NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF"

Transcriptie

1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma SP Nijmegen 1

2 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Zorg 5 3. Werk, economie en inkomen 7 4. Wonen en bouwen Wijken; leefbaarheid en veiligheid Verkeer en milieu Cultuur, onderwijs en sport Financiën en bestuur 20 2

3 1. INLEIDING Het is tijd voor een sociaal alternatief voor Nijmegen. Vier jaar lang heeft het Nijmeegse stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66 gewerkt aan het afbreken van wat eens een sociale stad was. De afgelopen jaren is de rekening van de crisis steevast doorgeschoven naar de mensen die het minst konden missen: naar huurders, ouderen, gehandicapten en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De SP doet het anders. De SP gaat de rekening van de crisis eerlijker en socialer verdelen. Het college heeft de afgelopen periode netjes gedaan wat premier Rutte van hem vroeg. En ook andere partijen waren de afgelopen tijd niet te beroerd om een handje toe te steken bij deze 10 grootste miskleunen van het stadsbestuur: Er wordt 8 miljoen op de WMO bezuinigd en fors gesneden in de zorg voor ouderen en gehandicapten. De belastingen voor mensen in een huurwoning worden met bijna 80 procent verhoogd. Voor villabewoners, vastgoedhandelaren en grote bedrijven zijn de belastingen juist verlaagd. Het college heeft met woningcorporaties afgesproken om huurders financieel helemaal uit te kleden, precies zoals Rutte en Samsom wilden. Over vijf jaar betalen huurders gemiddeld 1000 euro per jaar meer huur dan nu. De gratis bus voor 65+ is afgeschaft. Er zijn 7 wijkbibliotheken gesloten waardoor het gebruik van de bieb dramatisch is afgenomen. Er is bezuinigd op de openbare ruimte waardoor de verloedering weer toeneemt en er is bezuinigd op de speeltuinen waardoor er nu onvoldoende beheer is. Er wordt fors gesneden in de amateursport en het schoolzwemmen is afgeschaft. Met het parkeerbeleid van tariefverhoging en faalpalen zijn vele bezoekers de stad uitgejaagd. Er zijn 500 mensen met een gesubsidieerde baan naar huis gestuurd, waarvan het grootste deel in de bijstand is beland. Het aantal mensen met een uitkering in Nijmegen groeit harder dan elders in het land. Helaas blijft het hier niet bij. Ook de komende jaren zijn de berichten uit Den Haag somber. Het kabinet Rutte II blijft veel taken bij de gemeenten over de schutting kieperen, zonder daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd drijft de huidige regering van VVD en PvdA het neoliberale beleid nog een stapje verder op door ernaar te streven de verzorgingsstaat nog verder af te bouwen. We krijgen daar dan een participatiemaatschappij voor terug, waarbij steeds meer geldt: ieder voor zich. De afgelopen decennia hebben we gezien hoe onze sociale voorzieningen stuk voor stuk zijn afgebroken en mensen steeds meer aan hun lot worden overgelaten. De SP loopt al jaren voorop bij het groeiende verzet tegen deze trend. In plaats van onszelf op te sluiten in vergaderzalen zijn we daarom de afgelopen periode samen met buurtbewoners, mensen in de zorg, gesubsidieerde werkers, WSW-ers, huurders, studenten en scholieren in actie gekomen tegen asociale bezuinigingen van stadsbestuur en kabinet. We verwijten de Nijmeegse politiek niet dat ze grote bezuinigingen van het rijk moeten slikken. We verwijten collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 wel dat ze niet de moeite hebben genomen om de rekening eerlijk en sociaal te verdelen. 3

4 De SP heeft afgelopen jaren steeds opnieuw aangetoond dat er een sociaal alternatief mogelijk is. Dit alternatief vangt niet alleen de klappen op van het kabinet Rutte, het slaat ook een andere weg in als het gaat over hoe we onze stad besturen. Een alternatief waarbij solidariteit tussen jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk het uitgangspunt is. Een alternatief waarbij we in Nijmegen de rekening eerlijk verdelen. Ieder die dat kan betalen, draagt bij. De rijkste tien procent is jarenlang ontzien, maar villabewoners, grote bedrijven en de vastgoedverhuurders mogen best wat meer bijdragen. De hardwerkende Nijmegenaar verdient het om aan het eind van de maand nog wat geld over te houden. De mensen die de afgelopen jaren al last op last gestapeld hebben gekregen, worden ontzien. Het zijn geen gemakkelijke tijden om een stad te besturen. Het zijn tijden die vragen om een duidelijke koers. Het zijn tijden die vragen om visie, moed en leiderschap. Het zijn tijden die vragen om een sociaal alternatief! 4

5 2. ZORG Het kabinet Rutte snijdt fors in de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het college in Nijmegen schuift de rekening van Rutte ėėn op ėėn door naar mensen die zorg nodig hebben. Gevolg: forse bezuinigingen op de thuiszorg waardoor mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en een deel van het personeel nu aan de slag moet voor 25 procent minder salaris. Door actie van de SP samen met werkers in de thuiszorg wisten we te voorkomen dat personeel van Axxicom moest inleveren op arbeidsvoorwaarden. Het college voerde een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in, waardoor mensen met een modaal inkomen zo'n 2400 euro per jaar zelf moeten betalen voor noodzakelijke zorg en voorzieningen. Het pakket aan woningaanpassingen is verschraald en de vervoerskostenvergoeding voor gehandicapten werd verlaagd. Maar het kan nog erger. Het kabinet gaat vanaf 2015 nog eens 40 procent bezuinigen op de thuiszorg. En ook daarvoor kunnen de huidige coalitiepartijen niks beters verzinnen dan de rekening van Rutte opnieuw neer te leggen bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. En tot slot wordt vanaf 2015 de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Deze decentralisatie van de jeugdzorg is een grote en zware opgave voor de gemeenten en gaat bovendien gepaard met een bezuiniging die oploopt tot minimaal 15 procent. Deze tijden vragen om een sociaal alternatief! Daarom zegt de SP: In een beschaafd land krijgt iedereen de zorg die nodig is. Daarom betalen we de kosten voor de zorg samen en naar draagkracht. Alleen met solidariteit is goede zorg te garanderen. Ons sociale alternatief voor de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: 1. We draaien de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen vier jaar grotendeels terug. De komende landelijke bezuiniging van 40 procent op de thuiszorg vangen we volledig gemeentelijk op. Nijmeegse ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen de zorg die ze nodig hebben en zullen niet de dupe worden van asociaal landelijk beleid. 2. Zorgbehoevenden krijgen gegarandeerd professionele zorg en zijn niet langer afhankelijk van een verplicht beroep op vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen hierdoor weer de broodnodige professionele steun die nu steeds vaker ontbreekt. 3. We schaffen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage af. Solidariteit betekent dat iedereen naar draagkracht meebetaalt aan de zorg voor ouderen die zorg nodig hebben, chronisch zieken en gehandicapten. We leggen de rekening van de crisis niet eenzijdig neer bij zorgbehoevenden met een iets hoger inkomen dan het minimum. 4. De gemeente stopt met de Europese aanbesteding van zorg. Zorgaanbieders werken voortaan rechtstreeks onder regie van de gemeente en houden zich aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg. Wanneer een andere organisatie het werk gaat uitvoeren wordt al het uitvoerende personeel onder de zelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen. We werken alleen samen met thuiszorgorganisaties waarvan de directie niet exorbitant wordt beloond. 5. Thuiszorgorganisaties gaan wijkgericht werken, zodat zorgteams de noodzakelijke zorg goed en op maat over hun cliënten kunnen verdelen. 5

6 6. De standaard vervoerskostenvergoeding gaat omhoog naar 600 euro en voor de rolstoeltaxi naar 900 euro. Het maximum bedrag aan vervoerskostenvergoeding wordt verhoogd naar 1200 euro respectievelijk 1800 euro voor de rolstoeltaxi. We laten de vervoerskosten zoveel mogelijk via een chipkaart lopen zodat er zo weinig mogelijk hoeft te worden gedeclareerd met bonnetjes. De vervoerskostenvergoeding wordt weer jaarlijks geïndexeerd met de kostenstijging. Mensen met een handicap bepalen zelf welke vervoersvorm ze gebruiken. 7. Op het huidige pakket van noodzakelijke woningaanpassingen en hulpmiddelen wordt niet gesneden en ook niet beknibbeld. Wel kunnen er kosten bespaard worden door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van scootmobiels in zorgcentra. Ons sociale alternatief voor de jeugdzorg: De overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten gaat gepaard met een forse bezuiniging. 8. We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan. Maar ook jongeren met grote problemen kunnen op professionele begeleiding en vakkundige hulp rekenen. 9. We garanderen dat iedere jongere en/of ouder die jeugdzorg nodig heeft de noodzakelijke zorg ook krijgt. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen. 10. Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. 11. Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen. 12. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Ons sociale alternatief voor de maatschappelijke zorg: 13. We bezuinigen niet op de hobbywerkplaatsen, want zij vervullen een belangrijke functie in de dagbesteding voor ouderen en mensen zonder werk. De recente bezuiniging op de hobbywerkplaatsen draaien we terug. 14. Om vroegtijdig in te grijpen bij probleemgezinnen krijgt het Meldpunt Bijzondere Zorg voldoende middelen. De wijkteamregisseur voert de regie over de zorg waardoor het gezin exact die hulpverlening krijgt die nodig is om problemen echt op te lossen. Huisuitzetting vindt pas plaats als de hulpverlening geen uitkomst biedt en het gezin in de buurt niet meer te handhaven is. Zij krijgen onder begeleiding een tweede kans. 15. Het Skaeve Huse-project bij Weezenhof wordt beperkt tot vijf jaar. Als er niet of nauwelijks sprake is van overlast kan het project daarna weer met vijf jaar worden verlengd. Bij ernstige overlast wordt er direct op deze locatie gestopt. 16. We zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn om alle daklozen onder dak te brengen. 17. Hoofddoelstelling van de verslavingszorg moet zijn: afkicken en het bieden van perspectief op een leven zonder drugs. Nijmegen zet het landelijk experiment van gratis medische heroïneverstrekking door. 6

7 3. WERK, ECONOMIE EN INKOMEN De afgelopen 4 jaar is de tweedeling tussen arm en rijk toegenomen. En de economische crisis is ook in Nijmegen voelbaar geworden. Inmiddels is 1 op de 10 Nijmegenaren werkloos. Het aantal mensen in de bijstand is in Nijmegen harder gegroeid dan elders in het land. Steeds meer kinderen groeien in armoede op. Het college van PvdA, GroenLinks en D66 heeft de rekening van deze crisis vooral neergelegd bij mensen die het toch al niet zo makkelijk hebben, zoals ouderen, huurders en gehandicapten, terwijl anderen hun zakken konden blijven vullen met publiek geld. In de afgelopen periode zijn er 500 mensen met een gesubsidieerde baan naar huis gestuurd. Het overgrote deel heeft nu geen werk en belandt binnenkort via de WW in de bijstand. Als alternatief voor de gesubsidieerde banen zijn er werkcorporaties opgericht. Mensen moeten nu soms langer dan twee jaar werken met behoud van uitkering, maar vaak zonder uitzicht op een baan, en de Nijmeegse belastingbetaler betaalt hieraan mee. Het afgelopen jaar zijn medewerkers in de thuiszorg (VDA) als gevolg van een aanbesteding ontslagen om vervolgens voor veel minder loon ingehuurd te worden. De gemeente liet deze mensen keihard in de steek. Door de crisis hebben ondernemers in de binnenstad steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Toch gaat het college door met plannen voor een megawinkelpark in Ressen. Als het aan de SP ligt, komt de rekening van deze crisis níet te liggen bij mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben. De gemeente moet zich sterk maken voor meer banen, jongeren helpen bij het vinden van een opleiding of werk en lokale ondernemers steunen. Werk dient ook te lonen. Mensen die iedere dag voor hun werk hun bed uitkomen, hebben recht op een fatsoenlijk salaris dat duidelijk meer is dan een bijstandsuitkering. En als het aan het kabinet ligt wordt het werk straks ook nog overgenomen door werklozen die daarmee hun recht op een uitkering veilig moeten stellen. Dat is schandalig en daar moet de gemeente zich dan ook hard tegen uitspreken. Deze tijden vragen om een sociaal alternatief! Ons sociale alternatief voor werk: De werkloosheid in Nijmegen stijgt schrikbarend snel. Dat kost de maatschappij niet alleen veel geld, maar hier wordt ook niemand gelukkig van. Er moeten dus meer mensen aan werk komen. En dat kan! 1. We zorgen voor 1000 extra banen door werk te laten lonen voor zowel werknemer als werkgever. De komende jaren geven we bijstandsgerechtigden een loonkostensubsidie van een halve uitkering mee als ze werk voor minimaal 32 uur per week vinden. Zo zorgen we ervoor dat werk dat nu niet rendabel is weer rendabel wordt, zowel voor werknemer (120% netto minimumloon) als werkgever (70% bruto minimumloon), en bespaart de gemeente miljoenen op uitkeringen en dure, kansloze reïntegratietrajecten. Deze subsidie wordt in 10 jaar afgebouwd. 2. De gemeente gaat de komende 4 jaar investeren in 4000 extra betaalbare en middeldure huurwoningen in de Waalsprong. Daarmee zorgen we voor 1000 extra banen in de bouw. Met bouwbedrijven maken we afspraken over het in dienst nemen van Nijmeegse werklozen. 3. Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende CAO houden en dat ZZP-ers minimaal worden betaald op CAO-niveau. 7

8 Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, veelal uit armere Europese regio's. Voor misbruik wordt een meldpunt ingesteld. 4. Er komt een einde aan de praktijk dat mensen gedwongen worden om te werken met behoud van uitkering. Dit is hooguit acceptabel als het korter duurt dan een half jaar en serieus perspectief geeft op een baan met een fatsoenlijk inkomen. 5. Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen reïntegratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties van werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente. 6. Om schooluitval tegen te gaan, maakt de gemeente samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs harde afspraken zodat er voldoende geschikte stageplaatsen en leerwerktrajecten komen voor scholieren en (voortijdig) schoolverlaters. 7. De gemeente zet in op het aantrekken van extra werkgevers in de regio, waardoor meer arbeidsplaatsen ontstaan. De voorkeur gaat daarbij uit naar de sector van groene energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnecellen(productie), die de gemeente daarna zelf kan afnemen. Ons sociale alternatief voor de sociale werkvoorziening: Door de dreigende landelijke bezuinigingen op de sociale werkvoorziening is de Nijmeegse voorziening Breed in veel te korte tijd omgevormd van een sociale werkplaats naar een uitzendbureau. Beschutte werkplekken zijn massaal opgeheven, personeel heeft geen zekerheid meer en bestaand werk is geschrapt omdat het te weinig opleverde. 8. We maken nieuwe afspraken met Breed om de reorganisatie minder snel te laten verlopen en het aantal beschutte werkplaatsen op peil te houden. Zo voorkomen we dat personeel tussen wal en schip valt en geven we begeleiders de kans om mee te groeien in de nieuwe organisatie. Dit heeft kans van slagen als de gemeente meer werk gaat uitbesteden aan Breed. Op Nijmeegse bedrijven doen we een dringend beroep om waar mogelijk Breed in te schakelen. Ons sociale alternatief voor de binnenstad en de kleine ondernemer: Lokale ondernemers hebben het moeilijk en kunnen steeds minder goed het hoofd boven water houden. De leegstand in de binnenstad neemt zienderogen toe, terwijl onze binnenstad toch echt het visitekaartje van Nijmegen zou moeten zijn. Winkeliers hebben niet alleen te kampen met concurrentie van internetverkoop, maar ook van uitblijvende steun van de gemeente, die de binnenstad zo onaantrekkelijk mogelijk probeert te maken. Bezoekers worden de stad uitgejaagd met veel te hoge parkeertarieven, betaald avondparkeren en slecht functionerende parkeerautomaten. De gratis bus voor 65+ is afgeschaft en de belofte aan ondernemers om een parkeergarage te bouwen bij de Hezelpoort kwam het college niet na. En tot slot geven de huidige coalitiepartijen nog steeds ruimte aan de ontwikkeling van een mega-winkelpark in Ressen. Dit zou funest zijn voor veel kleine ondernemers in de binnenstad. 9. We zorgen ervoor dat een bezoek aan Nijmegen weer betaalbaar wordt. We halveren de parkeertarieven in de hele stad, dus ook in Dukenburg. Betaald avondparkeren wordt afgeschaft, zodat bezoek in de stad en omliggende wijken 's avonds weer welkom is. Bovendien moeten er voldoende en gratis bewaakte fietsenstallingen zijn. 8

9 10. De gratis bus voor 65+ wordt in ere hersteld. Hiermee voorkomen we dat ouderen noodgedwongen (eenzaam) thuiszitten en zorgen we bovendien voor meer winkelend publiek. Kleinkinderen tot 12 jaar mogen weer gratis met hun grootouders meereizen. 11. De gemeente gaat nu eindelijk eens echt snel aan de slag met de bouw van een parkeergarage bij de Hezelpoort zodat de Lange Hezelstraat, als oudste winkelstraat van Nederland, een belangrijke toegangsroute naar het centrum wordt. 12. De OZB voor huurders van bedrijfspanden schaffen we af. Het voordeel is dat kleine ondernemers een steuntje in de rug krijgen door lagere huurkosten. Bovendien zorgt dit voor minder leegstand van bedrijfspanden. Lagere huren brengen immers altijd nog meer op dan geen huur. De kosten voor dit sociaal alternatief voor de binnenstad worden gedekt door een OZB-verhoging voor eigenaren van bedrijfspanden, voornamelijk vastgoedverhuurders en grote bedrijven. 13. We stoppen met de plannen voor een mega-winkelpark bij Ressen. 14. De SP steunt het pleidooi van het platform voor binnenstadondernemers om een baatbelasting in te voeren. Bij festiviteiten en feestdagen zorgen veel ondernemersverenigingen voor promotieactiviteiten en aankleding van winkelstraten. Het zijn vooral de kleine ondernemers die hier hun nek voor uitsteken terwijl veel grootwinkelbedrijven gratis meeliften maar geen cent bijdragen. 15. Er zijn nu voldoende koopzondagen, dat breiden we niet uit. Dit is in het belang van kleine ondernemers die het anders afleggen tegen grote winkelbedrijven. Wel is het wenselijk dat de zondagopenstelling van supermarkten beter over de stad verdeeld wordt. Ons sociale alternatief voor het minimabeleid: Door landelijke kortingen op het gemeentefonds dreigt er fors gesneden te worden in het minimabeleid. Het huidige college heeft het minimabeleid tot nu toe weliswaar redelijk ontzien, maar kondigt inmiddels aan dat bezuinigingen 'onontkoombaar' zijn. 16. We bezuinigen niet op de uitgaven voor het minimabeleid en we voeren de geld-terugregeling opnieuw in, waardoor bezoekjes aan de bioscoop, het zwembad, sporten of het hebben van een bibliotheekabonnement voor mensen op het minimum weer bereikbaar wordt. 17. We zetten in op verlaging van bureaucratische kosten in de bijzondere bijstand zodat we meer geld aan meer mensen met een laag inkomen kunnen geven. 18. We stoppen met het geven van leningen aan mensen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf willen beginnen. In heel veel gevallen mislukt dit en zit de bijstandscliënt vervolgens met een failliete onderneming en een lening die niet afbetaald kan worden. Als een bijstandscliënt een eigen onderneming wil beginnen, geven we bij een goed ondernemingsplan een half jaar uitkering mee waar hij het een jaar mee moeten redden. 9

10 4. WONEN EN BOUWEN Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning. Het beleid van het kabinet Rutte maakt dit met name huurders steeds moeilijker. En de Nijmeegse politiek deed daar afgelopen jaren nog een schepje bovenop. Toen het kabinet Rutte 1 besloot dat huurders in Nijmegen 7,5 miljoen euro meer huur moesten ophoesten, besloten bijna alle partijen in Nijmegen dat huurders in Nijmegen maar liefst 20 miljoen euro meer huur moeten betalen. Dit om vooral een enorm financieel gat in de Waalsprong een beetje te dichten. Alleen de SP verzette zich fel tegen deze prestatieafspraken met Nijmeegse woningcorporaties. De afspraken van de gemeenten met de corporaties hebben als gevolg dat in 2020 van alle betaalbare huurwoningen één derde (10.000) niet langer bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. En dat terwijl in 2010 nog geconcludeerd werd dat Nijmegen behoefte heeft aan 3600 extra betaalbare huurwoningen. Gevolg: de wachtlijsten voor starters met een laag inkomen zullen in rap tempo oplopen. Nu al wachten starters gemiddeld bijna 8 jaar op een betaalbare huurwoning. Huurders met een modaal inkomen worden financieel uitgekleed; zij zijn maandelijks 200 euro meer kwijt aan huur. Alle partijen in Nijmegen leggen de rekening van de crisis neer bij huurders van sociale huurwoningen. In Nijmegen vecht alleen de SP tegen de enorme woningnood bij starters en vóór betaalbare huren. Dat is een moeilijk en hard gevecht tegen de landelijke huurdersheffing, tegen de hele Nijmeegse politiek en tegen de woningcorporaties die zonder veel moeite een huurexplosie doorvoeren. Ons sociale alternatief voor de huurexplosie: 1. De huurexplosie moet stoppen. Dat kan als de gemeente met woningcorporaties afspreekt dat zij geen nieuwbouw meer realiseren en stoppen met sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen. De gemeente neemt de bouwtaak van woningcorporaties over door een mix van betaalbare en middeldure huurwoningen te realiseren. Dat kan de gemeente doen omdat ze goedkoop geld kan lenen zonder de extra voorwaarden die aan corporaties wordt opgelegd. Door een mix van betaalbare en middeldure huur kan de gemeente de exploitatie rond krijgen en hoeft er geen belastinggeld bij. Het beheer van deze nieuwe huurwoningen wordt overgedragen aan woningcorporaties omdat zij veel meer verstand van wonen hebben dan ambtenaren op het gemeentehuis. Als de koopmarkt ooit weer aantrekt kunnen middeldure huurwoningen met winst worden verkocht. 2. Woningcorporaties zetten in op het energiezuinig maken van oude huurwoningen. De huur mag hiervoor iets omhoog als de energielasten minstens met datzelfde bedrag dalen. Ons sociale alternatief voor de woningnood: 3. Met woningcorporaties worden harde afspraken gemaakt om de verdere tweedeling in kansarme en kansrijke wijken tegen te gaan. Vrijkomende huurwoningen in populaire wijken worden toegewezen aan mensen met een laag inkomen. Omgekeerd worden woningen in buurten waar de leefbaarheid een probleem is, toegewezen aan mensen met werk en een eigen inkomen. 4. Door vergrijzing is er een toenemende vraag naar woningen voor ouderen waar ook op termijn wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. De gemeente neemt een voortrekkersrol om wonen, zorg en welzijn in de wijk te sturen. Komende jaren worden, verspreid over de stad, zorgvoorzieningen en nog eens 1000 (senioren/zorg)woningen gerealiseerd. Ouderen uit de wijk krijgen voorrang bij verhuizing naar een seniorenwoning in hun eigen wijk. 10

11 5. Door de mogelijke afschaffing van de OV-jaarkaart wordt reizen voor studenten een stuk duurder. De kamernood dreigt hierdoor opnieuw te groeien. Daarom bouwen we samen met de SSHN de komende vier jaar 1000 extra studentenwoningen. Door te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen zorgen we dat afgestudeerden makkelijker kunnen doorstromen van een kamer naar een huurwoning. Hiermee garanderen we dat alle nieuwe studenten binnen een jaar een kamer in Nijmegen kunnen vinden. 6. De gemeente blijft huisjesmelkers aanpakken. De huurteams houden financiële steun van de gemeente zodat ze huurders kunnen bijstaan. Nieuwe studenten worden door de gemeente actief geïnformeerd over hun rechten als kamerbewoner om weerbaar te zijn tegen misstanden. De gemeente grijpt in wanneer door achterstallig onderhoud de veiligheid en gezondheid van de huurder in gevaar komen. 7. Met de invoering van het kraakverbod wordt speculanten nog maar weinig in de weg gelegd om panden leeg te laten staan. De gemeente stelt een leegstandsverordening op waarmee voor panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker kan worden voorgedragen. Bij niet meewerken van een eigenaar kan de gemeente een leegstandsboete opleggen. Zolang er woningnood is, treed de gemeente niet handhavend op tegen krakers, mits het gebouw langer dan een jaar leeg staat en er geen gevaar bestaat voor de openbare orde. Ons sociale alternatief voor de Waalsprong: Terwijl de huren omhoog vliegen en de woningnood bij starters toeneemt, ligt er in de Waalsprong bouwgrond klaar voor woningen. Door de economische crisis wordt die grond nu nauwelijks verkocht waardoor de gemeente de afgelopen jaren al meer 100 miljoen moest inleveren door af te boeken op planexploitaties en het bijstellen van bouwplannen. In de Waalsprong dreigt een enorm financieel drama voor de stad. De Nijmeegse rekenkamer heeft becijferd dat de gemeente wel eens voor 280 miljoen euro het schip in kan gaan. Als dit drama zich werkelijk voltrekt, dan moet elk Nijmeegs huishouden omgerekend 4000 euro ophoesten in de vorm van belastingverhoging of afbraak van belangrijke voorzieningen. En wat deed het stadsbestuur de afgelopen vier jaar? Vrijwel niets. Er is voornamelijk gewacht en gehoopt op betere tijden voor de Waalsprong. Daarmee heeft ze 100 miljoen euro aan mogelijke grondopbrengsten laten weglopen. 8. De gemeente gaat de komende 4 jaar investeren in 4000 extra betaalbare en middeldure huurwoningen in de Waalsprong. Daarmee slaan we vier vliegen in één klap. We maken een einde aan de woningnood onder starters, we houden de huren van de bestaande woningvoorraad betaalbaar, we jagen niet langer een enorm kapitaal aan hoogopgeleide jongeren de stad uit, en we voorkomen een financieel drama voor de Waalsprong. De vraag naar betaalbare en middeldure huurwoningen is op dit moment zo groot, dat de gemeente geen enkel financieel risico loopt. Door de mix van kwalitatief goede woningen en een doordacht toewijzingsbeleid zorgen we dat Nijmegen Noord een bruisende jonge wijk blijft met veel talent dat zich ook in de toekomst aan Nijmegen gebonden weet. Mocht de woningmarkt zich op lange termijn herstellen, dan zijn de hoogopgeleide starters van nu de kopers van de toekomst. Daarmee is ook in de toekomst de vraag naar koopwoningen in Nijmegen gegarandeerd. 11

12 5. WIJKEN: LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID Goede voorzieningen in de wijken, fatsoenlijk onderhoud van de openbare ruimte en een schone en veilige stad waren met de SP in het college jarenlang een gemeentelijk speerpunt. Maar het huidige college heeft dat volledig terzijde geschoven. Er wordt flink bezuinigd op het onderhoud van groen en de openbare ruimte waardoor de verloedering in de wijken weer toeneemt. Belangrijke wijkvoorzieningen werden gesloten of uitgekleed. Zo verloren zeven wijken hun bibliotheek, werd er gekort op onderhoud en toezicht bij speeltuinen en op wijkcentra, waardoor de tarieven voor consumpties omhoog schieten. Dukenburg verliest een dependance van de Lindenberg, de openingstijden van de stadswinkel in Meijhorst zijn fors beperkt en het zwembad in Meijhorst is gedwongen voortaan met vrijwilligers te werken. Deze kaalslag op de wijken is pas het begin. Met nieuwe landelijke kortingen op de gemeente kunnen we rekenen op een verdere verloedering van de wijken maar ook op sluiting van speeltuintjes, wijkcentra, jeugdhonken, hobbywerkplaatsen en de laatste wijkbibliotheken. Er is maar één partij in Nijmegen die zich met hart en ziel inzet voor de wijken. Er is maar één partij met een haalbaar en betaalbaar sociaal alternatief voor de wijken. Als het aan de SP ligt, blijft de gemeente investeren in wijkverbetering, met actieve betrokkenheid van de bewoners. Daar worden wijken niet alleen leefbaarder van, maar ook veiliger! Ons sociale alternatief voor leefbare wijken: Het voorzieningenaanbod in de wijk van winkels, sport- en horecavoorzieningen, scholen en zorgcentra wordt beschermd. Daarbij garanderen wij fatsoenlijk onderhoud van groen en de openbare ruimte. 1. De bezuiniging op het onderhoud van groen en openbare ruimte wordt volledig teruggedraaid. Zo gaan we verloedering van de wijken tegen en zorgen we voor schone en veilige buurten. 2. We verlagen het tarief van de groene vuilniszak naar 50 cent om zwerfvuil effectief tegen te gaan. 3. De bezuiniging op de wijkbibliotheken draaien we volledig terug en we investeren extra in noodzakelijke wijkbibliotheken. Kinderen in achterstandswijken moeten op loopafstand een bibliotheek kunnen bereiken, in andere wijken is een bibliotheek op fietsafstand de norm. 4. De korting op het onderhoud en het toezicht bij speeltuinen gaat van tafel. We bezuinigen niet op speel- en sportvoorzieningen in de wijk. Voor alle kleine kinderen in Nijmegen is er een speeltuintje in de buurt. Alle wijken hebben voldoende trap- en basketbalveldjes waar jongeren zich kunnen uitleven en we zorgen verspreid over de stad voor voldoende skateparkjes. 5. Er wordt niet bezuinigd op jeugdhonken. Nijmegen-Noord krijgt in Oosterhout en Lent een jeugdvoorziening. Zo geven we jongeren een plek en houden we ze van de straat, waardoor problemen in de wijk voorkomen kunnen worden. 6. De bezuiniging op wijkcentra wordt teruggedraaid. We houden de tarieven voor consumpties betaalbaar (maximaal 70% van de horecaprijs). Wel zetten we in op een hogere bezettingsgraad van wijkcentra. Sleutelbeheer door buurtvrijwilligers is een optie. 7. De bezuiniging op hobbywerkplaatsen gaat van tafel. We houden alle huidige hobbywerkplaatsen in stand en daarmee een belangrijke dagbesteding voor veel ouderen en werklozen. 8. Dukenburg behoudt de dependance van de Lindenberg; we bevorderen cultuureducatie in de wijken. 12

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De Beterbegroting 2006 van de PvdA

De Beterbegroting 2006 van de PvdA 1 De Beterbegroting 2006 van de PvdA Inleiding Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze vragen zich af of ze hun baan houden, ze maken zich zorgen over het verpleeghuis van hun ouders, de school van hun

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie