Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie Voorwerp Het voorwerp van de opdracht betreft de aanstelling van een organisatie die ondersteuning biedt aan alle ondernemingen in de sociale economie voor de implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan Wijze van Gunning Algemene offerteaanvraag Indienen offertes Uiterlijk op 3 januari 2013 voor uur Opening van de offertes 3 januari 2013 om 14 uur in 05.31, Gasthuisstraat 31, 5 de verdiep, 1000 Brussel Uiterste datum voor vraagstelling 3 december 2012 Contactpersoon Stephanie Beavis, Projectbeheerder ESF Agentschap Visienota POP (versie 25/10/2012) 1

2 I. Algemene Bepalingen I. 1. AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht wordt uitgeschreven door het ESF Agentschap Vlaanderen VZW Gasthuisstraat 31, 5 de verdiep 1000 Brussel Verder het ESF Agentschap of de opdrachtgever. Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor het ESF Agentschap Vlaanderen VZW moet betekend zijn aan ESF Agentschap Vlaanderen VZW, t.a.v. Louis Vervloet, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. I. 2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december De te verlenen diensten vallen onder CPV-classificatie: , Diensten op het gebied van management Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling. Het voorwerp van deze opdracht is de aanstelling van een organisatie die ondersteuning biedt aan alle ondernemingen in de sociale economie voor de implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan en bestaat uit twee fases met telkens twee verschillende deelopdrachten per fase: Fase 1: Deelopdracht 1: het vertalen van het POP-concept zoals beschreven in de technische bepalingen van het toekomstige maatwerkdecreet in een werkbaar en transparant instrument dat als model dient voor de ondernemingen in de sociale economie, Deelopdracht 2: het ontwerpen van een algemeen vormingsaanbod naar de bedrijven van de sector waarbij het proces met de werknemer, de vormgeving van het actieplan en de inbedding van de procescyclus voor elke werknemer in de onderneming aan bod komen, Fase 2: Deelopdracht 3: het aanbieden en coördineren van het ontwikkelde en door de stuurgroep (cf. III Technische Bepalingen) goedgekeurde vormingsaanbod aan de betrokken ondernemingen, Deelopdracht 4: het aanbieden van ondersteuning bij de uitvoering van een minimum aantal (cf. III Technische Bepalingen) individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen in de betrokken ondernemingen bij de finale doelgroep zodat de ondernemingen mee kunnen volgen en hiermee later zelfstandig aan de slag kunnen bij alle medewerkers. Visienota POP (versie 25/10/2012) 2

3 I. 3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via algemene offerteaanvraag. Er wordt de aandacht op gevestigd dat deze procedure geen ruimte laat voor onderhandelingen. I. 4. INDIENING OFFERTES De inschrijving kan enkel elektronisch worden ingediend via e-tendering https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Inschrijvingen die niet via e-tendering worden ingediend worden NIET aanvaard. Meer informatie kan bekomen worden op of op De elektronische opening van de offertes is voorzien op 3 januari 2013 om stipt te 1000 Brussel, Gasthuisstraat 31, 5de verdiep, lokaal I. 5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds in werking getreden; - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden. I. 6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die als basis gelden voor het indienen van de offertes. 2. De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren. Visienota POP (versie 25/10/2012) 3

4 II. Administratieve Bepalingen II.1 VOORRANG Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze in de offerte of op een bijlage van de offerte voorkomen. Indien de offerte onduidelijkheden bevat, kan de opdrachtgever schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. Deze informatie dient eveneens en ondertekend te worden verstrekt en zal deel uitmaken van de offerte. Als in de offerte, bewust of onbewust, elementen zijn opgenomen die strijdig zijn met de bepalingen van het bestek, krijgen de bepalingen van het bestek steeds voorrang. Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorrang en ziet de inschrijver af van enig beroep ter zake. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of de bepalingen van het bestek leidt tot de onregelmatigheid van de offerte en maakt dat de opdrachtgever ze niet langer in overweging zal nemen. II.2 AANVULLINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN De hierna volgende administratieve bepalingen, moeten worden beschouwd als een aanvulling en explicitering van sommige artikels uit de K.B. s van en De opdrachtnemer wordt er attent op gemaakt dat de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) bijlage bij KB integraal op de uitvoering van de opdracht van toepassing zijn. II.3. DUUR VAN DE OPDRACHT EN UITVOERINGSTERMIJNEN Voorliggende opdracht heeft een looptijd van 2 jaar te rekenen vanaf de datum in de toewijzingsbrief. De opdracht kan verlengd worden met 2 keer een periode van 3 maanden. Bij verlenging wordt de opdrachtnemer minstens één maand voor het verstrijken van de lopende duur per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. II.4. PLAATS VAN DE DIENSTVERLENING Voor de deelopdrachten 1 tot en 3 kan de opdrachtnemer de dienstverleningsplaats zelf bepalen. Voor deelopdracht 4 is het verplicht dat de dienstverleningsplaats gelijk is aan de werkplaats van de betrokken medewerker die de individuele begeleiding voor een persoonlijk actieplan doorloopt. II.5. PRIJS II.5.1. Wijze van prijsbepaling In de offerte wordt per deelopdracht op een verschillende wijze gewerkt: Visienota POP (versie 25/10/2012) 4

5 Deelopdracht 1: het vertalen van het POP-concept zoals beschreven in de technische bepalingen van het toekomstige maatwerkdecreet in een werkbaar en transparant instrument 2: het ontwerpen van een algemeen vormingsaanbod naar de bedrijven van de sector waarbij het proces met de werknemer, de vormgeving van het actieplan en de inbedding van de procescyclus voor elke werknemer in de onderneming aan bod komen 3: het aanbieden en coördineren van het ontwikkelde en door de stuurgroep (cf. III Technische Bepalingen) goedgekeurde vormingsaanbod aan de betrokken ondernemingen 4: het aanbieden van ondersteuning bij de uitvoering van een minimum aantal (cf. III Technische Bepalingen) individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen Prijsbepaling De inschrijver dient een vaste prijs te bepalen voor deze deelopdracht. (cf. III Technische Bepalingen). De inschrijver dient een vaste prijs te bepalen voor deze deelopdracht. (cf. III Technische Bepalingen). De inschrijver dient een prijs per vormingsuur te bepalen. (cf. III Technische Bepalingen). Als maximum richtprijs voor 1 lesgeversuur wordt meegegeven: 125 euro per uur. De inschrijver dient een eenheidsprijs te bepalen voor de ondersteuning bij de uitvoering van 1 individuele persoonlijk actieplanbegeleiding. (cf. III Technische Bepalingen). De inschrijver vermeldt bij de prijsbepaling van elke deelopdracht de belasting over de toegevoegde waarde in een afzonderlijke post en voegt ze bij de prijs van de offerte. De inschrijver bezorgt voor elke deelopdracht een prijsverantwoording. II.5.2. Engagement en aansprakelijkheid t.o.v. andere financieringsmiddelen en (Europese) subsidies De opdrachtgever betaalt voor de volledige uitvoering van de opdracht. Onderstaande bepalingen gelden zowel voor aannemers als voor onderaannemers. Dubbelfinanciering is uitgesloten. Dit wil zeggen dat: acties in uitvoering van deze opdracht geen twee keer mogen gefinancierd worden, of acties die aansluiten bij deze opdracht, maar reeds elders vergoed worden, niet vergoed kunnen worden binnen deze opdracht zonder akkoord van de opdrachtgever. Cofinanciering is uitgesloten. Dit wil zeggen dat geen enkele kost van acties in het kader van deze opdracht door andere instanties mag vergoed worden. Visienota POP (versie 25/10/2012) 5

6 II Kosteloosheid van de begeleiding Het verkrijgen van ondersteuning is kosteloos voor de deelnemende bedrijven. Dit wil zeggen dat onder geen enkele voorwaarde aan de bedrijven enige financiële tussenkomst mag worden gevraagd. Het volgen van de acties in het kader van POP zijn kosteloos voor de finale doelgroep, d.w.z. dat onder geen enkele voorwaarde aan de finale doelgroep enige financiële tussenkomst mag gevraagd worden. II.6. BORGTOCHT De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever euro inclusief BTW. Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de gunning aan de opdrachtgever voorgelegd worden. Deze borgtocht wordt vrijgegeven na het beëindigen van de opdracht. II.7. BETALINGEN Alle in deze offerteaanvraag vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. II.7.1. Betaling vergoedingen Voor deelopdracht 3 geschiedt elke berekening van verschuldigde bedragen op basis van nauwgezette uurregistraties. Bijgevolg kan er geen vergoeding of betaling geëist worden voor vormingsuren waarbij de noodzakelijke of de vereiste registraties ontbreken. Dit geldt niet voor deelopdracht 1 en 2 van de opdracht. Hiervoor wordt verwezen naar II.7.2. Voor deelopdracht 4 geschiedt de berekening van verschuldigde bedragen op basis van registratie in Mijn Loopbaan (zie III Technische Bepalingen) met achterliggende registraties (handtekeningen). Bijgevolg kan er geen vergoeding of betaling geëist worden voor begeleidingsuren waarbij de noodzakelijke of de vereiste registraties in Mijn Loopbaan ontbreken. II.7.2. De facturatie en de betaalopdracht De verleende diensten van deelopdracht 1 en deelopdracht 2 worden in globo betaald na oplevering, op basis van de factuur. De verleende diensten in deelopdracht 3 worden betaald op basis van 3-maandelijkse tussentijdse facturen. Deze facturen moeten een gedetailleerd overzicht bevatten van de registraties van de aangeboden uren vorming bevatten. Na vergelijking van dit overzicht, betaalt de opdrachtgever 70 % van de factuur uit aan de opdrachtnemer per overschrijving op het rekeningnummer van de dienstverlener. Jaarlijks bezorgt de opdrachtnemer de onderliggende registraties van de uren verleende dienstverlening. Na controle van deze stukken, betaalt de opdrachtgever de overige 30% van elke tussentijdse factuur uit op het rekeningnummer van de dienstverlener. Visienota POP (versie 25/10/2012) 6

7 Op elke factuur moet minstens vermeld staan: Naam en adres van de dienstverlener Factuurdatum Uniek Factuurnummer Het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden (BIC en IBAN) Aantallen en eenheidsprijzen Bedrag Valuta Betaaltermijn Betaalmededeling Prestatieperiode Projectnummer in de ESF-applicatie (https://esf vlaanderen.be) Voor deelopdracht 4 bezorgt de opdrachtgever voor de verschuldigde bedragen 3-maandelijks een gedetailleerde schuldbevestigingsstaat aan de aanbieder. Deze staat bevat een gedetailleerd overzicht van de POP-registraties met vermelding van de verschuldigde bedragen voor de maand waarop de schuldbevestiging van toepassing is. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de schuldbevestiging moet er gefactureerd worden. Na vergelijking van dit overzicht, betaalt de opdrachtgever 70 % van de factuur uit aan de opdrachtnemer per overschrijving op het rekeningnummer van de dienstverlener binnen de 50 dagen na ontvangen van de factuur. Jaarlijks bezorgt de opdrachtnemer de onderliggende registraties van de uren verleende dienstverlening. Na controle van deze stukken, betaalt de opdrachtgever de overige 30% van elke tussentijdse factuur uit op het rekeningnummer van de dienstverlener.. Op elke factuur moet minstens vermeld staan: Naam en adres van de dienstverlener Factuurdatum Uniek Factuurnummer Het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden (BIC en IBAN) Aantallen en eenheidsprijzen Bedrag Valuta Betaaltermijn Betaalmededeling Prestatieperiode Projectnummer in de ESF-applicatie (https://esf vlaanderen.be) Algemeen: De dienstverlener moet de BTW-regelgeving strikt naleven. Er mag alleen gefactureerd worden conform de afgesproken aantallen en eenheidsprijzen. De factuur wordt bezorgd via de ESF Applicatie. De opdrachtnemer zal in de ESF applicatie een project aanmaken, waarbij via rapporteringen de facturen worden opgeladen. De betaling gebeurt uitsluitend in EURO, door overschrijving van de verschuldigde som op het rekeningnummer van de dienstverlener. De inschrijver wordt attent gemaakt op het feit dat geen voorschotten worden betaald. II.7.3. Rechtstreekse vordering ten aanzien van onderaannemers Visienota POP (versie 25/10/2012) 7

8 De dienstverlener dient de facturen van zijn onderaannemers steeds stipt, tijdig en volledig te betalen. Ingeval van een rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen de opdrachtgever, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever volledig schadeloos voor alle gevolgen van deze rechtstreekse vordering. Aldus dient de dienstverlener de opdrachtgever onder meer te vergoeden voor alle gerechtskosten en registratierechten verschuldigd op het vonnis en zal hij aan de opdrachtgever ipso facto een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 5000 euro ter dekking van de administratieve kosten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer machtigt de opdrachtgever nu al deze kosten, rechten en vergoeding rechtstreeks af te houden van de betalingen verschuldigd aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer door zijn onderaannemer niet werd betrokken bij de rechtstreekse vordering, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen de tien kalenderdagen in kennis van de rechtstreekse vordering. In elk geval dient de opdrachtnemer de opdrachtgever binnen de tien kalenderdagen nadat hij kennis kreeg van de rechtstreekse vordering, schriftelijk en uitdrukkelijk te melden of hij zich verzet tegen de betaling van de onderaannemer door de opdrachtgever. Bij gebreke van verzet binnen deze termijn is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de opdrachtgever op dat ogenblik aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Dergelijke betaling aan de onderaannemer zal tevens gelden als bevrijdende betaling t.o.v. de opdrachtnemer. In geval van verzet van de opdrachtnemer, verbindt deze zich ertoe, in geval hij geen partij is bij de rechtstreekse vordering, vrijwillig tussen te komen in het geding en alleszins om de motieven van zijn verzet kenbaar te maken binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de opdrachtnemer kennis kreeg van de rechtstreekse vordering. Het niet-naleven van deze bepalingen machtigt de opdrachtgever er andermaal toe om de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de opdrachtgever op dat ogenblik aan de dienstverlener verschuldigd is. Huidige bepaling maakt expliciet geen beding ten behoeve van een derde uit, in het voordeel van de onderaannemers van de opdrachtnemer, die er zich niet zullen kunnen op beroepen, en bevat derhalve geen verplichting tot betaling van de opdrachtgever t.o.v. de onderaannemers van de opdrachtnemer. II.8. SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE AANNEMERS. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van alle bepalingen van de opdracht en dit voor de gehele duur van de opdracht. De opdrachtnemer kan voor de uitvoering een beroep doen op andere aannemers. Indien één opdrachtnemer beschikt over de totaliteit van de minimaal gevraagde expertises kan hij deze opdracht alleen uitvoeren, maar omwille van de onvoorspelbaar diverse nood aan expertises wordt een ruim en divers partnerschap met onderaannemers aangemoedigd. Co-aanneming is niet toegelaten. II.8.1. Onderaanneming Een opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de opdracht beroep doen op onderaannemers waaarvan de identiteit bekend moet worden gemaakt aan de opdrachtgever. Visienota POP (versie 25/10/2012) 8

9 Deze bekendmaking kan in de offerte of in de loop van de opdracht. Hierbij geeft de opdrachtnemer aan welke delen van de opdracht en welk volume hij per onderaannemer wil laten uitvoeren. Deze bekendmaking gebeurt altijd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht door de onderaannemer. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk inzake de goede uitvoering van de diensten en ziet erop toe dat ook de onderaannemers volden aan de bestekvoorwaarden, in het bijzonder de toepasselijke administratieve vereisten en de selectiecriteria, en dit voor de hele duur van de opdracht. De opdrachtgever kan tijdens de looptijd van de opdracht controleren of de onderaannemers voldoen aan de gestelde vereisten. De opdrachtnemer moet bij de aanduiding van de onderaannemers aantoonbaar de markt raadplegen en rekening houden met het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten en de Europese regelgeving voor mededinging. II.9. WIJZE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT De opdracht wordt gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. Deze procedure laat geen ruimte voor onderhandelingen. Voor de keuze van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierna vermelde selectie-en gunningscriteria hanteren. Het volgen van de procedure van de offerteaanvraag houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De opdrachtgever behoudt zich het recht om de opdracht niet of gedeeltelijk toe te wijzen. II.9.1. Voorwaarden tot deelneming II Selectiecriteria. 1. Zich niet in een uitsluitingspositie bevinden Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de dienstverlener zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 2.De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn: - Deskundigheid en ervaring op vlak van het implementeren van verandering in organisatieprocessen, organisatieontwikkeling en change management - Deskundigheid in het ontwikkelen van vormings/trajectpakketten, - Deskundigheid in het begeleiden van organisaties - Deskundigheid in POP en persoonlijke ontwikkelingsprocessen De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: - Verklaring van de inschrijver die het volgende bevat: een korte voorstelling van de doelstellingen, beschrijving van de huidige activiteiten of uitgevoerde projecten in het verleden en een vermelding van referenties indien er gewerkt werd voor externe opdrachtgevers, - Lijst van soortgelijke gepresteerde begeleidingen in een ondernemingscontext - Lijst van soortgelijke ontwikkelde vormings/trajectpakketten, Visienota POP (versie 25/10/2012) 9

10 - de CV s van de betrokken medewerkers (projectleider en medewerkers) die voor de opdracht worden ingezet, - een gefundeerd en getimed voorstel/plan van aanpak voor de opdrachten zoals bepaald in deze algemene offerteaanvraag - intentieverklaringen van onderaannemers II.9.2. Gunningscriteria Voor de keuze van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever de hiernavolgende criteria hanteren. II Gunningscriteria De gunningscriteria zijn: G1 Aanpak en Methodiek G3 Deskundigheid en competenties G4: Coördinatie en administratieve opvolging G5 Prijs G1 Aanpak en Methodiek De methodologie moet in het algemeen alle activiteiten bevatten die uitgevoerd zullen worden, wanneer zij zullen uitgevoerd worden en welke output zal afgeleverd worden op basis van deze activiteiten (rapporten, nota s, verslagen, vergaderingen, etc.) G 1.1.De opdrachtnemer dient aan te geven welke elementen meegenomen worden bij het uitwerken van het werkbaar instrument en dient de gemaakte keuze te motiveren. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat er voldoende rekening zal gehouden worden met de ervaringen uitgebouwd uit de ESFoproepen 202 en 2017 waarin het POP-concept o.a. werd uitgetest in de sector (cf. III Technische Bepalingen), het generieke proces voor een POP actieplan dat door VDAB werd uitgewerkt en dient als basis voor de digitale ondersteuning van het proces (cf. visietekst in bijlage) en met de toekomstige ICFindicering van VDAB (cf. III Technische Bepalingen). De opdrachtnemer dient kwaliteitscriteria op te stellen voor de toepassing van het persoonlijke actieplan in de ondernemingen van de sector en hierbij dienen zowel procescriteria als criteria voor het instrument opgenomen te worden. G 1.2. De opdrachtnemer dient aan te geven welke elementen meegenomen worden bij het uitwerken van het vormingspakket en dient de gemaakte keuze te motiveren. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat er voldoende rekening gehouden wordt met zowel het proces met de werknemer, als de vormgeving van het actieplan, als ook de inbedding van de procescyclus voor elke werknemer in de onderneming. Er dient tevens zo veel mogelijk complementariteit en aansluiting gezocht te worden met en bij reeds bestaande en gebruikte methodieken in de subsectoren. De vertegenwoordigde koepels in de stuurgroep zullen de opdrachtnemer de nodige input leveren over de bestaande en gebruikte methodieken bij de start van fase 1. G 1.3 Persoonlijke actieplanbegeleiding De opdrachtnemer dient aan te geven wat er minimaal aan bod zal komen in de persoonlijke actieplanbegeleidingen (zie deelopdracht 4)? Door middel van een flow wordt voorgesteld hoe het traject van de individuele deelnemer verloopt. G 1.4 Afstemming op de noden van de finale doelgroep Visienota POP (versie 25/10/2012) 10

11 De opdrachtnemer geeft aan in hoeverre de voorgestelde aanpak en methodiek afgestemd is op de specifieke noden van de finale doelgroep. G.1.5 Afstemming op noden van de werkgevers in de sociale economie De opdrachtnemer geeft aan in hoeverre de voorgestelde aanpak en methodiek afgestemd is op de specifieke noden van de werkgevers in de sociale economie. G1.6. Genderneutraliteit De opdrachtnemer dient aan te geven welke genderneutraliserende maatregelen aantoonbaar geïntegreerd zijn in de werking. G. 3 Deskundigheid en competenties De opdrachtnemer geeft aan hoe de toewijzing van middelen en expertise gebeurt: er dient in het algemeen aangeduid te worden welke personen de taken zullen uitvoeren en hoeveel tijd zij hieraan zullen besteden. G. 3.1 Deskundigheid Op basis van de opleiding, diploma s, kennis en ervaring moet in het bijzonder blijken in hoeverre de medewerkers die effectief ingezet worden over de nodige competenties beschikken. De beoordeling gebeurt enerzijds op basis van CV s van de medewerkers die worden ingezet voor de uitvoering van de acties. Er wordt een gemiddelde genomen van de CV s van alle medewerkers. Voor de medewerkers is duidelijk aangegeven welke acties de persoon op zich neemt binnen het partnerschap. G3.2 Caseload van de effectief in te zetten persoonlijke actieplanbegeleiders en opleiders De opdrachtnemer dient aan te geven in welke mate de caseload van de persoonlijke actieplanbegeleiders en opleiders (cf. vormingspakket) realistisch is en de personeelsinzet op vlak van opleiding en begeleiding helder en voldoende is. G.4 Coördinatie en administratieve opvolging G.4.1 Coördinatie en administratieve opvolging De opdrachtnemer geeft in het algemeen een beschrijving van hoe de opdrachtnemer via de organisatiestructuur zorgt voor een goede organisatorische afstemming tussen alle betrokkenen. De opdrachtnemer geeft een beschrijving van hoe de coördinator zorgt voor het dossierbeheer. G.4.2. Opvolging werkplan De opdrachtnemer dient een gedetailleerd en opvolgbaar werkplan met mijlpalen en rapporteringsmomenten voor te leggen. De opdrachtnemer dient een eenvoudige IT-applicatie te voorzien die toegankelijk is voor alle stuurgroepleden en die het werkplan, alle documenten en rapporten online opvolgbaar maakt. G.4.3 Deskundigheid van de personen die zullen instaan voor de registraties in Mijn Loopbaan De opdrachtnemer dient aan te tonen dat de beschreven deskundigheid van de persoon die de registraties in Mijn Loopbaan zal uitvoeren de correcte en volledige registratie waarborgt. G.5 Prijs Hiervoor wordt verwezen naar II.5.1. II.10. Opmaak van de inschrijving II Beschrijvend gedeelte van de offerte Visienota POP (versie 25/10/2012) 11

12 De volledige identificatie van de inschrijver en de beschrijving van de offerte dient te gebeuren aan de hand van het offerteformulier dat werd opgenomen in het bestek, aangevuld met de verplichte bijlagen. De opdrachtgever kan een offerte onregelmatig verklaren indien het offerteformulier niet behoorlijk is ingevuld en ondertekend of indien één van de verplichte bijlagen ontbreekt. II Bij de offerte te voegen documenten. De bewijsvoering waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de offerte in naam van de organisatie die zij vertegenwoordigen, gemachtigd zijn om zich contractueel te verbinden voor deze opdracht. Indien de ondertekenaar gemachtigd is via volmacht, geldt dat er ook een bewijsvoering wordt aangereikt voor de volmachtgevers. Om de machtiging van de ondertekenaars of volmachtgever aan te tonen voegt de opdrachtnemer (inclusiefvoor elke onderaannemer) de nodige documenten toe. De bewijsvoering bestaat uit: Een kort verslag of schema van de chronologische stappen in de bewijsvoering Documenten ter staving. Dit kunnen o.a. zijn: Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad Ondertekende en gedagtekende verslagen Een volmacht: voor de volmacht aanvaardt de opdrachtgever een ingescand, ondertekend en gedateerd document waarvan het origineel beschikbaar wordt gehouden en op elk ogenblik kan opgevraagd worden door de opdrachtgever. In de aangereikte documenten markeert de inschrijver de passages die relevant zijn voor de bewijsvoering en voegt hij een volgnummer toe, dat refereert naar het verslag of schema van de bewijsvoering. II.10.3.Vormvereisten van de offerte. 1. De volledige identificatie van de inschrijver en de beschrijving van de offerte dient te gebeuren aan de hand van het officiële offerteformulier dat is opgenomen als bijlage van het bestek, aangevuld met de verplichte bijlagen. 2. Het offerteformulier en de verplichte bijlage moeten elektronisch ingediend worden via e- tendering in afzonderlijke files in PDF-formaat. De opdrachtgever kan een offerte onregelmatig verklaren indien het offerteformulier niet behoorlijk is ingevuld en ondertekend of indien één van de verplichte bijlagen ontbreekt. 3. Het voorstellen van afzonderlijke offertes met vrije varianten is verboden. II.11. GESTANDDOENINGSTERMIJN De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. II.12 DISCRETIEPLICHT/ VERTROUWELIJKHEID De gegevens die de opdrachtgever ter beschikking stelt van de opdrachtnemer met het oog op het uitvoeren van deze opdracht, mag de dienstverlener niet voor andere doeleinden aanwenden dan voor de uitvoering van deze opdracht, noch meedelen aan derden. De opdrachtnemer treft alle maatregelen om het vertrouwelijke karakter van de gegevens te bewaren door zichzelf en door ieder die er toegang toe heeft. Visienota POP (versie 25/10/2012) 12

13 De opdrachtnemer is gebonden door de discretieplicht met betrekking tot d informatie waarvan de opdrachtnemer weet krijgt bij de toewijzing of de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer ziet er op toe dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze opdracht op de hoogte zijn van de hierboven vermelde afspraken en ziet tevens toe op de naleving ervan. II. 13. TAALGEBRUIK Alle mondeling en schriftelijke communicatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gebeurt in het Nederlands. De dienstverlener verbindt zich er toe in al zijn activiteiten in uitvoering van deze opdracht het Nederlands te gebruiken. II.14. PUBLICITEIT De opdrachtnemer moet in alle communicatie, informatiedragers en documenten zoals o.a. publiciteit, brieven, website, cursusmateriaal, folders, enz vermelden dat de acties georganiseerd worden met middelen van Vlaanderen en Europa (ESF). Hiertoe volstaat het de logo s van het ESF Agentschap (ESF-colofoon of de banner) en Vlaanderen op te nemen. Deze logo s worden ter beschikking gesteld van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer brengt eveneens de deelnemers/deelnemende organisaties op de hoogte van deze steun. Bij elk contact met de pers n.a.v. deze opdracht moet de steun van de Vlaamse Overheid en het ESF vermeld worden. II.15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN Op onderhavige opdracht is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen die voortvloeien uit deze opdracht kunnen in gemeenschappelijk overleg geregeld worden. Bij ontstentenis van een akkoord en alvorens hun rechten voor de rechtbank te laten gelden, kunnen de partijen overeenkomen een beroep te doen op het advies van één of meer door de partijen aanvaarde deskundigen. De aangestelde deskundigen dienen binnen de dertig dagen na hun aanstelling hun besluiten voor te leggen bij beide partijen. Deze aanstelling sluit de maatregelen van ambstwege niet uit. In laatste instantie zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. II.16. WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN/VERDUIDELIJKINGEN AAN HET BESTEK Het bestek vormt de grondslag voor het indienen van de offertes en zal vooraf niet het voorwerp uitmaken van onderhandelingen met de opdrachtnemers. De opdrachtgever behoudt zich evenwel het recht voor om, waarnodig of wenselijk (vb. wegens fouten of wanneer het anderszins nodig of wenselijk zou blijken), het bestek te wijzigen, aan te vullen of nader te preciseren. Visienota POP (versie 25/10/2012) 13

14 Na ontvangst van het bestek en eventuele aanvullende stukken controleert elke inschrijver de hem overhandigde stukken op hun volledigheid en regelmatigheid, inclusief de bijlagen en nota s. In het geval dat de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten zodanige vergissingen, onduidelijkheden of leemten vaststelt dat het hem moeilijk wordt om een correcte offerte in te dienen, of dat hierdoor de kans bestaat da de vergelijking tussen offertes in het gedrang wordt gebracht, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de opdrachtgever, uiterlijk één week na ontvangst van het bestek, respectievelijk één week na ontvangst van de wijzigingen en/ of aanvullingen en/of verduidelijkingen die aan het bestek worden aangebracht. Het niet opvolgen van deze verplichting is geheel voor risico van de inschrijver die zich later niet meer kan beroepen op het constateren van fouten of andere onvolkomenheden. De inschrijvers zijn verantwoordelijk voor het vergaren van alle door hen bijkomend benodigde informatie teneinde een offerte te kunnen indienen. Visienota POP (versie 25/10/2012) 14

15 III Technische Bepalingen 3.1. Situering in Europees en Vlaams beleid De EU 2020-strategie biedt een visie op Europa's socialemarkteconomie voor de komende tien jaar. Eén van de pijlers is groei voor iedereen. Eén van de geformuleerde kerninitiatieven daarbij is een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen. Deze agenda moet de arbeidsmarkten moderniseren en de mensen meer kansen geven door een leven lang leren mogelijk te maken, zodat de participatiegraad toeneemt en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd, onder meer dankzij een grotere arbeidsmobiliteit. Deze opdracht past alvast in deze nieuwe strategie die men in Vlaanderen zal moeten uitvoeren en kadert dan ook binnen volgende codes van de Lissabonstrategie: - code 62 = ontwikkeling van systemen en strategieën voor levenslang leren bij bedrijven; opleiding en diensten voor werknemers om hun aanpassingsvermogen te vergroten; bevordering van ondernemerschap en innovatie (opleiding werkenden, HR- en competentiebeleid in ondernemingen) - code 64 = ontwikkeling van specifieke diensten voor werkgelegenheid, opleiding en ondersteuning in verband met de herstructurering van sectoren en bedrijven, en ontwikkeling van systemen om in te spelen op economische veranderingen en toekomstige eisen qua banen en vaardigheden - ontwikkeling diensten ondersteuning toekomstige eisen - dienstverlening werkenden in samenhang met herstructurering - code 66 = toepassing van actieve en preventieve maatregelen op de arbeidsmarkt transities werkzoekende - werk POP, engagement Pact 2020: Het Pact 2020 stelt we zorgen ervoor dat elke werknemer zich permanent persoonlijk ontwikkelt en sterker wapent voor deelname aan de arbeidsmark; elke werknemer heeft hiervoor recht op een persoonlijk ontwikkelplan. Om deze doelstelling te realiseren heeft VDAB, in samenwerking met het Departement WSE, een traject uitgewerkt. Centraal in dit traject stond de uitwerking van een basisconcept van POP, dat vervolgens op maat vertaald kan worden naar een specifieke context waarin intermediairen zich richten op het begeleiden van burgers in een loopbaantransitie. Het traject werd opgevolgd door een stuurgroep samengesteld uit sociale partners, kabinet werk, kabinet onderwijs, kabinet MP, departement werk, departement onderwijs en ESF-agentschap. Het ESF-Agentschap lanceerde in 2010 de ESF-oproep 202 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en in 2011 de oproep 217 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) in de sociale economie. In deze oproepen werden veldexperimenten in verschillende contexten (o.a. in de sociale economie) uitgevoerd om het basis-concept POP in de praktijk af te toetsen en lessen te trekken op vlak van inbedding en implementatie. Op basis van deze proeftuinoproepen werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd in opdracht van de evaluatiecommissie van het ESF-Agentschap, met name door het HIVA (De Cuyper, P., De Rick, K., Garibay, M.G. (2012): Persoonlijke ontwikkelingsplannen in Vlaanderen: conceptontwikkeling. Onderzoek in opdracht van het ESF-Agentschap Vlaanderen). Uit hun onderzoek gebaseerd op de veldexperimenten in 6 contexten en literatuur werd een finaal basis-concept opgesteld. Dit basis-concept luidt als volgt: Visienota POP (versie 25/10/2012) 15

16 Generieke definitie POP Onder POP verstaan we minimaal een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke ontwikkeling van het individu te bevorderen. Een POP bevat volgende kernelementen: - Een reflectie door het individu over zijn eigen loopbaan en/of competenties - Met als resultaat een doel m.b.t. de eigen loopbaan en/of competenties. Aan dit doel is een (opvolgbaar) actieplan gekoppeld. - De uitvoering van dit actieplan - Een evaluatie van het actieplan waarin gereflecteerd wordt over het eigen leren, het al dan niet behalen van de doelen. Een POP kan meer reflexief dan wel meer actiegericht van aard zijn. Bij een reflexieve POP staat de reflectie over de loopbaan en competenties en het benoemen van een doel centraal, bij een actiegerichte POP mondt deze reflectie uit in een actieplan. In deze opdracht en in het toekomstige maatwerkdecreet zal de actiegerichte POP centraal staan. In deze opdracht wordt omwille hiervan gesproken van persoonlijke actieplannen en persoonlijke actieplanbegeleidingen. Het toekomstige maatwerkdecreet plaatst de ondersteuning van het professioneel functioneren van de doelgroepwerknemer binnen de ondernemingen in de sector centraal. Die ondersteuning wil men in de werking van de onderneming verankeren en systematiseren door de introductie van het werken met een POP actieplan. Met elke WN werkzaam in de ondernemingen van de sociale economie zal vanaf 2014 jaarlijks een persoonlijk actieplan of een actiegerichte POP (cf. definitie) opgemaakt worden die de groei in generieke en technische competenties in kaart brengt en de ontwikkelingslijnen voor de volgende periode uitzet. Opdat alle ondernemingen in de sociale economie op een kwalitatieve en gestandaardiseerde wijze dit actieplan zouden opmaken wordt een procesbegeleider aangetrokken via dit bestek in voorbereiding naar het toekomstige maatwerkdecreet. Dit bestek kadert binnen prioriteit 2: Bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken van het operationeel programma van het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw wordt met Europese en Vlaamse overheidsmiddelen een aanbesteding opgezet voor de implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie. 3.2 Opdrachtomschrijving Het voorwerp van deze opdracht betreft de aanstelling van een organisatie die ondersteuning biedt aan alle ondernemingen in de sociale economie voor de implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan. De opdracht bestaat uit twee fases met telkens twee verschillende deelopdrachten per fase: Fase 1: Deelopdracht 1: het vertalen van het POP-concept zoals beschreven in de technische bepalingen van het toekomstig maatwerkdecreet in een werkbaar en transparant instrument dat als model dient voor de ondernemingen in de sociale economie, In deelopdracht 1 dient de definitie POP (cf. supra) voor een actiegerichte POP verplicht gevolgd te worden. Deze definitie dient als absolute basis voor het uitwerken van een werkbaar en transparant instrument. Bij de uitwerking zal de opdrachtnemer verder verplicht steunen op: - de ervaringen opgebouwd in de ESF-oproepen 202 en 207 waarin het POP-concept onder andere ook werd uitgetest in de sector. Het rapport van de evaluatieopdracht wordt op 17/12/2012 definitief en zal bij de start van fase 1 aan de opdrachtnemer verstrekt worden. Visienota POP (versie 25/10/2012) 16

17 - het generiek proces voor een POP annex Actieplan dat door de VDAB werd uitgewerkt en dat als basis dient voor de digitale ondersteuning van het proces. De opdrachtnemer vindt deze informatie terug in de bijlage Visietekst pop V De beschreven procesblokken dienen steeds aangehouden te worden. Hieraan mag niet geraakt worden om zo de transfereerbaarheid van POP in een later stadium (bv in het kader van het IWT-project) niet in het gedrang te brengen. De opdrachtnemer dient hiernaast tevens zo veel mogelijk rekening te houden met de toekomstige ICF indicering van VDAB die elke WN in de sociale economie zal krijgen en waarvan de evolutie via het instrument opvolgbaar moet zijn. De stuurgroep zal hierover aan de opdrachtnemer ten gepaste tijde de nodige input leveren. De opdrachtnemer dient in deze deelopdracht tevens opvolgbare kwaliteitscriteria op te stellen voor de toepassing van het persoonlijke actieplan in de ondernemingen van de sector. Hierbij worden zowel procescriteria als criteria voor het instrument opgenomen. Deelopdracht 2: het ontwerpen van een algemeen vormingsaanbod naar de bedrijven van de sector waarbij het proces met de werknemer, de vormgeving van het actieplan en de inbedding van de procescyclus voor elke werknemer in de onderneming aan bod komen, Bij het samenstellen van het vormingsaanbod dient er zo veel mogelijk complementariteit en aansluiting gezocht te worden met en bij reeds bestaande en gebruikte methodieken in de subsectoren. De vertegenwoordigde koepels in de stuurgroep zullen de opdrachtnemer de nodige input leveren over de bestaande en gebruikte methodieken bij de start van fase 1. In het vormingspakket dient er tevens voldoende aandacht te zijn voor de randvoorwaarden die gecreëerd moeten worden om de processen van de betrokken ondernemingen zo in te richten opdat zij hun medewerkers in de toekomst optimaal kunnen ondersteunen bij het opstellen van de jaarlijkse persoonlijke actieplannen. De opdrachtnemer dient naast het ontwerpen van het algemeen vormingsaanbod ook een voorstel te maken van het aantal uren vorming dat zal aangeboden worden en eventuele diverse pakketten te voorzien in functie van het niveau van de eventueel reeds bestaande expertise op dit vlak van de betrokken ondernemingen. De stuurgroep zal dit voorstel afwegen en heeft hierover finale beslissingskracht. Iedere onderneming, zij het een beschutte werkplaats, sociale werkplaats dan wel initiatie lokale diensteneconomie in Vlaanderen dient evenwel bediend te worden door de opdrachtnemer. Na afronding van fase 1 dient de opdrachtnemer verplicht de output van deelopdracht 1 en 2 als voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de stuurgroep (zie verder). De stuurgroep heeft hierover de finale beslissingskracht en kan eventuele aanpassingen opleggen aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient de beslissingen van de stuurgroep verplicht te volgen in de uitvoering van deelopdracht 3 en 4. Fase 2: Deelopdracht 3: het aanbieden en coördineren van het ontwikkelde en door de stuurgroep goedgekeurde vormingsaanbod aan de betrokken ondernemingen, De opdrachtnemer bedient elke onderneming, zij het een beschutte werkplaats, sociale werkplaats dan wel initiatief lokale diensteneconomie in Vlaanderen en dit rekening houdend met de eventueel reeds bestaande expertise op dit vlak van de respectievelijke onderneming. Visienota POP (versie 25/10/2012) 17

18 Deelopdracht 4: het aanbieden van ondersteuning bij de uitvoering van een minimum aantal (cf. III Technische Bepalingen) individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen in de betrokken ondernemingen bij de finale doelgroep zodat de ondernemingen mee kunnen volgen en hiermee later zelfstandig aan de slag kunnen. Hierbij dienen de door de stuurgroep goedgekeurde kwaliteitscriteria uit de deelopdracht 1 toegepast te worden. zodat de inbedding in de organisaties optimaal kan verlopen.. Bij de uitvoering van de individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen dient de opdrachtnemer het door de stuurgroep goedgekeurde concept verplicht te volgen. Alle uitgevoerde individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen dienen verplicht in Mijn Loopbaan van VDAB geregistreerd te worden door de opdrachtnemer en onderaannemers. Zij doorlopen hiervoor de procedure zoals beschreven op de website van VDAB Voor het opladen van het persoonlijk actieplan in Mijn Loopbaan is steeds het akkoord van de deelnemer vereist. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om in het kader van deze opdracht de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Gevoelige, medische en gerechtelijke gegevens worden niet in het Mijn Loopbaandossier vermeld. De finale doelgroep omvat: - doelgroepmedewerkers binnen een beschutte of sociale werkplaats - personen werkend binnen een initiatief lokale diensteneconomie Er kan slechts 1 persoonlijke actieplan per medewerker uitgevoerd worden. Voor de volledige opdracht (m.a.w. tijdens de uitvoering van de 4 deelopdrachten) dient de opdrachtnemer verplicht te werken met: een stuurgroep bestaande uit de koepelorganisaties uit de sector (VLAB, SST en LDE-koepel), VDAB, WSE en de opdrachtgever waaraan de opdrachtnemer rapporteert. De stuurgroep bewaakt tevens het budget en stuurt inhoudelijke aan waar nodig. een gedetailleerd en opvolgbaar werkplan met mijlpalen en rapporteringsmomenten en dit nauwgezet volgen eenvoudige IT-applicatie die toegankelijk is voor alle stuurgroepleden en die het werkplan, alle documenten en rapporten online opvolgbaar maken. MINIMALE HOEVEELHEDEN In geval van deelopdracht 1 en 2 is dit niet van toepassing. In deelopdracht 1 en 2 dient respectievelijk een werkbaar en praktisch instrument en een vormingspakket opgeleverd te worden. In geval van deelopdracht 3 heeft de stuurgroep hierover beslissingskracht op basis van het voorstel dat de opdrachtnemer zal voorleggen na afronding van fase 1. In ieder geval dient elke onderneming, zij het een beschutte werkplaats, sociale werkplaats dan wel een initiatief lokale diensteneconomie, bediend te worden in deze deelopdracht en dit rekening houdend met de eventueel reeds bestaande expertise op dit vlak van de ondernemingen. Visienota POP (versie 25/10/2012) 18

19 In geval van deelopdracht 4 dienen de hieronder opgelegde minima uitgevoerd te worden. Elke onderneming, zij het een beschutte werkplaats, sociale werkplaats dan wel een initiatief lokale diensteneconomie, dient bediend te worden. Afhankelijk van het aantal doelgroepmedewerkers dient volgende minimum aantal individuele persoonlijke actieplanbegeleidingen uitgevoerd te worden: Aantal doelgroepmedewerkers/werkenden in LDE per onderneming Kleiner dan 5 Gelijk aan 5 of kleiner of gelijk aan 49 5 Gelijk aan 50 of kleiner of gelijk aan Gelijk aan 100 of kleiner of gelijk aan Gelijk aan of groter dan Minimum aantal persoonlijke actieplanbegeleidingen Minimum aantal = de helft van het aantal medewerkers Als bijlage bij de opdracht wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemer en de schaalgrootte van de ondernemingen in de subsectoren: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en initiatieven lokale diensteneconomie. Outputs van de opdracht Deelopdracht Output 1 Voorstel werkbaar en transparant instrument voor persoonlijke actieplannen 2 Voorstel vormingsaanbod 3 Gehandtekende uurregistratie van de verstrekte vorming 4 Opgemaakte actieplannen (in Mijn Loopbaan geregistreerd) 3.3 Doel van de opdracht Het POP is een ondersteund proces. Het doel is zelfredzaamheid verhogen, maar begeleiding is noodzakelijk. Er zal altijd een operationalisering naar een context moeten gebeuren waarbij het POP op maat uitgewerkt kan worden. Met elke WN werkzaam in de ondernemingen van de sociale economie zal vanaf 2014 jaarlijks een POP actieplan opgemaakt worden die de groei in generieke en technische competenties in kaart brengt en de ontwikkelingslijnen voor de volgende periode uitzet. Men verwacht dat alle ondernemingen in de sociale economie op een kwalitatieve en gestandaardiseerde wijze dit actieplan opmaken. De ondernemingen voldoen zo aan een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering op het vlak van de inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroepwerknemers te bevordering van duurzame loopbanen. Het maatwerkdecreet plaatst de ondersteuning van het professioneel functioneren van de doelgroepwerknemer binnen de ondernemingen in de sector centraal. Die ondersteuning wil men in de werking van de onderneming verankeren en systematiseren door de introductie van het werken met een POP actieplan. Visienota POP (versie 25/10/2012) 19

20 3.4. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT 1. De opdrachtnemer moet bij indiening van zijn offerte een kwaliteitsopstap ingediend hebben in de ESF Applicatie. Hierbij wordt volgende procedure gevolgd: Voorafgaand aan de kandidaatstelling voor deze opdracht moeten inschrijvers zich registreren in de ESF-applicatie en de kwaliteitsopstap (geldigheidsduur van drie jaar) ingediend hebben. Het verwerven van deze opstap, verloopt via de ESF-applicatie (www.esf-agentschap.be). Voor de kwaliteitsopstap zijn er 4 mogelijkheden. de organisatie heeft het ESF-label de organisatie heeft een kwaliteitslabel/-certificaat, erkend door het ESF-Agentschap (zie lijst op de website) de organisatie kan een recent (4 jaar max.) en positief inspectieverslag voorleggen van een erkende inspectie/doorlichtingsdienst waarbij een kwaliteitsmanagementsysteem als referentiekader wordt gehanteerd. de organisatie heeft geen van de 3 voorgaande mogelijkheden en maakt een kwaliteitspaper op die door de ESF-auditcel wordt beoordeeld. De handleiding voor de opmaak van deze kwaliteitspaper is beschikbaar op de ESF-website. In het vrijstellingenluik van de ESF-applicatie verduidelijken de organisaties hun situatie t.a.v. de drie eerste mogelijkheden. De auditcel toetst vervolgens de aangebrachte bewijzen. Indien één van deze 3 mogelijkheden weerhouden wordt, is de organisatie vrijgesteld van de opmaak van de opmaak van de kwaliteitspaper. Indien geen aanspraak kan gemaakt worden, maakt men een kwaliteitspaper op. 2. Gendermainstreaming, diversiteit en milieu zijn horizontale aandachtspunten die in de volledige opdracht ingebed moet worden. Gendermainstreaming De opdrachtnemer en de uitvoerders zetten een systeem op waardoor gelijke kansen kunnen worden gegarandeerd. Het betreft gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor mensen die kwetsbaarder zijn omwille van hun etnische afkomst, geslacht, en dergelijke meer. Het aspect gender mag in dit alles dan ook niet uit het oog verloren worden want uiteindelijk kan dit leiden tot indirecte (onzichtbare) discriminatie. Gendermainstreaming wil zeggen dat in reguliere projecten en in regulier beleid, in principe bedoeld voor zowel mannen als vrouwen, rekening wordt gehouden met eventuele sekse-verschillen, op zodanige wijze dat emancipatie wordt bevorderd. Gendermainstreaming wordt daarom ook wel aangeduid als het integreren van het M/V-perspectief. Gendermainstreaming is een top down strategie en moet als een proces worden aanzien om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. In elke organisatie of project spelen een aantal dimensies mee waar men rekening moet mee houden. o Dimensie 1: strategie (beleidsdoelstellingen, bepaalde principes waar men voor staat zoals bijvoorbeeld een mission statement) o Dimensie 2: structuren (processen, procedures, ) o Dimensie 3: cultuur (waarden, knowhow, die bijvoorbeeld nodig zijn in HR-ontwikkelingen) De gendermainstreaming moet geïntegreerd worden in al deze bestaande aspecten of dimensies. Visienota POP (versie 25/10/2012) 20

21 Diversiteit De opdrachtnemer en de uitvoerders hebben binnen hun project aandacht voor diversiteit met bijzondere aandacht voor de kansengroepen conform de definities gehanteerd door de Vlaamse arbeidsmarktregisseur. Milieu De opdrachtnemer en de uitvoerders hebben binnen hun project aandacht voor duurzame ontwikkeling en milieu, conform de in het Verdrag verankerde doelstelling inzake bescherming en verbetering van het milieu. 3. Onmiddellijk na de toewijzing maakt de opdrachtnemer een project aan in de ESF Applicatie. De financiële opvolging van deze opdracht gebeurt via het project in de ESF Applicatie. 4. Aansprakelijkheid Het ESF-Agentschap is niet aansprakelijk voor de schade die de finale doelgroep eventueel veroorzaakt aan de aanbieder of aan derden. 5. Intellectuele eigendom Na afloop van de opdracht draagt de opdrachtnemer binnen de grenzen van het wettelijk bepaalde, wereldwijd, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en definitief het geheel van zijn rechten, met inbegrip van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, op alle diensten, studies, methodieken, instrumenten, onderzoeksprojecten en dergelijke, hierna genoemd 'Producten', die in het kader van deze opdracht werden ontworpen en uitgevoerd over aan het ESF-Agentschap, die deze overdracht aanvaardt. De partijen komen overeen dat deze overdracht betrekking heeft op de op de datum van toewijzing gekende en niet-gekende exploitatiewijzen. De partijen verklaren hierbij dat de uitvoering van deze opdracht een bestelling vormt in de zin van de Belgische Auteurswet. Op de Producten moet het ESF-logo/ Vlaamse logo steeds goed zichtbaar worden vermeld. De Opdrachtnemer verkrijgt enkel het recht om het ESF-logo/Vlaamse logo te gebruiken op de Producten en zal zich onthouden van enig ander gebruik van deze logo s. De opdrachtnemer verleent hierbij derhalve aan het ESF-Agentschap het recht om de Producten te exploiteren, in welke vorm en/of op welke wijze heden of in de toekomst bekend en zulks uitsluitend ter beoordeling van het ESF-Agentschap. De opdrachtnemer erkent dat het ESF-Agentschap beschikt over het recht van mededeling van de Producten aan het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van maar niet beperkt tot publicaties of elke andere vorm van communicatie, zoals persconferenties, seminaries, het oprichten van netwerken of elke andere vorm van disseminatie door het ESF- Agentschap geschikt bevonden. Dit recht van mededeling wordt voor de volledige duur van dit recht overgedragen. Visienota POP (versie 25/10/2012) 21

22 De opdrachtnemer erkent dat het ESF-Agentschap beschikt over het recht om een deel of het geheel van de Producten te realiseren, vast te leggen en uit te geven of te doen vastleggen of uitgeven volgens gelijk welk procédé op gelijk welke drager. Dit recht van reproductie wordt voor de volledige duur van dit recht overgedragen. De vergoeding voor de in dit artikel bepaalde overdracht is volledig begrepen in de prijs betaald voor deze opdracht. Na het einde van de projectperiode vereist elke commerciële exploitatie van de Producten door de opdrachtnemer een voorafgaande geschreven goedkeuring van het ESF-Agentschap, met specifiëring van de modaliteiten. Het eigen gebruik van het product door de opdrachtnemer vereist geen goedkeuring van het ESF-Agentschap. De opdrachnemer verleent, met uitsluiting van zichzelf, aan het ESF-Agentschap een exclusieve volmacht om mede namens de opdrachtnemer in en buiten rechte op te treden tegen inbreukmakende partijen, in het bijzonder waar het een inbreuk betreft op de overgedragen rechten. De opdrachtnemer verbindt er zich toe om, ingeval hij kennis krijgt van enige inbreukmakende handelingen, onmiddellijk het ESF-Agentschap van deze inbreuk in kennis te stellen. De opdrachtnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen inbreuk te plegen op enig intellectueel eigendomsrecht van derden of enig ander recht dat derden zouden kunnen laten gelden, en met name geen enkel element te gebruiken waarop een derde auteursrechten of andere rechten kan laten gelden, en indien de opdrachtnemer dit toch zou doen, vrijwaart de opdrachtnemer het ESF-Agentschap hiertegen. Indien er sprake is van een aanspraak van een derde ter zake van inbreuk op bepaalde intellectuele eigendomsrechten verplicht de opdrachtnemer zich ertoe, op zijn kosten, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om identieke en/of gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten te verzekeren. De opdrachtnemer waarborgt dat hij houder is van alle (intellectuele) rechten die hij in het kader van deze overeenkomst overdraagt aan het ESF-Agentschap en dat hij de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt opdat hij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten, die personen die in opdracht van de opdrachtnemer, in dienstverband of op iedere andere wijze hebben meegewerkt aan de uitvoering van de opdracht zouden kunnen laten gelden. De opdrachtnemer waarborgt bovendien dat de personen die in opdracht van de opdrachtnemer, in dienstverband of op iedere andere wijze hebben meegewerkt aan de opdracht, hun moreel recht van naamsvermelding, het recht om het werk bekend te maken en het recht van integriteit niet zullen uitoefenen op een wijze die de commerciële en/of andere belangen van het ESF-Agentschap schaden, kunnen schaden of zouden kunnen schaden. De opdrachtnemer waarborgt bovendien dat hij de intellectuele rechten die hij in het kader van deze overeenkomst heeft overgedragen aan ESF-Agentschap, noch geheel, noch deels, Visienota POP (versie 25/10/2012) 22

23 heeft overgedragen of zal overdragen aan derden, en dat hij het gebruik ervan niet aan derden heeft toegestaan of zal toestaan 6. Evaluatie en disseminatie Op eenvoudig verzoek van het ESF Agentschap verleent de opdrachtnemer alle medewerking aan evaluatieonderzoeken en is bereid om resultaten te dissemineren. 7. Audit en externe controle De opdrachtgever kan op elk ogenblik een audit uitvoeren op de naleving van de contractvoorwaarden. Ook de diverse controle-instanties van het ESF-Agentschap, de Europese Commissie of andere betrokken overheden, kunnen controlebezoeken brengen aan de gegunde projecten. Dit zijn formele controles waarbij eventueel vastgestelde tekorten worden betekend en in voorkomend geval gekoppeld aan een contractueel gevolg. Bij een audit door de opdrachtgever zal de dienstverlener vooraf ingelicht worden over de te controlerenitems en de sancties die verbonden zijn aan de vastgestelde tekorten. De opdrachtgever kan deze audit ook door een derde laten uitvoeren. De dienstverlener verleent voor deze audit zijn medewerking en verschaft de auditor de toegang tot de betreffende locaties en inzage in alle controlestukken zoals documenten en gegevensbestanden. Alle stukken die verband houden met deze opdracht en bijdragen tot de aantoonbaarheid van de correcte uitvoering ervan, worden bewaard tot 31 december 2021 en voor de verlenging tot eind ESF-Website De opdrachtnemer verklaart zich akkoord met de opname van de toegewezen opdracht, de toegewezen bedragen op de website van het ESF-Agentschap. Na de uitvoering van het opdracht zullen de resultaten en producten eveneens op deze website worden gepubliceerd. Visienota POP (versie 25/10/2012) 23

24 Bijlage 1: Offerteformulier A. ALGEMENE VERBINTENIS OFWEL 1 De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFWEL De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de som van: (in cijfers, inclusief BTW, in euro): Globale Prijs voor deelopdracht 1: Globale Prijs voor deelopdracht 2: Uurprijs voor deelopdracht 3 Eenheidsprijs voor deelopdracht 4 1 Doorhalen wat niet van toepassing is. Visienota POP (versie 25/10/2012) 24

25 B. ALGEMENE INLICHTINGEN (in geval van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. ONDERAANNEMERS OFWEL 2 Er zullen geen onderaannemers worden aangewend. OFWEL De onderaannemers die zullen worden aangewend, hebben als nationaliteit: D. PERSONEEL Het personeel dat zal worden aangewend, heeft als nationaliteit: E. BETALINGEN De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.... van de financiële instelling... geopend op naam van... 2 Doorhalen wat niet van toepassing is. Visienota POP (versie 25/10/2012) 25

26 F. RSZ - VERPLICHTINGEN De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 69bis, 1 van het KB van 8 januari 1996, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 69bis, 2 van het KB van 8 januari Visienota POP (versie 25/10/2012) 26

27 G. BIJLAGEN Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. Gedaan te... op... De inschrijver(s), Visienota POP (versie 25/10/2012) 27

28 Bijlage 2: Overzicht aantal werknemers en aantal werkplaatsen per schijf per subsector Overzicht aantal werknemers en aantal werkplaatsen per schijf per subsector (Bron: Kabinet Werk en Sociale Economie) Schaalgrootte sociale en beschutte werkplaatsen # doelgroep-werknemers # werkplaatsen per schijf Sociale werkplaatsen , , , ,00 95,00 Beschutte werkplaatsen , , , , , , ,00 67,00 Schaalgrootte LDE Op organisatieniveau VTE BEZETTE VTE DGWN tot tot tot tot tot Visienota POP (versie 25/10/2012) 28

29 Bijlage 3: Visienota POP - Project SITUERING: Visienota POP-project (versie 25/10/2012) Vlaanderen In Actie (VIA) voorziet een POP voor elke burger in 2020 Pact 2020: De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners hebben in 2009 het initiatief genomen om naast Vlaanderen in Actie een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen af te sluiten met doelstellingen en acties naar 2020: het Pact Het Pact 2020 weerspiegelt de gezamenlijke langetermijnvisie, - strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners. Hierin wordt vermeld dat In de lijn van de Competentieagenda en onze ambitie om levenslang leren beter te faciliteren zorgen we ervoor dat elke werknemer zich permanent persoonlijk ontwikkelt en sterker wapent voor deelname aan de arbeidsmarkt. Elke werknemer heeft hiervoor recht op een persoonlijk ontwikkelingsplan Het departement WSE en VDAB nemen dit op in de vorm van het POP-project. ACHTERGROND Onze arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Nog steeds vinden of houden een aantal groepen maar moeilijk een job. Daarnaast toont het toenemend aantal knelpuntberoepen met een structureel karakter dat Vlaanderen de nodige talenten niet in voldoende mate kan vinden. Organisaties kunnen in de huidige kenniseconomie niet zonder gekwalificeerde krachten. Dit vereist dat de competenties van werkzoekenden en werknemers permanent op peil worden gehouden. We staan voor grote uitdagingen waarop de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering in het Pact 2020 een perspectief hebben geboden: "Ondernemingen vinden in 2020 voldoende en geschikte werknemers en meer en beter opgeleide mensen zijn aan de slag; vraag en aanbod sluiten nauwer bij elkaar aan". Een ander recent fenomeen is dat er meer beweging en verandering zit in de loopbanen van mensen. De tijd dat de meeste mensen een hele loopbaan lang bij dezelfde werkgever bleven, ligt achter ons. Ook de inhoud van jobs verandert vaak over de jaren heen (door nieuwe productietechnieken, nieuwsoortige jobs, ), waardoor werknemers voortdurend nieuwe competenties dienen te ontwikkelen. Op globaal niveau stelt de flexizekerheidsbenadering dat we de shift van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid moeten maken. Die loopbaanzekerheid vraagt om sterke, zelfredzame individuen die zich gedurende hun loopbaan (in diverse jobs en onderbrekingen) optimaal kunnen ontwikkelen. Door in te zetten op competentieversterking maken we mensen weerbaar, houden we de bedrijven concurrentieel en geven we impulsen aan de hernieuwing van de economie. In het Pact 2020 wordt dit op de volgende manier verwoordt: In de lijn van de Competentieagenda en onze ambitie om levenslang leren beter te faciliteren zorgen we ervoor dat elke werknemer zich permanent persoonlijk ontwikkelt en sterker wapent voor deelname aan de arbeidsmarkt. Elke werknemer heeft hiervoor recht op een persoonlijk ontwikkelingsplan Visienota POP (versie 25/10/2012) 29

30 We staan dus voor een aantal nieuwe evoluties die de nodige uitdagingen en knelpunten met zich meebrengen. Om hier beter te kunnen op inspelen, wensen we een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke burger uit te werken. Met dit POP wensen we mensen proactief te ondersteunen en sterker te maken zodat de verschillende transities in hun loopbaan op een vlotte manier overbrugd kunnen worden. Een tweede doelstelling die we hiermee wensen te bereiken is het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Teveel vacatures geraken vandaag niet ingevuld, hoewel we met een grote groep werkzoekenden geconfronteerd worden. Via een POP kunnen leerlingen, werkzoekenden en eventueel werknemers gericht ge(her)oriënteerd worden, zodat meer mensen een gepaste job hebben en kunnen houden. Een derde doelstelling heeft betrekking op de meerwaarde van een POP voor werknemers en werkgevers. Als een bedrijf zijn strategische doelstellingen wenst te behalen, dan is het belangrijk dat alle werknemers voldoende mee zijn en blijven en dat de competenties van de werknemers verder ontwikkeld worden. Een POP zorgt ervoor dat die competentieontwikkeling op een gestructureerde manier verloopt, wat bijdraagt tot een positiever leerklimaat in bedrijven, meer levenslang leren en tot meer werkbaar werk. Het POP staat dus voor een benadering waarbij we oog hebben voor het loopbaanperspectief van mensen op korte en lange termijn en waarbij we competentiegericht en competentieversterkend werken op de verschillende transitiemomenten in iemands loopbaan. Om adequaat met de geschetste maatschappelijke veranderingen - en meer bepaald deze binnen de arbeidsmarkt - om te kunnen gaan, vereist dit dat de burger in staat is om zelf zijn loopbaan in handen te nemen en dat het werkveld van begeleiders dit proces, op vraag van de burger, professioneel kunnen ondersteunen. Met een POP wensen we mensen te ondersteunen zodat ze transities in hun loopbaan op een vlotte manier kunnen overbruggen. Visienota POP (versie 25/10/2012) 30

31 POP-PROJECT Uitgangspunten: POP is een dienst aan de burger. De overheid stelt het instrument ter beschikking van de individuele burger. Het eigenaarschap ervan ligt dan ook volledig bij hem/haar. POP is een proces waarbij verschillende activiteiten kunnen doorlopen worden. (zie ook POP-model operationeel concept) Afhankelijk van de context, het doel en de aard van de groei/ontwikkeling zal ofwel een minimale doorloop van het proces voldoende zijn, dan wel een meer verdiepend traject noodzakelijk zijn. POP is gericht op toekomstgerichte systematiek in de competentie-ontwikkeling. Het wordt dan ook in de eerste plaats gebruikt om de competentie-ontwikkeling van de burger op een zo efficiënt mogelijke wijze te laten verlopen. Het formele POP is dan ook een beschrijving van het beoogde doel en het ontwikkelpad dat daarnaar toe leidt. In het proces dat voorafgaat aan de formele POP is o.a. een minimale bepaling van het beginniveau noodzakelijk. Deze bepaling van het beginniveau kan gevoed worden door informatie die reeds in een (e-)portfolio werd opgenomen. Beginsituatie: Werken met Persoonlijke ontwikkelingsplannen is geen volledig nieuw gegeven. In verschillende contexten (bvb. loopbaanbegeleiding, outplacement, ) wordt reeds met POP gewerkt. Doordat de finale doelstelling echter verschilt, worden er telkens andere accenten en klemtonen gelegd. Hierdoor is het werken met POP s momenteel eerder een fragmentarisch en adhoc gegeven. Ook op technologisch vlak bestaan er nu reeds instrumenten, maar deze zijn niet gestandaardiseerd en enkel toegespitst op specifieke loopbaantransities (bv. het ontwikkelen van één competentie) van welbepaalde groepen van individuen die een ondersteuning kunnen bieden. Het POP-project heeft een kerntraject (sociale innovatie) en een complementair traject (technologische innovatie) die weliswaar elk afzonderlijk hun eigen richting volgen, maar die elkaar ook wederzijds beïnvloeden. Daarnaast worden in een afzonderlijke werkgroep ook de privacyvraagstukken ivm POP onderzocht. Zie ook schema p. 4 Visienota POP (versie 25/10/2012) 31

32 Visienota POP (versie 25/10/2012) 32

33 Sociale innovatie Met dit project beogen we de gebruikswaarde van POP aan te tonen en een breed draagvlak te ontwikkelen voor een veralgemeend gebruik van POP. We wensen het werken met POP algemeen ingang te doen vinden bij de burger, werkgevers en de dienstverleners die actief zijn op de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken diende op een aantal vragen een antwoord geformuleerd te worden: wat kan een POP betekenen in diverse contexten en voor diverse doelgroepen? Hoe moeten begeleidingscontexten worden aangepast om een optimaal gebruik van de POP mogelijk te maken? Hoe kan het door verschillende belanghebbenden en door de persoon zelf functioneel worden gebruikt? Heeft het gebruik ervan daadwerkelijk een invloed op de werkzaamheidgraad en de duurzaamheid van de tewerkstelling? Maakt het de persoon sterker qua positie op de arbeidsmarkt? Om deze vragen uit te klaren werden in verschillende contexten pilots gedraaid. Deze pilots kunnen beschouwd worden als onderzoekscontexten waarin we enerzijds het POP-model wilden verfijnen en anderzijds een antwoord wilden krijgen op een aantal vragen die in volgende thema s kunnen gegroepeerd worden: effecten, methodieken en instrumenten, overdraagbaarheid en standaardisering en professionalisering. Door middel van twee ESF-oproepen (202 en 217) werden binnen verschillende contexten via professionele dienstverleners een groot aantal POP-trajecten gerealiseerd. Aandacht ging hier o.a. uit naar het ontwikkelen van best practices en het uitwisselen van ervaringen over de verschillende contexten heen. Het grote aantal gerealiseerde trajecten laat ons toe een gefundeerd antwoord te krijgen op wat POP kan betekenen voor alle betrokken partijen op de arbeidsmarkt. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) kreeg in dit verband een onderzoeksopdracht van het ESF-agentschap. Dit resulteerde o.a. in een verfijning van het POP-concept en een POP-definitie (zie ook p. 13). Voorafgaandelijk werd aan de stuurgroep (bestaande uit de sociale partners, het ESF-agentschap, de SERV, Syntra, Departement Onderwijs, Departement WSE en het kabinet van Minister Muyters) en aan het brede werkveld een algemeen concept voor een POP-model ter discussie voorgelegd (zie ook p. 7-10). In een volgende fase werd dit model d.m.v. workshops verder verfijnd (zie ook p.11-12). VDAB en het departement WSE namen hierin een regierol op. Om de afstemming met het complementaire traject (technologische innovatie IWT-traject) optimaal te laten verlopen werd er geopteerd om voorafgaandelijk hierover een tweetal workshops te laten plaatsvinden met de ESF-promotoren die POP-trajecten uitvoerden. Doel hiervan was om de gewenste functionaliteiten (d.m.v. beschrijving in usecases ) van de applicatie in kaart te brengen.. Technologische innovatie (IWT-traject) Om bovenstaande sociale doelstelling te ondersteunen, dient hiervoor een applicatie te worden ontwikkeld. Dit gebeurt door middel van een complementair traject i.s.m. IWT. Deze applicatie dient flexibel genoeg te zijn om alle mogelijke loopbaantransities (opleiding, werk ) van ieder individu te kunnen ondersteunen, uitgaand van een generiek persoonlijk ontwikkelingsproces, en kan gebruikt worden door zowel het individu als de professionele begeleiders (intermediairen). Om hieraan tegemoet te kunnen komen, zal de applicatie aan volgende algemene voorwaarden dienen te voldoen: 33

34 De applicatie dient gebruikersvriendelijk, intuïtief en laagdrempelig te zijn. De applicatie dient veilig te zijn: de burger is en blijft ten allen tijde eigenaar van zijn persoonlijke data. Hij dient ook de mogelijkheid te hebben om differentieel gebruiksrechten te verlenen aan derden. De applicatie moet niet enkel op zichzelf kunnen functioneren, maar moet ook de mogelijkheid bieden om gekoppeld te worden met reeds bestaande e-portfolio s en HRsystemen (inhoudelijk en technologisch) waarbij achterliggend kan gedacht worden aan het gebruik van standaarden (oa HR-XML). Instrumenten om loopbanen beter te (zelf)sturen, hebben meer kans op slagen indien ze maximaal aansluiten op bestaande (begeleidings)kaders en instrumenten. De applicatie dient ook rekening te houden met een aankomende generatie voor wie GSM, PC en internet in hun werk/leef/sociale wereld de standaard communicatie-, informatie- en (sociale) netwerkinstrumenten zijn Privacy Werken met POP s betekent ook werken met persoonlijke gegevens. Gezien de sterke link met Mijn Loopbaan en de gelijkaardigheid van de (privacy-)vraagstukken worden deze op elkaar gealigneerd. 34

35 POP-model Algemeen Concept Situering: Een POP is, net zoals een portfolio, een instrument/middel dat voor de individuele burger als ondersteuning kan dienen om op een bewuste manier zijn/haar (levens)loopbaan vorm te geven. Om het mogelijk te maken om POP s in verschillende contexten te kunnen toepassen, is er geopteerd om te vertrekken vanuit het achterliggende, generieke (POP)proces en niet zozeer op de uiteindelijke vorm en onderdelen van het persoonlijke ontwikkelingsplan. Doordat - afhankelijk van de context - de finale doelstelling van het werken met POP s sterk kan verschillen, zal dit immers ook zijn weerslag hebben op de vorm en inhoud van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Het model zoals het hieronder wordt beschreven, is zo omvattend mogelijk opgevat. In de praktijk zal doorgaans enkel ingezoomd worden op die onderdelen die relevant zijn voor de (transistie)vraag van de burger. POP-model: Wanneer de burger geconfronteerd wordt met een transitie in zijn (levens)loopbaan (hetzij vanuit een innerlijke nood, hetzij opgelegd door externe omstandigheden) zal hij om de transitie efficiënt te kunnen maken een proces doorlopen. Tijdens dat proces zal hij enerzijds dienen stil te staan bij zichzelf (wensen, interesses, passies, competenties, kwaliteiten, waarden ) en anderzijds bij de realiteit van de buitenwereld (de arbeidsmarkt, sociale wetgeving, mobiliteit, verwachte competenties ). Niet enkel zal hij moeten stilstaan bij deze twee werelden maar hij zal deze ook aan elkaar dienen af te toetsen. Het is vanuit de confrontatie van deze twee werelden dat er inzichten ontstaan. Het is vanuit deze inzichten dat vervolgens voornemens kunnen worden gedefinieerd die nadien in concrete acties kunnen worden vertaald. De concrete uitwerking van deze acties komen terecht in het persoonlijk ontwikkelingsplan. De vorm en de elementen waaruit dit plan bestaat, zijn afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt en kan dus ook sterk van elkaar verschillen. 35

36 Wanneer acties die in het persoonlijk ontwikkelingsplan werden vastgelegd zijn uitgevoerd, kunnen deze geëvalueerd worden. Dit genereert op zijn beurt nieuwe inzichten die vervolgens opnieuw kunnen afgetoetst worden. Het persoonlijk ontwikkelingsproces start aan een nieuwe cyclus. Het POP-proces is dan ook een circulair en continu proces waarbij de burger telkens verdere stappen in zijn ontwikkelingsproces zet. Het verankeren van de ontwikkelde competenties, loopbaanwensen, inzichten enz. gebeurt in een portfolio. Deze portfolio zal ook steeds het startniveau zijn van waaruit een ontwikkelingsproces vertrekt. De portfolio zal dan ook steeds evolueren en uitgebreider worden. Afhankelijk van de context en de karakteristieken van de burger zelf, zal de focus van de persoonsanalyse en de arbeidsmarktanalyse verschillend zijn. Ook de concrete uitwerking van het persoonlijk ontwikkelingsplan zal bijgevolg verschillend zijn. Aan welke voorwaarden dit moet voldoen (bvb. al dan niet volgens SMART-principe), wordt in dit model niet gedefinieerd. Het enige criterium dat vooropgesteld wordt, is dat het het circulaire en continue karakter van het proces dient te bestendigen. 36

37 POP-model Operationeel concept versie 1 (procesblokken) Situering: Eén cyclus van het bovenvermelde POP-proces werd verder uitgewerkt en opgesplitst in 7 verschillende generieke procesblokken (grijs gemarkeerd). Procesblokken: 1. Aanleiding: In zijn (werk)leven zal de burger op verschillende ogenblikken en in verschillende contexten geconfronteerd worden met transities van de ene naar de andere situatie. Om deze efficiënt te laten verlopen is het in de eerste plaats noodzakelijk dat het einddoel - de uiteindelijk gewenste situatie - duidelijk uitgeklaard wordt. In veel gevallen is het benoemen van de gewenste situatie een vanzelfsprekend iets, maar dit is niet steeds het geval. 2. Huidige situatie: Niemand is een onbeschreven blad. Iedereen vertrekt steeds vanuit een specifieke en unieke beginsituatie. Het is daarom ook belangrijk dat de burger in zijn ontwikkelproces een zicht krijgt op deze beginsituatie. Dit vormt immers de basis om zijn ontwikkelacties te kunnen bepalen. Afhankelijk van de aanleiding, de context en het einddoel van het ontwikkelproces kunnen meer of minder domeinen geanalyseerd worden. 3. Ontwikkelpunt(en): Wanneer de gewenste situatie duidelijk is gedefinieerd, kan er op zoek gegaan worden naar die elementen (competenties, attitudes, ) die ontbreken en/of ontwikkeld moeten worden om tot het einddoel te komen 4. Opties: Nadat de burger een duidelijk zicht heeft gekregen op zijn einddoel, de ontbrekende schakels om daar te geraken en zijn startpunt is het moment aangebroken om uit de (mogelijke veelheid aan) opties een keuze te maken en te beslissen welke ontwikkelacties (welke, hoe, wat, waar, wanneer) 37

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Bestek Evaluatie Youth in Action Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd t.a.v. Johan van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E)

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C)

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: MNK Communicatie.

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: MNK Communicatie. Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden MNK Communicatie Artikelen 1. Definities 2. Algemeen 3. Geheimhouding 4. Aanbiedingen 5. Overeenkomsten 6. Opdrachten en termijn van uitvoering 7. Honorarium, kosten

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Verslag infovergadering 09/04/2013 - Uitbesteding Outplacement in kader van het SIF

Verslag infovergadering 09/04/2013 - Uitbesteding Outplacement in kader van het SIF Verslag infovergadering 09/04/2013 - Uitbesteding Outplacement in kader van het SIF Overzicht van de ingediende vragen en de antwoorden zoals besproken tijdens de infovergadering. De vragen die tijdens

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie