BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen"

Transcriptie

1 BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen D2 1 Inleiding Aannemersbedrijf Van Ooijen is gecertificeerd voor de diverse bewerkingen die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Daarom geldt dat het hieronder beschreven beleid en werkwijze grotendeels voortvloeit uit / parallel loopt aan de werkwijze zoals deze is beschreven in het Handboek ontwatering / rijping baggerspecie BRL SIKB 7500 / Dit handboek is hoofdzakelijk van toepassing op baggerspecie. Momenteel wordt het Handboek uitgebreid met het oog op de verwerking van de afvalstromen grond, RKGV en bentoniet (dus uitbreiding met BRL SIKB 7500 / 7510 en ). Op het moment dat de certificering voor het uitgebreide Handboek is afgerond, zal dit worden nagestuurd. Voor de volledigheid is het huidige Handboek als bijlage toegevoegd (zie Bijlage Handboek versie D9, ). Hierin staan uitgebreid de procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. De Kwalibo erkenning wordt twee keer per jaar gecontroleerd door het KIWA. Hieronder staat hoofdpunten uit het Acceptatie en Verwerkingsbeleid (AV beleid) beschreven, alsmede de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Voor nadere detaillering / invulling wordt verwezen naar het Handboek. 2 Inkomende afvalstromen 2.1 Doel Doel van de procedure acceptatie afvalstromen is het beheersen van afvalstoffen- en deelstromen, qua volume en soort bij ontvangst voor opslag, be- en verwerking en sortering. 2.2 Aanmelding De ontdoener meldt de afvalstof (bijvoorbeeld telefonisch) aan bij de acceptant. In het Handboek is beschreven welke functies met het oog op de kwaliteitsborging onderscheiden worden, en door wie deze rollen zijn ingevuld. Na een eerste beoordeling verzoekt de acceptant de ontdoener om algemene gegevens over de partij en de noodzakelijk analysegegevens (inclusief toetsing aan de normen) toe te zenden. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium de afvalstof geweigerd wordt. Na ontvangst van de door de ontdoener aangereikte gegevens registreert de acceptant de aanvraag. Er wordt een afvalstroomnummer toegekend. Verder wordt een eerste ontvangstmeldingsformulier ingevuld. De originelen van deze formulieren worden maandelijks toegezonden aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) in Den Haag; een kopie blijft in bezit bij de acceptant. De gegevens worden verwerkt in het administratiesysteem van het bedrijf. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende acceptatiecriteria: Deelstroom Kwaliteit Risico-categorie Be-/verwerking Bestemming Baggerspecie Klasse AW Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie Klasse A Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie Klasse B Laag Ontwateren/rijpen Werk GWW sector Baggerspecie 1 Klasse NT Laag Ontwateren / elders storten Werk GWW sector of erkende stortplaats Schoon bouw- en Schoon Laag Breken Werk GWW sector sloopafval Snoeihout Schoon Laag Shredderen Biomassa centrale of werk GWW sector Grond Klasse AW Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Grond Klasse Wonen Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Grond Klasse Industrie Laag Opbulken en/of zeven Werk GWW sector Bentoniet 1 Klasse industrie Laag Ontwateren Werk GWW sector of 1

2 erkende stortplaats RKGV Klasse Industrie Laag Ontwateren Werk GWW sector TAG Gevaarlijk afval Laag Geen Erkende stortplaats 1 alleen in de compartimenten A-C In genoemde afvalstromen (met uitzondering van het schone bouw- en sloopafval en het snoeihout) kunnen de gangbare verontreinigende stoffen aanwezig zijn. Met gangbaar wordt bedoeld: de stoffen waarop routinematig wordt geanalyseerd in milieumonsters: zware metalen en organische verontreinigingen zoals PAK s, PCB s en bestrijdingsmiddelen. De jarenlange ervaring met de verwerking van afvalstoffen binnen de inrichting heeft uitgewezen dat er geen specifieke verontreinigen voorkomen die het verwerkingsproces kunnen verstoren. Het enige dat kan voorkomen dat de gehalten aan verontreinigende stoffen te hoog zijn voor acceptatie. Dat wordt kenbaar gemaakt aan de ontdoener, die dan vervolgens zelf naar een andere, passende bestemming moet zoeken. De ontdoener doet zijn aanvraag aan de hand van de resultaten van onderzoeken die als erkende bewijsmiddelen gelden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe klanten. In het Handboek staat beschreven hoe wordt omgegaan met kleine partijen, en hoe visuele inspectie plaatsvindt bij aanlevering. Acceptatie van partijen die niet vooraf zijn aangemeld komt niet voor. 2.3 In ontvangstneming De baggerspecie, bentoniet en RKGV worden aangeleverd in vloeistofdichte (vracht)wagens of tractoren met kipperbak. De overige stromen worden aangeleverd in een gewone vrachtwagen of tractor met kipperbak. Het laadvermogen van de transportmiddelen is gemiddeld 20 m 3. Alle aangevoerde stoffen worden in principe op de weegbrug gewogen. De hoeveelheid baggerspecie kan echter ook in het transportmiddel worden bepaald (in m 3 ). De vervoerder van de afvalstoffen meldt zich met elke vracht met het bijbehorende geleidebiljet bij de weegbrug. De terreinbeheerder controleert in alle gevallen of het geleidebiljet volledig en juist is ingevuld. Ook zal de terreinbeheerder de vracht zo goed als mogelijk visueel inspecteren. De terreinbeheerder kan besluiten om de vracht steekproefsgewijs te controleren. De aldus verkregen gegevens worden vergeleken met de opgeslagen gegevens in het administratief systeem. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium een afvalstof geweigerd wordt. De chauffeur ontvangt een plattegrond van de inrichting en gaat naar de plaats die als losplaats is aangewezen. De vracht wordt onder toezicht van de terreinbeheerder gelost. Een visuele inspectie vindt plaats. De mogelijkheid bestaat dat in dit stadium een afvalstof geweigerd wordt. De terreinbeheerder weegt het transportmiddel uit en verstrekt de vervoerder twee exemplaren van de gecompleteerde weegbon van de vracht. Het administratieve systeem registreert de acceptatie van de vracht. De afvalstof is feitelijk geaccepteerd. De acceptant heeft van te voren bij de terreinbeheerder aangegeven of de partij voor samenvoeging met andere partijen van dezelfde samenstelling in aanmerking komt. Samenvoeging van partijen wordt in het logboek als zodanig vermeld. Nadat de verwerking voor een betreffende partij is voltooid (opbulken, ontwateren / rijpen, zeven) wordt een uitkeuring uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit door een gecertificeerd bodemonderzoeksbureau. 2.4 Weigeren Bij aanmelding. Als bij het eerste contact tussen de ontdoener en de acceptant blijkt dat het aan te bieden afval niet kan of mag worden verwerkt, wordt het afval geweigerd. De gegevens worden niet geregistreerd en er wordt geen verdere actie ondernomen. 2

3 Bij de aanmelding aan de poort. De terreinbeheerder kan een vracht in zijn geheel of gedeeltelijk weigeren als de informatie op het geleidebiljet niet voldoende is, niet overeenkomt met de informatie in het contract of als deze niet overeenkomt met de aangeboden vracht. De terreinbeheerder registreert elke vracht die bij de poort geweigerd wordt. Alle relevante gegevens worden geregistreerd op het formulier geweigerde vrachten. 2.5 Verwerking In alle gevallen geldt dat er sprake is van een relatief extensieve verwerking: Baggerspecie: ontwateren / rijpen, opbulken, samenvoegen. Het samenvoegen gebeurt aan de hand van de inkeuringsgegevens: uitsluitend partijen van dezelfde klasse worden samengevoegd. Om het ontwateren te bespoedigen, wordt de baggerspecie regelmatig met een grijperkraan omgezet. Grond: opbulken, samenvoegen en zo nodig zeven. Het samenvoegen gebeurt aan de hand van de inkeuringsgegevens: uitsluitend partijen van dezelfde klasse worden samengevoegd De zeefbewerking wordt uitgevoerd om zo nodig de civieltechnische kwaliteit van de grond te verbeteren (grofvuil eruit halen), met het oog op toepassing. RKGV: ontwateren en opbulken Bentoniet: ontwateren en opbulken. Voor alle genoemde stromen geldt dat de verwerking niet is gericht op milieuhygiënische kwaliteitsverbetering (het zijn dus geen reinigingsstappen). De verwerkingsstappen maken de stromen geschikt voor nuttige toepassing in de Grond- Weg- en Waterbouw. Alle uitgaande stromen ondergaan een uitkeuring volgens de voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit. Bij de verwerking van deze reguliere stromen binnen de inrichting wordt visueel waarneembaar grofvuil en ongewenste bijmengingen uit de stroom gehaald en in een container verzameld. De aard van het grofvuil is velerlei: verhardingsmaterialen, fietsen, hout, etc. De volle container wordt naar een erkende afvalverwerker afgevoerd. 2.6 Opslag afvalstoffen, sortering en puinbreker houtshredderaar De ter sortering en breken aangevoerde afvalstoffen (schoon bouw- en sloopafval) worden gescheiden naar soort. De deelstromen die binnen de inrichting worden verwerkt worden direct geplaatst binnen de opslagdepots voor de aangewezen afvalstoffen. Overige deelstromen worden ingezameld op daarvoor bestemde locaties, dusdanig dat geen vermenging met of verontreiniging van andere stromen kan plaatsvinden. De bewerkte bouwstoffen vanuit de puinbreker worden gescheiden opgeslagen, zodanig dat geen vermenging kan plaatsvinden. Voor het schone snoeihout geldt hetzelfde. Er vindt gescheiden opslag plaats, op de plaats waar het shredderen zal worden uitgevoerd. Er kan geen vermenging met andere stromen binnen de inrichting plaatsvinden. 2.7 Inventarisatie Feitelijk wordt het voorraadbeheer dagelijks uitgevoerd: Van alle afvalstoffen wordt dagelijks bijgehouden hoeveel er is aangevoerd. Door deze hoeveelheden te sommeren is de totale hoeveelheid bekend. Het belang ervan is dat als bepaalde hoeveelheden zijn gehaald, verwerkingsstappen kunnen plaatsvinden (breken in het geval van puin; opbulken/uitkeuren in het geval van grond). Op ieder moment is dus bekend hoeveel van een bepaalde afvalstof aanwezig is en waar deze is opgeslagen. 3

4 3 Uitgaande afvalstromen 3.1 Doel Het doel van deze procedure is het bedrijf inzicht geven in de wijze van levering en controle van uitgaande afvalstromen aan derden. 3.2 Uitvoering De afzet van afvalstoffen, deel- en residustromen en eindproducten bij derden vindt veelal plaats op basis van contracten. Het volgende product kan zonder contract bij de poort worden afgehaald: Schoon gebroken puin. Uitgaande afvalstromen onder contract: Een medewerker van het bedrijf neemt contact op met potentiële afnemers. Een afspraak met een afnemer wordt schriftelijk vastgelegd in een contract / prijsafspraak. Alleen een directielid is bevoegd tot het tekenen van contracten en prijsafspraken. De producten worden door (of in opdracht van) de klant opgehaald op het terrein van de inrichting. De transporteur meldt zich met de contractgegevens bij de weegbrug. De terreinbeheerder weegt de vrachtwagen in, wijst de locatie aan waar het product kan worden geladen en roept de kraanmachinist op om de wagen te laden. De kraanmachinist laadt, onder verantwoording van de terreinbeheerder de wagen / tractor. De wagen wordt uitgewogen en de noodzakelijke transport- en geleide formulieren worden aan de chauffeur overhandigd. De gegevens worden bijgehouden in het administratieve systeem van het bedrijf. Vrij af te halen producten Schoon gebroken puin is per vracht af te halen op het terrein van de inrichting. Levering geschiedt te allen tijde tegen een standaard tarief. De werkwijze van aanmelden, inladen etc. is exact hetzelfde als hierboven beschreven. De volgende gegevens worden op een kleine bon (A5 formaat) geregistreerd: NAW gegevens afnemer; Datum; Omschrijving product; Toepassingslocatie; Transporteur; Kenteken; Hoeveelheid. 4 Samenvattend: administratie en registratie Van alle geaccepteerde, geweigerde, in bewerking zijnde en af te voeren (delen van) partijen, afvalstoffen en vrijkomende (rest)fracties word(t)(en) steeds op overzichtelijke wijze het volgende geregistreerd: de datum van ontvangst c.q. afvoer; de NAW-gegevens van de ontdoener/aanbieder; een omschrijving van de herkomst, aard en samenstelling; de Eural-code; de hoeveelheid in volume en/of gewichtseenheid (m 3 en/of tonnen droge stof basis); de (door de ontdoener aangeleverde en/of door eigen inkeuring binnen de inrichting) verkregen analysegegevens dan wel de daarvoor in aanmerking komende vervangende product- of procescertificaten (geldt niet voor geweigerde vrachten); indien vereist gegevens op grond van het Besluit Melden Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke Afvalstoffen; 4

5 de reden van weigering en de bewerker waarnaar is doorverwezen (indien van toepassing); welke partijen wanneer, met welke hoeveelheden en in voor zover van toepassing welke bewerkingslocatie(s) gezamenlijk zijn verwerkt. Daarnaast worden binnen de inrichting gegevens vastgelegd omtrent: actuele positie opslag aangevoerde partijen, bewerkingsclusters en eind- en restproducten (aan de hand van een plattegrond; minimaal één maal per drie maanden); gegevens omtrent de bedrijfsvoering (periode van bewerking e.d.) en (afwijkende) procescondities (logboek; dagelijks bijhouden). Op basis van bovenstaande gegevens wordt minimaal eenmaal per drie maanden een materialen balans opgesteld. Minimaal één keer per jaar wordt een balans opgemaakt van de gedurende dat jaar verwerkte hoeveelheden grond of baggerspecie. Minimaal één keer per jaar wordt een voorraadopname gemaakt. Hierbij worden alle (nog te verwerken) afvalstoffen alsmede de voorraden aan eind- en restproducten ingemeten/geregistreerd. Op dit moment is er nog geen digitale koppeling tussen het registratiesysteem voor de grondstromen en het financiële systeem. Het bedrijf oriënteert zich momenteel op de aanschaf van een dergelijk systeem. Een van de vereisten is dat de gegevens van de weegbrug direct in het systeem kunnen worden opgenomen. De koppeling tussen het registratiesysteem van de grondstromen enerzijds en de financiële gegevens anderzijds gebeurt nu dus handmatig. Aan de hand van de unieke afvalstroomnummers, die in beide registratiesystemen gebruikt worden, kan handmatig te allen tijde gecontroleerd worden of beide systemen met elkaar in overeenstemming zijn. Eventuele discrepanties worden in opdracht van de directie nader onderzocht en verholpen. 5 Evaluatie Aannemersbedrijf Van Ooijen is voortdurend bezig om zijn eigen werkwijze te evalueren en waar nodig te verbeteren. Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd op de kantoorlocatie bij het baggerdepot. Alle relevante onderdelen uit het primair proces worden in principe getoetst: samenstelling in- en uitgaande partijen, hoeveelheden, locatie in het depot, eventuele clustering, materialenbalans. Hierbij zullen circa vijf uitgevoerde projecten worden beoordeeld. Gelet wordt op de inhoudelijke eisen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen, protocollen en voorschriften. Deze jaarlijkse audit is opgenomen in de auditplanning conform ISO Gezien het feit dat binnen het bedrijf de rol van enerzijds vooracceptant / eindacceptant en anderzijds KAM functionaris (voor alle bedrijfsactiviteiten) bij dezelfde persoon ligt, is er een aparte rol voor de het uitvoeren van de interne audits op het baggerdepot in het leven geroepen. Hiermee wordt voorkomen dat de KAM functionaris haar eigen werkzaamheden moet controleren. De eindverantwoordelijkheid van het correct uitvoeren van het acceptatie- en verwerkingsbeleid ligt bij de directie van het bedrijf. Zij zetten interne kwaliteitscontroles op, voeren verbeteringen in de bedrijfsvoering door en nemen zo nodig corrigerende maatregelen. 5

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

Handboek ontwatering / rijping baggerspecie

Handboek ontwatering / rijping baggerspecie Handboek ontwatering / rijping baggerspecie BRL SIKB 7500 / 7511 Definitief Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. Grontmij Nederland B.V. Houten, 27 maart 2015 9 Verantwoording Titel : Handboek ontwatering

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingbeleid

Acceptatie- en verwerkingbeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Rijssense Gebouwensloperij b.v., gevestigd aan de Noordermorssingel 1 te Rijssen. Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement

Nadere informatie

Algemeen acceptatiebeleid

Algemeen acceptatiebeleid Pagina 1 van 7 Algemeen acceptatiebeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Hellinga BV, gevestigd aan de Oevers 15 te Steenwijk. Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid FA 17040-17-RA Datum: 11 februari 2013 Ref.: RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA 1. Afvalstoffenlijst

Nadere informatie

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.)

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.) BIJLAGE 2 AAN : Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek/Provincie Flevoland VAN : Bouwcombinatie SAAone KOPIE : DATUM : 29-10-2013 KENMERK : aanvraag om milieuvergunning asfaltdepot Almere (Poortdreef

Nadere informatie

Het A&V-Beleid en de AO/IC

Het A&V-Beleid en de AO/IC Het A&V-Beleid en de AO/IC van de Poll oud ijzer en metalen handel Datum: 10-03-2016 versie 2.0 1 Inhoudsopgaaf: 1. Beschrijving Inrichting 1.1 inleiding 1.2 algemene gegevens 2. Acceptatiebeleid. 2.1

Nadere informatie

BESCHRIJVING ORGANISATIE, INNAMEPROCEDURES EN ADMINISTRATIE

BESCHRIJVING ORGANISATIE, INNAMEPROCEDURES EN ADMINISTRATIE Projectdocument Datum 22 maart 2016 Auteur Ing. Th.J.M. Brienen Projectnummer 8.5091 Betreft Beschrijving organisatie, innameprocedures en administratie OOC Terminals BV locatie T2 aan de Merwedestraat

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE EN SCOPE 2. TE REGISTREREN AFVALSTROMEN 3.

Nadere informatie

Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement stationaire breker

Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement stationaire breker Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement voor steenachtige afvalstoffen, dat wordt aangeboden bij de bewerkingsinrichting van V.d. Kraats en

Nadere informatie

PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE PROCEDURES ACCEPTATIE & VERWERKING, ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE LOUIS KUIJPERS IJZER- EN METAALHANDEL EN CONTAINERTRANSPORT B.V. ENERGIESTRAAT 12 TE DEURNE JMA-rapportnr.: 08.001.AV1

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle. terzake HOUTSNIPPERS. bij VERHART GROEN B.V.

Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle. terzake HOUTSNIPPERS. bij VERHART GROEN B.V. Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle terzake HOUTSNIPPERS bij VERHART GROEN B.V. AV beleid en AO/IC Verhart Groen B.V. Pagina 1 van 6 1. INLEIDING In dit

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN GROENAFVAL. Nano KD Zevenaar Postbus AE Zevenaar tel

LEVERINGSVOORWAARDEN GROENAFVAL. Nano KD Zevenaar Postbus AE Zevenaar tel LEVERINGSVOORWAARDEN GROENAFVAL Nano 7-6902 KD Zevenaar Postbus 217-6900 AE Zevenaar tel. 0316 740 777 info@bkcbv.nl GROENAFVAL Tuin- en plantsoenafval is plantaardig en/of organisch afval dat vrijkomt

Nadere informatie

Lay-out gegevensdrager

Lay-out gegevensdrager Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) T.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele Postbus 93144 2509 AC Den Haag Datum Contactpersoon Kenmerk Bijlage(n) 30 november 2010 G. van der Zand B4203.1110 - Onderwerp Verzoek

Nadere informatie

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Artikel 1 Doel en toepassingsgebied Het vastleggen van de acceptatie eisen die op de inrichtingen van Post & Haveman van toepassing zijn op derden en eigen personeel.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Aanvrager : Reststoffen Centrum Almelo B.V. Aanvraag : gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning Locatie : Buitenhaven Oostzijde 12 te Almelo Datum

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Titel Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie

Nadere informatie

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 Inhoud 1. Keteninitiatieven Timmerhuisgroep: optimaliseren logistieke vormgeving puingranulaten... 3 2. Stap 1 in het proces de ontdoener...

Nadere informatie

Landfarming, ontwatering/rijping en zandscheiding van baggerspecie

Landfarming, ontwatering/rijping en zandscheiding van baggerspecie Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie. Dit protocol, versie 2.1, is op 25 juni 2008 vrijgegeven voor een openbare reactieronde door het Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Nadere informatie

Algemeen acceptatiereglement. Gronddepot Klein Zwitserland BV. Klein Zwitserland 22 Gilze

Algemeen acceptatiereglement. Gronddepot Klein Zwitserland BV. Klein Zwitserland 22 Gilze Algemeen acceptatiereglement Gronddepot Klein Zwitserland BV Klein Zwitserland 22 Gilze Versie IV, oktober 2 0 1 5 Inhoud ARTIKEL 1 VERKLARING VAN BEGRIPPEN 1 ARTIKEL 2 BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING EN

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Acceptatiereglement Versie: 6 Datum: 13/12/2016 Pagina: 1 van 5

Acceptatiereglement Versie: 6 Datum: 13/12/2016 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement voor BSA, dat wordt aangeboden bij de bewerkingsinrichtingen van Schipper Recycling BV: Industrieweg 19, 9636DAZuidbroek Schaappad 3, 9936 HT Delfzijl Alle

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 6250 Fax 020 587 6270 wcs@afvalenergiebedrijf.nl www.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden Voor

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBRIEF INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener) Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

BEGELEIDINGSBRIEF INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener) Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B) (voor ) versie.3 Art. 44 - Uitgave www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088- De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle

Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle Handleiding Acceptatie & verwerking Administratieve organisatie en interne controle Locatie: Ambachtsstraat 2 Stadskanaal 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. 3. 4. Personeel 6 2.1. Algemeen 6 Acceptatie en

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 4. HANDELINGEN MET AFVAL BINNEN DE INRICHTING: 5 6. ROUTES BINNEN DE INRICHTING: 8

INHOUDSOPGAVE 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 4. HANDELINGEN MET AFVAL BINNEN DE INRICHTING: 5 6. ROUTES BINNEN DE INRICHTING: 8 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT: 2 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 3.1. FUNCTIE EN TAAKBESCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 4 3.2. OPLEIDING EN TRAINING

Nadere informatie

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1)

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte handleiding WasteTool V3.1 d.d. 11 april 2011 Pagina 1 Inhoud Inleiding 3 Inloggen 4 Beginscherm 5 Het opgave formulier voor gemeenten 6 Het opgave formulier

Nadere informatie

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Situatieschets Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen zonder betaling hun groenafval storten bij de milieustraat, het zogenaamde

Nadere informatie

4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen

4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen 4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen Afvalstoffen mag u niet zomaar aan een ander afgeven, transporteren of ontvangen. Zo gelden er belangrijke verplichtingen in het kader

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER stortontheffing artikel 10.63 WET MILIEUBEHEER verleend aan Maatschap Ten Have-Mellema Storten buiten inrichting Groningen, 31 augustus 2010 Nr. 2010-46.167/35, MV Zaaknummer: 263592 Inhoudsopgave 1. WET

Nadere informatie

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders Samenvoegen partijen grond Informatieblad voor toezichthouders In Nederland komen bij allerlei werkzaamheden, zoals bouwen, wegenaanleg, natuurontwikkeling en bodemsaneringen, grote hoeveelheden grond

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2

Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem V2 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie

Nadere informatie

Rapportdatum 7 juli 2017 Kenmerk Afvalzorg Deponie B.V., stortplaats Nauerna Nauerna 1 te Assendelft

Rapportdatum 7 juli 2017 Kenmerk Afvalzorg Deponie B.V., stortplaats Nauerna Nauerna 1 te Assendelft R A P P O R T Rapportdatum 7 juli 2017 Kenmerk 3875006 Inrichting Adres Onderwerp Afvalzorg Deponie B.V., stortplaats Nauerna Nauerna 1 te Assendelft Reguliere controle Datum controle 10 mei en 18 mei

Nadere informatie

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Alternatieve mogelijkheden voor (bestuurlijk) onderzoek naar illegaliteit bij het verwijderen van

Nadere informatie

Toepassing van zeefzand uit groenafval.

Toepassing van zeefzand uit groenafval. Toepassing van zeefzand uit groenafval. Vanuit de praktijk heeft de LWBG de vraag gekregen hoe om te gaan met zeefzand uit groenafval in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat in deze om groenafval

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid ten behoeve van inzamelen van afval (grofvuil) van particulieren (locatie: Electronstraat 2 te Groningen) Groningen,

Nadere informatie

18 Mengen. 18.1 Inleiding

18 Mengen. 18.1 Inleiding 18 Mengen 18.1 Inleiding Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. De reden hiervoor is dat hergebruik en nuttige toepassing van homogene

Nadere informatie

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol... 1

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG SLOOPWERKEN GRONDWERKEN ASBESTSANERING BODEMSANERING RECYCLING CONTAINERSERVICE HOUTHANDEL MILIEUSTRAAT ARNO VAN DEN DUNGEN BV In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB.

BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB. BIJLAGE: Bodemrisicobeoordeling Toetsing conform de NRB. D2 1 Inleiding Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het realiseren en behouden van een duurzame bodemkwaliteit. Het milieubeleid

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

PowerON Europe BV. te Schiphol

PowerON Europe BV. te Schiphol PowerON Europe BV te Schiphol Acceptatie en verwerkingsbeleid (AV-beleid) Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Definitief Opgesteld door: Adviseurs: Mw. L. Bolhuis Mw. Mr. D. van Slochteren

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) ACCEPTATIE- en VERWERKINGSBELEID, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) (versie 20151001 DEFINITIEF) DE VOORWAARDEN VOOR AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN HVC LOCATIE ALKMAAR. (Voor andere

Nadere informatie

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Uitgereikt aan : Datum : 18 februari 2015 Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 Aanleiding Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) ondersteunt de samenwerking in de asbestketen door het organiseren van ketentoezicht asbest

Nadere informatie

interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V)

interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V) Beschrijving administratieve organisatie en interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V) Juli 2013 Stichting Biomassa Hellouw Biovergister Kolkenbosch Graaf Reinaldweg Haaften Opgesteld door:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De assistent logistiek medewerker ontvangt van de leidinggevende/ervaren

Nadere informatie

ACCEPTATIEREGLEMENT MILIEUSTRATEN 2014

ACCEPTATIEREGLEMENT MILIEUSTRATEN 2014 ACCEPTATIEREGLEMENT MILIEUSTRATEN 2014 Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van afvalstoffen aan de milieustraten van Avri Auteur Avri Pascalle Thomassen Versie 6.0 Datum Februari 2014 Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten

BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten BIJLAGE: Beschrijving bedrijfsactiviteiten D2 1 Inleiding Sedert 1997 is de inrichting van het aannemersbedrijf van A. Ooijen Woerden B.V. gevestigd aan de Parallelweg-west 1 te Woerden. Voor de ligging

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden datum: Pagina - 1 - Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden OLO formulier Aanvraaggegevens De reden voor het indienen van de aanvraag is dat voor het uitoefenen van de aangevraagde

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Annex II van de Europese Richtlijn Storten

Annex II van de Europese Richtlijn Storten Informatieblad Annex II van de Europese Richtlijn Storten nummer 1 Dit is een digitaal informatieblad met daarin de stand van zaken van de implementatie van de Annex II van de Europese Richtlijn Storten.

Nadere informatie

Nummer Naam. 10.14 Depotmedewerker. 10.15 Depotmedewerker. 10.16 Controleur/sorteerder. 10.17 Laborant. 10.18 Ingangscontroleur

Nummer Naam. 10.14 Depotmedewerker. 10.15 Depotmedewerker. 10.16 Controleur/sorteerder. 10.17 Laborant. 10.18 Ingangscontroleur Nummer Naam 10.14 Depotmedewerker 10.15 Depotmedewerker 10.16 Controleur/sorteerder 10.17 Laborant 10.18 Ingangscontroleur 10.19 Depotbeheerder/terreinmeester 10.20 Acceptant/depotbeheerder Depotmedewerker

Nadere informatie

Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC

Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC Opzet en beschrijving Acceptatie en verwerkingsbeleid Administratieve organisatie en interne controle AV-AO/IC Afvalzorg Deponie stortplaats Zeeasterweg, Lelystad Storten en bewerking externe afvalstoffen

Nadere informatie

ADVICE IN BUILDING QUALITY

ADVICE IN BUILDING QUALITY Opdrachtgever: Revisie Milieu vergunning te kad.no5105. sectie C - 1 Op- en overslag van zand/grond en grind Inname, sorteren van bouw-, sloop-, groen- en bedrijfsafval Afvoeren van gesorteerde afvalstoffen

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

Ontwateren en rijpen van baggerspecie

Ontwateren en rijpen van baggerspecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ontwateren en rijpen van baggerspecie Dewatering and maturation of dredged sludge Protocol 7511

Nadere informatie

Acceptatiereglement en verwerkingsbeleid Derde Broekdijk 9 te Aalten

Acceptatiereglement en verwerkingsbeleid Derde Broekdijk 9 te Aalten Acceptatiereglement en verwerkingsbeleid Derde Broekdijk 9 te Aalten 1 VOORWOORD In dit document treft u naast het acceptatiereglement een beschrijving aan van de afvalsoort die bij de huurlocatie Derde

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

1- Artikelen 4.95 en van het Activiteitenbesluit milieubeheer

1- Artikelen 4.95 en van het Activiteitenbesluit milieubeheer NOTITIE aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. Mathijs Paf kopie aan OT Acacialaan 7 Doorn opsteller B. Drenth en G. Cornelisse telefoon 088 022 50 13 en 088 022 50 48 datum 25-2-2015 onderwerp VOS boekhouding

Nadere informatie

BVOR certificeringssysteem. voor transporteurs van ziek iepenhout. Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016

BVOR certificeringssysteem. voor transporteurs van ziek iepenhout. Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016 BVOR certificeringssysteem voor transporteurs van ziek iepenhout Voorwaarden en procedures vanaf 1 januari 2016 Vastgesteld op 21 december 2015 1 1. Inleiding De iepziekte is een ziekte onder iepen, veroorzaakt

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie VROM Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Bijlage bij brief van 5 april 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 90 maart 2004 1. Inleiding Vanaf 2002 wordt op grond van de Wet belastingen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2142053/3544970 op de op 5 februari 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Afvalstoffendienst s-hertogenbosch, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as)

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Modellen 1. Aanvraagformulier: aanvraag overeenkomst voor het rechtstreeks aanvoeren van afvalstoffen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland.

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Pagina 1 van 6 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Titel Acceptatie- & Verwerkingsbeleid Pagina: 1 of 10 Document referentie: ID10.3 Revisie: 0 Document type: Informatiedrager Print datum:

Titel Acceptatie- & Verwerkingsbeleid Pagina: 1 of 10 Document referentie: ID10.3 Revisie: 0 Document type: Informatiedrager Print datum: Titel Acceptatie- & Verwerkingsbeleid Pagina: 1 of 10 Autorisatie Beheerder: manager QESH Datum van autorisatie: 30-03- 2011 Geautoriseerd door: Managing Director Samenvatting In onderhavig document is

Nadere informatie

AAN: T.A.V.: AANTAL BLZ. (Dit blad inbegrepen): 6 BETREFT: Aanlevervoorwaarden bestemd voor cementatie en conditionering

AAN: T.A.V.: AANTAL BLZ. (Dit blad inbegrepen): 6 BETREFT: Aanlevervoorwaarden bestemd voor cementatie en conditionering AAN: T.A.V.: AANTAL BLZ. (Dit blad inbegrepen): 6 BETREFT: Aanlevervoorwaarden 2017 - bestemd voor cementatie en conditionering Geachte, Hierbij vindt u de aanlevervoorwaarden van Asbeco bvba. Asbeco verwerkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding In 2002 is het rapport De verwerking verantwoord gepubliceerd. Doelstellingen van dat rapport waren onder meer: het transparant maken van de processen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Werkproces 1.1: Plannen van de eigen werkzaamheden De laborant overlegt de door hem uit te voeren taken en prioritering hiervan met zijn leidinggevende en collega

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie