Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via voor al uw vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen."

Transcriptie

1 Fiscale actualiteiten mei 2013 In deze nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Aftrek beperkende deelnemingsrente: indien een besloten vennootschap meer dan aan rente betaalt op jaarbasis en één of meerdere deelnemingen bezit, is deze renteaftrek beperkende maatregel mogelijk van toepassing; 2. Bezwaar aantekenen tegen de afdracht crisisheffing in de loonbelasting; 3. Vrijstelling vennootschapsbelastingplicht voor beperkt winstgevende verenigingen en stichtingen, die een onderneming drijven. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via voor al uw vragen. 1. Deelnemingsrente, art. 13l Vpb Op 1 januari 2013 is art. 13l van de Wet op de Vennootschapsbelasting in werking getreden. Deze bepaling beperkt de renteaftrek, die samenhangt met deelnemingen. Het gaat om een ingewikkelde regeling, die hierna globaal behandeld zal worden. De regeling speelt in het geval dat er vreemd vermogen wordt aangetrokken waarvan de rente aftrekbaar is, terwijl daarmee deelnemingen worden gefinancierd. Rente is niet aftrekbaar voor zover deze samenhangt met de overmatige financiering van deelnemingen. Betaalt een vennootschapsbelastingplichtig lichaam meer dan aan rente en bezit zij één of meerdere deelnemingen, dan is oplettendheid geboden. De rente kan dan mogelijk in aftrek worden beperkt. De bepaling is ingevoerd als alternatief voor de thincapregeling, welke is vervallen voor vennootschapsbelastingplichtigen, waarvan het boekjaar na 31 december 2012 is aanvangen. Berekening deelnemingsrente Eerst wordt er berekend of er een deelnemingsschuld is. Vervolgens wordt berekend welk rentebedrag toerekenbaar is aan deze deelnemingsschuld. Deze rente is niet aftrekbaar. De deelnemingsschuld is het bedrag waarmee de verkrijgingsprijs van de deelnemingen het eigen vermogen overstijgt van de belastingplichtige. De deelnemingsschuld wordt op twee manieren gemaximeerd. De deelnemingsschuld bedraagt maximaal het totaalbedrag aan geldleningen. Overige passiva kunnen niet door deze regeling worden besmet. Het andere maximum wordt gevormd door het totaalbedrag van de verkrijgingsprijs van de deelnemingen. Het overschot aan leningen financiert in dat geval iets anders dan de deelnemingen. De bovenmatige deelnemingsrente is het deel van de renten dat toe te rekenen is aan de deelnemingsschuld, ten opzichte van het totaalbedrag aan geldleningen. Omdat de wetgever het MKB niet wil belasten met deze maatregel, is er een grens van opgenomen. De bovenmatige deelnemingsrente is in aftrek beperkt, voor zover ze meer bedraagt dan Uitzonderingen De renteaftrekbeperking geldt niet wanneer de geldleningen samenhangen met een investering in een uitbreiding van de operationele activiteiten van de groep. Dit wordt namelijk gezien als 16 mei 2013

2 een goede investering. Er is wel vereist dat deze investering heeft plaatsgevonden op het moment van de uitbreiding, in de twaalf maanden die daaraan voorafgingen of in de daarop volgende periode van twaalf maanden. De uitzondering geldt voor zover er sprake is van een uitbreiding van operationele activiteiten. Er moet worden gekeken in hoeverre de verkrijgingsprijs verband houdt met de operationele activiteiten van het lichaam. Omdat het voor oude investeringen lastiger is om te bewijzen dat de investeringen zijn gemaakt voor de uitbreiding van de operationele activiteiten van een groep, is een uitzondering opgenomen voor investeringen in een deelneming die vóór 1 januari 2006 zijn gedaan. Voor deze investeringen wordt bij de berekening 90% van de verkrijgingsprijs van een deelneming buiten aanmerking gelaten. Uitzondering op de uitzondering De uitzondering op uitbreidingsinvesteringen van operationele activiteiten van een groep, geldt niet in gevallen van ongewenste tax planning. Er is sprake van ongewenste tax planning als: 1) rente feitelijk tweemaal wordt afgetrokken, 2) rente in een financieringsketen meermaals wordt afgetrokken, zonder voldoende compenserende heffing, en 3) een investering met het oog op de renteaftrek door een Nederlands belastingplichtige wordt gedaan. Rekenvoorbeeld Hieronder volgt een rekenvoorbeeld voor het uitrekenen van bovenmatige deelnemingsrente: Verkrijgingsprijs binnenlandse en buitenlandse deelnemingen Af: 90% deelnemingen voor Af: deelnemingen na 2005 via externe acquisitie die een uitbreidingsinvestering inhouden (niet bij foute tax planning met double dips) Af: kapitaalverhoging deelnemingen na 2005 ter financiering van een uitbreiding van activiteiten (niet bij foute tax planning met double dips) Af: gemiddeld eigen vermogen per 1/1 en 31/ Af: franchise Vreemd vermogen waarvan de rente en kosten niet aftrekbaar zijn Bij rentepercentage van 6% en een totaalwaarde aan geldleningen van bedraagt de bovenmatige deelnemingsrente: (gemiddelde deelnemingsschuld) X (renten en kosten van geldleningen) = (totaalwaarde geldleningen) Van de totale rente van is dus een bedrag van niet aftrekbaar. Definities In de bovenstaande berekening van de bovenmatige deelnemingsschuld worden verschillende begrippen genoemd. Hieronder zullen een aantal van deze begrippen worden toegelicht. Deelneming Voor de toepassing van art. 13l wordt onder deelneming verstaan een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Onder dit bezit vallen onder andere aandelenbelangen, opties, conversierechten en winstbewijzen van ten minste 5%. 3RRR Belastingadviseurs BV 2

3 Eigen vermogen Het eigen vermogen dat voor de berekening van bovenmatige deelnemingsrente moet worden gebruikt, is het fiscaal eigen vermogen. Er kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving en jurisprudentie. Fiscale reserves behoren ook tot het eigen vermogen. Ook een zogeheten hybride lening in de zin van art. 10, eerste lid, onderdeel d behoort tot het eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt gecorrigeerd wanneer de verkrijgingsprijs van de deelnemingen afwijkt van de boekwaarde. Als de boekwaarde van een deelneming hoger is dan de verkrijgingsprijs, wordt bij de berekening van de deelnemingsschuld het eigen vermogen verminderd met het verschil. Bij een boekwaarde die lager is dan de verkrijgingsprijs wordt het eigen vermogen voor toepassing van art. 13l met het verschil verhoogd. Verkrijgingsprijs De verkrijgingsprijs van deelnemingen is de tegenprestatie bij de verkrijging of uitbreiding van de deelneming, vermeerderd met de kosten ten laste van de verkrijger gekomen kosten. Transacties in de kapitaalsfeer, zoals na de verwerving gedane kapitaalstortingen of terugbetalingen van kapitaal, hebben ook invloed op de verkrijgingsprijs. Meegekocht dividend komt echter in mindering op de verkrijgingsprijs. Renten en kosten van geldleningen Een geldlening is een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst, waarbij rente in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst. Verplichtingen uit hoofde van financial lease en huurkoop vallen wel onder deze bepaling, maar de volgende verplichtingen niet: - belastingschulden - op zakelijke gronden renteloze schulden - verplichtingen uit hoofde van verzekerings- en pensioenovereenkomsten - voorzieningen en schulden waarvan de gehele rente van aftrek wordt uitgesloten op grond van een andere aftrekbepaling. Tot de renten en kosten van geldleningen behoren: - de rente op geldleningen; - de overige kosten ter zake van geldleningen, afsluitkosten en juridische kosten daaronder begrepen; - valutaresultaten op de rente (niet op de hoofdsom); - kosten en resultaten ter zake van afdekking van renterisico s; - kosten en resultaten ter zake van de afdekking van valutaresultaat op de rente (maar niet ter zake van valutaresultaten op de hoofdsom). Operationele activiteiten Alleen deelnemingsrente, die geen verband houdt met uitbreidingsinvesteringen, wordt in aftrek beperkt. Gaat het om een uitbreiding van de operationele activiteiten, dan is de rente wel aftrekbaar. De diversificatie van activiteiten valt ook onder de uitbreiding van activiteiten. Het gaat om de uitbreiding van operationele activiteiten van de groep. Een groep is de belastingplichtige tezamen met de met hem verbonden lichamen. Dat zijn lichamen waarin een belang van ten minste een derde wordt gehouden. 3RRR Belastingadviseurs BV 3

4 Een aantal voorbeelden van operationele activiteiten zijn: - productie-, distributie- en verkoopactiviteiten; - research & development - het aanbieden en verkopen van goederen en diensten op een bepaalde markt. Onder operationele activiteiten vallen niet: - beleggen; - al dan niet actieve concernfinancieringsactiviteiten. Goodwillgat Als een dochtermaatschappij in een fiscale eenheid wordt opgenomen, verdwijnt de deelneming van de balans van de moedermaatschappij. De activa van de dochtermaatschappij worden op de balans van de moedermaatschappij opgenomen. Hierdoor verdwijnt de in de dochter aanwezige goodwill uit het eigen vermogen van de moeder. Deze verlaging van het eigen vermogen van de moeder kan negatieve gevolgen hebben voor de renteaftrek. Omdat er daarmee minder eigen vermogen aanwezig is en er dus een groter deel van de schulden als deelnemingsschulden worden aangewezen. Om voorgaande negatieve effect te voorkomen is een regeling opgenomen in het uitvoeringsbesluit bij deze renteaftrek beperkende maatregel. Als een fiscale eenheid wordt aangegaan met een dochtermaatschappij, die een deelneming op de balans heeft staan, wordt de verkrijgingsprijs van die deelneming gesteld op het hoogste van: 1) de voor de dochtermaatschappij geldende verkrijgingsprijs van de aandelen of indien dit hoger is een evenredig deel van de verkrijgingsprijs van de aandelen in de gevoegde dochtermaatschappij. Samenloop met andere renteaftrekbeperkingen In art. 13l is rekening gehouden met de samenloop met andere renteaftrekbeperkingen, zodat dezelfde rente niet meer dan eenmaal in aftrek wordt gebracht en dat de verschillende renteaftrekbeperkingen worden toegepast in de volgorde waarin zij in de wet staan. Leningen waarop al andere renteaftrekbeperkingen van toepassing zijn, worden om deze reden niet meegenomen in de berekeningen bij art. 13l Vpb. Samenloop met art. 15ad De werking van de hiervoor behandelde renteaftrek beperkende maatregel is mogelijk te ontkomen door het vormen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2012 is een regeling in werking getreden waar men in dat geval rekening mee moet houden. Deze regeling beperkt de renteaftrek op het niveau van de fiscale eenheid, in gevallen waarin door het vormen van een fiscale eenheid, de rentelasten op de financiering van een gekochte deelneming effectief verrekend worden met de winsten van deze deelneming. Het toepassingsbereik van art. 15ad Vpb wordt beperkt, omdat er voor deze bepaling een franchise geldt van om het MKB te ontzien. Tot een bedrag van aan rente wordt de aftrekbeperking van art. 15ad niet toegepast. Daarom wordt deze regeling verder niet behandeld. 3RRR Belastingadviseurs BV 4

5 2. Crisisheffing in de loonbelasting Op 1 januari 2013 is de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 in werking getreden. Op grond van deze wet zullen werkgevers over het in 2012 genoten loon van hun werknemers crisisheffing moeten afdragen. De crisisheffing houdt in dat werkgevers 16% loonbelasting verschuldigd zijn over het loon van hun werknemers voor zover het individuele loon meer bedraagt dan De crisisheffing is afgedragen op de aangifte loonbelasting over de maand maart 2013, welke uiterlijk op 30 april bij de Belastingdienst is ingediend. Uiterlijk op die datum is de verschuldigde loonbelasting afgedragen. Bezwaar De bezwaartermijn begint te lopen met ingang van de dag na die van de afdracht van de belasting. Dit is de dag dat het betreffende bedrag door de ontvanger van de Belastingdienst is ontvangen, dus de dag dat diens rekening wordt gecrediteerd. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend bij de inspectie. Aandachtspunten * Als een werknemer in 2012 loon heeft genoten en ook betalingen in een andere hoedanigheid heeft ontvangen (winst of resultaat), kwalificeren deze andere betalingen voor de toepassing van de crisisheffing ook als loon. Met het omzetten van een dienstbetrekking in een zzp-contract kan dus niet aan de crisisheffing worden ontkomen. * De 16%-afdrachtverplichting is een verplichting die op 31 maart 2013 ontstaat. De crisisheffing heeft per 1 januari 2013 kracht van wet gekregen. Indien een inhoudingsplichtige op 1 januari 2013 niet meer bestaat kan de crisisheffing niet op hem van toepassing zijn. Hij is immers voor het in werking treden van de crisisheffing opgehouden te bestaan. Strijd met het EVRM Op een aantal punten zou de crisisheffing in strijd kunnen zijn met het EVRM. Inmenging in het eigendomsrecht moet altijd een wettelijke basis hebben en deze inmenging moet voorzienbaar zijn. De crisisheffing is in april 2012 is aangekondigd, maar heeft betrekking op het loon dat in 2012 is genoten. Er kunnen dus in het begin van 2012 rechtshandelingen hebben plaatsgevonden, waarvan de financiële impact nog niet kon worden voorzien, omdat de crisisheffing toen nog niet was bekendgemaakt. Deze terugwerkende kracht van fiscale wetgeving is in beginsel toegestaan, tenzij de maatregel voor de belastingplichtige leidt tot een individuele en buitensporige last. Ten aanzien van een werknemer die voor 28 april 2012 uit dienst is getreden (de datum van de bekendmaking van de crisisheffing), wordt de werkgever met de crisisheffing geconfronteerd. Terwijl hij bij de afwikkeling van het dienstverband daarmee geen rekening heeft kunnen houden. In dit geval heeft een beroep op onvoldoende voorzienbaarbeid van de wetgeving kans van slagen. Daarnaast heeft een beroep op onvoldoende voorzienbaarheid kans van slagen als het gaat om een inhoudingsplichtige die voor 1 januari 2013 is opgehouden te bestaan. De Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is namelijk pas 1 januari 2013 in werking getreden, daarmee is het te verdedigen dat een inhoudingsplichtige die voor die datum is opgehouden te bestaan niet aan de regeling kan worden onderworpen. 3RRR Belastingadviseurs BV 5

6 Strijd met het EVRM kan ook ontstaan als een maatregel niet proportioneel is. Proportionaliteit houdt in dat er evenwicht moet zijn tussen het gewicht van de maatregel en het algemeen belang en de grondrechten waarop inbreuk wordt gemaakt. Voor sommige werkgevers zou de proportionaliteit kunnen ontbreken. Het gaat om werkgevers met nagenoeg alleen maar werknemers met een hoog inkomen, bijvoorbeeld profsporters of medisch specialisten (voor zover in loondienst). Omdat de crisisheffing dan voor nagenoeg alle werknemers van toepassing is en het budget vaak voor een aantal jaren min of meer vast ligt, kan de crisisheffing een nagenoeg niet te absorberen last opleveren. 3. Belastingplicht verenigingen en stichtingen Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven en van daaruit vennootschapsbelasting plichtig zijn, doen jaarlijks aangifte. Per 1 januari 2012 is er een maatregel in de Wet op de Vennootschapsbelasting opgenomen, die de lasten moet verlichten voor verenigingen en stichtingen die jaarlijks een beperkte winst laten zien. Een stichting of vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelastingheffing, als de winst in een jaar lager is dan of als er in de afgelopen vier jaar plus het jaar waarover nog aangifte gedaan moet worden, niet meer dan winst is gemaakt. Verlies jaren tellen hierbij voor nul mee. Dit betekent dat een stichting of vereniging die jaarlijks meer dan winst maakt in een verliesjaar op grond van de wet is vrijgesteld van vennootschapsbelastingheffing. Dit verlies kan dus niet zomaar door middel van carry back of carry forward verrekend worden, omdat het niet bij beschikking wordt vastgesteld. Dit zal in veel gevallen niet wenselijk zijn. Wil men aan deze wettelijke regeling ontkomen, dan zal men moeten opteren voor vennootschapsbelastingplicht. Dit moet gebeuren binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin het verlies is geleden of waarin in ieder geval is voldaan aan de voorwaarden waardoor de belastingvrijstelling van toepassing is. Indien men opteert voor belastingplicht, geldt dat voor een periode van minimaal vijf jaar. Pas na die termijn kan men eventueel verzoeken om afgevoerd te worden als belastingplichtige. Vanaf dat moment is deze wettelijke bepaling weer van toepassing. Als er sprake is van een jaar waarin de belastingvrijstelling van toepassing is, zal er verplicht afgerekend moeten worden over eventuele stille reserves, de aanwezige fiscale reserves en er zal een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden. Dit kan men voorkomen door te opteren voor vennootschapsbelastingplicht. Voor het aangiftejaar 2012 loopt de termijn op 30 juni a.s. af waarop eventueel verzocht moet zijn om aangemerkt te worden als vennootschapsbelastingplichtige. Eventueel kan overwogen worden voor stichtingen die jaarlijks een winst laten zien van groter dan om aangemerkt te worden als vennootschapsbelastingplichtige om te voorkomen dat men in een éénmalig verliesjaar dit verlies niet bij beschikking wordt vastgesteld en men met verplichte afrekening wordt geconfronteerd over eventuele stille reserves en fiscale reserves. Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemeen leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. 3RRR Belastingadviseurs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een adviseur geraadpleegd worden. 3RRR Belastingadviseurs BV 6

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us Taxtueel. nummer 3 2015 De EU is watching us Inhoudsopgave 4 14 24 32 3 Voorwoord 4 Belastingherziening: komt het er nog van? 8 Autobrief II: minder vergroening 10 Vennootschapsbelasting voor overheid

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving. Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder 1. Inleiding 1.1 Positie dga De positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is belangrijk. Er zijn ruim 200 000 dga s in Nederland 1.

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie