Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id"

Transcriptie

1 Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer registratienummer datum 3 november 2014 Organisatiestructuur Huizen van de Wijk in relatie tot de drie decentralisaties 1. Inleiding Eind 2012 heeft u en de raad van de gemeente Venlo de sociale structuurvisie vastgesteld. Deze visie vormt het beleidskader voor ontwikkelingen in het sociale domein. Het concept Huis van de Wijk is een belangrijk instrument dat een bijdrage zal leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten die in deze visie zijn geformuleerd. Het concept Huis van de Wijk zal concreet invulling geven aan de gedachte om de burger vanuit zijn kracht en mogelijkheden aan het roer te zetten. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov. 2012

2 In de projectopdracht d.d is opgenomen dat er een dekkend netwerk concept Huizen van de Wijk gerealiseerd wordt in Venlo. Het beeld hierbij was dat de Huizen van de Wijk worden aangestuurd door een autonoom bestuur gevormd door wijkbewoners. De activiteiten zoals beheer werkzaamheden, ontmoetingsactiviteiten e.d. worden georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. De ervaring leert nu dat er in de diverse wijken op een andere wijze tegen de lokale situatie wordt aangekeken. Het ideaalbeeld wordt erkend. Vanuit praktische overwegingen, beschikbaarheid van geschikte kandidaten en haalbaarheid worden andere keuzes gemaakt. 2. De huidige constellatie. Het concept Huis van de Wijk behelst de uitvoering van de vier functies en de component vastgoed waar deze activiteiten plaatsvinden. De huidige situatie in de gemeente Venlo is dat er in nagenoeg alle wijken en dorpen een accommodatie is die beheerd en geëxploiteerd wordt door een lokale stichting. Deze stichtingen faciliteren verenigingen en buurtinitiatieven bij het huisvesten van hun activiteiten. De recente ervaring bij de evaluatie van de pilots concept Huis van de Wijk is dat deze betreffende besturen onwennig zijn met de uitvoering van de functies Huis van de Wijk. Wel willen de bestaande stichtingsbesturen de verantwoordelijkheid houden over de gebouwen die zij vaak al jarenlang beheren. Het ideale model van aansturing lijkt één bestuur per dorp / wijk dat verantwoordelijk is voor zowel de functies Huis van de Wijk als de accommodatie(s) behorend bij het Huis van de Wijk. Uit de evaluatie van de pilots en de contacten met vrijwilligers blijkt dat deze wijze van aansturing nu nog niet haalbaar is. Voor de vrijwilligers in de wijk lijkt deze ontwikkeling nog te snel te gaan. Het is niet per definitie nodig dat zowel het vastgoed als de uitvoering van de activiteiten in één bestuurlijke hand ligt. Deze keuzevrijheid ligt bij de wijk. Van belang is wel dat wijkbewoners bewust kiezen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en beschikken over de juiste competenties voor deze functie. Feitelijk kan er sprake zijn van drie modaliteiten Huizen van de Wijk 1. Besturen die enkel de accommodatie exploiteren en aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking stellen ter realisering van activiteiten/voorzieningen waaraan in de wijk behoefte is/die wettelijk verplicht zijn (o.a. sociale wijkteams, I&A punt); 2. Besturen die de accommodatie exploiteren en die zelf ook activiteiten ontplooien waaraan in de wijk behoefte is, met name de activiteiten die wettelijk verplicht zijn. Verder wordt aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking gesteld ter realisering van activiteiten waaraan in de wijk behoefte is. 3. Besturen die verantwoordelijkheid dragen voor de algemene voorzieningen Informatie & Advies en / of integrale dagbesteding en geen accommodatie exploiteren. Zij huren / gebruiken ruimten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functies. In het belang van het bereiken van het doel dat personen zo min mogelijk aanspraak hoeven te maken op individuele voorzieningen, is het wel zaak dat er voldoende algemene voorzieningen aanwezig zijn waaraan behoefte bestaat c.q. deze binnen een dekkend netwerk bereikbaar zijn. Beoordeeld dient te worden voor het geval onder 2, of het om niet ter beschikking stellen van de accommodatie dan wel tegen een symbolisch bedrag verhuren ervan, afdoende is om de door het bestuur geïnitieerde voorzieningen overeind te houden. Een tegemoetkoming in de kosten voor algemene voorzieningen zoals I&A en integrale dagbesteding zou in de vorm van subsidie in de exploitatiekosten reëel kunnen zijn. 2

3 3. Taken en bevoegdheden van de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk Het Huis van de Wijk is een conceptueel model waar de functies ontmoeten, ontplooien, Informatie & Advies en integrale dagbesteding kunnen landen. Deze functies vinden onderdak in een of meerdere accommodaties in de wijk. In de sociale structuurvisie en de projectopdracht wordt ervan uitgegaan dat dat het dagelijks beheer en de exploitatie van de accommodaties en de uitvoering van de genoemde functies zoveel als mogelijk wordt uitgevoerd en aansturing door de wijk 1. Voor de praktische uitvoerbaarheid is hier een rechtspersoon, een bestuurlijke entiteit, noodzakelijk. Dit uitgangspunt geeft een volgend, niet limitatief, beeld van taken voor de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk: - Het organiseren en / of faciliteren van de functies Huis van de Wijk. Hierbij geldt als basis voor elk Huis van de Wijk de functies ontmoeten en ontplooien 2. Op basis van de vraag uit de wijk en/of het sociale wijkteam dienen de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding toegevoegd worden, - Aansturen van het dagelijks beheer van de accommodatie(s) Huis van de Wijk, - Exploiteren van de accommodaties Huis van de Wijk. Beleidsvoornemen is dat de accommodatie middels een gebruiks- of huurovereenkomst wordt aangeboden aan de wijk. Dit geldt voor de accommodaties in eigendom van de gemeente en accommodaties die bij derden in eigendom zijn. - Het aansturen van de vrijwilligers die actief zijn tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bestuur Huis van de Wijk plaatsvinden. Hieronder vallen ook de vrijwilligers die actief zijn in het kader van beheer en onderhoud en de exploitatie van de accommodatie(s), - Het huisvesten van het sociale wijkteam en het aanbieden van flexibele werkplekken voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de wijk, - Het beschikbaar stellen van ruimte, al dan niet tegen een huurtarief, voor initiatieven uit de wijk die passen binnen de doelstelling Huis van de Wijk. Bij deze taken horen de volgende bevoegdheden en gebruikmaking van faciliteiten: - Het kunnen beschikken over de accommodatie(s) die nodig zijn voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk ( beschikken in de betekenis van het beschikbaar hebben van het vastgoed en dit exploiteren binnen de kaders van de doelstelling Huizen van de Wijk en de ruimtelijke bestemming), - Het, onder nog nader af te spreken voorwaarden, inzetten van de door de gemeente ingekochte diensten t.b.v. de uitvoering van de algemene voorzieningen 3 die in het Huis van de Wijk worden aangeboden. - Tot eind 2015 beschikken over de diensten van de kwartiermakers - In de door de entiteit op te stellen statuten worden de formele bevoegdheden van de bestuurders nader omschreven. Bovenstaande betreft het ideale toekomstmodel. Om dit te realiseren is er een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente nodig. 1 Met de wijk wordt in deze notitie gedoeld op een al dan niet georganiseerd verband van actieve wijkbewoners zowel in de rol van vrijwilliger/bestuurder als die van deelnemer/gebruiker. 2 Met ontplooiing wordt bedoeld deskundigheidsbevordering voor wijkbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met als doel het zo lang en zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. 3 Aan een algemene voorziening kan iedereen- eventueel tegen betaling deelnemen. 3

4 4. De relatie met de overheid Het streven is het concept Huizen van de Wijk vooral ook VAN de wijk te laten zijn. Een groot deel van de activiteiten speelt zich af in het private domein waar het eigenaarschap bij de burger ligt en volledig sprake is van zelfsturing. Op het snijvlak tussen het private en publieke domein bevinden zich de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding. Het zijn functies waarvan de gemeente in het kader van de Wmo 2015 verplicht is deze aan te bieden aan de burger. De functie Informatie & Advies wordt op een laagdrempelige wijze en vooral door vrijwilligers aangeboden. De integrale dagbesteding die onder aansturing en verantwoordelijkheid van de wijk plaatsvindt, is een algemene voorziening bedoeld voor wijkbewoners met een lichte ondersteuningsvraag. De integrale dagbesteding wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van professionals. Het opdrachtgeverschap voor deze professionals ligt bij de gemeente. De gemeente heeft vanuit haar verantwoordelijkheid belang bij het goed functioneren van het concept Huis van de Wijk en de uitvoering van de algemene voorzieningen. Hier bevindt zich het spanningsveld tussen loslaten in vertrouwen en de uitvoering van de verplichtingen in de Wmo. Er is dan ook een belang om te kunnen sturen op het functioneren van de Huizen van de wijk. Eventuele mogelijkheden hiervoor zijn sturen middels: - Verstrekking in natura; de gemeente verstrekt huisvesting voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk en de inzet van professionals voor de ondersteuning van vrijwilligers en uitvoering van de integrale dagbesteding en Informatie & Advies om niet. Indien het bestuur Huis van de Wijk niet voldoet aan de doelstelling / outcome van de verstrekking kan deze beëindigd worden. - Een Raad van toezicht; kan aan het bestuur van een Huis van de Wijk worden gekoppeld met bepaalde al dan niet verregaande bevoegdheden op het gebied van beleid en financiën, het bestuur te benoemen of te ontbinden. Namens de gemeente heeft minimaal een persoon zitting in de raad van toezicht. - In de statuten kan de bestuurlijke entiteit i.o. een democratisch gehalte van de bestuursvorm in relatie met de wijk regelen. Indien er geen verdere relatie is tussen de gemeente en de betreffende rechtspersoon dan heeft de gemeente in ieder geval geen rechtstreekse bemoeienis hiermee en kan een en ander niet afdwingen. Indien sprake is van een subsidierelatie is een optie dit als voorwaarde op te nemen. - Subsidie: subsidie beoogt activiteiten te stimuleren en kan deze niet afdwingen. Middels een subsidieuitvoeringsovereenkomst kunnen wel verplichtingen tot uitvoering worden opgelegd. 4.1 Sturingsmogelijkheden op uitvoering functies huizen van de wijk en democratisch gehalte. Vanuit de keuze die al eerder gemaakt is om het concept Huis van de Wijk vooral door de wijk zelf vorm te laten geven, en het uitgangspunt dat in het huidige coalitieakkoord wordt gehanteerd, loslaten in vertrouwen, wordt geadviseerd om geen toezichtorgaan als verplichting op te nemen. Zittende besturen Huis van de Wijk hebben in de recente evaluatie pilots concept Huis van de Wijk d.d aangegeven verantwoording af te willen leggen aan de wijk. Zij geven nadrukkelijk aan niet te willen werken met een toezicht orgaan in de vorm van een raad van toezicht. Sturing wordt voorgestaan aan de hand van de mogelijkheden die de regelgeving biedt in het geval een subsidierelatie aan de orde is. Verder kan gebruik worden gemaakt van de beperkte mogelijkheden die er zijn bij het afsluiten van een gebruiks- /huurovereenkomst in 4

5 het kader van het beschikbaar stellen van de accommodatie. 5. De relatie met de wijkbewoners Er wordt gesproken over een Huis VAN de Wijk en dat impliceert dat er een grote mate van betrokkenheid is vanuit de wijk. Dit vormt ook het bestaansrecht voor uitvoering van activiteiten in het Huis van de Wijk, vraaggericht en niet aanbod gestuurd. De ervaring tot nu toe leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De bestuurlijke entiteit die in de wijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het concept Huis van de Wijk dient geworteld te zijn in die wijk. Dit betekent dat er een relatie is met het buurt- en bewonersnetwerk, het sociale wijkteam en de gebruikers van het Huis van de Wijk. Aan de wijk wordt geadviseerd deze relatie vast te leggen in de statuten of het huishoudelijk regelement bij de oprichting van een bestuur Huis van de Wijk. Bij een bestaande stichting kan het eenvoudig opgenomen worden in het huishoudelijk regelement. De wijze waarop de wijk deze relatie invult bepaalt de wijk zelf. Een minimale variant in deze is wel dat ten minste eenmaal per jaar de wijk geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten in het voorafgaande jaar en de plannen voor het komende jaar. Idealiter is het bestuur doorlopend in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers, professionals, ondernemers, kortom iedereen die in de wijk woont en actief is. 6. De bestuurlijke entiteit De Venlose wijken en dorpen verschillen nog al van elkaar en dat komt straks ook tot uiting in de activiteiten en voorzieningen die er landen in de Huizen van de Wijk. Maar ze hebben een ding gemeenschappelijk: wijkbewoners nemen initiatieven en zetten zich in voor hun eigen wijk of dorp. Zij doen dat niet voor de overheid maar voor zichzelf, onder eigen regie en op hun eigen manier. Om die regie ook echt te kunnen voeren is het van belang dat bewoners financieel en organisatorisch zelfstandig zijn en dat het Huis van de Wijk een bepaalde rechtsvorm krijgt. Het Burgerlijk Wetboek kent bepaalde rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Opties kunnen zijn een coöperatie (coöperatieve vereniging), stichting of een vereniging. Coöperatieve vereniging ligt niet voor de hand. Deze oefent een bedrijf uit en doel is te voorzien in stoffelijke behoeften van de leden. Hiertoe worden overeenkomsten afgesloten met de leden. Het betreft behoeften in economische zin. Ideëel doel kan nevendoel zijn maar moet bijkomstig iets zijn. De coöperatieve vereniging wordt gefinancierd door de leden. Potentiele gebruikers zouden allen lid moeten zijn en overeenkomsten moeten gesloten worden. De coöperatieve vereniging is een onderneming en is gericht op het maken van winst. Winst komt ten goede van leden en dit is niet het primaire doel van de Huizen van de Wijk. Een vereniging lijkt ook niet echt geëigend omdat deze uit leden bestaat en zich alleen op deze leden richt. Het openbare karakter van het Huis van de Wijk komt hiermee in het gedrang. Verder is contributie kenmerkend voor een vereniging. Het democratisch gehalte voor de leden is binnen een vereniging wel geborgd. Een stichting voorziet wel in de noodzakelijke algemene toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk, het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven uit de wijk en inspraak bij het functioneren van de Huizen van de Wijk. De meest voor de hand liggende optie is de Stichting. kenmerken bestuursvorm Stichting Vereniging Coöperatie Openbaar karakter

6 Democratisch gehalte +/- + +/- Risico beperkend Risico s die betrokkenen in dit kader lopen In de projectopdracht is nadrukkelijk benoemd dat de risico s voor de betrokkenen inzichtelijk en acceptabel dienen te zijn. De belangrijkste risico s worden hier genoemd Financiële aansprakelijkheid Met het kiezen van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kunnen oprichters/bestuurders van een Huis van de Wijk afstand creëren tussen mensen en organisatie: niet het bestuurslid/wijkbewoner maar de rechtspersoon Huis van de Wijk sluit contracten af en kan bezittingen en schulden hebben. Niet de betrokken bestuursleden maar de rechtspersoon Huis van de Wijk zal aansprakelijk zijn voor de schulden die het Huis van de Wijk op zich neemt. Persoonlijke aansprakelijkheid is wel aan de orde in geval van aantoonbaar verwijtbaar gedrag, maar onder normale omstandigheden staan schulden van de organisatie los van betrokken personen. Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid is een belangrijke zo niet belangrijkste reden te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm Fiscaliteit De gekozen rechtsvorm heeft invloed op het toepasselijke belastingregime. Als de belastingdienst oordeelt dat een vereniging of stichting deelneemt aan het economische verkeer en een onderneming voert, dan zijn deze organisaties BTW en of vennootschapsbelasting plichtig. De belastingdienst beoordeelt dit per individueel geval. Vanuit fiscaal oogpunt is geadviseerd om te komen tot één bestuurlijke entiteit, een gemeentelijke stichting, waar alle plaatselijke Huizen van de Wijk in juridische zin onderdeel van uitmaken. Dit biedt mogelijkheden voor het voorkomen / terug vorderen van BTW heffing op producten en diensten. Welk bedrag het betreft is nu niet bekend. Bij een nadere verkenning betreft het vooral BTW voordeel bij onderlinge detachering tussen zelfstandige Huizen van de Wijk. De professionals die in de Huizen van de Wijk actief zijn, worden voornamelijk via het inkooptraject van de gemeente ingezet of zijn in dienst bij de gemeente. Van onderlinge detachering van professionals tussen de Huizen van de Wijk zal nauwelijks sprake zijn. Het BTW risico lijkt in dit opzicht dan ook beperkt. BTW risico ten aanzien van vastgoed vraagt om lokaal maatwerk. Hier is de organisatiestructuur minder van belang. Zoals eerder in deze notitie beschreven, voelen de vrijwilligers / bestuursleden nu niet voor een overkoepelende stichting waar zij onderdeel van uit moeten maken / verantwoording aan af moeten leggen. Indien uit de bedrijfsvoering van de Huizen van de Wijk blijkt dat een organisatiestructuur met één gemeentelijke stichting substantieel fiscaal voordeel oplevert zal dit opnieuw overwogen worden. Hiertoe wordt per Huis van de wijk een scan gemaakt van de financiële en fiscale situatie. Geadviseerd wordt dan ook om de financiële resultaten van 2015 Huizen van de Wijk te evalueren Wettelijke aansprakelijkheid Besturen kunnen het risico verder inperken door het afsluiten van een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente Venlo kent een vrijwilligersverzekering tegen 6

7 wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA verzekering dient als vangnet bij schade die de eigen WA verzekering van de vrijwilliger / bestuurder niet dekt (een secundaire dekking) bij uitoefening van zijn functie. Er zijn ook nog andere collectieve verzekeringen in dit pakket (bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand..) Wet- en regelgeving Nieuwe voorzieningen die landen in de Huizen van de Wijk zijn gebonden aan wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan Arbowetgeving als er sprake is van arbeidsmatige dagbesteding en Haccp wetgeving bij het bereiden en verstrekken van maaltijden door vrijwilligers. Veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers dient gewaarborgd te zijn. Benodigde investeringen moeten wel in verhouding staan met eventuele risico s. Hier dient pragmatisch op ingestoken te worden waarbij geadviseerd wordt dat de gemeente, in overleg met het betreffende bestuur Huis van de Wijk, eventuele risico s afdekt Beschikbaarheid van de activiteiten en / of accommodatie De gemeente heeft weinig sturingsmogelijkheden voor het naar behoren exploiteren van de benodigde accommodaties. Hiermee lopen individuele burgers het risico dat de benodigde ondersteunings- en begeleidingsvragen in de wijk niet ingevuld worden als het bestuur Huis van de Wijk niet naar behoren functioneert. Om de uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheid van taken voortvloeiend uit de Wmo te garanderen worden afspraken gemaakt met de lokale besturen Huis van de Wijk. Dit zal o.a. gebeuren door het afsluiten van huurovereenkomsten voor het gebruik van ruimte voor de uitvoering van de functies I&A en open inloop / integrale dagbesteding Vorming bestuurlijke entiteit Als er lokaal geen bestuurlijke entiteit gevormd kan worden, of een bestuur om redenen niet meer functioneert, dient er een bestuurlijke vangnetconstructie beschikbaar te zijn. Als uitvoeringsinstrument van het in 2005 vastgestelde accommodatiebeleid is de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo opgericht. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de meest ervaren lokale bestuurders van de gemeenschapshuizen. Deze stichting heeft als doelstelling te functioneren als kenniscentrum voor accommodatiebestuurders, bestuurlijk vangnet bij het niet meer functioneren van een plaatselijk bestuur en het uitvoeren van gezamenlijke inkoop (verzekeringen, energie e.d.). De stichting heeft in de afgelopen periode maar een gedeeltelijke invulling kunnen geven aan haar doelstelling. Het dagelijks bestuur van de stichting is gevraagd of zij stedelijk als bestuurlijk vangnet kan functioneren voor de accommodaties Huizen van de Wijk. Hierop is door het dagelijks bestuur positief gereageerd. Het bestuur geeft aan kennis en ervaring te hebben met het exploiteren van multifunctionele accommodaties. Haar rol zal zijn die van bestuur op afstand, het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansturen van personen die de verdere uitvoering ter hand nemen. Uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk behoort niet tot hun expertise en hier wordt ook een voorbehoud gemaakt. Met betrekking tot bovenstaande modaliteit 3 kan hier vooralsnog geen rol in worden vervuld. Voorgeteld wordt om de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo te vragen als bestuurlijk vangnet voor het beheer en exploitatie van de accommodaties Huizen van de Wijk. De statuten van de stichting sluiten aan bij deze taakstelling. Hiermee is nog geen bestuurlijk vangnet gerealiseerd voor de uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk. Geadviseerd wordt om tot daar waar geen lokaal bestuur is de verantwoordelijkheid bij de gemeente te houden, aangestuurd door de kwartiermaker. De periode tot wordt gebruikt om aan het bestuur van de SMAV expertise toe te voegen 7

8 waarna ook ondersteuning geboden kan worden bij bestuurlijke problemen bij de uitvoering van de vier functies Huizen van de Wijk. Een bestuurlijk vangnet impliceert niet dat er een financieel vangnet is bij een (blijvend) exploitatietekort van een Huis van de Wijk. Uitgangspunt is dat bij het beschikbaar stellen van de accommodatie een sluitende begroting haalbaar is. Bij het opstellen van de bedrijfsplannen zal blijken of dit per Huis van de Wijk haalbaar is. Waar nodig zal een maatwerkoplossing voorgesteld worden Beperkingen exploitatie Huizen van de Wijk. Een aantal accommodaties die ingezet gaan worden voor de activiteiten Huis van de Wijk, en nu functioneren als gemeenschapshuis hebben veel moeite de financiële exploitatie sluitend te krijgen. Paracommerciële inrichtingen 4 worden in hun exploitatie beperkt door de Apv. Een commerciële exploitatie van (sommige) Huizen van de Wijk kan hierdoor in het gedrang komen. Waar de horeca ondersteunend is aan de activiteiten zal dit een beperking blijven. Waar de horeca onderdeel is van een arbeidsmatige dagbesteding of gewenste commerciële exploitatie zal hiertoe de benodigde bestemming en vergunning geregeld worden Advies Gezien het feit dat we spreken over een Huis VAN de Wijk de keuze voor de organisatievorm in de wijk respecteren, ook als dit meerdere rechtspersonen betreft, De Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo vragen als vangnet en / kenniscentrum op te treden als vanuit de wijk deze behoefte bestaat, Om de nieuwe Wmo, Participatiewet en Jeugdwet uit te voeren in beginsel gebruiksafspraken te gaan maken met de bestuurlijke entiteiten van de Huizen van de Wijk (o.a. over huur/ gebruik gebouw alsmede facilitering); 4 paracommerciële inrichting: een inrichting die wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon, zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet; paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf 8

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Infoblad drank- en horecawet model A

Infoblad drank- en horecawet model A Infoblad drank- en horecawet model A Beschrijving Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf. Om een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-2-2016 Nummer voorstel: 2016/6 Voor raadsvergadering d.d.: 08-03-2016 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: Aan de burgemeester van Schijndel t.a.v. de afdeling AJZ Postbus 5 5480 AA Schijndel DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit

Nadere informatie

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer:

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: MODEL B: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING PARA-COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (art. 4 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan)

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan) Model A (aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW commercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 12, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag kunnen

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid ** Concept Sectie RBL Economische Zaken Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid Pilot: horeca als eerste bouwsteen economische visie Juli 2013 Auteur: Martijn Schot 1 Aanleiding Sinds april 2008 zijn plannen

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW paracommercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 10, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer:

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: MODEL B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Dranken Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve,

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2016 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1 Regiobijeenkomst Transities sociaal domein, Rotterdam Even voorstellen 2 Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer:

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: MODEL A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering

Nadere informatie

28 november / H.R. Vriend nl Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Steunfonds Haarlemmer Kweektuin

28 november / H.R. Vriend nl Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Steunfonds Haarlemmer Kweektuin Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Hart van Haarlem t.a.v. Louise van Zetten I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 28 november 2017

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist Introductie

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West lom tb^ Gescand archief datum ^ 2 2 JULI 2011 Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West achtergronden alternatieven afwegingen conclusie versie beslisdocument oktober

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning Horecabedrijf Model A

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier vergunning Horecabedrijf Model A Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier vergunning Horecabedrijf

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel)

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen.

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf)

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 Oktober 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Evaluatie 4 Proces 4 KHNV 5 Dorps- en wijkaccommodaties 5 Overige paracommerciële instellingen 6 Gemeente

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

DRANK- EN HORECAWET. Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen,

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Organisatorische en juridische vormgeving collectieven Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Hoe organiseren wij onszelf Vraagt om antwoorden op: 1. Keuze uit rechtsvormen 2. Vaststelling

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2010; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie