KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016"

Transcriptie

1 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG 6 2. SAMENWERKING MET DE GRONINGER GEMEENTEN CONTINUEREN 7 3. WARME OVERDRACHT VAN DE JEUGDZORG 7 4. AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 9 5. PLANNING 11 2

3 1. INLEIDING In deze kaderbrief stellen Gedeputeerde Staten de eerste uitgangspunten vast ten behoeve van het jeugdbeleid voor de provincie Groningen voor de periode Het huidige beleid is aan herijking toe omdat het beleidskader jeugd JONG IN GRONINGEN op 1 januari 2013 afloopt. Het jeugdbeleid van de provincie Groningen richt zich op het domein jeugdzorg en op de aansluiting tussen de jeugdzorg en het onderwijs. De kwaliteit van onderwijs vormt hierbinnen een aandachtspunt. Deze kaderbrief is richtinggevend en laat tegelijkertijd ruimte. In de kaderbrief worden de hoofdkaders weergegeven welke als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking van het provinciale beleidskader jeugd. Voor deze verdere uitwerkingen nodigen wij betrokken partijen, zoals de instellingen werkzaam binnen het jeugddomein en onderwijs en de Groninger gemeenten, uit om met ons mee te denken. De beleidsperiode staat voor een dynamische periode waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt overgedragen naar de gemeenten. Naast deze overdracht dient de huidige wet op de jeugdzorg goed uitgevoerd te blijven worden. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is vastgelegd dat de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. Synchroon aan het decentraliseren van de provinciale jeugdzorgtaken richting gemeenten wordt in de periode van ook een fasegewijze overgang van de jeugd-ggz (Geestelijke Gezondheidszorg), jeugd-lvg (Licht Verstandelijk Gehandicapten) en de gesloten jeugdzorg, die nu respectievelijk door de AWBZ en het ministerie van VWS gefinancierd worden, ingezet. In deze kaderbrief gaan wij uit van de jeugdzorgtaken waar wij nu als provincie wettelijk verantwoordelijk voor zijn en de decentralisatie daarvan naar gemeenten per uiterlijk De jeugdzorgtaken waar wij tot die tijd verantwoordelijk voor zijn betreffen: - de inkoop van het zorgaanbod jeugdzorg - het in stand houden van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) en diens wettelijke taken - zorg dragen voor vertegenwoordiging van cliëntenbelangen - het voeren van ketenregie ten behoeve van een sluitende jeugdzorgketen. De landelijke bestuursafspraken tussen het Rijk, Inter Provinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Groninger provinciale coalitieakkoord Energiek en Scherp aan de wind geven tevens uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. Daarnaast ligt er ook de intentieverklaring Doorkijk naar een nieuw Bestuursakkoord Jeugd dat door provincie en gemeenten op 7 juli 2011 is afgesloten als voorloper op een nieuw bestuursakkoord jeugd tussen provincie en gemeenten. Op grond van bovengenoemde uitgangspunten hebben wij een visie en ambitie op hoofdlijnen geformuleerd. Hieruit hebben wij drie prioriteiten gefilterd die naar ons idee aansluiten bij de belangrijkste ontwikkeling voor de Groninger jeugd en de taken waar we als provincie de komende periode voor staan. 1 Het onderhandelaarsakkoord dat op 21 april 2011 werd ondertekend, aangevuld met de correspondentie tussen kabinet en VNG naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres en de brieven aan het IPO en UvW. Er is geen overeenstemming bereikt over het onderdeel 'werk'. De bestuursafspraken hebben ook geen status als het gaat om de korting op de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Voor Jeugd gelden echter onverkort de bestuursafspraken van 21 april

4 In deze kaderbrief nemen wij u op hoofdlijnen mee in onze visie en ambitie, in de drie prioriteiten zoals wij die zien voor de komende periode, de reikwijdte en randvoorwaarden en de daarbij behorende procedure en planning zoals wij die voor ogen hebben. 4

5 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD Voor de beleidsperiode hebben wij op hoofdlijnen een visie en ambitie geformuleerd. Deze visie en ambitie vormen de basis voor de verdere uitwerking van het beleid voor de komende periode. Hierbij vormen, zoals reeds vermeld in de inleiding, de jeugdzorgtaken waar wij als provincie wettelijk verantwoordelijk voor zijn en de decentralisatie van deze taken naar gemeenten per uiterlijk 2016 het uitgangspunt. VISIE Onze visie voor de komende beleidsperiode luidt als volgt: Het belang van de jeugdige staat centraal. De Groninger jeugdige moet zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Als hulp nodig is moet deze hulp zo vroeg mogelijk geboden worden, in de meest lichte vorm en zo snel en dicht mogelijk bij huis. Hierin stimuleren wij de zelf- en samenredzaamheid. Wij komen samen met gemeenten, vertegenwoordigers van de jeugdigen en andere partijen tot een gezamenlijke visie en aanpak op het gebied van jeugd voor het nu, de overdracht en de periode daarna. Wij vinden daarbij dat goed onderwijs een voorwaarde is voor de ontwikkeling van de jeugdige en voor de bloei van onze samenleving. AMBITIE De ambitie die wij bij deze visie geformuleerd hebben is de volgende: - Het kwalitatief goed uitvoeren van onze wettelijke taak op de jeugdzorg tot(en met) Dit betekent onder meer dat de (wettelijke) doorlooptijden gehaald worden en er geen wachtlijsten zijn. - Continueren van de samenwerking met de Groninger gemeenten. Hierbij streven wij ernaar om, in afstemming met de verschillende beleidsverantwoordelijken en financiers van jeugdzorg, een sluitende jeugd(zorg)keten te realiseren. Samen met gemeenten wordt er een nieuw Bestuursakkoord jeugd opgesteld en uitgevoerd. - Via een warme overdracht wordt onze wettelijke taak gedecentraliseerd richting gemeenten. Wij werken toe naar het principe van één financieringsstroom. Hierbij intensiveren wij de samenwerking met de gemeenten en andere financiers van jeugdzorg. In het begin van dit traject willen wij gemeenten maximaal aanjagen en faciliteren. - Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij hebben blijvende aandacht voor de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. 5

6 3. PRIORITEITEN De ambitie zoals wij deze hierboven hebben beschreven laat zich vertalen in drie prioriteiten die naar ons idee aansluiten bij de belangrijkste ontwikkeling voor de Groninger jeugd en de taken die wij als provincie moeten en willen uitvoeren. De prioriteiten zoals wij deze geformuleerd hebben zijn: 1. Uitvoeren van de wettelijke taak jeugdzorg. 2. Samenwerking met de Groninger gemeenten continueren. 3. Warme overdracht van de jeugdzorg. De uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van jeugdzorg (zoals de inkoop van zorgaanbod, in stand houden van Bureau Jeugdzorg, cliëntenbelangen en voeren van ketenregie) zal in het licht van de warme overdracht van deze taken in toenemende mate in overleg met gemeenten uitgevoerd worden. Het belang van goed onderwijs en de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs vormen onderdeel van de prioriteiten 2 en 3. De prioriteiten 1 en 2 voeren wij uit in samenhang met prioriteit 3. Hieronder volgt per prioriteit een korte toelichting. 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg en het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte en vraag van jeugdigen en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat jeugdigen hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er dient dus kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod te zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie een doeluitkering. Deze uitkering wordt ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugd en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Onze ambitie is om tot het moment van de decentralisatie de wettelijke taak op jeugdzorg kwalitatief goed uit te voeren. Voor Bureau Jeugdzorg betekent dit dat de (wettelijke) doorlooptijden gehaald worden, er gewerkt wordt conform kwalitatief goede methodieken en de indicatiebesluiten leidend zijn voor de vraag naar zorg. Ons streven is erop gericht dat jeugdigen binnen 9 weken na indicatiestelling van zorg worden voorzien en niet onverantwoord lang wachten. Met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg zullen wij afspraken maken waardoor zoveel mogelijk jeugdigen kunnen worden voorzien van zorg en waarbij de keuzevrijheid en mogelijkheden voor jeugdigen vergroot worden. Daarnaast zorgt Bureau Jeugdzorg voor een kwalitatief goede dienstverlening en het uitvoeren van hun taken zoals die met gemeenten zijn afgesproken. Dit betreft onder meer het uitvoeren van zorgcoördinatie en een decentrale manier van indiceren. De doeluitkering jeugdzorg moet toereikend zijn om onze wettelijke taak goed uit te voeren. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Met het geld dat wij van het Rijk ontvangen streven wij naar een maximale efficiëntie van de zorg. Gezien de aankomende transitie achten wij het van belang dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de onderhandelingen over het beschikbare budget wordt betrokken. Verder zijn wij bij de uitvoering van de jeugdzorg ook gebonden aan afspraken die landelijk in dit kader worden gemaakt. 6

7 2. SAMENWERKING MET DE GRONINGER GEMEENTEN CONTINUEREN Onze ambitie is om in afstemming met de verschillende beleidsverantwoordelijken en financiers van jeugdzorg (zoals gemeenten en het zorgkantoor) een sluitende jeugd(zorg)keten te realiseren. De provincie en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een goede aansluiting tussen het provinciale jeugdzorgbeleid en het lokale jeugdbeleid. Ook dient er afstemming te zijn met het onderwijsveld, de justitieketen en andere financiers in de jeugdzorg. In 2008 is in gezamenlijkheid door Groninger gemeenten en de provincie Groningen het platform jeugd opgericht. Het doel hiervan is om de problemen in de jeugdzorg in gemeenschappelijkheid op te pakken. In het platform jeugd zijn naast de provincie alle Groninger gemeenten vertegenwoordigd middels acht coördinerende portefeuillehouders. De gemeenten zijn voor de onderlinge afstemming op het gebied van jeugd onderverdeeld in acht jeugdgebieden. In deze acht gebieden vindt er op het gebied van jeugd en onderwijs ambtelijke en bestuurlijke intergemeentelijke afstemming en meningvorming plaats. Wij willen de huidige samenwerking met de Groninger gemeenten via het daartoe opgerichte platform jeugd continueren. Uit de evaluatie van het platform jeugd is gebleken dat deze manier van samenwerken vertrouwd en bewezen is. Hieruit kwam met name het project Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG) positief naar voren. Binnen de huidige kaders vindt de opdracht voor het platform jeugd zijn weerslag in het bestuursakkoord jeugd Er wordt een nieuw bestuursakkoord jeugd opgesteld en uitgevoerd. Hierbinnen zullen afspraken gemaakt worden over de decentralisatie van de jeugdzorg en daarmee gemoeide warme overdracht. Dit nieuwe bestuursakkoord zal tot nieuwe opdrachten aan het platform leiden, waarin de transitie van de jeugdzorg een belangrijke rol zal spelen. Het onderwijs speelt een belangrijke rol binnen onze ambitie van een sluitende jeugd(zorg)keten. Wij stimuleren het onderwijsveld zich te versterken als signaleerder van risico s en ondersteuner bij het wegnemen van risico s en problemen. Vanuit afstemmingsoverleggen met het onderwijs wordt een beroep gedaan op de zorgplicht van schoolbesturen en willen wij de ontwikkelingen rond het Rijksbeleid passend onderwijs laten aansluiten op de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 3. WARME OVERDRACHT VAN DE JEUGDZORG Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg. Volgens de landelijke kaders zal dit uiterlijk 2016 gerealiseerd zijn. In de landelijke uitgangspunten wordt het centrum voor jeugd en gezin de front-office in de gemeenten waar advies, ondersteuning, basiszorg en ontsluiting naar specialistische zorg geboden wordt. Als provincie onderschrijven wij de decentralisatie van de jeugdzorg en het vormen van één financieringsstroom. Wij erkennen hierbij wel de omvangrijke taak voor gemeenten. De transitie van de jeugdzorg is een complex proces waarin de inhoudelijke veranderopgave van het gehele stelsel voorop staat, maar waar tegelijkertijd ingrijpende financiële en positionele keuzes gemaakt moeten worden. Met de decentralisatie wordt niet alleen een transitie maar ook een transformatie uitgevoerd. De provincie wil haar taken warm overdragen naar de gemeenten. Ook de afstemming tussen en met (de ontwikkelingen in ) het onderwijs moet hier in meegenomen worden zoals dit nu al is vormgegeven in ons Groninger model 2. Daarnaast vinden wij het van belang dat 2 In 2009 is binnen onze provincie vanuit de vastgestelde kaders en afspraken 'Zorg voor jeugd Groningen' (ZvJG) het Groninger model in werking getreden. De basis hiervan bestaat eruit dat er in elke gemeente (of vorm van regionaal samenwerkingsverband) een laagdrempelig loket is ingericht voor direct klantencontact. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de coördinatie van hulpverlening wordt georganiseerd. Regionaal bevinden zich in de acht vastgestelde zorgregio's een back-office van de centra voor jeugd en gezin waar zorgcoördinatie wordt uitgevoerd op basis van meldingen in de provinciebrede verwijsindex risicojongeren (ZvJG). 7

8 er een goede aansluiting komt tussen jeugdzorg en de justitieketen, zowel op lokaal niveau (met veiligheidshuizen) als op bovenlokaal niveau (met aanbod voor het gedwongen kader en aanpak kindermishandeling). De overgedragen provinciale jeugdzorg komt tezamen met de Licht Verstandelijk Gehandicapten zorg (LVG), de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en de gesloten jeugdzorg bij gemeenten terecht. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de taken en uitvoering van de verschillende sectoren op elkaar aan te laten sluiten. Onze rol als provincie binnen de jeugdzorg verandert hetgeen betekent dat wij moeten bepalen wat wij belangrijk vinden wat in de decentralisatie of te wel de warme overdracht door gemeenten idealiter overgenomen wordt. In het nog op te stellen nieuwe bestuursakkoord Jeugd tussen gemeenten en provincie wordt een nog nader uit te werken gezamenlijke ambitie opgenomen. Onze inzet in de uitwerking hiervan, naast de landelijke kaders, zal zijn: - jeugdigen groeien gezond en veilig op - de zorg voor jeugdigen is dichtbij en gemakkelijk toegankelijk - het netwerk rondom de jeugdige en de algemene voorzieningen wordt versterkt - de gemeenten bieden een samenhangende en complete zorgstructuur. Vanuit de wettelijke taak als ketenregisseur en ons belang voor een warme overdracht wil de provincie in de aanloop naar de transitiefase gemeenten maximaal aanjagen en faciliteren om die transitiefase goed en stevig neer te zetten. Geleidelijk willen wij in de transitiefase steeds meer een deelnemende partij zijn waarbij wij coachend en faciliterend zijn aan de gemeenten. De provinciale rol in de samenwerking en de kennisoverdracht in het transitietraject heeft tot doel dat de provincie de jeugdzorg daadwerkelijk warm over kan dragen, waarbij gemeenten sneller en beter in staat zijn hun verantwoordelijkheden op te pakken. 8

9 4. AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN De afbakening van ons beleid voor de periode vindt enerzijds zijn grens in de wettelijke kaders en anderzijds in een aantal uitgangspunten zoals wij die hebben bepaald. De wettelijke kaders geven aan waar wij als provincie in de beleidsperiode verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast gelden voor ons een aantal uitgangspunten ter verdere afbakening van ons beleid. AFBAKENING Wij gaan ervan uit dat er 1 financieringsstroom voor de gehele jeugdzorg komt, waarbij er een nieuwe wettelijk kader gaat gelden. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Eén van de uitgangspunten voor ons beleid is dat wij aansluiting zoeken bij de mogelijkheden en kracht van jeugdigen en hun opvoeders en deze helpen te versterken en de zelf- en samenredzaamheid te vergroten. De jeugdige blijft in alle ontwikkelingen centraal staan en heeft toegang tot de lokale en bovenlokale voorzieningen. Bij onze activiteiten houden wij rekening met de wensen en behoeften van de jeugdigen in onze provincie door jeugdigen rechtstreeks of via vertegenwoordiging te consulteren. Het landelijke beleid op het gebied van jeugd en op het gebied van de transitie moet nog (verder) ontwikkeld worden. Dit moet leiden tot een herijking van het landelijke jeugdbeleid voor de periode vanaf Begin 2012 is een landelijk transitieplan jeugd beschikbaar met kaders, afspraken en fasering dat als basis dient voor het nog provinciaal op te stellen transitieplan. Hierin wordt ook bepaald of de verschillende onderdelen van de jeugdzorg in één keer of fasegewijs overgedragen zullen worden aan gemeenten. Uiterlijk begin 2012 worden er vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties randvoorwaarden voor bovenlokale samenwerking op het terrein van jeugd aan gemeenten bekend gemaakt. Gemeenten hebben vervolgens een jaar de tijd om onderlinge afspraken te maken over de bovenlokale uitvoering van de nieuwe taken. Wij hebben geen wettelijke taak op het gebied van onderwijs. Onze inzet is erop gericht dat kinderen goed onderwijs kunnen volgen in onze provincie. Hierbij zien wij een relatie met de jeugdzorg en de arbeidsmarkt. Voor het jaar 2013 zijn er concrete middelen beschikbaar om de kwaliteit van onderwijs middels aanpak van (zeer) zwakke scholen te verbeteren. RANDVOORWAARDEN Om onze ambitie als provincie waar te kunnen maken zien wij tevens een aantal noodzakelijke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Afstemming, overleg, commitment en vertrouwen van de betrokken partners uit het veld. De doeluitkering jeugdzorg vanuit het Rijk dient toereikend te zijn. De landelijke kaders voor zowel de realisatie van een gezamenlijk transitieproces en warme overdracht als voor de aansluiting bij het toekomstige landelijke jeugdbeleid dienen helder te zijn. Met gemeenten wordt er een gezamenlijk transitieplan jeugd gerealiseerd en uitgevoerd. 9

10 Om een warme overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten te realiseren, dienen gemeenten te beschikken over een inhoudelijke visie en een bovenlokale samenwerkingsstructuur. De invoeringskosten/ vergoedingen voor frictiekosten in het kader van de transitie van de jeugdzorg dienen toereikend te zijn. 10

11 5. PLANNING De basis voor de planning, zoals wij die voor ogen hebben voor het realiseren van ons nieuwe beleidskader jeugd, ligt in de wettelijke kaders zoals de Wet op de jeugdzorg deze voorschrijft voor het aanleveren van het ontwerp en het definitieve beleidskader aan het Rijk en vaststelling door Provinciale Staten. Onderstaand tijdspad geeft u inzicht in onze planning en activiteiten voor de realisatie van het nieuwe beleidskader jeugd Vaststellen van de hoofdkaders en het proces zoals omschreven in de kaderbrief. Besluitvorming ligt bij Gedeputeerde Staten Het verzenden van de Kaderbrief aan Provinciale Staten, instellingen en organisaties binnen het jeugd- en onderwijsdomein en aan de Groninger Gemeenten en het plaatsen van een advertentie Nader uitwerken en schrijven van het beleidskader jeugd Het voeren van overleg voor nadere inhoudbepaling en uitwerkingen met betrokken partijen zoals de instellingen werkzaam binnen het jeugddomein en onderwijs en de Groninger gemeenten. Dit zal in de vorm van ronde tafelgesprekken plaatsvinden. Begin december 2011 December 2011 December 2011 tot en met februari 2012 Eind januari, begin februari 2012 Vaststelling van het ontwerpbeleidskader Maart, april 2012 door Gedeputeerde Staten en aanbieding aan Provinciale Staten Inspraakperiode (minimaal 6 weken) April, mei 2012 Verwerken van de inspraakreacties Tot medio juli 2012 Vaststellen definitieve beleidskader in September 2012 Gedeputeerde Staten Bespreken definitieve beleidskader in Oktober 2012 commissie WCWL Vaststellen definitieve beleidskader door November 2012 Provinciale Staten Toezending definitieve beleidskader naar het December 2012 Rijk en betrokken organisaties, instellingen en gemeenten 11

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2011WMC03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011WMC03 Afdeling : JGD Commissie : WMC Steller : Nienke Grimmius Portefeuillehouder: Pennarts-Pouw

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011)

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) 1 Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) I-WL/2012/569 Aanjaagteam Noordoost Brabant Gemeente Den Bosch- Romy van den Hogen Gemeente Schijndel- Toon Boselie Gemeente Oss-

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg

STARTNOTITIE. Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg STARTNOTITIE Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg 2013-2016 1 Inleiding Doel van deze startnotitie is om Provinciale Staten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan jeugdzorg

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067 rekenkamer Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 19 mei 2011 201 1/GM/067 Onderwerp Aankondiging onderzoek (On)verantwoord wachten op jeugdzorg Geachte

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant Onderwerpen Jeugdzorg Noordoost Brabant Verandering in de jeugdzorg Inhoudelijke opgave centraal Wat komt er op gemeente af Regionale samenwerking Provinciaal beleid Rijksbeleid Invoeringskosten Voor u

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE

DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE DECENTRALISATIE JEUGDZORG TRANSITIE, BESPARING EN TRANSFORMATIE DvM2 DE NIEUWE GEMEENTELIJKE PROVINCIALE JEUGDZORG GESLOTEN JEUGDZORG JEUGDZORGTAKEN JEUGDBESCHERMING(VOOGDIJ EN GEZINSVOOGDIJ) JEUGDRECLASSERING

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie)

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Versie 3 Datum: 7 maart 2012 1 Inhoud 1. Aanleiding...3 2. Samenhang met andere decentralisaties...3 3. Beleidsontwikkeling rond transitie jeugdzorg...3

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 154 Besluit van 18 maart 1999, houdende instelling van de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg (Besluit Adviescommissie Wet op de jeugdzorg) Wij

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333)

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333) De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl Datum 30 september 2011 Betreft Stelselwijziging zorg voor jeugd Geachte voorzitter, Zoals door

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004 27 januari 2004 Nr. 2003-23.286, W Nummer 2/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Jeugd. Van Beleid naar Praktijk 8

Voortgangsrapportage Jeugd. Van Beleid naar Praktijk 8 Voortgangsrapportage Jeugd Van Beleid naar Praktijk 8 Periode: maart 2012 tot september 2012 Voortgangsrapportage Jeugd Van Beleid naar Praktijk 8 Periode: maart 2012 tot september 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Informele raadscommissie Sociaal

Informele raadscommissie Sociaal Informele raadscommissie Sociaal 19 januari 2012 Annemarie Kristen-Reerink Programmamanager transities AWBZ en Jeugdzorg Programma Doel van vanavond Voorstellen van onze partners Vertoning DVD CJG Twente

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie jeugdzorg maart 2012 Datum collegebesluit dinsdag 3 april 2012 Verzenddatum donderdag 5 april 2012 Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 25 juni 2010 DIS-stuknummer : 1692214 Behandelend ambtenaar : W.F. Hoven Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300291 Lbr. 13/020 bijlage(n) 1

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, 30 september 2008 Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, ontwerp Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012, Inspraaknota

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Statenvoorstel 27/11 A

Statenvoorstel 27/11 A Statenvoorstel 27/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 1 juli 2011 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 17 juni 2011 Onderwerp Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk - Interprovinciaal

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008

Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008 Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008 Inleiding Het landelijk beleidskader bevat de uitgangspunten voor

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Maatregelen voor het maximaal inzetten van de doeluitkering Jeugdhulpverlening voor Flevolandse Jongeren. Samenvatting Voor Jeugdzorg heeft dit kabinet de komende jaren extra structurele middelen

Nadere informatie