb) Groepsrentebox gunstig voor kapitaalimport uit hoogbelaste landen Groepsrentebox leidt niet tot kapitaalexport

20 Conclusie Groepsrentebox Lening o/g X BV 100% 100% Tarief 5% Lening o/g Tarief 20% Y BV Z BV Tarief 40% Groepsrentebox gunstig

21 Conclusie Groepsrentebox Lening u/g X BV 100% 100% Tarief 5% Lening u/g Tarief 20% Y BV Z BV Tarief 40% Groepsrentebox ongunstig

22 Renteaftrekbeperkingen

23 BOSAL-gat X BV 100% Buitenland Y BV Externe lening bank

24 Hedge funds Hedge fund 100% Buitenland Externe lening bank X BV FE 100% Y BV

25 Renteaftrekbeperkingen Algemeen Bestrijding van uitholling belastbare grondslag met externe schulden en groepsleningen Algemene drempel renteaftrek: per jaar Artikel 10a lijkt te worden gehandhaafd bestrijding van winstdrainage binnen concernverband met sanctie van uitsluiting renteaftrek bij besmette schulden en transacties Thincapregeling van artikel 10d vervalt uitsluiting aftrek rentelasten bij een overmatige financiering met vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen

26 Renteaftrekbeperkingen Variant 1A

27 Renteaftrekbeperkingen Externe lening bank Variant 1A X BV 100% Y BV Aankoop deelneming door X BV Financiering aankoop met behulp van externe lening bank Huidige situatie: rente (in beginsel) aftrekbaar bij X BV opbrengsten voor X BV vrijgesteld als gevolg van deelnemingsvrijstelling Nieuwe situatie: renteaftrek beperkt bij X BV

28 Variant 1A Deelnemingsrente (artikel 13L Vpb) Beperking aftrek rente en kosten van leningen in verband met financiering deelnemingen en groepsvorderingen Toepassing rekenregels op basis van gemiddelde (fiscale) balanswaarden Geen beperking renteaftrek, indien berekende financieringskosten niet meer bedragen dan

29 Variant 1A Financieringsschuld Financieringschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen is het deel van de waarde deelnemingen en groepsvorderingen dat het (gecorrigeerd) eigen vermogen overtreft Eigen vermogen wordt geacht primair te zijn gebruikt voor financiering van deelnemingen en groepsvorderingen Historisch verband lening en deelneming niet van belang Samenloop met groepsrentebox: niet in aanmerking genomen groepsvorderingen (ongeveer 80%) worden voor toepassing van artikel 13l beschouwd als deelnemingen (groepsschulden worden voor (ongeveer 80%) behandeld als eigen vermogen) Rekenregel financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen: SDG = (D+VG) + (VA x F/V) (EV+SG)

30 Rekenregel variant 1A SDG = (D + VG) + (VA x F/V) (EV + SG): Bepalende factoren (7 stuks): Gemiddelde boekwaarde deelnemingen met toepassing deelnemingsvrijstelling (D) Gemiddelde boekwaarde geldleningen verstrekt aan een verbonden lichaam (VG) Gemiddelde boekwaarde bepaalde materiële vaste activa (VA) Financieringscomponent in vergoedingen voor het ter beschikking stellen of daarvan krijgen van materiële vaste activa aan of van een verbonden lichaam (F)

31 Rekenregel variant 1A Bepalende factoren: (vervolg) Gezamenlijk bedrag vergoedingen als bij F (V) Gemiddeld eigen vermogen van het jaar -/- fiscaal toelaatbare reserves + nog verrekenbare verliezen (EV) Gemiddelde boekwaarde geldleningen direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam (SG) SDG = (D + G) + (VA x F/V) (EV + SG) = financieringsschuld

32 Variant 1A Financieringskosten Financieringskosten voor deelnemingen is het deel van het totale bedrag aan rente en kosten, in verhouding tot de berekende financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen en de totale verschuldigde geldleningen Rekenregel financieringskosten voor deelnemingen en groepsvorderingen: SDG/S x R Geen beperking renteaftrek indien berekende financieringskosten voor deelnemingen en groepsvorderingen niet meer bedragen dan

33 Rekenregel variant 1A Toepassing rekenregel financieringskosten SDG: Financieringsschuld voor deelnemingen en groepsvorderingen S: gemiddelde boekwaarde van de verschuldigde geldleningen R: gezamenlijk bedrag rente en kosten van geldleningen van het jaar Niet aftrekbaar deel totale rente = SDG/S x R, voor zover meer dan

34 Externe lening bank 9 mln (6%) X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Variant 1A Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Besmette schuld bedraagt ( 11 mln -/- 3 mln =) 8 mln Besmette rentelast bedraagt ( 8 mln / 9 mln * =) Na toepassing drempel is ( / =) niet aftrekbaar bij X BV

35 Renteaftrekbeperkingen Variant 1B

36 Renteaftrekbeperkingen Externe lening bank Variant 1B X BV FE 100% Y BV Aankoop deelneming door X BV, gevolgd door vorming fiscale eenheid Financiering aankoop met behulp van externe lening bank Huidige situatie: rentelasten X BV te compenseren met resultaat Y BV Nieuwe situatie: rentelasten X BV alleen te compenseren met eigen winst

37 Variant 1B Beperking renteaftrek bij overnameholdings (art. 15ad Vpb) Rentelasten in verband met overname slechts verrekenbaar met eigen winst van de overnameholding Alleen rentelasten boven drempelbedrag van zijn aan beperkingen onderworpen Naast groepsleningen ook bij leningen van derden (i.t.t. art. 15ad Vpb oud) economische dubbele heffing? artikel 15ad Vpb oud: tijdelijke rente temporisering bij geldlening van verbonden lichaam/natuurlijk persoon voor aankoop aandelen die in een fiscale eenheid zal worden opgenomen. Bij geldlening van derden geen beperkingen

38 Externe lening bank Variant 1B FE X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Rentelast X BV alleen verrekenbaar met eigen winst X BV Indien eigen winst nihil, dan bedraagt de niet aftrekbare rente na toepassing drempel ( / )

39 Variant 1B Tegenbewijsregeling 15ad, lid 2, onderdeel b: Renteaftrekbeperking geldt alleen bij bovenmatige financiering met vreemd vermogen; Geen sprake van bovenmatige financiering als verhouding gemiddeld EV : gemiddeld VV < 1 : 3 (balans FE!) Betreft alles of niets bepaling

40 Tegenbewijsregeling Balans X BV voor voeging Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Balans Y BV Onderneming 11 mln Eigen vermogen 11 mln Balans X BV (FE) na voeging Onderneming 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Na voeging bedraagt verhouding EV : VV (balans FE) 1:3 Tegenbewijsregeling biedt uitkomst Niet-aftrekbare rente is nihil, alles aftrekbaar

41 Variant 1B Goodwill gat: op fiscale balans van fiscale eenheid staat geen goodwill deelneming opgenomen effect op fiscaal vermogen vermogenssprong bij voeging (daling!) leidt sneller tot renteaftrekbeperking Goodwill gat beperkt mogelijkheden van de tegenbewijsregeling

42 Goodwill gat Balans X BV voor voeging Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 3 mln Lening Bank 9 mln Balans Y BV Onderneming 9 mln Eigen vermogen 9 mln Balans X BV (FE) na voeging Onderneming 9 mln Overige activa 1 mln Eigen vermogen 1 mln Lening Bank 9 mln Na voeging bedraagt verhouding EV : VV (balans FE) 1:9 Tegenbewijsregeling biedt geen uitkomst als gevolg van goodwill gat Niet-aftrekbare rente blijft gehandhaafd op (niet-aftrekbare rente variant 1A )

43 Variant 1B Geen tegenbewijsregeling op basis van commerciële ratio Vergelijkbare bepalingen van toepassing bij juridische splitsing (artikel 14a) en bij juridische fusie (artikel 14b)

44 Renteaftrekbeperkingen Variant 2

45 Renteaftrekbeperkingen Variant 2 Earningsstrippingregeling Algemeen werkende renteaftrekbeperking Geldt óók voor externe geldleningen Niet van toepassing als belastingplichtige geen deel uitmaakt van groep (art. 2:24b BW) Geldt niet voor fiscale beleggingsinstellingen

46 Renteaftrekbeperkingen Variant 2 (vervolg) Koppeling renteaftrek aan gecorrigeerde belastbare winst betreft de winst vóór renteaftrek en afschrijvingen en vóór toepassing octrooibox renteaftrek wordt verder beperkt bij winstdaling ALS saldo verschuldigde en ontvangen groeps- en derdenrente meer dan 30% van winst DAN rente voor meerdere deel niet aftrekbaar Doorschuiving niet aftrekbare rente naar negen volgende jaren (geldt ook in verliessituaties)

47 (vervolg) Renteaftrekbeperkingen Variant 2 Alleen beperking rente aftrek indien saldo verschuldigde en ontvangen rente hoger is dan Uitzondering op basis van groepsratio: geen beperking renteaftrek indien het gemiddeld vreemd vermogen van de belastingplichtige niet uitgaat boven haar gemiddeld eigen vermogen vermenigvuldigd met een factor overeenstemmend met de vermogensverhouding van de groep

48 Externe lening bank 9 mln (6%) X BV 100% Activa: Deelneming Y BV 11 mln Overige activa 1 mln Passiva: Eigen vermogen 3 mln Lening bank 9 mln Variant 2 Y BV Aankoop deelneming door X BV (overnamesom 11 mln) Rentelast externe lening bank bedraagt Indien winst X BV nihil totale rentelast niet aftrekbaar (30% van nihil is nihil) Aftrek bedraagt echter minimaal niet aftrekbaar

49 Laagbelaste beleggingsdeelneming

50 Deelnemingsvrijstelling 2009 Sinds 2007 onderscheid tussen actieve en passieve deelnemingen Passieve deelneming: deelnemingsvrijstelling uitgesloten voor laagbelaste beleggingsdeelneming (heeft status van deelneming, maar deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing) Voorwaarden laagbelaste beleggingsdeelneming: bezittingen van de deelneming bestaan grotendeels (>50%), middelijk of onmiddellijk uit vrije beleggingen (bezittingentoets); en de deelneming is niet onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een heffing van minimaal 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst (onderworpenheidstoets). Voor laagbelaste beleggingsdeelneming geldt deelnemingsverrekening (forfaitaire verrekening van 5% winstbelasting)

51 Beleggingsdeelneming (OFM 2010) Wijzigingen uit consultatiedocument voor laagbelaste beleggingsdeelneming thans opgenomen in belastingpakket 2010 (overige fiscale maatregelen 2010) OFM 2010: begrip laagbelaste beleggingsdeelneming komt te vervallen niet-kwalificerende beleggingsdeelneming Oogmerktoets: nieuwe toets in OFM 2010 net als voorheen niet-als-belegging-eis oogmerk van belang bij gemengd oogmerk: zwaartepunt bij ondernemen of beleggen? Aanpassing onderworpenheidstoets Aanpassing bezittingentoets

52 Onderworpenheidstoets (OFM 2010) Nieuwe onderworpenheidstoets: de deelneming is onderworpen aan een naar Nederlandse begrippen reële heffing Alleen winstbelasting van belang (bronheffingen niet!) Focus toets ligt op heffing van passieve inkomsten Tarief van 10% is voldoende, tenzij bijzondere grondslagafwijkingen FBI en VBI zijn (bijvoorbeeld) laagbelast

53 Bezittingentoets (OFM 2010) Nieuwe bezittingentoets: de bezittingen van de deelneming bestaan voor minder dan de helft uit laagbelaste vrije beleggingen vrije beleggingen zijn bezittingen die niet noodzakelijk zijn in het kader van de onderneming

54 Vrije beleggingen (OFM 2010) Gewone beleggingen: richtlijnen wanneer een vermogensbestanddeel een vrije belegging is afhankelijk van feitelijke situatie beoordelen Groepsvorderingen zijn vrije beleggingen, tenzij: sprake is van actieve financieringswerkzaamheden ex artikel 2a Uitv. Besl. Wet Vpb 1969; of de groepsvorderingen voor meer dan 90% met externe geldleningen zijn gefinancierd

55 Vrije beleggingen (OFM 2010) Ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen zijn vrije beleggingen, tenzij: de bedrijfsmiddelen worden gehouden door een lichaam met actieve terbeschikkingstellingswerkzaamheden; of de bedrijfsmiddelen met ten minste 90% externe geldleningen zijn gefinancierd Onroerende zaken zijn geen vrije beleggingen

56 Bezittingentoets X BV Onroerend goed België 100% Y BVBA - Notionele interestaftrek EV - Afschrijving onroerend goed Huidige bezittingentoets: onroerend goed ten minste 90% van activa (vastgoeddeelneming) geen laagbelaste beleggingsdeelneming deelnemingsvrijstelling Nieuwe bezittingentoets: onroerend goed is geen vrije belegging kwalificerende beleggingsdeelneming deelnemingsvrijstelling

57 Beleggingsdeelneming (OFM 2010) Toepassing nieuwe toetsingscriteria: 1. Oogmerktoets - oogmerk is ondernemen deelnemingsvrijsteling - oogmerk is beleggen beleggingsdeelneming onderworpenheidstoets 2. Onderworpenheidstoets - reële heffing ( 10%) alsnog deelnemingsvrijstelling - geen reële heffing (< 10%) bezittingentoets 3. Bezittingentoets - bezittingen < 50% laagbelaste vrije beleggingen alsnog deelnemingsvrijstelling - bezittingen 50% laagbelaste vrije beleggingen geen toepassing deelnemingsvrijstelling niet-kwalificerende beleggingsdeelneming

58 Overige wijzigingen deelnemingsvrijstelling (OFM 2010) Consolidatie- en doorkijkbepalingen Tegengaan balansverlenging Geen middel meer om kwalificatie beleggingsdeelneming te voorkomen

59 Vragen? ESJ Accountants & Belastingadviseurs

60 ESJ Accountants & Belastingadviseurs

VpB 2010* Treasury Tax Update

VpB 2010* Treasury Tax Update VpB 2010* Treasury Tax Update Consultatiedocument VPB 2010: De groepsrentebox, renteaftrekbeperkingen en de deelnemingsvrijstelling Amsterdam, 13 juli 2009 *connectedthinking Agenda Opmaat herziening vennootschapsbelasting

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Directe Belastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

DE VERPLICHTE GROEPSRENTEBOX EN DE BEPERKINGEN VAN DE AFTREK VAN DE RENTE GETOETST AAN TWEE CRITERIA

DE VERPLICHTE GROEPSRENTEBOX EN DE BEPERKINGEN VAN DE AFTREK VAN DE RENTE GETOETST AAN TWEE CRITERIA De verplichte groepsrentebox en de aftrekbeperkingen van de rente getoetst aan twee criteria Gepubliceerd in Weekblad Fiscaal Recht 2009/6822, blz. 960-968 J. Vleggeert, Associate Professor at the Institute

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen. Fiscale actualiteiten mei 2013 In deze nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Aftrek beperkende deelnemingsrente: indien een besloten vennootschap meer dan 750.000 aan rente betaalt

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Rente-aftrekbeperking door art. 13l VPB

Rente-aftrekbeperking door art. 13l VPB Rente-aftrekbeperking door art. 13l VPB De gevolgen voor de praktijk Heico Reinoud & Wibren Veldhuizen Inleiding Doel en strekking Casusposities Administratieve lasten 2 Doel en strekking 3 Doel en strekking

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van onze notitie nadere vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Mocht u naar aanleiding van onze notitie nadere vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. RSM Nederland B.V. Parklaan 34, 5600 AR Eindhoven Diakenhuisweg 11, 2033 AP Haarlem Maliesingel 26, 3508 SB Utrecht Algemeen: + 31 23 5300 400 Direct: + 31 23 5300 433 Fax: + 31 23 5367 574 E-mail: mvdbroek@rsmnl.nl

Nadere informatie

Het uitblijven van de rentebox

Het uitblijven van de rentebox de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Het uitblijven van de rentebox Vinod Kalloe Europese Commissie 1 Gedragscode inzake belastingregelingen voor ondernemingen Politiek akkoord (EU Resolutie 1 december

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de staatssecretaris van Financiën mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 30 juli 2009 Betreft: reactie van de Nederlandse

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Datum 5 december 2009 Betreft Stand van zaken mogelijke maatregelen in de vennootschapsbelasting

Datum 5 december 2009 Betreft Stand van zaken mogelijke maatregelen in de vennootschapsbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Renteaftrek in de Vpb wat moeten we ermee?

Renteaftrek in de Vpb wat moeten we ermee? Renteaftrek in de Vpb wat moeten we ermee? Na invoering van de overnameholdingbepaling Naam R.H. (Roos) Burhorst Universiteit Universiteit van Tilburg Studierichting Master Fiscale Economie Studentnummer

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Werken aan winst regelt de herziening van de vennootschapsbelasting (VPB). Een ingrijpende operatie die iedere ondernemer raakt.

Het wetsvoorstel Werken aan winst regelt de herziening van de vennootschapsbelasting (VPB). Een ingrijpende operatie die iedere ondernemer raakt. Het wetsvoorstel Werken aan winst regelt de herziening van de vennootschapsbelasting (VPB). Een ingrijpende operatie die iedere ondernemer raakt. Uiteraard wilt u als ondernemer weten wat de gevolgen van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2014 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur

De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur De kunst van het bepalen van de optimale transactiestructuur Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Manon den Boer Roderik Bouwman Onderwerpen Casus en juridische mogelijkheden Gebruik

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam,

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening December 2015 B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Vraag 1 (4 punten) In

Nadere informatie

een verbetering? Bachelor thesis

een verbetering? Bachelor thesis Bachelor thesis Het huidige regime van de nietkwalificerende beleggingsdeelneming een verbetering? QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Naam: Wai Ling Chow Studierichting: Fiscaal

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Betreft: NOB commentaar op wetsvoorstel Nota van wijziging bij het Belastingplan 2004, Kamerstuknummer 29.210 aanpassing n.a.v.

Betreft: NOB commentaar op wetsvoorstel Nota van wijziging bij het Belastingplan 2004, Kamerstuknummer 29.210 aanpassing n.a.v. Aan de Vaste Commissie van Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 20 oktober 2003 Betreft: NOB commentaar op wetsvoorstel Nota van wijziging

Nadere informatie

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen KLUWER Tjj? Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / Xfll HOOFDSTUK 1 1 Inleiding /1 1.1

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

De renteaftrekbeperking bij externe acquisities in art. 10a Vpb

De renteaftrekbeperking bij externe acquisities in art. 10a Vpb De renteaftrekbeperking bij externe acquisities in art. 10a Vpb Auteur: R.H. Honing Studentnummer: 5603218 Onder begeleiding van: Tweede beoordelaar: Universiteit: Faculteit: Opleiding: Studierichting:

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Onzakelijke leningen. dr. Ruud van den Dool

Onzakelijke leningen. dr. Ruud van den Dool Onzakelijke leningen dr. Ruud van den Dool Onzakelijke leningen Bewijslastverdeling Hoogte en behandeling rentevergoeding afwaarderingen Criteria Internationale (mis)match Leningkwalificatie + behandeling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAGG 7 OKTOBER UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAGG 7 OKTOBER UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAGG 7 OKTOBER 2015 11.00 UUR 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale Jaarrekening Woensdagg 7 oktober 2015 B / 10 2015 Nederlandse

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie