De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD"

Transcriptie

1 Zomer 2014 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 37 De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Door als groep onze stem te laten horen, krijgen we dingen voor elkaar Marc van Dijk, manager van gebruikersvereniging PSYGIS Quarant Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin n Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant onderstreept de kracht van gezamenlijk optrekken n Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend n VieCuri geeft slogan Gewoon beter verder vorm met CS-EZIS n We hebben het proces van werken met een EPD eigenlijk omgedraaid n Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: We hebben veel slagkracht en kunnen de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit sturen Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant onderstreept de kracht van gezamenlijk optrekken Marc van Dijk, manager van gebruikersvereniging PSYGIS Quarant Dat gebruikers van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gezamenlijk optrekken om met één stem de leverancier tegemoet te treden, is niet nieuw. Een gebruikersvereniging die invloed uitoefent op nieuw te ontwikkelen functies ook niet. De gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) wil echter zeer veel realiseren door nauw samen te werken met de momenteel elf leden. Zo geeft GVPQ mede vorm aan de toekomst van het EPD. Een gesprek met Marc van Dijk, manager van de GVPQ, en Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin, een van de eerste leden. Ongeveer veertig GGZ-organisaties besteedden in 2010 hun ICT voor het primaire proces collectief aan. PSYGIS Quarant van PinkRoccade Healthcare sinds kort mijnquarant genoemd werd na een intensief traject geselecteerd als standaard EPD. MijnQuarant is een speciaal voor de GGZ ontwikkelde oplossing voor dossiervoering en logistieke ondersteuning van zorgprocessen. De zorgadministratie is een afgeleide hiervan. Een van de overeengekomen afspraken tussen de aanbestedende GGZ-instellingen en PinkRoccade Healthcare was de oprichting van een gebruikersvereniging. Deze is begin 2012 geïnstalleerd. De gebruikersvereniging is eigenlijk een doorstart van de zogenaamde G3, zegt Van Dijk. De G3 bestond uit drie GGZinstellingen Altrecht, Reinier van Arkel Groep en Rivierduinen die al een aantal jaar samen met PinkRoccade mijn- Quarant ontwikkelen. Dit vanuit het REPD-gedachtegoed van GGZ Nederland, waarbij REPD staat voor Referentiemodel voor een EPD voor de GGZ. Onafhankelijk De grootste kracht van de GVPQ is dat leveranciers- en contractmanagement en meedenken over de doorontwikkeling van de software gezamenlijk zijn aan te pakken. Daarnaast hebben we vanzelfsprekend ook een enorme toegevoegde waarde op het vlak van inkoop, verduidelijkt Van Dijk. Dit geldt niet alleen voor de inkoop van software, maar ook als het gaat om projectmanagement, opleidingsmateriaal en consultancy. Momenteel zijn elf GGZ-instellingen lid van de GVPQ. PinkRoccade kan ondersteuning bieden, maar de gebruikersvereniging opereert onafhankelijk. Van Dijk: We zijn niet gerelateerd aan de leverancier en zijn er daarom echt voor onze leden. Hierdoor hebben we veel slagkracht en we kunnen de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit sturen. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe agenda in mijnquarant, waarmee gebruikers behandelafspraken beter vooruit kunnen plannen. Ook het inpassen van workflows voor zorgpaden in mijn- Quarant is mede gerealiseerd door de inzet van de gebruikersvereniging. Dit laat zien dat we echt dingen voor elkaar krijgen door als groep onze stem te laten horen. Optimaal informatiemanagement De GGZ-wereld wordt gedeeltelijk gekenmerkt door fusies. Een noodzakelijke ontwikkeling, maar ook een ontwikkeling die resulteert in een grotere noodzaak voor efficiënt informatiemanagement. Mijn ervaring is dat er binnen instellingen onvoldoende kennis aanwezig is om dit goed in te richten, aldus Kooper. Evidence based werken is echter sterk in opkomst en optimaal informatiemanagement is daarvoor 2

3 Vanzelfsprekend hebben we ook een enorme toegevoegde waarde op inkoopvlak essentieel. Was het voorheen vooral de psychiater of andere behandelaar die de behandeling bepaalt en patiëntenkennis in zijn of haar hoofd heeft, nu behandelen we steeds meer op basis van vastgelegde informatie. Uiteraard blijft de cliënt-behandelrelatie erg belangrijk, maar om deze manier van werken te kunnen faciliteren, is hulp nodig: van de leverancier en van onafhankelijke consultancypartijen. Informatiemanagement biedt intern hulp, de inhuur van externe partijen biedt extra steun. Medisch-inhoudelijk Het EPD maakt een ontwikkeling door van registratief naar een medisch-inhoudelijk behandelingsondersteunend systeem. In dit systeem worden in toenemende mate gegevens vastgelegd die het behandelproces ondersteunen, zoals medicatie, de toestand van de patiënt en de zorgworkflow, maar ook bevindingen van de eerste lijn. Van Dijk: Eerstelijnsindicatie is een belangrijke ontwikkeling in het vergroten van de efficiëntie binnen de GGZ. Door de eerste persoon die een cliënt spreekt slimme vragen te laten stellen, is al veel belangrijke informatie te achterhalen. Hierna is efficiënt de juiste vervolgstap te bepalen. Kooper vult aan: Verder is er de noodzaak voor standaardisatie en het verbeteren van gegevensuitwisseling, ingegeven door de grotere externe behoefte aan effectiviteitsmetingen, onder andere geëist door verzekeraars. Bij standaardisatie kun je denken aan techniek, informatie, processen bijvoorbeeld Hoe behandelen we een bepaald ziektebeeld? en de wijze van organiseren. Systeemleveranciers spelen een belangrijke rol in het realiseren hiervan, maar een partij als Furore ook. Zij kunnen meedenken over het neerleggen van een blauwdruk voor processen en organisatie en helpen bij de implementatie daarvan. Dit is volgens Van Dijk ook de belangrijkste reden voor het inschakelen van Furore. Furore heeft een onafhankelijke, kritische blik en is niet gehinderd door eventuele beperkingen van mijnquarant. In onze optiek is het gezond om ook met een andere blik naar het EPD te kijken. Waardevolle conclusies Arkin was een van de eerste leden van de GVPQ en de eerste organisatie die een concrete consultancyvraag neerlegde bij Furore. Kooper: Arkin is een fusieorganisatie, met als gevolg dat ons cliëntendossier een optelsom was van dossiers van verschillende GGZ-instellingen. Hierdoor bleek het soms lastig om de juiste informatie te vinden en omvatte het digitale dossier te veel schermen. We hebben Furore gevraagd om struikelblokken in kaart te brengen en te komen met aanbevelingen om ons dossier te verbeteren. Furore interviewde diverse behandelaars bij Arkin en keek mee hoe zij mijnquarant gebruiken. De conclusies van het onderzoek waren waardevol. Zo bleken veel behandelaars nog te werken op de manier die een oudere Quarant-versie voorschreef en werd de brede functionaliteit van mijnquarant onvoldoende benut. Samen met Furore zijn quick wins bepaald. Zo hebben we handtekeningen gedigitaliseerd, zodat de directeur deze eenvoudig en efficiënt kan ondertekenen, aldus Kooper. Nu bekijken we hoe we de EPD-gebruikers een nieuwe manier van werken kunnen aanleren, zodat ze het maximale halen uit de functionaliteit. Hierin zien we een rol weggelegd voor Furore. Van Dijk: Het inefficiënte gebruik van mijn- Quarant komt voor bij alle leden van de gebruikersvereniging. De kennis die bij Arkin wordt opgedaan, is toe te passen bij andere GGZ-instellingen. Op die manier fungeert Furore en daarmee de gebruikersvereniging als een competence center voor het delen van kennis en ervaringen. Michiel Kooper, hoofd informatiemanagement van Arkin Kooper is ook als coördinator contractmanagement betrokken bij de GVPQ. Dit past bij het karakter van de gebruikersvereniging, waarbij verschillende competenties van de leden worden ingezet voor het gemeenschappelijk belang. Van Dijk: We zijn dan ook meer dan een gebruikersvereniging in de traditionele zin van het woord. Leden profiteren van het feit dat we echt invloed hebben op nieuwe functies in het EPD van Pink- Roccade Healthcare. Daarnaast leren de leden ook van elkaars ervaringen. Wat dat betreft breken we met de traditie van volledig onafhankelijk van elkaar opererende GGZ-instellingen. Ik zie deze gedachtegang als de toekomst van GGZ in Nederland. 3

4 Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend Vivium Zorggroep biedt begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling in het Gooi. Enige tijd terug is een grote organisatieverandering in gang gezet. De organisatie is aan het kantelen en er is een transitie ingezet van regionaal georiënteerd naar oriëntatie op klantgroepen en specifieke zorgbehoeften in die groepen. Cliëntparticipatie en zelfsturende teams zijn speerpunten in de nieuwe organisatie, zegt Programmamanager Ondersteunende Diensten Bert Klinkenberg. Vivium schakelde Furore in voor de selectie van een ECD dat de nieuwe strategie optimaal ondersteunt. De activiteiten van Vivium omvatten woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatie en psychische zorg. De groep heeft medewerkers en vrijwilligers, die actief zijn op ruim dertig locaties. Klinkenberg: Om de zorgkwaliteit een nieuwe impuls te geven en ons voor te bereiden op de toekomst, zijn we gestart met een organisatieverandering. Onze zorgdiensten zijn ingedeeld in Bert Klinkenberg, Programmamanager Ondersteunende Diensten bij Vivium klantgroepen in plaats van in regio s. We hebben vier groepen gedefinieerd: ouderen algemeen, Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, kortweg RIBW, psychogeriatrie en geriatrische revalidatiezorg. agenda. Ouderen wonen langer thuis en krijgen daar zorg. Dit vereist een andere aanpak en meer participatie van de cliënt zelf. Zo moeten mensen zelf afspraken kunnen inplannen en toegang krijgen tot hun dossier. Eigen verantwoordelijkheid Vivium wilde medewerkers ook meer regie geven over hun eigen activiteiten. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat de mensen die de zorg verlenen het beste weten wat goed is voor de organisatie én voor de cliënt. Onze teams zijn in de meest extreme vorm zelfsturend, zegt Klinkenberg. De teams hebben hun eigen financiën, locatie, aannamebeleid en zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële resultaten. Je zou het kunnen beschouwen als een franchisestrategie. Cliëntparticipatie stond ook hoog op de Keuze voor een ECD Het succes van zelfsturende teams en cliëntparticipatie staat of valt met de keuze van het juiste ECD. Vivium gebruikte al een systeem voor het elektronisch vastleggen van cliëntgegevens en administratieve afhandeling, maar dit systeem was verouderd. Klinkenberg: Zo was het proces van urenregistratie complex en niet gebruiksvriendelijk. Dit moest anders, want onze medewerkers besteden hun tijd liever aan daadwerkelijke zorgverlening. Ook heldere rapportages en juiste en tijdige signalerin- 4

5 gen zijn essentieel voor zelfsturende teams. De teams moeten op elk gewenst moment weten waar ze staan en in hoeverre ze nog voldoen aan de doelstellingen. Is dat niet het geval, dan moeten de teams tijdig kunnen bijsturen. Relatief korte tijd Vivium ging bij de selectie van een nieuw ECD niet over één nacht ijs. In eerste instantie formeerden Klinkenberg en zijn team een projectgroep waarin de hele organisatie is vertegenwoordigd: van zorgmedewerkers en ICT tot de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd stonden we voor de uitdaging dat we in relatief korte tijd een pakketselectie wilden doen, zegt Klinkenberg. Dit is dan ook de reden dat we de hulp van Furore hebben ingeschakeld. Cliëntreis Vanzelfsprekend is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, met daarin randvoorwaarden voor het te selecteren ECD. Zo moest het te selecteren pakket een zelfsturende organisatie met Rijnlandse principes ondersteunen. Uitgangspunt in deze principes is dat vakmanschap centraal staat en ondersteuning faciliterend is. Klinkenberg: Een PvE is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe een pakket aansluit op de zorgpraktijk. Om Een PvE is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe een pakket aansluit op de zorgpraktijk die reden hebben we samen met Furore een cliëntreis omschreven: een fictieve oudere mevrouw die in de loop der tijd in aanraking komt met alle facetten van onze diensten. Hierbij kun je denken aan een seniorenreis en (woon)zorg met vervolgens revalidatie tot aan zorg bij dementie. De omschrijving van deze cliëntreis hebben we uitgezet bij verschillende ECD-leveranciers met de vraag hoe hun oplossing deze reis ondersteunt. Een goede keuze, want zo konden we de verschillende systemen onderling goed vergelijken en waren we er zeker van dat het systeem aansluit op onze praktijk. Na een eerste selectie bleven enkele ECD s over. Vivium en Furore planden referentiebezoeken naar organisaties waar deze pakketten in gebruik zijn. Ook dit was een intensieve projectfase, want er gingen gemiddeld 20 tot 25 mensen mee op referentiebezoek. Uiteindelijk bracht de projectgroep samen met Furore een advies uit voor de selectie van Pluriform Zorg van Adapcare. Bijzonder is dat dit pakket in eerste instantie niet honderd procent aansloot bij ons PvE, zegt Klinkenberg. Maar het is wel het systeem dat de cliëntreis perfect ondersteunt en zeer gebruikersvriendelijk is. De daadwerkelijke inkoop is de volgende fase in het traject, waarna uiteraard nog een pilot en de implementatie plaatsvindt. Hoe die fases gaan verlopen, moet nog vorm krijgen. Kom rond de implementatie nog maar eens praten, dan vertellen we er graag meer over, sluit Klinkenberg af. ECD-leveranciersmarkt 10 oktober 2014 De middag start om uur, waarna iedereen vrij kan rondwandelen op de informatiemarkt. Naast de informatiemarkt is er dit jaar ook een aparte ruimte waar de leveranciers achter elkaar een korte demonstratie van hun ECD geven. De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje om uur. U kunt zich aanmelden op ecd-leveranciersmarkt Na een succesvolle tweede editie organiseert Furore op vrijdag 10 oktober a.s. voor de derde keer een ECD-leveranciersmarkt. Vijftien ECD-leveranciers zijn aanwezig om demonstraties en informatie over de ontwikkelingen van hun applicatie te geven. Door de kleinschalige opzet kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier van gedachten wisselen met de relevante ECD-leveranciers en hun collega-instellingen. 5

6 VieCuri geeft slogan Gewoon beter verder vorm met CS-EZIS Audrey Dings-Lahaye, manager informatiezaken bij VieCuri In 2005 heeft binnen VieCuri een vervanging van het toenmalige ziekenhuisinformatiesysteem plaatsgevonden naar EZIS van Chipsoft. Enkele jaren erna is gestart met de gefaseerde invoering dus vakgroep voor vakgroep van het EPD van een andere leverancier met koppelingen naar EZIS. Zo schetst Audrey Dings-Lahaye, manager informatiezaken bij VieCuri de lange geschiedenis met digitale patiëntinformatie van dit topklinisch opleidingsziekenhuis. Momenteel zit het ziekenhuis middenin een grootschalig implementatietraject van het EPD van CS-EZIS. VieCuri (wat zorg voor het leven betekent) is een algemeen ziekenhuis en behoort tot de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleiding Ziekenhuizen (STZ). Naast de twee hoofdlocaties in Venlo en Venray, heeft VieCuri een aantal buitenpoliklinieken in dorpen in de regio. VieCuri medisch centrum heeft een verzorgingsgebied van ongeveer inwoners. Patiënten uit de regio s Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabrant kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht. Binnen VieCuri zetten 180 medisch specialisten, 70 arts-assistenten, ruim medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goede behandeling, verzorging en begeleiding van de patiënten. De focus in de zorgverlening ligt op de gebieden acute zorg, oncologie en ouderen. Razendsnelle ontwikkelingen De ontwikkelingen op het vlak van digitale dossiers gaan razendsnel en VieCuri streefde naar een verdergaande integratie tussen verschillende disciplines. Dings: We waren van mening dat betere samenwerking tussen verpleegkundigen en de vakgroepen onderling mogelijk is met een nieuw EPD. Vanwege onze positieve ervaringen met EZIS kozen we ook voor het EPD voor dit pakket. Kernbegrippen hierbij zijn veiligheid, betere afstemming en integratie. Best practice-dossiers Voor fase 1 van de implementatie van CS-EZIS selecteerde VieCuri negen vakgroepen en aanvullend het PDMS, EVS en Apotheek. Hiervoor nemen we de best practice van Chipsoft af, aldus Dings. Op het moment dat VieCuri Furore inschakelde, waren al belangrijke stappen gezet. Zo was er al een plan van aanpak en waren al diverse werkgroepen geformeerd. Dings: Het invoeren van een EPD is een speciale tak van sport en we zijn ervan overtuigd dat je hier een specialist voor moet inschakelen. Furore ondersteunt ons bijvoorbeeld bij de implementatie en het testen van een belangrijke ChipSoft-module voor ons: 6

7 CS-PDMS, oftewel Patiënt Data Management Systeem. ChipSoft HiX In 2013 hebben we al het revalidatiedossier, de dossiers paramedisch en steriel en de module PREZIES ingevoerd, zegt Dings. Daarnaast is veel tijd besteed aan de voorbereidingen van de invoering van de geïntegreerde dossiers bij de overige vakgroepen. Nu is de volgende fase aangebroken, waarbij de daadwerkelijke invoering op 7 november van dit jaar centraal staat. Vanwege de impact en de prioriteit is de invoering ondergebracht in een organisatiebreed programma met verschillende deelprojecten. Het invoeren van een EPD is een speciale tak van sport en we zijn ervan overtuigd dat je hier een specialist voor moet inschakelen Voor de toekomst staat onder andere de ingebruikname van een patiëntenportaal op de agenda. Hiermee wil VieCuri de interactie tussen ziekenhuis en patiënt een impuls geven. Bijkomende uitdaging voor Dings en haar team is de lancering van ChipSoft HiX (Healthcare Information X-change), de nieuwe versie van het EPD. Dings: We houden hier bij alles wat we doen vanzelfsprekend al rekening mee. Wel kijken we graag de kat uit de boom en wachten we met de ingrijpende migratie naar HiX tot een aantal andere ziekenhuizen dit heeft gedaan. Dat past ook bij onze filosofie dat we niet de eerste hoeven te zijn. Voorlopig zijn we echter wel even zoet met de implementatie van CS-EZIS voor onze vakgroepen. We brengen eerst het huis op orde en kijken dan verder. Dings verwacht veel van CS-EZIS. Daarmee behoort in ieder geval het zoeken naar en transporteren van papieren dossiers tot het verleden. Daarnaast en dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel zal dit ondersteuning bieden aan een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines en de foutkansen in de registraties verminderen. Zo geven we nog meer vorm aan onze slogan Gewoon beter. Kort nieuws Furore ondersteunt OLVG met applicatiebeheer van ZIS Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam heeft Furore gevraagd hen te ondersteunen bij het functioneel applicatiebeheer van hun huidige ziekenhuisinformatiesysteem. Het OLVG stapt in oktober 2015 over op een nieuw ZIS, namelijk Epic. Bijna alle functioneel applicatiebeheerders van het OLVG zijn ingezet op dit project en worden getraind. Het huidige ZIS van McKesson, xcare, moet al die tijd in de lucht gehouden worden. Sinds april jl. zijn vier medewerkers van Furore werkzaam bij het OLVG om deze opdracht uit te voeren. Er zijn nog een paar uitdagingen voor het beheer van xcare in de komende periode. Er komt een minor en een major release van xcare. Ook is er een major release van Clinical Assistant als gevolg van wijzigingen in het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. En daarnaast moet er nog een uitrol van Windows 7 onder Citrix worden uitgevoerd. Bron: website OLVG 7

8 We hebben het proces van werken met een EPD eigenlijk omgedraaid Bert Bonsing, oncologisch chirurg bij LUMC we die informatie in het EPD konden zetten, met als doel zowel het patiëntendossier als de DSCA-registratie te vullen door gegevens eenmalig invoeren. Om dat te bereiken, hebben we het proces moeten omdraaien: eerst de benodigde gegevens in de DSCA-registratie invoeren en vervolgens die data omzetten naar bruikbare informatie voor de werkvloer. Optimaal overzicht De ervaring is dat het EPD veel kan, maar dat het overzicht over alle functionaliteiten verloren is gegaan. De aanpak van Bonsing resulteert in een makkelijker werkwijze. Op het moment dat de DSCA-module wordt opgeroepen, krijgt de behandelaar in één scherm alle fasen van de behandeling van een darmkankerpatiënt te zien. Het openen van tabbladen roept zorgpadordening, DSCA-registratie of registratie van andere gegevens op. Bij openen van een tabblad krijg je alleen de in te vullen velden te zien. Dit verlaagt de drempel en complexiteit voor registratie verregaand. De beloning is, dat als je de module volgt, je gegevens maar één keer hoeft in te vullen en de patiënt altijd het volledige zorgpad doorloopt. Dit is efficiënt en zorgt voor geborgde kwaliteit. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruikt al enige tijd een EPD. Dit heeft het ziekenhuis veel opgeleverd. Toch zou het volgens oncologisch chirurg Bert Bonsing mogelijk moeten zijn om chirurgen en andere zorgverleners beter te ondersteunen in hun werk. Samen met Furore startte hij een project op voor integratie van het bestaande zorgpad voor patiënten met darmkanker en de verplichte kwaliteitsregistratie voor de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). Bonsing: Door middel van deze registratie wordt gekeken hoe de kwaliteit van de kankerzorg is te verbeteren. Dit project ondersteunt chirurgen in dit streven. Van oudsher voeren behandelaars eerst het consult in het EPD in. Daarna worden diverse onderdelen van het zorgpad geordend, en ten slotte wordt data handmatig geëxtraheerd voor registraties. Deze werkwijze brengt het meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen met zich mee. Hierdoor gaan tijd en energie verloren, maar het resultaat is ook suboptimaal. Het patiëntendossier bevatte niet alle informatie, het zorgpad werd slechts deels gebruikt en de DSCA-registratie was incompleet. Het was duidelijk dat een andere manier van werken in het EPD nodig was, zegt Bonsing. In kaart gebracht Om op de juiste manier te kunnen integreren, is eerst in kaart gebracht waar in het zorgproces informatie beschikbaar komt. Bonsing: Hierbij kun je denken aan de verschillende fasen van het zorgpad dat een darmkankerpatiënt doorloopt: diagnostiek, behandeling en follow-up. Daarna hebben we gekeken hoe De behandelaar krijgt alleen de velden te zien die hij of zij moet invullen Tekentafel In tegenstelling tot de algemene EPDgedachte heeft dit project ontwikkeling voor het hele ziekenhuis niet als uitgangspunt. Bonsing: Er is bewust voor gekozen om ons te richten op deze patiëntgroep om het project ook behapbaar te houden. We bekijken graag eerst hoe deze aanpak in de praktijk werkt, voordat het binnen LUMC wordt uitgerold voor de andere zorgpaden. Iets kan op de tekentafel een goed systeem lijken, maar de echte voordelen blijken pas als je er daadwerkelijk mee gaat werken. Vertaalslag Furore heeft in dit project een regiefunctie. Of zoals Bonsing het omschrijft: 8

9 Furore zorgt ervoor dat ik mijn huiswerk doe en de juiste gegevens aanlever zodat zij de module kunnen bouwen. Een andere belangrijke rol van Furore is om de vertaalslag te maken van onze ideeën naar de juiste techniek. Hierin levert ook onze interne beheerafdeling een essentiële bijdrage. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit project succesvol te maken. We kunnen chirurgen beter ondersteunen in hun werk Na de uitrol van deel 1 van de module in maart 2014 van diagnose tot en met behandelplan volgen snel de resterende delen. Volgens Bonsing blijkt uit dit project eens te meer dat ICT bij uitstek geschikt is om artsen en chirurgen te helpen bij ingewikkelde zorgprocessen en de registratie daarvan. Wil je echter mensen overtuigen om gebruik te maken van technische mogelijkheden, dan moet je ze verleiden. Dus is het zaak te zorgen voor overzicht en prettig gebruik. Met dit traject hebben we op dat vlak grote stappen gezet. Kort nieuws Furore levert bijdrage aan kwaliteit Nederlandse hiv-zorg SHM, opgericht in 2001, komt voort uit het succesvolle ATHENAproject (Aids Therapy Evaluation in the Netherlands). De oprichting is ingegeven door de introductie van de zogenaamde combinatietherapie. Deze therapie is vanaf 1996 grootschalig aangeboden aan mensen met hiv. De toenmalige minister van Volksgezondheid stelde hiv-remmers versneld beschikbaar omdat de angst bestond dat patiënten resistent zouden worden. De organisatie achter ATHENA onderzocht daarom tussen 1998 en 2001 de effecten van versnelde beschikbaarheid onder hiv-positieven. Seminar Medical Intelligence UMC Utrecht, LUMC en Furore organiseren samen een seminar over Medical Intelligence. Het seminar vindt plaats op vrijdag 12 september 2014 bij UMC Utrecht. Het seminar behandelt de rol van MI binnen: Research ICT: in klinisch-wetenschappelijk onderzoek; Clinical decision support: beslisondersteuning voor arts en verpleegkundige; Externe verantwoording: aanlevering aan externe registraties; Stuurinformatie & datakwaliteit: het verbeteren van zorgprocessen. Sprekers zijn onder meer Jan Hazelzet van Erasmus MC, Robert Veen van UMC Utrecht, Bert Bonsing van LUMC, Ernst de Bel van Radboudumc, Jon Schaefer van MediQuest, Eline Slagboom van LUMC en Stevie Tan van VUmc. Daarnaast zijn er ook live demonstraties zoals TraIT, DSCA-registratie en Gaston. Het seminar richt zich op EPD-managers en projectleiders van academische en topklinische ziekenhuizen, alsmede BIen datamanagers van alle ziekenhuizen. U kunt zich aanmelden op: seminar-medical-intelligence. Het ATHENA-onderzoek was een groot succes: minder mensen kregen aids en stierven aan aids. Ook bleek reguliere behandeling met combinatietherapie kosteneffectief. Om die reden is ervoor gekozen om het onderzoek voort te zetten en uit te breiden naar alle hiv-patiënten. Dit leidde tot de oprichting van SHM. De belangrijkste taak van deze stichting is om samen met hiv-behandelcentra de hiv-zorg in Nederland te verbeteren. SHM schakelde Furore in voor diverse deelprojecten. Een daarvan is onderzoek naar mogelijke innovatie in de manier waarop data wordt verzameld en ingevoerd en hoe gegevens voor rapportages en wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt. Daarnaast onderzoekt Furore hoe de HL7-koppelingen met hiv-behandelcentra ten behoeve van elektronische aanlevering van laboratoriumuitslagen zijn te versnellen. 9

10 Van 4 tot en met 9 mei vond in Phoenix in de VS een reguliere Working Group Meeting (WGM) van HL7 International plaats. Kern van dergelijke WGM s zijn de thematische werkgroepbijeenkomsten, waarin de HL7-standaard wordt verfijnd en uitgebouwd. Zo n 400 deelnemers, voor 80 procent afkomstig uit de VS zelf, stemmen over wijzigingen in de verschillende versies van de standaard. De nieuwe HL7-standaard FHIR drukte een stempel op de conferentie. FHIR bevindt zich momenteel in een bèta-fase (Draft Standard for Trial Use, DSTU), maar was nu al talk of the town. Er vonden zo n 85 FHIR-gerelateerde vergaderingen plaats in het conferentiecentrum. Namens Furore waren Ewout Kramer, een van de drie geestelijk vaders van de standaard, en Rien Wertheim aanwezig. De bijeenkomst begon met een FHIR- connectathon, een bijeenkomst waarin ontwikkelaars van medische applicaties de standaard uitproberen door daadwerkelijk gegevens uit te wisselen. De connectathon was de grootste tot nu toe: meer dan 50 deelnemers van over de hele wereld participeerden. Zij stortten zich onder andere op het fenomeen van vragenlijsten ( questionnaires ): hoe kun je in FHIR lege en ingevulde vragenlijsten uitwisselen tussen health-applicaties? Bron: Rien Wertheim Bron: Ken Kubin FHIR op de HL7 International Work Group Meeting in Phoenix De ontwikkelaars maken daarbij gebruik van referentie-implementaties en open source tooling, waaronder de.net FHIRserver van Furore, Spark (http://fhir. furore.com/spark). De HL7-werkgroepen zijn inmiddels druk doende hun themagebieden (denk aan financial management, patient administration, orders and observation) te beschrijven in de FHIR-standaard. Aardig te vermelden is dat de modellering van FHIR-profielen voortaan zal plaatsvinden in Forge, de modelleeromgeving van Furore (http://fhir.furore.com/forge). In Phoenix werden ook de paaltjes gezet voor de verdere ontwikkeling van de FHIR-standaard. De volgende DSTU- release vindt plaats in maart Dan zullen nieuwe gegevenstypen (onder andere afspraken en verwijzingen) beschikbaar komen en zal aandacht worden besteed aan autorisatie en beveiliging. Na de bijeenkomst in Phoenix reisde Ewout Kramer door naar de SIIM-conferentie in Long Beach, waar ontwikkelaars uit de beeldverwerking en radiologie in weer een connectathon de verbinding legden tussen twee werelden: FHIR en DICOM. Bij Furore is het FHIR-team inmiddels versterkt. Zes mannen en één vrouw houden zich nu bij Furore bezig met het geven van trainingen en advies, en het ontwikkelen van de tools. FHIR Developer Days in Amsterdam Furore is gastheer van een nieuw verschijnsel in de HL7-wereld: de FHIR Developer Days. Van 24 tot en met 26 november 2014 staat het kantoor van Furore in het teken van FHIR. Ontwikkelaars, informatieanalisten, architecten en adviseurs uit de zorg-ict dompelen zich dan onder in de standaard. Er zijn trainingen op diverse niveaus, een connectathon en een hackathon, en netwerkmogelijkheden. Het gehele FHIR-core team Grahame Grieve, Lloyd McKenzie en Ewout Kramer is de volle drie dagen aanwezig. Andere bijdragen zijn van René Spronk (HL7 University), Claude Nanjo, Martijn Harthoorn, Hans Vonkeman, en Mirjam Baltus. Het volledige programma staat hiernaast. 10

11 PROGRAM s d software Monday 24th 9:30 10:30 10:30 13:00 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 15:30 17:00 Q4 17:00 17:30 Doors close at 21:00 Educational Track Opening Plenary Getting started with FHIR Lunch FHIR API for Java programmers (Claude Nanjo) FHIR Search for client-developers (Mirjam Baltus and Claude Nanjo) Debriefing Pizza-party Educational Track Open space FHIR API for.net programmers (Mirjam Baltus) FHIR Search for server developers (Martijn Harthoorn) ed. only) ject leaxperience frastructure ge of the aprm should published, lein 280, ://bit.ly/ Tuesday 25th 8:30 9:00 9:00 10:30 Q1 11:00 12:30 Q2 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 15:30 17:00 Q4 17:00 17:30 Doors close at 18:00 Educational Track Update session Profile and validation (Grahame Grieve) Authoring profiles (Hans Vonkeman) lunch FHIR Documents (Lloyd McKenzie) Terminology, value-sets, codesystems (Lloyd McKenzie) Debriefing Cocktail party Educational Track Open space Security in FHIR with OAuth (Grahame Grieve) Open space FHIR and DICOM (Ewout Kramer) am e offices) ee-day ludes: ning Tuesday Wednesday 26th 8:30 9:00 9:00 10:30 Q1 11:00 12:30 Q2 13:00 13:45 13:45 15:15 Q3 Educational Track Educational Track Update session FHIR architecture overview Route from CCDA to for non-programmers FHIR (Grahame Grieve) (René Spronk) Rolling out FHIR - architecture and Open space implementation considerations (Lloyd McKenzie) lunch - results & demonstrations nesday 350,-. 15:30-16:30 Q4 16:30 18:00 keynote Grahame on the future of FHIR Group photo and drinks com/devdays Thursday 27th 9:30 17:00 HL7 Application Implementation Design user group meeting This user group meeting (held at the same location) is a related, but separate, event. The user group meeting aims to provide a platform for the exchange of best practices and implementation experiences of both FHIR servers as well as clients. See for detailed agenda and registration. 11

12 Vijf vragen aan... René Spronk Wat is je achtergrond en wat doe je op dit moment? Mijn passie is het geven van cursussen op het gebied van ICT-standaarden rondom gegevensuitwisseling in de zorg, zoals HL7, IHE en DICOM. Het aanvoelen van een groep cursusdeelnemers, het meehelpen om de kwartjes te laten vallen, en het mensen in staat stellen iets met hun nieuw verworven kennis te doen, daarom draait het in dit vak. Van origine ben ik informaticus met specialisatie medische techniek, iets wat zeker helpt bij het overdragen van deze soms schijnbaar droge materie. Door uit ervaring in de zorgsector te putten kan ik de diverse standaarden concreet maken en verluchtigen. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste trends in uw sector? De uitwisseling van gegevens tussen zorgpartijen. In de jaren tachtig stond de uitwisseling van gegevens binnen één zorginstelling centraal, nu vindt er een schaalvergroting plaats. ICT-standaarden zijn volgend zij ontstaan als reactie op ontwikkelingen in de maatschappij. Partijen die nu al bezig zijn met internationale uitwisseling van zorggegevens zijn te vroeg eerst maar eens de uitwisselingsproblematiek binnen de diverse landen oplossen. Wat zou iedere zorginstelling en ZorgICT-leverancier moeten weten over FHIR? FHIR is een nieuwe HL7-standaard voor gegevensuitwisseling, die functionaliteit biedt die in andere standaarden niet aanwezig is, met name voor apps en cloudgebaseerde applicaties. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van FHIR? FHIR bezit de functionaliteit die ook in de andere HL7-standaarden zoals HL7 versie 2 en CDA zit, maar er is geen directe noodzaak de bestaande koppelingen te migreren naar FHIR. FHIR zal René Spronk, Trainer bij Ringholm, IHE Academy en HL7 University om die reden naast de gebruikelijk HL7- standaarden worden toegepast, in haar eigen niche. De niche voor FHIR (met name apps) wordt zienderogen groter, en door haar implementatiegerichtheid zien we steeds meer toepassingen. U komt regelmatig in andere landen om trainingen te geven of te organiseren. Wat kan Nederland van andere landen leren op het gebied van ZorgICT? Diverse buurlanden lopen op Nederland vooruit daar waar het gaat om deelaspecten van ZorgICT, en andere lopen soms ver achter. Eén van mijn stokpaardjes is het beschikbaar hebben van betrouwbare, vanuit ZorgICT-toepassingen benaderbare, basisregisters voor zorgverleners en zorgorganisaties; beide zijn in Nederland niet goed geregeld. Voor de patiënt hebben we het BSN-register, wat voor een zeer groot deel voldoet als basisregistratie al kan het nog beter op het gebied van nieuwgeborenen. Dit soort registers lijkt triviaal, maar ze hebben een directe impact op de betrouwbaarheid van de gegevens, en daarmee op de kwaliteit van de geleverde zorg. 12

13 Nieuwe aanvuling Epic-team Furore Kort nieuws Lisa Maenner, consultant bij Nordic Lisa Maennner is namens Furore in maart jl. gestart bij Radboudumc. Ik werk bij Nordic Consulting in Madison, Wisconsin. Nordic is de grootste Epic-only adviesbureau in de Verenigde Staten. Voordat ik adviseur werd heb ik ongeveer 3 jaar gewerkt bij Epic Systems. Ik heb de laatste jaren een paar verschillende projecten gedaan als adviseur in Texas, Arizona en Louisiana. Ik vind de projecten na een Epic-implementatie het meest interessant en leuk om te doen. Als een ziekenhuis al met Epic werkt, leer je meer over wat de gebruiker precies wil en heb je meer invloed op het optimaliseren van het systeem. Nordic vroeg mij of ik geïnteresseerd was in het versterken van het Epic-team in Nederland en ik heb gelijk ja gezegd. Ik heb met veel plezier met het team samengewerkt; zowel het delen van mijn kennis als het werken met hun systeem was heel leerzaam. Gelukkig kon ik direct overleggen met de chirurgen en de anesthesisten over de problemen waar ze tegen aanliepen en de mogelijke oplossingen hiervoor. Mijn grootste uitdaging was de taal van de software en de verschillen in de Nederlandse zorg. Hoewel de meeste mensen hier goed Engels spreken, kan het soms tricky zijn om te navigeren in het systeem zonder kennis van de Nederlandse taal (hoewel het ook wel weer een goede manier is om te leren!). Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk Nederlandse cultuur op te snuiven, inclusief op de fiets naar mijn werk gaan. Ik heb veel verschillende steden bezocht en nieuwe mensen ontmoet, zoals bijvoorbeeld tijdens een familiediner bij mijn collega Esther. Ik vond het een geweldige ervaring om aan dit project mee te mogen werken. Furore sponsort stage MIK-student Rinke Riezebos Furore sponsort de stage van tweedejaars Master MIK-student Rinke Riezebos. Als student aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Toronto doet hij onderzoek naar het bepalen van de kwaliteit van medische apps voor mobiele apparaten. De afgelopen jaren is er een enorme wildgroei ontstaan aan gezondheid gerelateerde applicaties. De kwaliteit van deze apps wordt niet gegarandeerd, terwijl ze wel vrij verkrijgbaar zijn in de app-stores. Rinke is bijna klaar met zijn stage en hoopt dan antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je makkelijk en snel de kwaliteit van gezondheids-apps kan bepalen. Op houdt Rinke een blog bij over zijn avonturen in Canada en de voortgang van zijn onderzoek. twitter.com/rinkeriezebos Furore is regelmatig aanwezig bij activiteiten van de studie Medische Informatiekunde aan het AMC, zoals een netwerkborrel en opening van het academisch jaar. Daarnaast geven we ook gastcolleges en sponsoren we de studenten op verschillende manieren. Deze opleiding sluit goed aan bij het werkveld van Furore. Er lopen op dit moment drie MIK-studenten stage bij Furore. Zij schrijven hun thesis op basis van deze stage. 13

14 Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Aart Bos Een bijzondere prestatie. Zo omschrijven wij soms het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. We streven naar kwaliteit en dagen onszelf voortdurend uit om nog beter te presteren, ook als het even tegenzit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn die bijzondere prestaties leveren van een totaal ander kaliber. Aart Bos nam eind 2012 de beslissing om na een carrière van vijftien jaar te stoppen bij BoerCroon voorheen Boer & Croon en zich in te gaan zetten voor het internationale initiatief voor vrede en verbondenheid Master- Peace. Veel mensen zullen zich afvragen waarom hij de stap heeft gezet van een zeer zakelijke omgeving naar een non-profitorganisatie. Aart vertelt over zijn beweegredenen, de uitdagingen van nieuwe typen NGO s en het belang van het werk van MasterPeace. Bron: Aart Bos Na diverse lijnfuncties te hebben bekleed in het bedrijfsleven, begon Aart in 1997 bij BoerCroon. Hij zette onder andere de werkmaatschappij Nextstrategy op. Samen met Microsoft heb ik met een team van collega s bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken in Nederland geïntroduceerd. Nu is dit voor veel organisaties gemeengoed, maar destijds nog niet. Het internet was sterk in opkomst en opende deuren richting een nieuwe manier van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierin zagen we grote kansen en we hebben daarop ingespeeld. Een zeer interessante en leerzame tijd. Iets bijdragen In de laatste jaren bij BoerCroon was Aart zelfs partner bij dit 450 medewerkers tellende bedrijf. Toch kriebelde er iets. Aart: Ik heb me afgevraagd hoe ik met mijn gegeven en opgebouwde talenten de maximale bijdrage kan leveren aan iets goeds, en dat is een mooie zoektocht geworden. Bij BoerCroon heb ik mooie dingen gedaan, maar intuïtief was ik toe aan een volgende stap. Het klinkt ideëel, maar ik zie het als een missie in het leven om iets bij te dragen en niet alleen maar te onttrekken. Om die reden besloot ik mijn partnerschap bij BoerCroon niet te verlengen. Aart ontmoette Ilco van der Linde, die met Dance4Life door middel van muziek wereldwijd jongeren betrekt bij de strijd tegen hiv/aids. Ilco is een bevlogen sociaal-ondernemer die heel goed gebruikmaakt van moderne technologie en communicatiemiddelen zoals social media, zegt Aart. Op die manier weet Intuïtief was ik toe aan de volgende stap hij wereldwijd mensen te informeren en te mobiliseren. Een aanpak die mij aanspreekt en waar ik gezien mijn ervaring veel van weet. Ilco vertelde Aart over het in 2011 gestarte MasterPeace. Aart: Dit is een wereldwijd initiatief dat mensen oproept om hun talenten en energie in te zetten om te bouwen aan vrede en saamhorigheid. Met als doel een meer duurzame wereld met minder gewapende conflicten. Door lokale initiatieven op het gebied van muziek en kunst te ondersteunen met kennis en menskracht en dus niet met geld brengt MasterPeace mensen bij elkaar en bouwt het aan sociale cohesie. Aart was onder de indruk van de doelstellingen en aanpak van MasterPeace en besloot zich aan te sluiten bij de organisatie. Nieuw type NGO MasterPeace is duidelijk een nieuw type NGO (non-gouvernementele organisatie). Ik wilde altijd al werken voor een goed doel, maar de ervaring is dat NGO s vaak bureaucratisch zijn en afhankelijkheid creëren, stelt Aart. Op het moment dat je subsidies toekent, help je mensen niet verder. Dat doe je pas als je ze zelf stappen laat ondernemen om een beter leven te krijgen. Met dat in het achterhoofd is MasterPeace opgericht en in die visie kan ik me heel 14

15 Bron: Aart Bos Bron: Aart Bos goed vinden. MasterPeace onderscheidt zich ook van traditionele NGO s door zijn multichannel communicatie. Aart: Ons succes is sterk te danken aan het feit dat we inspelen op innovatie en creatie en gebruikmaken van de kracht van social media. Ook bloggen mensen van over de hele wereld op onze website. Alleen door alle kanalen te benutten, is de doelstelling van peacemakers mensen die zich verbonden hebben aan ons initiatief in 2020 te halen. MasterPeace brengt mensen bij elkaar en bouwt aan sociale cohesie nu via MasterPeace inzetten voor vrede. Moses in Oeganda leidt nu bijvoorbeeld maar liefst dertig clubjes. Fantastisch om te zien dat iemand die zo n heftig leven heeft gehad nu een positief doel heeft. Een ander aansprekend voorbeeld is Masut in Kabul. Hij heeft het initiatief genomen om op de universiteit vredesgesprekken op poten te zetten met jongeren van rivaliserende stammen. En in Bangladesh is een initiatief voor een bootrace tussen twee dorpen die een conflict hebben over verontreiniging van een rivier. Internationale Dag van de Vrede Uiteraard heeft MasterPeace budget nodig om activiteiten te kunnen ontplooien. De organisatie is echter niet afhankelijk van overheidssubsidie. een conflict met elkaar hebben samen op; bijvoorbeeld een Chinese met een Tibetaanse artiest. Zo onderstrepen we ons doel om bruggen te bouwen tussen landen of groepen mensen. Goed gevoel Dat Aart het goede werk van Master- Peace na aan het hart ligt is duidelijk. Welke voldoening haalt hij uit Master- Peace? Natuurlijk doe ik dit omdat ik me hier zelf goed bij voel. Het economisch kapitaal dat ik ontvang is natuurlijk veel minder dan bij Boer & Croon, maar het sociale kapitaal wat ik terugkrijg is enorm. In het eerste jaar bij MasterPeace heb ik weer meer geleerd dan in de jaren daarvoor. Tot slot: hoe ziet Aart de toekomst van MasterPeace? 2014 staat in het teken van de verdere uitbouw van de organisatie. We willen in nog meer regio s en conflictgebieden aanwezig zijn en de naamsbekendheid van de organisatie verder vergroten. Dit doen we onder andere met ambassadeurs, zoals Roel van Velzen. MasterPeace wordt een essentiële schakel tussen civil society, bedrijfsleven en lokale organisaties. Bruggenbouwers blijven hartstikke nodig. Dat bewijzen actuele ontwikkelingen in Oekraïne; Syrië, Cairo, Centraal-Afrika en ga zo maar door. Voormalig kindsoldaten Momenteel is MasterPeace met 62 vrijwilligersclubs in 45 landen vertegenwoordigd. Muziek, kunst, sport en dialoog brengen mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Dit zijn universele uitingen, die culturen en landgrenzen overstijgen, zegt Aart. Onze kernwaarde is positivity: we kijken wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Bovendien is het altijd mogelijk om muziek te maken, ook als je geen geld hebt. Je stem kan niemand je afnemen. Veel van de initiatiefnemers zijn zelf betrokken geweest bij conflicten. Aart vervolgt: Zij zijn mogelijk de nieuwe Nelson Mandela s. Mandela had ook overtuigingen en onzekerheden toen hij rond de twintig jaar was. In ieder van ons schuilt een kleine Nelson. Het is aan jou en mij om keuzes te maken. Initiatiefnemers zijn soms voormalig kindsoldaten, die zich Subsidie maakt namelijk afhankelijk, zegt Aart stellig. Het geld komt dan ook van zogenaamde Founding Partners en Shareholders 4 Peace. Dit zijn bedrijven die hun naam verbinden aan ons initiatief en waar we samen mee optrekken. Je kunt hierbij denken aan Ziggo, maar ook uitgeverij Thieme Meulenhoff. We zoeken naar partners die onze visie en doelen delen. Aart is nu druk bezig met de voorbereidingen voor een groot concert, dat op de Internationale Dag van de Vrede 21 september 2014 plaatsvindt in Amsterdam. Tijdens dit concert treden muzikanten uit landen die Meer weten over het werk van MasterPeace of een bijdrage leveren aan dit vredesinitiatief? Kijk op Verder is iedereen van harte uitgenodigd voor een prachtig en inspirerend concert op 21 september. 15

16 Maak kennis met Naam: Michiel Vuurboom Leeftijd: 34 jaar Opleiding: Informatica/Artificial Intelligence Functie: Technisch Specialist Michiel Vuurboom Waaraan werk je nu? Aan verschillende projecten, maar allemaal op het gebied van systeemintegratie en data. De meeste tijd besteed ik aan medical intelligence -projecten in het UMCU en LUMC. In samenwerking met beide ziekenhuizen hebben we een architectuur ontworpen om data uit het EPD en talloze andere applicaties te verzamelen en te integreren en zo bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn talloze uitdagingen: data die voor de zorg geregistreerd wordt, is niet zonder meer bruikbaar voor onderzoek, sommige bronsystemen zijn slecht of helemaal niet gedocumenteerd, de hoeveelheid data zorgt voor technische uitdagingen, de eindgebruikers (meestal onderzoekers) hebben allerlei verschillende wensen, et cetera. In deze projecten heb ik verschillende rollen: architectuurontwerp, data modelleren, teamleden aansturen, technische implementaties, technisch advies. Daarnaast doe ik nog wat kleinere projecten op het gebied van koppelingen tussen verschillende ziekenhuisapplicaties. Vrije tijd Wat ik binnen mijn werk niet altijd kwijt kan, is mijn creatieve kant. Bij Furore kan ik gelukkig parttime werken, waardoor ik tijd heb voor mijn vele hobby s: allerlei (elektro)technische projectjes, computergames ontwerpen en maken, muziek maken, filmmontage en visual effects, lezen, oude gameconsoles verzamelen. En daarbij nog een gezin met twee kinderen: ik verveel me dus nooit. Uniek aan Furore Bij Furore heb ik de mogelijkheden gekregen om te groeien. Door het vertrouwen in mijn kunnen, heb ik steeds nieuwe en uitdagende projecten kunnen doen waarbij ik altijd weer iets nieuws geleerd heb. Groei is voor mij belangrijk. Daarnaast kan ik heel flexibel mijn tijd verdelen over mijn klanten en projecten en kan ik gelukkig grotendeels mijn eigen werk regelen. Hierdoor zit ik eigenlijk nooit zonder een klus. En die vrijheid vind ik ook heerlijk. Passie Favoriete project Een project is voor mij leuk als ik iets nieuws kan doen, kan pionieren, technische uitdagingen tegenkom en dan een hele tevreden klant heb aan het einde van de rit. In mijn huidige Medical Intelligence opdrachten kom ik dat allemaal tegen. We zijn er nog steeds aan het pionieren, zowel technisch als organisatorisch. Omdat we iets nieuws doen, staan we steeds voor allerlei keuzes: welke techniek gaan we gebruiken, welke tooling is handig, hoe gaan we modelleren, et cetera. Maar omdat we natuurlijk ook een resultaatverplichting hebben, is er altijd een spanningsveld tussen de mooiste oplossing en de pragmatische aanpak met sneller resultaat. Als je dan een tevreden klant hebt en je bent zelf tevreden met de gekozen oplossing, dan is je project echt geslaagd. Binnen mijn werk is de techniek toch mijn passie. Ik wil precies weten hoe iets werkt en waarom. Het oplossen van op het oog onmogelijke technische problemen geeft altijd een kick. De tevreden klant geeft daar nog wat extra glans aan. Reacties op Read.me kunt u sturen naar Foto: Fotoshoot

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 8 jaargang 4 najaar 2008 agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 Voorwoord Ons advies: blijf alert

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland.

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel Magazine pag. 8 Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten Security in zorg van levensbelang Zorgverlening met slimme camera

Nadere informatie

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit VAKBLAD OVER ICT IN DE ZORG ict JAARGANG 14 NUMMER 4 AUGUSTUS 2013 WWW.ZORGVISIE.NL/ICT 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit 12 Helder declareren DOT brengt relatie kosten en kwaliteit

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie