Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West"

Transcriptie

1 lom tb^ Gescand archief datum ^ 2 2 JULI 2011 Keuze voor het bestuursmodel Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West achtergronden alternatieven afwegingen conclusie versie beslisdocument oktober 2009 Auteur: A.D. Hakkenberg

2 INLEIDING Op 25 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Zuid-Holland West besloten tot de oprichting van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West (JGZ ZHW). De mogelijkheid tot het oprichten van een stichting voor het bewerkstelligen van de integrale jeugd gezondheidszorg (-9 maanden tot 19 (23) jaar) wordt in de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland west opgenomen. De stichting kent een paritair bestuur, dat wil zeggen dat gemeenten en thuiszorgorganisaties ieder een gelijk aantal bestuursleden mogen voordragen en dat er een onafhankelijke, deskundige voorzitter het bestuur completeert. Bestuurlijke dubbelfuncties zijn uitgesloten. De keuze voor dit model is tot stand gekomen na bestudering van verschillende alternatieve modellen. De uitgangspunten bij het bestuderen van de modellen waren: - maximale (bestuurlijke)zelfstandigheid voor de nieuwe organisatie; - voldoende verankering in het publieke domein; - voorkomen van aanbestedingplicht; - kosten In een werkgroep met betrokken ambtenaren uit de verschillende gemeenten zijn uiteindelijk ten behoeve van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van GGD Zuid-Holland West, vijf modellen onderzocht, waarvan één met drie varianten. Deze, hierna beschreven, modellen variëren van het handhaven van de status quo (niets doen) middels een continuüm van mogelijkheden die in de meest vergaande variant leidt tot een volledig geprivatiseerde stichting. Alle tussenliggende varianten verschillen onderling met betrekking tot de hiervoor genoemde uitgangspunten. Ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van GGD Zuid- Holland West, zijn de modellen gewogen aan de hand van de volgende criteria: privaat/publiek; de invloed van de thuiszorg en GGD; risico's van (in- en) aanbesteding; rechtstreekse invloed van de gemeenten op de nieuwe JGZ-organisatie t.b.v. lokaal beleid en lokale activiteiten; rol en plaats in de verschillende modellen in de (op te richten) Centra voor Jeugd en Gezin; de verwachte frictie- en ontvlechtingkosten en besparingen. Hieronder worden de verschillende modellen toegelicht en getoetst aan de hand van de hierboven beschreven criteria. Met betrekking tot de financiële gevolgen worden per model de afwijkingen t.o.v. de gepresenteerde frictiekosten en besparingen JGZ Zuid Holland West beschreven. Deze zijn gebaseerd op model 2. De bestudeerde modellen zijn de volgende: Model 1: een private uitvoeringsorganisatie; Model 2: een publiek- private uitvoeringsorganisatie Model 3: een publieke uitvoeringsorganisatie (zonder gemeenschappelijke regeling); Model 4: een publieke uitvoeringsorganisatie (met gemeenschappelijke regeling) Drie varianten "gemeenschappelijke regeling" (GR): a. er komt een aparte GR voor de JGZ b. er komt een GR met een bestuurscommissie voor de JGZ; c. de 0-4 jarigenzorg wordt overgedragen aan de GGD; Model 5: een nul-variant.

3 Model 1: Privaatrechtelijke organisatie Het betreft hier een volledige private organisatie, in de vorm van een stichting met bestuurlijke onafhankelijkheid van de gemeenten. De dagelijkse leiding van de stichting ligt in handen van het bestuur/de bestuurder. Toezicht is geregeld middels een Raad van Toezicht. Bij de oprichting van de stichting is er een bepaalde mate van vrijheid als het gaat om het in- en verdelen van de zeggenschap (denk aan eigenaarschap (subsidiegever), statuten, bestuur en toezicht). In de statuten kan een beperkte verantwoordingslijn naar de gemeenten middels de subsidierelatie worden opgenomen. Elke gemeente heeft een aparte subsidierelatie met de nieuwe JGZ-organisatie. Het ambtenarenrecht is niet van toepassing. Privaat/publiek: de nieuwe JGZ organisatie is in dit model een privaatrechtelijke stichting. De rollenscheiding: na overdracht van de werkzaamheden hebben thuiszorg en GGD ZHW niets meer met de stichting van doen. Er is geen sprake van een tussenliggende rol voor GGD ZHW. De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model groot; overdragende partijen aan de nieuwe JGZ organisatie zouden in theorie ook weer als concurrent op kunnen optreden. De gemeenten kunnen niet via de bestuurlijke constructie invloed uitoefenen op de nieuwe JGZ organisatie, want zij hebben geen zitting in de Raad van Toezicht. Rechtstreekse gemeentelijke samenwerking krijgt vorm door de afspraken van de stichting met de gemeenten over; 'maatwerk' en hoe dit wordt uitgevoerd. De rol van de nieuwe JGZ organisatie in de lokale centra voor jeugd en gezin, wordt in onderling overleg met de afzonderlijke gemeenten overeengekomen. Ten opzichte van het gepresenteerde model voor frictiekosten en besparingen zijn er binnen deze variant geen substantiële extra kosten noch besparingen te verwachten. Model 2: Publiek-privaatrechtelijk model Dit model is een mengvorm tussen een private organisatie en een publiekrechtelijk organisatie. De mogelijkheid voor een dergelijke stichting t.b.v. de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, wordt vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West. Tussen de individuele gemeenten en de IJGZ-organisatie bestaat een subsidierelatie, gemandateerd aan GGD ZHW. De GGD ZHW blijft in dit model subsidiegever namens de gemeenten. Deze functie kan uitgroeien tot meer wanneer de gemeenten dit wensen. De zeggenschap in deze stichting is paritair. Bestuursleden worden benoemd op gelimiteerde (40%) voordracht van de gemeenten en gelimiteerde (40%) voordracht van de thuiszorg. Dit laatste verandert na een statutair vastgelegde periode van vier jaar en wordt opgevolgd door bestuursaanvulling middels coöptatie. Het bestuur wordt gecompleteerd met een onafhankelijk en deskundige voorzitter (20%). De paritaire bestuursconstructie en de vastlegging in de gemeenschappelijke regeling, is noodzakelijk om de waarschijnlijkheid van aanbesteding tot vrijwel 0 te reduceren. Het ambtenarenrecht is niet van toepassing. Publiek/privaat: In dit model blijft er sprake van publieke verankering, maar is de stichting is een zelfstandige private organisatie. Na overdracht van de werkzaamheden hebben thuiszorg en GGD ZHW niets meer met de uitvoering van de werkzaamheden van doen. De thuiszorg behoudt na oprichting vier jaar een voordrachtrecht voor bestuursleden bij de stichting. In dit model heeft GGD ZHW een tussenliggende rol als subsidiegever namens de gemeenten.

4 De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model nihil. De gemeenten kunnen niet via de bestuurlijke constructie invloed uitoefenen op de nieuwe JGZ organisatie, want zij hebben geen zitting in de Raad van Toezicht. Rechtstreekse gemeentelijke samenwerking krijgt o.a. vorm door afspraken tussen gemeenten en de stichting, over aanvullende diensten. De rol van de nieuwe JGZ organisatie in de lokale centra voor jeugd en gezin, wordt bepaald door afspraken tussen gemeenten en de stichting. De verwachte frictie- en ontvlechtingkosten en besparingen zijn conform het gepresenteerde model. Model 3: Publiekrechtelijke organisatie In dit model is er sprake van een stichting met een rechtstreekse invloed van de gemeenten bv. doordat de gemeenten de leden van de Raad van Toezicht benoemen of wethouders zitting hebben in de Raad van Toezicht van de stichting. De stichting wordt daarmee aangemerkt als een publieke organisatie waar het ambtenarenrecht vrijwel zeker van toepassing is c.q. medewerkers met kans op succes daarop aanspraak doen. publiek/privaat: het betreft hier een publiek model; de risico's van (in- en) aanbesteding is in dit model nihil; na overdracht van de werkzaamheden hebben thuiszorg en GGD ZHW niets meer met de uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg van doen; na overdracht van de werkzaamheden hebben thuiszorg en GGD ZHW niets meer met de uitvoering van de werkzaamheden van doen; de gemeenten kunnen via de bestuurlijke constructie invloed uitoefenen op de nieuwe JGZ organisatie, want zij hebben zitting in de Raad van Toezicht c.q. bestuur; rechtstreekse gemeentelijke samenwerking krijgt o.a. vorm door afspraken tussen gemeenten en de stichting over aanvullende diensten; de rol van de nieuwe JGZ organisatie in de lokale centra voor jeugd en gezin, wordt bepaald door afspraken tussen gemeenten en de stichting; de verwachte frictie- en ontvlechtingkosten zijn hoger en daardoor de besparingen minder omdat het personeel van de thuiszorgorganisaties de status van ambtenaar zullen krijgen. Model 4: Publiekrechtelijk organisatie voor JGZ op basis van een Gemeenschappelijke Regeling In dit model hebben we drie varianten: 4a 4b 4c Een Gemeenschappelijk Regeling (GR) voor de JGZ. De GR GGD ZHW wordt uitgebreid met een bestuurscommissie t.b.v. de JGZ. De JGZ wordt volledig ondergebracht bij de GGD en valt onder de bestaande GR GGD ZHW 4a: Een GR voor de JGZ In dit model wordt t.b.v. de JGZ een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen. Vervolgens is het de keuze om van de GR tegelijkertijd een uitvoeringsorganisatie te maken t.b.v. de gehele JGZ, (dit is een publiekrechtelijke organisatie die vergelijkbaar is met de huidige GGD ZHW. De thuiszorg draagt in dat geval haar werkzaamheden over).

5 Tevens is het mogelijk om in de nieuwe GR de mogelijkheid van een stichting ten behoeve van de uitvoering van de JGZ op te nemen. Binnen deze stichting staat het vrij de zeggenschap nader vorm te geven, zowel vanuit het publieke als het private domein. In het laatste geval benadert dit model 2. Of er aanbestedingsrisico's zijn, dan wel of het ambtenarenrecht van toepassing is, hangt, evenals in model 2, af van de mate waarin private elementen in het bestuur van de stichting een rol spelen. Als er gekozen wordt voor een GR die tevens de uitvoeringsorganisatie betreft, dan is er geen sprake van aanbestedingsrisico, maar gelden dezelfde argumenten als bij model 3 voor de toepassing van het ambtenarenrecht; Medewerkers vallen in dat geval onder het ambtenarenrecht. Publiek/privaat: het betreft hier een publiek model. De rollenscheiding: na overdracht van de werkzaamheden heeft de thuiszorg niets meer met de JGZ van doen; bij oprichting van een stichting geldt dit ook voor de GGD ZHW. De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model gering, ook als er een stichting wordt opgericht (mits de publieke invloed voldoende is gewaarborgd). De gemeenten kunnen via de bestuurlijke constructie invloed uitoefenen op de JGZ, want zij vormen de GR. Bij de oprichting van een stichting is dit niet het geval. De rol van de JGZ in de lokale centra voor jeugd en gezin, wordt bepaald door het bestuur van de GR of het bestuur van de stichting onder de GR. De verwachte frictie- en ontvlechtingkosten en besparingen zijn in de eerste variant hoger en de besparingen minder dan het gepresenteerde model omdat het personeel van de thuiszorgorganisaties de status van ambtenaar zullen krijgen. Bij de tweede (stichtings)variant zijn de financiële gevolgen vergelijkbaar met die van model 2. 4b: De bestaande GR met bestuurscommissie t.b.v. de JGZ De mogelijkheid bestaat om een bestuurscommissie JGZ in te stellen onder de huidige GR GGD ZHW. Deze mogelijkheid is opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en in de GR GGD ZHW (artikel 16). Een commissie kan bevoegdheden (met uitzondering van een aantal specifieke bevoegdheden) van het Algemeen Bestuur uitoefenen. De bestuurscommissie kan gevormd worden door wethouders, of door wethouders en vertegenwoordigers van andere organisatie en een cliëntenraad. Dit model wijkt in principe niet af van de huidige organisatie van GGD Zuid-Holland West. Het ambtenarenrecht is dan ook van toepassing. Indien gewenst kan onder deze bestuurscommissie de JGZ ook in een stichting worden ondergebracht. Dan ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met 4a, 2 e (stichtings)variant. Privaat/publiek: het model is publiek. De rollenscheiding: na overdracht van de werkzaamheden heeft thuiszorg niets meer met de JGZ van doen. De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model nihil. De gemeenten kunnen via de bestuurscommissie invloed uitoefenen op de nieuwe JGZ organisatie want zij vormen de GR. Bij de oprichting van een stichting wordt dit weer minder. De rol van de JGZ in de lokale centra voor jeugd en gezin wordt bepaald tussen de directie en het bestuur van de GR, of het bestuur van de stichting onder de GR. De verwachte frictie- en ontvlechtingkosten en besparingen zijn in de eerste variant hoger en de besparingen minder dan het gepresenteerde model omdat het personeel van de thuiszorgorganisaties de status van ambtenaar zullen krijgen. Bij de tweede (stichtingsvariant) zijn de financiële gevolgen vergelijkbaar met die van model 2.

6 4c: De JGZ naar de GGD In dit model word de jeugdgezondheidszorg in zijn geheel bij GGD Zuid-Holland West ondergebracht. Het ambtenarenrecht is dan van toepassing. Privaat/publiek: het model is publiekrechtelijk. De rollenscheiding: na overdracht van de werkzaamheden heeft de thuiszorg niets meer met de JGZ van doen. De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model nihil. De gemeenten hebben maximale invloed omdat ze het bestuur van de GGD ZHW vormen. De rol van de JGZ in de lokale centra voor jeugd en gezin, wordt bepaald door afspraken tussen gemeenten en de GGD ZHW. De verwachte frictiekosten zijn hoger en de besparingen minder dan het gepresenteerde model omdat het personeel van de thuiszorgorganisaties de status van ambtenaar zullen krijgen. Model 5: De nul-variant Dit model gaat uit van voortzetting van de bestaande bestuurlijke situatie van de jeugdgezondheidszorg ('going concern') en de GGD m.b.t. JGZ ZHW. De financiële aansturing van de JGZ organisatie vindt plaats middels mandatering. Het ambtenarenrecht is deels van toepassing; (GGD personeel) maar niet voor de medewerkers van de thuiszorg. In dit model blijft er sprake van publieke verankering via de GGD ZHW, maar via de thuiszorg is er ook sprake van privaat rechtelijke organisaties; De thuiszorg en de GGD ZHW blijven onverkort betrokken bij alle aspecten van de jeugdgezondheidszorg en met de uitvoering van de werkzaamheden. Tot op heden wordt dit gecoördineerd door de GGD ZHW en treedt deze op als subsidiegever namens de gemeenten. De risico's van (in- en) aanbesteding zijn in dit model nihil. De gemeenten kunnen niet via de bestuurlijke constructie invloed uitoefenen op de JGZ organisatie van de thuiszorg, want zij hebben geen zitting in de Raden van Toezicht van deze instellingen. Rechtstreekse gemeentelijke samenwerking krijgt o.a. vorm door afspraken tussen gemeenten en de verschillende partijen over aanvullende diensten. De rol van de JGZ in de lokale centra voorjeugd en gezin wordt bepaald door afspraken tussen gemeenten en de lokaal opererende organisatie/ stichting. Er zijn geen frictiekosten en ook geen besparingen.

7 AFWEGING VAN DE MODELLEN Uit de beschrijving van de verschillende modellen komt naar voren dat vanuit het oogpunt van het risico op aanbesteding en mogelijk ook de fiscaliteit, een volledige privatisering van de jeugdgezondheidszorg, binnen de huidige politiek-maatschappelijke verhoudingen op dit moment geen haalbare kaart is. Uit de beschrijving van de voornoemde modellen komt tevens naar voren dat het handhaven van de status quo van de GGD Zuid-Holland West (models) zowel maatschappelijk als in relatie tot verschillende landelijke ontwikkelingen en de behoefte van de maatschappelijke partners, ongewenst is. De voornaamste redenen daarvoor zijn: De GGD ZHW kan binnen de huidige constellatie te weinig slagkracht ontwikkelen. De GGD ZHW kan te weinig integraliteit voor de jeugdgezondheidszorg realiseren en behouden. Bovenstaande constateringen leiden tot een eensluidende conclusie: Het komen tot samenwerking met andere maatschappelijke partners binnen een slagvaardiger bestuursmodel. Van de gepresenteerde modellen passen de modellen 2, 3, 4a en b, het best bij de ambitie om tot een zelfstandige werkorganisatie voor de jeugdgezondheidszorg te komen. Model 3 vertoont teveel overeenkomsten met model 4c en betekent materieel hetzelfde. De jeugdgezondheidszorg van de thuiszorg wordt in de praktijk overgedragen aan de GGD ZHW en valt onder rechtstreekse sturing van de gemeenten. Model 4a en 4b zijn onnodig gecompliceerd. Het opnemen van de mogelijkheid om voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg een stichting op te richten, kan ook binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling GGD ZHW. Het oprichten van een aparte bestuurscommissie binnen de huidige GGD bestuursstructuur heeft geen meerwaarde t.o.v. de huidige bestuursstructuur van GGD Zuid Holland West. RESUMEREND Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD ZHW heeft op basis van de hiervoor genoemde overwegingen, gekozen voor model 2. Dit betreft een publiek-private stichting waar gelijkelijk gemeenten en aanvankelijk de thuiszorg de leden kunnen voordragen voor het bestuur, naast een onafhankelijke en deskundige voorzitter. Dit model kent ook nauwelijks bestuurlijke drukte er is sprake van een opdrachtgever en een opdrachtnemer die zonder tussenkomst van commissie of extra overleg zaken kunnen doen. Bestuurlijke dubbelfuncties zijn in dit model uitgesloten. De frictiekosten en besparingsmogelijkheden zijn op dit model gebaseerd. De andere modellen leveren geen lagere kosten en hogere besparingen op. Ook op dit punt zijn er dan ook geen argumenten om voor andere modellen te kiezen. Tenslotte is over dit model overeenstemming met de thuiszorg bereikt. JURIDISCHE TOETS In mei 2009 is ten behoeve van de onderhandelingen met de thuiszorg model 2 juridisch getoetst met het volgende resultaat. Voor een bestuursmodel, waarbij de uitvoering van het takenpakket jeugdgezondheidszorg zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) door een andere organisatie dan een GGD wordt uitgevoerd, biedt de Wpg die mogelijkheid. De oprichting van een stichting voor dit doel dient te worden opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Holland West (GR). Deze stichting kan worden opgericht door de Thuiszorgorganisaties en GGD Zuid-Holland West. In het bestuur kunnen personen namens de Thuiszorg zitting hebben. Personen uit de sfeer van de gemeenten dienen in het bestuur zitting te hebben. Dit laatste om samen met de hiervoor genoemde

8 opname in de GR van de oprichting van een stichting voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg te garanderen dat de jeugdgezondheidszorg verankerd blijft in het publieke domein. Zolang wetgeving niet veranderd is door deze twee elementen van het bestuursmodel de kans op de verplichting van aanbesteding van de diensten van de jeugdgezondheidszorg vrijwel nihil. Het ambtenarenrecht is meer dan waarschijnlijk niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Regionale samenwerking Sociaal Domein. 17 november 2015

Regionale samenwerking Sociaal Domein. 17 november 2015 Regionale samenwerking Sociaal Domein 17 november 2015 Doel van vanavond U meenemen in het proces van de regionale samenwerking: 10 november principebesluit college variant modulaire GR Vanavond informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)).

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)). De Jeugdwet Hoe kan de gemeente de uit de Jeugdwet voortvloeiende decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning organiseren en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties? 18/3/14

Nadere informatie

Made, 17 februari 2004

Made, 17 februari 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 februari 2004 Agendapunt : 4 Aan de Raad Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

Werkgroep governance borging publiek belang JGZ, uitwerking governance

Werkgroep governance borging publiek belang JGZ, uitwerking governance Notitie Van: Betreft: Werkgroep governance borging publiek belang JGZ, uitwerking governance 1. Opdracht werkgroep De werkgroep heeft als opdracht om duidelijkheid te scheppen over de gewenste bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) n.v.t. -

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) n.v.t. - M.O.S. Floor De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 62 54 1 6175833 n.v.t. - Geachte leden van de raad, Graag bieden wij u het rapport aan van de quick scan die in onze opdracht

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 30 november Registratienummer: TB Agendapunt: 10

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 30 november Registratienummer: TB Agendapunt: 10 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 30 november 2016 Registratienummer: TB16.6026733 Agendapunt: 10 Onderwerp: Toekomst GGD: Ontwikkelperspectief 2017-2020 Voorstel: Toelichting: Geen

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente. zaaknummer: blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016

B&W-nota. gemeente. zaaknummer: blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016 gemeente zaaknummer: 115965 blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 1092 - GGD NOG; 561 - Subsidie JGZ onderwerp: Positionering Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 2 013-37 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord

Organisatorische en juridische vormgeving collectieven. Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Organisatorische en juridische vormgeving collectieven Door Wubbo de Raad, lid projectteam SCAN vanuit LTO Noord Hoe organiseren wij onszelf Vraagt om antwoorden op: 1. Keuze uit rechtsvormen 2. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG

Nadere informatie

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Uitwisseling schoolgegevens ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg

Uitwisseling schoolgegevens ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg Uitwisseling schoolgegevens ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg 1. Inleiding/vraagstelling De jeugdgezondheidszorg ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) loopt van 0-19 jaar. Zolang het

Nadere informatie

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz T.a.v. het College van B&W Geleen, 6 januari 2016 Ons kenmerk: Betreft: PV/LB/2016-001 voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Geacht college, Vanaf 2013 werken 32 Limburgse gemeenten 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken

Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken BIJLAGE 1 Verkennen van mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerken Algemeen De motivatie voor samenwerking binnen het zich uitbreidende en vernieuwende, gemeentelijke, sociale domein is al in de

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND MDR 8 JULI 2016 MD 2016-557782747 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND Onderwerp : Toekomst Midden-Delfland Kenmerk : MD 2016-557782747 Bijlagen : -7- Besluitdatum : 8 juli 2016 Voorbereid

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Wat zijn de baten en lasten? Wat doet de gemeente Molenwaard in 2014 voor dit geld? 0 1.070.419

Nadere informatie

Raadsvoorstel 65 Vergadering 26 september Gemeenteraad. Onderwerp : Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant

Raadsvoorstel 65 Vergadering 26 september Gemeenteraad. Onderwerp : Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant Vergadering 26 september 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant B&W vergadering : 11 juli 2017 Zaaknummer : 33420933 Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven.

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr 2008/90316 Te kopiëren: A en B B & W-vergadering van 27 mei 2008 Onderwerp Reorganisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Rapport Integrale JGZ in Hart voor Brabant. 7 oktober 2009

Rapport Integrale JGZ in Hart voor Brabant. 7 oktober 2009 Rapport Integrale JGZ in Hart voor Brabant 7 oktober 2009 1 Inleiding Dit rapport gaat over de toekomst van de jeugdgezondheidszorg in de regio Hart voor Brabant. De aanleiding voor de discussie ligt

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Versie 1.1 Datum: 15 mei 2017 Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie versie 1.1. 1 Intenties en uitgangspunten...

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland

Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland Presentatie gemeenteraad 30 mei 2016 1 Opbouw presentatie Korte presentatie Proces naar besluitvorming Reacties en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Gemeenteraad 26 september 2002

Gemeenteraad 26 september 2002 Gemeenteraad 26 september 2002 Voorstel Onderwerp Datum 26 september 2002 Commissie Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord-Nederland Bestuur Nummer 02/68 Wij stellen u voor in te

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

GGD ZUID-HOLLAND WEST

GGD ZUID-HOLLAND WEST Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Delft Postbus 78 26 ME Delft Afd. Kopie Gemeente Delit DOGi/bijlaao Productnr. 2 6 FEB 215 Betreft: Stand van zaken afwikkeling Openbaar Lichaam GGD

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen 2015: naar verdere integratie? Medische staf Medische staf Medische staf Ziekenhuis Medisch bedrijf Ziekenhuis Ziekenhuis Co-existentie Afstemming Samenwerking

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW)

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW) Bijlage (gemeenten HW) Voorstel opheffing Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidhollandse Eilanden en aansluiting bij de GGD van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Onze gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie