NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF"

Transcriptie

1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma SP Nijmegen 1

2 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Zorg 5 3. Werk, economie en inkomen 7 4. Wonen en bouwen Wijken; leefbaarheid en veiligheid Verkeer en milieu Cultuur, onderwijs en sport Financiën en bestuur 20 2

3 1. INLEIDING Het is tijd voor een sociaal alternatief voor Nijmegen. Vier jaar lang heeft het Nijmeegse stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66 gewerkt aan het afbreken van wat eens een sociale stad was. De afgelopen jaren is de rekening van de crisis steevast doorgeschoven naar de mensen die het minst konden missen: naar huurders, ouderen, gehandicapten en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De SP doet het anders. De SP gaat de rekening van de crisis eerlijker en socialer verdelen. Het college heeft de afgelopen periode netjes gedaan wat premier Rutte van hem vroeg. En ook andere partijen waren de afgelopen tijd niet te beroerd om een handje toe te steken bij deze 10 grootste miskleunen van het stadsbestuur: Er wordt 8 miljoen op de WMO bezuinigd en fors gesneden in de zorg voor ouderen en gehandicapten. De belastingen voor mensen in een huurwoning worden met bijna 80 procent verhoogd. Voor villabewoners, vastgoedhandelaren en grote bedrijven zijn de belastingen juist verlaagd. Het college heeft met woningcorporaties afgesproken om huurders financieel helemaal uit te kleden, precies zoals Rutte en Samsom wilden. Over vijf jaar betalen huurders gemiddeld 1000 euro per jaar meer huur dan nu. De gratis bus voor 65+ is afgeschaft. Er zijn 7 wijkbibliotheken gesloten waardoor het gebruik van de bieb dramatisch is afgenomen. Er is bezuinigd op de openbare ruimte waardoor de verloedering weer toeneemt en er is bezuinigd op de speeltuinen waardoor er nu onvoldoende beheer is. Er wordt fors gesneden in de amateursport en het schoolzwemmen is afgeschaft. Met het parkeerbeleid van tariefverhoging en faalpalen zijn vele bezoekers de stad uitgejaagd. Er zijn 500 mensen met een gesubsidieerde baan naar huis gestuurd, waarvan het grootste deel in de bijstand is beland. Het aantal mensen met een uitkering in Nijmegen groeit harder dan elders in het land. Helaas blijft het hier niet bij. Ook de komende jaren zijn de berichten uit Den Haag somber. Het kabinet Rutte II blijft veel taken bij de gemeenten over de schutting kieperen, zonder daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd drijft de huidige regering van VVD en PvdA het neoliberale beleid nog een stapje verder op door ernaar te streven de verzorgingsstaat nog verder af te bouwen. We krijgen daar dan een participatiemaatschappij voor terug, waarbij steeds meer geldt: ieder voor zich. De afgelopen decennia hebben we gezien hoe onze sociale voorzieningen stuk voor stuk zijn afgebroken en mensen steeds meer aan hun lot worden overgelaten. De SP loopt al jaren voorop bij het groeiende verzet tegen deze trend. In plaats van onszelf op te sluiten in vergaderzalen zijn we daarom de afgelopen periode samen met buurtbewoners, mensen in de zorg, gesubsidieerde werkers, WSW-ers, huurders, studenten en scholieren in actie gekomen tegen asociale bezuinigingen van stadsbestuur en kabinet. We verwijten de Nijmeegse politiek niet dat ze grote bezuinigingen van het rijk moeten slikken. We verwijten collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 wel dat ze niet de moeite hebben genomen om de rekening eerlijk en sociaal te verdelen. 3

4 De SP heeft afgelopen jaren steeds opnieuw aangetoond dat er een sociaal alternatief mogelijk is. Dit alternatief vangt niet alleen de klappen op van het kabinet Rutte, het slaat ook een andere weg in als het gaat over hoe we onze stad besturen. Een alternatief waarbij solidariteit tussen jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk het uitgangspunt is. Een alternatief waarbij we in Nijmegen de rekening eerlijk verdelen. Ieder die dat kan betalen, draagt bij. De rijkste tien procent is jarenlang ontzien, maar villabewoners, grote bedrijven en de vastgoedverhuurders mogen best wat meer bijdragen. De hardwerkende Nijmegenaar verdient het om aan het eind van de maand nog wat geld over te houden. De mensen die de afgelopen jaren al last op last gestapeld hebben gekregen, worden ontzien. Het zijn geen gemakkelijke tijden om een stad te besturen. Het zijn tijden die vragen om een duidelijke koers. Het zijn tijden die vragen om visie, moed en leiderschap. Het zijn tijden die vragen om een sociaal alternatief! 4

5 2. ZORG Het kabinet Rutte snijdt fors in de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het college in Nijmegen schuift de rekening van Rutte ėėn op ėėn door naar mensen die zorg nodig hebben. Gevolg: forse bezuinigingen op de thuiszorg waardoor mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en een deel van het personeel nu aan de slag moet voor 25 procent minder salaris. Door actie van de SP samen met werkers in de thuiszorg wisten we te voorkomen dat personeel van Axxicom moest inleveren op arbeidsvoorwaarden. Het college voerde een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in, waardoor mensen met een modaal inkomen zo'n 2400 euro per jaar zelf moeten betalen voor noodzakelijke zorg en voorzieningen. Het pakket aan woningaanpassingen is verschraald en de vervoerskostenvergoeding voor gehandicapten werd verlaagd. Maar het kan nog erger. Het kabinet gaat vanaf 2015 nog eens 40 procent bezuinigen op de thuiszorg. En ook daarvoor kunnen de huidige coalitiepartijen niks beters verzinnen dan de rekening van Rutte opnieuw neer te leggen bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. En tot slot wordt vanaf 2015 de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Deze decentralisatie van de jeugdzorg is een grote en zware opgave voor de gemeenten en gaat bovendien gepaard met een bezuiniging die oploopt tot minimaal 15 procent. Deze tijden vragen om een sociaal alternatief! Daarom zegt de SP: In een beschaafd land krijgt iedereen de zorg die nodig is. Daarom betalen we de kosten voor de zorg samen en naar draagkracht. Alleen met solidariteit is goede zorg te garanderen. Ons sociale alternatief voor de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: 1. We draaien de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen vier jaar grotendeels terug. De komende landelijke bezuiniging van 40 procent op de thuiszorg vangen we volledig gemeentelijk op. Nijmeegse ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen de zorg die ze nodig hebben en zullen niet de dupe worden van asociaal landelijk beleid. 2. Zorgbehoevenden krijgen gegarandeerd professionele zorg en zijn niet langer afhankelijk van een verplicht beroep op vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen hierdoor weer de broodnodige professionele steun die nu steeds vaker ontbreekt. 3. We schaffen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage af. Solidariteit betekent dat iedereen naar draagkracht meebetaalt aan de zorg voor ouderen die zorg nodig hebben, chronisch zieken en gehandicapten. We leggen de rekening van de crisis niet eenzijdig neer bij zorgbehoevenden met een iets hoger inkomen dan het minimum. 4. De gemeente stopt met de Europese aanbesteding van zorg. Zorgaanbieders werken voortaan rechtstreeks onder regie van de gemeente en houden zich aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg. Wanneer een andere organisatie het werk gaat uitvoeren wordt al het uitvoerende personeel onder de zelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen. We werken alleen samen met thuiszorgorganisaties waarvan de directie niet exorbitant wordt beloond. 5. Thuiszorgorganisaties gaan wijkgericht werken, zodat zorgteams de noodzakelijke zorg goed en op maat over hun cliënten kunnen verdelen. 5

6 6. De standaard vervoerskostenvergoeding gaat omhoog naar 600 euro en voor de rolstoeltaxi naar 900 euro. Het maximum bedrag aan vervoerskostenvergoeding wordt verhoogd naar 1200 euro respectievelijk 1800 euro voor de rolstoeltaxi. We laten de vervoerskosten zoveel mogelijk via een chipkaart lopen zodat er zo weinig mogelijk hoeft te worden gedeclareerd met bonnetjes. De vervoerskostenvergoeding wordt weer jaarlijks geïndexeerd met de kostenstijging. Mensen met een handicap bepalen zelf welke vervoersvorm ze gebruiken. 7. Op het huidige pakket van noodzakelijke woningaanpassingen en hulpmiddelen wordt niet gesneden en ook niet beknibbeld. Wel kunnen er kosten bespaard worden door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van scootmobiels in zorgcentra. Ons sociale alternatief voor de jeugdzorg: De overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten gaat gepaard met een forse bezuiniging. 8. We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan. Maar ook jongeren met grote problemen kunnen op professionele begeleiding en vakkundige hulp rekenen. 9. We garanderen dat iedere jongere en/of ouder die jeugdzorg nodig heeft de noodzakelijke zorg ook krijgt. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen. 10. Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. 11. Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen. 12. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Ons sociale alternatief voor de maatschappelijke zorg: 13. We bezuinigen niet op de hobbywerkplaatsen, want zij vervullen een belangrijke functie in de dagbesteding voor ouderen en mensen zonder werk. De recente bezuiniging op de hobbywerkplaatsen draaien we terug. 14. Om vroegtijdig in te grijpen bij probleemgezinnen krijgt het Meldpunt Bijzondere Zorg voldoende middelen. De wijkteamregisseur voert de regie over de zorg waardoor het gezin exact die hulpverlening krijgt die nodig is om problemen echt op te lossen. Huisuitzetting vindt pas plaats als de hulpverlening geen uitkomst biedt en het gezin in de buurt niet meer te handhaven is. Zij krijgen onder begeleiding een tweede kans. 15. Het Skaeve Huse-project bij Weezenhof wordt beperkt tot vijf jaar. Als er niet of nauwelijks sprake is van overlast kan het project daarna weer met vijf jaar worden verlengd. Bij ernstige overlast wordt er direct op deze locatie gestopt. 16. We zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn om alle daklozen onder dak te brengen. 17. Hoofddoelstelling van de verslavingszorg moet zijn: afkicken en het bieden van perspectief op een leven zonder drugs. Nijmegen zet het landelijk experiment van gratis medische heroïneverstrekking door. 6

7 3. WERK, ECONOMIE EN INKOMEN De afgelopen 4 jaar is de tweedeling tussen arm en rijk toegenomen. En de economische crisis is ook in Nijmegen voelbaar geworden. Inmiddels is 1 op de 10 Nijmegenaren werkloos. Het aantal mensen in de bijstand is in Nijmegen harder gegroeid dan elders in het land. Steeds meer kinderen groeien in armoede op. Het college van PvdA, GroenLinks en D66 heeft de rekening van deze crisis vooral neergelegd bij mensen die het toch al niet zo makkelijk hebben, zoals ouderen, huurders en gehandicapten, terwijl anderen hun zakken konden blijven vullen met publiek geld. In de afgelopen periode zijn er 500 mensen met een gesubsidieerde baan naar huis gestuurd. Het overgrote deel heeft nu geen werk en belandt binnenkort via de WW in de bijstand. Als alternatief voor de gesubsidieerde banen zijn er werkcorporaties opgericht. Mensen moeten nu soms langer dan twee jaar werken met behoud van uitkering, maar vaak zonder uitzicht op een baan, en de Nijmeegse belastingbetaler betaalt hieraan mee. Het afgelopen jaar zijn medewerkers in de thuiszorg (VDA) als gevolg van een aanbesteding ontslagen om vervolgens voor veel minder loon ingehuurd te worden. De gemeente liet deze mensen keihard in de steek. Door de crisis hebben ondernemers in de binnenstad steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Toch gaat het college door met plannen voor een megawinkelpark in Ressen. Als het aan de SP ligt, komt de rekening van deze crisis níet te liggen bij mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben. De gemeente moet zich sterk maken voor meer banen, jongeren helpen bij het vinden van een opleiding of werk en lokale ondernemers steunen. Werk dient ook te lonen. Mensen die iedere dag voor hun werk hun bed uitkomen, hebben recht op een fatsoenlijk salaris dat duidelijk meer is dan een bijstandsuitkering. En als het aan het kabinet ligt wordt het werk straks ook nog overgenomen door werklozen die daarmee hun recht op een uitkering veilig moeten stellen. Dat is schandalig en daar moet de gemeente zich dan ook hard tegen uitspreken. Deze tijden vragen om een sociaal alternatief! Ons sociale alternatief voor werk: De werkloosheid in Nijmegen stijgt schrikbarend snel. Dat kost de maatschappij niet alleen veel geld, maar hier wordt ook niemand gelukkig van. Er moeten dus meer mensen aan werk komen. En dat kan! 1. We zorgen voor 1000 extra banen door werk te laten lonen voor zowel werknemer als werkgever. De komende jaren geven we bijstandsgerechtigden een loonkostensubsidie van een halve uitkering mee als ze werk voor minimaal 32 uur per week vinden. Zo zorgen we ervoor dat werk dat nu niet rendabel is weer rendabel wordt, zowel voor werknemer (120% netto minimumloon) als werkgever (70% bruto minimumloon), en bespaart de gemeente miljoenen op uitkeringen en dure, kansloze reïntegratietrajecten. Deze subsidie wordt in 10 jaar afgebouwd. 2. De gemeente gaat de komende 4 jaar investeren in 4000 extra betaalbare en middeldure huurwoningen in de Waalsprong. Daarmee zorgen we voor 1000 extra banen in de bouw. Met bouwbedrijven maken we afspraken over het in dienst nemen van Nijmeegse werklozen. 3. Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende CAO houden en dat ZZP-ers minimaal worden betaald op CAO-niveau. 7

8 Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, veelal uit armere Europese regio's. Voor misbruik wordt een meldpunt ingesteld. 4. Er komt een einde aan de praktijk dat mensen gedwongen worden om te werken met behoud van uitkering. Dit is hooguit acceptabel als het korter duurt dan een half jaar en serieus perspectief geeft op een baan met een fatsoenlijk inkomen. 5. Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen reïntegratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties van werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente. 6. Om schooluitval tegen te gaan, maakt de gemeente samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs harde afspraken zodat er voldoende geschikte stageplaatsen en leerwerktrajecten komen voor scholieren en (voortijdig) schoolverlaters. 7. De gemeente zet in op het aantrekken van extra werkgevers in de regio, waardoor meer arbeidsplaatsen ontstaan. De voorkeur gaat daarbij uit naar de sector van groene energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnecellen(productie), die de gemeente daarna zelf kan afnemen. Ons sociale alternatief voor de sociale werkvoorziening: Door de dreigende landelijke bezuinigingen op de sociale werkvoorziening is de Nijmeegse voorziening Breed in veel te korte tijd omgevormd van een sociale werkplaats naar een uitzendbureau. Beschutte werkplekken zijn massaal opgeheven, personeel heeft geen zekerheid meer en bestaand werk is geschrapt omdat het te weinig opleverde. 8. We maken nieuwe afspraken met Breed om de reorganisatie minder snel te laten verlopen en het aantal beschutte werkplaatsen op peil te houden. Zo voorkomen we dat personeel tussen wal en schip valt en geven we begeleiders de kans om mee te groeien in de nieuwe organisatie. Dit heeft kans van slagen als de gemeente meer werk gaat uitbesteden aan Breed. Op Nijmeegse bedrijven doen we een dringend beroep om waar mogelijk Breed in te schakelen. Ons sociale alternatief voor de binnenstad en de kleine ondernemer: Lokale ondernemers hebben het moeilijk en kunnen steeds minder goed het hoofd boven water houden. De leegstand in de binnenstad neemt zienderogen toe, terwijl onze binnenstad toch echt het visitekaartje van Nijmegen zou moeten zijn. Winkeliers hebben niet alleen te kampen met concurrentie van internetverkoop, maar ook van uitblijvende steun van de gemeente, die de binnenstad zo onaantrekkelijk mogelijk probeert te maken. Bezoekers worden de stad uitgejaagd met veel te hoge parkeertarieven, betaald avondparkeren en slecht functionerende parkeerautomaten. De gratis bus voor 65+ is afgeschaft en de belofte aan ondernemers om een parkeergarage te bouwen bij de Hezelpoort kwam het college niet na. En tot slot geven de huidige coalitiepartijen nog steeds ruimte aan de ontwikkeling van een mega-winkelpark in Ressen. Dit zou funest zijn voor veel kleine ondernemers in de binnenstad. 9. We zorgen ervoor dat een bezoek aan Nijmegen weer betaalbaar wordt. We halveren de parkeertarieven in de hele stad, dus ook in Dukenburg. Betaald avondparkeren wordt afgeschaft, zodat bezoek in de stad en omliggende wijken 's avonds weer welkom is. Bovendien moeten er voldoende en gratis bewaakte fietsenstallingen zijn. 8

9 10. De gratis bus voor 65+ wordt in ere hersteld. Hiermee voorkomen we dat ouderen noodgedwongen (eenzaam) thuiszitten en zorgen we bovendien voor meer winkelend publiek. Kleinkinderen tot 12 jaar mogen weer gratis met hun grootouders meereizen. 11. De gemeente gaat nu eindelijk eens echt snel aan de slag met de bouw van een parkeergarage bij de Hezelpoort zodat de Lange Hezelstraat, als oudste winkelstraat van Nederland, een belangrijke toegangsroute naar het centrum wordt. 12. De OZB voor huurders van bedrijfspanden schaffen we af. Het voordeel is dat kleine ondernemers een steuntje in de rug krijgen door lagere huurkosten. Bovendien zorgt dit voor minder leegstand van bedrijfspanden. Lagere huren brengen immers altijd nog meer op dan geen huur. De kosten voor dit sociaal alternatief voor de binnenstad worden gedekt door een OZB-verhoging voor eigenaren van bedrijfspanden, voornamelijk vastgoedverhuurders en grote bedrijven. 13. We stoppen met de plannen voor een mega-winkelpark bij Ressen. 14. De SP steunt het pleidooi van het platform voor binnenstadondernemers om een baatbelasting in te voeren. Bij festiviteiten en feestdagen zorgen veel ondernemersverenigingen voor promotieactiviteiten en aankleding van winkelstraten. Het zijn vooral de kleine ondernemers die hier hun nek voor uitsteken terwijl veel grootwinkelbedrijven gratis meeliften maar geen cent bijdragen. 15. Er zijn nu voldoende koopzondagen, dat breiden we niet uit. Dit is in het belang van kleine ondernemers die het anders afleggen tegen grote winkelbedrijven. Wel is het wenselijk dat de zondagopenstelling van supermarkten beter over de stad verdeeld wordt. Ons sociale alternatief voor het minimabeleid: Door landelijke kortingen op het gemeentefonds dreigt er fors gesneden te worden in het minimabeleid. Het huidige college heeft het minimabeleid tot nu toe weliswaar redelijk ontzien, maar kondigt inmiddels aan dat bezuinigingen 'onontkoombaar' zijn. 16. We bezuinigen niet op de uitgaven voor het minimabeleid en we voeren de geld-terugregeling opnieuw in, waardoor bezoekjes aan de bioscoop, het zwembad, sporten of het hebben van een bibliotheekabonnement voor mensen op het minimum weer bereikbaar wordt. 17. We zetten in op verlaging van bureaucratische kosten in de bijzondere bijstand zodat we meer geld aan meer mensen met een laag inkomen kunnen geven. 18. We stoppen met het geven van leningen aan mensen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf willen beginnen. In heel veel gevallen mislukt dit en zit de bijstandscliënt vervolgens met een failliete onderneming en een lening die niet afbetaald kan worden. Als een bijstandscliënt een eigen onderneming wil beginnen, geven we bij een goed ondernemingsplan een half jaar uitkering mee waar hij het een jaar mee moeten redden. 9

10 4. WONEN EN BOUWEN Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning. Het beleid van het kabinet Rutte maakt dit met name huurders steeds moeilijker. En de Nijmeegse politiek deed daar afgelopen jaren nog een schepje bovenop. Toen het kabinet Rutte 1 besloot dat huurders in Nijmegen 7,5 miljoen euro meer huur moesten ophoesten, besloten bijna alle partijen in Nijmegen dat huurders in Nijmegen maar liefst 20 miljoen euro meer huur moeten betalen. Dit om vooral een enorm financieel gat in de Waalsprong een beetje te dichten. Alleen de SP verzette zich fel tegen deze prestatieafspraken met Nijmeegse woningcorporaties. De afspraken van de gemeenten met de corporaties hebben als gevolg dat in 2020 van alle betaalbare huurwoningen één derde (10.000) niet langer bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. En dat terwijl in 2010 nog geconcludeerd werd dat Nijmegen behoefte heeft aan 3600 extra betaalbare huurwoningen. Gevolg: de wachtlijsten voor starters met een laag inkomen zullen in rap tempo oplopen. Nu al wachten starters gemiddeld bijna 8 jaar op een betaalbare huurwoning. Huurders met een modaal inkomen worden financieel uitgekleed; zij zijn maandelijks 200 euro meer kwijt aan huur. Alle partijen in Nijmegen leggen de rekening van de crisis neer bij huurders van sociale huurwoningen. In Nijmegen vecht alleen de SP tegen de enorme woningnood bij starters en vóór betaalbare huren. Dat is een moeilijk en hard gevecht tegen de landelijke huurdersheffing, tegen de hele Nijmeegse politiek en tegen de woningcorporaties die zonder veel moeite een huurexplosie doorvoeren. Ons sociale alternatief voor de huurexplosie: 1. De huurexplosie moet stoppen. Dat kan als de gemeente met woningcorporaties afspreekt dat zij geen nieuwbouw meer realiseren en stoppen met sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen. De gemeente neemt de bouwtaak van woningcorporaties over door een mix van betaalbare en middeldure huurwoningen te realiseren. Dat kan de gemeente doen omdat ze goedkoop geld kan lenen zonder de extra voorwaarden die aan corporaties wordt opgelegd. Door een mix van betaalbare en middeldure huur kan de gemeente de exploitatie rond krijgen en hoeft er geen belastinggeld bij. Het beheer van deze nieuwe huurwoningen wordt overgedragen aan woningcorporaties omdat zij veel meer verstand van wonen hebben dan ambtenaren op het gemeentehuis. Als de koopmarkt ooit weer aantrekt kunnen middeldure huurwoningen met winst worden verkocht. 2. Woningcorporaties zetten in op het energiezuinig maken van oude huurwoningen. De huur mag hiervoor iets omhoog als de energielasten minstens met datzelfde bedrag dalen. Ons sociale alternatief voor de woningnood: 3. Met woningcorporaties worden harde afspraken gemaakt om de verdere tweedeling in kansarme en kansrijke wijken tegen te gaan. Vrijkomende huurwoningen in populaire wijken worden toegewezen aan mensen met een laag inkomen. Omgekeerd worden woningen in buurten waar de leefbaarheid een probleem is, toegewezen aan mensen met werk en een eigen inkomen. 4. Door vergrijzing is er een toenemende vraag naar woningen voor ouderen waar ook op termijn wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. De gemeente neemt een voortrekkersrol om wonen, zorg en welzijn in de wijk te sturen. Komende jaren worden, verspreid over de stad, zorgvoorzieningen en nog eens 1000 (senioren/zorg)woningen gerealiseerd. Ouderen uit de wijk krijgen voorrang bij verhuizing naar een seniorenwoning in hun eigen wijk. 10

11 5. Door de mogelijke afschaffing van de OV-jaarkaart wordt reizen voor studenten een stuk duurder. De kamernood dreigt hierdoor opnieuw te groeien. Daarom bouwen we samen met de SSHN de komende vier jaar 1000 extra studentenwoningen. Door te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen zorgen we dat afgestudeerden makkelijker kunnen doorstromen van een kamer naar een huurwoning. Hiermee garanderen we dat alle nieuwe studenten binnen een jaar een kamer in Nijmegen kunnen vinden. 6. De gemeente blijft huisjesmelkers aanpakken. De huurteams houden financiële steun van de gemeente zodat ze huurders kunnen bijstaan. Nieuwe studenten worden door de gemeente actief geïnformeerd over hun rechten als kamerbewoner om weerbaar te zijn tegen misstanden. De gemeente grijpt in wanneer door achterstallig onderhoud de veiligheid en gezondheid van de huurder in gevaar komen. 7. Met de invoering van het kraakverbod wordt speculanten nog maar weinig in de weg gelegd om panden leeg te laten staan. De gemeente stelt een leegstandsverordening op waarmee voor panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker kan worden voorgedragen. Bij niet meewerken van een eigenaar kan de gemeente een leegstandsboete opleggen. Zolang er woningnood is, treed de gemeente niet handhavend op tegen krakers, mits het gebouw langer dan een jaar leeg staat en er geen gevaar bestaat voor de openbare orde. Ons sociale alternatief voor de Waalsprong: Terwijl de huren omhoog vliegen en de woningnood bij starters toeneemt, ligt er in de Waalsprong bouwgrond klaar voor woningen. Door de economische crisis wordt die grond nu nauwelijks verkocht waardoor de gemeente de afgelopen jaren al meer 100 miljoen moest inleveren door af te boeken op planexploitaties en het bijstellen van bouwplannen. In de Waalsprong dreigt een enorm financieel drama voor de stad. De Nijmeegse rekenkamer heeft becijferd dat de gemeente wel eens voor 280 miljoen euro het schip in kan gaan. Als dit drama zich werkelijk voltrekt, dan moet elk Nijmeegs huishouden omgerekend 4000 euro ophoesten in de vorm van belastingverhoging of afbraak van belangrijke voorzieningen. En wat deed het stadsbestuur de afgelopen vier jaar? Vrijwel niets. Er is voornamelijk gewacht en gehoopt op betere tijden voor de Waalsprong. Daarmee heeft ze 100 miljoen euro aan mogelijke grondopbrengsten laten weglopen. 8. De gemeente gaat de komende 4 jaar investeren in 4000 extra betaalbare en middeldure huurwoningen in de Waalsprong. Daarmee slaan we vier vliegen in één klap. We maken een einde aan de woningnood onder starters, we houden de huren van de bestaande woningvoorraad betaalbaar, we jagen niet langer een enorm kapitaal aan hoogopgeleide jongeren de stad uit, en we voorkomen een financieel drama voor de Waalsprong. De vraag naar betaalbare en middeldure huurwoningen is op dit moment zo groot, dat de gemeente geen enkel financieel risico loopt. Door de mix van kwalitatief goede woningen en een doordacht toewijzingsbeleid zorgen we dat Nijmegen Noord een bruisende jonge wijk blijft met veel talent dat zich ook in de toekomst aan Nijmegen gebonden weet. Mocht de woningmarkt zich op lange termijn herstellen, dan zijn de hoogopgeleide starters van nu de kopers van de toekomst. Daarmee is ook in de toekomst de vraag naar koopwoningen in Nijmegen gegarandeerd. 11

12 5. WIJKEN: LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID Goede voorzieningen in de wijken, fatsoenlijk onderhoud van de openbare ruimte en een schone en veilige stad waren met de SP in het college jarenlang een gemeentelijk speerpunt. Maar het huidige college heeft dat volledig terzijde geschoven. Er wordt flink bezuinigd op het onderhoud van groen en de openbare ruimte waardoor de verloedering in de wijken weer toeneemt. Belangrijke wijkvoorzieningen werden gesloten of uitgekleed. Zo verloren zeven wijken hun bibliotheek, werd er gekort op onderhoud en toezicht bij speeltuinen en op wijkcentra, waardoor de tarieven voor consumpties omhoog schieten. Dukenburg verliest een dependance van de Lindenberg, de openingstijden van de stadswinkel in Meijhorst zijn fors beperkt en het zwembad in Meijhorst is gedwongen voortaan met vrijwilligers te werken. Deze kaalslag op de wijken is pas het begin. Met nieuwe landelijke kortingen op de gemeente kunnen we rekenen op een verdere verloedering van de wijken maar ook op sluiting van speeltuintjes, wijkcentra, jeugdhonken, hobbywerkplaatsen en de laatste wijkbibliotheken. Er is maar één partij in Nijmegen die zich met hart en ziel inzet voor de wijken. Er is maar één partij met een haalbaar en betaalbaar sociaal alternatief voor de wijken. Als het aan de SP ligt, blijft de gemeente investeren in wijkverbetering, met actieve betrokkenheid van de bewoners. Daar worden wijken niet alleen leefbaarder van, maar ook veiliger! Ons sociale alternatief voor leefbare wijken: Het voorzieningenaanbod in de wijk van winkels, sport- en horecavoorzieningen, scholen en zorgcentra wordt beschermd. Daarbij garanderen wij fatsoenlijk onderhoud van groen en de openbare ruimte. 1. De bezuiniging op het onderhoud van groen en openbare ruimte wordt volledig teruggedraaid. Zo gaan we verloedering van de wijken tegen en zorgen we voor schone en veilige buurten. 2. We verlagen het tarief van de groene vuilniszak naar 50 cent om zwerfvuil effectief tegen te gaan. 3. De bezuiniging op de wijkbibliotheken draaien we volledig terug en we investeren extra in noodzakelijke wijkbibliotheken. Kinderen in achterstandswijken moeten op loopafstand een bibliotheek kunnen bereiken, in andere wijken is een bibliotheek op fietsafstand de norm. 4. De korting op het onderhoud en het toezicht bij speeltuinen gaat van tafel. We bezuinigen niet op speel- en sportvoorzieningen in de wijk. Voor alle kleine kinderen in Nijmegen is er een speeltuintje in de buurt. Alle wijken hebben voldoende trap- en basketbalveldjes waar jongeren zich kunnen uitleven en we zorgen verspreid over de stad voor voldoende skateparkjes. 5. Er wordt niet bezuinigd op jeugdhonken. Nijmegen-Noord krijgt in Oosterhout en Lent een jeugdvoorziening. Zo geven we jongeren een plek en houden we ze van de straat, waardoor problemen in de wijk voorkomen kunnen worden. 6. De bezuiniging op wijkcentra wordt teruggedraaid. We houden de tarieven voor consumpties betaalbaar (maximaal 70% van de horecaprijs). Wel zetten we in op een hogere bezettingsgraad van wijkcentra. Sleutelbeheer door buurtvrijwilligers is een optie. 7. De bezuiniging op hobbywerkplaatsen gaat van tafel. We houden alle huidige hobbywerkplaatsen in stand en daarmee een belangrijke dagbesteding voor veel ouderen en werklozen. 8. Dukenburg behoudt de dependance van de Lindenberg; we bevorderen cultuureducatie in de wijken. 12

13 9. De Stadswinkel in Meijhorst is voortaan 5 dagen per week open. 10. Beheer van zwembaden met behulp van vrijwilligers wordt gestimuleerd, maar niet afgedwongen met een korting op de subsidie. De bezuiniging op zwembad Meijhorst gaat van tafel. 11. Straat- en buurtfeesten worden gestimuleerd en blijven financiële ondersteuning krijgen. 12. Er wordt niet bezuinigd op wijkbeheerplannen. Bewoners moeten zelf kunnen meebeslissen over hun eigen wijk en welke zaken voorrang moeten krijgen. Ons sociale alternatief voor veilige wijken: Overlast in de wijk is voor omwonenden een aanslag op de leefbaarheid van hun woonomgeving. Als het aan de SP ligt werken instanties samen om mogelijke overlast te voorkomen en waar nodig op te lossen. Waar hulpverlening niet helpt, moet stevig opgetreden worden. 13. Elke wijk heeft een wijkagent die de wijk goed kent en bekend is bij bewoners. De wijkagent organiseert regelmatig spreekuren in de wijk en is bereikbaar via Twitter. 14. Het aantal woninginbraken is de laatste jaren fors gestegen. Dat is alleen goed terug te dringen met een dadergerichte aanpak. Dit betekent dat de politie verdachten van veelvuldige criminaliteit dag en nacht gaat volgen om zo voldoende bewijsmateriaal te verzamelen voor een veroordeling. 15. Ernstig overlastgevend en intimiderend gedrag door jongeren wordt niet getolereerd. We voorkomen dat hangjongeren in de criminaliteit belanden door ze te helpen werk of een opleiding te vinden. Ouders worden actief ondersteund bij de opvoeding van jongeren met probleemgedrag. Zo nodig wordt drang en dwang toegepast om overlast terug te dringen. 16. Criminelen die de buurt terroriseren zijn vaak bij alle instanties en de politie bekend, maar kunnen hun asociale gedrag voortzetten omdat niemand adequaat ingrijpt. De politie richt een team op om de rotte appels uit de buurt te verwijderen. Na detentie wordt er gezorgd voor een goed reïntegratietraject. Zo voorkomen we bovendien dat anderen (jongeren) verleid worden tot (drugs-)criminaliteit. 17. De politie grijpt direct in bij klachten over drugspanden en wietplantages in de wijk. Indien nodig en mogelijk vindt huisuitzetting plaats. 18. Veelplegers en straatdealers verdienen een lik-op-stuk-beleid. Voor ex-gedetineerden en ex-verslaafden moet er gezorgd worden voor betere maatschappelijke reïntegratie om draaideurcriminaliteit te voorkomen. 19. Probleemgezinnen zijn vaak niet alleen een probleem voor de buurt maar ook voor zichzelf. Zij krijgen een gezinscoach die de regie overneemt. Wanneer er niet wordt meegewerkt volgen er duidelijke sancties of in het uiterste geval huisuitzetting. 20. We zijn terughoudend met het inzetten van camera's op straat. Cameratoezicht is wel wenselijk waar het gericht is op het terugdringen van criminaliteit (bijvoorbeeld tegen fietsendiefstal bij stations), straatgeweld in uitgaansgebieden of specifieke probleemplekken in de stad. 21. De huidige coffeeshops hoeven niet weg. Wel worden coffeeshophouders verantwoordelijk gesteld voor de overlast die hun bezoekers in de directe omgeving veroorzaken. 22. Serieuze overlast van horecagelegenheden wordt strenger aangepakt. 13

14 6. VERKEER EN MILIEU Bij de vorige verkiezingen beloofde GroenLinks het gratis openbaar vervoer voor ouderen volledig in stand te houden. Maar de grootste coalitiepartij gaf dit hoofdpunt tijdens de coalitieonderhandelingen direct weg, waardoor voor gratis OV nu betaald moet worden. Dit college steekt liever samen met de Stadsregio bijna 1 miljoen euro in legebussensubsidie voor de Waalsprinter, de transferium-bus die regelmatig bijna leeg rondrijdt. Nog bonter maakten de coalitiepartijen het met de verkoop van Heumensoord, het bos dat voor een appel en een ei verkwanseld werd aan waterleidingbedrijf Vitens. En het debacle rondom de falende parkeerpalen heeft onnodig veel overlast veroorzaakt én de Nijmegenaar geld gekost. Het milieubeleid in Nijmegen is vooral veel groene PR maar met weinig resultaten. Toen klimaatwinkel Het Groene Hert in mei 2012 failliet ging, bleek dat er eerder dat jaar door de gemeente een geheime lening van euro was verstrekt, waarbij nauwelijks is getoetst of de lening ooit nog terugbetaald zou worden. Gemeentelijke gebouwen met zonnepanelen zijn nog steeds een zeldzaamheid, en de beloofde windmolens langs de A15 staan er nog steeds niet. Dit moet en kan beter en daadkrachtiger, en daar wil de SP zich de komende jaren hard voor gaan maken. Ons sociale alternatief voor het openbaar vervoer: 1. De gratis bus voor 65+ wordt in ere hersteld. Hiermee voorkomen we dat ouderen noodgedwongen (eenzaam) thuiszitten. Kleinkinderen tot 12 mogen weer gratis met hun grootouders meereizen. Dit kan betaald worden door te stoppen met de 'legebussensubsidie' voor de Waalsprinter. 2. We zorgen dat in Nijmegen het goedkope papieren retourkaartje voor de daluren blijft bestaan, omdat veel incidentele reizigers anders onnodig de bus uit worden gejaagd. 3. Met de herinrichting van bushaltes zijn er de afgelopen jaren veel bushokjes verdwenen. Dit heeft het OV minder aantrekkelijk gemaakt. Deze wachtgelegenheden worden teruggeplaatst, en informatieruimten worden verbeterd, met name met het oog op ouderen en passagiers met een handicap. 4. Er wordt gezorgd voor een goede doorstroming van de bussen en een goede aansluiting van de stadsbussen op de treinen van en naar Nijmegen. 5. Scholen, bejaardenhuizen en huisartsenposten moeten goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer, net als alle stadswijken. De bus blijft door het stadscentrum rijden. Omrijden via de Waalkade of de singels betekent voor de stadslijnen een langere reistijd en slechtere bereikbaarheid van het centrum. Door het omrijden maken de bussen bovendien wekelijks veel extra (dure) dienstregeling-uren. 6. Nijmegen blijft bij het Rijk pleiten voor aansluiting op het NS-nachtnet en elektrificatie en verdubbeling van het spoor op het spoortraject Nijmegen - Nijmegen Heyendaal en verder naar Venlo en Roermond. 14

15 Ons sociale alternatief voor de automobilist: 7. We halveren de parkeertarieven in de hele stad, dus ook in Dukenburg. 8. Betaald parkeren in de avonduren wordt afgeschaft, zodat bezoek in de stad en omliggende wijken 's avonds weer welkom is. 9. De gemeente gaat nu eindelijk eens echt snel aan de slag met de bouw van een parkeergarage bij de Hezelpoort zodat de Lange Hezelstraat, als oudste winkelstraat van Nederland, een belangrijke toegangsroute naar het centrum wordt. 10. Wij zijn tegen de verplichte nummerbordregistratie bij zowel parkeerpalen als bezoekersvergunningen. Ons sociale alternatief voor de fietser: 11. Het achterstallig onderhoud aan bestaande fietspaden moet de komende jaren worden aangepakt. De eerste prioriteit geven we aan schoolroutes en de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, waar fietspaden er vaak beroerd bijliggen. 12. Als alle fietsklemmen bij het Centraal Station of in het centrum vol staan, treedt de gemeente terughoudend op bij het verwijderen van fout gestalde fietsen, tenzij deze de veiligheid of doorgang belemmeren. In de binnenstad en bij het station komen meer fietsenklemmen, er zijn er nu structureel te weinig. 13. Bewaakte fietsenstallingen in en rondom het centrum blijven gratis, ook tijdens de Vierdaagseweek. Alle stallingen worden uitgerust met camera s om diefstal tegen te gaan. 14. Alle verkeersdrempels worden fietsvriendelijk gemaakt. Dit voeren we gelijktijdig uit met het regulier onderhoud aan de weg/drempels. 15. Bij herinrichting van kruispunten en het opnieuw instellen van verkeerslichten is op veel plekken de doorstroming van fietsverkeer verslechterd. Dit ontmoedigt het fietsgebruik, en jaagt mensen onnodig de auto in. Deze situaties worden verbeterd door het opnieuw instellen van verkeerslichten, zo lang dit de doorstroming van ander verkeer niet belemmert. Waar mogelijk worden vraag-gestuurde fietsverkeerslichten afgestemd op de andere verkeerslichten. Ons sociale alternatief voor een gezonde leefomgeving: 16. We passen fluisterasfalt toe op wegen waar verkeerslawaai tegen of boven de wettelijke geluidsnormen zit. 17. De Nijmeegse gemeenteraad heeft in het verleden ingestemd met een Groene Buffer in Nijmegen-West. Daarmee beperken we de overlast van extra verkeer dat vanaf de nieuwe stadsbrug over de Energieweg rijdt. Het huidige college heeft echter geweigerd om de motie volledig uit te voeren. Er zijn enkele maatregelen genomen, maar dat is ruim onvoldoende. We komen de eerder gemaakte afspraken volledig na om overlast voor bewoners in West terug te dringen. 15

16 18. Er worden op het grondgebied van Nijmegen geen (proef)boringen voor de winning van schaliegas toegestaan. 19. De veiligheids- en gezondheidsrisico s in Nijmegen West, als gevolg van de zware industrie, mogen niet verder toenemen. Ons sociale alternatief voor een duurzame stad: 20. Door oude woningen op grote schaal te isoleren is veel milieuwinst te halen voor relatief weinig geld. We zetten hier vol op in, en gaan zo het energieverbruik van Nijmeegse huishoudens in de komende jaren fors verlagen. 21. Bedrijven zijn grootverbruikers van energie, dus daar valt de grootste winst op energieverbruik te behalen. Dat kan door beter advies van onder andere de gemeente en door eisen in de milieuvergunning op te nemen die bedrijven verplichten zuinig om te gaan met energie. Dit moet ook gehandhaafd worden. 22. We zetten de komende jaren in op een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. We gaan gemeentelijke gebouwen maximaal benutten voor het opwekken van zonne-energie. 23. Het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen wordt snel teruggebracht, zolang de investeringen in energiemaatregelen terugverdiend worden via een lagere energierekening. 24. De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijven en particulieren bij het aanleggen van zonnepanelen, bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie en adviseert over energiebesparing en duurzame opwekking. 25. De al lang ingeplande windmolens langs de A15 worden zo spoedig mogelijk neergezet, zodat zo'n 6000 Nijmeegse gezinnen van schone stroom worden voorzien. 26. De gemeente blijft het goede voorbeeld geven door duurzaam en fair trade in te kopen en bij de aanschaf van apparatuur te kiezen voor energiezuinige varianten. Ons sociale alternatief voor afval: 27. In Nijmegen zetten we maximaal in op hergebruik van plastic. Om ontwijkgedrag te voorkomen verlagen we de prijs van de groene vuilniszak zodat plastic niet vervuild raakt met restafval. 28. We willen dat blik en drankkarton zo snel mogelijk samen met het plastic gratis kan worden aangeleverd. Met nascheidingsinstallaties kunnen de verschillende afvalstromen eenvoudig gescheiden worden. Zodra de rijksoverheid ook hiervoor subsidie geeft, stappen we over van volledig gescheiden inzameling naar gedeeltelijke na-scheiding. 16

17 7. CULTUUR, ONDERWIJS EN SPORT Het college van PvdA, GroenLinks en D66 is op cultureel gebied vooral een college van de elite. Er werden tonnen extra uitgetrokken voor de schouwburg en uitkijkkonijnen, maar tegelijkertijd werd de deur van zeven bibliotheken in Bottendaal, Brakkenstein, Hengstdal, Lent, Lindenholt, Neerbosch-Oost en Oud West op slot gegooid. Opmerkelijk genoeg nam 'onderwijspartij' D66 zelfs het voortouw in de sloop van wijkbibliotheken. Verder stopte het college met het SP-initiatief van de Kunstbus, waardoor basisschoolkinderen nu verstoken zijn van een bezoek aan een museum. Voor overnachtingen van kunstenaars in het Nijmeegse Beziendershuis was er wel geld genoeg. En dan te bedenken dat één kunstenaar die een tijdje in Nijmegen komt overnachten net zoveel kost als de Kunstbus voor 4000 kinderen. Onbegrijpelijke keuzes, waardoor cultuur in Nijmegen steeds meer een elitaire aangelegenheid wordt. Net zo onbegrijpelijk als het sluiten van de Lindenberg in Dukenburg terwijl juist daarmee cultuureducatie naar de wijken werd gebracht. Het college wilde ook het muzieum sluiten, maar gelukkig stak de gemeenteraad daar op initiatief van de SP een stokje voor. Het muzieum, dat grotendeels door blinden wordt gerund, werd in 2012 door de ANWB zelfs uitgeroepen tot meest innovatieve uitje van Nederland. Ons sociale alternatief voor cultuur: Het elitaire cultuurbeleid van dit college vraagt om een sociaal alternatief. Een sociaal alternatief waarbij kunst en cultuur wel toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Een sociaal alternatief waarbij cultuureducatie voor iedereen het uitgangspunt is in plaats van een leuke hobby voor degenen die het kunnen betalen. Een sociaal alternatief waarbij kleinschalige kunstinitiatieven in de wijken worden gestimuleerd in plaats van te bezuinigen op amateurkunst. Cultuur is niet alleen van de culturele elite maar van ons allemaal. 1. De bezuiniging op de wijkbibliotheken draaien we volledig terug en we investeren extra in noodzakelijke wijkbibliotheken. Kinderen in achterstandswijken moeten op loopafstand (1 km) een bibliotheek kunnen bereiken, in andere wijken is een bibliotheek op fietsafstand de norm. 2. De Kunstbus wordt nieuw leven ingeblazen, zodat kinderen vanaf 4 jaar kennis kunnen maken met beeldcultuur. Voor het Kunstbusproject hebben regionale musea aparte programma s gemaakt, toegesneden op de leeftijd van het kind. 3. Dukenburg behoudt de dependance van de Lindenberg, we bevorderen cultuureducatie in de wijken. 4. De bezuiniging op de amateurkunst gaat van de baan. Juist de amateurkunst slaagt er wel in grote delen van de bevolking te bereiken. Het zorgt voor betrokkenheid van wijkbewoners en brengt levendigheid in de wijk. Het houdt jonge mensen creatief en stimuleert de doorstroming naar beroepsopleidingen. Naast de professionele kunst moet amateurkunst bevorderd worden met optredens in wijkcentra en verzorgingstehuizen. 5. De plannen voor een oorlogsmuseum in de Vasim kunnen alleen doorgaan als het niet ten koste gaat van andere gemeentelijke culturele voorzieningen. De huidige kunstenaars in de Vasim moeten onder dezelfde voorwaarden een ruimte kunnen blijven huren. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, stemmen wij in met de komst van het museum. 6. We voeren een vouchersysteem in voor alle grote culturele instellingen. Iedere Nijmegenaar krijgt dan kortingsbonnen voor een bezoek aan de schouwburg, Vereeniging, Lindenberg, Lux of het museum. Een deel van de subsidie wordt via gebruikte vouchers afgerekend. 17

18 Daarmee zorgen we ervoor dat deze instellingen hun aanbod meer afstemmen op de hele Nijmeegse bevolking in plaats van alleen op hun eigen (relatief kleine) vaste publiek. Dit betekent dat diezelfde instellingen zich meer in de wijken moeten vertonen om nieuw publiek te trekken. De invulling is waarschijnlijk het meest efficiënt met een gedigitaliseerde stadspas, maar ook een kortingsbonnenboekje is een optie. 7. Nijmegen is de oudste stad van Nederland en daar zijn we trots op. De gemeente bevordert het zichtbaarder maken van het rijke verleden van onze stad. 8. Culturele initiatieven van bewoners worden omarmd en ondersteund door de gemeente. Succesvolle projecten als de Kaaij, het Zomerkwartier en Waalhalla hebben bewezen dat ze een verrijking vormen van het culturele aanbod in de stad. Ons sociale alternatief voor onderwijs: Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke ontmoetingsplek. Kleinschaligheid in het onderwijs is essentieel om een veilige leeromgeving voor kinderen te creëren. De trend is op dit moment echter omgekeerd. Schoolbesturen en managers kijken steeds meer naar de financiën en kiezen daarom voor schaalvergroting, en het college geeft ze daarbij vrij baan. De SP wil het tegenovergestelde: kleinschalig onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij staan voor de menselijke maat in het Nijmeegse onderwijs met kleinschalige en wijkgebonden scholen. Dit college heeft het schoolzwemmen afgeschaft. Nu al is duidelijk dat kinderen minder zwemmen, ook hun vrije tijd. Een ambachtelijk vak kunnen leren moet een optie zijn die vaak ontbreekt op mboen hbo-scholen. Kinderen en jongeren die graag met hun handen werken, moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien. 9. Het verschil tussen kansrijke en kansarme scholen heffen we op. Met alleen het centraal inschrijfpunt lijken we dit doel onvoldoende te bereiken. Daarom gaan we opnieuw met de scholen in gesprek. We streven naar scholen met een goede mix (70% kansrijk en 30% kansarm), omdat dit het beste is voor iedereen. Kinderen die alleen met een kansrijke omgeving te maken hebben missen veel van de dagelijkse realiteit. Een leven tussen alleen probleemsituaties is ook onwenselijk en vaak onmenselijk. 10. De bezuiniging op onderwijshuisvesting leidt tot ongewenste schaalvergroting, dat willen we koste wat kost voorkomen. Er valt bij onderwijshuisvesting nog wel wat te winnen, maar dan moet deze bezuiniging wel met beleid worden uitgevoerd. 11. Samen met het beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en de nieuwe bovenschoolse voorziening start de gemeente een offensief tegen schooluitval. Het doel is: geen leerling gaat zonder diploma of certificaat van school. 12. We zetten ons in voor wijkgebonden en kleinschalige vmbo-scholen. Uitgangspunt is maximaal 600 leerlingen. 13. Samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs worden er harde afspraken zodat er voldoende geschikte stageplaatsen en leer-werktrajecten komen voor scholieren en (voortijdig) schoolverlaters. 14. Jongeren, maar ook de samenleving, zijn gebaat bij maatschappelijke stages van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er worden daarom afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke stages, bijvoorbeeld bij de gemeente, in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sport en de culturele sector. 18

19 15. Het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. Door de afschaffing van het schoolzwemmen gaan kinderen veel minder zwemmen dat voorheen, en dat is ongewenst. In een waterrijk land als Nederland is het belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Geen kind gaat zonder zwemdiploma van school. Scholen worden ervoor verantwoordelijk dat alle kinderen in groep 6 een diploma A en B hebben. Ons sociale alternatief voor de sport: De coalitie gaf 2,2 miljoen subsidie aan NEC met een uiterst dubieuze deal rond het sportcomplex De Eendracht. En ondertussen sneden ze voor euro per jaar op de amateursport waardoor de tarieven voor sportvelden met 20 procent omhoog gingen. De Nijmeegse zwembaden liggen onder vuur. Eerst wilde het college het Goffertbad sluiten. Toen dat niet doorging moest het zwembad Dukenburg door de wijk in eigen beheer worden genomen. Sport is leuk om te doen, maar ook heel belangrijk voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De motorische en sociale ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en de integratie van verschillende bevolkingsgroepen wordt versterkt. De SP wil dat er niet beknibbeld wordt op onderhoud van gemeentelijke sportvoorzieningen. De sportdeelname is de afgelopen jaren fors gegroeid, met name bij kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat laatste is mede te danken aan het initiatief van de SP om kinderen uit armere gezinnen een korting van 225 euro te geven op een lidmaatschap van de sportvereniging. 16. We draaien de bezuiniging op de amateursport terug. Met betaalbare tarieven voor sportvelden houden we de amateursport betaalbaar voor iedereen. 17. Beheer van zwembaden met behulp van vrijwilligers wordt gestimuleerd, maar niet afgedwongen met een korting op de subsidie. De bezuiniging op zwembad Meijhorst gaat van tafel. Er worden geen zwembaden gesloten. 18. We voeren een sportstrippenkaart in waarmee jongeren samen vanuit school kennis kunnen maken met sportverenigingen in hun eigen buurt. 19. NEC mag het Goffertstadion uitbreiden, maar wel volledig op eigen kosten. Het financiële risico ligt bij de club zelf, niet bij de belastingbetaler. 20. De nevengeul van de Waal maakt watersport mogelijk in hartje Nijmegen. Dit is goed voor de beweging van jong en oud. 19

20 8. FINANCIËN EN BESTUUR Nijmegen koos in 2010 voor een sociale stad, maar kreeg een beleid dat door de VVD in Den Haag bedacht kan zijn. De rijkste 10 procent van Nijmegen kreeg een forse belastingverlaging, die de rest van de stad mag ophoesten. Met name huurders betalen de hoofdprijs voor de crisis, met een belastingverhoging van maar liefst 79 procent. Als een omgekeerde Robin Hood maakt dit college de armen armer en de rijken rijker, precies zoals Rutte het graag ziet. Ondertussen staat Nijmegen wel aan de rand van de financiële afgrond. Op de reserves van de stad werd onbedoeld 100 miljoen ingeleverd, en alleen dankzij wat boekhoudkundige trucs werd een faillissement voorkomen. Dit beleid vraagt om een sociaal alternatief. Wij leggen de rekening van de crisis niet langer neer bij hen die het minst kunnen missen. De SP is de enige partij die kiest voor eerlijk delen. Met ons sociale alternatief gaat 90 procent van de bevolking er financieel op vooruit. De rijkste 10 procent levert wel wat in, maar die kan het ook missen. Ons sociale alternatief voor uw portemonnee: 1. We schaffen de afvalstoffenheffing af en brengen de kosten onder in de OZB voor woningen en bedrijven. De OZB-verlaging van het vorige college draaien we terug. Daardoor betaalt 90 procent van de bevolking minder belasting. Alle huurders en woningeigenaren met een woning tot 3 ton zijn goedkoper uit, villabewoners betalen iets meer. 2. Kleine ondernemers krijgen een steuntje in de rug door de OZB voor huurders van bedrijfspanden helemaal af te schaffen. Deze lasten verschuiven we naar de vermogende verhuurders van vastgoed die nu nog vaak veel te hoge huren vragen. 3. We halveren de parkeertarieven in de hele stad, dus ook in Dukenburg. De kosten worden gedekt door een OZB-verhoging voor eigenaren van bedrijfspanden, voornamelijk vastgoedverhuurders en grote bedrijven. 4. De komende vier jaar verhogen we de OZB niet. Alleen de jaarlijkse kostenstijging (prijsindex gemeenten) wordt doorberekend. Ons sociale alternatief voor het bestuur: 5. De vergoeding van Nijmeegse gemeenteraadsleden is 2025 euro per maand. In tijden van bezuinigingen past het niet dat die vergoeding zo buitensporig hoog is. Daarom moeten Nijmeegse raadsleden voortaan genoegen nemen met het wettelijk toegestane minimum voor raadsleden van 1620 euro per maand. Dat is nog steeds een riante vergoeding voor een nevenfunctie, helemaal als je het vergelijkt met het wettelijk minimumloon van 1478 euro bruto per maand waar iemand 40 uur per week voor moet werken. Als alle vergoedingen voor raadsleden, collegeleden en adviescommissies verlaagd worden naar het wettelijk minimum dan bespaart dat de stad op jaarbasis een half miljoen euro. Er komen daarom ook 6 wethouders voor de prijs van 5 wethouders. 6. Het gemeentelijk personeelsbestand dient een afspiegeling te zijn van de Nijmeegse bevolking. Waar de samenleving verkleurt, kan de gemeente het zichzelf niet permitteren een relatief witte organisatie te zijn. Daarom formuleert de gemeente een helder en haalbaar diversiteitsbeleid. 20

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF. Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF. Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 3 2.Zorg

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Verkiezingsprogramma SP Zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Het zijn moeilijke tijden voor Nederland. Economische crisis, teruglopende inkomsten en almaar stijgende prijzen. We hebben

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam Initiatiefvoorstel SP Rotterdam maart 2015 Er is genoeg voor iedereen SP-voorstel voor een eerlijke verdeling

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Kinderen van de rekening. Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle

Kinderen van de rekening. Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle Kinderen van de rekening Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle SP-fractie Zwolle december 2012 Inleiding De crisis heeft zich diep genesteld. De berichten worden alsmaar somberder.

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Lijst. Een goed bestuur begint bij u!

Lijst. Een goed bestuur begint bij u! Lijst 2 Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een goed bestuur begint bij u! Behouden en verbeteren van wat we hebben is uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van VV2000/Leefbaar

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg

Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg SP Kort en krachtig 2014 en verder Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit programma. Dit is wat de SP in Culemborg wil bereiken. We denken u daarmee zo goed mogelijk inzicht te

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle WERK AAN DE WINKEL Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Zwolle zit in financieel moeilijke tijden. Door het onverantwoorde beleid van vorige colleges om tegen de waarschuwingen

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Versoepeling van het parkeerbeleid/betere afvalverwerking. Meest gewaardeerd

Nadere informatie

100% sociaal Het kan anders en socialer in Rotterdam SP-alternatief voor de kaderbrief 2015 en de toekomst van de stad

100% sociaal Het kan anders en socialer in Rotterdam SP-alternatief voor de kaderbrief 2015 en de toekomst van de stad SP-fractie Rotterdam - www.rotterdam.sp.nl T. 010-267 33 59 - E. fractie@rotterdam.sp.nl 100% sociaal Het kan anders en socialer in Rotterdam SP-alternatief voor de kaderbrief 2015 en de toekomst van de

Nadere informatie

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost.

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost. Jij komt nooit meer terug, voorbij, het ging allemaal zo vlug, al die kennissen die vragen, hoe het met ons gaat. Het is te laat, het is te laat. Dit zongen wij samen met snik in onze stem onder uw aanvoering

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen jan 0 Op dit moment zijn nog niet alle verkiezingsprogramma's van de partijen die meedoen bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Kinderbijslag op maat voor de toekomst Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag Jan de Wit Agnes Kant Jona Linde Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam.

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam. Jaarplan SP Amsterdam april 2013 april 2014 Voor een sociaal Amsterdam Volgens de SP kan en moet Amsterdam socialer. Het kabinet Rutte II treft de samenleving hard door het mogelijk te maken dat sociale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Wij willen een duurzame speelse stad, waar mensen verrast worden en initiatief nemen. nemen.

Wij willen een duurzame speelse stad, waar mensen verrast worden en initiatief nemen. nemen. Begroting 2016 Wij willen een duurzame speelse stad, waar mensen verrast worden en initiatief nemen. nemen. Anderhalf jaar geleden startte dit college met veel ambitie voor deze stad. De inzet van D66

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie