KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016"

Transcriptie

1 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG 6 2. SAMENWERKING MET DE GRONINGER GEMEENTEN CONTINUEREN 7 3. WARME OVERDRACHT VAN DE JEUGDZORG 7 4. AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 9 5. PLANNING 11 2

3 1. INLEIDING In deze kaderbrief stellen Gedeputeerde Staten de eerste uitgangspunten vast ten behoeve van het jeugdbeleid voor de provincie Groningen voor de periode Het huidige beleid is aan herijking toe omdat het beleidskader jeugd JONG IN GRONINGEN op 1 januari 2013 afloopt. Het jeugdbeleid van de provincie Groningen richt zich op het domein jeugdzorg en op de aansluiting tussen de jeugdzorg en het onderwijs. De kwaliteit van onderwijs vormt hierbinnen een aandachtspunt. Deze kaderbrief is richtinggevend en laat tegelijkertijd ruimte. In de kaderbrief worden de hoofdkaders weergegeven welke als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking van het provinciale beleidskader jeugd. Voor deze verdere uitwerkingen nodigen wij betrokken partijen, zoals de instellingen werkzaam binnen het jeugddomein en onderwijs en de Groninger gemeenten, uit om met ons mee te denken. De beleidsperiode staat voor een dynamische periode waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt overgedragen naar de gemeenten. Naast deze overdracht dient de huidige wet op de jeugdzorg goed uitgevoerd te blijven worden. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is vastgelegd dat de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. Synchroon aan het decentraliseren van de provinciale jeugdzorgtaken richting gemeenten wordt in de periode van ook een fasegewijze overgang van de jeugd-ggz (Geestelijke Gezondheidszorg), jeugd-lvg (Licht Verstandelijk Gehandicapten) en de gesloten jeugdzorg, die nu respectievelijk door de AWBZ en het ministerie van VWS gefinancierd worden, ingezet. In deze kaderbrief gaan wij uit van de jeugdzorgtaken waar wij nu als provincie wettelijk verantwoordelijk voor zijn en de decentralisatie daarvan naar gemeenten per uiterlijk De jeugdzorgtaken waar wij tot die tijd verantwoordelijk voor zijn betreffen: - de inkoop van het zorgaanbod jeugdzorg - het in stand houden van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) en diens wettelijke taken - zorg dragen voor vertegenwoordiging van cliëntenbelangen - het voeren van ketenregie ten behoeve van een sluitende jeugdzorgketen. De landelijke bestuursafspraken tussen het Rijk, Inter Provinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Groninger provinciale coalitieakkoord Energiek en Scherp aan de wind geven tevens uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. Daarnaast ligt er ook de intentieverklaring Doorkijk naar een nieuw Bestuursakkoord Jeugd dat door provincie en gemeenten op 7 juli 2011 is afgesloten als voorloper op een nieuw bestuursakkoord jeugd tussen provincie en gemeenten. Op grond van bovengenoemde uitgangspunten hebben wij een visie en ambitie op hoofdlijnen geformuleerd. Hieruit hebben wij drie prioriteiten gefilterd die naar ons idee aansluiten bij de belangrijkste ontwikkeling voor de Groninger jeugd en de taken waar we als provincie de komende periode voor staan. 1 Het onderhandelaarsakkoord dat op 21 april 2011 werd ondertekend, aangevuld met de correspondentie tussen kabinet en VNG naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres en de brieven aan het IPO en UvW. Er is geen overeenstemming bereikt over het onderdeel 'werk'. De bestuursafspraken hebben ook geen status als het gaat om de korting op de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Voor Jeugd gelden echter onverkort de bestuursafspraken van 21 april

4 In deze kaderbrief nemen wij u op hoofdlijnen mee in onze visie en ambitie, in de drie prioriteiten zoals wij die zien voor de komende periode, de reikwijdte en randvoorwaarden en de daarbij behorende procedure en planning zoals wij die voor ogen hebben. 4

5 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD Voor de beleidsperiode hebben wij op hoofdlijnen een visie en ambitie geformuleerd. Deze visie en ambitie vormen de basis voor de verdere uitwerking van het beleid voor de komende periode. Hierbij vormen, zoals reeds vermeld in de inleiding, de jeugdzorgtaken waar wij als provincie wettelijk verantwoordelijk voor zijn en de decentralisatie van deze taken naar gemeenten per uiterlijk 2016 het uitgangspunt. VISIE Onze visie voor de komende beleidsperiode luidt als volgt: Het belang van de jeugdige staat centraal. De Groninger jeugdige moet zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Als hulp nodig is moet deze hulp zo vroeg mogelijk geboden worden, in de meest lichte vorm en zo snel en dicht mogelijk bij huis. Hierin stimuleren wij de zelf- en samenredzaamheid. Wij komen samen met gemeenten, vertegenwoordigers van de jeugdigen en andere partijen tot een gezamenlijke visie en aanpak op het gebied van jeugd voor het nu, de overdracht en de periode daarna. Wij vinden daarbij dat goed onderwijs een voorwaarde is voor de ontwikkeling van de jeugdige en voor de bloei van onze samenleving. AMBITIE De ambitie die wij bij deze visie geformuleerd hebben is de volgende: - Het kwalitatief goed uitvoeren van onze wettelijke taak op de jeugdzorg tot(en met) Dit betekent onder meer dat de (wettelijke) doorlooptijden gehaald worden en er geen wachtlijsten zijn. - Continueren van de samenwerking met de Groninger gemeenten. Hierbij streven wij ernaar om, in afstemming met de verschillende beleidsverantwoordelijken en financiers van jeugdzorg, een sluitende jeugd(zorg)keten te realiseren. Samen met gemeenten wordt er een nieuw Bestuursakkoord jeugd opgesteld en uitgevoerd. - Via een warme overdracht wordt onze wettelijke taak gedecentraliseerd richting gemeenten. Wij werken toe naar het principe van één financieringsstroom. Hierbij intensiveren wij de samenwerking met de gemeenten en andere financiers van jeugdzorg. In het begin van dit traject willen wij gemeenten maximaal aanjagen en faciliteren. - Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij hebben blijvende aandacht voor de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. 5

6 3. PRIORITEITEN De ambitie zoals wij deze hierboven hebben beschreven laat zich vertalen in drie prioriteiten die naar ons idee aansluiten bij de belangrijkste ontwikkeling voor de Groninger jeugd en de taken die wij als provincie moeten en willen uitvoeren. De prioriteiten zoals wij deze geformuleerd hebben zijn: 1. Uitvoeren van de wettelijke taak jeugdzorg. 2. Samenwerking met de Groninger gemeenten continueren. 3. Warme overdracht van de jeugdzorg. De uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van jeugdzorg (zoals de inkoop van zorgaanbod, in stand houden van Bureau Jeugdzorg, cliëntenbelangen en voeren van ketenregie) zal in het licht van de warme overdracht van deze taken in toenemende mate in overleg met gemeenten uitgevoerd worden. Het belang van goed onderwijs en de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs vormen onderdeel van de prioriteiten 2 en 3. De prioriteiten 1 en 2 voeren wij uit in samenhang met prioriteit 3. Hieronder volgt per prioriteit een korte toelichting. 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg en het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte en vraag van jeugdigen en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat jeugdigen hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er dient dus kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod te zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie een doeluitkering. Deze uitkering wordt ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugd en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Onze ambitie is om tot het moment van de decentralisatie de wettelijke taak op jeugdzorg kwalitatief goed uit te voeren. Voor Bureau Jeugdzorg betekent dit dat de (wettelijke) doorlooptijden gehaald worden, er gewerkt wordt conform kwalitatief goede methodieken en de indicatiebesluiten leidend zijn voor de vraag naar zorg. Ons streven is erop gericht dat jeugdigen binnen 9 weken na indicatiestelling van zorg worden voorzien en niet onverantwoord lang wachten. Met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg zullen wij afspraken maken waardoor zoveel mogelijk jeugdigen kunnen worden voorzien van zorg en waarbij de keuzevrijheid en mogelijkheden voor jeugdigen vergroot worden. Daarnaast zorgt Bureau Jeugdzorg voor een kwalitatief goede dienstverlening en het uitvoeren van hun taken zoals die met gemeenten zijn afgesproken. Dit betreft onder meer het uitvoeren van zorgcoördinatie en een decentrale manier van indiceren. De doeluitkering jeugdzorg moet toereikend zijn om onze wettelijke taak goed uit te voeren. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Met het geld dat wij van het Rijk ontvangen streven wij naar een maximale efficiëntie van de zorg. Gezien de aankomende transitie achten wij het van belang dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de onderhandelingen over het beschikbare budget wordt betrokken. Verder zijn wij bij de uitvoering van de jeugdzorg ook gebonden aan afspraken die landelijk in dit kader worden gemaakt. 6

7 2. SAMENWERKING MET DE GRONINGER GEMEENTEN CONTINUEREN Onze ambitie is om in afstemming met de verschillende beleidsverantwoordelijken en financiers van jeugdzorg (zoals gemeenten en het zorgkantoor) een sluitende jeugd(zorg)keten te realiseren. De provincie en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een goede aansluiting tussen het provinciale jeugdzorgbeleid en het lokale jeugdbeleid. Ook dient er afstemming te zijn met het onderwijsveld, de justitieketen en andere financiers in de jeugdzorg. In 2008 is in gezamenlijkheid door Groninger gemeenten en de provincie Groningen het platform jeugd opgericht. Het doel hiervan is om de problemen in de jeugdzorg in gemeenschappelijkheid op te pakken. In het platform jeugd zijn naast de provincie alle Groninger gemeenten vertegenwoordigd middels acht coördinerende portefeuillehouders. De gemeenten zijn voor de onderlinge afstemming op het gebied van jeugd onderverdeeld in acht jeugdgebieden. In deze acht gebieden vindt er op het gebied van jeugd en onderwijs ambtelijke en bestuurlijke intergemeentelijke afstemming en meningvorming plaats. Wij willen de huidige samenwerking met de Groninger gemeenten via het daartoe opgerichte platform jeugd continueren. Uit de evaluatie van het platform jeugd is gebleken dat deze manier van samenwerken vertrouwd en bewezen is. Hieruit kwam met name het project Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG) positief naar voren. Binnen de huidige kaders vindt de opdracht voor het platform jeugd zijn weerslag in het bestuursakkoord jeugd Er wordt een nieuw bestuursakkoord jeugd opgesteld en uitgevoerd. Hierbinnen zullen afspraken gemaakt worden over de decentralisatie van de jeugdzorg en daarmee gemoeide warme overdracht. Dit nieuwe bestuursakkoord zal tot nieuwe opdrachten aan het platform leiden, waarin de transitie van de jeugdzorg een belangrijke rol zal spelen. Het onderwijs speelt een belangrijke rol binnen onze ambitie van een sluitende jeugd(zorg)keten. Wij stimuleren het onderwijsveld zich te versterken als signaleerder van risico s en ondersteuner bij het wegnemen van risico s en problemen. Vanuit afstemmingsoverleggen met het onderwijs wordt een beroep gedaan op de zorgplicht van schoolbesturen en willen wij de ontwikkelingen rond het Rijksbeleid passend onderwijs laten aansluiten op de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 3. WARME OVERDRACHT VAN DE JEUGDZORG Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg. Volgens de landelijke kaders zal dit uiterlijk 2016 gerealiseerd zijn. In de landelijke uitgangspunten wordt het centrum voor jeugd en gezin de front-office in de gemeenten waar advies, ondersteuning, basiszorg en ontsluiting naar specialistische zorg geboden wordt. Als provincie onderschrijven wij de decentralisatie van de jeugdzorg en het vormen van één financieringsstroom. Wij erkennen hierbij wel de omvangrijke taak voor gemeenten. De transitie van de jeugdzorg is een complex proces waarin de inhoudelijke veranderopgave van het gehele stelsel voorop staat, maar waar tegelijkertijd ingrijpende financiële en positionele keuzes gemaakt moeten worden. Met de decentralisatie wordt niet alleen een transitie maar ook een transformatie uitgevoerd. De provincie wil haar taken warm overdragen naar de gemeenten. Ook de afstemming tussen en met (de ontwikkelingen in ) het onderwijs moet hier in meegenomen worden zoals dit nu al is vormgegeven in ons Groninger model 2. Daarnaast vinden wij het van belang dat 2 In 2009 is binnen onze provincie vanuit de vastgestelde kaders en afspraken 'Zorg voor jeugd Groningen' (ZvJG) het Groninger model in werking getreden. De basis hiervan bestaat eruit dat er in elke gemeente (of vorm van regionaal samenwerkingsverband) een laagdrempelig loket is ingericht voor direct klantencontact. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de coördinatie van hulpverlening wordt georganiseerd. Regionaal bevinden zich in de acht vastgestelde zorgregio's een back-office van de centra voor jeugd en gezin waar zorgcoördinatie wordt uitgevoerd op basis van meldingen in de provinciebrede verwijsindex risicojongeren (ZvJG). 7

8 er een goede aansluiting komt tussen jeugdzorg en de justitieketen, zowel op lokaal niveau (met veiligheidshuizen) als op bovenlokaal niveau (met aanbod voor het gedwongen kader en aanpak kindermishandeling). De overgedragen provinciale jeugdzorg komt tezamen met de Licht Verstandelijk Gehandicapten zorg (LVG), de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en de gesloten jeugdzorg bij gemeenten terecht. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de taken en uitvoering van de verschillende sectoren op elkaar aan te laten sluiten. Onze rol als provincie binnen de jeugdzorg verandert hetgeen betekent dat wij moeten bepalen wat wij belangrijk vinden wat in de decentralisatie of te wel de warme overdracht door gemeenten idealiter overgenomen wordt. In het nog op te stellen nieuwe bestuursakkoord Jeugd tussen gemeenten en provincie wordt een nog nader uit te werken gezamenlijke ambitie opgenomen. Onze inzet in de uitwerking hiervan, naast de landelijke kaders, zal zijn: - jeugdigen groeien gezond en veilig op - de zorg voor jeugdigen is dichtbij en gemakkelijk toegankelijk - het netwerk rondom de jeugdige en de algemene voorzieningen wordt versterkt - de gemeenten bieden een samenhangende en complete zorgstructuur. Vanuit de wettelijke taak als ketenregisseur en ons belang voor een warme overdracht wil de provincie in de aanloop naar de transitiefase gemeenten maximaal aanjagen en faciliteren om die transitiefase goed en stevig neer te zetten. Geleidelijk willen wij in de transitiefase steeds meer een deelnemende partij zijn waarbij wij coachend en faciliterend zijn aan de gemeenten. De provinciale rol in de samenwerking en de kennisoverdracht in het transitietraject heeft tot doel dat de provincie de jeugdzorg daadwerkelijk warm over kan dragen, waarbij gemeenten sneller en beter in staat zijn hun verantwoordelijkheden op te pakken. 8

9 4. AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN De afbakening van ons beleid voor de periode vindt enerzijds zijn grens in de wettelijke kaders en anderzijds in een aantal uitgangspunten zoals wij die hebben bepaald. De wettelijke kaders geven aan waar wij als provincie in de beleidsperiode verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast gelden voor ons een aantal uitgangspunten ter verdere afbakening van ons beleid. AFBAKENING Wij gaan ervan uit dat er 1 financieringsstroom voor de gehele jeugdzorg komt, waarbij er een nieuwe wettelijk kader gaat gelden. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Eén van de uitgangspunten voor ons beleid is dat wij aansluiting zoeken bij de mogelijkheden en kracht van jeugdigen en hun opvoeders en deze helpen te versterken en de zelf- en samenredzaamheid te vergroten. De jeugdige blijft in alle ontwikkelingen centraal staan en heeft toegang tot de lokale en bovenlokale voorzieningen. Bij onze activiteiten houden wij rekening met de wensen en behoeften van de jeugdigen in onze provincie door jeugdigen rechtstreeks of via vertegenwoordiging te consulteren. Het landelijke beleid op het gebied van jeugd en op het gebied van de transitie moet nog (verder) ontwikkeld worden. Dit moet leiden tot een herijking van het landelijke jeugdbeleid voor de periode vanaf Begin 2012 is een landelijk transitieplan jeugd beschikbaar met kaders, afspraken en fasering dat als basis dient voor het nog provinciaal op te stellen transitieplan. Hierin wordt ook bepaald of de verschillende onderdelen van de jeugdzorg in één keer of fasegewijs overgedragen zullen worden aan gemeenten. Uiterlijk begin 2012 worden er vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties randvoorwaarden voor bovenlokale samenwerking op het terrein van jeugd aan gemeenten bekend gemaakt. Gemeenten hebben vervolgens een jaar de tijd om onderlinge afspraken te maken over de bovenlokale uitvoering van de nieuwe taken. Wij hebben geen wettelijke taak op het gebied van onderwijs. Onze inzet is erop gericht dat kinderen goed onderwijs kunnen volgen in onze provincie. Hierbij zien wij een relatie met de jeugdzorg en de arbeidsmarkt. Voor het jaar 2013 zijn er concrete middelen beschikbaar om de kwaliteit van onderwijs middels aanpak van (zeer) zwakke scholen te verbeteren. RANDVOORWAARDEN Om onze ambitie als provincie waar te kunnen maken zien wij tevens een aantal noodzakelijke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Afstemming, overleg, commitment en vertrouwen van de betrokken partners uit het veld. De doeluitkering jeugdzorg vanuit het Rijk dient toereikend te zijn. De landelijke kaders voor zowel de realisatie van een gezamenlijk transitieproces en warme overdracht als voor de aansluiting bij het toekomstige landelijke jeugdbeleid dienen helder te zijn. Met gemeenten wordt er een gezamenlijk transitieplan jeugd gerealiseerd en uitgevoerd. 9

10 Om een warme overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten te realiseren, dienen gemeenten te beschikken over een inhoudelijke visie en een bovenlokale samenwerkingsstructuur. De invoeringskosten/ vergoedingen voor frictiekosten in het kader van de transitie van de jeugdzorg dienen toereikend te zijn. 10

11 5. PLANNING De basis voor de planning, zoals wij die voor ogen hebben voor het realiseren van ons nieuwe beleidskader jeugd, ligt in de wettelijke kaders zoals de Wet op de jeugdzorg deze voorschrijft voor het aanleveren van het ontwerp en het definitieve beleidskader aan het Rijk en vaststelling door Provinciale Staten. Onderstaand tijdspad geeft u inzicht in onze planning en activiteiten voor de realisatie van het nieuwe beleidskader jeugd Vaststellen van de hoofdkaders en het proces zoals omschreven in de kaderbrief. Besluitvorming ligt bij Gedeputeerde Staten Het verzenden van de Kaderbrief aan Provinciale Staten, instellingen en organisaties binnen het jeugd- en onderwijsdomein en aan de Groninger Gemeenten en het plaatsen van een advertentie Nader uitwerken en schrijven van het beleidskader jeugd Het voeren van overleg voor nadere inhoudbepaling en uitwerkingen met betrokken partijen zoals de instellingen werkzaam binnen het jeugddomein en onderwijs en de Groninger gemeenten. Dit zal in de vorm van ronde tafelgesprekken plaatsvinden. Begin december 2011 December 2011 December 2011 tot en met februari 2012 Eind januari, begin februari 2012 Vaststelling van het ontwerpbeleidskader Maart, april 2012 door Gedeputeerde Staten en aanbieding aan Provinciale Staten Inspraakperiode (minimaal 6 weken) April, mei 2012 Verwerken van de inspraakreacties Tot medio juli 2012 Vaststellen definitieve beleidskader in September 2012 Gedeputeerde Staten Bespreken definitieve beleidskader in Oktober 2012 commissie WCWL Vaststellen definitieve beleidskader door November 2012 Provinciale Staten Toezending definitieve beleidskader naar het December 2012 Rijk en betrokken organisaties, instellingen en gemeenten 11

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant Onderwerpen Jeugdzorg Noordoost Brabant Verandering in de jeugdzorg Inhoudelijke opgave centraal Wat komt er op gemeente af Regionale samenwerking Provinciaal beleid Rijksbeleid Invoeringskosten Voor u

Nadere informatie

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011)

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) 1 Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) I-WL/2012/569 Aanjaagteam Noordoost Brabant Gemeente Den Bosch- Romy van den Hogen Gemeente Schijndel- Toon Boselie Gemeente Oss-

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie)

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Versie 3 Datum: 7 maart 2012 1 Inhoud 1. Aanleiding...3 2. Samenhang met andere decentralisaties...3 3. Beleidsontwikkeling rond transitie jeugdzorg...3

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Jeugd. Van Beleid naar Praktijk 8

Voortgangsrapportage Jeugd. Van Beleid naar Praktijk 8 Voortgangsrapportage Jeugd Van Beleid naar Praktijk 8 Periode: maart 2012 tot september 2012 Voortgangsrapportage Jeugd Van Beleid naar Praktijk 8 Periode: maart 2012 tot september 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Projectplan - bestuursopdracht

Projectplan - bestuursopdracht Projectplan - bestuursopdracht decentralisatie Jeugdzorg April 2012 Gemeente Leudal Nederweert - Weert Datum: april 2012 Type project: Majeur project door de gemeenteraad van de gemeente Leudal op. door

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Bent u voorbereid op gemeentelijke jeugdzorg? november 2010

Bent u voorbereid op gemeentelijke jeugdzorg? november 2010 www.pwc.com Bent u voorbereid op gemeentelijke jeugdzorg? 2010 Inhoudsopgave 1. De landelijke situatie: complex, zwakke eerste lijn, verkokering in de specialistische jeugdzorg en ingrijpende maatregelen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG Programma 1. Introductie 2. Jeugdzorg 3. Begeleiding AWBZ naar WMO 4. WnV incl.

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Jeugd

Voortgangsrapportage Jeugd Voortgangsrapportage Jeugd Van Beleid naar Praktijk 6 Periode: maart 2011 tot oktober 2011 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 Samenvatting 5 Inleiding: Van Beleid naar Praktijk 6 8 1. Beleid Algemeen 9 1.1

Nadere informatie

TRANS JEUGD, ZORG EN WELZIJN. Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016

TRANS JEUGD, ZORG EN WELZIJN. Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 TRANS JEUGD, ZORG EN WELZIJN Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 JEUGD, ZORG EN WELZIJN Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Routekaart transitie Jeugdzorg. Deel 1: Inhoud. 1. Waarom decentralisaties?

Routekaart transitie Jeugdzorg. Deel 1: Inhoud. 1. Waarom decentralisaties? Routekaart transitie Jeugdzorg De komende jaren zal het lokaal bestuur in belangrijke mate in het teken staan van de op handen zijnde decentralisaties. Gemeenten krijgen er een omvangrijk takenpakket bij

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Toegang tot de geïndiceerd jeugdzorg Ambulante jeugdzorg Residentiële jeugdzorg Pleegzorg en crisishulp Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdbescherming

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

www.pwc.com Wat kunnen we leren van geschiedenis van Bureau Jeugdzorg? Inleiding Wiel Janssen voor NCJ Bijeenkomst 9 september met artsen

www.pwc.com Wat kunnen we leren van geschiedenis van Bureau Jeugdzorg? Inleiding Wiel Janssen voor NCJ Bijeenkomst 9 september met artsen www.pwc.com Wat kunnen we leren van geschiedenis van Bureau Jeugdzorg? Inleiding Wiel Janssen voor NCJ Bijeenkomst 9 september met artsen Regie in de jeugdzorg (1995). Wat waren de problemen? Kinderen

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam

Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam B&A Consulting Peter van der Loos 18 juni 009 OCW 1 SZW VROM-WWI BZK Gemeente Rotterdam ROC s JUS J&G VWS Burger Stadsregio

Nadere informatie

Startdocument transitie jeugdzorg 2012

Startdocument transitie jeugdzorg 2012 Startdocument transitie jeugdzorg 2012 Regio Kop van Noord-Holland Den Helder Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Texel Zijpe 12 april 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanleiding en doel 3 3. Waar staan we

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

UP2010 JONG IN GRONINGEN

UP2010 JONG IN GRONINGEN UP2010 JONG IN GRONINGEN Inleiding... 4 1 Visie op hoofdlijnen voor 2010... 5 1.1 Beleidsontwikkelingen in relatie tot 2010... 6 1.1.1 Ontwikkelingen nieuwe Financieringssystematiek... 6 1.1.2. Uitvoering

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG Deel 1 Algemene projectgegevens Naam project Programma Portefeuillehouder Gemeente

Nadere informatie

Handreiking. transitie. Jeugdzorg. Voor ChristenUnie-raadsleden, wethouders, gedeputeerden en statenleden

Handreiking. transitie. Jeugdzorg. Voor ChristenUnie-raadsleden, wethouders, gedeputeerden en statenleden Handreiking transitie Jeugdzorg Voor ChristenUnie-raadsleden, wethouders, gedeputeerden en statenleden Thematische Partij Commissie Jeugd en Gezin februari 2012 Inleiding Een veilig en gezond opgroeiklimaat

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012. Beleidsadviseur Jeugdzorg

Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012. Beleidsadviseur Jeugdzorg Bijeenkomst Jeugdzorg 1 juni 2012 Bennie Kock Beleidsadviseur Jeugdzorg Transitie of Transformatie Kansen voor de toekomst : Ruimte voor interactie tussen professional en zorgvrager (missie/visie, gedeelde

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie