Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id"

Transcriptie

1 Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer registratienummer datum 3 november 2014 Organisatiestructuur Huizen van de Wijk in relatie tot de drie decentralisaties 1. Inleiding Eind 2012 heeft u en de raad van de gemeente Venlo de sociale structuurvisie vastgesteld. Deze visie vormt het beleidskader voor ontwikkelingen in het sociale domein. Het concept Huis van de Wijk is een belangrijk instrument dat een bijdrage zal leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten die in deze visie zijn geformuleerd. Het concept Huis van de Wijk zal concreet invulling geven aan de gedachte om de burger vanuit zijn kracht en mogelijkheden aan het roer te zetten. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov. 2012

2 In de projectopdracht d.d is opgenomen dat er een dekkend netwerk concept Huizen van de Wijk gerealiseerd wordt in Venlo. Het beeld hierbij was dat de Huizen van de Wijk worden aangestuurd door een autonoom bestuur gevormd door wijkbewoners. De activiteiten zoals beheer werkzaamheden, ontmoetingsactiviteiten e.d. worden georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. De ervaring leert nu dat er in de diverse wijken op een andere wijze tegen de lokale situatie wordt aangekeken. Het ideaalbeeld wordt erkend. Vanuit praktische overwegingen, beschikbaarheid van geschikte kandidaten en haalbaarheid worden andere keuzes gemaakt. 2. De huidige constellatie. Het concept Huis van de Wijk behelst de uitvoering van de vier functies en de component vastgoed waar deze activiteiten plaatsvinden. De huidige situatie in de gemeente Venlo is dat er in nagenoeg alle wijken en dorpen een accommodatie is die beheerd en geëxploiteerd wordt door een lokale stichting. Deze stichtingen faciliteren verenigingen en buurtinitiatieven bij het huisvesten van hun activiteiten. De recente ervaring bij de evaluatie van de pilots concept Huis van de Wijk is dat deze betreffende besturen onwennig zijn met de uitvoering van de functies Huis van de Wijk. Wel willen de bestaande stichtingsbesturen de verantwoordelijkheid houden over de gebouwen die zij vaak al jarenlang beheren. Het ideale model van aansturing lijkt één bestuur per dorp / wijk dat verantwoordelijk is voor zowel de functies Huis van de Wijk als de accommodatie(s) behorend bij het Huis van de Wijk. Uit de evaluatie van de pilots en de contacten met vrijwilligers blijkt dat deze wijze van aansturing nu nog niet haalbaar is. Voor de vrijwilligers in de wijk lijkt deze ontwikkeling nog te snel te gaan. Het is niet per definitie nodig dat zowel het vastgoed als de uitvoering van de activiteiten in één bestuurlijke hand ligt. Deze keuzevrijheid ligt bij de wijk. Van belang is wel dat wijkbewoners bewust kiezen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en beschikken over de juiste competenties voor deze functie. Feitelijk kan er sprake zijn van drie modaliteiten Huizen van de Wijk 1. Besturen die enkel de accommodatie exploiteren en aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking stellen ter realisering van activiteiten/voorzieningen waaraan in de wijk behoefte is/die wettelijk verplicht zijn (o.a. sociale wijkteams, I&A punt); 2. Besturen die de accommodatie exploiteren en die zelf ook activiteiten ontplooien waaraan in de wijk behoefte is, met name de activiteiten die wettelijk verplicht zijn. Verder wordt aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking gesteld ter realisering van activiteiten waaraan in de wijk behoefte is. 3. Besturen die verantwoordelijkheid dragen voor de algemene voorzieningen Informatie & Advies en / of integrale dagbesteding en geen accommodatie exploiteren. Zij huren / gebruiken ruimten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functies. In het belang van het bereiken van het doel dat personen zo min mogelijk aanspraak hoeven te maken op individuele voorzieningen, is het wel zaak dat er voldoende algemene voorzieningen aanwezig zijn waaraan behoefte bestaat c.q. deze binnen een dekkend netwerk bereikbaar zijn. Beoordeeld dient te worden voor het geval onder 2, of het om niet ter beschikking stellen van de accommodatie dan wel tegen een symbolisch bedrag verhuren ervan, afdoende is om de door het bestuur geïnitieerde voorzieningen overeind te houden. Een tegemoetkoming in de kosten voor algemene voorzieningen zoals I&A en integrale dagbesteding zou in de vorm van subsidie in de exploitatiekosten reëel kunnen zijn. 2

3 3. Taken en bevoegdheden van de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk Het Huis van de Wijk is een conceptueel model waar de functies ontmoeten, ontplooien, Informatie & Advies en integrale dagbesteding kunnen landen. Deze functies vinden onderdak in een of meerdere accommodaties in de wijk. In de sociale structuurvisie en de projectopdracht wordt ervan uitgegaan dat dat het dagelijks beheer en de exploitatie van de accommodaties en de uitvoering van de genoemde functies zoveel als mogelijk wordt uitgevoerd en aansturing door de wijk 1. Voor de praktische uitvoerbaarheid is hier een rechtspersoon, een bestuurlijke entiteit, noodzakelijk. Dit uitgangspunt geeft een volgend, niet limitatief, beeld van taken voor de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk: - Het organiseren en / of faciliteren van de functies Huis van de Wijk. Hierbij geldt als basis voor elk Huis van de Wijk de functies ontmoeten en ontplooien 2. Op basis van de vraag uit de wijk en/of het sociale wijkteam dienen de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding toegevoegd worden, - Aansturen van het dagelijks beheer van de accommodatie(s) Huis van de Wijk, - Exploiteren van de accommodaties Huis van de Wijk. Beleidsvoornemen is dat de accommodatie middels een gebruiks- of huurovereenkomst wordt aangeboden aan de wijk. Dit geldt voor de accommodaties in eigendom van de gemeente en accommodaties die bij derden in eigendom zijn. - Het aansturen van de vrijwilligers die actief zijn tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bestuur Huis van de Wijk plaatsvinden. Hieronder vallen ook de vrijwilligers die actief zijn in het kader van beheer en onderhoud en de exploitatie van de accommodatie(s), - Het huisvesten van het sociale wijkteam en het aanbieden van flexibele werkplekken voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de wijk, - Het beschikbaar stellen van ruimte, al dan niet tegen een huurtarief, voor initiatieven uit de wijk die passen binnen de doelstelling Huis van de Wijk. Bij deze taken horen de volgende bevoegdheden en gebruikmaking van faciliteiten: - Het kunnen beschikken over de accommodatie(s) die nodig zijn voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk ( beschikken in de betekenis van het beschikbaar hebben van het vastgoed en dit exploiteren binnen de kaders van de doelstelling Huizen van de Wijk en de ruimtelijke bestemming), - Het, onder nog nader af te spreken voorwaarden, inzetten van de door de gemeente ingekochte diensten t.b.v. de uitvoering van de algemene voorzieningen 3 die in het Huis van de Wijk worden aangeboden. - Tot eind 2015 beschikken over de diensten van de kwartiermakers - In de door de entiteit op te stellen statuten worden de formele bevoegdheden van de bestuurders nader omschreven. Bovenstaande betreft het ideale toekomstmodel. Om dit te realiseren is er een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente nodig. 1 Met de wijk wordt in deze notitie gedoeld op een al dan niet georganiseerd verband van actieve wijkbewoners zowel in de rol van vrijwilliger/bestuurder als die van deelnemer/gebruiker. 2 Met ontplooiing wordt bedoeld deskundigheidsbevordering voor wijkbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met als doel het zo lang en zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. 3 Aan een algemene voorziening kan iedereen- eventueel tegen betaling deelnemen. 3

4 4. De relatie met de overheid Het streven is het concept Huizen van de Wijk vooral ook VAN de wijk te laten zijn. Een groot deel van de activiteiten speelt zich af in het private domein waar het eigenaarschap bij de burger ligt en volledig sprake is van zelfsturing. Op het snijvlak tussen het private en publieke domein bevinden zich de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding. Het zijn functies waarvan de gemeente in het kader van de Wmo 2015 verplicht is deze aan te bieden aan de burger. De functie Informatie & Advies wordt op een laagdrempelige wijze en vooral door vrijwilligers aangeboden. De integrale dagbesteding die onder aansturing en verantwoordelijkheid van de wijk plaatsvindt, is een algemene voorziening bedoeld voor wijkbewoners met een lichte ondersteuningsvraag. De integrale dagbesteding wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van professionals. Het opdrachtgeverschap voor deze professionals ligt bij de gemeente. De gemeente heeft vanuit haar verantwoordelijkheid belang bij het goed functioneren van het concept Huis van de Wijk en de uitvoering van de algemene voorzieningen. Hier bevindt zich het spanningsveld tussen loslaten in vertrouwen en de uitvoering van de verplichtingen in de Wmo. Er is dan ook een belang om te kunnen sturen op het functioneren van de Huizen van de wijk. Eventuele mogelijkheden hiervoor zijn sturen middels: - Verstrekking in natura; de gemeente verstrekt huisvesting voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk en de inzet van professionals voor de ondersteuning van vrijwilligers en uitvoering van de integrale dagbesteding en Informatie & Advies om niet. Indien het bestuur Huis van de Wijk niet voldoet aan de doelstelling / outcome van de verstrekking kan deze beëindigd worden. - Een Raad van toezicht; kan aan het bestuur van een Huis van de Wijk worden gekoppeld met bepaalde al dan niet verregaande bevoegdheden op het gebied van beleid en financiën, het bestuur te benoemen of te ontbinden. Namens de gemeente heeft minimaal een persoon zitting in de raad van toezicht. - In de statuten kan de bestuurlijke entiteit i.o. een democratisch gehalte van de bestuursvorm in relatie met de wijk regelen. Indien er geen verdere relatie is tussen de gemeente en de betreffende rechtspersoon dan heeft de gemeente in ieder geval geen rechtstreekse bemoeienis hiermee en kan een en ander niet afdwingen. Indien sprake is van een subsidierelatie is een optie dit als voorwaarde op te nemen. - Subsidie: subsidie beoogt activiteiten te stimuleren en kan deze niet afdwingen. Middels een subsidieuitvoeringsovereenkomst kunnen wel verplichtingen tot uitvoering worden opgelegd. 4.1 Sturingsmogelijkheden op uitvoering functies huizen van de wijk en democratisch gehalte. Vanuit de keuze die al eerder gemaakt is om het concept Huis van de Wijk vooral door de wijk zelf vorm te laten geven, en het uitgangspunt dat in het huidige coalitieakkoord wordt gehanteerd, loslaten in vertrouwen, wordt geadviseerd om geen toezichtorgaan als verplichting op te nemen. Zittende besturen Huis van de Wijk hebben in de recente evaluatie pilots concept Huis van de Wijk d.d aangegeven verantwoording af te willen leggen aan de wijk. Zij geven nadrukkelijk aan niet te willen werken met een toezicht orgaan in de vorm van een raad van toezicht. Sturing wordt voorgestaan aan de hand van de mogelijkheden die de regelgeving biedt in het geval een subsidierelatie aan de orde is. Verder kan gebruik worden gemaakt van de beperkte mogelijkheden die er zijn bij het afsluiten van een gebruiks- /huurovereenkomst in 4

5 het kader van het beschikbaar stellen van de accommodatie. 5. De relatie met de wijkbewoners Er wordt gesproken over een Huis VAN de Wijk en dat impliceert dat er een grote mate van betrokkenheid is vanuit de wijk. Dit vormt ook het bestaansrecht voor uitvoering van activiteiten in het Huis van de Wijk, vraaggericht en niet aanbod gestuurd. De ervaring tot nu toe leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De bestuurlijke entiteit die in de wijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het concept Huis van de Wijk dient geworteld te zijn in die wijk. Dit betekent dat er een relatie is met het buurt- en bewonersnetwerk, het sociale wijkteam en de gebruikers van het Huis van de Wijk. Aan de wijk wordt geadviseerd deze relatie vast te leggen in de statuten of het huishoudelijk regelement bij de oprichting van een bestuur Huis van de Wijk. Bij een bestaande stichting kan het eenvoudig opgenomen worden in het huishoudelijk regelement. De wijze waarop de wijk deze relatie invult bepaalt de wijk zelf. Een minimale variant in deze is wel dat ten minste eenmaal per jaar de wijk geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten in het voorafgaande jaar en de plannen voor het komende jaar. Idealiter is het bestuur doorlopend in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers, professionals, ondernemers, kortom iedereen die in de wijk woont en actief is. 6. De bestuurlijke entiteit De Venlose wijken en dorpen verschillen nog al van elkaar en dat komt straks ook tot uiting in de activiteiten en voorzieningen die er landen in de Huizen van de Wijk. Maar ze hebben een ding gemeenschappelijk: wijkbewoners nemen initiatieven en zetten zich in voor hun eigen wijk of dorp. Zij doen dat niet voor de overheid maar voor zichzelf, onder eigen regie en op hun eigen manier. Om die regie ook echt te kunnen voeren is het van belang dat bewoners financieel en organisatorisch zelfstandig zijn en dat het Huis van de Wijk een bepaalde rechtsvorm krijgt. Het Burgerlijk Wetboek kent bepaalde rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Opties kunnen zijn een coöperatie (coöperatieve vereniging), stichting of een vereniging. Coöperatieve vereniging ligt niet voor de hand. Deze oefent een bedrijf uit en doel is te voorzien in stoffelijke behoeften van de leden. Hiertoe worden overeenkomsten afgesloten met de leden. Het betreft behoeften in economische zin. Ideëel doel kan nevendoel zijn maar moet bijkomstig iets zijn. De coöperatieve vereniging wordt gefinancierd door de leden. Potentiele gebruikers zouden allen lid moeten zijn en overeenkomsten moeten gesloten worden. De coöperatieve vereniging is een onderneming en is gericht op het maken van winst. Winst komt ten goede van leden en dit is niet het primaire doel van de Huizen van de Wijk. Een vereniging lijkt ook niet echt geëigend omdat deze uit leden bestaat en zich alleen op deze leden richt. Het openbare karakter van het Huis van de Wijk komt hiermee in het gedrang. Verder is contributie kenmerkend voor een vereniging. Het democratisch gehalte voor de leden is binnen een vereniging wel geborgd. Een stichting voorziet wel in de noodzakelijke algemene toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk, het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven uit de wijk en inspraak bij het functioneren van de Huizen van de Wijk. De meest voor de hand liggende optie is de Stichting. kenmerken bestuursvorm Stichting Vereniging Coöperatie Openbaar karakter

6 Democratisch gehalte +/- + +/- Risico beperkend Risico s die betrokkenen in dit kader lopen In de projectopdracht is nadrukkelijk benoemd dat de risico s voor de betrokkenen inzichtelijk en acceptabel dienen te zijn. De belangrijkste risico s worden hier genoemd Financiële aansprakelijkheid Met het kiezen van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kunnen oprichters/bestuurders van een Huis van de Wijk afstand creëren tussen mensen en organisatie: niet het bestuurslid/wijkbewoner maar de rechtspersoon Huis van de Wijk sluit contracten af en kan bezittingen en schulden hebben. Niet de betrokken bestuursleden maar de rechtspersoon Huis van de Wijk zal aansprakelijk zijn voor de schulden die het Huis van de Wijk op zich neemt. Persoonlijke aansprakelijkheid is wel aan de orde in geval van aantoonbaar verwijtbaar gedrag, maar onder normale omstandigheden staan schulden van de organisatie los van betrokken personen. Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid is een belangrijke zo niet belangrijkste reden te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm Fiscaliteit De gekozen rechtsvorm heeft invloed op het toepasselijke belastingregime. Als de belastingdienst oordeelt dat een vereniging of stichting deelneemt aan het economische verkeer en een onderneming voert, dan zijn deze organisaties BTW en of vennootschapsbelasting plichtig. De belastingdienst beoordeelt dit per individueel geval. Vanuit fiscaal oogpunt is geadviseerd om te komen tot één bestuurlijke entiteit, een gemeentelijke stichting, waar alle plaatselijke Huizen van de Wijk in juridische zin onderdeel van uitmaken. Dit biedt mogelijkheden voor het voorkomen / terug vorderen van BTW heffing op producten en diensten. Welk bedrag het betreft is nu niet bekend. Bij een nadere verkenning betreft het vooral BTW voordeel bij onderlinge detachering tussen zelfstandige Huizen van de Wijk. De professionals die in de Huizen van de Wijk actief zijn, worden voornamelijk via het inkooptraject van de gemeente ingezet of zijn in dienst bij de gemeente. Van onderlinge detachering van professionals tussen de Huizen van de Wijk zal nauwelijks sprake zijn. Het BTW risico lijkt in dit opzicht dan ook beperkt. BTW risico ten aanzien van vastgoed vraagt om lokaal maatwerk. Hier is de organisatiestructuur minder van belang. Zoals eerder in deze notitie beschreven, voelen de vrijwilligers / bestuursleden nu niet voor een overkoepelende stichting waar zij onderdeel van uit moeten maken / verantwoording aan af moeten leggen. Indien uit de bedrijfsvoering van de Huizen van de Wijk blijkt dat een organisatiestructuur met één gemeentelijke stichting substantieel fiscaal voordeel oplevert zal dit opnieuw overwogen worden. Hiertoe wordt per Huis van de wijk een scan gemaakt van de financiële en fiscale situatie. Geadviseerd wordt dan ook om de financiële resultaten van 2015 Huizen van de Wijk te evalueren Wettelijke aansprakelijkheid Besturen kunnen het risico verder inperken door het afsluiten van een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente Venlo kent een vrijwilligersverzekering tegen 6

7 wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA verzekering dient als vangnet bij schade die de eigen WA verzekering van de vrijwilliger / bestuurder niet dekt (een secundaire dekking) bij uitoefening van zijn functie. Er zijn ook nog andere collectieve verzekeringen in dit pakket (bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand..) Wet- en regelgeving Nieuwe voorzieningen die landen in de Huizen van de Wijk zijn gebonden aan wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan Arbowetgeving als er sprake is van arbeidsmatige dagbesteding en Haccp wetgeving bij het bereiden en verstrekken van maaltijden door vrijwilligers. Veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers dient gewaarborgd te zijn. Benodigde investeringen moeten wel in verhouding staan met eventuele risico s. Hier dient pragmatisch op ingestoken te worden waarbij geadviseerd wordt dat de gemeente, in overleg met het betreffende bestuur Huis van de Wijk, eventuele risico s afdekt Beschikbaarheid van de activiteiten en / of accommodatie De gemeente heeft weinig sturingsmogelijkheden voor het naar behoren exploiteren van de benodigde accommodaties. Hiermee lopen individuele burgers het risico dat de benodigde ondersteunings- en begeleidingsvragen in de wijk niet ingevuld worden als het bestuur Huis van de Wijk niet naar behoren functioneert. Om de uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheid van taken voortvloeiend uit de Wmo te garanderen worden afspraken gemaakt met de lokale besturen Huis van de Wijk. Dit zal o.a. gebeuren door het afsluiten van huurovereenkomsten voor het gebruik van ruimte voor de uitvoering van de functies I&A en open inloop / integrale dagbesteding Vorming bestuurlijke entiteit Als er lokaal geen bestuurlijke entiteit gevormd kan worden, of een bestuur om redenen niet meer functioneert, dient er een bestuurlijke vangnetconstructie beschikbaar te zijn. Als uitvoeringsinstrument van het in 2005 vastgestelde accommodatiebeleid is de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo opgericht. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de meest ervaren lokale bestuurders van de gemeenschapshuizen. Deze stichting heeft als doelstelling te functioneren als kenniscentrum voor accommodatiebestuurders, bestuurlijk vangnet bij het niet meer functioneren van een plaatselijk bestuur en het uitvoeren van gezamenlijke inkoop (verzekeringen, energie e.d.). De stichting heeft in de afgelopen periode maar een gedeeltelijke invulling kunnen geven aan haar doelstelling. Het dagelijks bestuur van de stichting is gevraagd of zij stedelijk als bestuurlijk vangnet kan functioneren voor de accommodaties Huizen van de Wijk. Hierop is door het dagelijks bestuur positief gereageerd. Het bestuur geeft aan kennis en ervaring te hebben met het exploiteren van multifunctionele accommodaties. Haar rol zal zijn die van bestuur op afstand, het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansturen van personen die de verdere uitvoering ter hand nemen. Uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk behoort niet tot hun expertise en hier wordt ook een voorbehoud gemaakt. Met betrekking tot bovenstaande modaliteit 3 kan hier vooralsnog geen rol in worden vervuld. Voorgeteld wordt om de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo te vragen als bestuurlijk vangnet voor het beheer en exploitatie van de accommodaties Huizen van de Wijk. De statuten van de stichting sluiten aan bij deze taakstelling. Hiermee is nog geen bestuurlijk vangnet gerealiseerd voor de uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk. Geadviseerd wordt om tot daar waar geen lokaal bestuur is de verantwoordelijkheid bij de gemeente te houden, aangestuurd door de kwartiermaker. De periode tot wordt gebruikt om aan het bestuur van de SMAV expertise toe te voegen 7

8 waarna ook ondersteuning geboden kan worden bij bestuurlijke problemen bij de uitvoering van de vier functies Huizen van de Wijk. Een bestuurlijk vangnet impliceert niet dat er een financieel vangnet is bij een (blijvend) exploitatietekort van een Huis van de Wijk. Uitgangspunt is dat bij het beschikbaar stellen van de accommodatie een sluitende begroting haalbaar is. Bij het opstellen van de bedrijfsplannen zal blijken of dit per Huis van de Wijk haalbaar is. Waar nodig zal een maatwerkoplossing voorgesteld worden Beperkingen exploitatie Huizen van de Wijk. Een aantal accommodaties die ingezet gaan worden voor de activiteiten Huis van de Wijk, en nu functioneren als gemeenschapshuis hebben veel moeite de financiële exploitatie sluitend te krijgen. Paracommerciële inrichtingen 4 worden in hun exploitatie beperkt door de Apv. Een commerciële exploitatie van (sommige) Huizen van de Wijk kan hierdoor in het gedrang komen. Waar de horeca ondersteunend is aan de activiteiten zal dit een beperking blijven. Waar de horeca onderdeel is van een arbeidsmatige dagbesteding of gewenste commerciële exploitatie zal hiertoe de benodigde bestemming en vergunning geregeld worden Advies Gezien het feit dat we spreken over een Huis VAN de Wijk de keuze voor de organisatievorm in de wijk respecteren, ook als dit meerdere rechtspersonen betreft, De Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo vragen als vangnet en / kenniscentrum op te treden als vanuit de wijk deze behoefte bestaat, Om de nieuwe Wmo, Participatiewet en Jeugdwet uit te voeren in beginsel gebruiksafspraken te gaan maken met de bestuurlijke entiteiten van de Huizen van de Wijk (o.a. over huur/ gebruik gebouw alsmede facilitering); 4 paracommerciële inrichting: een inrichting die wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon, zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet; paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf 8

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Wijkondernemingen. Oriëntatie op rechtsvormen

Wijkondernemingen. Oriëntatie op rechtsvormen Wijkondernemingen Oriëntatie op rechtsvormen Van buurtinitiatief naar wijkonderneming Wijkondernemingen staan in de schijnwerpers. Er lijkt een beweging gaande van bewoners die collectief in hun wijk of

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie