Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg"

Transcriptie

1 SP Kort en krachtig 2014 en verder Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit programma. Dit is wat de SP in Culemborg wil bereiken. We denken u daarmee zo goed mogelijk inzicht te geven in wat voor ons het zwaarst telt en wat u van ons kunt verwachten. Wilt u meer weten over het optreden en de visie van de SP in Culemborg, dan kan dat natuurlijk. Op onze website vindt u heel veel informatie over de standpunten die we nu en in het verleden hebben ingenomen en over onze activiteiten en successen. U kunt ons uiteraard ook bellen: of mailen: Ons motto voor de gemeenteraadsverkiezing 2014 is: Samen Zorgen voor een Sociaal Culemborg Dit kabinet kan alleen maar bezuinigen. Door de aanhoudende crisis en nieuwe bezuinigingen van de regering is er de afgelopen jaren al fors bezuinigd in Culemborg. Ook voor de komende jaren zijn de berichten uit Den Haag somber. Het kabinet Rutte II blijft veel taken bij de gemeenten over de schutting kieperen, zonder daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd lijkt de huidige regering van VVD en PvdA ernaar te streven de verzorgingsstaat nog verder af te bouwen. We krijgen daar dan een participatiemaatschappij voor terug, waarbij steeds meer geldt: ieder voor zich. Ook in Culemborg groeit daardoor bij veel inwoners de onzekerheid. Wat kunnen zij de komende jaren nog verwachten als zij zorg en ondersteuning nodig hebben? Moeten zij en hun omgeving het dan zelf maar uitzoeken? En wat gebeurt er als hulp van familie en vrijwilligers niet mogelijk blijkt te zijn? De SP loopt al jaren ook in Culemborg voorop bij het groeiende verzet tegen dit beleid. Ook in Culemborg kan het socialer. We verwijten de andere politieke partijen overigens niet dat ze zonder slag of stoot de grote bezuinigingen van het rijk slikken, in tegendeel! We verwachten dan alleen wel dat ze er consequent voor blijven kiezen dat de rekening eerlijk en sociaal verdeeld wordt. Het kwam te vaak voor dat zij, omdat er nu eenmaal bezuinigd moet worden, de rekening uit Den Haag rechtstreeks neerleggen bij mensen die toch al moeite hebben rond te komen. Wij kiezen ervoor om de sterkste schouders juist de zwaarste lasten te laten dragen, zodat inwoners 1

2 met lage inkomens en mensen die ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk ontzien worden. Richting waarin we gaan voor de komende 4 jaar. De SP wil de komende jaren er voor gaan zorgen dat: - In Culemborg mensen samen bouwen aan een toekomstbestendige, leefbare en fijne stad. - Er zorg en ondersteuning geboden blijft worden voor wie dat nodig heeft en dit goed en sociaal organiseren. - Inwoners niet alleen meer taken, plichten en verantwoordelijkheden krijgen maar dat er ook beter naar hen geluisterd wordt en zij het meer voor ''het zeggen krijgen''. Solidair zijn en blijven. Solidariteit betekent in Nederland dat zaken als zorg, goed onderwijs, een fatsoenlijk huis en genoeg en gezond eten voor iedereen bereikbaar zijn. Dat dit niet alleen is weggelegd voor mensen die het kunnen betalen. De SP wil dat het gemeentebestuur in Culemborg verantwoordelijk blijft voor wie zorg en ondersteuning nodig heeft. Wij streven naar een stad waar je prettig samen kunt leven omdat wij dit veilig en sociaal georganiseerd hebben. Daarom moeten wij ook de komende jaren als inwoners bereid zijn om solidair te blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor wie zorg of ondersteuning nodig heeft, aan hun familie en vrienden wordt gevraagd om meer zelf te gaan doen of financieel bij te dragen. Maar: dat wordt alleen gevraagd als dit reëel haalbaar is. Ook voor mantelzorgers blijft gelden dat als men zich inzet, dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt. Ook dient deze vrijwillige zorg professioneel goed ondersteund te worden. De rekening eerlijk verdelen. Solidair blijven kan ook ondanks dat er in Den Haag bezuinigd wordt, omdat wij in Culemborg bereid zijn de rekening eerlijk te verdelen. De SP wil in deze crisistijd dat niet gaan doen door bijvoorbeeld de OZB of andere gemeentelijke belastingen sterk te laten stijgen. Dit betekent helaas dat in een tijd van bezuinigingen vooral gekeken zal moeten worden naar het betaalbaar houden van voorzieningen. Dat geldt dan ook voor wie gebruik maakt van sport-, culturele of andere gemeentelijke voorzieningen. Van deze grote groep gebruikers wordt gevraagd om solidair te zijn en een hogere eigen bijdrage te leveren. Dat gebeurt bij voorkeur niet door contributies of toegangsprijzen veel duurder te maken. In veel gevallen kan het gebruik van voorzieningen ook beter betaalbaar worden als gebruikers of andere vrijwilligers bepaalde functies overnemen. Voorbeelden hiervan zijn: de jachthaven en het initiatief van de zwemsport om het zwembad te gaan beheren. Samen de schouders eronder! Kies voor een andere manier om de stad te besturen. De SP vindt dat het huidige college de laatste jaren vaak heeft laten zien hoe je niet moet omgaan met inwoners en organisaties. Steeds hoor je klachten dat het college van Burgemeester en Wethouders slecht communiceert. Het college van B&W blijkt vaak slecht te luisteren naar de mening van - vooral de gewone - inwoners en er niet in te slagen groepen in de stad met elkaar te verbinden. Dit komt onder meer door een nogal in zichzelf gekeerde stijl van besturen. Het college heeft een aantal keren slordige fouten gemaakt, waardoor plannen door de Raad van State herroepen moesten worden. 2

3 Het zijn geen gemakkelijke tijden om een stad te besturen. Het zijn tijden die vragen om een duidelijke koers. Het zijn tijden die vragen om visie, moed en leiderschap. Het zijn tijden die vragen om een sociaal alternatief en een andere bestuursstijl! Meer invloed voor gewone inwoners. De SP wil dat er meer aandacht komt voor zaken en problemen waar de gewone Culemborger mee te maken heeft: kan hij veilig over straat, is er genoeg zorg voor elkaar, heeft hij goede huisvesting, hoe komt hij door de crisis heen? Het vraagt om een andere rol voor de gemeente en het stadsbestuur. De gemeente moet niet altijd zelf de beslissingen nemen, maar deze ook overlaten aan de direct betrokkenen. Inwoners van Culemborg moeten meer zelf de stad mee gaan besturen en ruimte krijgen voor hun initiatieven. Door meer uit te gaan van vertrouwen in inwoners en organisaties. De rol van de gemeente dient sterker gericht te zijn op het ondersteunen en verbinden van dit zelfbestuur. Onze meetlat. Solidariteit zal ook de meetlat zijn waarlangs we de voorstellen van instanties en groepen inwoners en de andere raadsfracties leggen. Voorstellen die de individualisering of de marktwerking versterken, de verschillen tussen groepen benadrukken of mensen belemmeren om volwaardig aan de samenleving deel te nemen, verwerpen we. Voorstellen die de saamhorigheid bevorderen, voorkomen dat de tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm toeneemt of stimuleren dat mensen meer bij elkaar betrokken zijn, zullen wij van harte steunen. De SP doet het in Culemborg. De SP wil de wijze waarop in Culemborg politiek wordt bedreven gaan veranderen. Wij hebben in de meer dan 30 jaar dat de SP in Culemborg actief is, steeds een op actie gerichte inzet laten zien. We zijn geen partij die alleen maar bezig is met vergaderen in de gemeenteraad. We uiten onze solidariteit met onze medemens vooral via concrete acties. Acties op straat en in de buurten, maar ook via het verzamelen van handtekeningen, via huisbezoeken en onze eigen onderzoeken naar problemen. Op onze website kunt u tal van voorbeelden vinden van deze SP acties. Door steeds een luisterend oor te hebben voor wat in de stad leeft en vooral met de inwoners in gesprek te gaan. Wij denken dat dit de manier van politiek bedrijven is die Culemborg de aankomende jaren nodig heeft. Kortom: een stem op de SP is meer dan een stem op zomaar een politieke partij. Het is ook een stem voor onze manier van politiek bedrijven. De SPEERPUNTEN van de SP- CULEMBORG -Voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg en maatschappelijke ondersteuning garanderen. -Zorgen voor voldoende woningen met een betaalbare huur en energiekosten. -Goede ondersteuning voor wie werk zoekt en van de lokale economie. -Leefbaarheid en veiligheid (in de wijken) samen met de bewoners verder verbeteren. -Invloed van inwoners op het bestuur vergroten. Hierna volgt de uitwerking van deze speerpunten in een aantal concrete voorstellen: 3

4 LEVEN Zorg, welzijn, sport, onderwijs, cultuur enz is vooral een jaar waarin de gemeente Culemborg zich zal moeten gaan voorbereiden op alle nieuwe taken die zij er in 2015 bij krijgt. De SP ziet de sociale transities als een kans om de zorg te gaan verbeteren, maar maakt zich ook zorgen. Die zorgen hebben te maken met de 15% tot 25% kortingen van de budgetten die het kabinet wil opleggen. De gemeente zal die kortingen voor een groot deel moeten verwerken door te bezuinigen. De SP vindt dat daarbij de rekening niet moet worden neergelegd bij wie ondersteuning nodig heeft. Wij willen dat de inwoners van Culemborg onderling solidair zijn. Dit betekent dat wanneer er minder geld beschikbaar is voor andere voorzieningen in de stad, dat met name voor sport en culturele voorzieningen de vrijwilligers een grotere rol gaan krijgen. - (Jeugd)zorg en welzijnswerk gaan we zo dicht mogelijk bij mensen, dus op buurt- en wijkniveau organiseren. Er komen sociale wijkteams die nauw verbonden zijn met de bewoners en hun organisaties in hun wijk. Dat werkt effectiever, zorgt voor meer zeggenschap voor bewoners en maakt het mogelijk dat voor hen de toegang tot de zorg duidelijk en eenvoudig is. - Beroepskrachten werken minder vanuit hun instellingsbelang en meer samen met andere organisaties en vooral de inwoners. Zo wordt de toegang tot zorg en ondersteuning zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk gemaakt en wordt voorkomen dat er een woud van ingewikkelde regelingen en van met elkaar soms concurrerende organisaties in stand gehouden wordt. - De gemeentelijke inzet bij de uitvoering van de (jeugd)zorg moet vooral gericht zijn op het 'normaliseren' van problemen. Door preventief te werken met snelle, laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde indicatieprocedures. Zo wordt gestimuleerd dat er zo min mogelijk een beroep hoeft te worden gedaan op zwaardere vormen van hulp. - Jongeren, maar ook de samenleving, zijn gebaat bij maatschappelijke stages van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er worden daarom afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke stages, bijvoorbeeld bij de gemeente, in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sport en de culturele sector. - Stimuleren van culturele activiteiten, podiumkunst en kunstuitingen. De SP wil daarbij speciale aandacht voor het bevorderen van kunstuitingen door en voor inwoners van Culemborg. - Van verenigingen en groepen vrijwilligers wordt niet alleen maar méér verwacht. Zij krijgen behalve meer verantwoordelijkheid en taken ook meer invloed en zeggenschap. Er wordt geïnvesteerd in de professionele ondersteuning en deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en andere vrijwilligers. WONEN Er is in Culemborg nog steeds woningnood. De wachttijd bij het vinden van een betaalbare huurwoning bedraagt vaak zes jaar of meer. Dit komt onder meer doordat er weinig doorstroming op de woningmarkt is. Dit probleem wordt ook in Culemborg 4

5 nog verergert door het kabinetsbeleid. Woningcorporaties moeten een absurde heffing betalen en kunnen dat alleen doen door de huren grof te verhogen en huizen te verkopen. Hierdoor komen ook veel mensen die meer verdienen (de zogenaamde scheefwoners ) in de problemen. Dat geldt helemaal als je een woning zoekt met een lage huur en goede isolatie. De SP wil dat er op een andere manier gebouwd wordt. Waar mogelijk meer duurzaam en energievriendelijk en via flexibele ontwerpen, zodat de woning later indien nodig anders ingedeeld kan worden. - De SP wil dat er de komende 4 jaar minimaal 150 woningen extra bijkomen voor mensen met een laag inkomen. - Wij willen dat er minimaal 400 bestaande sociale huur- of koopwoningen energiezuinig worden gerenoveerd. Hiermee kan zowel voordeel worden behaald in termen van duurzaamheid als winst voor de portemonnee van de bewoners. Hierbij krijgen groepen huurders die door de steeds verder stijgende energielasten in de knel dreigen te raken speciale aandacht. - De gemeente gaat met de woningcorporaties afspraken maken over een programma om het aantal zonnepanelen op daken van woningen fors uit te breiden. - Wij willen woningbouw stimuleren en starters een helpende hand te bieden door meer gebruik te maken van koopgarant regelingen, met name voor huizen met een koopprijs tot Er dienen meer woningen gebouwd te worden die het mogelijk maken dat met name ouderen door centraal wonen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. - De gemeente, Kleurrijk Wonen en een afvaardiging van huurders- en bewonersorganisaties sluiten, om de woningmarkt in Culemborg vlot te trekken, een 'Lokaal Akkoord'. De inzet van de gemeente daarbij is dat: + er harde afspraken komen over aantallen te renoveren en te isoleren huizen. + men terughoudend moet zijn met de sloop van (betaalbare) huurwoningen. + als de wachtlijst voor geschikte huurwoningen te lang dreigt te worden dat dan de verkoop van huurwoningen door Kleurrijk Wonen tijdelijk stopt. + sluiten van leer- en werkervaringsovereenkomsten zodat werkzoekenden een bijdrage kunnen leveren aan deze woningbouwinspanningen. + er een fors budget komt voor de 'aandachtswijken' om zaken mee te financieren die de leefbaarheid van deze wijken verbeteren. De bewoners van de wijken moeten meer dan voorheen zelf beslissen waarvoor het geld gebruikt wordt. + de grondprijs die de gemeente vraagt voor sociale woningbouw wordt verlaagd. + alleen in heel bijzondere situaties iemand vanwege een huurschuld uit zijn/haar huis wordt gezet. WERKEN Inkomen, economie, werk 5

6 Ook in Culemborg komt steeds meer armoede voor, verborgen armoede, stil en zwijgzaam. Hoe nijpend dit probleem is blijkt wel uit het feit dat er steeds meer gezinnen in Culemborg een beroep moeten doen op Bartje en de voedselbank. In de stad zijn er veel inwoners die geen werk hebben of moeite hebben om bijvoorbeeld als zelfstandige rond te komen. Voorkomen moet worden dat problemen om (voldoende) werk te vinden er toe leiden dat mensen niet meer volwaardig deel nemen aan het maatschappelijk leven. Dat is niet goed voor de stad, maar vooral niet goed voor de werkzoekenden. Wel is het zaak om te voorkomen dat er door vrijwilligerswerk betaalde normale banen verdwijnen. - De SP wil daarom dat iedereen die werkzoekend is begeleid wordt bij het vinden van werk. Iets dat nu eigenlijk alleen gebeurd met mensen met een bijstandsuitkering. Groepen die hierbij speciaal aandacht verdienen zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Voorkomen moet worden dat mensen tijdelijk hulp en hoop geboden wordt en dan weer aan hun lot overgelaten worden na een kort project. Om dit mogelijk te maken worden de activiteiten van het Culemborgs Participatie Huis en het welzijnswerk versterkt en waar nodig aangepast en beter op elkaar afgestemd. - De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor minimaregelingen gaan we optrekken naar 120% van het minimum loon. Hierbij wordt ook inbegrepen de inkomenspositie van kleine zelfstandigen met een te laag inkomen. - Ook willen wij de bestaande minimaregelingen verbeteren zodat voorkomen wordt dat mensen met een laag inkomen niet volwaardig mee kunnen doen of gebruik kunnen maken van de voorzieningen in onze stad. - Er moet extra geïnvesteerd worden om de economie en bedrijvigheid een extra impuls te geven. Hierbij dient vooral kleinere bedrijven en bedrijven die op een duurzame manier willen produceren ondersteund en aangemoedigd te worden. De komende vier jaar verhogen we de OZB voor het huurdersdeel voor bedrijven niet boven trendmatig. - We gaan leegstand van winkels met name in het centrum proberen tegen te gaan. We stimuleren dit door non-food winkels zich zo veel mogelijk in het centrum te laten vestigen, maar ook door er samen met ondernemers en vrijwilligers voor te zorgen dat de binnenstad weer meer aantrekkingskracht krijgt. - Nieuwe ondernemers gaan we het gemakkelijker maken om te kiezen voor het centrum, door voor dit gebied de uitvoering van het parkeercompensatiefonds op te schorten. LEEFBAARHEID Leefbaarheid, veiligheid, verkeer, milieu en natuur Voor veel buurten in Culemborg geldt dat de bewoners vinden dat zij er met plezier wonen. Dat het goed gesteld is met de inrichting van de openbare ruimte en hoeveelheid groen. Helaas geldt dit echter niet voor iedereen. In Culemborg voelen zich nog steeds veel mensen niet helemaal veilig in hun buurt of is er sprake van 6

7 overlast. In andere buurten staat de leefbaarheid onder druk door de toename van het verkeer of de parkeerbehoefte. De SP wil daar iets aan gaan doen, met name door beter te luisteren naar de bewoners. Je kunnen verplaatsen per auto in de stad is belangrijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid in buurten en al helemaal niet van de verkeersveiligheid. Ook willen we dat we samen zuinig zijn op de groene omgeving en natuur. De Lek en de Lekdijk, de uiterwaarden, de Zump en de Plantage, het zijn een aantal van de natuurgebieden waarvan we allemaal kunnen genieten. Milieuwetten en regels voor dierenwelzijn dienen strikt te worden nageleefd. Bomen in de stad mogen niet zomaar worden gerooid zonder de natuur daarvoor te compenseren. Water, grond en lucht dienen schoon te zijn en te blijven. Wij willen daarom: - in alle wijken voldoende ontmoetingsruimtes, speelmogelijkheden voor de jeugd en groenvoorzieningen voor recreatie. - het groene karakter van landbouwgronden en de natuur in stand houden en voorkomen dat de stad verder oprukt. - de inwoners stimuleren om meer vrijwillig taken te gaan verrichten in hun eigen buurt. Bijvoorbeeld door samen in de buurt het groen en de openbare ruimte te beheren en in wijkteams actief te zijn. - overlast snel en adequaat aanpakken. Bij problemen in de wijk gaan politie of het wijkteam en eventuele buurtwerkers direct in gesprek met de overlastveroorzakers. - bij beslissingen over nieuwbouw of verkeersbesluiten veel waarde toekennen aan het effect op de leefbaarheid voor de bewoners van de betreffende buurt. Er wordt daarom niet opnieuw geprobeerd de dwarsverbindingen open te stellen. Zolang er geen extra viaduct onder het spoor bij komt, wordt de Vianense poort daarom afgesloten voor auto en motorverkeer. - het gebruik van de fiets en openbaar vervoer stimuleren. Ook wordt onderzocht waar in Culemborg oplaadpunten voor elektrische auto s en fietsen wenselijk zijn. - de parkeerproblemen met name rond het centrum aanpakken. Er wordt daarbij niet alleen naar de kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen gekeken, maar ook naar een goede verdeling voor het hele centrum. Samen de stad besturen Organisatie, financiën De gemeente kan niet alle problemen oplossen maar speelt wel een belangrijke lokale rol over hoe ze opgelost worden. De komende jaren zal het stadsbestuur en de gemeente minder vanzelfsprekend de regie moeten gaan voeren. Zij moet gaan stoppen met achteraf (nadat zij al een besluit hebben genomen) met bewoners te gaan overleggen. Om te beginnen gaan we de manier waarop plannen worden gemaakt veranderen. Niet langer door vooral vanuit het stadskantoor met behulp van externe deskundigen 7

8 en onderzoeksbureau s te werken. In plaats daarvan gaan we steeds en zoveel mogelijk vooraf, inwoners bij het maken van plannen betrekken. We kunnen zo zelfs ook geld besparen doordat het minder nodig is om achteraf via voorlichtingscampagnes inwoners over te halen met de plannen in te stemmen. Een bewonersoverleg, sportraad of cultuuroverleg kan ook zelf gaan beslissen over hoe het voor hen bestemde geld het beste besteed kan worden. Dat alles geldt niet alleen voor de werkwijze van het stadsbestuur maar minstens zo hard voor de regio. Nu worden op regionaal niveau veel te vaak besluiten genomen die zelfs door de gemeenteraad en al helemaal niet door inwoners nog beïnvloedbaar zijn. Deze bestuurscultuur moet echt op de schop. - Besluitvorming in de gemeenteraad behoort zo veel mogelijk openbaar te zijn. Dat geldt ook voor het bestuur van de regio, adviesraden en bewonersoverleg. - Regionale samenwerking kan kosten besparen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Samenwerking mag echter niet betekenen dat een regionaal bestuur de lokale bevoegdheden overneemt. Voorkomen dient te worden dat er een extra bestuurslaag ontstaat. De gemeenteraad bepaalt op welke terreinen we samenwerken en welke taken regionaal worden uitgevoerd en met welke andere gemeentes dat gebeurt. De invloed van plaatselijke en regionale adviesraden en bewonersoverleg gaan we versterken. - De gemeente stelt zich zeer terughoudend op bij het inhuren van extern personeel. Er wordt naar gestreefd om de benodigde extra deskundigheid meer samen met andere gemeentes of maatschappelijke partners in te vullen. - De gemeente neemt zelf arbeidsgehandicapten in dienst en stelt als voorwaarde bij aanbestedingen en subsidies, dat de partners waarmee ze in zee gaan dat ook doen. Bij aanbestedingen worden ook afspraken gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden. Culemborg, maart

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Een andere koers in Rijswijk!

Een andere koers in Rijswijk! Een andere koers in Rijswijk! Programma van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in de GEMEENTE RIJSWIJK (ZH) op 19 maart 2014. Vooraf Kort en krachtig. Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het

Nadere informatie

Tweede concept, 5-11- 13

Tweede concept, 5-11- 13 SOLI DARI TEIT! Concept programma van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen op 19 maart 2014 Tweede concept, 5-11- 13 Vooraf Kort en krachtig. Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Vooraf groningen.sp.nl 050-3119050 groningen@sp.nl Nieuwe Boteringestraat 74

Vooraf groningen.sp.nl 050-3119050 groningen@sp.nl Nieuwe Boteringestraat 74 Vooraf Kort en krachtig. Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit programma. We beperken ons tot onze kernpunten voor Groningen voor de komende jaren. We denken u daarmee heel goed

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Verkiezingsprogramma SP Zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Het zijn moeilijke tijden voor Nederland. Economische crisis, teruglopende inkomsten en almaar stijgende prijzen. We hebben

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden

Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden Stellingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeente Woerden November 2014 1 Kieskompas Woerden 2014 De resultaten die hieronder worden gepresenteerd zijn gebaseerd op antwoorden van de gebruikers van het

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

PvdA Hoogezand-Sappemeer Verkiezingsprogramma 2014-2017

PvdA Hoogezand-Sappemeer Verkiezingsprogramma 2014-2017 PvdA Hoogezand-Sappemeer Verkiezingsprogramma 2014-2017 Sterk, Sociaal en Ondernemend Inhoud Inleiding... 4 1. Samen leven, samen zorgen... 5 2. Arbeidsmarkt en werk... 7 3. Onderwijs... 9 4. Armoedebeleid

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam Initiatiefvoorstel SP Rotterdam maart 2015 Er is genoeg voor iedereen SP-voorstel voor een eerlijke verdeling

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Doe mee met de ChristenUnie

Doe mee met de ChristenUnie Doe mee met de ChristenUnie Politiek - niemand kan er omheen. De besluiten van de Tweede Kamer en de Gemeenteraad raken ons allemaal. Blijf niet aan de kant staan. Kies voor de ChristenUnie en word lid.

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen. Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Kaag en Braassem DE LOGISCHE OPVOLGER VAN DE WMO-ADVIESRAAD Secretariaat: de heer D.L.Klerkx Gruttohof 24, 2371 NR Roelofarendsveen Tel.06-83114156 Emailadres: wmoraadkaag.braassem@yahoo.com

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities POLITIEK PLATFORM RADIKALEN Radikaal-linkse notities September 2013 Inleiding In deze notitie doet het Politiek Platform Radikalen een aantal concrete voorstellen uit het recente verleden opnieuw het licht

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam.

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam. Jaarplan SP Amsterdam april 2013 april 2014 Voor een sociaal Amsterdam Volgens de SP kan en moet Amsterdam socialer. Het kabinet Rutte II treft de samenleving hard door het mogelijk te maken dat sociale

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie