BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen"

Transcriptie

1 BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen D2 1 Inleiding Aannemersbedrijf Van Ooijen is gecertificeerd voor de diverse bewerkingen die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Daarom geldt dat het hieronder beschreven beleid en werkwijze grotendeels voortvloeit uit / parallel loopt aan de werkwijze zoals deze is beschreven in het Handboek ontwatering / rijping baggerspecie BRL SIKB 7500 / Dit handboek is hoofdzakelijk van toepassing op baggerspecie. Momenteel wordt het Handboek uitgebreid met het oog op de verwerking van de afvalstromen grond, RKGV en bentoniet (dus uitbreiding met BRL SIKB 7500 / 7510 en ). Op het moment dat de certificering voor het uitgebreide Handboek is afgerond, zal dit worden nagestuurd. Voor de volledigheid is het huidige Handboek als bijlage toegevoegd (zie Bijlage Handboek versie D9, ). Hierin staan uitgebreid de procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. De Kwalibo erkenning wordt twee keer per jaar gecontroleerd door het KIWA. Hieronder staat hoofdpunten uit het Acceptatie en Verwerkingsbeleid (AV beleid) beschreven, alsmede de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Voor nadere detaillering / invulling wordt verwezen naar het Handboek. 2 Inkomende afvalstromen 2.1 Doel Doel van de procedure acceptatie afvalstromen is het beheersen van afvalstoffen- en deelstromen, qua volume en soort bij ontvangst voor opslag, be- en verwerking en sortering. 2.2 Aanmelding De ontdoener meldt de afvalstof (bijvoorbeeld telefonisch) aan bij de acceptant. In het Handboek is beschreven welke functies met het oog op de kwaliteitsborging onderscheiden worden, en door wie deze rollen zijn ingevuld. Na een eerste beoordeling verzoekt de acceptant de ontdoener om algemene gegevens over de partij en de noodzakelijk analysegegevens (inclusief toetsing aan de normen) toe te zenden. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium de afvalstof geweigerd wordt. Na ontvangst van de door de ontdoener aangereikte gegevens registreert de acceptant de aanvraag. Er wordt een afvalstroomnummer toegekend. Verder wordt een eerste ontvangstmeldingsformulier ingevuld. De originelen van deze formulieren worden maandelijks toegezonden aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) in Den Haag; een kopie blijft in bezit bij de acceptant. De gegevens worden verwerkt in het administratiesysteem van het bedrijf. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende acceptatiecriteria: Deelstroom Kwaliteit Risico-categorie Be-/verwerking Bestemming Baggerspecie Klasse AW Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie Klasse A Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie Klasse B Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie 1 Klasse NT Laag Ontwateren / elders storten Werk GWW sector of erkende stortplaats Schoon bouw- en Schoon Laag Breken Werk GWW sector sloopafval Snoeihout Schoon Laag Shredderen Biomassa centrale of werk GWW sector Grond Klasse AW Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Grond Klasse Wonen Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Grond Klasse Industrie Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Bentoniet 1 Klasse industrie Laag Ontwateren Werk GWW sector of 1

2 erkende stortplaats RKGV Klasse Industrie Laag Ontwateren Werk GWW sector TAG Gevaarlijk afval Laag Geen Erkende stortplaats 1 alleen in de compartimenten A-C In genoemde afvalstromen (met uitzondering van het schone bouw- en sloopafval en het snoeihout) kunnen de gangbare verontreinigende stoffen aanwezig zijn. Met gangbaar wordt bedoeld: de stoffen waarop routinematig wordt geanalyseerd in milieumonsters: zware metalen en organische verontreinigingen zoals PAK s, PCB s en bestrijdingsmiddelen. De jarenlange ervaring met de verwerking van afvalstoffen binnen de inrichting heeft uitgewezen dat er geen specifieke verontreinigen voorkomen die het verwerkingsproces kunnen verstoren. Het enige dat kan voorkomen dat de gehalten aan verontreinigende stoffen te hoog zijn voor acceptatie. Dat wordt kenbaar gemaakt aan de ontdoener, die dan vervolgens zelf naar een andere, passende bestemming moet zoeken. De ontdoener doet zijn aanvraag aan de hand van de resultaten van onderzoeken die als erkende bewijsmiddelen gelden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe klanten. In het Handboek staat beschreven hoe wordt omgegaan met kleine partijen, en hoe visuele inspectie plaatsvindt bij aanlevering. Acceptatie van partijen die niet vooraf zijn aangemeld komt niet voor. 2.3 In ontvangstneming De baggerspecie, bentoniet en RKGV worden aangeleverd in vloeistofdichte (vracht)wagens of tractoren met kipperbak. De overige stromen worden aangeleverd in een gewone vrachtwagen of tractor met kipperbak. Het laadvermogen van de transportmiddelen is gemiddeld 20 m 3. Alle aangevoerde stoffen worden in principe op de weegbrug gewogen. De hoeveelheid baggerspecie kan echter ook in het transportmiddel worden bepaald (in m 3 ). De vervoerder van de afvalstoffen meldt zich met elke vracht met het bijbehorende geleidebiljet bij de weegbrug. De terreinbeheerder controleert in alle gevallen of het geleidebiljet volledig en juist is ingevuld. Ook zal de terreinbeheerder de vracht zo goed als mogelijk visueel inspecteren. De terreinbeheerder kan besluiten om de vracht steekproefsgewijs te controleren. De aldus verkregen gegevens worden vergeleken met de opgeslagen gegevens in het administratief systeem. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium een afvalstof geweigerd wordt. De chauffeur ontvangt een plattegrond van de inrichting en gaat naar de plaats die als losplaats is aangewezen. De vracht wordt onder toezicht van de terreinbeheerder gelost. Een visuele inspectie vindt plaats. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium een afvalstof geweigerd wordt. De terreinbeheerder weegt het transportmiddel uit en verstrekt de vervoerder twee exemplaren van de gecompleteerde weegbon van de vracht. Het administratieve systeem registreert de acceptatie van de vracht. De afvalstof is feitelijk geaccepteerd. De acceptant heeft van te voren bij de terreinbeheerder aangegeven of de partij voor samenvoeging met andere partijen van dezelfde samenstelling in aanmerking komt. Samenvoeging van partijen wordt in het logboek als zodanig vermeld. Nadat de verwerking voor een betreffende partij is voltooid (opbulken, ontwateren / rijpen, zeven) wordt een uitkeuring uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit door een gecertificeerd bodemonderzoeksbureau. 2.4 Weigeren Bij aanmelding. Als bij het eerste contact tussen de ontdoener en de acceptant blijkt dat het aan te bieden afval niet kan of mag worden verwerkt, wordt het afval geweigerd. De gegevens worden niet geregistreerd en er wordt geen verdere actie ondernomen. 2

3 Bij de aanmelding aan de poort. De terreinbeheerder kan een vracht in zijn geheel of gedeeltelijk weigeren als de informatie op het geleidebiljet niet voldoende is, niet overeenkomt met de informatie in het contract of als deze niet overeenkomt met de aangeboden vracht. De terreinbeheerder registreert elke vracht die bij de poort geweigerd wordt. Alle relevante gegevens worden geregistreerd op het formulier geweigerde vrachten. 2.5 Verwerking In alle gevallen geldt dat er sprake is van een relatief extensieve verwerking: Baggerspecie: ontwateren / rijpen, opbulken, samenvoegen. Het samenvoegen gebeurt aan de hand van de inkeuringsgegevens: uitsluitend partijen van dezelfde klasse worden samengevoegd. Om het ontwateren te bespoedigen, wordt de baggerspecie regelmatig met een grijperkraan omgezet. Grond: opbulken, samenvoegen en zo nodig zeven. Het samenvoegen gebeurt aan de hand van de inkeuringsgegevens: uitsluitend partijen van dezelfde klasse worden samengevoegd De zeefbewerking wordt uitgevoerd om zo nodig de civieltechnische kwaliteit van de grond te verbeteren (grofvuil eruit halen), met het oog op toepassing. RKGV: ontwateren en opbulken Bentoniet: ontwateren en opbulken. Voor alle genoemde stromen geldt dat de verwerking niet is gericht op milieuhygiënische kwaliteitsverbetering (het zijn dus geen reinigingsstappen). De verwerkingsstappen maken de stromen geschikt voor nuttige toepassing in de Grond- Weg- en Waterbouw. Alle uitgaande stromen ondergaan een uitkeuring volgens de voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit. Bij de verwerking van deze reguliere stromen binnen de inrichting wordt visueel waarneembaar grofvuil en ongewenste bijmengingen uit de stroom gehaald en in een container verzameld. De aard van het grofvuil is velerlei: verhardingsmaterialen, fietsen, hout, etc. De volle container wordt naar een erkende afvalverwerker afgevoerd. 2.6 Opslag afvalstoffen, sortering en puinbreker houtshredderaar De ter sortering en breken aangevoerde afvalstoffen (schoon bouw- en sloopafval) worden gescheiden naar soort. De deelstromen die binnen de inrichting worden verwerkt worden direct geplaatst binnen de opslagdepots voor de aangewezen afvalstoffen. Overige deelstromen worden ingezameld op daarvoor bestemde locaties, dusdanig dat geen vermenging met of verontreiniging van andere stromen kan plaatsvinden. De bewerkte bouwstoffen vanuit de puinbreker worden gescheiden opgeslagen, zodanig dat geen vermenging kan plaatsvinden. Voor het schone snoeihout geldt hetzelfde. Er vindt gescheiden opslag plaats, op de plaats waar het shredderen zal worden uitgevoerd. Er kan geen vermenging met andere stromen binnen de inrichting plaatsvinden. 2.7 Inventarisatie Feitelijk wordt het voorraadbeheer dagelijks uitgevoerd: Van alle afvalstoffen wordt dagelijks bijgehouden hoeveel er is aangevoerd. Door deze hoeveelheden te sommeren is de totale hoeveelheid bekend. Het belang ervan is dat als bepaalde hoeveelheden zijn gehaald, verwerkingsstappen kunnen plaatsvinden (breken in het geval van puin; opbulken/uitkeuren in het geval van grond). Op ieder moment is dus bekend hoeveel van een bepaalde afvalstof aanwezig is en waar deze is opgeslagen. 3

4 3 Uitgaande afvalstromen 3.1 Doel Het doel van deze procedure is het bedrijf inzicht geven in de wijze van levering en controle van uitgaande afvalstromen aan derden. 3.2 Uitvoering De afzet van afvalstoffen, deel- en residustromen en eindproducten bij derden vindt veelal plaats op basis van contracten. Het volgende product kan zonder contract bij de poort worden afgehaald: Schoon gebroken puin. Uitgaande afvalstromen onder contract: Een medewerker van het bedrijf neemt contact op met potentiële afnemers. Een afspraak met een afnemer wordt schriftelijk vastgelegd in een contract / prijsafspraak. Alleen een directielid is bevoegd tot het tekenen van contracten en prijsafspraken. De producten worden door (of in opdracht van) de klant opgehaald op het terrein van de inrichting. De transporteur meldt zich met de contractgegevens bij de weegbrug. De terreinbeheerder weegt de vrachtwagen in, wijst de locatie aan waar het product kan worden geladen en roept de kraanmachinist op om de wagen te laden. De kraanmachinist laadt, onder verantwoording van de terreinbeheerder de wagen / tractor. De wagen wordt uitgewogen en de noodzakelijke transport- en geleide formulieren worden aan de chauffeur overhandigd. De gegevens worden bijgehouden in het administratieve systeem van het bedrijf. Vrij af te halen producten Schoon gebroken puin is per vracht af te halen op het terrein van de inrichting. Levering geschiedt te allen tijde tegen een standaard tarief. De werkwijze van aanmelden, inladen etc. is exact hetzelfde als hierboven beschreven. De volgende gegevens worden op een kleine bon (A5 formaat) geregistreerd: NAW gegevens afnemer; Datum; Omschrijving product; Toepassingslocatie; Transporteur; Kenteken; Hoeveelheid. 4 Samenvattend: administratie en registratie Van alle geaccepteerde, geweigerde, in bewerking zijnde en af te voeren (delen van) partijen, afvalstoffen en vrijkomende (rest)fracties word(t)(en) steeds op overzichtelijke wijze het volgende geregistreerd: de datum van ontvangst c.q. afvoer; de NAW-gegevens van de ontdoener/aanbieder; een omschrijving van de herkomst, aard en samenstelling; de Eural-code; de hoeveelheid in volume en/of gewichtseenheid (m 3 en/of tonnen droge stof basis); de (door de ontdoener aangeleverde en/of door eigen inkeuring binnen de inrichting) verkregen analysegegevens dan wel de daarvoor in aanmerking komende vervangende product- of procescertificaten (geldt niet voor geweigerde vrachten); indien vereist gegevens op grond van het Besluit Melden Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke Afvalstoffen; 4

5 de reden van weigering en de bewerker waarnaar is doorverwezen (indien van toepassing); welke partijen wanneer, met welke hoeveelheden en in voor zover van toepassing welke bewerkingslocatie(s) gezamenlijk zijn verwerkt. Daarnaast worden binnen de inrichting gegevens vastgelegd omtrent: actuele positie opslag aangevoerde partijen, bewerkingsclusters en eind- en restproducten (aan de hand van een plattegrond; minimaal één maal per drie maanden); gegevens omtrent de bedrijfsvoering (periode van bewerking e.d.) en (afwijkende) procescondities (logboek; dagelijks bijhouden). Op basis van bovenstaande gegevens wordt minimaal eenmaal per drie maanden een materialen balans opgesteld. Minimaal één keer per jaar wordt een balans opgemaakt van de gedurende dat jaar verwerkte hoeveelheden grond of baggerspecie. Minimaal één keer per jaar wordt een voorraadopname gemaakt. Hierbij worden alle (nog te verwerken) afvalstoffen alsmede de voorraden aan eind- en restproducten ingemeten/geregistreerd. Op dit moment is er nog geen digitale koppeling tussen het registratiesysteem voor de grondstromen en het financiële systeem. Het bedrijf oriënteert zich momenteel op de aanschaf van een dergelijk systeem. Een van de vereisten is dat de gegevens van de weegbrug direct in het systeem kunnen worden opgenomen. De koppeling tussen het registratiesysteem van de grondstromen enerzijds en de financiële gegevens anderzijds gebeurt nu dus handmatig. Aan de hand van de unieke afvalstroomnummers, die in beide registratiesystemen gebruikt worden, kan handmatig te allen tijde gecontroleerd worden of beide systemen met elkaar in overeenstemming zijn. Eventuele discrepanties worden in opdracht van de directie nader onderzocht en verholpen. 5 Evaluatie Aannemersbedrijf Van Ooijen is voortdurend bezig om zijn eigen werkwijze te evalueren en waar nodig te verbeteren. Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd op de kantoorlocatie bij het baggerdepot. Alle relevante onderdelen uit het primair proces worden in principe getoetst: samenstelling in- en uitgaande partijen, hoeveelheden, locatie in het depot, eventuele clustering, materialenbalans. Hierbij zullen circa vijf uitgevoerde projecten worden beoordeeld. Gelet wordt op de inhoudelijke eisen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen, protocollen en voorschriften. Deze jaarlijkse audit is opgenomen in de auditplanning conform ISO Gezien het feit dat binnen het bedrijf de rol van enerzijds vooracceptant / eindacceptant en anderzijds KAM functionaris (voor alle bedrijfsactiviteiten) bij dezelfde persoon ligt, is er een aparte rol voor de het uitvoeren van de interne audits op het baggerdepot in het leven geroepen. Hiermee wordt voorkomen dat de KAM functionaris haar eigen werkzaamheden moet controleren. De eindverantwoordelijkheid van het correct uitvoeren van het acceptatie- en verwerkingsbeleid ligt bij de directie van het bedrijf. Zij zetten interne kwaliteitscontroles op, voeren verbeteringen in de bedrijfsvoering door en nemen zo nodig corrigerende maatregelen. 5

Handboek ontwatering / rijping baggerspecie

Handboek ontwatering / rijping baggerspecie Handboek ontwatering / rijping baggerspecie BRL SIKB 7500 / 7511 Definitief Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. Grontmij Nederland B.V. Houten, 27 maart 2015 9 Verantwoording Titel : Handboek ontwatering

Nadere informatie

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid FA 17040-17-RA Datum: 11 februari 2013 Ref.: RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA 1. Afvalstoffenlijst

Nadere informatie

Het A&V-Beleid en de AO/IC

Het A&V-Beleid en de AO/IC Het A&V-Beleid en de AO/IC van de Poll oud ijzer en metalen handel Datum: 10-03-2016 versie 2.0 1 Inhoudsopgaaf: 1. Beschrijving Inrichting 1.1 inleiding 1.2 algemene gegevens 2. Acceptatiebeleid. 2.1

Nadere informatie

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.)

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.) BIJLAGE 2 AAN : Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek/Provincie Flevoland VAN : Bouwcombinatie SAAone KOPIE : DATUM : 29-10-2013 KENMERK : aanvraag om milieuvergunning asfaltdepot Almere (Poortdreef

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE EN SCOPE 2. TE REGISTREREN AFVALSTROMEN 3.

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE LOUIS KUIJPERS IJZER- EN METAALHANDEL EN CONTAINERTRANSPORT B.V. ENERGIESTRAAT 12 TE DEURNE JMA-rapportnr.: 08.001.AV1

Nadere informatie

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Artikel 1 Doel en toepassingsgebied Het vastleggen van de acceptatie eisen die op de inrichtingen van Post & Haveman van toepassing zijn op derden en eigen personeel.

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Titel Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie

Nadere informatie

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 Inhoud 1. Keteninitiatieven Timmerhuisgroep: optimaliseren logistieke vormgeving puingranulaten... 3 2. Stap 1 in het proces de ontdoener...

Nadere informatie

Lay-out gegevensdrager

Lay-out gegevensdrager Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) T.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele Postbus 93144 2509 AC Den Haag Datum Contactpersoon Kenmerk Bijlage(n) 30 november 2010 G. van der Zand B4203.1110 - Onderwerp Verzoek

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

Landfarming, ontwatering/rijping en zandscheiding van baggerspecie

Landfarming, ontwatering/rijping en zandscheiding van baggerspecie Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie. Dit protocol, versie 2.1, is op 25 juni 2008 vrijgegeven voor een openbare reactieronde door het Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Situatieschets Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen zonder betaling hun groenafval storten bij de milieustraat, het zogenaamde

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2

Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie

Nadere informatie

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Alternatieve mogelijkheden voor (bestuurlijk) onderzoek naar illegaliteit bij het verwijderen van

Nadere informatie

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders Samenvoegen partijen grond Informatieblad voor toezichthouders In Nederland komen bij allerlei werkzaamheden, zoals bouwen, wegenaanleg, natuurontwikkeling en bodemsaneringen, grote hoeveelheden grond

Nadere informatie

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1)

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte handleiding WasteTool V3.1 d.d. 11 april 2011 Pagina 1 Inhoud Inleiding 3 Inloggen 4 Beginscherm 5 Het opgave formulier voor gemeenten 6 Het opgave formulier

Nadere informatie

BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB.

BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB. BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB. D2 1 Inleiding Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het realiseren en behouden van een duurzame bodemkwaliteit. Het milieubeleid

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol... 1

Nadere informatie

Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle

Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle Locatie: Ambachtsstraat 2 Stadskanaal 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. 3. 4. Personeel 6 2.1. Algemeen 6 Acceptatie en

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 Aanleiding Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) ondersteunt de samenwerking in de asbestketen door het organiseren van ketentoezicht asbest

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) (versie 20151001 DEFINITIEF) DE VOORWAARDEN VOOR AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN HVC LOCATIE ALKMAAR. (Voor andere

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten

BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten D2 1 Inleiding Sedert 1997 is de inrichting van het aannemersbedrijf van A. Ooijen Woerden B.V. gevestigd aan de Parallelweg-west 1 te Woerden. Voor de ligging

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

BVOR certificeringssysteem. voor transporteurs van ziek iepenhout. Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016

BVOR certificeringssysteem. voor transporteurs van ziek iepenhout. Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016 BVOR certificeringssysteem voor transporteurs van ziek iepenhout Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016 Vastgesteld op 21 december 2015 1 1. Inleiding De iepziekte is een ziekte onder iepen, veroorzaakt

Nadere informatie

Nummer Naam. 10.14 Depotmedewerker. 10.15 Depotmedewerker. 10.16 Controleur/sorteerder. 10.17 Laborant. 10.18 Ingangscontroleur

Nummer Naam. 10.14 Depotmedewerker. 10.15 Depotmedewerker. 10.16 Controleur/sorteerder. 10.17 Laborant. 10.18 Ingangscontroleur Nummer Naam 10.14 Depotmedewerker 10.15 Depotmedewerker 10.16 Controleur/sorteerder 10.17 Laborant 10.18 Ingangscontroleur 10.19 Depotbeheerder/terreinmeester 10.20 Acceptant/depotbeheerder Depotmedewerker

Nadere informatie

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Uitgereikt aan : Datum : 18 februari 2015 Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad

Nadere informatie

ADVICE IN BUILDING QUALITY

ADVICE IN BUILDING QUALITY Opdrachtgever: Revisie Milieu vergunning te kad.no5105. sectie C - 1 Op- en overslag van zand/grond en grind Inname, sorteren van bouw-, sloop-, groen- en bedrijfsafval Afvoeren van gesorteerde afvalstoffen

Nadere informatie

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Grond-op-hopen Samenvoegen grond zonder erkenning Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval nationaal Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding In 2002 is het rapport De verwerking verantwoord gepubliceerd. Doelstellingen van dat rapport waren onder meer: het transparant maken van de processen

Nadere informatie

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as)

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Modellen 1. Aanvraagformulier: aanvraag overeenkomst voor het rechtstreeks aanvoeren van afvalstoffen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC

Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC Afvalzorg Deponie stortplaats Zeeasterweg, Lelystad Storten en bewerking externe afvalstoffen

Nadere informatie

ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk

ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk Jansen Recycling B.V. Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de aannemerscombinatie

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

O nieuwe keten ga door naar 5

O nieuwe keten ga door naar 5 Bijlage 76, behorende bij artikel 710 van de Regeling Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ Formulier voor ketenmelding Deel I Algemeen A Gegevens van de ketenmelder 1 Naam en adres van degene die

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Bijlage. Voorschriften

Bijlage. Voorschriften Bijlage Voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Theo Pouw Beheer B.V. te Utrecht d.d. 5 december 2006, nr. 2006WEM004958i Provincie Utrecht 1 Theo Pouw Beheer B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerde En gegarandeerde

Gecontroleerde En gegarandeerde Gecontroleerde En gegarandeerde DAKKWALITEIT WAAROM KIEZEN VOOR DAKMERK KWALITEIT? Het dak is een belangrijk deel van het gebouw. Als er iets mis gaat met het dak en er lekkages optreden, kan de schade

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 7 januari 2005 bij hen ingekomen aanvraag van N.V. Razob, Gulberg 9 te Nuenen om wijziging van de op 20 juni 2000 verleende milieuvergunning

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

PARO Amsterdam bv Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam

PARO Amsterdam bv Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam Acceptatiereglement Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Afvalstoffen 1. Bouw- en sloopafval 2. Bedrijfsafval 3. Slibben/baggerspecie 4. Verontreinigde grond 5. Composteerbaar groenafval

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Pagina 1 van 6 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de

Nadere informatie

Beschrijving AV-AOIC (juli 2013) Lelystad

Beschrijving AV-AOIC (juli 2013) Lelystad Beschrijving AV-AOIC (juli 2013) Lelystad Inleiding Theo Pouw Beheer B.V. beschikt voor haar inrichting aan de Mortelstraat te Lelystad over een goedgekeurde beschrijving van de acceptatie en registratie

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen

Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen Werkwijzer Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen Gemeente Bussum, afdeling Ruimtelijke Inrichting, 2011 Disclaimer De werkwijzer gaat in op de spelregels die er gelden omtrent de tijdelijke

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 17 (onderdeel LAP) Sectorplan 17 Reststoffen van drinkwaterbereiding I Afbakening Reststoffen van drinkwaterbereiding komen vrij bij de bereiding van drinkwater. Deze reststoffen zijn

Nadere informatie

Samen maken we morgen mooier.

Samen maken we morgen mooier. Samen maken we morgen mooier. Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Inleiding Wanneer bij de bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in tabel 1 gebruik wordt gemaakt van producten met daarin vluchtige organische stoffen (VOS) moet per

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Praktijktraject techniek afvalwaterzuivering

Praktijktraject techniek afvalwaterzuivering Praktijktraject techniek afvalwaterzuivering voorbeeldopdracht Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein

Nadere informatie

MELDPUNT BODEMKWALITEIT

MELDPUNT BODEMKWALITEIT MELDPUNT BODEMKWALITEIT TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN HET SIKB PROTOCOL 0101 Datum 9 maart 2010 Versie 1.02 Docment Toelichting SIKB0101 v1.02 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Bijzonderheden...1

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Voor de (basis) exploitatiebegroting zijn de onderstaande uitgangspunten en randvoorwaarden aangehouden.

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Voor de (basis) exploitatiebegroting zijn de onderstaande uitgangspunten en randvoorwaarden aangehouden. Notitie Aan : Gemeente Haarlem, betrokkenen bij (tijdelijke) grondbank Reinaldapark Van : Coen Kuijpers Datum : 29 maart 2006 Kopie : Claudia Algra, Marc Schumm Onze referentie : 9R3631.01/N00002/CKU/DenB

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in RWS projecten

Kwaliteitsborging in RWS projecten Kwaliteitsborging in RWS projecten door opdrachtgever Elmert de Boer & Wim van Grinsven 22 september 2011 Elke dag anders (publiekrechtelijk) Interimwet Bodemsanering (1983) Wet Bodembescherming (1987-1995)

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats :

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : Pagina 1 van 8 Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : niet Omschrijving acc. acc. n.v.t. Opmerkingen: Sloopmeldingsformulier

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm Algemene voorwaarden 01 De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Controleer of de bedrijfsgegevens zijn ingevuld Licht 02 03 04 05 Er

Nadere informatie

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND HOE KOMEN DE MEETWAARDEN VAN ASBEST IN GROND TOT STAND EN HOE BETROUWBAAR ZIJN DEZE MEETWAARDEN? JAAP VAN DER BOM DIRECTEUR/SECRETARIS BRANCHEVERENIGING

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie