ZITTING VAN 15 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 15 april 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en Martine Dierickx, de heren Marc Vanneste, Jan Van Brusselt en Hugo Simoens, leden Eddy Hendrickx, Secretaris VERONTSCHULDIGD : de heer burgemeester Openbare zitting Mededeling voor het publiek : er werd een punt toegevoegd op vraag van een raadslid : punt 13 Vraag toevoeging van een dringend punt : opzegging door eigenaar van de huur van de woning in de Broekstraat en te geven gevolg. De kennisname zal in de openbare zitting gebeuren, de bespreking van het te geven gevolg in de besloten zitting omdat de aanpak van het dossier van de onderhuurders hierbij betrokken is. De raad gaat hiermee akkoord. Agendapunten Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte vorige vergadering 2. LOI: evolutie dossier toelichting door voorzitter Er is deze maand een plaatsbezoek geweest door de haast volledige raad; De leden die dit wensen kunnen een afspraak maken voor een individueel bezoek. Ook de diensten van Fedasil zijn nog eens langs geweest en hebben gevraagd nog in 2013 dit project rond te krijgen. Er zal een geactualiseerde berekening gemaakt worden van het project. De voorzitter doet een oproep aan alle raadsleden om mee te denken hoe we dit project gaan invullen ( bezoek aan ander LOI, vrijwilligerswerk,.) De secretaris merkt op dat er nog beslissingen zullen moeten genomen worden over bijvoorbeeld de installatie van internet (studiedoeleinden), kabel TV, en vraagt of er bijkomend personeel mag aangeworven worden. De voorzitter meldt dat de werking zal moeten gebeuren met het beschikbare personeel, zonder bijkomende aanwerving. 3. Onder voorbehoud : goedkeuring bestek verbouwing LOI Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 1/15

2 Het bestek van Interleuven werd niet ontvangen. Het kan bijgevolg niet ter goedkeuring voorgelegd worden. 4. Ontslag lid vast bureau: kennisname en verkiezing nieuw lid. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 60 3,3 de en 5; Gelet op de verkiezing van de leden van het Vast Bureau in de zitting van 7januari 2013, waarbij de leden bij staking van stemmen gekozen werden op basis van leeftijd; Gelet op het ontslag van mevrouw Heleen Vangeel als lid van het Vast Bureau, welk werd ontvangen op 19 maart 2013; Gelet dat dit ontslag uitwerking heeft bij de verkiezing van een nieuw lid in het Vast Bureau; Gelet dat ieder lid van de raad in dit geval kan verkozen worden tot nieuw lid van het Vast Bureau; Overwegende dat derhalve overgegaan werd tot geheime stemming voor de verkiezing van een nieuw lid; B E S L U I T: Enig artikel : Mevrouw Veerle Daems wordt verkozen tot lid van het Vast bureau met 6 stemmen tegen 3 stemmen voor mevrouw Verlinden en 0 onthoudingen. 5. Serviceflats : aanpassing reglement verduidelijking tijdsvoorwaarden bij voorrangsregeling Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2010 houdende goedkeuring van het reglement voor de serviceresidentie Prinses Astrid; Overwegende dat in artikel 4 (aanvang) van dit reglement de voorrangsregels beschreven worden om een flat toegewezen te krijgen; dat hierin ook een bepaling opgenomen is om de mantelzorg aan te moedigen : Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Op het ogenblik van de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. In totaal ten minste 5 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 2/15

3 één van de descendenten is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Overwegende dat de bewoording in laatstvermelde alinea van op het ogenblik van de aanvraag aanleiding kan geven tot een lezing, tegengesteld aan de bedoeling van de regelgever, met name dat inwoners van Lubbeek kunnen instaan voor de mantelzorg aan hun ascendenten, terwijl die binnen Lubbeek verblijven; Overwegende dat het bijgevolg logisch is deze bewoordingen te schrappen, waardoor het duidelijk is dat de voorwaarde van 10 jaar aaneensluitend ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van Lubbeek, beoordeeld wordt op het ogenblik van de toewijzing van een flat; Op voordracht van het bijzonder comité voor de serviceflats; Na tekstbespreking, Beslist eenparig : Enig artikel : In het reglement voor de serviceresidentie Prinses Astrid, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Lubbeek op 20 december 2010, worden in artikel 4, ab initio, de tekst Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Op het ogenblik van de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. In totaal ten minste 5 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. één van de descendenten is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. Vervangen door Artikel 4: De keuze van de nieuwe bewoner gebeurt op basis van de chronologie van de kandidatuurstelling (oudste aanvraag eerst). Bij de toewijzing van een flat wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-bewoners die voldoen aan één van volgende voorwaarden: personen die op het ogenblik van de toewijzing 2 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. personen die op het ogenblik van de toewijzing in totaal ten minste 5 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. personen van wie één van de descendenten is op het ogenblik van de toewijzing 10 jaar aaneensluitend ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Lubbeek. (tekstverbetering raad mei 2013) Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 3/15

4 6. Kennisname antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur inzake factuur gewestelijk ontvanger 2011 en standpuntinname Einde van vorige legislatuur heeft het OCMW een brief gericht aan Vlaanderen om de laatste factuur voor de diensten van een gewestelijk ontvanger te contesteren. Nu is het antwoord van Vlaanderen daarop ontvangen. Vraag is of het OCMW nu berust in de betaling of niet. De voorzitter vraagt de mening van de raad. Mevrouw Dierickx meent dat er beste een advies van een raadsman kan gevraagd worden over de haalbaarheid van een procedure. Mevrouw Vangeel steunt dit omdat dat een beter inzicht moet geven in de slaagkansen. De voorzitter meent dat er te weinig vaststelling tijdig tegensprekelijk gebeurd zijn, en dat het dossier meer dan waarschijnlijk te zwak uitvalt. Hij wordt hierin gesteund door mevrouw Verlinden. De heer Van Brusselt, meent als voormalig voorzitter dat de brief terecht geschreven is omdat er duidelijk fouten zijn en opdrachten niet uitgevoerd zijn. De voorzitter repliceert daarop met de vraag waarom er dan geen gegronder dossieropbouw geweest is. Nu is het conflict bijna uitsluitend beperkt gebleven tot interne nota s en mondelinge contacten. De raad beslist met 8 stemmen voor en één onthouding (mevrouw Verlinden) een preadvies te vragen aan Mter Van Campfort, die in het verleden ook reeds belast geweest is met invorderingsdossiers, en dus reeds enige voorkennis heeft van de problematiek. 7. Samenwerkingsakkoord exclusieve dienstverlening tussen OCMW Lubbeek en Interleuven (hernieuwing) Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; Gelet op het besluit van 28 september 2005 van de buitengewone algemene vergadering van INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat zowel de studie en opmaak van gebouwen, de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking gebouwen, het toezicht bij gebouwen en de technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten bij exclusiviteit kan worden gerealiseerd; Dat het OCMW als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van een project in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 4/15

5 Dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen BTW zal doorgerekend naar het OCMW toe; dat op alle overige prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft; Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding.. Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op te volgen; Dat de uurlonen voor de personeelsleden van de dienst openbare werken door INTERLEUVEN op basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald: - architect/ingenieur/veiligheidscoördinator A/ algemeen projectleider/specialist-expert : 83,00 Euro - projectleider/conducteur der werken : 74,00 Euro - ontwerper, controleur/landmeter MSOG/ veiligheidscoördinator B/projectmedewerker expert : 68,00 Euro Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector; Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat het OCMW zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden; dat de raad deze periode momenteel expliciet wenst te beperkten tot twee jaar, met de mogelijkheid tot het afsluiten van een verdere overeenkomst; Het OCMW kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; Dat de raad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een duur van 2 jaar. Dat de raad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen; Beslist eenparig Artikel 1 De volgende diensten, zoals voorzien voor openbare werken in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN met ingang vanaf 1 mei 2013 voor een duur van twee jaar studie en opmaak van gebouwen; 1.4. veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking van gebouwen; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 5/15

6 1.6. toezicht bij gebouwen; 1.7. technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten. Artikel 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. Artikel 3 Een korte samenvatting van dit besluit zal via een overzichtslijst overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Provinciegouverneur. 8. Overheidsopdracht informatica : aankoop nodige hard en software voor invoering BBC De voorzitter meldt dat hij de voorbije week benaderd is door Vera (autonoom provinciebedrijf) dat kenbaar maakte een groepsonderhandeling gevoerd te hebben voor de aankoop van BBC-software. Volgens Vera is de bedongen prijs voordeliger. Het OCMW kan hier enkel gebruik van maken als ze lid wordt van het samenwerkingsverband Hageland voor ICT en e-government, namens wie Vera de groepsonderhandeling gevoerd heeft. Ingewonnen inlichtingen hierover bij zowel naburige OCMW s die hierop ingetekend hebben, als bij de winnende leverancier, die overigens ook de firma Schaubroeck, de gebruikelijke leverancier voor het OCMW Lubbeek, is, leert dat de initiële aankoop over vier jaar inderdaad goedkoper zou uitvallen, maar er is nog onduidelijkheid over de juiste inhoud van de offertes. De technische inhoud van deze laatste valt onder een vertrouwelijkheidclausule, die belet dat ze kenbaar gemaakt wordt aan derden (bescherming van de rechtmatige commerciële belangen, art 65 van de wet overheidsopdrachten). De raad gaat akkoord dat dit verder uitgeklaard wordt, en dat het dossier een maand uitgesteld wordt. In ieder geval staat de raad positief tegenover de toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst die op zich geen verdere juridische of financiële gevolgen meebrengt. 9. Watering Het Velpedal : vertegenwoordiging op algemene vergadering op 23 april 2013 om 14 u. De heer Vanneste wordt eenparig afgevaardigd. 10. Personeelsdag 14 mei 2013 : modaliteiten deelname Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008 Gelet op de organisatie van de regionale sportdag op dinsdag 14 mei 2012; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 6/15

7 Overwegende dat het opportuun is de te geven dienstvrijstelling af te stellen op de beslissing zoals genomen in de gemeente; dat het specifieke tewerkstellingsregime binnen het OCMW en de publiek toegankelijke; diensten een parallelle aanpak vragen; Beslist eenparig: Artikel 1. Aan de personeelsleden die ingeschreven zijn voor de sportdag op dinsdag 14 mei 2013, een halve dagdienstvrijstelling te verlenen. De andere personeelsleden zijn vrij verlof te nemen of hun diensturen te presteren. Art. 2. De voor het publiek toegankelijke diensten dinsdagnamiddag 14 mei 2013 te sluiten en de burgers op de hoogte te brengen van deze sluiting via het gemeentelijk infoblad en de website. 11. Raadsleden : deelname cursussen - modus operandi Er wordt beslist dat de deelname aan cursussen verder zal gebeuren met facturatie aan het OCMW. Het budget zal bijgesteld worden. 12. Kennisname jaarverslag dienst schuldbemiddeling De raad neemt kennis van volgend verslag evenals van het gestandaardiseerde verslag: Begripsomschrijving Budgetbegeleiding: het begeleiden en adviseren van cliënten bij het beheer van hun inkomsten en uitgaven. De cliënt behoudt het beschikkingsrecht over zijn inkomsten. Budgetbeheer: het geldbeheer van de cliënt wordt gedeeltelijk of geheel overgenomen en verloopt via een rekening bij het OCMW, beheerd door de maatschappelijk werker. Gewone schuldbemiddeling: het tot stand brengen van een afbetalingsregeling voor schuldenlast exclusief consumentenkrediet (wel huurachterstal, energiefacturen, hypothecaire leningen, ). Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 7/15

8 Schuldbemiddeling in het kader van de Wet van 12 juni 1991: het tot stand brengen van een afbetalingsregeling voor alle schuldenlast, inclusief consumentenkrediet (persoonlijke lening, verkoop op afbetaling, ). Collectieve schuldenregeling: schuldbemiddeling in kader van de wet op de collectieve schuldenregeling waarbij alle schulden samengevoegd worden en een gerechtelijke beslissing volgt aangaande de schuldenlast. Jaarverslag De openingsuren van de dienst liepen gelijk met de openingsuren van het OCMW Lubbeek (elke werkdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, uitgezonderd maandagnamiddag, woensdag en donderdagnamiddag, maar wel elke dinsdagavond van 17u00 tot 19u00). Tijdens die uren is er steeds een maatschappelijk werker, die erkend is als schuldbemiddelaar, beschikbaar. 2. De advocaat van de balie Leuven is in 2012 tien zittingen aanwezig geweest telkens de eerste dinsdag van de maand van 16u30 tot 17u30. Uitgezonderd tijdens de zomermaanden 07/2012 (03 juli 2012) en 08/2012 (07 augustus 2012). De zitdagen werden gepubliceerd naar de bevolking toe. Om privacyredenen worden er geen namen of thema s bijgehouden van het aantal, noch de aard van de consultaties. Gemiddeld waren er twee tot drie cliënten per zitting aanwezig. De consultaties worden eveneens gebruikt voor vragen die niet langer strikt tot het domein van de schuldbemiddeling behoren. De sociale dienst legt ook meer en meer vragen in verband met de eigen dienstverlening voor aan de advocaten. 3. De werking van de dienst schuldbemiddeling is niet alleen beperkt tot budgetbeheer en begeleiding. Mensen met financiële moeilijkheden in budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling krijgen een intensieve begeleiding waarbij het menswaardig bestaan steeds voor ogen gehouden wordt. De dienst tracht met de krachten van ieder individu aan de slag te gaan en, naarmate het hulpverleningsproces vordert, eigen verantwoordelijkheidszin steeds meer en meer te betrekken bij het totaalproces. Budgetbeheer blijft evenwel het grootste gedeelte van het takenpakket van de maatschappelijk werkster van de dienst schuldbemiddeling behelzen. Juist omdat bij budgetbeheer het specifieke opzet leeft cliënten op een verantwoorde manier leren om te Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 8/15

9 gaan met hun budget, is deze begeleiding veelal tijdelijk van aard (totdat de doelstelling bereikt is) maar daarom ook (zeer) intensief. Werken rond de juiste attitudes en vaardigheden is daarom zeer belangrijk! Sedert 2008 werkt de dienst schuldbemiddeling met een draaiboek. Dit draaiboek is bedoeld als leidraad bij de opstart en het verloop van een dossier schuldbemiddeling. Het bevat tevens een aantal modellen die gebruikt worden vanuit de dienst schuldbemiddeling. 4. In de Raad van 21 januari 2008 heeft de dienst voor schuldbemiddeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten met drie advocaten: - meester Schrevens Michael met kantoor Diestsesteenweg 375 bus 0001 te 3010 Kessel- Lo (bijkantoor Lindestraat 37C te 3210 Linden) - meester Laes Dimitri met kantoor Gemeentestraat 13 te 3210 Linden - meester Van Campfort Hendrik met kantoor Zuidervest 20 te 3270 Scherpenheuvel Op deze advocaten doet de dienst schuldbemiddeling sporadisch beroep. De gehele sociale dienst raadpleegt een der advocaten geregeld voor juridische, dan wel specifiek juridisch-financiële kwesties. De goedkeuring van de voorzitter gaat deze samenwerking steeds vooraf. Het gehele dossier met betrekking tot beroep doen op deze advocaten komt daarna ter bekrachtiging op het bevoegde Raadsorgaan (BCSD of RMW). In 2012 heeft het OCMW Lubbeek nog geen apart activiteitencentrum binnen het budget van het OCMW Lubbeek opgericht. 5. De lijst van de erkende schuldbemiddelaars van de dienst schuldbemiddeling van het OCMWLubbeek: - Serge Vanhoolandt, hoofd sociale dienst, welke voldoende nuttige ervaring heeft en tevens in 2000 een erkende cursus schuldbemiddeling volgde. - Mady Lambrechts, maatschappelijk werkster, op basis van minstens drie jaar aantoonbare ervaring op een erkende dienst voor schuldbemiddeling. - Elisah Lezzi, maatschappelijk werkster, volgde de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde het beoogde getuigschrift. - Larminier Kathleen, maatschappelijk werkster, volgde de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde het beoogde getuigschrift. - Szkilny Jan, maatschappelijk werker, volgde eveneens de opleiding tot schuldbemiddelaar en behaalde tevens het getuigschrift. Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 9/15

10 - Overeenkomst met de orde der advocaten van de balie Leuven van 01 juni 1999 welke geldt voor onbepaalde duur. Tot op heden stelde de arbeidsrechter geen erkende schuldbemiddelaars van het OCMW Lubbeek aan als schuldbemiddelaar in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling. 6. Behandelde dossiers Cliënten op zitting gratis juridisch advies: 24 (geregistreerd met effectieve tussenkomst) Budgetbegeleiding: 22 (13 nieuwe + 4 stopzetting) Budgetbeheer: 17 (6 nieuwe + 8 stopzetting + 1 opgelost) Schuldbemiddeling: 32 (21 nieuwe + 3 opgelost + 10 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling met budgetbegeleiding/budgetbeheer: 5 (externe aanstelling schuldbemiddelaar) (2 nieuwe + 7 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling in gewone begeleiding: 9 (externe aanstelling schuldbemiddelaar) (1 nieuwe + 5 stopzetting) Dossier collectieve schuldenregeling voorbereidende werkzaamheden: 5 Opstellen verzoekschrift collectieve schuldenregeling door OCMW Lubbeek: 0 Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 10/15

11 7. Statistische gegevens BBG BBH SB Bijzondere aandachtspunten Kosten en erelonen* De gewone en erkende schuldbemiddeling is kosteloos (zowel qua erelonen als kosten), zoals voorzien in artikel 7 van het decreet en artikel 97, 5 de lid van de organieke wet. Op het gebied van collectieve schuldenregeling kunnen gemaakte administratie en procedurekosten wel teruggevorderd worden met toepassing van de tarieven daartoe door de federale overheid opgesteld (Koninklijk Besluit van 31 december 1998) bij uitzondering door toepassing van de wet van 05 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid tot verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen. Aansprakelijkheid De schuldbemiddelaar is gedekt door de polis B.A van het OCMW mits het OCMW erkend is en het uitdrukkelijk mee opgenomen is in de polis. ETHIAS dient ook te weten voor welke personen deze uitbreiding geldt. Deze formaliteiten zijn allemaal Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 11/15

12 vervuld. Tevens geldt deze polis enkel en alleen voor de personen die in schuldbemiddeling erkend zijn. Aangezien ook de personen die budgetbeheer en gewone schuldbemiddeling uitvoeren gedekt moeten zijn door een polis is het noodzakelijk dat hun naam ook wordt doorgegeven aan ETHIAS. De formele verantwoordelijkheid berust bij diegene die zowel bij het Departement Welzijn als bij de verzekering zijn opgegeven als de verantwoordelijke schuldbemiddelaars. Briefwisseling Het erkenningsnummer wordt vermeld op de briefwisseling en alle officiële stukken. Ondertekening van de briefwisseling Bij Raadsbeslissing van 26 maart 2001 werd er delegatie van de handtekening bevoegdheid verleend. De opdrachten tot ondertekenen of mede-ondertekening geschieden schriftelijk en zijn te allen tijde herroepbaar. De door de Raad opgestelde modaliteiten op het gebied van ondertekening en medeondertekening worden vermeld in het huishoudelijke reglement. Dienstverlening naar cliënten Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 12/15

13 Wat de beslissing betreft om ten aanzien van cliënten aan schuldbemiddeling te doen verschilt schuldbemiddeling niets van enige andere vorm van dienstverlening. Er moet dus telkens een Raadsbeslissing of beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst genomen worden waarbij schuldbemiddeling wordt toegestaan of geweigerd. Tegen deze beslissing staat beroep bij de arbeidsrechtbank open. In dringende gevallen kan zoals bij andere zaken beroep gedaan worden op de Voorzitter (artikel 28 3). Eens de positieve beslissing genomen, treedt de schuldbemiddelaar op en kan deze de overeenkomst met cliënt tekenen. 13. Overheidsopdracht : aankoop gasketel voor noodwoning (toegevoegd op vraag raadslid) Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het OCMW decreet van 19 december 2008, inzonderheid art 158 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.17; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gezien het OCMW eigenaar is van een woning, Meneselstraat 56 te Binkom, welke in gebruik is als noodwoning; dat deze woning ingericht is in twee aparte appartementen, elk met hun eigen verwarming; Gezien de verwarmingsketel van de bovenverdieping het heeft laten afweten, en volgens technisch onderzoek niet meer kan hersteld worden; dat deze bovenwoning momenteel het best in orde is gesteld om als noodopvang te functioneren, dat in de benedenwoning nog een aantal werken nodig zijn om haar terug volledig gebruiksklaar te maken;dat het uiteraard dringend is dat deze woning weer kan gebruikt worden als noodwoning ; Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 13/15

14 Overwegende dat er momenteel geen investeringsproject is goedgekeurd om dit te financieren; Overwegende dat aan drie firma s offertes werden gevraagd om en technische oplossing te beiden aan dit probleem; Overwegende dat de drie offertes een technisch gelijkaardige oplossing voorstelden, of enkel de verwarmingsketel vervangen voor de bovenverdieping, ofwel een gemeenzame ketel te zetten voor beide verdiepingen; Overwegende dat in dit laatste geval een condenserende ketel kan geplaatst worden, dat in het andere geval er terug een atmosferisch type moet geplaatst worden omdat beide verwarmingsketel aansluiten op dezelfde schoorsteen en de twee types hier niet samen op kunnen werken; Overwegende dat de offertes zich laten samenvatten als volgt (prijzen in euro, incl 6% btw): Firma atmosferisch condenserend Heating center, Leuven 4.009, ,34 Abts Eric, Bierbeek 7.393, ,83 Vandermolen en Zonen, Lubbeek 6.328, ,07 Overwegende dat het huis enkel ten gronde verwarmd wordt tijdens periodes van bewoning, en dat een condensatieketel tot 35 % minderverbruik kan opleveren volgens de beschikbare informatie; overwegende de voorbeeldfunctie van het OCMW op het gebied van rationeel energiegebruik Overwegende dat het gasverbruik in de noodwoningen tijdens 2011 en euro bedroeg, waardoor de besparing van een gemeenschappelijke condenserende ketel over een periode van vier jaar bij benadering de meerprijs compenseert; Overwegende dat het onzeker is hoe lang de tweede oude ketel nog zal functioneren; da het bij defect van deze laatste opnieuw nodig zal zijn een bijkomende atmosferische ketel te plaatsen, indien men nu zou opteren voor een atmosferisch model; Overwegende dat het bijgevolg voordeliger is nu te opteren voor een condenserende ketel; Overwegende dat de firma Heating Center voor beide oplossingen de goedkoopste oplossing aanbidt met een ketel Vaillant, Beslist eenparig: Artikel één: De gevoerde procedure met onderhandelingen met de firma s Heating Center uit Leuven, Eric Abts uit Bierbeek en Vandermolen en zonen uit Lubbeek goed te keuren Artikel 2 : De opdracht te gunnen voor een bedrag van 8.590,34euro ( incl btw), aan te rekenen op investeringsbudget 8/2013 (te financieren met lening) aan de firma Heating Center te Leuven, Tiensesteenweg 384 voor een condenserende stookketel Vaillant ecotec plus VC 376 met bijhorigheden, overeenkomstig de offerte van 2 april 2013, document OK Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 14/15

15 Artikel 3 : Het nieuwe investeringsbudget zo spoedig mogelijk in te schrijven in het budget via budgetwijziging 14. Kennisname opzegging door eigenaar huur woning Broekstraat De raad neemt kennis van deze brief, en verwijst de bespreking van het te geven gevolg naar de besloten vergagadering. Besloten zitting../.. De Secretaris, De Voorzitter, Eddy Hendrickx Koenraad Van Coppenolle Notulen Raad voor Maatschappelijke Welzijn Lubbeek 15 april 2013 bladzijde 15/15

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 maart 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 18 juni 2012, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 juli 2013

ZITTING VAN 22 juli 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juli 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Marijke Gidts, Heleen Vangeel, en Veerle Daems de heren Jan Van Brusselt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 november 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, VERZELE Jozef,

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen Artikel 1 Het OCMW van Lubbeek kan in toepassing van artikel 1 in van de organieke wet van 8 juli 1976 materiële dienstverlening

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 23 JUNI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden;

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 september 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN DER MEEREN, Frederik DUERINCKX, Georges ONS, Dominique

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie