Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent?

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent?"

Transcriptie

1 Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel A onderzoeksplan Wat vind ik een goede docent? In periode 2 en 3 ga je voor het vak onderwijskunde een praktijkonderzoek uitvoeren. Dit praktijkonderzoek is verdeeld over 2 leertaken. Deel A staat in het teken van het schrijven van een onderzoeksplan. Hiervoor krijg je verschillende methodieken aangeleerd. In periode 3 ga je dit onderzoeksplan uitvoeren. In dit praktijkonderzoek staat de overkoepelende vraag centraal Wat vind ik een goede docent? Om van deze vraag een onderzoeksvraag te maken is het van belang dat je scherp voor ogen hebt wat je precies te weten wil komen. Om je een handje te helpen hebben we een onderzoeks-inspiratiekaart geschreven. Deze kaart helpt je om het onderzoeksplan uit te werken. Je werkt in dit document (vanaf pagina 2) deze leertaak uit. Na elke opdrachtbeschrijving vind je een kader waar je de uitkomsten van de opdracht kunt noteren. Hanteer een andere kleur of lettertype zodat het duidelijk zichtbaar is welke tekstdelen je hebt toegevoegd. Je kunt de afmetingen van de kaders aanpassen naar je eigen wensen. Het onderzoeksvoorstel voldoet aan: Een voorblad met de volgende gegevens - naam, studentnummer en adres student - studierichting vt + opleiding - naam en adres studieloopbaanbegeleider - naam van de school - naam en adres van docent onderwijskunde Han-Ils - naam en adres van docenten opleidingsschool. (niet van toepassing wanneer je les krijgt op de han) - (werk)titel van het onderzoek - datum Ontvankelijkheidseisen De ontvankelijkheidseisen worden voorafgaande aan de beoordeling gecontroleerd. Voldoe je niet aan de ontvankelijkheidseisen, dan kan de beoordeling worden gestaakt. Inhoudsopgave + paginanummering APA-richtlijnen: Bij correcte bronvermeldingen wordt de internationale standaard volgens APArichtlijnen gehanteerd en hiervoor kan de site van de HAN 1 als ondersteuning dienen. Taal op Hbo-niveau Ethiek: Als onderzoeker heb je een vertrouwenspositie. Om te voorkomen dat je belangen schaadt, zul je je aan duidelijke regels moeten houden. Op pagina 70 van het boek praktijkonderzoek in de school, vind je meer informatie over de ethische aspecten van het doen van onderzoek (Donk & Lanen, 2012)

2 1. Oriënteren Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren. Je probeert in beeld te brengen welke praktijkvragen er zijn, voor wie deze belangrijk zijn, wat erover bekend is, wat het belang van je onderzoek kan zijn voor de school enz. Je probeert de praktijkvraag van verschillende kanten te bekijken zonder meteen al in te zoomen op een specifiek deel. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 3 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: Praktijkvraag 1. Bekijk eens de onderzoeks-inspiratiekaart. (pagina 9 van dit document) 2. Waar ben je nieuwsgierig naar? Welk thema spreekt je gelijk aan? Maak een keuze voor de richting van je onderzoek. 3. Welke (praktijk)vraag heb je bij dit thema? Wat wil je graag te weten komen? 4. Schrijf een verantwoording over de gemaakte keuze. 1.1 Praktijkvraag 1.2. Opdracht: Mindmap Door te brainstormen over een praktijkvraag maak je inzichtelijk welke aspecten voor jou van belang zijn. Een voorbeeld van een mindmap vind je op pag. 96 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 1. Benoem op basis van de praktijkvraag één centraal kernbegrip. 2. Schrijf alle deelaspecten op die aan het centrale kernbegrip gerelateerd zijn. Je kunt dit doen door woorden of beelden. 3. Ga in gesprek met studiegenoten, begeleiders, leerlingen om dit eerste beeld dat jij hebt aan te vullen. Vul de woorden of beelden aan in een andere kleur zodat deze te onderscheiden zijn. 1.2 Mindmap 2

3 1.3. Opdracht: Verkenning van de literatuur Om beter zicht te krijgen op je praktijkprobleem en inzicht in de begrippen en aspecten die een rol spelen bij de praktijkvraag, zul je vakliteratuur moeten bestuderen. Je begint daarom met een verkenning van de literatuur zodat je een overzicht krijgt van de meest gangbare theorieen. Op pagina 99 van het boek praktijkonderzoek in de school kun je een voorbeeld vinden (Donk & Lanen, 2012). 1. Breng de belangrijkste kernbegrippen en deelaspecten met betrekking tot je praktijkvraag in kaart. Zie hiervoor de uitkomsten van je mindmap. 2. Ga per kernbegrip / deelaspect op zoek naar geschikte betrouwbare informatieve bronnen. Maak hiervoor onder andere gebruik van de bronnen die we hebben gebruikt bij onderwijskunde periode Selecteer stukjes tekst die van belang zijn. Noteer deze in onderstaand schema. Kernbegrip Deelaspect Bronnen Geselecteerde tekst delen (verwijs naar paginanummers) Toelichting 1.4. Opdracht: Aanleiding, context en onderzoeksorganisatie Je hebt nu een globale praktijkvraag, je hebt centrale begrippen geformuleerd en je hebt een overzicht over welke literatuur je kunt gaan gebruiken. Het is belangrijk dat je ook de aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie scherp voor ogen hebt. Beschrijf de volgende aspecten: 1. Aanleiding Beschrijf wat de aanleiding is voor dit onderzoek. Waarom ga je dit onderzoek uitvoeren, wat wil jij hiervan leren? Wat moet dit onderzoek voor jou op gaan leveren? 2. Stage context Beschrijf in grote lijnen binnen welke context het onderzoek zich afspeelt. Ga in op specifieke kenmerken van de schoolcontext die relevant zijn voor het uitvoeren van je onderzoek. 3. Onderzoeksorganisatie -> heb je op onderdelen samengewerkt met medestudenten? Geef kort aan met wie je samenwerkt en hoe deze samenwerking er uit gaat zien. Aanleiding Stage context Onderzoeksorganisatie 3

4 2. Richten Het richten van je onderzoek betekent dat je inzoomt en het probleem probeert af te bakenen om te komen tot een duidelijke hoofdvraag. De opbrengsten van deze activiteit zijn een beschrijving van het doel van het onderzoek en de onderzoeksvraag, al dan niet uitgewerkt in deelvragen. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 4 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: Formuleren van het onderzoeksdoel Met het formuleren van je onderzoeksdoel geef je de richting aan van de opbrengsten die je onderzoek moet opleveren. Het is heel belangrijk om het doel van je onderzoek helder te hebben. Bij het opstellen van het onderzoeksdoel hanteren we vijf richtlijnen. Het onderzoeksdoel is gebaseerd op de oriëntatie van de praktijkvraag Het onderzoeksdoel is geformuleerd in termen van opbrengsten Het onderzoeksdoel is voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd. Het onderzoeksdoel leent zich voor het doen van praktijkonderzoek Het onderzoeksdoel is besproken met belanghebbenden in de school. 2.1 Onderzoeksdoel 2.2. Opdracht: Formuleren van de onderzoeksvraag De onderzoeksvraag moet zijn afgestemd op het onderzoeksdoel. Deze twee vormen namelijk de kapstok voor je onderzoek. Het is van belang dat je de vraag helder hebt geformuleerd omdat deze richtinggevend is voor de uitvoer van het onderzoek. 1. Bekijk nogmaals wat je hebt genoteerd bij de beschrijving van je praktijkvraag en je onderzoeksdoel. 2. Probeer bij elk vraagwoord (wie? Wat? Wanneer? Waar?) een of meerdere vragen te bedenken gericht op je onderzoeksdoel en praktijkprobleem. 3. Formuleer een onderzoeksvraag. Je kunt hier ook een extra deelvraag formuleren. 2.2 Onderzoeksvraag 4

5 2.3. Opdracht: de literatuurstudie In de richtfase van je onderzoek werk je de verkenning van de literatuur uit tot een literatuurstudie. Dit wordt ook wel het theoretisch kader genoemd. Een literatuurstudie is een overzicht van bestaande kennis en inzichten uit de vakliteratuur over het praktijkprobleem dat centraal staat in je praktijkonderzoek. Dit houdt in dat je het praktijkprobleem beschrijft aan de hand van relevante betrouwbare bronnen en dat je inzichtelijk maakt wat andere al over dit onderwerp hebben geschreven. Dit alles schrijf je op in eigen woorden. Je kunt niet volstaan met een definitie of verklaring van een enkele bron. De kwaliteit van je literatuurstudie vergroot je door gebruik te maken van verschillende bronnen. Een voorbeeld van een literatuurstudie vind je op pagina 130 van het boek Praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). Werkwijze 1. Maak gebruik van het schema verkenning van de literatuur (opdracht 1.3) 2. Ga per kernbegrip of deelaspect na of je genoeg bronnen hebt genoteerd en of je het schema nog moet aanvullen omdat nu je onderzoeksvraag is vastgesteld. 3. Lees/bestudeer de bronnen die je hebt genoteerd. 4. Neem de informatie over die jij bruikbaar vindt voor je onderzoek. Zorg ervoor dat je noteert uit welke bron de betreffende informatie afkomstig is. Je mag tekstfragmenten (een enkele zin) letterlijk overnemen maar dan moet je hier wel juist naar verwijzen. Vind je relaties tussen verschillende bronnen? Zitten er overeenkomsten of juist verschillen in de verschillende teksten? 5. Leid je literatuurstudie in met een uitleg van wat je gaat beschrijven. 6. Omvang: 1 a4. Maak gebruik van minimaal 3 verschillende bronnen (exclusief het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 2.3 literatuurstudie 5

6 3. Plannen Na het richten volgt het plannen. Tijdens het plannen maak je keuzes wat betreft de vormgeving van je onderzoeksproces. Je denkt na over de onderzoeksactiviteiten die je gaat ondernemen om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je hoofdvraag. Als gevolg van deze activiteit ontstaat het onderzoeksplan, dat beschouwd kan worden als het resultaat van de drie kernactiviteiten oriënteren, richten en plannen. Voor meer informatie kun je hoofdstuk 5 lezen uit het boek praktijkonderzoek in de school. (Donk & Lanen, 2012) Opdracht: observeren -> het ontwerpen van een observatie instrument Als docent ben je gedurende een schooldag de hele tijd aan het observeren. Bij observeren als onderzoeksactiviteit verzamel je echter doelgericht, systematisch en goed doordacht data om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Observeren is een directe vorm van data verzamelen, je bekijkt namelijk ter plekke wat er in de klas gebeurt. Het uitvoeren van een goede observatie is arbeidsintensief en niet eenvoudig. Je moet een observatie dan ook uitvoerig voorbereiden. De voorbereiding voer je uit in deze fase van je onderzoek. Voor dit onderzoek ga je 1 klas een dag lang volgen, je volgt 5-8 lessen van verschillende docenten. Je gaat gebruik maken van een gestructureerde observatie methodiek. In het observatieschema moet je exact aangeven op welke gedragingen van de docent je wilt gaan letten. Je registreert de waarnemingen door te turven, iets aan te vinken of aantallen te noteren. Je zult zelf een observatieschema moeten gaan ontwerpen. Daarvoor maak je gebruik van gegevens uit je onderzoeksplan: de beschrijving van de praktijkvraag, de onderzoeksvraag en de literatuurstudie. Het ontwerpen van een observatieschema is lastig. Je kunt namelijk uit verschillende soorten observatieschema s kiezen. Kies voor dit onderzoek uit een van de volgende twee vormen (1) Observatieschema waarmee je observeert of iets voorkomt of (2) Observatieschema waarmee je observeert hoe vaak iets voorkomt. Voorbeelden en extra informatie over deze twee observatievormen vind je op pagina 190 en 191 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 1. Bepaal welke informatie je te weten wilt komen door deze dataverzamelingsmethode Worden er in de literatuur duidelijke gedragingen beschreven? Wil je redeneringen testen? 2. Kies een vorm van een observatieschema 3. Bepaal welke aspecten je wilt gaan meten (maximaal 3 aspecten) 4. Ontwerp een schema 5. Test je observatieschema wanneer je achterin de klas mee kijkt met je werkplekbegeleider. Is het schema werkbaar? Meet je de juiste informatie? Moet je een aanpassing doen? 3.1 observeren 6

7 3.2. Opdracht: interview -> het ontwerpen van een interviewleidraad Het bevragen van docenten en leerlingen is een veelvoorkomende dataverzamelingsmethode. Bij het interviewen is het de kunst data zo te verzamelen dat de resultaten niet beïnvloed zijn door de manier van bevragen. Elke vraag die je stelt moet direct bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Voor dit onderzoek ga je 2 leerlingen en 2 docenten interviewen. Je maakt gebruik van een (zeer) gestructureerde interview methode. Een voordeel hiervan is dat je de opbrengsten van de verschillende interviews met elkaar kunt vergelijken. Bij het uitvoeren van het interview maak je gebruik van een interviewleidraad, deze moet je zelf gaan ontwerpen. In dit stappenplan beschrijf je welke onderwerpen je wilt gaan bespreken en in welke volgorde je de vragen gaat stellen. 1. Bepaal welke informatie je te weten wilt komen door deze dataverzamelingsmethode 2. Schrijf de interviewleidraad uit. A. Een beschrijving van het doel van het interview B. Een aanduiding van de manier waarop het gesprek wordt vastgelegd C. Een beschrijving van de afspraken over anonimiteit en het terugkoppelen van resultaten D. Een beschrijving van de start van het interview E. Een beschrijving van de vragen 2 in een logische volgorde F. Een beschrijving van de afronding van het interview 3. Test je interviewvragen bij een studiegenoot. Is deze interviewleidraad werkbaar? Krijg je de juiste informatie? Moet je een aanpassing doen? 3.2 interviewleidraad 2 Je kunt gebruik maken van verschillende vormen van interviewvragen. Op blz. 205 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012) vind je een uitleg van deze verschillende vormen. 7

8 3.3. Opdracht: Beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten Nu je de onderzoeksmethoden hebt bepaald is het tijd om na te denken over de uitvoer van deze activiteiten. Hiervoor maak je een tijdsplanning en beschrijf je welke organisatorische aspecten komen kijken bij de uitvoer. In je tijdsplanning geef je aan welke onderzoeksactiviteiten je verspreid over periode 3 gaat uitvoeren. De volgende onderzoeksactiviteiten maken hier deel van uit; het verzamelen van data, het analyseren van data en het rapporteren van de data. Maak inzichtelijk wanneer je welke activiteiten gaat uitvoeren. 1. Noteer welke onderzoeksactiviteiten je gaat uitvoeren. Beantwoord per onderzoeksactiviteit de volgende vier vragen a) Op welk deel van het onderzoek is de onderzoeksactiviteit gericht? b) Wat ga je doen; beschrijf zo precies mogelijk op welke manier je de activiteit gaat uitvoeren. Denk hierbij vooral aan de organisatie. c) Wie heb je nodig? d) Wanneer in periode 3 voer je de onderzoeksactiviteit uit. 2. Beschrijf een tijdsplanning van de verschillende onderzoeksactiviteiten. Voorbeelden vind je op blz. 166 van het boek praktijkonderzoek in de school (Donk & Lanen, 2012). 3.3 beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten Bronnenlijst Vul deze lijst aan met de bronnen die je hebt gebruikt voor dit onderzoek Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2009). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 8

9 ONDERZOEKS INSPIRATIE KAART LERARENGEDRAG Praktijkvraag In dit onderzoek staat de vraag centraal Wat vind jij een goede docent? Je gaat dit onderzoek richten door gebruik te maken van het thema leraargedrag. Waar ben je nieuwsgierig naar? Corrigeren? Belonen? (non) verbaal lerarengedrag? Motivatie? Je zou dan de volgende praktijkvragen kunnen onderzoeken. Hoe corrigeert de leerkracht non-verbaal? Hoe beloont de leerkracht non-verbaal? In welke mate corrigeren en belonen docenten? En wat zijn effecten? 3 Welk leraargedrag (a.d.h.v. cirkel interpersoonlijk leraargedrag / Roos van Leary) vertonen leraren en hoe reageren leerlingen? Waar blijkt de motivatie van leerlingen uit? Het kan zijn dat er geen goede suggestie voor je bij staat. Bedenk dan zelf een praktijkvraag en vraag toestemming aan je docent(en). Mindmap: Je kunt op internet gemakkelijk een mindmap digitaal maken. Bijvoorbeeld op of Verkenning van de literatuur Het is belangrijk om bij een praktijkonderzoek goede en recente bronnen te gebruiken. Hierbij enkele suggesties. De artikelen en boeken zijn te vinden in de mediatheek of op internet. interpersoonlijk Leraargedrag Reader artikel 2 pagina 8 t/m 22 Verstegen, R., & Lodewijks, H. (2014). interactiewijzer (pp ). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Belonen en corrigeren Reader artikel 1 pagina 1 t/m 7 Geel, V. v. (2012). Gedragsmodificatie (pp ). Amersfoort: ThiemeMeulenhof. Motivatie Teitler, P. (2013). Lessen in orde; handboek voor de onderwijspraktijk. (pp ). Bussum: Coutinho. Marzano, R., & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies (pp ). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Geel, V. v. (2013). De orde in orde vernieuwd Assen: Amersfoort: ThiemeMeulenhof. Korthagen, F., & Lagerwef, b., (2014). Een leraar van klasse. Een goede docent worden en blijven. (4e druk). Den Haag: Boom Lemma. Hoofdstuk Goei, S., L. (2013). School wide Positive Behavior Support in Nederland. Nieuw Meesterschap, 3(3), 3-10 Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van., Verbeeck, K. (2014) Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie (pp ). Bussum: Uitgeverij Coutinho Mijland, I. (2013) Leerlingen op school motiveren: Iedereen gemotiveerd. JSW Mijland, I. (2013) Ongemotiveerde leerlingen zijn ook gemotiveerd op school motiveren: Iedereen gemotiveerd. Bij de les Let op: dit is een uitdagende vraag 9

10 Beoordelingsformulier Praktijkonderzoek deel A: onderzoeksplan Naam student: Beoordelaar: Datum: De ontvankelijkheidseisen worden voorafgaande aan de beoordeling gecontroleerd. Voldoe je niet aan de ontvankelijkheidseisen, dan kan de beoordeling worden gestaakt Ontvankelijkheidseisen Voldaan Niet voldaan Het verslag is voorzien van een inhoudsopgave. Het verslag is voorzien een paginanummering. De bronnen zijn volgens APA richtlijnen verwezen. Het verslag is in helder en correct Nederlands geschreven (Hbo-niveau). De student schrijft zijn bevindingen waardevrij op (ethische regels). Cijferberekening: Bij alle beoordelingen V is het cijfer een 5.5. Per + cijfer met 0,45 verhoogd & Per - cijfer met 0,45 verlaagd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn uitgevoerd. Opdrachten Oriënteren Opdracht 1.1 Praktijkvraag Opdracht 1.2 Mindmap Opdracht 1.3 Verkenning van de literatuur Opdracht 1.4 Aanleiding, context en onderzoeksorganisatie Richten Opdracht 2.1 Formuleren van het onderzoeksdoel - V + Kijkkader - wanneer het criterium er in zit maar onvoldoende kwaliteit heeft of wanneer iets ontbreekt. V: De praktijkvraag is helder gedefinieerd. +: De praktijkvraag is helder gedefinieerd en het wordt duidelijk vanuit welke handelingsverlegenheid de student dit onderzoek gaat starten. V: De mindmap geeft een beeld van het centrale kernbegrip en het wordt duidelijk welke informatie de student heeft toegevoegd na gesprekken met de omgeving. +: De mindmap geeft een uitgebreid beeld en zo volledig mogelijk van het centrale kernbegrip en legt voorzichtig verbanden. Het wordt duidelijk welke informatie de student heeft toegevoegd na gesprekken met de omgeving. V: De literatuur is verkend op basis van het kernbegrip, verschillende deelaspecten zijn gedefinieerd. De student verwijst met name naar basisliteratuur. +: De literatuur is uitgebreid verkend op basis van het kernbegrip, verschillende deelaspecten zijn gedefinieerd. De student verwijst naast de basisliteratuur ook naar zelf gevonden bronnen. V: De aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie zijn helder beschreven. +: De aanleiding, context en de onderzoeksorganisatie zijn helder en gedetailleerd beschreven. V: Het onderzoeksdoel is gebaseerd op oriëntatie van de praktijkvraag, het onderzoeksdoel: is geformuleerd in termen van opbrengsten, is voldoende afgebakend, eenduidig geformuleerd en leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. 10

11 +: Het onderzoeksdoel is gebaseerd op oriëntatie van de praktijkvraag, het onderzoeksdoel: is geformuleerd in termen van opbrengsten, is voldoende afgebakend, eenduidig geformuleerd en leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. Daarnaast staat het onderzoeksdoel in relatie met de aanleiding en context. Opdracht 2.2 Formuleren van de onderzoeksvraag Opdracht 2.3 Literatuurstudie Plannen Opdracht 3.1: Het ontwerpen van een observatie instrument Opdracht 3.2: Het ontwerpen van een interviewleidraad Opdracht 3.3: Beschrijven en plannen van de onderzoeksactiviteiten V: De onderzoeksvraag is richtinggevend voor het doen van onderzoek +: De onderzoeksvraag is richtinggevend voor het doen van onderzoek en wordt onderbouwd door de oriënterende opdrachten ( ) en de het onderzoeksdoel. V: In de literatuurstudie zijn de begrippen die gebruikt worden duidelijk beschreven en/of gedefinieerd. +: In de literatuurstudie zijn de begrippen die gebruikt worden duidelijk beschreven en/of gedefinieerd. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Diverse interpretaties van begrippen in de literatuur worden tegen elkaar afgewogen. V: Het observatie-instrument bestaat uit een heldere observatie opdracht. De testfase van het instrument is beschreven. +: Het observatie-instrument bestaat uit een heldere observatie opdracht waar zichtbaar de beschreven literatuur in is verwerkt. De testfase van het instrument is beschreven. V: de interviewleidraad is helder en volledig uitgewerkt (een beschrijving van: doel, manier van vastleggen, afspraken over anonimiteit, het terugkoppelen van resultaten, start van het interview, de vragen en de afronding van het interview) +: de interviewleidraad is helder en volledig uitgewerkt (een beschrijving van: doel, manier van vastleggen, afspraken over anonimiteit, het terugkoppelen van resultaten, start van het interview, de vragen en de afronding van het interview). De literatuur is zichtbaar verwerkt. V: Per onderzoeksactiviteit is beschreven op welk deel van het onderzoek de onderzoeksactiviteit is gericht, de wijze van uitvoeren, wie hiervoor nodig zijn en wanneer de onderzoeksactiviteit uitgevoerd gaat worden. +: Per onderzoeksactiviteit is uitgebreid en gedetailleerd beschreven op welk deel van het onderzoek de onderzoeksactiviteit is gericht, de wijze van uitvoeren, wie hiervoor nodig zijn en wanneer de onderzoeksactiviteit uitgevoerd gaat worden. Tevens is er een concrete en reële tijdsplanning opgenomen. Overige Feedback Cijfer Paraaf docent 11

12 Gekoppeld aan OWE en/of beroepstaak Gekoppeld aan de volgende competenties Niveau Ontwerper/ontwerpgroep / sectie/school Leerlijn onderzoeksvaardigheden Geschikt voor de volgende vakken: Studiebelastingsuren Relevantie/ kader Omschrijving/ instructie Resultaatverwachting Beoordeling Literatuur Praktijkonderzoek deel A: Wat vind ik een goede docent? Oriëntatie op lesgeven 1.interpersoonlijk, 2.pedagogisch, 4.organisatorisch, 7.competent in reflectie en ontwikkeling Niveau 1: Propedeuse Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sectie onderwijskunde van het instituut voor Leraar en School Basisbeginselen praktijkonderzoek Alle vakken van de tweedegraads lerarenopleiding 40 sbu s Met deze leertaak leer je hoe je door middel van praktijkonderzoek vragen over onderwijssituaties op een systematische wijze kunt beantwoorden. Je leert gebruik te maken van twee veel voorkomende dataverzamelingsmethoden: observeren en interviewen. Deze leertaak met de bijbehorende bijeenkomsten is onderdeel van een doorlopende leerlijn die in het laatste opleidingsjaar eindigt met een afstudeeronderzoek. Centraal in dit praktijkonderzoek staat de vraag; Wat vind ik een goede docent? In periode 2 en 3 ga je voor het vak onderwijskunde een praktijkonderzoek uitvoeren. Dit praktijkonderzoek is verdeeld over 2 leertaken. Deel A (leertaak 1 aan het eind van periode 2) staat in het teken van het schrijven van een onderzoeksplan. Hiervoor krijg je verschillende methodieken aangeleerd. In periode 3 ga je dit onderzoeksplan uitvoeren. Het uiteindelijk onderzoeksverslag is deel B van deze leertaak (leertaak 2 aan het eind van periode 3). Voor een gedetailleerde omschrijving kun je de uitwerking van de leertaak bekijken in bijlage 1 van de studiewijzer. Een verslag met de uitwerking van de deelopdrachten onderzoek. Zie leertaak beschrijving. De leertaak maakt onderdeel uit van het deeltentamen Dossier onderwijskunde 1a. De leertaak moet met minimaal een 5,5 beoordeeld worden. Voor de beoordeling van de leertaak zie het beoordelingsformulier. Inleveren: Eind periode 2. Omdat er wordt gewerkt met verschillende opleidingsscholen kunnen de inleverdata verschillen. Donk, C. van der, Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. ISBN:

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor:

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor: Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan Van: Voor: A. De inleiding Wordt de aanleiding van het onderzoek duidelijk beschreven? Wordt er een beschrijving gemaakt

Nadere informatie

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen 9/21/ Rian Aarts & Kitty Leuverink

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen 9/21/ Rian Aarts & Kitty Leuverink Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek! AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen Rian Aarts & Kitty Leuverink 1 Inhoud bijeenkomst 2 Praktijkprobleem bespreken Onderzoeksdoel formuleren

Nadere informatie

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen Rian Aarts & Kitty Leuverink Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek! Inhoud bijeenkomst 2 Praktijkprobleem bespreken Onderzoeksdoel formuleren

Nadere informatie

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen Rian Aarts & Kitty Leuverink. Waar moet je rekening mee houden?

AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen Rian Aarts & Kitty Leuverink. Waar moet je rekening mee houden? Inhoud bijeenkomst 2 AOS docentonderzoek bijeenkomst 2 Onderzoeksdoel en -vragen Rian Aarts & Kitty Leuverink Onderzoeksdoel formuleren Onderzoeksvragen (hoofdvraag met deelvragen) formuleren Bron: Baarda,

Nadere informatie

Uitwerkingen hoofdstuk 5

Uitwerkingen hoofdstuk 5 Uitwerkingen hoofdstuk 5 Oefening 1 Het beoordelen van de keuze voor methoden van dataverzameling Freek richt zich met zijn dataverzameling alleen op de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Hij had echter

Nadere informatie

11/20/2017. AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Methode van onderzoek Rian Aarts & Kitty Leuverink.

11/20/2017. AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Methode van onderzoek Rian Aarts & Kitty Leuverink. AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Methode van onderzoek Rian Aarts & Kitty Leuverink 1 De methode = (onderzoeks)aanpak In de methode ook wel onderzoeksaanpak genoemd - beschrijf je hoe je een antwoord

Nadere informatie

Leerwerktaak: Verhaaltjessom oplossen aanleren

Leerwerktaak: Verhaaltjessom oplossen aanleren Leerwerktaak: oplossen aanleren Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school

Nadere informatie

Onderzoekende School Bachelorproef in co-creatie door studenten kleuteronderwijs en basisscholen

Onderzoekende School Bachelorproef in co-creatie door studenten kleuteronderwijs en basisscholen Onderzoekende School Bachelorproef in co-creatie door studenten kleuteronderwijs en basisscholen Sofie Michels & Bénédicte Vanblaere Situering Lerarenopleiding kleuteronderwijs AHS: grootschalige curriculumhervorming

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

BOL OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER STUDIEWIJZER

BOL OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER STUDIEWIJZER BOL OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER STUDIEWIJZER BOL PBGZ 13 Gehandicaptenzorg en samenleving profielfase Cohort 2016 2019 kwartiel 11 INSTROOMVEREISTEN: Om aan deze leereenheid

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7. Kenniscentrum Talentontwikkeling

Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7. Kenniscentrum Talentontwikkeling Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7 Kenniscentrum Talentontwikkeling Visie op Onderzoek in Opleidingsschool BOSS po Binnen OS BOSS po streven we ernaar om leerkrachten op te leiden die onderzoekend, intentioneel

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Bas van Bas Lanen van Lanen Cyrilla Cyrilla van der van Donk der Donk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Werkplan vakverdieping kunstvakken

Werkplan vakverdieping kunstvakken Werkplan vakverdieping kunstvakken 2012-2013 algemene gegevens Naam: Klas: Nanda ten Have VR3C Gekozen vakverdieping: Beeldend onderwijs Persoonlijke leerdoel gekoppeld aan de vakcompetenties of gericht

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren Startbijeenkomst ptaak jaar 2 Ontwerpen en innoveren Wat is het doel? Hoe gaan we dat doel bereiken? Met extra aandacht voor Ontwerponderzoek Dataverzamelingsmethoden Interviewen Toetsen van leereffect

Nadere informatie

Toetsing Let op! Belangrijke data:

Toetsing Let op! Belangrijke data: Toetsing De toetsing voor dit leerarrangement Praktijkgericht Onderzoek LA5-jaar 1, bestaat uit twee onderdelen: 1. Een (schriftelijke) onderzoeksopzet; 2. Een (mondelinge) presentatie van (de kern van)

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Onderzoeksboekje. Klas: Namen:

Onderzoeksboekje. Klas: Namen: Onderzoeksboekje Klas: Namen: De onderdelen van de onderzoekscyclus: 1. Introductie 2. Verkennen 3. Opzetten onderzoek 4. Uitvoeren onderzoek 5. Concluderen 6. Presenteren 7. Verdiepen/verbreden 2 Science

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING/ Sonja van de Valk

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING/ Sonja van de Valk Let op!!! Dit is een groeidocument. Dat wil zeggen dat dit werkplan regelmatig bijgesteld zal moeten worden. Bekijk per competentie eerst waar je mee wilt beginnen. Vul nog niet meteen alles in. Zorg er

Nadere informatie

Studiehadleiding. Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging

Studiehadleiding. Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging Studiehadleiding Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging Naam onderwijseenheid: Methoden en vaardigheden voor praktijkonderzoek Code onderwijseenheid: HBOMIGV015MV Jaar: Onderwijsperiode:

Nadere informatie

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Instructie student Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER DOSSIERCREBO KWALIFICATIE NIVEAU COHORT KERNTAAK VERSIE : 1v1 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. Instructie

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding. HANDLEIDING Educatieve minor

Onderwijs en Opvoeding. HANDLEIDING Educatieve minor , Onderwijs en Opvoeding HANDLEIDING Educatieve minor Fase Semester 1 Leerroute Educatieve Minor 2018-2019 Schrijvers Susan Kruis, Danielle van der Maten en Inge Oudkerk-Pool e-mail Docenten: m.s.kruis@hva.nl

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18. In de startblokken 19

Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18. In de startblokken 19 Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18 In de startblokken 19 STAP 1 Van interesse tot brainstormen over het onderwerp 29 Beschrijvende

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN HOE DOE IK DAT? WORKSHOP PLUSWEEK KLAS 1, 2, 3

ONDERZOEK DOEN HOE DOE IK DAT? WORKSHOP PLUSWEEK KLAS 1, 2, 3 ONDERZOEK DOEN HOE DOE IK DAT? WORKSHOP PLUSWEEK KLAS 1, 2, 3 WAAROM ONDERZOEK? Onderzoek doen is een belangrijke wetenschappelijke vaardigheid. Tijdens de plusweek ga je leren hoe je dat moet doen. Je

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Inleiding en leerdoelen betekent letterlijk terugkoppeling. In situaties waarin je met anderen omgaat, communiceert, wordt er mee bedoeld dat je de ander

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp Het werkplan algemene gegevens Naam: Manon Oonk Klas: Vr3C gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp: Mijn opdracht is om de herfstkinderen in de kleutergroep extra uitdaging te bieden

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Dominique van Maas Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred Paulis Datum: 19-01-014 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster

Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster Uitwerking Domein Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht Honoursforum GZ Onderwerp / thema: Naam student: Studentnummer: Opleiding: Studiejaar

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een artikel?

Hoe schrijf ik een artikel? Hoe schrijf ik een artikel? Gebruiksaanwijzing in 7 stappen Vondelschool, januari 2013 Hoe schrijf ik een artikel? Bij het schrijven van een artikel werk je aan een informatieve tekst (weettekst). Dit

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Kandinsky College. locatie Jorismavo

Profielwerkstuk. Kandinsky College. locatie Jorismavo Profielwerkstuk Kandinsky College locatie Jorismavo schooljaar 2018-2019 1 Wat is het profielwerkstuk? Het profielwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over het door jou gekozen profiel. In

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Matt Huntjens ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op pad/excursie

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

DIRECTE INSTRUCTIE. Versie Tentamen. Proeve (RU) Competentie(s)

DIRECTE INSTRUCTIE. Versie Tentamen. Proeve (RU) Competentie(s) LWT DIRECTE INSTRUCTIE Tentamen Fase 1 RU Opleidingsbekwaam Hoofdfase HAN LIO-bekwaam Proeve (RU) Competentie(s) Standaardles 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en

Nadere informatie

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen?

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? Noteer ook 2 reservekeuzen: 1. 2. 1. Wat weet je al van dit beroep? Schrijf het

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Het onderzoeksverslag

Het onderzoeksverslag Het onderzoeksverslag Rian Aarts & Kitty Leuverink Onderzoeksverslag (zie ook handboek blz. 306) Titel en Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding (ook wel: Aanleiding) Probleemstelling

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid BKE november 2016

Toetsbekwaamheid BKE november 2016 Toetsbekwaamheid BKE november 2016 De Basiskwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. Een belangrijk aspect in die toetspraktijk is het gesprek over toetsing: het vragen/

Nadere informatie

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Opdracht voor 2 personen ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Studiewijzer voor studenten Algemene Professionele Vorming (APV) AOS ZuidOost-Brabant Module 4: Klassenmanagement 1

Studiewijzer voor studenten Algemene Professionele Vorming (APV) AOS ZuidOost-Brabant Module 4: Klassenmanagement 1 Studiewijzer voor studenten (APV) AOS ZuidOost-Brabant Module 4: Klassenmanagement 1 VT/DT: voltijd Periode: 3 Leerjaar: 1 Cohort: 2017 Vakcode: G16P04 Credits: 2 SBU: 56 Contacturen: 16 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 1 persoon HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk. Mavo 4

Handleiding profielwerkstuk. Mavo 4 Handleiding profielwerkstuk Mavo 4 2019 2020 Inleiding: Je gaat dit jaar een profielwerkstuk maken. Het doel van het profielwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie