Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id"

Transcriptie

1 Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer registratienummer datum 3 november 2014 Organisatiestructuur Huizen van de Wijk in relatie tot de drie decentralisaties 1. Inleiding Eind 2012 heeft u en de raad van de gemeente Venlo de sociale structuurvisie vastgesteld. Deze visie vormt het beleidskader voor ontwikkelingen in het sociale domein. Het concept Huis van de Wijk is een belangrijk instrument dat een bijdrage zal leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten die in deze visie zijn geformuleerd. Het concept Huis van de Wijk zal concreet invulling geven aan de gedachte om de burger vanuit zijn kracht en mogelijkheden aan het roer te zetten. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uitgangspunt is dat de organisatie van het concept Huizen van de Wijk vooral door, en voor, de wijk wordt vorm gegeven. We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken worden bij de activiteiten in de buurt en zich ook daadwerkelijk inzetten om activiteiten te ondersteunen (vrijwilliger) dan wel deel te nemen aan activiteiten. Dat geldt nadrukkelijk voor het ontwikkelen van de organisatie die het Huis van de Wijk gaat besturen. Hiervoor wordt de op te zetten organisatie gefaciliteerd. De risico s die betrokkenen in dit kader (kunnen) lopen dienen inzichtelijk en acceptabel te zijn. Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov Uit: Projectopdracht Bouwen aan een robuust netwerk Huizen van de Wijk nov. 2012

2 In de projectopdracht d.d is opgenomen dat er een dekkend netwerk concept Huizen van de Wijk gerealiseerd wordt in Venlo. Het beeld hierbij was dat de Huizen van de Wijk worden aangestuurd door een autonoom bestuur gevormd door wijkbewoners. De activiteiten zoals beheer werkzaamheden, ontmoetingsactiviteiten e.d. worden georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. De ervaring leert nu dat er in de diverse wijken op een andere wijze tegen de lokale situatie wordt aangekeken. Het ideaalbeeld wordt erkend. Vanuit praktische overwegingen, beschikbaarheid van geschikte kandidaten en haalbaarheid worden andere keuzes gemaakt. 2. De huidige constellatie. Het concept Huis van de Wijk behelst de uitvoering van de vier functies en de component vastgoed waar deze activiteiten plaatsvinden. De huidige situatie in de gemeente Venlo is dat er in nagenoeg alle wijken en dorpen een accommodatie is die beheerd en geëxploiteerd wordt door een lokale stichting. Deze stichtingen faciliteren verenigingen en buurtinitiatieven bij het huisvesten van hun activiteiten. De recente ervaring bij de evaluatie van de pilots concept Huis van de Wijk is dat deze betreffende besturen onwennig zijn met de uitvoering van de functies Huis van de Wijk. Wel willen de bestaande stichtingsbesturen de verantwoordelijkheid houden over de gebouwen die zij vaak al jarenlang beheren. Het ideale model van aansturing lijkt één bestuur per dorp / wijk dat verantwoordelijk is voor zowel de functies Huis van de Wijk als de accommodatie(s) behorend bij het Huis van de Wijk. Uit de evaluatie van de pilots en de contacten met vrijwilligers blijkt dat deze wijze van aansturing nu nog niet haalbaar is. Voor de vrijwilligers in de wijk lijkt deze ontwikkeling nog te snel te gaan. Het is niet per definitie nodig dat zowel het vastgoed als de uitvoering van de activiteiten in één bestuurlijke hand ligt. Deze keuzevrijheid ligt bij de wijk. Van belang is wel dat wijkbewoners bewust kiezen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en beschikken over de juiste competenties voor deze functie. Feitelijk kan er sprake zijn van drie modaliteiten Huizen van de Wijk 1. Besturen die enkel de accommodatie exploiteren en aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking stellen ter realisering van activiteiten/voorzieningen waaraan in de wijk behoefte is/die wettelijk verplicht zijn (o.a. sociale wijkteams, I&A punt); 2. Besturen die de accommodatie exploiteren en die zelf ook activiteiten ontplooien waaraan in de wijk behoefte is, met name de activiteiten die wettelijk verplicht zijn. Verder wordt aan (rechts)personen op huurbasis ruimte ter beschikking gesteld ter realisering van activiteiten waaraan in de wijk behoefte is. 3. Besturen die verantwoordelijkheid dragen voor de algemene voorzieningen Informatie & Advies en / of integrale dagbesteding en geen accommodatie exploiteren. Zij huren / gebruiken ruimten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functies. In het belang van het bereiken van het doel dat personen zo min mogelijk aanspraak hoeven te maken op individuele voorzieningen, is het wel zaak dat er voldoende algemene voorzieningen aanwezig zijn waaraan behoefte bestaat c.q. deze binnen een dekkend netwerk bereikbaar zijn. Beoordeeld dient te worden voor het geval onder 2, of het om niet ter beschikking stellen van de accommodatie dan wel tegen een symbolisch bedrag verhuren ervan, afdoende is om de door het bestuur geïnitieerde voorzieningen overeind te houden. Een tegemoetkoming in de kosten voor algemene voorzieningen zoals I&A en integrale dagbesteding zou in de vorm van subsidie in de exploitatiekosten reëel kunnen zijn. 2

3 3. Taken en bevoegdheden van de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk Het Huis van de Wijk is een conceptueel model waar de functies ontmoeten, ontplooien, Informatie & Advies en integrale dagbesteding kunnen landen. Deze functies vinden onderdak in een of meerdere accommodaties in de wijk. In de sociale structuurvisie en de projectopdracht wordt ervan uitgegaan dat dat het dagelijks beheer en de exploitatie van de accommodaties en de uitvoering van de genoemde functies zoveel als mogelijk wordt uitgevoerd en aansturing door de wijk 1. Voor de praktische uitvoerbaarheid is hier een rechtspersoon, een bestuurlijke entiteit, noodzakelijk. Dit uitgangspunt geeft een volgend, niet limitatief, beeld van taken voor de bestuurlijke entiteit Huis van de Wijk: - Het organiseren en / of faciliteren van de functies Huis van de Wijk. Hierbij geldt als basis voor elk Huis van de Wijk de functies ontmoeten en ontplooien 2. Op basis van de vraag uit de wijk en/of het sociale wijkteam dienen de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding toegevoegd worden, - Aansturen van het dagelijks beheer van de accommodatie(s) Huis van de Wijk, - Exploiteren van de accommodaties Huis van de Wijk. Beleidsvoornemen is dat de accommodatie middels een gebruiks- of huurovereenkomst wordt aangeboden aan de wijk. Dit geldt voor de accommodaties in eigendom van de gemeente en accommodaties die bij derden in eigendom zijn. - Het aansturen van de vrijwilligers die actief zijn tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bestuur Huis van de Wijk plaatsvinden. Hieronder vallen ook de vrijwilligers die actief zijn in het kader van beheer en onderhoud en de exploitatie van de accommodatie(s), - Het huisvesten van het sociale wijkteam en het aanbieden van flexibele werkplekken voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de wijk, - Het beschikbaar stellen van ruimte, al dan niet tegen een huurtarief, voor initiatieven uit de wijk die passen binnen de doelstelling Huis van de Wijk. Bij deze taken horen de volgende bevoegdheden en gebruikmaking van faciliteiten: - Het kunnen beschikken over de accommodatie(s) die nodig zijn voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk ( beschikken in de betekenis van het beschikbaar hebben van het vastgoed en dit exploiteren binnen de kaders van de doelstelling Huizen van de Wijk en de ruimtelijke bestemming), - Het, onder nog nader af te spreken voorwaarden, inzetten van de door de gemeente ingekochte diensten t.b.v. de uitvoering van de algemene voorzieningen 3 die in het Huis van de Wijk worden aangeboden. - Tot eind 2015 beschikken over de diensten van de kwartiermakers - In de door de entiteit op te stellen statuten worden de formele bevoegdheden van de bestuurders nader omschreven. Bovenstaande betreft het ideale toekomstmodel. Om dit te realiseren is er een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente nodig. 1 Met de wijk wordt in deze notitie gedoeld op een al dan niet georganiseerd verband van actieve wijkbewoners zowel in de rol van vrijwilliger/bestuurder als die van deelnemer/gebruiker. 2 Met ontplooiing wordt bedoeld deskundigheidsbevordering voor wijkbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met als doel het zo lang en zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. 3 Aan een algemene voorziening kan iedereen- eventueel tegen betaling deelnemen. 3

4 4. De relatie met de overheid Het streven is het concept Huizen van de Wijk vooral ook VAN de wijk te laten zijn. Een groot deel van de activiteiten speelt zich af in het private domein waar het eigenaarschap bij de burger ligt en volledig sprake is van zelfsturing. Op het snijvlak tussen het private en publieke domein bevinden zich de functies Informatie & Advies en integrale dagbesteding. Het zijn functies waarvan de gemeente in het kader van de Wmo 2015 verplicht is deze aan te bieden aan de burger. De functie Informatie & Advies wordt op een laagdrempelige wijze en vooral door vrijwilligers aangeboden. De integrale dagbesteding die onder aansturing en verantwoordelijkheid van de wijk plaatsvindt, is een algemene voorziening bedoeld voor wijkbewoners met een lichte ondersteuningsvraag. De integrale dagbesteding wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van professionals. Het opdrachtgeverschap voor deze professionals ligt bij de gemeente. De gemeente heeft vanuit haar verantwoordelijkheid belang bij het goed functioneren van het concept Huis van de Wijk en de uitvoering van de algemene voorzieningen. Hier bevindt zich het spanningsveld tussen loslaten in vertrouwen en de uitvoering van de verplichtingen in de Wmo. Er is dan ook een belang om te kunnen sturen op het functioneren van de Huizen van de wijk. Eventuele mogelijkheden hiervoor zijn sturen middels: - Verstrekking in natura; de gemeente verstrekt huisvesting voor de uitvoering van de functies Huis van de Wijk en de inzet van professionals voor de ondersteuning van vrijwilligers en uitvoering van de integrale dagbesteding en Informatie & Advies om niet. Indien het bestuur Huis van de Wijk niet voldoet aan de doelstelling / outcome van de verstrekking kan deze beëindigd worden. - Een Raad van toezicht; kan aan het bestuur van een Huis van de Wijk worden gekoppeld met bepaalde al dan niet verregaande bevoegdheden op het gebied van beleid en financiën, het bestuur te benoemen of te ontbinden. Namens de gemeente heeft minimaal een persoon zitting in de raad van toezicht. - In de statuten kan de bestuurlijke entiteit i.o. een democratisch gehalte van de bestuursvorm in relatie met de wijk regelen. Indien er geen verdere relatie is tussen de gemeente en de betreffende rechtspersoon dan heeft de gemeente in ieder geval geen rechtstreekse bemoeienis hiermee en kan een en ander niet afdwingen. Indien sprake is van een subsidierelatie is een optie dit als voorwaarde op te nemen. - Subsidie: subsidie beoogt activiteiten te stimuleren en kan deze niet afdwingen. Middels een subsidieuitvoeringsovereenkomst kunnen wel verplichtingen tot uitvoering worden opgelegd. 4.1 Sturingsmogelijkheden op uitvoering functies huizen van de wijk en democratisch gehalte. Vanuit de keuze die al eerder gemaakt is om het concept Huis van de Wijk vooral door de wijk zelf vorm te laten geven, en het uitgangspunt dat in het huidige coalitieakkoord wordt gehanteerd, loslaten in vertrouwen, wordt geadviseerd om geen toezichtorgaan als verplichting op te nemen. Zittende besturen Huis van de Wijk hebben in de recente evaluatie pilots concept Huis van de Wijk d.d aangegeven verantwoording af te willen leggen aan de wijk. Zij geven nadrukkelijk aan niet te willen werken met een toezicht orgaan in de vorm van een raad van toezicht. Sturing wordt voorgestaan aan de hand van de mogelijkheden die de regelgeving biedt in het geval een subsidierelatie aan de orde is. Verder kan gebruik worden gemaakt van de beperkte mogelijkheden die er zijn bij het afsluiten van een gebruiks- /huurovereenkomst in 4

5 het kader van het beschikbaar stellen van de accommodatie. 5. De relatie met de wijkbewoners Er wordt gesproken over een Huis VAN de Wijk en dat impliceert dat er een grote mate van betrokkenheid is vanuit de wijk. Dit vormt ook het bestaansrecht voor uitvoering van activiteiten in het Huis van de Wijk, vraaggericht en niet aanbod gestuurd. De ervaring tot nu toe leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De bestuurlijke entiteit die in de wijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het concept Huis van de Wijk dient geworteld te zijn in die wijk. Dit betekent dat er een relatie is met het buurt- en bewonersnetwerk, het sociale wijkteam en de gebruikers van het Huis van de Wijk. Aan de wijk wordt geadviseerd deze relatie vast te leggen in de statuten of het huishoudelijk regelement bij de oprichting van een bestuur Huis van de Wijk. Bij een bestaande stichting kan het eenvoudig opgenomen worden in het huishoudelijk regelement. De wijze waarop de wijk deze relatie invult bepaalt de wijk zelf. Een minimale variant in deze is wel dat ten minste eenmaal per jaar de wijk geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten in het voorafgaande jaar en de plannen voor het komende jaar. Idealiter is het bestuur doorlopend in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers, professionals, ondernemers, kortom iedereen die in de wijk woont en actief is. 6. De bestuurlijke entiteit De Venlose wijken en dorpen verschillen nog al van elkaar en dat komt straks ook tot uiting in de activiteiten en voorzieningen die er landen in de Huizen van de Wijk. Maar ze hebben een ding gemeenschappelijk: wijkbewoners nemen initiatieven en zetten zich in voor hun eigen wijk of dorp. Zij doen dat niet voor de overheid maar voor zichzelf, onder eigen regie en op hun eigen manier. Om die regie ook echt te kunnen voeren is het van belang dat bewoners financieel en organisatorisch zelfstandig zijn en dat het Huis van de Wijk een bepaalde rechtsvorm krijgt. Het Burgerlijk Wetboek kent bepaalde rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Opties kunnen zijn een coöperatie (coöperatieve vereniging), stichting of een vereniging. Coöperatieve vereniging ligt niet voor de hand. Deze oefent een bedrijf uit en doel is te voorzien in stoffelijke behoeften van de leden. Hiertoe worden overeenkomsten afgesloten met de leden. Het betreft behoeften in economische zin. Ideëel doel kan nevendoel zijn maar moet bijkomstig iets zijn. De coöperatieve vereniging wordt gefinancierd door de leden. Potentiele gebruikers zouden allen lid moeten zijn en overeenkomsten moeten gesloten worden. De coöperatieve vereniging is een onderneming en is gericht op het maken van winst. Winst komt ten goede van leden en dit is niet het primaire doel van de Huizen van de Wijk. Een vereniging lijkt ook niet echt geëigend omdat deze uit leden bestaat en zich alleen op deze leden richt. Het openbare karakter van het Huis van de Wijk komt hiermee in het gedrang. Verder is contributie kenmerkend voor een vereniging. Het democratisch gehalte voor de leden is binnen een vereniging wel geborgd. Een stichting voorziet wel in de noodzakelijke algemene toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk, het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven uit de wijk en inspraak bij het functioneren van de Huizen van de Wijk. De meest voor de hand liggende optie is de Stichting. kenmerken bestuursvorm Stichting Vereniging Coöperatie Openbaar karakter

6 Democratisch gehalte +/- + +/- Risico beperkend Risico s die betrokkenen in dit kader lopen In de projectopdracht is nadrukkelijk benoemd dat de risico s voor de betrokkenen inzichtelijk en acceptabel dienen te zijn. De belangrijkste risico s worden hier genoemd Financiële aansprakelijkheid Met het kiezen van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kunnen oprichters/bestuurders van een Huis van de Wijk afstand creëren tussen mensen en organisatie: niet het bestuurslid/wijkbewoner maar de rechtspersoon Huis van de Wijk sluit contracten af en kan bezittingen en schulden hebben. Niet de betrokken bestuursleden maar de rechtspersoon Huis van de Wijk zal aansprakelijk zijn voor de schulden die het Huis van de Wijk op zich neemt. Persoonlijke aansprakelijkheid is wel aan de orde in geval van aantoonbaar verwijtbaar gedrag, maar onder normale omstandigheden staan schulden van de organisatie los van betrokken personen. Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid is een belangrijke zo niet belangrijkste reden te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm Fiscaliteit De gekozen rechtsvorm heeft invloed op het toepasselijke belastingregime. Als de belastingdienst oordeelt dat een vereniging of stichting deelneemt aan het economische verkeer en een onderneming voert, dan zijn deze organisaties BTW en of vennootschapsbelasting plichtig. De belastingdienst beoordeelt dit per individueel geval. Vanuit fiscaal oogpunt is geadviseerd om te komen tot één bestuurlijke entiteit, een gemeentelijke stichting, waar alle plaatselijke Huizen van de Wijk in juridische zin onderdeel van uitmaken. Dit biedt mogelijkheden voor het voorkomen / terug vorderen van BTW heffing op producten en diensten. Welk bedrag het betreft is nu niet bekend. Bij een nadere verkenning betreft het vooral BTW voordeel bij onderlinge detachering tussen zelfstandige Huizen van de Wijk. De professionals die in de Huizen van de Wijk actief zijn, worden voornamelijk via het inkooptraject van de gemeente ingezet of zijn in dienst bij de gemeente. Van onderlinge detachering van professionals tussen de Huizen van de Wijk zal nauwelijks sprake zijn. Het BTW risico lijkt in dit opzicht dan ook beperkt. BTW risico ten aanzien van vastgoed vraagt om lokaal maatwerk. Hier is de organisatiestructuur minder van belang. Zoals eerder in deze notitie beschreven, voelen de vrijwilligers / bestuursleden nu niet voor een overkoepelende stichting waar zij onderdeel van uit moeten maken / verantwoording aan af moeten leggen. Indien uit de bedrijfsvoering van de Huizen van de Wijk blijkt dat een organisatiestructuur met één gemeentelijke stichting substantieel fiscaal voordeel oplevert zal dit opnieuw overwogen worden. Hiertoe wordt per Huis van de wijk een scan gemaakt van de financiële en fiscale situatie. Geadviseerd wordt dan ook om de financiële resultaten van 2015 Huizen van de Wijk te evalueren Wettelijke aansprakelijkheid Besturen kunnen het risico verder inperken door het afsluiten van een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente Venlo kent een vrijwilligersverzekering tegen 6

7 wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA verzekering dient als vangnet bij schade die de eigen WA verzekering van de vrijwilliger / bestuurder niet dekt (een secundaire dekking) bij uitoefening van zijn functie. Er zijn ook nog andere collectieve verzekeringen in dit pakket (bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand..) Wet- en regelgeving Nieuwe voorzieningen die landen in de Huizen van de Wijk zijn gebonden aan wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan Arbowetgeving als er sprake is van arbeidsmatige dagbesteding en Haccp wetgeving bij het bereiden en verstrekken van maaltijden door vrijwilligers. Veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers dient gewaarborgd te zijn. Benodigde investeringen moeten wel in verhouding staan met eventuele risico s. Hier dient pragmatisch op ingestoken te worden waarbij geadviseerd wordt dat de gemeente, in overleg met het betreffende bestuur Huis van de Wijk, eventuele risico s afdekt Beschikbaarheid van de activiteiten en / of accommodatie De gemeente heeft weinig sturingsmogelijkheden voor het naar behoren exploiteren van de benodigde accommodaties. Hiermee lopen individuele burgers het risico dat de benodigde ondersteunings- en begeleidingsvragen in de wijk niet ingevuld worden als het bestuur Huis van de Wijk niet naar behoren functioneert. Om de uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheid van taken voortvloeiend uit de Wmo te garanderen worden afspraken gemaakt met de lokale besturen Huis van de Wijk. Dit zal o.a. gebeuren door het afsluiten van huurovereenkomsten voor het gebruik van ruimte voor de uitvoering van de functies I&A en open inloop / integrale dagbesteding Vorming bestuurlijke entiteit Als er lokaal geen bestuurlijke entiteit gevormd kan worden, of een bestuur om redenen niet meer functioneert, dient er een bestuurlijke vangnetconstructie beschikbaar te zijn. Als uitvoeringsinstrument van het in 2005 vastgestelde accommodatiebeleid is de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo opgericht. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de meest ervaren lokale bestuurders van de gemeenschapshuizen. Deze stichting heeft als doelstelling te functioneren als kenniscentrum voor accommodatiebestuurders, bestuurlijk vangnet bij het niet meer functioneren van een plaatselijk bestuur en het uitvoeren van gezamenlijke inkoop (verzekeringen, energie e.d.). De stichting heeft in de afgelopen periode maar een gedeeltelijke invulling kunnen geven aan haar doelstelling. Het dagelijks bestuur van de stichting is gevraagd of zij stedelijk als bestuurlijk vangnet kan functioneren voor de accommodaties Huizen van de Wijk. Hierop is door het dagelijks bestuur positief gereageerd. Het bestuur geeft aan kennis en ervaring te hebben met het exploiteren van multifunctionele accommodaties. Haar rol zal zijn die van bestuur op afstand, het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansturen van personen die de verdere uitvoering ter hand nemen. Uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk behoort niet tot hun expertise en hier wordt ook een voorbehoud gemaakt. Met betrekking tot bovenstaande modaliteit 3 kan hier vooralsnog geen rol in worden vervuld. Voorgeteld wordt om de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo te vragen als bestuurlijk vangnet voor het beheer en exploitatie van de accommodaties Huizen van de Wijk. De statuten van de stichting sluiten aan bij deze taakstelling. Hiermee is nog geen bestuurlijk vangnet gerealiseerd voor de uitvoering van de vier functies Huis van de Wijk. Geadviseerd wordt om tot daar waar geen lokaal bestuur is de verantwoordelijkheid bij de gemeente te houden, aangestuurd door de kwartiermaker. De periode tot wordt gebruikt om aan het bestuur van de SMAV expertise toe te voegen 7

8 waarna ook ondersteuning geboden kan worden bij bestuurlijke problemen bij de uitvoering van de vier functies Huizen van de Wijk. Een bestuurlijk vangnet impliceert niet dat er een financieel vangnet is bij een (blijvend) exploitatietekort van een Huis van de Wijk. Uitgangspunt is dat bij het beschikbaar stellen van de accommodatie een sluitende begroting haalbaar is. Bij het opstellen van de bedrijfsplannen zal blijken of dit per Huis van de Wijk haalbaar is. Waar nodig zal een maatwerkoplossing voorgesteld worden Beperkingen exploitatie Huizen van de Wijk. Een aantal accommodaties die ingezet gaan worden voor de activiteiten Huis van de Wijk, en nu functioneren als gemeenschapshuis hebben veel moeite de financiële exploitatie sluitend te krijgen. Paracommerciële inrichtingen 4 worden in hun exploitatie beperkt door de Apv. Een commerciële exploitatie van (sommige) Huizen van de Wijk kan hierdoor in het gedrang komen. Waar de horeca ondersteunend is aan de activiteiten zal dit een beperking blijven. Waar de horeca onderdeel is van een arbeidsmatige dagbesteding of gewenste commerciële exploitatie zal hiertoe de benodigde bestemming en vergunning geregeld worden Advies Gezien het feit dat we spreken over een Huis VAN de Wijk de keuze voor de organisatievorm in de wijk respecteren, ook als dit meerdere rechtspersonen betreft, De Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo vragen als vangnet en / kenniscentrum op te treden als vanuit de wijk deze behoefte bestaat, Om de nieuwe Wmo, Participatiewet en Jeugdwet uit te voeren in beginsel gebruiksafspraken te gaan maken met de bestuurlijke entiteiten van de Huizen van de Wijk (o.a. over huur/ gebruik gebouw alsmede facilitering); 4 paracommerciële inrichting: een inrichting die wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon, zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet; paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf 8

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: Aan de burgemeester van Schijndel t.a.v. de afdeling AJZ Postbus 5 5480 AA Schijndel DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW paracommercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 10, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel)

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL.

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. Inleiding In ons land kennen we 16 miljoen mensen, die allerlei dingen kunnen doen, zoals boodschappen doen, een huis huren of kopen, werken en nog veel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model B

DRANK EN HORECAWET Model B DRANK EN HORECAWET Model B Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen. Aanvraag ter verkrijging

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

2. Dossiernummer verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: 3. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

2. Dossiernummer verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: 3. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen Model B Drank- en horecawet aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2010; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van. het horecabedrijf het slijtersbedrijf. 2. Ondernemingsvorm

1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van. het horecabedrijf het slijtersbedrijf. 2. Ondernemingsvorm Aan de burgemeester Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Aanvraagformulier Model A - Drank- en horecawet Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en horecawet voor

Nadere informatie

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE

SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE SOCIALE WIJKTEAMS HUGO TER STEEGE Bijeenkomst Regio Noord-Veluwe Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams Onderwerpen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Voorstel organisatorische consequenties uitvoering Wsw en andere sociale wetgeving

Voorstel organisatorische consequenties uitvoering Wsw en andere sociale wetgeving Voorstel organisatorische consequenties uitvoering Wsw en andere sociale wetgeving 1. Huidige situatie en uitgangspunten 1.1 Sociaal integraal beleid De gemeente Coevorden heeft in haar hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit? BIBOB VRAGENFORMULIER Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Organisatorische en juridische vormgeving collectieven Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Hoe organiseren wij onszelf Vraagt om antwoorden op: 1. Keuze uit rechtsvormen 2. Vaststelling

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Wat betekent BIBOB? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat is het doel van deze wet? De

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties)

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Wooninitiatief Waalre Projecten,

Beleidsplan Wooninitiatief Waalre Projecten, Beleidsplan Algemeen De stichting Wooninitiatief Waalre Projecten, hierna te noemen WIW projecten, is opgericht op 24 november 2009. Deze stichting is opgericht door ouders van (jong)volwassenen met een

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn.

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn. Gemeente Meerssen t.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 90 6230 AB Meerssen Maastricht, 15 juni 2015 Onderwerp Contact : APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Gespreksnotitie over de bestuursvorm: vereniging of stichting

Gespreksnotitie over de bestuursvorm: vereniging of stichting VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie