Werkplan Huis van De Brabantse Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen"

Transcriptie

1 Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse Kempen

2 1. Missie Het Huis van de Brabantse Kempen ondersteunt, initieert, faciliteert of verbindt het streekplatform om de nieuwe agenda van de Kempen te realiseren waarbij een bloeiende economie, prettig sociaal maatschappelijk klimaat en een fijne leefomgeving wordt gerealiseerd. 2. Strategie en doelstelling De Brabantse Kempen wil zich ontwikkelen en steeds verder verduurzamen onder het motto: Samen bewust ondernemen in de Brabantse Kempen. Dat vraagt om actie. Actie op maatschappelijk (woon-, zorg- en leefklimaat), ruimtelijk (natuur en milieu) en economisch terrein ( economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, landbouw, recreatie & toerisme). De acties laten zich naar diverse thema s vertalen. Die gezamenlijk zorgen voor een prettig werk-, woon- en leefklimaat. Doelstelling Vertrekpunt is de Agenda van de Kempen waarbij, steeds uitgaand van de Triple P monitor - indertijd opgesteld door de Rabobank - inzicht in de stand van zaken op het gebied van sociale, (people), ecologische (planet) en economische (profit) duurzaamheid in De Kempen wordt geboden. De Kempen willen komen tot een Integraal Duurzaam Ontwikkelingsprogramma voor de Kempengemeenten waarbij duurzame waarde creatie wordt gerealiseerd middels uitvoering van acties en projecten waarbij telkens gezocht wordt naar de juiste balans tussen people, planet, profit daarbij optimaal gebruik makend van de interactie tussen Overheid; Onderwijs; Ondernemers en Omgeving ( de 4 O s) 3. Programma: Thema s - Koplopersgroepen De Agenda van de Kempen behelst zes thema s deze zijn verdeeld over zes koplopergroepen. In de koplopergroepen zitten de belangrijkste stakeholders uit de regio uitgaand van de 4 O s gedachte waarin Overheid zich verbindt met Omgeving, Ondernemers en Onderwijs. De koplopergroepen bespreken ideeën en projectinitiatieven; helpen initiatiefnemers op weg en ondersteunen de projecten. Door het koppelen van verschillend beleid ( lokaal; provinciaal; nationaal en Europees) ontstaat synergie en synchroniciteit. Het Streekplatform en haar uitvoeringsorganisatie Huis van de Brabantse Kempen heeft, als katalysator en regionaal regisseur, een belangrijke rol bij het samenbrengen en optimaal functioneren van het samenspel van de 4 O's. Het gaat om het gezamenlijk handelen in wisselende allianties van de 4 O's, op basis van complementariteit. Functie omschrijving koplopersgroepen: Een koplopersgroep is een actief netwerk van partijen die opereren rondom een thema. Bestaande uit initiatiefrijke personen of organisaties die een bijdrage willen leveren aan de agenda van de Kempen. Deze partijen beschikken over kennis, netwerk, geld en of capaciteit op dat thema en zetten deze in om hun eigen of andere relevante projecten uit de Kempen te ondersteunen. De relatie met het streekplatform is geen hiërarchische relatie, maar een relatie van opdrachtgever en 2

3 opdrachtnemer. Een koplopersgroep beslist zelf wat zij doen om projecten te realiseren. Het streekplatform stuurt, via het stichtingsbestuur, op de inzet van haar middelen. De koplopersgroep vraagt toestemming voor de inzet van deze middelen. Samenstelling van de koplopersgroep: De voorzitter van de koplopersgroep is lid van het streekplatform. Er wordt gestreefd naar een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid, het onderwijs, ondernemers en de omgeving. Een koplopersgroep bevat maximaal één ambtelijke vertegenwoordiger met de opdracht om terugkoppeling te geven aan collega ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Een koplopersgroep bevat één lid uit het Huis van de Brabantse Kempen met één plaatsvervanger. De koplopersgroepen zijn verdeeld over de 6 thema s: (1) Economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid: Kempen in Business Doel: De Brabantse Kempen als dé concurrerende productie-regio binnen West-Europa Leden: Kempisch Ondernemers Platform; Gemeenten; Rabobank; Summa College; Stichting Techniekportaal; Bruns BV; OBGB; Huis van De Brabantse Kempen (2) Beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie: Kempen Park Doel: Het versterken van robuuste natuur, fijnmazige landschapselementen en inpassen van woningen, bedrijfsterreinen en agrarische bedrijven. Leden: gemeenten; SRE; ODZOB; Waterschap; Kemp. Landgoederen; HAS; ZET; provincie; Brabants Landschap; ANV; Huis van De Brabantse Kempen 3

4 (3) Landbouw en milieu: Kempen Food Doel: Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van de sector en het versterken van de maatschappelijke inbedding. Leden: Lokale afdelingen ZLTO; HAS Den Bosch; KSE ( K.O.P.); Kempische Landgoederen; gemeenten; Huis van De Brabantse Kempen (4) Energie en biomassa: Kempen Klimaatneutraal Doel: De Brabantse Kempen is energieneutraal in het jaar Leden: (5) Belevingseconomie: Kempen Karakteristiek Doel: Branding de Kempen, langer verblijf en hogere bestedingen in de regio. Leden: Gemeenten; Land van de Hilver; Land van Oirschot; Land van de Zaligheden; Kempen Goed; STIP; ZET; Kon.Horeca NL; Recron; Kemp. Landg; Ter Spegelt; Spreeuwelse Heide:; Beekse Bergen; Express enzo; Huis van De Brabantse Kempen (6) Wonen, zorg en leefbaarheid: Contente Kempen Doel: Bevolkingsopbouw en samenstelling gezond houden en toekomstbestendig maken in leefbare kernen en een aantrekkelijke leefomgeving. 4

5 Leden: Joriszorg; RSZK; Rabobank De Kempen; Consiliance; Gemeenten; Astarte Zorggroep B.V.;GGD; WMO adviesraad gemeente Reusel-De Mierden; GOW; WZW; Mantelzorg Makelaar De Kempen Dorpsraad Hoge Mierde; TU/ e; Slimmer Wonen 2020; Zorgcoöperatie Hoogeloon; Stichting Fieldlab; Stichting Zet; Huis van De Brabantse Kempen 4. Activiteiten De thema s laten zich naar diverse acties vertalen. Acties op maatschappelijk (woon-, zorg- en leefklimaat), ruimtelijk (natuur en milieu) en economisch terrein (economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, landbouw, recreatie & toerisme).acties kunnen worden geïnitieerd; gefaciliteerd maar ook uitgevoerd door het Huis van de Brabantse Kempen. Kempen zonder Grenzen Sinds de conferentie Kempen Zonder Grenzen in oktober 2013 is met partijen uit Noord- Brabant en de Vlaamse provincies Limburg en Antwerpen gezocht naar concrete samenwerkingsprojecten. Inmiddels heeft het overleg zich gevormd tot een platform waarin we informatie delen en verbindingen leggen. Vanuit het platform hebben in december 2014 een aantal organisaties concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is grensoverschrijdende vragen van ondernemers en kansen in het gebied bij elkaar brengen met als resultaat: meer bedrijven die samenwerken, clusters vormen en producten/diensten ontwikkelen. Activiteiten 2015: - 4 thematische bijeenkomsten in de Kempen, Boven Dommel, Limburg en Antwerpen; - Tussentijdse clusterbijeenkomsten waarin bedrijven rondom een technologiethema worden uitgenodigd; - 2 e conferentie Kempen Zonder Grenzen (mogelijk tijdens DTW2015 op het KBP). Beschikbaar budget: Vooralsnog is er geen budget. Lokale- (SRE-stimuleringsfonds), Regionale- (OP-zuid), Landelijke- (IPC) en Europese-(Interreg)subsidies worden verkend. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, streeknetwerk Boven Dommel, KvK, provincies Noord-Brabant en Antwerpen en de innovatiecentra Limburg en Antwerpen. Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Industrieel Profiel De Brabantse Kempen Omschrijving: De kracht van de Kempische industrie is buiten de Kempen onvoldoende bekend en wordt binnen de Kempen met onvoldoende trots uitgedragen. Met het profiel willen we die beelden bijstellen. Doel van het project: Komen tot een profiel van de Kempische (maak-)industrie, een ambitie voor 2020 en een voorstel voor acties (incl. governance), waarmee we de Kempische industrie klaarmaken voor de toekomst. Het profiel geeft daarmee ook richting aan het Economisch Actieplan de Kempen. Deadline: juni Activiteiten 2015: - Werkgroep bijeenkomsten (aangestuurd door de koplopersgroep); - Produceren van een boekje; - Presentatie van het profiel tijdens de DTW2015; - Draagvlakbijeenkomsten voor ondernemers 5

6 Betrokken organisaties: Kempisch Ondernemers Platform, MRE, KvK, Hoofkantoor Brabant, RVDO, gemeente Bladel en gemeente Reusel de Mierden. Uiteindelijk zijn alle partijen uit de koplopersgroep betrokken. Beschikbaar budget: Het budget voor de koplopersgroep is beschikbaar ( 5.000,-) Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Praktijkatelier De Kempen Omschrijving: Overheden, onderwijs en ondernemers onderzoeken in het Praktijkatelier De Kempen hoe individuele (ruimtelijke) plannen efficiënter kunnen worden gerealiseerd. De droom van de ondernemers is het uitgangspunt. Samen met ondernemers die bereid zijn te investeren in een nieuwe manier van werken, onderzoeken we nieuwe werkwijzen bij het realiseren van hun plannen. Binnen een half jaar krijgt de ondernemer duidelijkheid over een succesvol vervolg. Tijdens of na dat half jaar kan een ruimtelijke procedure starten, vinden partners elkaar en werken samen, ontstaat er draagvlak en onderling vertrouwen met de directe omgeving of geven we duidelijk advies om het initiatief (nu) niet door te zetten. Doel van het project: Overheden, onderwijs en ondernemers onderzoeken in het Praktijkatelier De Kempen hoe individuele (ruimtelijke) plannen efficiënter kunnen worden gerealiseerd. Activiteiten 2015: - Er worden 7 omvangrijke processen ingericht met bijeenkomsten, werkbezoeken, etc. - Eind 2015 organiseren we een bijeenkomst en presenteren de tussenresultaten; - We documenteren de leerervaringen en produceren een boek(je). Betrokken organisaties: De zeven Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant, Nederland Bovenwater, HAS Den Bosch en het Huis van De Brabantse Kempen ontwikkelen samen in het Praktijkatelier de Kempen deze nieuwe manier van werken. Beschikbaar budget: ,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Grondportefeuille Omschrijving: De provincie heeft voor 10 jaar 125 ha grond en 2 opstallen revolverend ter beschikking gesteld aan het Streekplatform de Brabantse Kempen om samen met private partijen projecten op te zetten die een meerwaarde opleveren voor de Agenda van Brabant. Activiteiten: Er loopt een aantal projectideeën in het gebied die kansrijk zijn en samen met de initiatiefnemers uitgewerkt worden. Voorbeelden zijn: Gebiedsontwikkeling de Kleine Beerze, Steenfort, Ruurhoeve, De Biologische Beerze boeren. Naast het aanjagen van de projecten liggen er ook werkzaamheden in het organiseren van de lopende zaken rondom de grondportefeuille zoals pacht, mogelijke aankoop/verkoop/ ruiling Beschikbaar budget: extra opbrengsten uit gronden en opstallen Tijdsinvestering: 650 uur Trekker: Streekplatform Huis van de Brabantse Kempen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de Grondportefeuille. 6

7 Levende Beerze Omschrijving: In samenwerking komen tot realisatie van de gebiedsopgave waaronder realiseren van ecologische hoofd structuur; Natte Natuur Parels; Natura 2000 gebieden in de juiste balans met leefbaarheids- en economische doelen. Doel van het project: Realisatie plan Kleine Beerze Activiteiten 2015: Definitieve planvorming start realisatie. Beschikbaar budget: Op dit moment 4,5 miljoen gelden komen van rijk; Provincie Noord- Brabant en Waterschap De Dommel. Betrokken organisaties: Waterschap de Dommel; gemeenten Oirschot en gemeente Eersel; Brabants Landschap; ZLTO en Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 125 uur Trekker: Streekplatform de Brabantse Kempen Terreinbeheerdersoverleg De Kempen Omschrijving: De terreinbeheerders ontmoeten elkaar 4 keer per jaar tijdens een vergadering en 1 x per jaar bij een terreinbezoek in de vorm van een excursie. Doel van het project is kennisuitwisseling, samenwerking afstemmen, koppeling kennisinstellingen. Activiteiten 2015: Uitwisseling en afstemming van elkaars werkplannen op het gebied van onderhoud terreinen, afstemming uniformering bebording De Brabantse Kempen, onderzoek naar de werking van faunapassages in De Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, landgoedeigenaren, gemeenten, waterschap, Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 80 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Kempentrofee Omschrijving: het genereren van trots middels uitreiken van een jaarlijkse Kempentrofee. Tegelijk draagt dit bij tot uitstraling van de Brabantse Kempen zowel in als buiten de regio. Activiteiten 2015: voorbereiden en organiseren van kempentrofee. Betrokken organisaties: voor 2015 gemeente Bladel; K.O.P.; Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering: Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Overzichtskaart van de Brabantse Kempen Omschrijving: Maken van een overzichtskaart van de Brabantse Kempen met de thema s, cultuurhistorie, natuur-en landschapselementen. Doel van het project: Sectorale doelen op één kaart zorgen voor een integraal beeld. Met de kaart in handen zien we waar doelen elkaar overlappen/tegenwerken/versterken. De kaart kan helpen om te prioriteren. Zowel bij nieuwe initiatieven als bij projecten die al lopen. Activiteiten 2015: In 2014 heeft een student van de HAS als pilot een kaart gemaakt voor de gemeente Oirschot met als thema cultuurhistorie. De bedoeling is HAS-studenten te zoeken die een kaart maken voor de hele Kempen en waarbij de 3 onderwerpen natuur, landschap en cultuurhistorie verbonden met elkaar naar voren komen. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Natuur, cultuurhistorie en landschap Beschikbaar budget: 1500,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 7

8 Inspiratiebijeenkomst de Brabantse Kempen Omschrijving: Intervisie met projectleiders/projecteigenaren, initiatiefnemers van projecten in relatie tot één van de thema s cultuurhistorie, landschap en natuur. Doel van het project is kennisuitwisseling, verbreden van netwerken. Activiteiten 2015: Organiseren van inspiratiebijeenkomsten. Uitnodigen van specialisten omtrent een bepaald onderwerp of thema. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Natuur, cultuurhistorie en landschap Beschikbar budget: 2000,- van het Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Bosland Omschrijving: Grensoverschrijdende samenwerking Brabantse Kempen met Bosland te België. Focus op samenwerking rond recreatie, toerisme, natuur en landschap. Activiteiten 2015: Een bijeenkomst organiseren omtrent natuurpoorten en wandelroutenetwerken en het organiseren van een workshop over de thema s natuur en landschap en recreatie en toerisme. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen Beschikbaar budget: 1000,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 190 uur + Trekker: Huis van De Brabantse Kempen en Bosland Reuseldal Omschrijving: Realisatie gebiedsopgave Reuseldal inclusief realisatie EHS; Recreatie en Toerisme doelen, etc. Doel van het project: Realisatie Reuseldal Activiteiten 2015: Start de realisatie van de gebiedsopgave Reuseldal Betrokken organisaties: Gemeente Reusel-De Mierden, Waterschap De Dommel;- Brabants Landschap; ZLTO;- Provincie Noord-Brabant;- Dienst Landelijk Gebied (DLG); Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 125 uur Trekker: Gemeente Reusel-De Mierden Ontwikkeling Kempische Landgoederen Omschrijving: Kempische Landgoederen vormen aaneengesloten natuurgebied van ruim 5000 HA omringd door uiterst waardevolle natuurgebieden zoals Natura 2000 gebieden van Brabants Landschap en natuurgebieden in de Vlaamse Kempen; zo gezamenlijk ongeveer een gebied vormend van HA met waardevolle natuur; cultuurhistorie; agrocultuur en recreatie groter dan bijvoorbeeld de Hoge Veluwe. Doel van het project: Kempische Landgoederen uit laten groeien tot een landschap van allure Activiteiten 2015: Diverse projecten o.a. houtmuseum; diverse natuurpoorten; realisatie EHS; routestructuren enz. Beschikbaar budget: Project afhankelijk. Betrokken organisaties: Landgoed Wellenseind; De Utrecht; Gorp en Roovert; Nieuwkerk; de Hoevens; Brabants Landschap; Natuurpunt ( Vlaanderen) omliggende gemeenten; provincie Noord-Brabant en Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: uur Trekker: Stichting Kempische Landgoederen 8

9 Boer burger dialoog Omschrijving: In het Landbouw Ontwikkelings Gebied Molenakkers ontstond met name door de uitvoering van de reconstructieplannen felle weerstand vanuit een bewonerscollectief. Op verzoek van bewoners; ZLTO; provincie en gemeente Oirschot heeft Huis van De Brabantse Kempen de regie genomen in op mediation gebaseerde dialoog. Doel van het project: Overeenstemming bereiken tussen boeren en burgers en tegelijk partijen als gemeente Oisterwijk en provincie Noord-Brabant meenemen in de vaststellingsovereenkomst. Activiteiten 2015: Na een intensief traject afgelopen jaar van bijeenkomsten en overlegmomenten moet volgend jaar het tot stand gekomen convenant waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt worden uitgevoerd. Beschikbaar budget: Totale budget voor uitvoering is maatwerk en verdeeld over gelden en ruimte voor ruimte regeling. Maatwerk waarbij provincie en gemeente tot een gezamenlijke aanpak willen komen. Betrokken organisaties: ZLTO- incl. lokale afdeling; gemeente Oisterwijk; provincie; Stichting Molenakkers en Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Energiesprong Omschrijving: Vanuit een landelijk programma worden woningen gerenoveerd tot Nul op de meter, dat wil zeggen geen energieverbruik meer van het gas of elektriciteitsnet. Specifiek wordt gezocht naar woningen gebouwd tussen 1950 en Daar is energetisch nog veel te verbeteren. Verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland/in de Kempen. Activiteiten 2015: Communicatie met en bijeenkomsten voor geïnteresseerden die hun woning willen renoveren Betrokken organisaties: De (5) Kempengemeenten, Huis van De Brabantse Kempen, Platform 31 (Felix van Gemen) Beschikbaar budget: Ondersteuning in uren vanuit een landelijk werkend communicatiebureau, Platform 31. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Biomassa Omschrijving: In de Kempen is veel Biomassa beschikbaar. In andere regio s zijn voorbeelden van initiatieven/organisaties die regionaal aan de slag gaan met het genereren van rendement uit die biomassa. Zoeken naar kansen voor het genereren van rendement met Biomassa in de Kempen. Activiteiten 2015: Voorbeelden uit andere regio s onder de aandacht brengen van bestuurders (en ambtenaren) van de Kempengemeenten, bovenlokaal overleg teneinde te komen tot een Kempisch initiatief. Betrokken organisaties: De (5) Kempengemeenten aangevuld met Hilvarenbeek Beschikbaar budget: Uren van de energiecoördinator van het Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 50 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen 9

10 Verduurzaming gemeentegebouwen Omschrijving: Gemeenten hebben een voorbeeldrol bij de toepassing van duurzame techniek, en het bereiken van laag verbruik. Via inventarisatie moet duidelijk worden waar kansen liggen, en aanpassingen kunnen worden gedaan. Doel is energiebesparing, en waar mogelijk eigen energieproductie bij of op gemeentegebouwen Activiteiten 2015: Zoeken van een stagiair of medewerker van het Huis van De Brabantse Kempen, om de inventarisatie (naar het voorbeeld van de gemeente Bladel) uit te voeren. Betrokken organisaties: De Kempen gemeenten Beschikbaar budget: Hiervoor is geen budget benoemd Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 75 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Vergister Spinder Omschrijving: Op industrieterrein de Spinder in Tilburg wordt op een perceel dat in eigendom is van Attero (afvalverwerker) gewerkt aan het initiatief te komen tot een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Doel van het project is mestoverschot uit de Kempen verwerken tot exportwaardig product Activiteiten 2015: Communicatie met de veehouders in de Kempen, ontwikkeling van een voor alle partijen acceptabele leveringsovereenkomst. Betrokken organisaties: O3-Energie, Attero, Re-N-Technology (Deens bedrijf), Huis van de Brabantse Kempen. Beschikbaar budget: Uren van de energiecoördinator van het Huis van De Brabantse Kempen, naast uren van de initiatiefnemers. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 75 uur Trekker van het project: O3-Energie (coöperatie) uit Oirschot. Het verhaal van de Brabantse Kempen; beleving van de Kempische maakindustrie Omschrijving: De beleving van de innovatieve industrie en de vrijetijdssector versterken zodat meer mensen onze regio bezoeken. Doel van het project: De regio staat bekend om haar hoogwaardig vakmanschap bij innovatieve hightech-concepten. Om de Brabantse Kempen beter te kunnen positioneren wil de vrijetijdssector het thema van industrialisatie beleefbaar maken en op zoek gaan naar een thematische en fysieke koppeling tussen de maakindustrie en de vrijetijdseconomie. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Belevingseconomie, medewerkers Huis van De Brabantse Kempen, individuele ondernemers, techniekcoaches, VisitBrabant, Stichting Techniekportaal, Brainport, KBP, KOP. Beschikbaar budget: Budget koplopersgroep Belevingseconomie ,-, Bedrijfsleven en zo mogelijk via subsidies Activiteiten 2015: Werkbezoek aan Turnhout (industriële en bedrijven uit de vrijetijdssector). Kennismakings- en uitwisselingsbijeenkomsten voor ondernemers uit de industriëleen belevingssector. Deelname regio aan Dutch Design Week, High Tech Ontdekkingsroute De Brabantse Kempen als onderdeel van de Dutch Technology Week, schoolexcursies gericht op techniek, koppeling zoeken met E-commerce VisitBrabant Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 400 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 10

11 Beleef de Kempen; wandelaanbod digitaliseren en laten beleven Omschrijving: Het huidige wandelaanbod innoveren door de ontwikkeling van belevingsroutes, het digitaliseren van het wandelaanbod Activiteiten 2015: Commitment organiseren bij gemeenten om het project lokaal uit te laten rollen (uitvoering kan al dan niet bij gemeenten liggen), grensoverschrijdende samenwerking organiseren, subsidiemogelijkheden uitzoeken en indien mogelijk subsidietraject begeleiden en vraagbaak voor lokale werkgroepen bij het uitrollen van het project. Beschikbaar budget: Nog niet bekend, mogelijk bij gemeenten, subsidiestromen, ondernemers. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, Gemeenten, Lokale partijen (VVV s, dorpsraden, wandelorganisaties, heemkundekringen, IVN, ondernemersorganisaties) Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 300 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen. VisitBrabant/ConnectBrabant en de positionering van De Brabantse Kempen Omschrijving: Positionering van De Brabantse Kempen binnen VisitBrabant Doel van het project: De provincie heeft het programma VisitBrabant/ConnectBrabant gestart, met als doel: meer bezoekers die langer blijven, meer productontwikkeling en meer innovatie. Het Huis van De Brabantse Kempen gaat de verbinding verder uitwerken en gaat hierbij in gesprek met VisitBrabant waarbij wordt gezocht naar een intensievere verbinding met de regio. Ook willen we de regio digitaal hierdoor beter ontsluiten. Op die manier willen we De Brabantse Kempen als gebied beter positioneren binnen VisitBrabant/ConnectBrabant. Activiteiten voor 2015: Onderzoeken van mogelijkheden en zo mogelijk realiseren van de ontsluiting van innovatieve regionale projecten zoals Beleef de Kempen en Industrie en Beleving binnen VisitBrabant, bespreken en zo mogelijk realiseren op welke andere wijze De Brabantse Kempen op het platform van VisitBrabant beter gepositioneerd kan worden. Beschikbaar budget: Geen budget. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, VVV s De Brabantse Kempen, VisitBrabant. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Het Huis van de Brabantse Kempen Bezoekersmagazine De Brabantse Kempen Omschrijving: Ontwikkeling van een bezoekersmagazine voor De Brabantse Kempen. Doel van het project: Op initiatief van de vrijetijdsondernemers wordt een voor de regio uniek, gezamenlijk branded magazine over De Brabantse Kempen ontwikkeld. De geplande realisatie van het jaarmagazine is april Betrokken partijen: Ondernemersorganisaties die in het Streekplatform De Brabantse Kempen vertegenwoordigd zijn. Huis van De Brabantse Kempen; Content; Land van de Hilver, Land van Oirschot, Land van de Zaligheden, VVV s de Brabantse Kempen, Promotie Bergeijk, Stichting Kempische Landgoederen, Kempen Goed, Horeca Nederland Oost-Brabant. Activiteiten voor 2015: Realisatie van het magazine en presentatie tijdens een regionale bijeenkomst voor 1 april Beschikbaar budget: Eenmalige ontwikkelkosten Euro 3.500,00 ten laste van budget (2014) koplopersgroep Belevingseconomie. Exploitatie van het magazine is voor rekening van de projecteigenaar. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur 11

12 Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Ontwikkeling dementievriendelijke Kempen Omschrijving: Vergroten kennis van dementie in brede zin. Het bewerkstelligen van het doorbreken van het taboe door middel van ondersteunen van projecten die bijdragen aan zelfstandig blijven wonen van dementerenden en het bevorderen van de participatie van die groep. Activiteiten in 2015: Continueren van het structurele overleg en ondersteunen van lokale initiatieven in dit kader. Uitzetten en begeleiden van een stageonderzoek. Betrokken organisaties: Onderwijsinstellingen, gemeenten, bewonersgroepen, bedrijven Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Stichting Fieldlab regio de Kempen Omschrijving: Door middel van regionale samenwerking bevorderen van ICT-toepassingen in en nieuwe vormen van dienstverlening aan zorgvragers. Toepassen van voorbeeldprojecten. Activiteiten 2015: Opzetten van 2 voorbeeldprojecten om de inbreng vanuit de deelnemers te ontwikkelen. Beschikbaar budget: Ureninzet vanuit het Huis van De Brabantse Kempen. Betrokken organisaties: Fieldlab; Zorginstellingen, gemeenten, dorpsraden, bedrijven; Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 92 uur Trekker: Stichting Fieldlab Wijkleerbedrijf + onderwijs zelfredzaamheid van burgers en mantelzorgers vergroten Omschrijving: Innovatieve werkplaats organiseren met studenten van zorgopleidingen. Daardoor proberen we techniek en innovatieve hulpmiddelen onder de aandacht te brengen van ouderen/instellingen. Activiteiten 2015: Deelnemen in projecten. Beschikbaar budget: Uren medewerker Huis van de Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Overheid, onderwijsinstelling, bedrijven; Summa; Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Summa zorg Werkgroep Vitaliteit in de Kempen Omschrijving: Leiden, notuleren en mede organiseren van werkgroep bijeenkomsten. Beschikbaar budget: uren medewerker Huis van De Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Leden van werkgroep Vitaliteit in de Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 92 uur Trekker: Rabobank en Huis van De Brabantse Kempen. Campina Collectief Omschrijving: Opstellen van een kansenkaart voor de Kempen ( zowel Vlaamse als Brabantse Kempen) door groep van studenten onder leiding van Buro Plot Doel van het project: Projecten generen uit de kansenkaart. Activiteiten 2015: Ontwikkelen kansenkaart Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen; Minase Consulting; Buro Plot; Stadsregio Turnhout; Midden Brabant; SPK e.v.a. Beschikbaar budget: 5000,- Huis van De Brabantse Kempen; Minase Consulting; Buro Plot; Stadsregio Turnhout 12

13 Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 50 uur; mocht het idee uitgevoerd worden om de kansenkaart te presenteren middels een conferentie dan zijn extra uren nodig zowel voor organisatie als voor communicatie. Trekker: Buro Plot Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten Omschrijving: De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant in het gebied Kempenland beoogt de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische buitengebied te verhogen. De regeling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het platteland in landschappelijk, ecologisch, hydrologisch, recreatief en sociaal-economisch opzicht. Door behoud en versterking van natuur- en landschapsstructuren en bijzondere landschappelijke cultuurhistorische waarden, door het stimuleren van duurzaam waterbeheer en door het vergroten van de mogelijkheden om van het landelijk gebied te genieten. Activiteiten 2015: Veldcoördinator bezoekt belangstellenden die een contract af willen sluiten voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en onderhoud van bestaande. Betrokken organisaties: Stichting Noord-Brabants Landschap, gemeenten, Waterschap, Agrarische Natuurvereniging, Provincie Beschikbaar budget: De gebiedspartijen stellen een totaal budget van ,- ter beschikking Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 30 uur Trekker: Provincie Noord-Brabant Brabants Buitengebied Onderneemt Omschrijving: Via BBO willen we voor met name starters en doorgroeiers een begeleidingstraject aanbieden dat bestaat uit individuele begeleiding en deelname aan een trainingstraject met meerdere ondernemers samen bestaande uit een opleidings- en netwerkdeel. Activiteiten 2015: opzetten van nieuw traject Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen; Rabobank; ABAB Beschikbaar budget: euro Tijdsinvestering: 200 uur per jaar Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Studentenbureau De Brabantse Kempen Omschrijving: Opgezet om het contact tussen onderwijsinstellingen van buiten de regio, ondernemers, organisaties en overheden in De Brabantse Kempen te bevorderen. Een kennismakelaar onderhoudt de contacten met scholen en zorgt in opdracht van bedrijven, organisaties en overheden uit de Brabantse Kempen voor invulling van hun onderzoeksvragen en stage opdrachten. Doel van het project: Innovatie in de Brabantse Kempen versterken en kennisregulatie in gang zetten waardoor het gebied en de inwoners zich kunnen blijven ontwikkelen. Activiteiten 2015: - Onderzoek; Innovatieonderzoek, Monitoringsplan, Ontwikkelen kaarten, Imago onderzoek, Leefbaarheidsonderzoek, Communicatieplan, Beleid oriëntatie, Ondernemersplan, Leefstijl onderzoek, Veldonderzoek, Marketingplan, etc. - Projectondersteuning - Creatieve inzet Naast de individuele onderzoeksopdrachten bieden de studenten gezamenlijk nog praktijkondersteuning. Zij houden zich o.a. bezig met het verzamelen van cijfers over de 13

14 Brabantse Kempen ter ondersteuning van de activiteiten van de koplopersgroepen, helpen bij (netwerk)bijeenkomsten en andere praktijkvraagstukken. Betrokken organisaties: Onderwijsinstellingen: Universiteit Tilburg, Universiteit Wageningen, HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, NHTV, Hogeschool TIO, Summa College, Sint Lucas, Helicon, De Rooie Pannen, ROC, Kempenhorst, Prius X, Rythovius. Overheidsinstellingen: Provincie Noord-Brabant en de 7 Kempen gemeenten Organisaties: Alle ondernemers uit De Brabantse Kempen Beschikbaar budget: Ondersteuning in uren van de kennismakelaar vanuit het Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 768 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 5. Beleidsagenda s: Europees en provinciaal beleid Europa Afgelopen periode heeft de Kempen erg kunnen profiteren van Europese regelingen. Aansluiten bij het plattelandsontwikkelingsbeleid leverde de Brabantse Kempen deelname aan het Leader programma op ( zie details op de site) en aansluitend een partnership in Rural Alliances. Nagenoeg alle partners in het streekplatform hebben daarmee op een of meerdere wijze hun eigen beleid kunnen versterken door uitvoeren van projecten. Een uitzondering als voorbeeld: de zorgcoöperatie Hoogeloon heeft door deelname aan zowel Leader als Rural Alliances haar doelstellingen nagenoeg in zijn geheel kunnen verwezenlijken. Deelname aan een Europees programma kan bovengenoemde acties verwezenlijken of versnellen bovendien levert deelname kennis en een uitermate efficiënt netwerk op. Rural Alliances ( loopt) Omschrijving: Europees project waarbij stimuleren van Doe democratie ( burger initieert - overheid begeleidt ) wordt bevorderd door uitvoeren van projecten streekfonds; energietransitie; zorgtransitie; samenwerkingsverbanden. Via dit project is er euro Europees geld naar de Kempen gegaan. In 2015 vindt de afronding en eind evaluatie plaats. Betrokken organisaties: coöperatie Hoogeloon; coöperatie Esbeek; coöperatie Kempen Goed en Huis van de Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 200 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Overleg België ( loopt) Omschrijving: Intensivering van het overleg met de Kempen in België en daarna samenwerking op verschillende gebieden. Overleg met Boerenbond, Rurant, VLM, SKP. In samenspraak komen tot mogelijke subsidie aanvragen. Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Healthy regions ( in voorbereiding) Omschrijving: In samenwerking met provincie en diverse streeknetwerken deelnemen in Europees programma op het vlak van zorg en ICT/innovatieve instrumenten en methodieken Activiteiten 2015: partners uit de regio in stelling brengen voor deelname aan project. Beschikbaar budget: Mede financieringsmogelijkheden d.m.v. Europese subsidie Betrokken organisaties: Overheid, onderwijsinstelling, bedrijven. 14

15 Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Bedrijven en biodiversiteit ( in voorbereiding) Omschrijving: Creëren van multifunctionele groene infrastructuur; versterken grensoverschrijdende lerende netwerken tussen bedrijven en natuurorganisaties in NL en B; integreren van biodiversiteit in het bedrijfsmanagement en borgen door opleiden 90 consulenten en de biodiversiteits-scan (BIODIVA) Activiteiten 2015: Indienen subsidie aanvraag; voorbereiden project met partners Betrokken organisaties: bedrijventerrein De Sleutel (Bladel) en de kleine Hoeven (Reusel de Mierden) OBGB, gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden, de HAS. Beschikbaar budget: afhankelijk van Europees budget Trekker: Huis van de Brabantse Kempen en provincie Noord Brabant Land ( in aanvraag) Omschrijving: Nieuwe economische dragers en technieken ontwikkelen voor steeds schaarser wordend land voor de door de sterk veranderende ( agrarische en overheid) wereld waar steeds meer conflicten ontstaan en geldgebrek is door crisis en bezuinigingen Activiteiten 2015: indienen aanvraag Betrokken organisaties: Huis van de Brabantse Kempen; Kempische landgoederen; Landgoed Baest; boer/burger dialogen; div. buitenlandse partners Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Growing Food Connection ( in aanvraag) Omschrijving: organiseren van stedelijke betrokkenheid met de stedelijke consument door innovatieve communicatietechnologie en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten met de focus op stedelijke consumenten, restaurants en zorginstellingen. Activiteiten 2015: indienen aanvraag Betrokken organisaties: Stichting Kempen Goed, coöperatie Kempen Goed, NHTV; HAS; Huis van De Brabantse Kempen. Trekker: Huis van De Brabantse Kempen in samenwerking met coöperatie Kempen Goed Provincie Zie hoofdstuk 8: 2016 Samenwerking Aansluiten bij relevante beleidsagenda s kan concreet vorm krijgen door contacten met direct daaraan gelieerde netwerken en instanties. Naast internationale samenwerking ( zie hierboven onder Europa) is uitbreiding van of opstarten van samenwerking met Het Groene Woud; Hart van Brabant; Rewin b.v.; Boven Dommel; de Peel; Brainport en MRE van meerwaarde voor functioneren van streekplatform en Huis van de Brabantse Kempen. 15

16 6. Huis van de Brabantse Kempen: kennis, alliantiemanagement en professionele capaciteit Professionele capaciteit en kennis zijn nodig om ideeën daadwerkelijk op gang te krijgen, ideeën om te zetten in uitvoeringsplannen, partners te betrekken en om financiering te zoeken. Het Huis van de Brabantse Kempen ondersteunt alle lagen van de organisatie van de agenda en verzorgt de onderlinge verbindingen. Om tot vorming en realisatie van goede plannen te komen, zijn samenwerkingsverbanden essentieel. Allianties moeten worden gesmeed tussen burgers, ondernemers, overheden en andere instellingen met het oog op draagvlak, slagkracht en middelen. De allianties kunnen tijdelijk of structureel zijn, klein of omvangrijk, formeel of officieus. Meerwaarde van het Huis van de Brabantse Kempen: Ontwikkelcapaciteit: projectprofessionals; Kennis: deskundigen; Organisatiekrachten vorming van samenwerkingsverbanden; verbinder: secretariaatsvoering, streekmanagement en communicatieprofessionals; Instrument: (Europese) middelen en fte beschikbaar stellen Servicepunt Servicepunt, projectontwikkeling en subsidiemanagement de Kempen De vijf gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Oirschot hebben besloten 1 euro per inwoner ter beschikking te stellen van het Huis voor de realisatie van een servicepunt. Van deze middelen zal er in 2015 een ZZP ér op tijdelijke basis ingezet woorden en zal er voor specialistische onderwerpen een opdracht aan een extern bureau worden verstrekt In 2015 wordt er naast voorgenoemde aspecten aandacht besteed aan: a) De jaarcijfers van het Huis van De Brabantse Kempen Uiteraard worden de inhoudelijke en financiële prestaties en verantwoording begin 2015 gepresenteerd. b) De toekomst van het Huis van De Brabantse Kempen na De huidige samenwerking rondom het Huis van De Brabantse Kempen, de inhoudelijke toekomst en de financiële waarborgen die daarmee samenhangen, zullen het komende jaar onderwerp van gesprek zijn. Nieuwe afspraken hieromtrent zullen in 2016 moeten worden gemaakt. c) participatie leden Private partijen zijn op zoek naar alternatieve manieren om bij te dragen aan het Huis. Verschil tussen private en publieke leden en ieders bijdrage vraagt herijking van de bestaande situatie. d) Koplopersgroepen De voorzitters van de koplopersgroepen willen een nieuwe kijk op de koplopersgroepen. 16

17 e) Lopende activiteiten/ Communicatie en branding De algemene communicatieactiviteiten zijn erop gericht om bekendheid en draagvlak voor het uitvoeringsproces c.q. de naamsbekendheid van het Huis van De Brabantse Kempen te vergroten. De strategie die daarbij wordt gehanteerd tracht succesvolle projecten zo breed mogelijk uit te dragen om daarmee partijen in de regio aan te sporen om (bottom-up) gezamenlijk meer innovatieve projecten te ontwikkelen. Naast deze projecten organiseert Het Huis van De Brabantse Kempen de communicatie rondom een aantal branding-events zoals het Kempische Streekfestival, de uitreiking van de Brabantse Kempentrofee, de High Tech Ontdekkingsroute De Brabantse Kempen als onderdeel van de Dutch Technology Week en de Dutch Design Week In 2016 moet de visie en strategie van het streekplatform en het Huis helder en scherp omschreven zijn en ligt er een profiel met aaneensluitend een werkprogramma met een duidelijke focus. Liggen er antwoorden en opstellingen op de probleemstellingen zoals die geformuleerd zijn in hoofdstuk Provincie Belangrijk wordt het provinciaal beleid; in de reconstructietijd lag de regie voornamelijk bij de provincie terwijl de afgelopen periode de provincie zich meer terugtrok en de gemeenten aan zet liet. Het ziet er naar uit dat in de volgende periode vanaf 2016 de provincie opteert voor een middenweg zie hieronder het nieuwe programma gebiedsgericht werken. De uitdaging voor 2016 en verder is de Agenda van de Kempen en daarmee de werkzaamheden van het Huis van de Brabantse Kempen aan te sluiten bij de wensen en behoefte van de provincie op het terrein van gebiedsgericht werken en tegelijkertijd de eigen Agenda uit te voeren. Programma gebiedsgericht werken Het doel van het programma gebiedsgericht werken is dat de overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gebied specifiek samenwerken, waarbij er agglomeratiekracht en uitvoeringskracht wordt gerealiseerd passend bij de specifieke eigenheid van de Brabantse regio s. Agglomeratiekracht betekent hier quality of life. Aansluiten op de huidige kwaliteiten van Brabant, met het mozaïek van steden, dorpen, landschappen en landbouwgebieden, is hier de aangewezen weg. De economische brandpunten en de verbindingen vragen om verbetering; dat geldt zeker ook voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de tussenliggende groene gebieden. In het programma staan 3 programmalijnen centraal, namelijk: 1. Versterking van de samenhang in gebieden Versterking van de participatie en betrokkenheid van de vier o s Meer ruimte geven voor initiatieven uit de regio s Het beleid van de provincie zet in op bovenstaande. Hierbij wordt gedacht aan statements als: 17

18 Netwerken dragen bij aan doelstelling om Brabant tot top 5 kennis en innovatieregio van de wereld te laten worden. Door samenwerking op de 4 O s werken de netwerken aan het verhogen van de agglomeratie- en uitvoeringskracht van Brabant. Netwerken zorgen ervoor dat de provinciale ambities doeltreffender gerealiseerd kunnen worden. Krachten bundelen is kansen benutten Netwerken zorgen dat inwoners van Brabant actief participeren. M.a.w. netwerken verhogen uitvoeringskracht van Brabant. De voorzitters van de netwerken hebben geconcludeerd dat de manier van werken de bindende factor is. Centraal staat dus niet wat maar de hoe vraag. Dit omdat de inhoud / speerpunten per netwerk anders kan liggen. Yves de Boer noemde de netwerken het voorbeeld van overheid bedrijven 3.0! Netwerken zien kans door afstemming: van elkaar te leren (b.v. hoe bindt je bedrijfsleven op de doelen en ambities van de streek) betere aansluiting te krijgen op provinciale ambities meer invloed te kunnen uitoefenen op bovenregionale ontwikkelingen (b.v. terugtrekken ZLTO in verschillende netwerken) meer Europese middelen naar Brabant te halen (b.v. samenwerking op interregprogramma s) De Provincie verwacht dat Huis van De Brabantse Kempen zich langs deze lijnen ontplooit en dat het streeknetwerk daar actief op stuurt in concrete thema s die door de omgeving als prioritair worden ervaren. De Provincie ziet graag een krachtig en effectief Streekplatform/Huis dat waarneembaar het verschil maakt in de regio en die daarbij vol inzet op interactie tussen de 4 O s in duurzame waarde creatie in diverse richtingen. Uitgaande van de visie Quality of Life (zie eerder verspreid document ) zouden we moeten nagaan welke thema s voor de regio bepalend zijn tegen de achtergrond van de demografische ligging van de Kempen? Een eerste globale inventarisatie van de thema s die spelen bij de vier O s leveren het volgende nog niet complete beeld op.(zie bijlage 4) Partijen zullen gevraagd worden om dit beeld aan te vullen. Vervolgens zal tot een themakeuze gekomen moeten worden. Het voorstel van Ben van Gool is om hiertoe te komen met een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst zal worden voorgelegd aan de voltallige colleges van B&W van de deelnemende gemeenten, de partners in het streekplatform aangevuld met relevante stakeholders in de regio uitgaand van de 4 O s. In ieder geval horen daarbij de onderwijsinstellingen (Rythovius en Pius X); WVK; RSZK en de dorpsraden. Vervolgens kan aan de hand van een analyse van overeenkomstige regionale thema s de strategische agenda opgesteld worden De in 2014 geformeerde werkgroep zal hieromtrent in 2015 een voorstel voorbereiden als vervolg op de Agenda van de Kempen ten behoeve van het streekplatform. 18

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud sprogramma Het Groene Woud 1. Inleiding...in Het Groene Woud Vastgesteld in AB stichting Het Groene Woud op 13 maart 2014 1.1 Karakter van dit uitvoeringsprogramma Dit uitvoeringsprogramma is de invulling

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie