Werkplan Huis van De Brabantse Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen"

Transcriptie

1 Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse Kempen

2 1. Missie Het Huis van de Brabantse Kempen ondersteunt, initieert, faciliteert of verbindt het streekplatform om de nieuwe agenda van de Kempen te realiseren waarbij een bloeiende economie, prettig sociaal maatschappelijk klimaat en een fijne leefomgeving wordt gerealiseerd. 2. Strategie en doelstelling De Brabantse Kempen wil zich ontwikkelen en steeds verder verduurzamen onder het motto: Samen bewust ondernemen in de Brabantse Kempen. Dat vraagt om actie. Actie op maatschappelijk (woon-, zorg- en leefklimaat), ruimtelijk (natuur en milieu) en economisch terrein ( economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, landbouw, recreatie & toerisme). De acties laten zich naar diverse thema s vertalen. Die gezamenlijk zorgen voor een prettig werk-, woon- en leefklimaat. Doelstelling Vertrekpunt is de Agenda van de Kempen waarbij, steeds uitgaand van de Triple P monitor - indertijd opgesteld door de Rabobank - inzicht in de stand van zaken op het gebied van sociale, (people), ecologische (planet) en economische (profit) duurzaamheid in De Kempen wordt geboden. De Kempen willen komen tot een Integraal Duurzaam Ontwikkelingsprogramma voor de Kempengemeenten waarbij duurzame waarde creatie wordt gerealiseerd middels uitvoering van acties en projecten waarbij telkens gezocht wordt naar de juiste balans tussen people, planet, profit daarbij optimaal gebruik makend van de interactie tussen Overheid; Onderwijs; Ondernemers en Omgeving ( de 4 O s) 3. Programma: Thema s - Koplopersgroepen De Agenda van de Kempen behelst zes thema s deze zijn verdeeld over zes koplopergroepen. In de koplopergroepen zitten de belangrijkste stakeholders uit de regio uitgaand van de 4 O s gedachte waarin Overheid zich verbindt met Omgeving, Ondernemers en Onderwijs. De koplopergroepen bespreken ideeën en projectinitiatieven; helpen initiatiefnemers op weg en ondersteunen de projecten. Door het koppelen van verschillend beleid ( lokaal; provinciaal; nationaal en Europees) ontstaat synergie en synchroniciteit. Het Streekplatform en haar uitvoeringsorganisatie Huis van de Brabantse Kempen heeft, als katalysator en regionaal regisseur, een belangrijke rol bij het samenbrengen en optimaal functioneren van het samenspel van de 4 O's. Het gaat om het gezamenlijk handelen in wisselende allianties van de 4 O's, op basis van complementariteit. Functie omschrijving koplopersgroepen: Een koplopersgroep is een actief netwerk van partijen die opereren rondom een thema. Bestaande uit initiatiefrijke personen of organisaties die een bijdrage willen leveren aan de agenda van de Kempen. Deze partijen beschikken over kennis, netwerk, geld en of capaciteit op dat thema en zetten deze in om hun eigen of andere relevante projecten uit de Kempen te ondersteunen. De relatie met het streekplatform is geen hiërarchische relatie, maar een relatie van opdrachtgever en 2

3 opdrachtnemer. Een koplopersgroep beslist zelf wat zij doen om projecten te realiseren. Het streekplatform stuurt, via het stichtingsbestuur, op de inzet van haar middelen. De koplopersgroep vraagt toestemming voor de inzet van deze middelen. Samenstelling van de koplopersgroep: De voorzitter van de koplopersgroep is lid van het streekplatform. Er wordt gestreefd naar een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid, het onderwijs, ondernemers en de omgeving. Een koplopersgroep bevat maximaal één ambtelijke vertegenwoordiger met de opdracht om terugkoppeling te geven aan collega ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Een koplopersgroep bevat één lid uit het Huis van de Brabantse Kempen met één plaatsvervanger. De koplopersgroepen zijn verdeeld over de 6 thema s: (1) Economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid: Kempen in Business Doel: De Brabantse Kempen als dé concurrerende productie-regio binnen West-Europa Leden: Kempisch Ondernemers Platform; Gemeenten; Rabobank; Summa College; Stichting Techniekportaal; Bruns BV; OBGB; Huis van De Brabantse Kempen (2) Beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie: Kempen Park Doel: Het versterken van robuuste natuur, fijnmazige landschapselementen en inpassen van woningen, bedrijfsterreinen en agrarische bedrijven. Leden: gemeenten; SRE; ODZOB; Waterschap; Kemp. Landgoederen; HAS; ZET; provincie; Brabants Landschap; ANV; Huis van De Brabantse Kempen 3

4 (3) Landbouw en milieu: Kempen Food Doel: Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van de sector en het versterken van de maatschappelijke inbedding. Leden: Lokale afdelingen ZLTO; HAS Den Bosch; KSE ( K.O.P.); Kempische Landgoederen; gemeenten; Huis van De Brabantse Kempen (4) Energie en biomassa: Kempen Klimaatneutraal Doel: De Brabantse Kempen is energieneutraal in het jaar Leden: (5) Belevingseconomie: Kempen Karakteristiek Doel: Branding de Kempen, langer verblijf en hogere bestedingen in de regio. Leden: Gemeenten; Land van de Hilver; Land van Oirschot; Land van de Zaligheden; Kempen Goed; STIP; ZET; Kon.Horeca NL; Recron; Kemp. Landg; Ter Spegelt; Spreeuwelse Heide:; Beekse Bergen; Express enzo; Huis van De Brabantse Kempen (6) Wonen, zorg en leefbaarheid: Contente Kempen Doel: Bevolkingsopbouw en samenstelling gezond houden en toekomstbestendig maken in leefbare kernen en een aantrekkelijke leefomgeving. 4

5 Leden: Joriszorg; RSZK; Rabobank De Kempen; Consiliance; Gemeenten; Astarte Zorggroep B.V.;GGD; WMO adviesraad gemeente Reusel-De Mierden; GOW; WZW; Mantelzorg Makelaar De Kempen Dorpsraad Hoge Mierde; TU/ e; Slimmer Wonen 2020; Zorgcoöperatie Hoogeloon; Stichting Fieldlab; Stichting Zet; Huis van De Brabantse Kempen 4. Activiteiten De thema s laten zich naar diverse acties vertalen. Acties op maatschappelijk (woon-, zorg- en leefklimaat), ruimtelijk (natuur en milieu) en economisch terrein (economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, landbouw, recreatie & toerisme).acties kunnen worden geïnitieerd; gefaciliteerd maar ook uitgevoerd door het Huis van de Brabantse Kempen. Kempen zonder Grenzen Sinds de conferentie Kempen Zonder Grenzen in oktober 2013 is met partijen uit Noord- Brabant en de Vlaamse provincies Limburg en Antwerpen gezocht naar concrete samenwerkingsprojecten. Inmiddels heeft het overleg zich gevormd tot een platform waarin we informatie delen en verbindingen leggen. Vanuit het platform hebben in december 2014 een aantal organisaties concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is grensoverschrijdende vragen van ondernemers en kansen in het gebied bij elkaar brengen met als resultaat: meer bedrijven die samenwerken, clusters vormen en producten/diensten ontwikkelen. Activiteiten 2015: - 4 thematische bijeenkomsten in de Kempen, Boven Dommel, Limburg en Antwerpen; - Tussentijdse clusterbijeenkomsten waarin bedrijven rondom een technologiethema worden uitgenodigd; - 2 e conferentie Kempen Zonder Grenzen (mogelijk tijdens DTW2015 op het KBP). Beschikbaar budget: Vooralsnog is er geen budget. Lokale- (SRE-stimuleringsfonds), Regionale- (OP-zuid), Landelijke- (IPC) en Europese-(Interreg)subsidies worden verkend. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, streeknetwerk Boven Dommel, KvK, provincies Noord-Brabant en Antwerpen en de innovatiecentra Limburg en Antwerpen. Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Industrieel Profiel De Brabantse Kempen Omschrijving: De kracht van de Kempische industrie is buiten de Kempen onvoldoende bekend en wordt binnen de Kempen met onvoldoende trots uitgedragen. Met het profiel willen we die beelden bijstellen. Doel van het project: Komen tot een profiel van de Kempische (maak-)industrie, een ambitie voor 2020 en een voorstel voor acties (incl. governance), waarmee we de Kempische industrie klaarmaken voor de toekomst. Het profiel geeft daarmee ook richting aan het Economisch Actieplan de Kempen. Deadline: juni Activiteiten 2015: - Werkgroep bijeenkomsten (aangestuurd door de koplopersgroep); - Produceren van een boekje; - Presentatie van het profiel tijdens de DTW2015; - Draagvlakbijeenkomsten voor ondernemers 5

6 Betrokken organisaties: Kempisch Ondernemers Platform, MRE, KvK, Hoofkantoor Brabant, RVDO, gemeente Bladel en gemeente Reusel de Mierden. Uiteindelijk zijn alle partijen uit de koplopersgroep betrokken. Beschikbaar budget: Het budget voor de koplopersgroep is beschikbaar ( 5.000,-) Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Praktijkatelier De Kempen Omschrijving: Overheden, onderwijs en ondernemers onderzoeken in het Praktijkatelier De Kempen hoe individuele (ruimtelijke) plannen efficiënter kunnen worden gerealiseerd. De droom van de ondernemers is het uitgangspunt. Samen met ondernemers die bereid zijn te investeren in een nieuwe manier van werken, onderzoeken we nieuwe werkwijzen bij het realiseren van hun plannen. Binnen een half jaar krijgt de ondernemer duidelijkheid over een succesvol vervolg. Tijdens of na dat half jaar kan een ruimtelijke procedure starten, vinden partners elkaar en werken samen, ontstaat er draagvlak en onderling vertrouwen met de directe omgeving of geven we duidelijk advies om het initiatief (nu) niet door te zetten. Doel van het project: Overheden, onderwijs en ondernemers onderzoeken in het Praktijkatelier De Kempen hoe individuele (ruimtelijke) plannen efficiënter kunnen worden gerealiseerd. Activiteiten 2015: - Er worden 7 omvangrijke processen ingericht met bijeenkomsten, werkbezoeken, etc. - Eind 2015 organiseren we een bijeenkomst en presenteren de tussenresultaten; - We documenteren de leerervaringen en produceren een boek(je). Betrokken organisaties: De zeven Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant, Nederland Bovenwater, HAS Den Bosch en het Huis van De Brabantse Kempen ontwikkelen samen in het Praktijkatelier de Kempen deze nieuwe manier van werken. Beschikbaar budget: ,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 460 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Grondportefeuille Omschrijving: De provincie heeft voor 10 jaar 125 ha grond en 2 opstallen revolverend ter beschikking gesteld aan het Streekplatform de Brabantse Kempen om samen met private partijen projecten op te zetten die een meerwaarde opleveren voor de Agenda van Brabant. Activiteiten: Er loopt een aantal projectideeën in het gebied die kansrijk zijn en samen met de initiatiefnemers uitgewerkt worden. Voorbeelden zijn: Gebiedsontwikkeling de Kleine Beerze, Steenfort, Ruurhoeve, De Biologische Beerze boeren. Naast het aanjagen van de projecten liggen er ook werkzaamheden in het organiseren van de lopende zaken rondom de grondportefeuille zoals pacht, mogelijke aankoop/verkoop/ ruiling Beschikbaar budget: extra opbrengsten uit gronden en opstallen Tijdsinvestering: 650 uur Trekker: Streekplatform Huis van de Brabantse Kempen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de Grondportefeuille. 6

7 Levende Beerze Omschrijving: In samenwerking komen tot realisatie van de gebiedsopgave waaronder realiseren van ecologische hoofd structuur; Natte Natuur Parels; Natura 2000 gebieden in de juiste balans met leefbaarheids- en economische doelen. Doel van het project: Realisatie plan Kleine Beerze Activiteiten 2015: Definitieve planvorming start realisatie. Beschikbaar budget: Op dit moment 4,5 miljoen gelden komen van rijk; Provincie Noord- Brabant en Waterschap De Dommel. Betrokken organisaties: Waterschap de Dommel; gemeenten Oirschot en gemeente Eersel; Brabants Landschap; ZLTO en Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 125 uur Trekker: Streekplatform de Brabantse Kempen Terreinbeheerdersoverleg De Kempen Omschrijving: De terreinbeheerders ontmoeten elkaar 4 keer per jaar tijdens een vergadering en 1 x per jaar bij een terreinbezoek in de vorm van een excursie. Doel van het project is kennisuitwisseling, samenwerking afstemmen, koppeling kennisinstellingen. Activiteiten 2015: Uitwisseling en afstemming van elkaars werkplannen op het gebied van onderhoud terreinen, afstemming uniformering bebording De Brabantse Kempen, onderzoek naar de werking van faunapassages in De Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, landgoedeigenaren, gemeenten, waterschap, Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 80 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Kempentrofee Omschrijving: het genereren van trots middels uitreiken van een jaarlijkse Kempentrofee. Tegelijk draagt dit bij tot uitstraling van de Brabantse Kempen zowel in als buiten de regio. Activiteiten 2015: voorbereiden en organiseren van kempentrofee. Betrokken organisaties: voor 2015 gemeente Bladel; K.O.P.; Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering: Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Overzichtskaart van de Brabantse Kempen Omschrijving: Maken van een overzichtskaart van de Brabantse Kempen met de thema s, cultuurhistorie, natuur-en landschapselementen. Doel van het project: Sectorale doelen op één kaart zorgen voor een integraal beeld. Met de kaart in handen zien we waar doelen elkaar overlappen/tegenwerken/versterken. De kaart kan helpen om te prioriteren. Zowel bij nieuwe initiatieven als bij projecten die al lopen. Activiteiten 2015: In 2014 heeft een student van de HAS als pilot een kaart gemaakt voor de gemeente Oirschot met als thema cultuurhistorie. De bedoeling is HAS-studenten te zoeken die een kaart maken voor de hele Kempen en waarbij de 3 onderwerpen natuur, landschap en cultuurhistorie verbonden met elkaar naar voren komen. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Natuur, cultuurhistorie en landschap Beschikbaar budget: 1500,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 7

8 Inspiratiebijeenkomst de Brabantse Kempen Omschrijving: Intervisie met projectleiders/projecteigenaren, initiatiefnemers van projecten in relatie tot één van de thema s cultuurhistorie, landschap en natuur. Doel van het project is kennisuitwisseling, verbreden van netwerken. Activiteiten 2015: Organiseren van inspiratiebijeenkomsten. Uitnodigen van specialisten omtrent een bepaald onderwerp of thema. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Natuur, cultuurhistorie en landschap Beschikbar budget: 2000,- van het Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Bosland Omschrijving: Grensoverschrijdende samenwerking Brabantse Kempen met Bosland te België. Focus op samenwerking rond recreatie, toerisme, natuur en landschap. Activiteiten 2015: Een bijeenkomst organiseren omtrent natuurpoorten en wandelroutenetwerken en het organiseren van een workshop over de thema s natuur en landschap en recreatie en toerisme. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen Beschikbaar budget: 1000,- Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 190 uur + Trekker: Huis van De Brabantse Kempen en Bosland Reuseldal Omschrijving: Realisatie gebiedsopgave Reuseldal inclusief realisatie EHS; Recreatie en Toerisme doelen, etc. Doel van het project: Realisatie Reuseldal Activiteiten 2015: Start de realisatie van de gebiedsopgave Reuseldal Betrokken organisaties: Gemeente Reusel-De Mierden, Waterschap De Dommel;- Brabants Landschap; ZLTO;- Provincie Noord-Brabant;- Dienst Landelijk Gebied (DLG); Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 125 uur Trekker: Gemeente Reusel-De Mierden Ontwikkeling Kempische Landgoederen Omschrijving: Kempische Landgoederen vormen aaneengesloten natuurgebied van ruim 5000 HA omringd door uiterst waardevolle natuurgebieden zoals Natura 2000 gebieden van Brabants Landschap en natuurgebieden in de Vlaamse Kempen; zo gezamenlijk ongeveer een gebied vormend van HA met waardevolle natuur; cultuurhistorie; agrocultuur en recreatie groter dan bijvoorbeeld de Hoge Veluwe. Doel van het project: Kempische Landgoederen uit laten groeien tot een landschap van allure Activiteiten 2015: Diverse projecten o.a. houtmuseum; diverse natuurpoorten; realisatie EHS; routestructuren enz. Beschikbaar budget: Project afhankelijk. Betrokken organisaties: Landgoed Wellenseind; De Utrecht; Gorp en Roovert; Nieuwkerk; de Hoevens; Brabants Landschap; Natuurpunt ( Vlaanderen) omliggende gemeenten; provincie Noord-Brabant en Huis van de Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: uur Trekker: Stichting Kempische Landgoederen 8

9 Boer burger dialoog Omschrijving: In het Landbouw Ontwikkelings Gebied Molenakkers ontstond met name door de uitvoering van de reconstructieplannen felle weerstand vanuit een bewonerscollectief. Op verzoek van bewoners; ZLTO; provincie en gemeente Oirschot heeft Huis van De Brabantse Kempen de regie genomen in op mediation gebaseerde dialoog. Doel van het project: Overeenstemming bereiken tussen boeren en burgers en tegelijk partijen als gemeente Oisterwijk en provincie Noord-Brabant meenemen in de vaststellingsovereenkomst. Activiteiten 2015: Na een intensief traject afgelopen jaar van bijeenkomsten en overlegmomenten moet volgend jaar het tot stand gekomen convenant waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt worden uitgevoerd. Beschikbaar budget: Totale budget voor uitvoering is maatwerk en verdeeld over gelden en ruimte voor ruimte regeling. Maatwerk waarbij provincie en gemeente tot een gezamenlijke aanpak willen komen. Betrokken organisaties: ZLTO- incl. lokale afdeling; gemeente Oisterwijk; provincie; Stichting Molenakkers en Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Energiesprong Omschrijving: Vanuit een landelijk programma worden woningen gerenoveerd tot Nul op de meter, dat wil zeggen geen energieverbruik meer van het gas of elektriciteitsnet. Specifiek wordt gezocht naar woningen gebouwd tussen 1950 en Daar is energetisch nog veel te verbeteren. Verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland/in de Kempen. Activiteiten 2015: Communicatie met en bijeenkomsten voor geïnteresseerden die hun woning willen renoveren Betrokken organisaties: De (5) Kempengemeenten, Huis van De Brabantse Kempen, Platform 31 (Felix van Gemen) Beschikbaar budget: Ondersteuning in uren vanuit een landelijk werkend communicatiebureau, Platform 31. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Biomassa Omschrijving: In de Kempen is veel Biomassa beschikbaar. In andere regio s zijn voorbeelden van initiatieven/organisaties die regionaal aan de slag gaan met het genereren van rendement uit die biomassa. Zoeken naar kansen voor het genereren van rendement met Biomassa in de Kempen. Activiteiten 2015: Voorbeelden uit andere regio s onder de aandacht brengen van bestuurders (en ambtenaren) van de Kempengemeenten, bovenlokaal overleg teneinde te komen tot een Kempisch initiatief. Betrokken organisaties: De (5) Kempengemeenten aangevuld met Hilvarenbeek Beschikbaar budget: Uren van de energiecoördinator van het Huis van De Brabantse Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 50 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen 9

10 Verduurzaming gemeentegebouwen Omschrijving: Gemeenten hebben een voorbeeldrol bij de toepassing van duurzame techniek, en het bereiken van laag verbruik. Via inventarisatie moet duidelijk worden waar kansen liggen, en aanpassingen kunnen worden gedaan. Doel is energiebesparing, en waar mogelijk eigen energieproductie bij of op gemeentegebouwen Activiteiten 2015: Zoeken van een stagiair of medewerker van het Huis van De Brabantse Kempen, om de inventarisatie (naar het voorbeeld van de gemeente Bladel) uit te voeren. Betrokken organisaties: De Kempen gemeenten Beschikbaar budget: Hiervoor is geen budget benoemd Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 75 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Vergister Spinder Omschrijving: Op industrieterrein de Spinder in Tilburg wordt op een perceel dat in eigendom is van Attero (afvalverwerker) gewerkt aan het initiatief te komen tot een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Doel van het project is mestoverschot uit de Kempen verwerken tot exportwaardig product Activiteiten 2015: Communicatie met de veehouders in de Kempen, ontwikkeling van een voor alle partijen acceptabele leveringsovereenkomst. Betrokken organisaties: O3-Energie, Attero, Re-N-Technology (Deens bedrijf), Huis van de Brabantse Kempen. Beschikbaar budget: Uren van de energiecoördinator van het Huis van De Brabantse Kempen, naast uren van de initiatiefnemers. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 75 uur Trekker van het project: O3-Energie (coöperatie) uit Oirschot. Het verhaal van de Brabantse Kempen; beleving van de Kempische maakindustrie Omschrijving: De beleving van de innovatieve industrie en de vrijetijdssector versterken zodat meer mensen onze regio bezoeken. Doel van het project: De regio staat bekend om haar hoogwaardig vakmanschap bij innovatieve hightech-concepten. Om de Brabantse Kempen beter te kunnen positioneren wil de vrijetijdssector het thema van industrialisatie beleefbaar maken en op zoek gaan naar een thematische en fysieke koppeling tussen de maakindustrie en de vrijetijdseconomie. Betrokken organisaties: Alle leden van de koplopersgroep Belevingseconomie, medewerkers Huis van De Brabantse Kempen, individuele ondernemers, techniekcoaches, VisitBrabant, Stichting Techniekportaal, Brainport, KBP, KOP. Beschikbaar budget: Budget koplopersgroep Belevingseconomie ,-, Bedrijfsleven en zo mogelijk via subsidies Activiteiten 2015: Werkbezoek aan Turnhout (industriële en bedrijven uit de vrijetijdssector). Kennismakings- en uitwisselingsbijeenkomsten voor ondernemers uit de industriëleen belevingssector. Deelname regio aan Dutch Design Week, High Tech Ontdekkingsroute De Brabantse Kempen als onderdeel van de Dutch Technology Week, schoolexcursies gericht op techniek, koppeling zoeken met E-commerce VisitBrabant Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 400 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 10

11 Beleef de Kempen; wandelaanbod digitaliseren en laten beleven Omschrijving: Het huidige wandelaanbod innoveren door de ontwikkeling van belevingsroutes, het digitaliseren van het wandelaanbod Activiteiten 2015: Commitment organiseren bij gemeenten om het project lokaal uit te laten rollen (uitvoering kan al dan niet bij gemeenten liggen), grensoverschrijdende samenwerking organiseren, subsidiemogelijkheden uitzoeken en indien mogelijk subsidietraject begeleiden en vraagbaak voor lokale werkgroepen bij het uitrollen van het project. Beschikbaar budget: Nog niet bekend, mogelijk bij gemeenten, subsidiestromen, ondernemers. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, Gemeenten, Lokale partijen (VVV s, dorpsraden, wandelorganisaties, heemkundekringen, IVN, ondernemersorganisaties) Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 300 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen. VisitBrabant/ConnectBrabant en de positionering van De Brabantse Kempen Omschrijving: Positionering van De Brabantse Kempen binnen VisitBrabant Doel van het project: De provincie heeft het programma VisitBrabant/ConnectBrabant gestart, met als doel: meer bezoekers die langer blijven, meer productontwikkeling en meer innovatie. Het Huis van De Brabantse Kempen gaat de verbinding verder uitwerken en gaat hierbij in gesprek met VisitBrabant waarbij wordt gezocht naar een intensievere verbinding met de regio. Ook willen we de regio digitaal hierdoor beter ontsluiten. Op die manier willen we De Brabantse Kempen als gebied beter positioneren binnen VisitBrabant/ConnectBrabant. Activiteiten voor 2015: Onderzoeken van mogelijkheden en zo mogelijk realiseren van de ontsluiting van innovatieve regionale projecten zoals Beleef de Kempen en Industrie en Beleving binnen VisitBrabant, bespreken en zo mogelijk realiseren op welke andere wijze De Brabantse Kempen op het platform van VisitBrabant beter gepositioneerd kan worden. Beschikbaar budget: Geen budget. Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen, VVV s De Brabantse Kempen, VisitBrabant. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur Trekker: Het Huis van de Brabantse Kempen Bezoekersmagazine De Brabantse Kempen Omschrijving: Ontwikkeling van een bezoekersmagazine voor De Brabantse Kempen. Doel van het project: Op initiatief van de vrijetijdsondernemers wordt een voor de regio uniek, gezamenlijk branded magazine over De Brabantse Kempen ontwikkeld. De geplande realisatie van het jaarmagazine is april Betrokken partijen: Ondernemersorganisaties die in het Streekplatform De Brabantse Kempen vertegenwoordigd zijn. Huis van De Brabantse Kempen; Content; Land van de Hilver, Land van Oirschot, Land van de Zaligheden, VVV s de Brabantse Kempen, Promotie Bergeijk, Stichting Kempische Landgoederen, Kempen Goed, Horeca Nederland Oost-Brabant. Activiteiten voor 2015: Realisatie van het magazine en presentatie tijdens een regionale bijeenkomst voor 1 april Beschikbaar budget: Eenmalige ontwikkelkosten Euro 3.500,00 ten laste van budget (2014) koplopersgroep Belevingseconomie. Exploitatie van het magazine is voor rekening van de projecteigenaar. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 100 uur 11

12 Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Ontwikkeling dementievriendelijke Kempen Omschrijving: Vergroten kennis van dementie in brede zin. Het bewerkstelligen van het doorbreken van het taboe door middel van ondersteunen van projecten die bijdragen aan zelfstandig blijven wonen van dementerenden en het bevorderen van de participatie van die groep. Activiteiten in 2015: Continueren van het structurele overleg en ondersteunen van lokale initiatieven in dit kader. Uitzetten en begeleiden van een stageonderzoek. Betrokken organisaties: Onderwijsinstellingen, gemeenten, bewonersgroepen, bedrijven Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Stichting Fieldlab regio de Kempen Omschrijving: Door middel van regionale samenwerking bevorderen van ICT-toepassingen in en nieuwe vormen van dienstverlening aan zorgvragers. Toepassen van voorbeeldprojecten. Activiteiten 2015: Opzetten van 2 voorbeeldprojecten om de inbreng vanuit de deelnemers te ontwikkelen. Beschikbaar budget: Ureninzet vanuit het Huis van De Brabantse Kempen. Betrokken organisaties: Fieldlab; Zorginstellingen, gemeenten, dorpsraden, bedrijven; Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 92 uur Trekker: Stichting Fieldlab Wijkleerbedrijf + onderwijs zelfredzaamheid van burgers en mantelzorgers vergroten Omschrijving: Innovatieve werkplaats organiseren met studenten van zorgopleidingen. Daardoor proberen we techniek en innovatieve hulpmiddelen onder de aandacht te brengen van ouderen/instellingen. Activiteiten 2015: Deelnemen in projecten. Beschikbaar budget: Uren medewerker Huis van de Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Overheid, onderwijsinstelling, bedrijven; Summa; Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Summa zorg Werkgroep Vitaliteit in de Kempen Omschrijving: Leiden, notuleren en mede organiseren van werkgroep bijeenkomsten. Beschikbaar budget: uren medewerker Huis van De Brabantse Kempen Betrokken organisaties: Leden van werkgroep Vitaliteit in de Kempen Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 92 uur Trekker: Rabobank en Huis van De Brabantse Kempen. Campina Collectief Omschrijving: Opstellen van een kansenkaart voor de Kempen ( zowel Vlaamse als Brabantse Kempen) door groep van studenten onder leiding van Buro Plot Doel van het project: Projecten generen uit de kansenkaart. Activiteiten 2015: Ontwikkelen kansenkaart Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen; Minase Consulting; Buro Plot; Stadsregio Turnhout; Midden Brabant; SPK e.v.a. Beschikbaar budget: 5000,- Huis van De Brabantse Kempen; Minase Consulting; Buro Plot; Stadsregio Turnhout 12

13 Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 50 uur; mocht het idee uitgevoerd worden om de kansenkaart te presenteren middels een conferentie dan zijn extra uren nodig zowel voor organisatie als voor communicatie. Trekker: Buro Plot Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten Omschrijving: De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant in het gebied Kempenland beoogt de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische buitengebied te verhogen. De regeling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het platteland in landschappelijk, ecologisch, hydrologisch, recreatief en sociaal-economisch opzicht. Door behoud en versterking van natuur- en landschapsstructuren en bijzondere landschappelijke cultuurhistorische waarden, door het stimuleren van duurzaam waterbeheer en door het vergroten van de mogelijkheden om van het landelijk gebied te genieten. Activiteiten 2015: Veldcoördinator bezoekt belangstellenden die een contract af willen sluiten voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en onderhoud van bestaande. Betrokken organisaties: Stichting Noord-Brabants Landschap, gemeenten, Waterschap, Agrarische Natuurvereniging, Provincie Beschikbaar budget: De gebiedspartijen stellen een totaal budget van ,- ter beschikking Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 30 uur Trekker: Provincie Noord-Brabant Brabants Buitengebied Onderneemt Omschrijving: Via BBO willen we voor met name starters en doorgroeiers een begeleidingstraject aanbieden dat bestaat uit individuele begeleiding en deelname aan een trainingstraject met meerdere ondernemers samen bestaande uit een opleidings- en netwerkdeel. Activiteiten 2015: opzetten van nieuw traject Betrokken organisaties: Huis van De Brabantse Kempen; Rabobank; ABAB Beschikbaar budget: euro Tijdsinvestering: 200 uur per jaar Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Studentenbureau De Brabantse Kempen Omschrijving: Opgezet om het contact tussen onderwijsinstellingen van buiten de regio, ondernemers, organisaties en overheden in De Brabantse Kempen te bevorderen. Een kennismakelaar onderhoudt de contacten met scholen en zorgt in opdracht van bedrijven, organisaties en overheden uit de Brabantse Kempen voor invulling van hun onderzoeksvragen en stage opdrachten. Doel van het project: Innovatie in de Brabantse Kempen versterken en kennisregulatie in gang zetten waardoor het gebied en de inwoners zich kunnen blijven ontwikkelen. Activiteiten 2015: - Onderzoek; Innovatieonderzoek, Monitoringsplan, Ontwikkelen kaarten, Imago onderzoek, Leefbaarheidsonderzoek, Communicatieplan, Beleid oriëntatie, Ondernemersplan, Leefstijl onderzoek, Veldonderzoek, Marketingplan, etc. - Projectondersteuning - Creatieve inzet Naast de individuele onderzoeksopdrachten bieden de studenten gezamenlijk nog praktijkondersteuning. Zij houden zich o.a. bezig met het verzamelen van cijfers over de 13

14 Brabantse Kempen ter ondersteuning van de activiteiten van de koplopersgroepen, helpen bij (netwerk)bijeenkomsten en andere praktijkvraagstukken. Betrokken organisaties: Onderwijsinstellingen: Universiteit Tilburg, Universiteit Wageningen, HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, NHTV, Hogeschool TIO, Summa College, Sint Lucas, Helicon, De Rooie Pannen, ROC, Kempenhorst, Prius X, Rythovius. Overheidsinstellingen: Provincie Noord-Brabant en de 7 Kempen gemeenten Organisaties: Alle ondernemers uit De Brabantse Kempen Beschikbaar budget: Ondersteuning in uren van de kennismakelaar vanuit het Huis van De Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 768 uur Trekker: Huis van de Brabantse Kempen 5. Beleidsagenda s: Europees en provinciaal beleid Europa Afgelopen periode heeft de Kempen erg kunnen profiteren van Europese regelingen. Aansluiten bij het plattelandsontwikkelingsbeleid leverde de Brabantse Kempen deelname aan het Leader programma op ( zie details op de site) en aansluitend een partnership in Rural Alliances. Nagenoeg alle partners in het streekplatform hebben daarmee op een of meerdere wijze hun eigen beleid kunnen versterken door uitvoeren van projecten. Een uitzondering als voorbeeld: de zorgcoöperatie Hoogeloon heeft door deelname aan zowel Leader als Rural Alliances haar doelstellingen nagenoeg in zijn geheel kunnen verwezenlijken. Deelname aan een Europees programma kan bovengenoemde acties verwezenlijken of versnellen bovendien levert deelname kennis en een uitermate efficiënt netwerk op. Rural Alliances ( loopt) Omschrijving: Europees project waarbij stimuleren van Doe democratie ( burger initieert - overheid begeleidt ) wordt bevorderd door uitvoeren van projecten streekfonds; energietransitie; zorgtransitie; samenwerkingsverbanden. Via dit project is er euro Europees geld naar de Kempen gegaan. In 2015 vindt de afronding en eind evaluatie plaats. Betrokken organisaties: coöperatie Hoogeloon; coöperatie Esbeek; coöperatie Kempen Goed en Huis van de Brabantse Kempen. Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 200 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Overleg België ( loopt) Omschrijving: Intensivering van het overleg met de Kempen in België en daarna samenwerking op verschillende gebieden. Overleg met Boerenbond, Rurant, VLM, SKP. In samenspraak komen tot mogelijke subsidie aanvragen. Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Healthy regions ( in voorbereiding) Omschrijving: In samenwerking met provincie en diverse streeknetwerken deelnemen in Europees programma op het vlak van zorg en ICT/innovatieve instrumenten en methodieken Activiteiten 2015: partners uit de regio in stelling brengen voor deelname aan project. Beschikbaar budget: Mede financieringsmogelijkheden d.m.v. Europese subsidie Betrokken organisaties: Overheid, onderwijsinstelling, bedrijven. 14

15 Tijdsinvestering gemiddeld per jaar in 2015: 184 uur Trekker: Huis van De Brabantse Kempen Bedrijven en biodiversiteit ( in voorbereiding) Omschrijving: Creëren van multifunctionele groene infrastructuur; versterken grensoverschrijdende lerende netwerken tussen bedrijven en natuurorganisaties in NL en B; integreren van biodiversiteit in het bedrijfsmanagement en borgen door opleiden 90 consulenten en de biodiversiteits-scan (BIODIVA) Activiteiten 2015: Indienen subsidie aanvraag; voorbereiden project met partners Betrokken organisaties: bedrijventerrein De Sleutel (Bladel) en de kleine Hoeven (Reusel de Mierden) OBGB, gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden, de HAS. Beschikbaar budget: afhankelijk van Europees budget Trekker: Huis van de Brabantse Kempen en provincie Noord Brabant Land ( in aanvraag) Omschrijving: Nieuwe economische dragers en technieken ontwikkelen voor steeds schaarser wordend land voor de door de sterk veranderende ( agrarische en overheid) wereld waar steeds meer conflicten ontstaan en geldgebrek is door crisis en bezuinigingen Activiteiten 2015: indienen aanvraag Betrokken organisaties: Huis van de Brabantse Kempen; Kempische landgoederen; Landgoed Baest; boer/burger dialogen; div. buitenlandse partners Trekker: Huis van de Brabantse Kempen Growing Food Connection ( in aanvraag) Omschrijving: organiseren van stedelijke betrokkenheid met de stedelijke consument door innovatieve communicatietechnologie en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten met de focus op stedelijke consumenten, restaurants en zorginstellingen. Activiteiten 2015: indienen aanvraag Betrokken organisaties: Stichting Kempen Goed, coöperatie Kempen Goed, NHTV; HAS; Huis van De Brabantse Kempen. Trekker: Huis van De Brabantse Kempen in samenwerking met coöperatie Kempen Goed Provincie Zie hoofdstuk 8: 2016 Samenwerking Aansluiten bij relevante beleidsagenda s kan concreet vorm krijgen door contacten met direct daaraan gelieerde netwerken en instanties. Naast internationale samenwerking ( zie hierboven onder Europa) is uitbreiding van of opstarten van samenwerking met Het Groene Woud; Hart van Brabant; Rewin b.v.; Boven Dommel; de Peel; Brainport en MRE van meerwaarde voor functioneren van streekplatform en Huis van de Brabantse Kempen. 15

16 6. Huis van de Brabantse Kempen: kennis, alliantiemanagement en professionele capaciteit Professionele capaciteit en kennis zijn nodig om ideeën daadwerkelijk op gang te krijgen, ideeën om te zetten in uitvoeringsplannen, partners te betrekken en om financiering te zoeken. Het Huis van de Brabantse Kempen ondersteunt alle lagen van de organisatie van de agenda en verzorgt de onderlinge verbindingen. Om tot vorming en realisatie van goede plannen te komen, zijn samenwerkingsverbanden essentieel. Allianties moeten worden gesmeed tussen burgers, ondernemers, overheden en andere instellingen met het oog op draagvlak, slagkracht en middelen. De allianties kunnen tijdelijk of structureel zijn, klein of omvangrijk, formeel of officieus. Meerwaarde van het Huis van de Brabantse Kempen: Ontwikkelcapaciteit: projectprofessionals; Kennis: deskundigen; Organisatiekrachten vorming van samenwerkingsverbanden; verbinder: secretariaatsvoering, streekmanagement en communicatieprofessionals; Instrument: (Europese) middelen en fte beschikbaar stellen Servicepunt Servicepunt, projectontwikkeling en subsidiemanagement de Kempen De vijf gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Oirschot hebben besloten 1 euro per inwoner ter beschikking te stellen van het Huis voor de realisatie van een servicepunt. Van deze middelen zal er in 2015 een ZZP ér op tijdelijke basis ingezet woorden en zal er voor specialistische onderwerpen een opdracht aan een extern bureau worden verstrekt In 2015 wordt er naast voorgenoemde aspecten aandacht besteed aan: a) De jaarcijfers van het Huis van De Brabantse Kempen Uiteraard worden de inhoudelijke en financiële prestaties en verantwoording begin 2015 gepresenteerd. b) De toekomst van het Huis van De Brabantse Kempen na De huidige samenwerking rondom het Huis van De Brabantse Kempen, de inhoudelijke toekomst en de financiële waarborgen die daarmee samenhangen, zullen het komende jaar onderwerp van gesprek zijn. Nieuwe afspraken hieromtrent zullen in 2016 moeten worden gemaakt. c) participatie leden Private partijen zijn op zoek naar alternatieve manieren om bij te dragen aan het Huis. Verschil tussen private en publieke leden en ieders bijdrage vraagt herijking van de bestaande situatie. d) Koplopersgroepen De voorzitters van de koplopersgroepen willen een nieuwe kijk op de koplopersgroepen. 16

17 e) Lopende activiteiten/ Communicatie en branding De algemene communicatieactiviteiten zijn erop gericht om bekendheid en draagvlak voor het uitvoeringsproces c.q. de naamsbekendheid van het Huis van De Brabantse Kempen te vergroten. De strategie die daarbij wordt gehanteerd tracht succesvolle projecten zo breed mogelijk uit te dragen om daarmee partijen in de regio aan te sporen om (bottom-up) gezamenlijk meer innovatieve projecten te ontwikkelen. Naast deze projecten organiseert Het Huis van De Brabantse Kempen de communicatie rondom een aantal branding-events zoals het Kempische Streekfestival, de uitreiking van de Brabantse Kempentrofee, de High Tech Ontdekkingsroute De Brabantse Kempen als onderdeel van de Dutch Technology Week en de Dutch Design Week In 2016 moet de visie en strategie van het streekplatform en het Huis helder en scherp omschreven zijn en ligt er een profiel met aaneensluitend een werkprogramma met een duidelijke focus. Liggen er antwoorden en opstellingen op de probleemstellingen zoals die geformuleerd zijn in hoofdstuk Provincie Belangrijk wordt het provinciaal beleid; in de reconstructietijd lag de regie voornamelijk bij de provincie terwijl de afgelopen periode de provincie zich meer terugtrok en de gemeenten aan zet liet. Het ziet er naar uit dat in de volgende periode vanaf 2016 de provincie opteert voor een middenweg zie hieronder het nieuwe programma gebiedsgericht werken. De uitdaging voor 2016 en verder is de Agenda van de Kempen en daarmee de werkzaamheden van het Huis van de Brabantse Kempen aan te sluiten bij de wensen en behoefte van de provincie op het terrein van gebiedsgericht werken en tegelijkertijd de eigen Agenda uit te voeren. Programma gebiedsgericht werken Het doel van het programma gebiedsgericht werken is dat de overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gebied specifiek samenwerken, waarbij er agglomeratiekracht en uitvoeringskracht wordt gerealiseerd passend bij de specifieke eigenheid van de Brabantse regio s. Agglomeratiekracht betekent hier quality of life. Aansluiten op de huidige kwaliteiten van Brabant, met het mozaïek van steden, dorpen, landschappen en landbouwgebieden, is hier de aangewezen weg. De economische brandpunten en de verbindingen vragen om verbetering; dat geldt zeker ook voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de tussenliggende groene gebieden. In het programma staan 3 programmalijnen centraal, namelijk: 1. Versterking van de samenhang in gebieden Versterking van de participatie en betrokkenheid van de vier o s Meer ruimte geven voor initiatieven uit de regio s Het beleid van de provincie zet in op bovenstaande. Hierbij wordt gedacht aan statements als: 17

18 Netwerken dragen bij aan doelstelling om Brabant tot top 5 kennis en innovatieregio van de wereld te laten worden. Door samenwerking op de 4 O s werken de netwerken aan het verhogen van de agglomeratie- en uitvoeringskracht van Brabant. Netwerken zorgen ervoor dat de provinciale ambities doeltreffender gerealiseerd kunnen worden. Krachten bundelen is kansen benutten Netwerken zorgen dat inwoners van Brabant actief participeren. M.a.w. netwerken verhogen uitvoeringskracht van Brabant. De voorzitters van de netwerken hebben geconcludeerd dat de manier van werken de bindende factor is. Centraal staat dus niet wat maar de hoe vraag. Dit omdat de inhoud / speerpunten per netwerk anders kan liggen. Yves de Boer noemde de netwerken het voorbeeld van overheid bedrijven 3.0! Netwerken zien kans door afstemming: van elkaar te leren (b.v. hoe bindt je bedrijfsleven op de doelen en ambities van de streek) betere aansluiting te krijgen op provinciale ambities meer invloed te kunnen uitoefenen op bovenregionale ontwikkelingen (b.v. terugtrekken ZLTO in verschillende netwerken) meer Europese middelen naar Brabant te halen (b.v. samenwerking op interregprogramma s) De Provincie verwacht dat Huis van De Brabantse Kempen zich langs deze lijnen ontplooit en dat het streeknetwerk daar actief op stuurt in concrete thema s die door de omgeving als prioritair worden ervaren. De Provincie ziet graag een krachtig en effectief Streekplatform/Huis dat waarneembaar het verschil maakt in de regio en die daarbij vol inzet op interactie tussen de 4 O s in duurzame waarde creatie in diverse richtingen. Uitgaande van de visie Quality of Life (zie eerder verspreid document ) zouden we moeten nagaan welke thema s voor de regio bepalend zijn tegen de achtergrond van de demografische ligging van de Kempen? Een eerste globale inventarisatie van de thema s die spelen bij de vier O s leveren het volgende nog niet complete beeld op.(zie bijlage 4) Partijen zullen gevraagd worden om dit beeld aan te vullen. Vervolgens zal tot een themakeuze gekomen moeten worden. Het voorstel van Ben van Gool is om hiertoe te komen met een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst zal worden voorgelegd aan de voltallige colleges van B&W van de deelnemende gemeenten, de partners in het streekplatform aangevuld met relevante stakeholders in de regio uitgaand van de 4 O s. In ieder geval horen daarbij de onderwijsinstellingen (Rythovius en Pius X); WVK; RSZK en de dorpsraden. Vervolgens kan aan de hand van een analyse van overeenkomstige regionale thema s de strategische agenda opgesteld worden De in 2014 geformeerde werkgroep zal hieromtrent in 2015 een voorstel voorbereiden als vervolg op de Agenda van de Kempen ten behoeve van het streekplatform. 18

Agenda van de Kempen in vogelvlucht

Agenda van de Kempen in vogelvlucht Agenda van de Kempen in vogelvlucht Nancy Hendricks Coördinatieteam Agenda van de Kempen Samen bewust ondernemend in de Kempen Agenda van de Kempen 2012-2015 De opzet van de Agenda Aandacht voor de achtergrond

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Startnotitie Visie Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Versie: 17 maart 2016 Status: Definitief

Startnotitie Visie Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Versie: 17 maart 2016 Status: Definitief Startnotitie Visie Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen Versie: 17 maart 2016 Status: Definitief 1 1. Inleiding De vrijetijdssector is een sector die vrij regionaal georiënteerd is, toeristen kijken

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2017 Agendanr.: 6e Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Kempische Industrie Agenda Betreffend onderdeel programmabegroting

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Argumenten De Kempencommissie tussentijds te informeren over de stand van zaken op het gebied van de gezamenlijke visie Vrijetijdseconomie.

Argumenten De Kempencommissie tussentijds te informeren over de stand van zaken op het gebied van de gezamenlijke visie Vrijetijdseconomie. Raadsinformatiebrief Onderwerp Voortgangsbericht Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Inleiding/aanleiding De Kempencommissie heeft op 18 november 2015 aangegeven op zoek te zijn naar manieren

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Meerjarenprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2015-2016

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. DeLevendeBeerze

Samenwerkingsovereenkomst. DeLevendeBeerze Samenwerkingsovereenkomst DeLevendeBeerze Middelbeers 28maart2013 UITVOERINGSOVEREENKOMST LEVENDE BEERZE Versie 7.1. d.d. 06 maart 2013 Ondergetekenden, de Provincie Noord-Brabant, bij dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Meer biodiversiteit door samenwerking

Meer biodiversiteit door samenwerking Carel van Dijck (Gemeente Oirschot) en Eric Sessink (Stichting Food4Bees) Is Oirschot biodivers? 1 Inhoud Geschiedenis / Projecten Biodiversiteitsactieplan Oirschot Rol van de gemeente Nieuwe kansen en

Nadere informatie

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275976_2 6 december 2016 Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo Staten-Generaal Antwerpse platteland 3 oktober - Westerlo RURANT? Behoud en versterking van het platteland, gedragen door rurale ondernemers. Provinciale Landbouwkamer Onderwerp van de dag Nieuwe beleidsvoorstellen

Nadere informatie

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk (ambitiedocument) Streeknetwerk LandStad De Baronie 1. Het Natuurnetwerk Nederland In het Natuurpact voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (2013)

Nadere informatie

Kompas II - Samenvatting

Kompas II - Samenvatting Kompas II - Samenvatting I Kompas II: nieuw regionaal meerjarenprogramma voor toerisme en recreatie Toerisme en recreatie zijn van strategisch belang voor de regio Zuidoost-Brabant. Het belang van de sector

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

VOORTGANGSVERSLAG STREEKNETWERK HUIS VAN DE BRABANTSE KEMPEN 1 juli juli 2013

VOORTGANGSVERSLAG STREEKNETWERK HUIS VAN DE BRABANTSE KEMPEN 1 juli juli 2013 VOORTGANGSVERSLAG STREEKNETWERK HUIS VAN DE BRABANTSE KEMPEN 1 juli 2012 1 juli 2013 Als mensen zich aansluiten rond gedeelde normen en waarden en verenigd zijn rond één en dezelfde visie, kunnen gewone

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Agenda Opening Uitgangspunten visie Analyse van markt, trends, organisatie Thema s en uitwerkingen Conclusie Planning Het doel Economisch rendement en vitaliteit

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nummer Onderwerp R2017.046 Kempische Industrie Agenda 2017-2021 (KIA) Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Financiën. Omschrijving activiteit Bedrag in (x 1.000) Toelichting

Financiën. Omschrijving activiteit Bedrag in (x 1.000) Toelichting Financiën Omschrijving activiteit Bedrag in (x 1.000) Toelichting Programmamanagement Pilotsite Helicon Media / communicatie Projectplan / strategie Ondersteuning subsidies Algemene kosten Totaal 523 385

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding 2 3 grenzeloos in ambities, kansen en mogelijkheden Dommelvallei is het groene middengebied tussen

Nadere informatie

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017 Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen 6 September 2017 Metropoolregio Eindhoven: transitie naar een bestuurlijk netwerk - Nieuwe uitdaging, nieuwe aanpak - SRE te bureaucratisch Samenwerking terug bij de gemeenten:

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud Bijlage 5 bij Statenvoorstel 61/10 Landschappen van Allure: mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS Inleiding Aanleiding Groenblauw Stimuleringskader Systematiek, pakketten, vergoedingen Start veldcoördinatie Het landschap verandert zichtbaar Morgen en verder De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Overdrachtsdossier regionale samenwerking

Overdrachtsdossier regionale samenwerking Overdrachtsdossier regionale samenwerking Dit document geeft een kort en bondig overzicht van de regionale samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het overzicht is gesorteerd per gremium, met een

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Samen bewust ondernemend in de Brabantse Kempen Agenda van de Kempen 2012-2015

Samen bewust ondernemend in de Brabantse Kempen Agenda van de Kempen 2012-2015 Samen bewust ondernemend in de Brabantse Kempen Agenda van de Kempen 2012-2015 Rolstoelpad Neterselse Heide 2 VOORWOORD Voor u ligt de agenda Samen bewust ondernemend in de Brabantse Kempen. Deze agenda

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie