Demand marke*ng: de woningeigenaar verleid Best prac*ces en marke*ng learnings van 14 Blok voor Blok projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demand marke*ng: de woningeigenaar verleid Best prac*ces en marke*ng learnings van 14 Blok voor Blok projecten"

Transcriptie

1 Demand marke*ng: de woningeigenaar verleid Best prac*ces en marke*ng learnings van 14 Blok voor Blok projecten Rapportage kwalita*ef onderzoek sept- nov 2013 Versie 24november2013

2 Aanleiding Blok voor blok moet op grote schaal energie besparen in de bestaande bouw, zo is bij de start gesteld. Veer*en projecten zijn van start gegaan met Blok voor Blok (BvB). Commerciële marktpar*jen, gemeenten, woningcorpora*es en provincies voeren een gezamenlijk plan uit om jaarlijks minimaal woningen per gemeente energiezuiniger te maken. Naast deze kwan*ta*eve doelstelling heef Blok voor Blok ook een kwalita*ef kennisvergaardoel: wat hebben deze veer*en projecten geleerd in het ac*veren van de vraag woningbeziiers en het ontsluiten van het aanbod om te investeren in de energiezuinigheid van hun woning? We zijn inmiddels ruim twee jaar verder. Nadat de projecten met hun consor*a elk hun proposi*es hebben georganiseerd, worden woningen verbeterd. Niet elk project is echter even succesvol: er zijn er slechts enkele gemeenten die hun kwan*ta*eve doelstellingen halen. De consor*a hebben ieder een eigen aanpak ontwikkeld en zijn gericht op één of meerdere doelgroepen: huurders, Verenigingen van Eigenaren (VVE s) en par*culiere woningeigenaren. Elk BvB- project legt zijn eigen accenten in de marktbewerking. Medio 2014 moet er een advies voor de Minister en de Tweede Kamer liggen. Bij de start van het project is geconstateerd dat de bouwsector nogal naar binnen gekeerd is en nog flinke stappen moet maken als het om klanuocus gaat.

3 De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat marke*ng een essen*ële succesfactor is in de Blok voor Blok aanpak, zeker omdat de bouw- en installa*ebranche tradi*oneel sterk aanbodgericht denkt en werkt en energiebesparing voor een gemiddelde woningbeziier veelal nog een low- involvement onderwerp is. De omslag naar een klantgeoriënteerde werkwijze is hierin geen sinecure gebleken, aangezien de meeste projecten aangeven de eerste 1-2 jaar vooral bezig zijn geweest het aanbod te organiseren en de communica*emiddelen te maken. Nu we onze winkel ingericht hebben, blijkt het las*g te zijn de klanten binnen te krijgen, is een veelzeggende quote van een van de consor*a. Interessant is dat de klanievredenheid, daar waar het gaat om het resultaat in termen van comfortvergro*ng en/of besparing, goed scoort. We kunnen dus stellen dat woonconsumenten posi*ef zijn, wanneer zij eenmaal in ac*e zijn gekomen en de procesma*ge hobbels in de samenwerking met de uitvoerders hebben genomen. Samengevat blijken er twee grote marke*nguitdagingen te zijn binnen Blok voor Blok: Vraagac*va*e KlanUocus aan de aanbodzijde

4 Social marke*ng Emma Heemsom, Engelse Harts*ch*ng: The beauty of social marke*ng is that it doesn t try to point the finger and tell people things, but starts from where they are now. So we can build programmes that people really want and will respond to.

5 Onderzoeksvragen 1. Hoe slagen de 14 Blok voor Blok consor*a er (niet) in par*culiere woningbeziiers maximaal te verleiden te investeren in een energiezuinige woning? Wat werkt goed? Wat werkt niet? 2. Kunnen we - op basis van voorgaande learnings - algemeen geldende adviezen geven voor de meest effec*eve marke*ngaanpak, met ruimte voor couleur locale? Anders geformuleerd: hoe bereiken we mensen met een latente behoefe, maken we deze manifest en verbinden we deze concrete vraag met het aanbod van leveranciers van energiebespaarmaatregelen.

6 1. De projecten en hun eigenheid

7 Wat elk project eigen (uniek) maakt in zijn marktbenadering Amersfoort: Stadsbrede aanpak (geen enkele groep uitsluiten) met sterke koppeling doelgroepsegmenta*e en par*cipa*einstrumenten. Focus op klantrela*e opbouwen in plaats van transac*es. Daarom bijv. ook kleinere producten als levering DHZ- pakkeien en isola*emateriaal. 033energie maakt gebruik van een stevige branding en zet het als merk in de markt. Ook de gemeente (belangrijke afzender van communica*e) en de Rabobank ziien in het consor*um Groningen: We kunnen iedereen bedienen die zich meldt. Provincie Overijssel: 25 gemeenten en bedrijfsleven bij elkaar gebracht. Focus op (ligt op koers!) par*culiere woningen energiezuiniger maken en vooral ook: voorsorteren (vanaf de start) op de markiransi*e waarin bedrijven (ondersteund door gemeenten die regie nemen in marke*ngcommunica*e) het werk doen, de OH terugtreedt en de Provincie er instrumenten omheen ontwikkelt (premieregeling en duurzaamheidsleningen). Kernvraag: hoe kunnen we de conserva*eve houding in bouw- en installa*ebranche helpen ombuigen? Breda: Al in 2009 gestart met S*ch*ng Bredase Energie Services (BRES). Uniek: in combina*e drie bouwstenen: werken via bewonerscomites, hele keten faciliteren vanuit 1 plek (van consumentac*va*e tot uitvoering) en financiering (kredieuaciliteiten bieden) Den Bosch: We geloven niet in massamediale campagnes, maar bundelen de krachten in de buurten. We faciliteren de mensen in de buurten (begeleiden, tools geven), en gaan niet met onze drie bedrijvenzelf de markt bewerken. Hardenberg: Al voor start BvB begonnen. We blijven methoden uitproberen: werken via sociale structuren (buurtverenigingen), gesegmenteerde bandering op woningleefijd en - type, benaderen jonge- bewonersstraten met zonnepanelen, energieadviseurs. BlijF moeilijk; 1- op- 1 marke*ng met de energieadviseur heef hoogste conversie.

8 Wat elk project eigen (uniek) maakt in zijn marktbenadering 2/2 RoMerdam: Wat later op gang gekomen, eerst focus op organiseren samenwerkingen. Aantallen komen nu vooral uit huursector (ism corpora*es), maar inten*e is te groeien in part.markt. Online- plauorm is de spil in de marke*ng, face- to- face ondersteund met straatambassadeurs (nu ca. 20 local hero s gevonden. Zij komen centraal te staan in de website (november live). Hybride model: RoIerdam werkt zowel stadsbreed als wijkgericht via VVE en en par*culieren, zoals in de Molierebuurt nu. Eindhoven: Is nog geen succesvol project. BvB neemt de intrinsieke mo*va*e van woningeigenaren als vertrekpunt en focust op gecommiieerde klanten, en werkt om die reden niet met een gra*s adviesproposi*e. De ervaring is hier dat gra*s adviezen vervolgens veelal bleven liggen en er niks mee werd gedaan. Dat moest anders. Er voor een sterk economische insteek gekozen. Amsterdam richt zich op de allermoeilijkste (zeggen ze) doelgroep: de vele VVE en in de stad (van alle A damse huishoudens is 50% onderdeel van een VVE). Voordeel: zij zijn al georganiseerd ( maar veel gedoe en gezeur ) Deventer heef dezelfde (5Plus1- )aanpak als Den Bosch. Energiecoaches proberen buurtbewoners te vinden die vijf mensen uit hun buurt aan tafel krijgen. Maar: Ik heb er geen fiducie in dat dit op grotere schaal gaat werken. Ik laat me graag verrassen, zegt Van Os. Tilburg heef met name de aanbodzijde strak georganiseerd. Het biedt mensen keuze uit gecontracteerde aanbieder die moeten voldoen aan strenge eisen en criteria. Op die basis kan het de Tilburgse energiegaran*e geven: woningeigenaren kunnen rekenen op een voorgecalculeerde verbruiksbesparing. Deze is gebaseerd op de EPA- adviezen van par*cipant Segon, die door de gemeenten voor 50% worden gesubsidieerd. In feite slaagt Samen geef Energie er zo in het keuzemoment naar voren te halen. Door *jdens het advies alvast de bouwkundige me*ngen te doen, kan in het advies ook meteen de kostprijs van de maatregelen mee worden genomen. Evenals een arrangement voor de financiering. Haarlem focust met een boiom- up aanpak op woningcorpora*es en VVE en. Dat doet het reac*ef, door goed aanslui*ng te zoeken op wat er in de wijken leef. Mensen melden zichzelf. WaI voor WaI werkt niet op basis van funnels en conversies, maar geef mensen de *jd en geef de voorkeur aan warme in plaats van koude acquisi*e.

9 2. Segmentatie (doelgroepen)

10 Segmenta*e: op wie richten we ons? (1/2) Amersfoort: Aanbod voor iedereen. Ook huurders en VVE en. Segmenta*e (aankoop bestanden) op o.a. besparingspoten*e en leefijd wordt gekoppeld aan de meest effec*eve par*cipa*einstrumenten. Groningen: Mikt op alle inwoners (met name via online) en offline op het laaghangende fruit (woningen met hoog verbruik en hoog inkomen) Overijssel: focus op iedereen die wil en kan. We focussen op de natuurlijke momenten waarop mensen beslissen over duurzaam energieverbruik (life- events als verbouwing, verhuizing, kinderen krijgen, bepaalde leefijd etc.). Daarom is samenwerking met banken/hypotheker zo cruciaal, want dit raakt direct de woningwaarde en de woonlasten. >> boeiend: top- of- momentstrategie beter benuien!! Breda: We hebben de wijken van de stad beoordeeld op hun energiebesparings- en hun sociale poten*eel (2- assenmodel!), en zijn bij de kansrijkste begonnen. Maar nu beginnen wijkcomités zich zelf bij ons te melden. Dan geven we het sociale poten*eel graag voorrang. Den Bosch heef de wijken geanalyseerd en kijkt naar WOZ- waarde, woningenergielabels, inkomensklasse. Binnen de voorkeurswijken wordt ac*ef gezocht naar ambassadeurs, via wijkraden, cafe s etc. We begonnen in de buurten met veel par*culier woningbezit, hogere inkomens, woningleefijd (jaren 50-80), energielabels en gezinssamenstelling, maar merken dat spontaan ook andere wijken zich melden. Wijken verschillen sterk in leefijd van huizen, type mensen, poli*eke kleur, opleidingsniveau en huur- par*culier. We hebben nu 4 wijken gedaan en zien dat hoogopgeleiden hun woningen al op orde hadden (hier ingestoken op zonnepanelen) en andere wijken nog nauwelijks beseffen wat ze verbruiken (bewustwording als primaire insteek). Vraag voor ons nu is hoe we binnenkomen bij gemengd bezit situa*es, zoals appartementencomplexen verdeeld over VVE en en woningcorpora*es. RoMerdam: zit nog in verkennende fase, nog geen gerichte segmenta*e. Wel: bepaalde straten specifiek benaderen, bijv. door van bestaande structuren (VVE en) en lokale ini*a*even gebruik te maken, zoals het Opzomeren.

11 Segmenta*e: op wie richten we ons? (2/2) Eindhoven: is begonnen met wijken met een hoog energieverbruik en een grote gelijksoor*gheid (om op schaal te kunnen werken en lagere tarieven waar te maken). Amsterdam: focus op VVE en. Deventer ziet alle par*culiere woonconsumenten als doelgroep, maar kijkt in de marktbenadering primair naar de de bespaarpoten*e van woningen: welke het het grootste comfort- en energieverbruiksprobleem. Tilburg merkt dat 55- plussers de interessantste doelgroep zijn, maar helaas zonder dat dat posi*ef correleert met bespaarpoten*e van hun woningen. Deze mensen hebben *jd en geld, en willen steeds vaker in hun woning blijven wonen, en wat voor het milieu betekenen. We hebben een harde les geleerd: we focusten ons vanaf de start op de jaren 70 woningen, maar wat bleek? Vorige genera*es bewoners hadden al het nodige gedaan met hun verbouwingen. Hierdoor was het complexer dan gedacht om maatregelen in kaart te brengen en offertes te maken, wat de conversies geen goed deed. In 2013 hebben we tot oktober zo 560 huishouden benaderd, en doen er nu 130 mee. Tilburg naam in zijn segmenta*ekeuzes de volgende criteria mee: verbruikscijfers (straatniveau), bouwkundige gegevens per woning, gemeentelijke administra*e (leefijdsklassen, inkomensklassen, gezinssamenstelling) en lifestyle- kenmerken (de zgn. Mozaikprofielen om de beste communica*eaanpak te bepalen. Haarlem heef geleerd dat woningbeziiers met de hoogste inkomens in de oudere woningen wonen, waar maatwerk de standaard is en met kleine investeringen mindere te doen is. De grootste poten*e zit in de woningen uit , waar echter veelal mensen met minder financiële draagkracht wonen. Hier kan echter wel seriema*ger worden verbouwd. Haarlem heef daarom een ontzorgingspakket met auetaling via de energierekening ontwikkeld. Bewoners stap- voor- stap meenemen, dat past bij deze laatste doelgroep.

12 3. Drijfveren

13 Inhoudelijke triggers en consumer insights 1/4 Groningen: Vraaggericht werken komt moeizaam van de grond. Ook ons aanbod beperkt zich nog steeds tot een stappenplan, waarmee wij het pad dat de consument in onze ogen moet doorlopen voor hem definiëren. We zouden meer open vragen moeten stellen: waar heef u behoefe aan? Hoe kunnen we U helpen? Overijssel: Proposi*e die werkt: garanderen dat de energierekening ook echt terugloopt, hoge kwaliteit van de uitvoering en inspelen op comfort (mn vrouwen): gezellig spelen op de vloer met de kinderen. Iedereen krijgt woningdossier gra*s; alles begint met inzicht in je woning. Tot ,- willen/kunnen mensen zelf nog investeren; daarboven zijn leningen relevant. Onder de eerste vallen: spouwmuurisola*e (75%), vloerisola*e (18%) en dakisola*e (6%). Duurzaamheidsleningen worden aangevraagd voor zonnepanelen (70%, ca 8000,- ), HR- ketels, warmtepompen etc. (5-6%, ca ,- ) en isolerende maatregelen (25%, ca 10000,- ) Den Bosch: Triggers zijn 1) geld besparen en rendement (een spouw isoleren levert meer rendement dan het geld voor 2% op de bank), 2) duurzaamheid (zonnepalen zijn populair, en een eerste stap in de bewustwording), 3) comfort (op redelijke afstand van de vorige 2). We merken dat het rendementsargument nog niet zeker genoeg is en zoeken naar meer wetenschappelijke onderbouwing, zodat we het ook echt kunnen garanderen. Inzicht van nu is ook dat de meer vermogende mensen meer via besparingsmo*even benaderd moeten worden, en dat zij individueler gericht zijn en dus minder vanuit sociale cohesie te benaderen zijn. Ze zijn ook kri*scher; ontzorgen heef een wat andere lading bij hen. RoMerdam: Je moet aansluiten op wat er bij de mensen leef. Zo zoeken wij de combina*e met bijv. achterstallig onderhoud van woningen om twee vliegen in klap te slaan. Wij geloven in een luch*ge benadering. Als we op een zaterdag in een winkelcentrum mensen gaan benaderen, moet je niet meteen met de rekentool gaan zwaaien. We benaderen mensen niet alleen vanuit energiebesparingsop*ek, maar nemen ook woningonderhoud of bijv. veiligheid als insteek. Comfort speelt ook een grote rol, zeker omdat er hier veel woningen zijn met vochtproblema*ek in kruipruimtes. Met vloerisola*e pakken we dat meteen aan. Geluid is ook zo n issue hier. Met dubbel glas is ook dat te combineren met energiebesparing.(het project in RoIerdam is onderdeel geworden van het bredere project Versnelling 010; daar is nu een communica*ebureau voor ingehuurd. De communica*e wordt daarom breder dan over het blok voor blok project alleen.)

14 Inhoudelijke triggers en consumer insights 2/4 Amersfoort: Het Woningdossier is voor alle Amersfoorters vrij toegankelijk (afgekocht door consor*um) en daar hebben zo n mensen gebruik van gemaakt. betrokken in het consor*um werkt met de Jung archetypen en gaat uit van de gedachte dat mensen verschillen in besluitvorming: sommigen willen alle feiten afwegen en anderen nemen impulsiever een besluit. Daar wordt de website op ingericht. Amsterdam hanteert vijf beweegredenen: comfort, rendement, meerwaarde voor het huis, milieu en gemak (ontzorgen). Zoveel bewoners, zoveel smaken is het moio; elke bewoner heef zijn eigen goede drijfveer. Mensen zijn het meest gevoelig voor geld besparen : Als je dat inzichtelijk maakt heb je ze binnen. Samen is het kernwoord Eindhoven: We hebben het sterk economisch ingestoken door op energiebesparing te gaan ziien (besparingswinst, waardes*jging huis, courantheid huis). Mensen moeten het ona{ankelijke advies zelf betalen. Wij zorgen voor een zorgvuldige selec*e van bouwbedrijven, bieden inkoopvoordeel en houden toezicht op de geleverde kwaliteit. En zijn eerlijk en transparant in onze aanpak. Maar mensen vragen vooral hoeveel kor*ng ze krijgen. We merken dat het niet aanslaat, en hoogstens de mensen aantrekt die al met energiebesparing bezig waren. Voor het op grotere schaal ac*veren van buurten is het ongeschikt. Het is toch teveel een wij weten wat goed voor u is - benadering. Deventer zet comfort bovenaan en hanteert het mo*ef woonlasten (in combina*e met comfortverbetering) secundair. Veel mensen kunnen hun lasten, ondanks de crisis, nog steeds betalen. Is het luiheid dat ze hier niks aan doen? Mensen steken hun energie liever in leukere dingen als de aankoop van een ipad. Meer comfort tegen dezelfde kosten, dat werkt. Zeker als je hiermee inspeelt op de vrouw, die toch vaak de beslisser is. Dan weegt het voor veel mensen wel tegen het gedoe van een verbouwing op. Hardenberg: De vrouw heef een grote rol in de DMU; de man mag vaak de uitvoering coördineren. Vrouwen willen weten: waar hebben we het dan over? Gezond wonen en veiligheid zijn voor hen ook triggers. Energiebesparing vaak niet. En verder: Er is veel behoefe aan advies van de ona{. Expert. Mensen denken bovendien niet in twee labelstappen, maar bepalen zelf wat zij willen, stap- voor- stap. We moeten niet denken dat energiebesparing zo n high- involvement thema is. We brengen de informa*e heel dicht bij de mensen, dan is er de grootste kans op een klik.

15 Flow Resulting onderzoek (2013)

16 Inhoudelijke triggers en consumer insights 3/4 In Den Bosch zijn de sociale bewijskracht en schaarste belangrijke aspecten in de communica*e weergegeven door cijfers hoeveel bewoners er al meedoen in een wijk door thermometers te gebruiken en dit te koppelen aan een kwantumkor*ng. Ook in Deventer wordt het boiom- up marke*ng model gehanteerd. De menukaart op de website wordt als een marke*nginstrument gezien; mensen klikken een maatregel aan op de woning, en op basis van de EPA wordt er doorgerekend wat het oplevert. Van belang bij de communica*e in Tilburg is de TEG. Het logo Samen geef Energie wordt zowel door het consor*um als door de gemeente gebruikt. Bewoners in poten*ële wijken worden op naam benaderd in samenwerking met de gemeente, wijkbenadering vindt ook plaats via bijvoorbeeld een dorpsraad. Hardenberg kwam uiteindelijk tot de conclusie dat zij diverse aanpakken willen uitproberen, wat resulteerde in drie aanpakken binnen het blok voor blok project: Pak Zelf Aan (klussen), Pak de Ac*e Aan (aanbieders) en Pak Samen Aan (collec*ef) en daarbinnen worden diverse ac*es georganiseerd. Deze ac*es zijn bijvoorbeeld: deur voor deur langs gaan bij 700 woningen voorafgegaan door een brief van Pak Aan verzonden door de gemeente, in combina*e met warmtebeelden in het Woningdossier waar 300 woningen ac*ef mee aan de slag gegaan zijn (een MmM ac*e); een ac*e van een drietal energieadviseurs (aanbieders); en ac*es via een kleinere en grote wijkvereniging (collec*ef). Omdat het in Utrecht tegenvalt wat de inspanningen via warmtescans en ambassadeurs tot nu toe opleveren, wil men zich begin 2013 gaan richten op woningen in de stad. Daarvoor is wel een andere marke*ngaanpak nodig. Tilburg ervaart dat het creëren van (mentale) schaarste effec*ef is, in combina*e met sociale peer pressure. Door het proces efficiënt in te richten en inkoopvolumekor*ngen te organiseren (bijv. 23 HR- ketels voor 1 straat), kan een kor*ng van zo n 30% behaald worden met behoud van een interessante marge voor de bouwer.

17 Inhoudelijke triggers en consumer insights 4/4 Breda: financiering is belangrijk; 30-35% heef het geld niet, en banken lenen niet uit. Onze lening gerelateerd aan de opbrengst, en niet zozeer aan de bewoner als persoon. Bewoner kan het nu dus kredietneutraal financieren. We werken wijk voor wijk en slagen er in zo n 10% (early adopters) mee te laten doen. Hiermee ontstaat reuring en gaat het van mond- tot- mond. Vertrouwen ontstaat als de bewoners er zelf achter staan en met elkaar gaan praten. We houden onze proposi*e heel eenvoudig en ziien op 1) geld besparen, 2) comfort en 3) de professionaliteit van onze aanpak, overgoten met een sausje van duurzaamheid. Het is saaie materie; laten we het dan ook simpel (en saai) houden Overijssel Alles begint met het inzicht in je eigen woning. Iedereen krijgt in onze provincie daarom zijn woningdossier gra*s. Dit is nog effec*ever dan het maatwerkadvies. Het gaat om de instrinsieke mo*va*e, daar moeten we de slag maken. Mensen hebben verschillende mo*even; daar moeten we op aansluiten. Een combina*e met een slimme meter een een tablet- tool werken versterkend, en maken energiebesparing meer fun. Haarlem lijkt de ul*eme boiom- up pull- aanpak te hanteren: We geven het de *jd. Mensen en ambassadeurs krijgen de ruimte en het vertrouwen, en wordt goed ondersteund met communica*ematerialen, borrelfaciliteiten en grootschalige inkoop. Energiecafes en zelfs Duurzame da*ngshows worden ingezet om geïnteresseerden samen te brengen. We zijn in feite een facilitair bedrijf. Haarlem onderkent drie consumentenmo*even: gemak (ontzorgen), gewin (besparen) en genot (comfort). En vier barrières die bewoners weerhouden van energiestappen: vertrouwen in de adviseur levert de uitvoerder wel de kwaliteit conform het advies? financiële drempels, evenals de vraag: hoe lang wonen we nog in dit huis? het gedoe (rommel, overlast, uitzoekwerk)

18 4. Conversie (en de customer journey)

19 Conversies binnen de klantreis 1/2 Groningen: Cruciale succesfactor is snelheid in het hele proces (opera*onal excellence). Dat is verreweg het belangrijkst. Daarnaast moet het advies gra*s zijn. Mensen betalen niet voor een prijsopgave en dingen als voorrijkosten. Amersfoort: Eerste contact is het moeilijkst, daarna loopt het wel. Minnen scoren we met name op de rela*e van aannemer en klant. Daar gaat soms veel mis. Overijssel: Het gaat om de garan*e dat de rekening echt daalt, de kwaliteit van de uitvoering (en het comfort (mn bij vrouwen). Als mensen met zonnepanelen beginnen, vinden we dat prima. Overijssel biedt duurzaamheidspremie en lening. Ook het maatwerkadvies kan hiermee betaald. Het woningdossier is voor elke inwoners gra*s; alles begint immers met het geven van inzicht in gedrag van mensen zelf. De gemeente is de meest geloofwaardige afzender (ism de ondernemers) en voorziier van bijeenkomsten. WoningbeziIers willen tevoren kunnen vertrouwen op hetgeen wordt geleverd. En over de opbrengst. Zie de Energiegaran*e die Tilburg geef. Breda: Het gaat mis als we onduidelijk communiceren en onze afspraken niet nakomen, bijv. al bij het plannen van de eerste keukentafelgesprekken. Goed scoren we in het vertrouwen (niet de commerciële verkoper zijn) en met het brede pakket maatregelen. Vaak ontstaan aanpalende verbouwingsvragen die de aannemer meteen meepakt. Zoals de ontdekking van verroie vloerbalken bij een vloerisola*eopdracht. We zien het eerste gesprek als een soort APK. Den Bosch: we overtreffen verwach*ng als we de terugverdien*jden, comfortwinsten en onze snelheid laten zien. Minpunten wanneer mensen de aanpassingen als heel complex zien. Men ziet door de bomen sowieso vaak het bos al niet meer. De behoefe aan een ona{ankelijke adviseur is groot. De gemeenterol is belangrijk, met hun energieadviseurs die meekijken met de bewoners naar offertes bijv. (ze geven niet zelf advies). Vertrouwen is heel cruciaal. We werken met adviseurs van Sustain (intermediair met EPA- adviseurs) die voor slechts 45,- een advies geven en je ontzorgen. Omdat zij ook zelf de offerte uitbrachten (met een verdienmodel erachter van kick- backfee s) werden ze als niet- ona{ankelijk gezien.

20 Conversies binnen de klantreis 2/2 Groningen: Iedereen is anders. We moeten als verkopers beter kunnen schakelen en beter aanvoelen waarvoor mensen gevoelig zijn, en ook uit welk potje zij een renova*e gaan betalen. Het maakt nogal wat uit of dat uit het huishoudgeld gaat of via spaar- en beleggingsgeld. RoMerdam: Juist bij de start van het proces moet de bewoners het tempo kunnen bepalen en het gevoel hebben aan het stuur te ziien. Teveel pushen wat verleidelijk is omdat we zo graag willen maakt dat mensen a{aken. We hebben hier gemerkt dat wanneer we een wethouder te vroeg de straat in stuurden voor het lintje- knippen, dat mensen dat niet willen. Amersfoort: Minnen scoren we met name op het rela*onele vlak in de samenwerking met de klant. Want als het klik, loopt het meestal wel. Er zit soms een behoorlijke lompheid in het contact. Hier is nog een wereld te winnen in de bouwsector. We hebben mensen nodig met communica*eve vaardigheden die de goede klik met de klant maken. Overijssel: Het weten wat je geleverd krijgt is soms heel mis*g. De rela*e tussen installateur/bouwer en de klant is de cruciale succesfactor. Bedrijven moeten leren klantgericht te werken, en ook het denken (en calculeren) in vaardighedenop te vormen in denken in concrete producten. Amsterdam heef in de gemeente een belangrijke mede- afzender, evenals in het Rijk (via Ag. NL). Mensen zoeken zekerheid en vertrouwen. De gemeente heef een mooie financieringsregeling neergezet. Dat is heel pre g, aangezien gesprekken met banken en pensioenfondsen tot niks leidden. Voor onze geloofwaardigheid (vertrouwen) is het persoonlijk contact heel belangrijk. Dat werkt alleen als je zowel kennis van financiering als specifieke VVE- kennis hebt.

21 Bron: Flow Resulting

22 5. De promoter (wijk- en straatambassadeurs) Rijn Vogelaar (BvB MasterClass ): De ideale ambassadeurs : - Zijn enthousiast - Willen graag delen - Hebben invloed (!)

23 Werken met promoters 1/2 Groningen: We hebben met name ambassadeurs nodig die de (mentale) drempels van de consument snappen. Dus ook hier differen*ëren. Dus: mensen die goed zijn in financiering, in de uitvoering, in de kennis van maatregelen etc. Dus: matchen van ambassadeur en specifiek vraagthema. G vindt ambassadeurs via a) alert helpdeskmedewerkers, b) de vraag stellen na elke evalua*e en c) door pro- ac*ef mensen in het veld te zoeken. Breda: We profileren ons als van en voor de bewoner. Voor de geloofwaardigheid is het cruciaal dat we geen marktpar*j met commercieel belang zijn. Wel zijn we transparant hoe we geld verdienen. De inkoopvoordeelwinst delen we met de bewoners. Den Bosch: Mensen vertrouwen hun buurtgenoten meer dan commerciële par*jen. De gemeenten in een belangrijke afzender (maar wordt ook wel eens te snel op de subsidies aangesproken). We hebben geleerd dat we de ambassadeurs heel serieus moeten blijven nemen en goed moeten luisteren. Soms hebben we de neiging ons als consor*um (resp. Is van Enexis) teveel zelf te willen profileren, maar dat schaadt het vertrouwen al snel. De aanpak zuiver houden, dat is onze les. Zo hadden we een prach*ge flyer ontwikkeld, maar merkten we dat de mensen toch liever een stenciltje wilden. De buurtbewoner weet heel goed waar hij op in moet spelen. We moeten dit faciliteren, niet meer. Den Bosch coacht de wijkambassadeur om streetwise te worden. En besef: het is hij die het podium moet krijgen (en met zijn hoofd in de krant komt). In Den Bosch is men de wijken, buurthuizen en cafés in gegaan om te horen wat er leef en hoe men aan elkaar verbonden is, en om ambassadeurs te werven. Het bureau 5plus1 merkt onder andere op (bron: IVAM): tussen inten7e en uiteindelijk meedoen zit een factor vier. Het lijkt alsof veel blok voor blok projecten in linksprogressieve steden plaatsvinden wat van invloed is op het succesvol aanslaan bij bepaalde doelgroepen. Soms is er ook een crisis nodig voor er beweging en succes komt. In sommige achterstandswijken bestaat zoiets als learned helplessness apathie bij bewoners en weerstand tegen ingrepen. Met ambassadeurs werkt het goed omdat energiebesparing een gezicht krijgt en het eigen buren zijn. Per wijk of stad kan een ander sen7ment een rol spelen, van zelf doen, tot milieu, of comfort. Maar men kan ook weer als duurzaamheidfreak of decadent gezien worden.

24 Werken met promoters 2/2 Groningen: Wat we per7nent niet willen zijn grote groepsprocessen met straatambassadeurs die las7g te beheersen zijn vanwege hun opschaalbaarheid. Het runnen van een vrijwilligersorganisa7e wordt dan erg complex. We zoeken daarom naar online- manieren om het toch organiseren, want alleen zo kan het. Een bedrijf als AirBnB is wat dit betrer een voorbeeld. Hoe doen zij het? RoMerdam: heef nu ca. 20 local hero s (zowel par*culiere eigenaren als huurders!) gevonden. Zij gaan de buurt in, en zijn met hun verhalen op het nieuwe online- plauorm te vinden. Zij raten ook de aannemers. Amersfoort: Het par*cipa*eproject Straatambassadeurs is tot nu toe het enige succesvolle concept voor een Blok voor Blok aanpak van renova*es. Dit wertk echter alleen in wijken met een grote sociale cohesie. Wat doe je dan in de wijken met de duurdere huizen? Aanpak: op basis doelgroepsegmenta*e wordt kern van een wijk uitgenodigd (DM, flyer) voor wijkbijeenkomst (overige bewoners via h- a- h kranten en de omgebouwde wijkcontainer. Doel: nwe klanten werven, ambassadeurs vinden, m- t- m reclame s*muleren. Amsterdam heef adviseurs aan zich verbonden, die op eigen ini*a*ef veel hadden opgepakt. A dam stuurt wel op het mobiliseren van promoters, maar ziet ook de beperking van ambassadeurs: hun kennis en kunde is beperkt. Zeker in een VVE is dat cruciaal; in par*culiere wijken werkt dat anders. Deventer gaat ac*ef op zoek naar promoters. Het is handwerk : ac*ef langs de deuren gaan en mensen bellen. Tilburg: Vertrouwen is cruciaal, juist in deze *jd. Wij vinden dat de buurtambassadeur niet het verstand hoef te hebben van de technische materie, maar wel een ona{ankelijke posi*e moet hebben met steun van de gemeente. Hij moet vooral uitstralen dat hij de beste aanpak an sich kent, met een offer you can t refuse - gevoel dat comfort, gemak en zekerheid in zich heef. Overijssel: werken met straatambassadeurs, buurtverenigingen en sportverenigingen maakt hoge conversies mogelijk in rela*ef korte *jd, maar is zeer bewerkelijk. Wij prefereren het wanneer de ondernemers zelf hun klanten gaan ac*veren. Isolerende bedrijven zijn hier bijv. heel goed in. Kijk naar hoe Pluimers en Nuon ac*ef deur- tot- deur voorlichten en verkopen. Hardenberg: We werken niet met wijkambassadeurs, wel buurtverenigingen. Sluiten aan op bestaande sociale structuren

25 Bron: Flow Resulting

26 6. Marketingmiddelen en tools

27 Marke*ngmiddelen 1/2 Groningen: Helpdesk, website, flyers en brochures, quickscan met besparingskansen. Combina*e van nieuwsbrieven op maat, e- tools en CRM is de beste combina*e. Social media loopt nog niet: kunnen we bijv. 10 ambassadeurs vinden die online opinieleiders worden?. Amersfoort: bijeenkomsten, DM, flyers, mobiel infocentrum, h- a- h- kranten. Online- marke*ng niet/nauwelijks ingezet lijkt het! Alleen uitnodigen op naam (met gemeente als afzender) werkt goed. Breda: buurtavonden zijn heel effec*ef (ondersteund door site en folder): persoonlijk contact werkt nog al*jd het best RoMerdam: Ook de website moet niet té commercieel overkomen. We ontwerpen de onze echt vanuit de bewoners, en maken bijv. zichtbaar wie in je buurt al bezig is. Onze aanpak is sterk online- ondersteund. We hebben verder een voorlich*ngsbouwkeet waarmee we de straten ingaan en werken met Waifer samen voor de financiering, en zijn hierover nu ook met Rabo en Eneco in gesprek. We hebben van alle VVE en hun bespaarpoten*e gescand. De gemeente wil de eerste hiervan financieel gaan ondersteunen. Eindhoven: De website is de e- commerce spil in de aanpak. Hier kan men een advies bestellen, een eigen woningdossier aanmaken, producten aanvinken en kopen etc. Er is verder van klantenpanels, PR en billboarding gebruik gemaakt, met een groot reclamebudget van ,-. Zonder groot effect. Warmtescans e.d. Niet ingezet. We hebben een hele winkel aan middelen gebouwd. Maar de klanten komen maar niet. Amsterdam geloof in de directe, persoonlijke benadering van mensen via beurzen, markten en info- bijeenkomsten. We laten mensen ook de producten leierlijk voelen, om in gesprek te raken. Dit naast een website en het genereren van keukentafelgesprekken. A dam geloof niet zozeer in warmtescans e.d. (gebruik uitsluitend als voorbeeld), maar zet wel quickscans in (rapport op basis van gegevens die een VVE aanlevert). Deze kost feitelijk 225,-, maar wordt gra*s weggegeven. Dat is een sterke ac*va*e. Haarlem kent o.a. lespakkeien voor basisscholen en VO (kinderen beïnvloeden hun ouders), energieverbruikinzicht voor bewoners va een portal die een vergelijking maakt met de benchmark, het Opgewekte woningspel (DHZ- adviezen dat mensen helpt een collec*ef te starten en het Duurzaam- bouwloket.

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Segon Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland Het is onze missie om energiebesparing èn het duurzaam gebruik van energie binnen het bereik te brengen

Nadere informatie

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C,

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C, ir. Frits Schultheiss lectoraat Duurzame Energie Energieneutraal bouwen Energiearm renoveren: 1. De besparingen op de energiekosten maken extra investeringen mogelijk (route van de Energiesprong); 2. De

Nadere informatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Brabantse Milieufederatie Stichting, non-profit maatschappelijke belangenorganisatie Natuur, milieu, landschap

Nadere informatie

Meer maatwerk in het energieadvies

Meer maatwerk in het energieadvies Meer maatwerk in het energieadvies Notitie Tweede Kamerfractie Cynthia Ortega-Martijn 1 december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Zet gemeenten in 4 2. Toon meer pakketten 5 3. Isolatieinformatie 6 4.

Nadere informatie

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een ESCo? 3. Wat is de meerwaarde van een ESCo? 4. Organisatie en positionering 5. Belemmeringen en risico s 1.1 DEventer Energieke

Nadere informatie

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics?

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Gerben van Ouwendorp (TMG) Remarke'ngevent, 26 maart 2015 Introductie @ouwendorp gerbenvanouwendorp En wie zijn jullie? En wat is jullie rol? Eigenaar Sales

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

SLIM wonen met energie

SLIM wonen met energie SLIM wonen met energie GRONINGEN :SLIM wonen met energie BLOK VOOR BLOK 1 OKTOBER 2012 SLIM wonen met energie People don t buy what they need, the buy what they want SLIM wonen met energie De markt georganiseerd

Nadere informatie

3. Spouw en vloerisola2e nader toegelicht

3. Spouw en vloerisola2e nader toegelicht 3. Spouw en vloerisola2e nader toegelicht 3.1 Huishoudelijk energieverbruik Wat verbruik je waar? Hoe kan je dit verminderen? Waarom spouw en vloerisola2e? 3.2 Spouwisola2e Technische aspecten Wat levert

Nadere informatie

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015 One size fits nobody Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Schot voor de boeg: hoe klantgericht zijn we eigenlijk? NPS +46 +66-2 Onze

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Blok-voor-Blok Hardenberg: PAKaan! 14 juni 2013

Blok-voor-Blok Hardenberg: PAKaan! 14 juni 2013 Blok-voor-Blok Hardenberg: PAKaan! 14 juni 2013 Inhoud Achtergrond Focus en doelstelling Samenwerkende partijen Praktijkproef: vijf pilots Stand van zaken Eerste lessen Vervolg Achtergrond Bewust Duurzaam

Nadere informatie

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing De particuliere eigenaar. Samenvatting. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van Agentschap NL, Energie & Klimaat, Sittard/Utrecht voor Meer Met

Nadere informatie

AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S. 19 oktober 2015

AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S. 19 oktober 2015 AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S 19 oktober 2015 1 INHOUDSOPGAVE Wie is Atrivé? - Team, expertise en relevante ervaringen Visie op verduurzaming Onderdelen plan van aanpak - Bewustwording/communicatie - Onderhoud

Nadere informatie

SLIM WONEN in DE MARNE

SLIM WONEN in DE MARNE Energiebesparing in de bestaande bouw: SLIM WONEN in DE MARNE Programma Welkom Slim Wonen in De Marne, wat willen we doen Rineke van der Wal Energiebesparing in de bestaande bouw, grijpt u die kans? Charlie

Nadere informatie

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland Masterclass Energie op bedrijventerreinen Provincie Zuid Holland 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling is een subsidie van de topsector Energie.

Nadere informatie

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Inhoud Het stappenplan voor de particuliere woningvoorraad... 2 1. Raadpleeg de atlas... 2 2. Kies uw wijk... 2 3. Benader de bewoners 1:1... 3 4. Organiseer

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Doelstelling Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Welke segmenten zijn te onderscheiden?

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen Wat is de groene mug? Nationaal energiebesparingsinitiatief Lokaal energiebesparingsinitiatief Gemeente Haarlem met partners Elan Wonen Spaarnelanden Nuon Ymere Pre Wonen Eneco Provincie Noord Holland

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Woningverduurzaming, waarom dan? 3 The big picture: urgente noodzaak voor CO 2 reductie Klimaatakkoord

Nadere informatie

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl Welkom Buurtbewoners Zorgvlied www.samengeeftenergie.nl Agenda Terugblik op vorige bijeenkomsten Stap 1: Deelname & Groepsvorming Stap 2: Energieadvies Stap 3: Inkoopbegeleiding/Groepsvorming Aanmelding

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent:

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent: VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012 Anne Opent: Wij krijgen Kippen is een project dat is gestart om proces en systeeminnovatie voor elkaar te krijgen. We hebben een prachtige lijst met 50 initiatieven,

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 2 Programma Woningverduurzaming: waarom dan? Hypothecaire

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Het Energie Legioen ... Samen maatschappelijke participatie. 23 september 2014. Anneke van Kollenburg Innovatiemanager

Het Energie Legioen ... Samen maatschappelijke participatie. 23 september 2014. Anneke van Kollenburg Innovatiemanager 23 september 2014 Het Energie Legioen Samen maatschappelijke participatie Anneke van Kollenburg Innovatiemanager Leyla Cakir Participatiemakelaar DOCK Achtergrond Wat zien we gebeuren in de maatschappij?

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering 1 Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol Theun Toering Even voorstellen Theun Toering ComforTrend Samenwerkingsverband 40 installateurs Centrale organisatie tbv Commerciële ondersteuning

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Samen geeft energie. energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt

Samen geeft energie. energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt subsidie voor

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

De NPS, groter dan je denkt

De NPS, groter dan je denkt De NPS, groter dan je denkt Waarschijnlijk heeft u de vraag zelf al wel eens beantwoord: Hoe waarschijnlijk is het dat u organisatie X zou aanbevelen bij vrienden of bekenden? Maar wat kunnen organisaties

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL)

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) April 2012 Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) Deze handout vanuit de presentatie van Hans Schriever tijdens de Actualiteitenbijeenkomst van Legal & General

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Energie Business Case

Energie Business Case Energie Business Case Intro Customer Insights Basis voor klantgericht ondernemen Klant is ook info-kundig (transparant vergelijken) 1. Achtergrond info energiemarkt 2. Winnend Business Model 3. Klantselectie

Nadere informatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Meer met Minder Seminar Energielabel 24 april 2008, Nootdorp Rob van der Meer UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Installatiebranche met circa 5.300 aangesloten bedrijven. Technische detailhandel met circa

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Samenvatting Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Datum 15 augustus 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Projectnummer

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN!

dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN! dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN! STREEF ZELF NAAR NUL OP UW ENERGIEREKENING! Zou het niet geweldig zijn om geen energierekening meer te hebben? Of om die rekening in ieder geval drastisch

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod?

Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod? Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod? 21 oktober 2014 Stendert de Vries Mechteld Bakkeren Huidige situatie Energiebesparing bij particulieren komt moeilijk van de grond Bouwbedrijven vinden het

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Reimarkt Enschede. subsidieaanvraag E=0. 30 oktober 2013. Onderbouwing subsidieaanvraag E=0. Henk Kieft en Ellen van Acht

Reimarkt Enschede. subsidieaanvraag E=0. 30 oktober 2013. Onderbouwing subsidieaanvraag E=0. Henk Kieft en Ellen van Acht datum 30 oktober 2013 werk Onderbouwing subsidieaanvraag E=0 behandeld door Henk Kieft en Ellen van Acht Reimarkt Enschede subsidieaanvraag E=0 Inleiding Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

(Meer) verkopen kun je leren!

(Meer) verkopen kun je leren! (Meer) verkopen kun je leren! Vergroot uw commerciële slagkracht door commerciële zelfreflectie! Door: Etienne Jager > Staat bij u de achterdeur open? > Zelfreflectie in het commerciële proces > Het commerciële

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017

Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017 CUSTOMER JOURNEY OP REIS MET DE WONINGZOEKENDE SENIOR Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017 5 HOOFDVRAGEN Oriëntatie Keuze Bewustwording

Nadere informatie

Whitepaper 10 Online Marketing Insights Voor Notarissen

Whitepaper 10 Online Marketing Insights Voor Notarissen Whitepaper 10 Online Marketing Insights Voor Notarissen Beste lezer, ONLINE MARKETING VOOR NOTARISSEN Bij Bambuu huur je een topmarketeer voor een aantal uur per week. Iemand met verstand van zaken, die

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in Gilze en Rijen? ons

Nadere informatie

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Aanleiding vereniging voor energiebesparing: 1 hogere gemeentelijke tarieven voor verenigingen

Nadere informatie

Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN

Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen

Nadere informatie

Financieringsoplossingen voor duurzame ambities. Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen

Financieringsoplossingen voor duurzame ambities. Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen Financieringsoplossingen voor duurzame ambities Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen Opbouw Financiering corporatie sector Verduurzaming Financiering verduurzaming Geschiedenis Gemeentelijke Credietbank

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Rabobank & MyOrder. Bestellen en betalen met je smartphone. Presentatie voor intern gebruik Rabobank, september 2012.

Rabobank & MyOrder. Bestellen en betalen met je smartphone. Presentatie voor intern gebruik Rabobank, september 2012. Rabobank & MyOrder Bestellen en betalen met je smartphone 25 september 2012 Presentatie voor intern gebruik Rabobank, september 2012 Hoe ziet onze toekomst eruit? De wereld wordt steeds 'mobieler' Nu al

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen Met Travel Builders naar een betere klantreis Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Travel Builders neemt reisorganisaties mee op reis. Naast de prachtige reizen die u als reisorganisatie

Nadere informatie