ZITTING VAN 15 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 15 april 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx, de heren Marc Vanneste, Jan Van Brusselt en Hugo Simoens, leden Eddy Hendrickx, Secretaris VERONTSCHULDIGD : de heer burgemeester Openbare zitting Mededeling voor het publiek : er werd een punt toegevoegd op vraag van een raadslid : punt 13 Vraag toevoeging van een dringend punt : opzegging door eigenaar van de huur van de woning in de Broekstraat en te geven gevolg. De kennisname zal in de openbare zitting gebeuren, de bespreking van het te geven gevolg in de besloten zitting omdat de aanpak van het dossier van de onderhuurders hierbij betrokken is. De raad gaat hiermee akkoord. Agendapunten Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte vorige vergadering 2. LOI: evolutie dossier toelichting door voorzitter Er is deze maand een plaatsbezoek geweest door de haast volledige raad; De leden die dit wensen kunnen een afspraak maken voor een individueel bezoek. Ook de diensten van Fedasil zijn nog eens langs geweest en hebben gevraagd nog in 2013 dit project rond te krijgen. Er zal een geactualiseerde berekening gemaakt worden van het project. De voorzitter doet een oproep aan alle raadsleden om mee te denken hoe we dit project gaan invullen ( bezoek aan ander LOI, vrijwilligerswerk,.) De secretaris merkt op dat er nog beslissingen zullen moeten genomen worden over bijvoorbeeld de installatie van internet (studiedoeleinden), kabel TV, en vraagt of er bijkomend personeel mag aangeworven worden. De voorzitter meldt dat de werking zal moeten gebeuren met het beschikbare personeel, zonder bijkomende aanwerving. 3. Onder voorbehoud : goedkeuring bestek verbouwing LOI Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 1/15

2 Het bestek van Interleuven werd niet ontvangen. Het kan bijgevolg niet ter goedkeuring voorgelegd worden. 4. Ontslag lid vast bureau: kennisname en verkiezing nieuw lid. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 60 3,3 de en 5; Gelet op de verkiezing van de leden van het Vast Bureau in de zitting van 7januari 2013, waarbij de leden bij staking van stemmen gekozen werden op basis van leeftijd; Gelet op het ontslag van mevrouw Heleen Vangeel als lid van het Vast Bureau, welk werd ontvangen op 19 maart 2013; Gelet dat dit ontslag uitwerking heeft bij de verkiezing van een nieuw lid in het Vast Bureau; Gelet dat ieder lid van de raad in dit geval kan verkozen worden tot nieuw lid van het Vast Bureau; Overwegende dat derhalve overgegaan werd tot geheime stemming voor de verkiezing van een nieuw lid; B E S L U I T: Enig artikel : Mevrouw Veerle Daems wordt verkozen tot lid van het Vast bureau met 6 stemmen tegen 3 stemmen voor mevrouw Verlinden en 0 onthoudingen. 5. Serviceflats : aanpassing reglement verduidelijking tijdsvoorwaarden bij voorrangsregeling Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2010 houdende goedkeuring van het reglement voor de serviceresidentie Prinses Astrid; Overwegende dat in artikel 4 (aanvang) van dit reglement de voorrangsregels beschreven worden om een flat toegewezen te krijgen; dat hierin ook een bepaling opgenomen is om de mantelzorg aan te moedigen : Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Op het ogenblik van de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. In totaal ten minste 5 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 2/15

3 één van de descendenten is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Overwegende dat de bewoording in laatstvermelde alinea van op het ogenblik van de aanvraag aanleiding kan geven tot een lezing, tegengesteld aan de bedoeling van de regelgever, met name dat inwoners van Lubbeek kunnen instaan voor de mantelzorg aan hun ascendenten, terwijl die binnen Lubbeek verblijven; Overwegende dat het bijgevolg logisch is deze bewoordingen te schrappen, waardoor het duidelijk is dat de voorwaarde van 10 jaar aaneensluitend ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van Lubbeek, beoordeeld wordt op het ogenblik van de toewijzing van een flat; Op voordracht van het bijzonder comité voor de serviceflats; Na tekstbespreking, Beslist eenparig : Enig artikel : In het reglement voor de serviceresidentie Prinses Astrid, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Lubbeek op 20 december 2010, worden in artikel 4, ab initio, de tekst Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Op het ogenblik van de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. In totaal ten minste 5 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. één van de descendenten is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Vervangen door Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Bij de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: personen die op het ogenblik van de toewijzing 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. personen die op het ogenblik van de toewijzing in totaal ten minste 5 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. personen van wie één van de descendenten is op het ogenblik van de toewijzing 10 jaar aaneensluitend ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. (tekstverbetering raad mei 2013) Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 3/15

4 6. Kennisname antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur inzake factuur gewestelijk ontvanger 2011 en standpuntinname Einde van vorige legislatuur heeft het OCMW een brief gericht aan Vlaanderen om de laatste factuur voor de diensten van een gewestelijk ontvanger te contesteren. Nu is het antwoord van Vlaanderen daarop ontvangen. Vraag is of het OCMW nu berust in de betaling of niet. De voorzitter vraagt de mening van de raad. Mevrouw Dierickx meent dat er beste een advies van een raadsman kan gevraagd worden over de haalbaarheid van een procedure. Mevrouw Vangeel steunt dit omdat dat een beter inzicht moet geven in de slaagkansen. De voorzitter meent dat er te weinig vaststelling tijdig tegensprekelijk gebeurd zijn, en dat het dossier meer dan waarschijnlijk te zwak uitvalt. Hij wordt hierin gesteund door mevrouw Verlinden. De heer Van Brusselt, meent als voormalig voorzitter dat de brief terecht geschreven is omdat er duidelijk fouten zijn en opdrachten niet uitgevoerd zijn. De voorzitter repliceert daarop met de vraag waarom er dan geen gegronder dossieropbouw geweest is. Nu is het conflict bijna uitsluitend beperkt gebleven tot interne nota s en mondelinge contacten. De raad beslist met 8 stemmen voor en één onthouding (mevrouw Verlinden) een preadvies te vragen aan Mter Van Campfort, die in het verleden ook reeds belast geweest is met invorderingsdossiers, en dus reeds enige voorkennis heeft van de problematiek. 7. Samenwerkingsakkoord exclusieve dienstverlening tussen OCMW Lubbeek en Interleuven (hernieuwing) Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; Gelet op het besluit van 28 september 2005 van de buitengewone algemene vergadering van INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat zowel de studie en opmaak van gebouwen, de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking gebouwen, het toezicht bij gebouwen en de technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten bij exclusiviteit kan worden gerealiseerd; Dat het OCMW als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van een project in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 4/15

5 Dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen BTW zal doorgerekend naar het OCMW toe; dat op alle overige prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft; Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding.. Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op te volgen; Dat de uurlonen voor de personeelsleden van de dienst openbare werken door INTERLEUVEN op basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald: - architect/ingenieur/veiligheidscoördinator A/ algemeen projectleider/specialist-expert : 83,00 Euro - projectleider/conducteur der werken : 74,00 Euro - ontwerper, controleur/landmeter MSOG/ veiligheidscoördinator B/projectmedewerker expert : 68,00 Euro Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector; Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat het OCMW zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden; dat de raad deze periode momenteel expliciet wenst te beperkten tot twee jaar, met de mogelijkheid tot het afsluiten van een verdere overeenkomst; Het OCMW kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; Dat de raad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een duur van 2 jaar. Dat de raad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen; Beslist eenparig Artikel 1 De volgende diensten, zoals voorzien voor openbare werken in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN met ingang vanaf 1 mei 2013 voor een duur van twee jaar studie en opmaak van gebouwen; 1.4. veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking van gebouwen; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 5/15

6 1.6. toezicht bij gebouwen; 1.7. technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten. Artikel 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. Artikel 3 Een korte samenvatting van dit besluit zal via een overzichtslijst overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Provinciegouverneur. 8. Overheidsopdracht informatica : aankoop nodige hard en software voor invoering BBC De voorzitter meldt dat hij de voorbije week benaderd is door Vera (autonoom provinciebedrijf) dat kenbaar maakte een groepsonderhandeling gevoerd te hebben voor de aankoop van BBC-software. Volgens Vera is de bedongen prijs voordeliger. Het OCMW kan hier enkel gebruik van maken als ze lid wordt van het samenwerkingsverband Hageland voor ICT en e-government, namens wie Vera de groepsonderhandeling gevoerd heeft. Ingewonnen inlichtingen hierover bij zowel naburige OCMW s die hierop ingetekend hebben, als bij de winnende leverancier, die overigens ook de firma Schaubroeck, de gebruikelijke leverancier voor het OCMW Lubbeek, is, leert dat de initiële aankoop over vier jaar inderdaad goedkoper zou uitvallen, maar er is nog onduidelijkheid over de juiste inhoud van de offertes. De technische inhoud van deze laatste valt onder een vertrouwelijkheidclausule, die belet dat ze kenbaar gemaakt wordt aan derden (bescherming van de rechtmatige commerciële belangen, art 65 van de wet overheidsopdrachten). De raad gaat akkoord dat dit verder uitgeklaard wordt, en dat het dossier een maand uitgesteld wordt. In ieder geval staat de raad positief tegenover de toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst die op zich geen verdere juridische of financiële gevolgen meebrengt. 9. Watering Het Velpedal : vertegenwoordiging op algemene vergadering op 23 april 2013 om 14 u. De heer Vanneste wordt eenparig afgevaardigd. 10. Personeelsdag 14 mei 2013 : modaliteiten deelname Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op de organisatie van de regionale sportdag op dinsdag 14 mei 2012; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 6/15

7 Overwegende dat het opportuun is de te geven dienstvrijstelling af te stellen op de beslissing zoals genomen in de gemeente; dat het specifieke tewerkstellingsregime binnen het OCMW en de publiek toegankelijke; diensten een parallelle aanpak vragen; Beslist eenparig: Artikel 1. Aan de personeelsleden die ingeschreven zijn voor de sportdag op dinsdag 14 mei 2013, een halve dagdienstvrijstelling te verlenen. De andere personeelsleden zijn vrij verlof te nemen of hun diensturen te presteren. Art. 2. De voor het publiek toegankelijke diensten dinsdagnamiddag 14 mei 2013 te sluiten en de burgers op de hoogte te brengen van deze sluiting via het gemeentelijk infoblad en de website. 11. Raadsleden : deelname cursussen - modus operandi Er wordt beslist dat de deelname aan cursussen verder zal gebeuren met facturatie aan het OCMW. Het budget zal bijgesteld worden. 12. Kennisname jaarverslag dienst schuldbemiddeling De raad neemt kennis van volgend verslag evenals van het gestandaardiseerde verslag: Begripsomschrijving Budgetbegeleiding: het begeleiden en adviseren van cliënten bij het beheer van hun inkomsten en uitgaven. De cliënt behoudt het beschikkingsrecht over zijn inkomsten. Budgetbeheer: het geldbeheer van de cliënt wordt gedeeltelijk of geheel overgenomen en verloopt via een rekening bij het OCMW, beheerd door de maatschappelijk werker. Gewone schuldbemiddeling: het tot stand brengen van een afbetalingsregeling voor schuldenlast exclusief consumentenkrediet (wel huurachterstal, energiefacturen, hypothecaire leningen, ). Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 7/15

8 Schuldbemiddeling in het kader van de Wet van 12 juni 1991: het tot stand brengen van een afbetalingsregeling voor alle schuldenlast, inclusief consumentenkrediet (persoonlijke lening, verkoop op afbetaling, ). Collectieve schuldenregeling: schuldbemiddeling in kader van de wet op de collectieve schuldenregeling waarbij alle schulden samengevoegd worden en een gerechtelijke beslissing volgt aangaande de schuldenlast. Jaarverslag De openingsuren van de dienst liepen gelijk met de openingsuren van het OCMW Lubbeek (elke werkdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, uitgezonderd maandagnamiddag, woensdag en donderdagnamiddag, maar wel elke dinsdagavond van 17u00 tot 19u00). Tijdens die uren is er steeds een maatschappelijk werker, die erkend is als schuldbemiddelaar, beschikbaar. 2. De advocaat van de balie Leuven is in 2012 tien zittingen aanwezig geweest telkens de eerste dinsdag van de maand van 16u30 tot 17u30. Uitgezonderd tijdens de zomermaanden 07/2012 (03 juli 2012) en 08/2012 (07 augustus 2012). De zitdagen werden gepubliceerd naar de bevolking toe. Om privacyredenen worden er geen namen of thema s bijgehouden van het aantal, noch de aard van de consultaties. Gemiddeld waren er twee tot drie cliënten per zitting aanwezig. De consultaties worden eveneens gebruikt voor vragen die niet langer strikt tot het domein van de schuldbemiddeling behoren. De sociale dienst legt ook meer en meer vragen in verband met de eigen dienstverlening voor aan de advocaten. 3. De werking van de dienst schuldbemiddeling is niet alleen beperkt tot budgetbeheer en begeleiding. Mensen met financiële moeilijkheden in budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling krijgen een intensieve begeleiding waarbij het menswaardig bestaan steeds voor ogen gehouden wordt. De dienst tracht met de krachten van ieder individu aan de slag te gaan en, naarmate het hulpverleningsproces vordert, eigen verantwoordelijkheidszin steeds meer en meer te betrekken bij het totaalproces. Budgetbeheer blijft evenwel het grootste gedeelte van het takenpakket van de maatschappelijk werkster van de dienst schuldbemiddeling behelzen. Juist omdat bij budgetbeheer het specifieke opzet leeft cliënten op een verantwoorde manier leren om te Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 8/15

9 gaan met hun budget, is deze begeleiding veelal tijdelijk van aard (totdat de doelstelling bereikt is) maar daarom ook (zeer) intensief. Werken rond de juiste attitudes en vaardigheden is daarom zeer belangrijk! Sedert 2008 werkt de dienst schuldbemiddeling met een draaiboek. Dit draaiboek is bedoeld als leidraad bij de opstart en het verloop van een dossier schuldbemiddeling. Het bevat tevens een aantal modellen die gebruikt worden vanuit de dienst schuldbemiddeling. 4. In de Raad van 21 januari 2008 heeft de dienst voor schuldbemiddeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten met drie advocaten: - meester Schrevens Michael met kantoor Diestsesteenweg 375 bus 0001 te 3010 Kessel- Lo (bijkantoor Lindestraat 37C te 3210 Linden) - meester Laes Dimitri met kantoor Gemeentestraat 13 te 3210 Linden - meester Van Campfort Hendrik met kantoor Zuidervest 20 te 3270 Scherpenheuvel Op deze advocaten doet de dienst schuldbemiddeling sporadisch beroep. De gehele sociale dienst raadpleegt een der advocaten geregeld voor juridische, dan wel specifiek juridisch-financiële kwesties. De goedkeuring van de voorzitter gaat deze samenwerking steeds vooraf. Het gehele dossier met betrekking tot beroep doen op deze advocaten komt daarna ter bekrachtiging op het bevoegde Raadsorgaan (BCSD of RMW). In 2012 heeft het OCMW Lubbeek nog geen apart activiteitencentrum binnen het budget van het OCMW Lubbeek opgericht. 5. De lijst van de erkende schuldbemiddelaars van de dienst schuldbemiddeling van het OCMWLubbeek: - Serge Vanhoolandt, hoofd sociale dienst, welke voldoende nuttige ervaring heeft en tevens in 2000 een erkende cursus schuldbemiddeling volgde. - Mady Lambrechts, maatschappelijk werkster, op basis van minstens drie jaar aantoonbare ervaring op een erkende dienst voor schuldbemiddeling. - Elisah Lezzi, maatschappelijk werkster, volgde de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde het beoogde getuigschrift. - Larminier Kathleen, maatschappelijk werkster, volgde de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde het beoogde getuigschrift. - Szkilny Jan, maatschappelijk werker, volgde eveneens de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde tevens het getuigschrift. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 9/15

10 - Overeenkomst met de orde der advocaten van de balie Leuven van 01 juni 1999 welke geldt voor onbepaalde duur. Tot op heden stelde de arbeidsrechter geen erkende schuldbemiddelaars van het OCMW Lubbeek aan als schuldbemiddelaar in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling. 6. Behandelde dossiers Cliënten op zitting gratis juridisch advies: 24 (geregistreerd met effectieve tussenkomst) Budgetbegeleiding: 22 (13 nieuwe + 4 stopzetting) Budgetbeheer: 17 (6 nieuwe + 8 stopzetting + 1 opgelost) Schuldbemiddeling: 32 (21 nieuwe + 3 opgelost + 10 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling met budgetbegeleiding/budgetbeheer: 5 (externe aanstelling schuldbemiddelaar) (2 nieuwe + 7 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling in gewone begeleiding: 9 (externe aanstelling schuldbemiddelaar) (1 nieuwe + 5 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling voorbereidende werkzaamheden: 5 Opstellen verzoekschrift collectieve schuldenregeling door OCMW Lubbeek: 0 Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 10/15

11 7. Statistische gegevens BBG BBH SB Bijzondere aandachtspunten Kosten en erelonen* De gewone en erkende schuldbemiddeling is kosteloos (zowel qua erelonen als kosten), zoals voorzien in artikel 7 van het decreet en artikel 97, 5 de lid van de organieke wet. Op het gebied van collectieve schuldenregeling kunnen gemaakte administratie en procedurekosten wel teruggevorderd worden met toepassing van de tarieven daartoe door de federale overheid opgesteld (Koninklijk Besluit van 31 december 1998) bij uitzondering door toepassing van de wet van 05 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid tot verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen. Aansprakelijkheid De schuldbemiddelaar is gedekt door de polis B.A van het OCMW mits het OCMW erkend is en het uitdrukkelijk mee opgenomen is in de polis. ETHIAS dient ook te weten voor welke personen deze uitbreiding geldt. Deze formaliteiten zijn allemaal Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 11/15

12 vervuld. Tevens geldt deze polis enkel en alleen voor de personen die in schuldbemiddeling erkend zijn. Aangezien ook de personen die budgetbeheer en gewone schuldbemiddeling uitvoeren gedekt moeten zijn door een polis is het noodzakelijk dat hun naam ook wordt doorgegeven aan ETHIAS. De formele verantwoordelijkheid berust bij diegene die zowel bij het Departement Welzijn als bij de verzekering zijn opgegeven als de verantwoordelijke schuldbemiddelaars. Briefwisseling Het erkenningsnummer wordt vermeld op de briefwisseling en alle officiële stukken. Ondertekening van de briefwisseling Bij Raadsbeslissing van 26 maart 2001 werd er delegatie van de handtekening bevoegdheid verleend. De opdrachten tot ondertekenen of mede-ondertekening geschieden schriftelijk en zijn te allen tijde herroepbaar. De door de Raad opgestelde modaliteiten op het gebied van ondertekening en medeondertekening worden vermeld in het huishoudelijke reglement. Dienstverlening naar cliënten Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 12/15

13 Wat de beslissing betreft om ten aanzien van cliënten aan schuldbemiddeling te doen verschilt schuldbemiddeling niets van enige andere vorm van dienstverlening. Er moet dus telkens een Raadsbeslissing of beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst genomen worden waarbij schuldbemiddeling wordt toegestaan of geweigerd. Tegen deze beslissing staat beroep bij de arbeidsrechtbank open. In dringende gevallen kan zoals bij andere zaken beroep gedaan worden op de Voorzitter (artikel 28 3). Eens de positieve beslissing genomen, treedt de schuldbemiddelaar op en kan deze de overeenkomst met cliënt tekenen. 13. Overheidsopdracht : aankoop gasketel voor noodwoning (toegevoegd op vraag raadslid) Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008, inzonderheid art 158 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.17; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gezien het OCMW eigenaar is van een woning, Meneselstraat 56 te Binkom, welke in gebruik is als noodwoning; dat deze woning ingericht is in twee aparte appartementen, elk met hun eigen verwarming; Gezien de verwarmingsketel van de bovenverdieping het heeft laten afweten, en volgens technisch onderzoek niet meer kan hersteld worden; dat deze bovenwoning momenteel het best in orde is gesteld om als noodopvang te functioneren, dat in de benedenwoning nog een aantal werken nodig zijn om haar terug volledig gebruiksklaar te maken;dat het uiteraard dringend is dat deze woning weer kan gebruikt worden als noodwoning ; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 13/15

14 Overwegende dat er momenteel geen investeringsproject is goedgekeurd om dit te financieren; Overwegende dat aan drie firma s offertes werden gevraagd om en technische oplossing te beiden aan dit probleem; Overwegende dat de drie offertes een technisch gelijkaardige oplossing voorstelden, of enkel de verwarmingsketel vervangen voor de bovenverdieping, ofwel een gemeenzame ketel te zetten voor beide verdiepingen; Overwegende dat in dit laatste geval een condenserende ketel kan geplaatst worden, dat in het andere geval er terug een atmosferisch type moet geplaatst worden omdat beide verwarmingsketel aansluiten op dezelfde schoorsteen en de twee types hier niet samen op kunnen werken; Overwegende dat de offertes zich laten samenvatten als volgt (prijzen in euro, incl 6% btw): Firma atmosferisch condenserend Heating center, Leuven 4.009, ,34 Abts Eric, Bierbeek 7.393, ,83 Vandermolen en Zonen, Lubbeek 6.328, ,07 Overwegende dat het huis enkel ten gronde verwarmd wordt tijdens periodes van bewoning, en dat een condensatieketel tot 35 % minderverbruik kan opleveren volgens de beschikbare informatie; overwegende de voorbeeldfunctie van het OCMW op het gebied van rationeel energiegebruik Overwegende dat het gasverbruik in de noodwoningen tijdens 2011 en euro bedroeg, waardoor de besparing van een gemeenschappelijke condenserende ketel over een periode van vier jaar bij benadering de meerprijs compenseert; Overwegende dat het onzeker is hoe lang de tweede oude ketel nog zal functioneren; da het bij defect van deze laatste opnieuw nodig zal zijn een bijkomende atmosferische ketel te plaatsen, indien men nu zou opteren voor een atmosferisch model; Overwegende dat het bijgevolg voordeliger is nu te opteren voor een condenserende ketel; Overwegende dat de firma Heating Center voor beide oplossingen de goedkoopste oplossing aanbidt met een ketel Vaillant, Beslist eenparig: Artikel één: De gevoerde procedure met onderhandelingen met de firma s Heating Center uit Leuven, Eric Abts uit Bierbeek en Vandermolen en zonen uit Lubbeek goed te keuren Artikel 2 : De opdracht te gunnen voor een bedrag van 8.590,34euro ( incl btw), aan te rekenen op investeringsbudget 8/2013 (te financieren met lening) aan de firma Heating Center te Leuven, Tiensesteenweg 384 voor een condenserende stookketel Vaillant ecotec plus VC 376 met bijhorigheden, overeenkomstig de offerte van 2 april 2013, document OK Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 14/15

15 Artikel 3 : Het nieuwe investeringsbudget zo spoedig mogelijk in te schrijven in het budget via budgetwijziging 14. Kennisname opzegging door eigenaar huur woning Broekstraat De raad neemt kennis van deze brief, en verwijst de bespreking van het te geven gevolg naar de besloten vergagadering. Besloten zitting../.. De Secretaris, De Voorzitter, Eddy Hendrickx Koenraad Van Coppenolle Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 15/15

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie